Vadkerti harangok
2018. november


Felséges királyom, én kiállom a próbát
Szentmiseszándékok 
Szent Andrásról
Istennek nincs órája
Az advent bennünk épül
Lélekgödrök
Advent
"Ha tudnátok, mennyire szeretlek..."
Imádkozzunk a magyar családokért
Árpád-házi Szent Erzsébet
Meghívó
Az emlékeid
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Felséges királyom, én kiállom a próbát

Gondolatok Krisztus Király ünnepén


Néhány évvel ezelőtt november vége táján a hittanórán Krisztus Király ünnepéről tanultunk. Beszélgettem e témakörben a gyerekekkel. Mindenféle kérdéseket tettek fel, ami gyermeki gondolataikban felmerült. Vannak-e szolgái a király Krisztusnak? Milyen a palotája? Van-e hatlovas hintója? Szokott-e vadászni az erdőben? Milyen a korona a fején?  Mivel Krisztus királysága bizony nem nagyon hasonlít más földi királyok uralkodásához, elég nehéz volt megmagyaráznom a gyerekeknek, hogy Jézus egészen más értelemben király. Jézus a mi szívünk királya szeretne lenni, s ha kiálljuk a földi élet próbatételeit, akkor eljuthatunk az ő országába, a mennybe. Az óra vége felé aztán eljátszottuk a hittanos gyerekekkel, hogy mit mondanának majd, ha a mennyben odaállnak Krisztus trónja elé. A legmagasabb fiút kiültettem előre a tanári székre, ő alakította Krisztus Királyt. A gyerekek pedig egyesével elébe járultak, térdet hajtottak és előadták mondandójukat. A játék igen vidámra sikerült. A legszívderítőbb az volt számomra, amikor az egyik kislány kiállt, térdet hajtott a rögtönzött trón előtt, az egyik kezét a szívére tette, a másikat pedig eskütételszerűen magasra emelte és bátran a következőt mondta: „Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a próbát.” A következő pillanatban már a földön feküdtek a gyerekek a nevetéstől. Nekem még a könnyeim is kijöttek a kacagástól, annyira tetszett a kislány magabiztos kiállása. Néhány perc múlva, amikor kezdett mindenki megnyugodni és visszaülni a helyére, mosolyogva kérdeztem e magabiztos kislányt. Hát ez a mondat honnan jutott az eszedbe? Elmondta, hogy előző este egy mesét olvasott az igazságos Mátyás királyról és abban mondta egy bátor szegénylegény a királynak: „Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a próbát.”

Ez a kedves, mosolyfakasztó gyermeki mondat alkalmas arra, hogy megértsük az Evangélium minden nap e számban olvasható sorait, Krisztus Király ünnepének lényegét. Olvastunk abban a végső ítéletről, melyet senki sem kerülhet el közülünk. Mindannyiunk számára próbatétel a földi lét. Ezt a próbát kiállni azt jelenti, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása a mindennapi életünk részét képezi.

Érdemes hát a kislány szavait komolyan venni, nap mint nap Jézusnak elmondani. Kiállom a földi élet próbáját azzal is, ha minden emberre úgy tekintek, hogy felfedezzem arcán Krisztus arcvonásait. Minden veszély és kikacagás ellenére is bátran vállalkozom Jézus követésére, mert egyedül ő mutatja meg nekünk a mennyországba vezető utat. Jézus az én életem királya, a szívem királya, akinek szolgálni szeretnék, valahányszor segítek embertársaimnak. Mindent az örök élet reményében teszek, mert az ítéleten az igazak táborának tagja szeretnék lenni. Legyen ebben segítségünkre a most kezdődő adventi, a lelkeinkben szállást készítő időszak!

(István atya nyomán, Fotó: Urbán E.)

Vissza az újság tetejére

Szent Andrásról

Szent Andrásról szól énekem,
kit méltón alig zenghetek,
s ki szkíták közt szólott igét,
Krisztus után, rég, nagyon rég.

Szent András, a halászember,
hálóját ott hagyva ment el,
Keresztelő Jánossal még,
majd a Báránnyal, nagyon rég.

Szent András tanítvány vala,
Jézushoz ő ment, önmaga.
s vitte Pétert, a fivérét,
Egyház alapját, nagyon rég.

Szent András apostol három
évig járt-kelt hét határon
az Úrral, ki a mindenség.
S akit követett nagyon rég.

Szent András, ki vértanú lett,
átölelve a keresztet,
életét adta Krisztusért,
s nyert vele babért, nagyon rég.

(Szné Babík E.)

Vissza az újság tetejére

Istennek nincs órája

A kora reggeli órán az irodába érve a faliórára pillantva Veronika hirtelen azt gondolta, hogy elkésett. De hol vannak a többiek? Ma talán mindenki elkésett a munkából? Néhány másodpercbe telt, mire megértette, hogy előző este megállt az óra, lemerülhetett benne az elem. Az aznap rá váró iratokat rendezgetvén elgondolkozott. Az idő múlása és megállíthatatlansága jutott eszébe. Egy óra megállhat, de ettől még nem áll meg az idő. A hét első munkanapja ugyanúgy kezdődik, mint a korábbi hetekben, múlnak a hónapok, már évek óta ide jár dolgozni. Vajon meddig?


Mit hoz a jövő? Aztán eszébe jutott, hogy kedvenc sportolója a minap újabb világrekordot úszott. Az úszásban, a futásban és sok más sportágban az a cél, hogy minél rövidebb idő alatt sikerüljön teljesíteni a távot. Talán egyszer lesz majd újabb csúcsidő, még kevesebb, de a végtelenségig nem lehet fokozni az emberi teljesítményt, és az időt nem lehet megállítani. Közben bekapcsolta a számítógépet, s örült, milyen gyorsan indul az új gép. A réginél jóval több időt kellett várnia. És bevillant neki az elmúlt napok egyik híre, miszerint Japánban újabb csúcssebességű vonatot helyeztek üzembe, amely minden eddiginél rövidebb idő alatt jut célba. A technikai fejlesztések jó része a gyorsabb munkavégzést vagy közlekedést tartja szem előtt. A jövőben még gyorsabb számítógépek, közlekedési eszközök várhatóak. Lehet fokozni a gépek teljesítményét, de nem a végtelenségig és az időt nem lehet megállítani.

Az adventtel új időszak, új egyházi év kezdődik. Ha nincs is szükség lelkünk órájának újraindítására, ilyenkor érdemes beállítani a pontos időt. Hogy ne legyünk késésben és ne is siessünk. Egyesek mindennel késésben vannak, „idővákuumban élnek,” sok mindenről lemaradnak, szaladnak az idő után, s próbálják behozni lemaradásukat. Mások állandóan siettetnék az időt, nincs türelmük a várakozáshoz, mindent azonnal szeretnének. Az advent arra hív minket, hogy állítsuk be lelkünk óráján a pontos időt. Arra hív, hogy elgondolkozzunk a múltról, a mögöttünk álló időről. Ilyenkor sokszor hiányérzetünk támad, mert rádöbbenünk mulasztásainkra, az elszalasztott és vissza nem térő lehetőségekre, és sajnáljuk az elfecsérelt időt. Az advent arra hív, hogy elgondolkozzunk a jövőről, az előttünk álló időről, amely a remény ruhájába öltözködik. Miközben tűnődünk, a jelenben élünk, de közben is múlik a drága idő. Az első adventi vasárnap evangéliuma arra szólít fel minket, hogy elgondolkozzunk a végső időkről és az örökkévalóságról. A világ végekor különleges égi és földi jelek tűnnek fel, amelyek félelemmel töltik el az embereket. Krisztus újbóli eljövetelének ideje lesz ez. Emberként nem tudhatjuk, mennyire lesz ez elmúlás vagy újjászületés, megsemmisülés vagy újjáteremtés. És mindennek bekövetkeztét sem tudjuk előre. Ennek pontos idejét egyedül Isten tudja, akinek nincs órája, mert ő örökkévaló. Ő időmérő eszközök nélkül is tudja, hogy mikor jön el valaminek az ideje. Ő hív minket az örökkévalóságba, az örök életbe. Ő határozta meg azt, hogy meddig kell várakozni a Megváltóra, ő mondta meg a Megváltó jövetelének idejét. Ma ő figyelmeztet minket, hogy eljött az advent, a várakozás, a készület ideje.

(© Horváth István Sándor, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Az advent bennünk épül

„Az idő betelt: Közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében”- hirdeti a világ Megváltója kétezer éve megingathatatlan hittel. S miközben fényköpenyében, a betlehemi csillag útvonalán örök várakozással, örök reménykedéssel elindul felénk, hogy újra és újra megdobogtassa a világ egyre érzéketlenebbé váló szívét, magához hívja a pesszimistákat, a haszonlesőket, a bűneikben fuldoklókat, az istentagadókat is.

Esélyt ad mindannyiunknak, kicsinyeknek és nagyoknak, jótékonykodóknak és tolvajoknak, életet adóknak és gyilkosoknak, tudósoknak és tudatatlanoknak, szerényeknek és számítóknak, imádkozóknak és káromkodóknak, hogy levessük „óemberünket”, kisírjuk rejtett nyomorúságainkat szeretetköpenyébe bújva. Hogy bevalljuk takargatott gyöngeségeinket, szégyellt vagy letagadott gyarlóságainkat, lépteinkre ólomsúlyként nehezedő sötét bilincseinket, és letörölgessük megtisztult lélekkel a magunk és mások könnyeit, odanyújtsuk kezünket a botladozóknak, a szeretetre éhezőknek.

Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit! Küldi hozzánk Izajás próféta is a felhívását.  Készítsetek szállást az Eljövendőnek! Nyissatok utat bent, a belső szobátokban kopogtatónak! Mert az Úr csöppnyi Gyermek személyében ott áll lelkünk ajtaja előtt és zörget, jóindulatunkra, jó szándékunkra számítva. Ő, a Kisded-Isten most bennünk tud megérkezni világra, bennünk keresi a betlehemi jászol békéjét, Mária anyai mosolyát, József gondoskodását, a pásztorok örvendezését, hűségét és háláját; megváltó ereje is rajtunk keresztül képes szétáradni a földön. Az eljövendő Gyermek mindannyiunkban él tisztaságával, őszinteségével - lelkünk belső szobájában lakik -, s a szeretet apró tetteivel tudjuk előhívni.

Advent áldása, szent várakozása ezért rajtunk fordul. A jászolkészítés mikéntjén. Hogy tudunk-e nyitni és adni önmagunkból, tudunk-e összefogni, belső békénkkel, egymásra figyelésünkkel fényt fakasztani otthonainkban, családunkban, az adventi ünnepi asztalok körül, s Betlehem fényességével bevilágítni a háborúskodók, a gúnyolódók és a közömbösek sikátoraiba is.

A jászolkészítéshez hozzátartozik a belső nagytakarítás, a lelkiismeret-vizsgálat. Igen, kérdéseket újra és újra fel kell tennünk: tudtuk-e szolgálni hazánk, embertársaink, a közjó ügyét a magunk ügyei, érdekei mellett? Segítettük-e a békét ember és ember között, lélektől lélekig? Felemeltük-e az elesettet, adtunk-e enni és inni az éhezőnek és szomjazónak, nem mentünk-e el közömbösen a jó szóra, támaszra szoruló mellett?

A Kisded bízik bennünk rendületlenül, hogy képesek vagyunk még ártatlan szemébe nézni, és tekintetében tisztára mosni életünket.

(Toldi Éva)

Vissza az újság tetejére

Lélekgödrök

Olyan világban élünk, ahol sok gyermek népdal és népmese nélkül nő fel. Sajnos kevés verset olvasunk, ritkán hallgatunk gregoriánt, Bachot és Mozartot, már a vonaton sem látunk Csontváryt. Ha rajtam múlna, az összes iskolában a művészetre építenék, a magasabb tudományok oktatásában, különösen a teológusképzésben mindenképpen törekednék a szép képtudásból eredő súlyos lelki hátrányok és hiányosságok pótlására. Lelki, igen, nem tévedés, hiszen a mélyebb szellemi érintkezés, különösen az Ige megnyilvánulása mindig képi: az általa nyújtott tudás megképlik a befogadóban, képessé teszi a nyitott, végtelent kereső szellemi életre.

A szó viszont, ha csak fogalom, akkor kő: meg tudok-e birkózni vele? Föl bírom-e emelni? Fölfogom-e? Az apraja rög, a nagyja hegy és szakadék, mint a hégeli és a marxi életmű, vagy egy választási meg vásárlási kampány. Ha kimennek a divatból, rögtön újak lépnek a helyükbe, újabb szakadékok, vízválasztók keletkeznek: én benne vagyok a haladó eszmében, a megdicsőült arany-cumi vásárlók körében, de te kiszorultál, bee! Nem vagy se okos, se pénzes, se korszerű, nem is vagy ember.

A képnyelv örök: a zene és minden művészet képekben vetíti elénk mondandóját, ezért nem avul el, másrészt kinyitja a közlőt és a befogadót, és egyesíti a mestert és a tanítványt a tudás közös élményében. A gonosz is rájött erre, éppen ezért a fogalmiság felé tolja el gondolkodásunkat. Hogy ne értsük a képeket, se a szavakban élőket, se a kiállítóterem falán függőket. Soha nem élt az ember a szépségtől így elhagyatva, állapította meg a múlt században A. K. Coomaraswamy. Hozzátehetjük: a tudásból kirekesztve. Nem a sejtbiológia vagy az asztrofizika rejtelmeit nem érti az egyszerű tanár, hanem a nyelvész, a társadalom- vagy irodalomtudós fejtegetéseit sem. A tudomány és a művészet zöme a király új ruhájába öltözött. Mindent elmond erről a jelenségről „tolvajnyelv” szavunk.

Azért van így, hogy ne értsük társunk és az Isten lelkét.

A Szentírásban sok olyan szöveg szerepel, amit nehezen értünk, mert a kor észjárása lelkünket a végtelenbe táguló tájak helyett göröngyök és kövek közé terelte. Olykor mintha hegyre másznánk, máskor völgybe ereszkedünk, de egyre csak a meredeket látjuk, ami hol erre lejt, hol arra, de sose visz sehova.

Nem kéne tennünk velük valamit? Hol vannak a hegyek, halmok, göröngyök? Csak nem a gondolatainkban, beszédünkben, lelkünkben?

Lukács evangélista írja (3,3-6), hogy Keresztelő Szent János igehirdetésének kezdetén bejárta a Jordán egész vidékét, és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek elő az Úr Útját! Egyengessétek ösvényeit! Töltsetek fel minden völgyet, Minden hegyet és halmot hordjatok le. Ami egyenetlen, legyen egyenessé, ami göröngyös legyen sima úttá. S meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét.”

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Advent

Elszabadult földi pokol

arcul ver: Isten nincs sehol!

Sötétség ural népeket.

Hű lelkünk kéri: légy kegyes!

 

Sír az emberiség Érted,

a bűn marcangol, megég

s szomjú lelkek haldokolnak

egyre sírván: Uram, hol vagy?

 

Ma, remegő fájdalmak közt,

ki igaz, tudja, hogy eljössz.

Szánd meg hát, gyermeked, Uram!

Látod, oly árva, hontalan.

 

Hozd világod, fényed, végre,

nézz e gyötört sok-sok népre!

-Jöjj, ő, jöjj el, Immánuel!

S felhők közt egy csillag figyel!

 

-Jöjj, ó, jöjj el, Immánuel!

Az égen e csillag a jel.

-Jöjj, ó, jöjj el, Immánuel!

Téged várunk, hogy elviszel.

(Szné Babik E.)

Vissza az újság tetejére

Ha tudnátok mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok


Ez az üzenet mindannyiunknak szól, a Szűzanya a medjugorje-i látnokokon keresztül adta tudtunkra.

Medjugorje Dél-Európa legismertebb és leglátogatottabb Mária kegyhelye Bosznia-Hercegovina hegyei között, a keresztény és az iszlám kultúra találkozási vonalán. Azt mondják: akit a Szűzanya hív, biztosan eljut ide. Ennek a vonzásnak engedelmeskedve indultunk el szeptember 24-én este, egy busznyi zarándok, hogy megtegyük a testileg-lelkileg hosszú utat. Az útra kelők több mint felét érsekvadkerti hívek tették ki, de csatlakoztak hozzánk a környékről, sőt a szlovákiai magyarok közül is sokan. Lelkivezetőnk Krizan Mariann atya, ipolyszakállasi plébános volt. Ő gondoskodott arról, hogy ne turistaként, hanem zarándokként éljük meg utunkat.

A hosszú, autóbuszon töltött éjszaka fáradtságát feledtette velünk az Adriai-tenger kéksége, mert Horvátországon keresztül, a tengerpartot követve mentünk. Útközben megálltunk egy sikátoros, középkort idéző múzeumvárosban, Trigorban, amelynek óvárosát a világörökség részeként tartják számon.

Az imádság és a természet szépsége összefonódott az utunkon. Mindkettő testet öltött a Makarska melletti kegyhelyen, amely a mi Szentkútunkra emlékeztetett. A tengernyi víz látványa, a Szűzanyához elrebegett fohászok és az autóvezetők rutinossága segített át a Dinári-hegység szerpentinjein, hogy az esti órákban megérkezhessünk Medjugorjébe a szállásunkra. Nyelvi nehézségeink nem voltak, mert a Sebastian panzió tulajdonosai felvidéki magyarok. Szállodájuk alagsorában meghitt kis kápolnát rendeztek be, így ottlétünk alatt minden reggel szentmisével kezdhettük a napot.

Medjugorje földutas, mediterrán kis falu volt, amikor 1981-ben helyi gyermekeknek többször is megjelent a Béke Királynője. Mostanra egészen kiépült. Központjában élelmes hotelek telepedtek meg és butikok sora kínálja portékáját. A szerény, lelkiekre épülő kegytárgyak mellett megfér itt a giccs is, mint minden népszerű zarándokhelyen.

Mi teszi mégis, hogy ide érve szinte megfoghatóvá válik az imádság és a szentség jelenléte?

A főtéren magasodik a Szent Jakabról elnevezett templom, mögötte szabadtéri oltárral, ahol több ezer zarándok elfér. A templom mellett rengeteg gyóntatószék jelzi, hogy a hívek érzik, itt az Ég és a Föld összeér, a hit, az ima, a megtérés és kiengesztelődés helye ez. A szabadtéri oltártól kiindulva a Világosság Rózsafüzér állomásain át lehet eljutni a Feltámadott Megmentő bronzszobrához. A szobor a kereszt nélküli Krisztust ábrázolja, a talajon fekszik a lenyomat, amelyből Krisztus föltámadott. A szobor sokszor könnyezik, de érdekes módon nem a szeméből, hanem a térdén jelennek meg a vízszerű cseppek, hogy mindenki saját szemével láthassa, kezével tapinthassa.

Medjugorje szent kisugárzását mégsem ezek az épített dolgok adják, hanem a fölé magasodó két hegy: a Krizevac, tetején a hatalmas fogadalmi kereszttel és a Podbrdo, azaz a Jelenések hegye.

Utunk második napján indultunk fel a Jelenések hegyére, ahol a Szűzanya először jelent meg a gyermekeknek. Sokan rótták azóta azokat a fényesre koptatott köveket, amelyeken felkapaszkodva három rózsafüzér állomásait érintettük. Mariann atya minden stációnál hosszan elmélkedett, belevont bennünket Jézus és Mária titkaiba, életébe. Nemcsak fizikailag jutottunk egyre feljebb, a lelkünk is emelkedett az Ég felé.

Félúton megható jelenetnek lehettünk tanúi: egy ifjú pár kapaszkodott fölfelé a hegyre áldást kérni eljövendő életükre. A szép menyasszony hófehér, fátyolos öltözetét, a vőlegény az öltönyét edzőcipővel egészítette ki, és úgy haladtak egymást támogatva fölfelé az éles köveken, ahogy majd az életben is lépkedniük kell – a Szűzanya áldásával.

A hegy oldalában áll a Medjudorjei Mária hófehér szobra, ott, ahol először jelent meg a Szűzanya. Itt mindenki magában imádkozott, csodára, tanácsra, megnyugvásra várva.

Utunk harmadik napján a reggeli mise után indulásra készen álltunk a Krizevac-hegy lábánál. A hegy tetején hatalmas feszületet állítottak fel 1934-ben, belehelyezve a Rómából kapott ereklyét, Krisztus keresztjének egy darabját. A hozzá vezető út Kálvária, a stációk domborművein Jézus szenvedései láthatók.

A „kezek hegye”. Így is nevezhetnénk a Krizevácot, mert minden lankadó után kezek nyúlnak, hogy emeljék a sziklás emelkedőkön. Nem könnyű a felfelé lépkedés magunk és szeretteink terhét cipelve, hogy felérve letehessük a kereszt lábához. Mariann atya itt is imádságra buzdított minden állomásnál. Elmélkedései felidézték Krisztus értünk vállalt szenvedését, ráébresztettek életünk, tetteink, szavaink felelősségére. A kereszthez felérve bűnbánattól megtisztult lélekkel borulhattunk térdre, lefelé már csak az emlékként felszedett kavicsok jelentettek terhet.


Az esti szentségimádást, amelyet a Szent Jakab-templom mögötti szabadtéri oltár előtt éltünk át, mindenki a zarándokút csodájaként tapasztalta meg.

A sok lelki élmény mellett jutott idő a környék látványosságainak megtekintésére is. Blagajban a Buna-folyó eredőjét és derviskolostorát; Mosztar híres hídját, bazársorát; Pocitelj muzulmán mecsetjeit, várát. Hazafelé a Neretva zöld szalagja gyönyörködtetett, és megálltunk Visokoban, a boszniai piramisok völgyében.

Zarándokcsoportunk őrangyalos összetartozása és Krizan Mariann atya lelkünkbe elvetett gondolatai mindenkiben maradandó nyomot hagytak. Bízunk abban, hogy látszik rajtunk a Medjugorjet megjárt emberek jele, hogy életünk hétköznapjait is átjárja a Béke és az Engesztelődés Királynőjének kegyelme.

(Nagy Anna)

Vissza az újság tetejére

Imádkozzunk a magyar családokért

Urunk, Jézus Krisztus, aki Máriának és Józsefnek engedelmeskedve a családi életet csodálatos, nagy erényekkel megszentelted. Add meg nekünk, hogy Szűz Anyádnak és Szent Józsefnek segítségével, a Te családod példáját követhessük, és elérhessük a Veled soha meg nem szűnő együttlétet, aki az Atyával és a Szentlélekkel, mint Isten élsz és uralkodol, mindörökké. Ámen.


(Szállást keres a Szent családból, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi királyleány,

rózsák szentje, hű Erzsébet!

Szívedben sok erényt talált

a mennyei nagy Szentlélek.

 

Énekelem szép fényedet,

amely beragyogott téged...

S mely az utadon vezetett,

Árpád-házi Szent Erzsébet!

 

Almák változtak szavadra

egykor rózsákká tenéked,

jóságodat magasztalva,

szentem, hűséggel dicsérlek.

 

Ispotály voltál betegnek,

rászorultnak és szegénynek...

Bennük a Krisztust szeretted,

Árpád-házi Szent Erzsébet! 

(Szné Babik E.)

Vissza az újság tetejére

Meghívó

„Uram, utamon csak Neked dalol ajkam,
Uram, utamon dalolom a Te szent nevedet!
Te vagy életünk, békesség és szeretet,
Uram, utamon dalolhassalak Téged!”

 
E sokszor énekelt sorok szellemében, megszakítva a mindennapok taposómalmának embert kihasználó és magával ragadó sodrását, a béke szigeteként immár huszonegyedszer is megrendezzük KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKET templomunkban.
A hangverseny tervezett időpontja: 2018. december 16., délután ½ 5
A műsor tartalmát, mint eddig is, Gyimesi László tanár úr állítja össze. Még lehet nála jelentkezni. A hangverseny lebonyolítását Fábián András szervezi, nála kell jelezni az adományozási szándékot, legyen az pénz, sütemény, üdítő, gyümölcs. Az adományokat a fellépők Kolping házban történő szerény megvendégelésére kívánjuk felhasználni.


Szerepvállalásra buzdítva az újabb adományozókat, ismét köszönjük a 2017-es támogatóknak és a sok név nélküli segítőnek, hogy felajánlásaikkal színes, lelket formáló, községünk igényességét mutató rendezvényt működtetnek.

Támogatóink voltak a jubileumi, 20. Karácsonyi hangversenyünkön: Balla Mihály országgyűlési képviselő, Csernák János (Cseri), özv. Dósa Józsefné, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Kolping Család, Kolping Üdülési Alapítvány, Érsekvadkert Község Önkormányzata, Fábián László, Halaj TÜZÉP, Kristók János, özv. Major Ferencné, Mede Szerszámszaküzlet, Nyugat-Nógrád COOP Zrt., Szamovill Kft, Vadkert Szikvíz.

Vissza az újság tetejére

Az emlékeid

Az album a fényképeket őrzi, az emlékezeted emlékeit. Az emlékek az éned részei. Építenek. Belülről. Emlékeid nélkül nem vagy az, aki vagy. Emlékeid, amelyen a felejtés úrrá nem lett, uralnak tégedet. Az emlékeid többet árulnak el rólad, mint a tükör, amelybe olykor belenézel.

Emlékeid. Szerzett ismeretek és élmények. Rútak és szépek. Akartak és akaratlanok. Tudatosak és tudatalatti mélyek. Igen, van valami emlékezés sejtjeidben, ösztöneidben. Az élet valami nem - benned –átélt tapasztalata. Most már a tiéd. Beléd lopta a vér.

Emlékeid. Arcok. Tájak. Képek. Emberek. Barátságok. Szerelmek. Egy vidéki táj. Ház. Állatok, melyek hozzád melegedtek. Kutya, cica, kicsiny madár. Emlékeid. Éneddé váltak, s ha elmondod, már nem olyan. Hiszen nincs arra szó, ami miatt őrzöd azokat.

Nincs örömed? Hunyd le szemed. Emlékezz. Valakire, aki örömet adott egy napon, abban az órában. Emlékezz. Az elismerésre, amelyben érezted, valaki ráérzett énedre. Emlékezz a megértésre. amikor volt, aki veled nevetett és volt, aki könnyeid letörölte.

Mennyi-mennyi emlék. Tele vagy vele. Ha ez nem, akkor mi életed mindennapi öröme?

Ezek a sorok egy kilencvenedik születésnapon hangzottak el a Kolping házban tartott családi ünnepen, melyen rövid köszöntés erejéig megjelent polgármester asszonyunk is. Az ünnepeltben mély nyomokat hagyott az ünnep, melyet az alábbi sorokkal kíván közzé tenni.

Kedves Polgármester Asszony!

Nagyon szépen köszönöm, hogy életem jeles évfordulóján, melyet népes családommal a Kolping házban ültünk meg, jelenlétével tisztelt meg engem. Az emlékek sorához csatlakozó külön öröme volt szívemnek kedves szava és köszöntő verse, férje társasága és szép népviseletes ruhája.

Hálás szívvel: Jakubecz Jánosné sz. Keresztes Mária és családja

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Október 30-án, kedden az alábbi napirendi pontok szerepeltek a képviselő-testület ülésén:

  1. költségvetési rendelet módosítása a nem tervezett források beépítésével
  2. szociális tűzifa támogatás 2018. évi szabályozása rendeletalkotással
  3. a felújított útjaink védelme súlykorlátozó tábla kihelyezésével, gyakoribb hatósági figyelemmel
  4. az Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjának tárgyalása, jóváhagyása
  5. szennyvíz csatorna-beruházás gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása a 2019-2032 közti időszakra
  6. hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás
  7. beszámoló az Öregek Egyesített Szociális Intézményének 2017. évi tevékenységéről

Egyebekben hallhattunk a november 2-i kegyeleti napról, melynek keretében az emlékezés jeleként a Hősök téri emlékmű lábánál az olasz és lengyel harcterekről érkezett föld került a már ott lévő Don-kanyari föld mellé.

Ebben az évben is lesz élő Betlehem és karácsonyi vásár. Szombat esténkét az adventi koszorú gyertyái is fellobbannak a Hősök terén. Részletekről a kihelyezendő plakátokról és a községi honlapról tájékozódhatunk.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2018. december 17. hétfő

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


November 9. és 12. között Nemzetközi Focitorna volt a csehországi Zsdárban. Csapatunk Érsekvadkert mellett a Magyar Kolping Szövetséget is képviselve az 5. helyet szerezte meg a 11 induló csapat közül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a karácsonyra megjelenő Vadkerti Harangok lapzártája december 11., kedd. Csak az eddig beérkező írások és előjegyzett miseszándékok képezhetik annak tartalmát!

Decemberben nem lesz felnőtt katekézis. Figyeljük a templomi hirdetéseket, és minél többen vegyünk részt az egyházközségi és önkormányzati programokban, hogy ezzel is életre keljék Kolping atyánk üzenete: légy jó keresztény és légy jó magyar!

Kolping Támogató Szolgálat


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

 1. A karácsonyi előkészület, ádvent első vasárnapjával kezdődik December 2-án.

Előtte szombaton az esti szentmise után a Hősök terén az első Ádventi gyertya meggyújtása, megáldása lesz.

 2. November 30-án, pénteken templomunk búcsúnapja, Szent András apostol ünnepe.  Este 6 órakor ünnepi szentmise, amit Krizsán Zoltán, Karancslapujtői és Balázs András Karancskeszi plébános atyákkal ünnepeljük.

 3. Az első hajnali szentmise dec 3-án hétfőn reggel 6 órakor lesz.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden- szerdán reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás.   – Az utolsó hajnali szentmise dec.21-én, pénteken reggel 6-kor lesz.

 24-én reggel nincs szentmise, hétfőről keddre virradó éjfélkor éjféli szentmise.

 4. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec. 6-7-8-án csütörtök-péntek-szombat este 6-kor. Előtte fél 5-től gyóntatás. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Fekete Roland Dorogházi plébános atya mondja

 5. Az idősek, betegek karácsony előtti gyóntatása: a külön karácsonyra bejelentett időseket a lelkigyakorlat utáni csütörtökön (december 13.), az elsőpéntekesek pedig pénteken (december 14.) keresem föl.   

 6. December 8-a, szombat: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: de. fél 9 és este 6 óra.

 7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.16-án) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

 

 8. KARÁCSONYI MISERENDÜNK: (Terveink szerint)            

December 24. Karácsony böjtjén: éjféli szentmise

December 25. Karácsonynapján:               ½ 8 és ½ 10. (Pusztaberkiben ½ 12)

December 26. Karácsony második napján: ½ 8 és 1/2 10. (Pusztaberkiben ½ 12

 9. December 31-én, Szilveszter napján, a Hálaadás szentmisével este 6 órakor lesz.


KERESZTELTÜNK:
   

25.   Péter Lea (Péter Csaba - Kalácska Henrietta)

26.   Tóth Áron (Tóth Tibor – Zsiga Amália)

27.   Herédi Ádám (Herédi Ferenc – Pádár Krisztina) 

HÁZASSÁGKÖTÉS:   

    -

Halottaink:     

            40. Csillag János (1921)

            41. Szabó Jánosné, szül. Kaba Erzsébet (1936)

            42. Árpád György (1925, Pusztaberki)

            43. Fábián Ignác (1930)

            44. Farkas Istvánné, szül. Murányi Katalin (1946)

            45. Boda István (1929)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. szombat     - Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Csillag Gyula, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik

                        - Vitéz János 25. évforduló, szülei, Vitéz József, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Bozsonyik János, szülei 8. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

2. vasárnap   - Márton Sándor, szülei, Márton és Molnár család elhunytjaiért

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, fiuk, lányuk, unokavejük Gyula

                        - Nagy Károly, Erdős János családjaiknak élő és elhunyt hozzátartozói

3. hétfő           - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália, a család élő és elhunyt hozzátartozói

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, hozzátartozóik

                        - Kristók, Gréczi, Valkó család halottaiért

7. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, gyermekeik, unokáik és hozzátartozók

                        - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik, nagyszüleik, Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna 20. évforduló, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

8. szombat     - Pálinkás István 3. évforduló, szülei, testvérei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

                        - Boda János 10. évforduló, szülei, veje és a család élő és elhunyt tagjaiért

9. vasárnap   - Szabó Gergely, felesége Kristók Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kakas Mihály, felesége Hustyava Mária és hozzátartozók

10. hétfő        -

11. kedd         -

12. szerda      - Homuth és Czinege család halottaiért

13. csütörtök - Fábián István, felesége Kövér Margit, testvére Rozália, szülők, Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet, fiuk János, szülők és élő hozzátartozók

                        - Hálából születésnapra

                        - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, szüleik, testvéreik, elhunyt hozzátartozók

14. péntek     - ifj. Temela József 1. évforduló

                        - Majer István, szülei, anyósa, apósa és testvérei, Krizsan István, felesége Szabó Emerencia, valamint a Fábián család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Tomis József, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, vejük Holman István, testvére, szüleik, Szabó János hősi halott, élő és elhunyt hozzátartozók

15. szombat   - Kovács Ignác, testvére, szülei, apósa és anyósa, Kovács és Bozsonyik család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Majer Lászlő, felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Híves Mihály, szülei, nevelőanyja és a Pistyúr család élő és elhunyt tagjaiért

16. vasárnap -

                        -

                        -

17. hétfő        -

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök - Bahorecz Antal, a család élő és elhunyt tagjaiért

21. péntek     - Pistyúr József, apósa, anyósa, szülei, nagyszülei és testvére

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, testvére és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, vejük, élő és elhunyt hozzátartozók

22. szombat   - Híves Mihályné Mrekvicska Julianna, férje, a Híves és a Mrekvicska család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet, anyósa, apósa, szülei és testvérei és élő családtagok

                        - Szabó, Czinege, Paulicsek és Csűri család élő és elhunyt tagjaiért

23. vasárnap - Pistyúr Gábor hősi halott, felesége Boda Mária, fiai János és Gábor és hozzátartozók, Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit, férje Péter

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna és szüleik

                        - Bozsonyik István, felesége Kristók Mária 3. évforduló, élő és elhunyt családtagok

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      - Paulicsek Ignác, fia Péter, szülei, nagyszülők és a család élő és meghalt hozzátartozói

                        - Pap Ádám, sógora, nagyszülei és élő családtagjaiért

                        - Tomis István, felesége Péter Erzsébet, testvéreikért, szüleikért, élő és elhunyt hozzátartozók

27. csütörtök - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit és hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Urbán Ignác, felesége Kaba Mária, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna 5. évforduló

28. péntek     - Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik, apósa, anyósa, a Boda és a Csillag család élő és elhunyt tagjaiért

29. szombat   - Fülöp Miklós, szülei, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

30. vasárnap -

31. hétfő        -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre