Vadkerti harangok
2019. június


Nyílt levél aranymise alkalmából
Szentmiseszándékok 
Ami számít
Jézus úrnapi örömhíre
Fejben dől el minden
A szentháromság képmása bennünk
Gyerekszáj
Családi nap 2019
Mária rádió
Fel vagyunk világosodva?
Az Úr napja
Testületi ülésről jelentjük
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Nyílt levél aranymise alkalmából

Tisztelt aranymisés lelki atyánk, kedves András atya!


Történelmi pillanat tanúi vagyunk Péter Pál napján, ezen a szép ünnepen, mert 1890 után a temetőnkben nyugvó, óvodánkat létrehozó Farkas Mihályt követve András atyánk az első köztünk élő pap, akit itt, a Vadkerti Harangok most megjelenő számában az alábbi sorokkal köszönthetjük aranymiséje alkalmából:

50 évvel ezelőtt, így szólt az Isten,
András, hagyd a családot és kövess engem.
Ez a fiú ment is és követte Egerbe.
Befejezte tanulmányait és pap lett belőle.
Büszke volt rá mindenki, a család apraja-nagyja,
De legfőképp az ő szeretett nevelőapja és édesanyja.
De hát a hivatás nem csak ezzel jár,
Hiszen az Úr mindig máshová szán.
Megfordult több helyen,
Fóton, Gödöllőn, Ecsegen és Turán.
Szépített, újított, de ismét jött a váltás,
És a mi András atyánk, immár 13 éve, Vadkertre költözött.
Itt sem változott az ő feladata,
Íródtak könyvek és megújult templom, plébánia, Kálvária.
Én azt hiszem, hogy bármerre is vezérelte az útja,
Szeretettel gondol rá a hívek apraja és nagyja.
És most ezen a szép ünnepen,
Összejöttünk itt ma, hálatelt szívvel.
Hiszen most volt 50 éve, hogy pappá szentelték,
A jó Isten áldja meg mind a két kezét!
Atya, most te hozzád fordulok,
Tudom, hogy én melletted nagyon kicsi vagyok.
De azért mégis nagyon szépen kérlek,
Aranymiséd alkalmából áldd meg híveidet.
Szűz Anyám, őrangyalom, kérlek titeket,
Ne engedjétek, hogy elhagyjon bennünket.
Istenem álld meg megfáradt kezét,
Szenteld meg a hátra lévő életét.
Nem is választhattál volna jobbat, mint az atyát,
Ezért naponta szívből mondjunk érte egy imát.
Testvéreim, kik újságunkat olvassátok, arra kérlek titeket,
Naponta mondjátok el az imát, a legszebbet.
Ajánljátok fel a mi drága jó atyánkért,
Név szerint kimondva, a Lukács Andrásért!

(Érsekvadkert, 2019.06.29. Net átirat, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet:Ami számít

Magasság és mélység, mit sem számít nekem,

Mert Isten kezében ott van az életem.

 

Múlt, vagy jövő számít? Egy legyen: jelenem.

Gondot visel reám szerető Istenem.

 

Betegség és halál? Jóbot megpróbálta...

Semmire nincs szükség, csak az Úr szavára...

 

Közöny és fájdalom? Szívem kész feledni...

Csak a menny maradjon meg számomra, semmi!

 

Megvetettek? Nem baj, elengedem szépen...

Csak az igaz Isten az én menedékem...

 

Megverték a testem? Begyógyult. Tiszta már...

Odafenn a kék ég, reménylem, visszavár...!

 

Elveszik életem? Mit sem számít ez már.

Hazakísér engem az Isteni szempár...

 

Ami fontos nekem: egyedül az Isten,

Hiszen ő a legszebb, legragyogóbb kincsem.


Vissza az újság tetejére

Jézus úrnapi örömhíre

Az Eucharisztia, a szentmise, az Úr nászajándéka Egyházának. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt rendez fiának, olvashatjuk Máté evangéliumának 22,2 versében. Aki eszi az én testem, és issza az én vérem, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Az én testem az valóban étel, s az én vérem valóban ital… Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. (Jn6,54-58)

Vágyva vártam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amit értetek ontok. (Lk 22,15-20)

Minden menyegző lényeges eleme a házasságkötés, amellyel a jegyesek életszövetséget kötnek. Az ószövetségi Szentírás Isten és a választott nép kapcsolatát is úgy tekinti, mint jegyesi szövetséget. Ehhez a kifejezésmódhoz illeszkedik Jézus hasonlata: királyi menyegzőt az Atya rendezi Fiának, akinek jegyese az új választott nép, az Egyház, akivel Jézus új szövetséget köt, amikor feláldozza magát érte. Ez a szövetségkötés a húsvéti misztérium: Jézus az utolsó vacsorán jelentette ki, hogy életét adja értünk, amit kereszthalálával beteljesített, feltámadása és mennybemenetele pedig egyben az Atya egyetértésének jele, aki elküldte az Egyházának a Szentlelket. Ezt a húsvéti misztériumot teszi számunkra jelenvalóvá minden szentmise.

Az Úr Jézus értünk vállalt szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával új és örök szövetség jött létre Istennel, aki megbocsátja bűneinket, és meghív az örök életre. Az Úr Jézus várva várta, hogy mindez beteljesedjen. Az utolsó vacsorán ajánlotta fel magát, amikor a kenyeret és bort átváltoztatta értünk áldozattá váló testévé és vérévé, s megbízta apostolait, hogy emlékezetére ugyanazt tegyék. Felajánlása másnap teljesedett be, amikor meghalt a kereszten. Áldozatának eredménye harmadnapra vált nyilvánvalóvá, amikor dicsőségesen feltámadt.

Mai teológiai szakkifejezéseinkkel így fogalmazunk: Az Eucharisztiát (a szentmisét és a szentáldozást) az Úr Jézus az utolsó vacsorán alapította. Akkor adott hatalmat az apostoloknak és utódaiknak, hogy emlékezetére ugyanezt tegyék minden szentmisén: változtassák át a kenyeret és a bort testévé és vérévé. Ennek alapján hisszük és valljuk, hogy az átváltoztatás szavai által Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színében lényegileg és ténylegesen is jelenvalóvá lesz. Így teszi jelenvalóvá a húsvét misztériumát az Úr Jézus minden szentmisében, hogy a szentáldozásban testével és vérével tápláljon minket.

Teológus korunkban Radó Polikárp professzor úr ezt a teológiai megfogalmazást két jó barát történetével „fordította le” nekünk.

János és Józsi gyermekkoruktól jó barátok voltak. A háborúba is együtt kellett bevonulniuk. Egy csendes vasárnap délután ép a lövészárokban pihentek, amikor Józsi egy tompa puffanásra felébredt. Észrevette, hogy alvó barátja feje mellé egy kézigránát esett. Odaugrott, felkapta, hogy jó messzire elhajítsa. De abban a pillanatban a kézigránát felrobbant a kezében. A robbanás Jánost is felriasztotta, és látta, hogy barátja a földön fekszik, s csonka karjából ömlik a vér. A kórházban tudta meg János, hogy valójában mi történt, a barátja megmentette az életét. Nem is tudta, hogyan köszönje meg Józsinak, amit érte tett. Ő azonban csak annyit válaszolt: „János a barátom vagy, örülök, hogy megmentettelek!” Józsit hazaengedték, János azonban hadifogságba került.

Amikor hazajött a fogságból, első útja Józsihoz vezetett, s meglátva barátja csonka kezét azt mondta: „Köszönöm, Józsi, amit értem tettél!” Ő csak ennyit válaszolt: „János a barátom vagy, örülök, hogy megmenthettem az életedet. Ma is ugyanezt tenném!”

Jézus, aki érettünk vérét ontotta, jelenik meg minden szentmisében, az átváltoztatott kenyérben és borban. Ezzel azt is jelzi, hogy ma ugyanúgy szeret minket, mint amikor meghalt értünk a kereszten. Ez a mi hitünk szent titka. Jézus azt parancsolta apostolainak: Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Mi a szentmisén való részvétellel köszönjük meg Jézusnak, amit értünk tett. Ezért járunk szentmisére, mert szeretjük Jézust, aki érettünk életét áldozta fel.

A szentmise Jézus szeretetének ajándéka

(Rédly Elemér)

Vissza az újság tetejére

Fejben dől el minden

Ugye ismerős ez a mondás, hogy „a fejben dől el minden”? Például fejben dönti el valaki, hogy vallásosan akar-e élni, és aztán igyekszik úgy élni. Istent szeretve, az embereket segítve. Azt is fejben dönti el, hogy vallástalanul akar élni és akkor ilyeneket mondhatna: „Nohát, akkor Istent kihagyom az életemből, a sor végére küldöm. Minden erőmmel a végső célom elérésére törekszem. Ez pedig az, hogy minél önzőbben, jobban élvezzem az életet, akár mások kárára is.” Az is fejben dől el, meg ez is. Mindkettő. Bár az is igaz, hogy a szív segít a fejnek a döntésben. Nagyon tudja befolyásolni.

Nézzük csak az evangéliumot! A szőlővessző-szőlőtő hasonlatban arra buzdít az Úr Jézus, hogy minél szorosabb kapcsolatban legyünk vele. Ez legyen az életcélunk. Így tudunk bő gyümölcsöt teremni, az Atyát megdicsőíteni, és amit kérünk Tőle, azt megkapni. Végső soron boldognak lenni. Igen, boldognak lenni. És hogy ez nem jámbor papi szöveg, arra legjobb bizonyíték a szentek. Ők hallatlan boldogok voltak, már földi életükben, még ha tenger sok szenvedésben is volt részük.

Mi is hát döntsünk amellett – hogy ne maradjunk ezen a szinten, hanem nagyon szoros kapcsolatba kerüljünk Krisztussal. Vagy amellett akarunk dönteni, hogy azért ne legyen olyan szoros a kapcsolatunk Vele, maradjon meg ilyen langyosnak kapcsolatunk Istennel, amilyen most? Vagyis elég legyen, hogy vasárnaponként eljövögetünk misére, emellett imádkozgatunk is egy kicsit, pláne ha betegek vagyunk, vagy valamit kérünk.

Akik most olvassák ezt a cikket, mindnyájan határozzuk el - a szőlőtő hasonlatától is szíven találva - hogy szorosabb kapcsolatba akarunk kerülni Jézussal. Legalább egy kicsikét jobban. Erre bármelyikünk képes.

Döntsd el a fejedben határozottan, hogy mi az életcélod, és ne sodortasd magad az érzelmeiddel. Van, akinek az az életcélja, hogy minél több pénze legyen, minél jobban megőrizze egészségét, vagy minél jobban kiélvezhesse ezt a 70-80 évet. Viszont legtöbbünknek az az életcélja, hogy úgy éljen és annyira szeressen, hogy avval minél nagyobb bizonyossággal kiérdemelje a Mennyországot, és minél több „mennyei kincset” gyűjtsön.

Ne a közeljövődet latolgasd. Ne amiatt aggódj! Viszont akard a végső jövőd bebiztosítani. Amiatt aggódhatsz. Az a jó, ha azt bebiztosítod jó előre. Mivel? Szilárd hittel, és ha jót teszel azokkal, akik nem tudják viszonozni. Tehát viszonzást nem várva. Itt lép túl az evangéliumi jóság az emberi jóságon.

Az Úr Jézus mindent megtett a mi megmentésünkért. Mi pedig tegyünk meg mindent a magunk megmentésére. És zúgolódás nélkül fogadjuk el az élet nehézségeit. Bízzunk abban is, hogy Jézus soha nem hagy cserben minket. A földi élet, és benne a legnagyobb szenvedés is mulandó, de a halál utáni élet örökké tart. Ott elmúlnak a földi bajok, senki sem fog bántani. A félelem is megszűnik. Az örömünk viszont határtalan. Szent Pál így ír erről: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Hiszed-e ezt? Azért kérdezem, mert nem mindenki hiszi. Bizony, bizony ez a kegyelem segítsége mellett az agyban dől el.

Bizony nehéz az élet. Rengeteg baj gyötör: családi, munkahelyi, egyéni, testi-szellemi. Sokszor nagyon nehéz a szívünk. De ha nem engedjük el Jézus kezét, ahogy sokan, akkor Vele együtt mi is elérjük az üdvösséget, a Feltámadás ragyogó országát. Sőt, ha Jézus szerint élünk, akkor már most sokszor itt a Földön is átélhetjük a Jézus hozta békét – boldogságot.

Amikor majd végre eljutunk az igazi, Jézus készítette otthonunkba, látni fogjuk, hogy a „jelen élet” megpróbáltatásai valóban nem voltak mérhetők ahhoz a határtalan boldogsághoz, amit Isten azoknak készített, aki igyekeztek Jézussal olyan szoros kapcsolatba kerülni, mint a szőlőtő és a szőlővessző.

(Pribitek László cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

A Szentháromság képmása bennünk

Az ember Isten képmására teremtett lény, amelynek legmegfoghatóbb jele a kreativitás. A szó szoros értelmében egyedül Isten képes a teremtésre, az ember csak az alkotásra. Mégis a létformák kiváltsága az élővilágban ez a kreativitás. Ha azonban az ember Isten képmását hordozza, megkérdezhetjük, vajon a kinyilatkoztatás fényével közelítve: nem hordozzuk-e a Szentháromság képét is? Hiszen a titkok titka akkor igazán érdekes számunkra, ha nem marad meg teológiai elvontságában, ha köze van az életünkhöz. Szent Ágoston volt az, aki a Szentháromság nyomait kutatta a teremtésben. Jó nyomon járt.


A teológus feladata ebben a megszentelt kutatómunka, amely kideríti, hogy valóban megvan a sajátos képmása bennünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Nem is akárhogyan. Itt fedezzük föl, hogy milyen gazdag és sokrétű az, ahogyan Isten képmását hordozzuk, emberi mértékünk szerint, túl a kreativitás kiváltságán.

Az Atya a teremtő. Mi, emberek viszont a Teremtő társai vagyunk. Társai akkor, amikor kiegészítjük, módosítjuk a teremtést a magunk horizontján. Nemcsak azzal, hogy átformáljuk a Földet, mesterséges űrbolygókat küldünk az égbe vagy élőlényeket tudunk klónozni. Inkább azzal, hogy együttműködünk a Teremtővel az életadásban. Az életadásban, amelynek nem csupán biológiai jelentősége van, hanem teológiai is. Mégis vigyáznunk kell a szavakkal. Társai vagyunk a teremtő Atyának, de nem vagyunk „társteremtők”, mert az már egyenrangúságot tételezne fel, míg az előbbi a mester és tanítványai viszonyára utal.

A Fiú a megváltó. Mi pedig ugyanúgy társai vagyunk a megváltásban a megtestesült Igének, ahogyan társai a teremtő Atyának. És ugyanúgy vigyáznunk kell a kifejezésre, mint az előbbiben, mert nem vagyunk „társmegváltók”. Mária sem volt az, hanem csupán a legkiemelkedőbb társa fiának a megváltásban. Milyen sokat mond a kifejezés, ha hitelesen használjuk. Hiszen nem vagyunk egyenrangúak a Megváltónkkal. Ő a fő, mi vagyunk a tagok. Viszont kiegészítjük testünkben, sőt életünkben is a megváltást, ahogy Pál apostol mondja. Aktív szerepünk van tehát a megváltás kivitelezésében. A nagykorú keresztény tehát felfedezi saját aktív szerepét és küldetését a megváltásban a Krisztussal való sorsközösség misztériuma révén.

A Szentlélek a megszentelő. Az Atya küldi megváltásunkra a Fiút, a Fiú küldi a Szentlelket, a megszentelőt. Mert „Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten”olvassuk a Galata levélben (Gal4,6). Kegyelmeit kapjuk meg a keresztségben és a szentségekben. Ő a szeretet Lelke, a különleges adományok Lelke. Ő az, aki gyengeségünkben segítségünkre siet. S Alexandrai Szent Cirill szerint ő az, aki által „egyetlen közösségbe olvadunk egymással és Istennel”.

Aki tehát aktív társa a teremtő Istennek az életadásban, aktív részese a megváltásnak a Krisztussal való sorsközösségben és hiteles tanúja a Szentléleknek a szeretetben, az valóban a Háromságos Egy képmását hordozza, akkor is, ha ezt a képmást esendő, mégis egyre hitelesebbé váló embervoltunk keretezi be. S mindez az Egyház élő és növekedő közösségében realizálódik. Ezt fogalmazza meg az egyetemes pünkösd üzenetével A katolikus egyház katekizmusa:

„Krisztus, a Fej árasztja ki a tagokba a Szentlelket, aki felépíti, életben tartja és megszenteli az Egyházat. Az Egyház a Szentháromság és az emberek közösségének szentsége.”

(†Boda László, Fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Gyerekszáj

(Elsőáldozás 2019)


Az előző számunk lapzártájakor elsőáldozás volt egyházközségünkben. A csoportképen látható gyermekek név szerint: Balga Panna, Boda Réka, Englóner Dominik, Fábián Noel, Gerliczki Zara, Gubik Maja, Jónás Áron, Klinger Csenge, Klinger Luca, Kristóf Máté, Pusama Nikolasz, Szabó Levente, Tuza András a 3. a osztályból, Balla Botond Csaba, Benyó Botond, Bogdán Milán (Szátok), Cseri Bence, Kelemen Olivér, Kónya Bálint, Litavszki Lolita, Nagy Boglárka, Pistyúr Bálint a 3. b-ből először vette magához Krisztus testét. Most megosztják velünk ezzel kapcsolatos érzéseiket.

Szentáldozásról:

-          Nagyon izgultam az elejétől a végéig. Jó érzés volt, amikor eljött a szívembe Jézus.

-          A szentáldozáskor örültem, amikor Jézus a szívembe jött.

-          Minden csodálatos volt az elsőáldozáskor.

-          Nagyon különös érzés volt, amikor áldoztam. Utána nagyon boldog voltam.

-          Nagyon örültem, amikor Jézus beköltözött a szívembe. Jó volt, hogy láthattam a rokonaimat, jó volt az elsőáldozási ebéd.

Szentgyónásról:

-          A szentgyónás előtt izgultam, utána már nem. Amikor kijöttem a gyónásról megkönnyebbültem. Jó érzés volt.

-          Amikor gyóntunk, úgy éreztem mintha bizseregne a szívem. Nagyon jó volt a gyónás, és utána nagyon jó voltam.

-          Nekem a gyónásban az tetszett, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtotta a bűnömet. Jézus megbocsájtotta a bűneimet. Izgultam, a pap kedves volt.

-          Jól éreztem magam, mert Isten megbocsátott nekem. Nagyon jó volt a gyónás.

-          Lélektisztulást, nyugalmat éreztem a gyónás után.

-          Újjá születtem a szentgyónás után! Jó és boldog lettem. Nagyon örültem, amikor megbocsájtotta a bűneimet Jézus.

Vissza az újság tetejére

Családi nap 2019

Idén tavasszal is várta a Kolping ház udvara a településen élő kisgyermekes családokat. A 2019. május 11-én megtartott eseményen mintegy 200 résztvevő szavazott jelenlétével arra, hogy helye van Érsekvadkerten a családokat megmozgató, a gyermekek mellett a szülőket, nagyszülőket is összehozó rendezvényeknek. 


A feldíszített udvarban érkezők óriásbuborékokat készíthettek, amelyeken keresztül színesebbnek láthatták a világot és egymást is.

A fedett terasz alatt egész nap kézműves foglalkozások várták a gyerekeket és szüleiket. Kavics-, csigaház- és kagylófestésben, valamint ékszerkészítésben is kipróbálhatták magukat a résztvevők, emellett álomfogó és barátságossá varázsolható stresszlabda is kikerült a szorgos kezek közül. 


Az ugráló vár és a trambulin továbbra sem veszít népszerűségéből, de a csúszdán, a hintán vagy a mini-focipályán is folyamatosan játszottak a gyerekek. Emellett népi játékokon (gólyaláb, medvetalp, pecázás stb.) is kipróbálhatták ügyességüket.

Kora délután Kőhalmi Ferenc bűvész szórakoztatta a gyerekeket, vicces meséi, történetei, ügyes trükkjei nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is sok vidámságot, nevetést okoztak. 

Ezt követte a helyi önkéntes tűzoltók felvonulása, akik elvitték a gyerekeket egy körre, majd rögtönzött bemutatót is tartottak.

A családi nap zárását a Dallamos együttes – megzenésített verseket és gyerekdalokat repertoárra tűző - koncertje kísérte.

M.A.

Vissza az újság tetejére

Mária Rádió

A lélek hangja

A közös imádság megélése, ami hatással van másokra is, lelkeket érint meg, összeköt és közösséget alkot az imádkozókból. Amikor egy közösség hitben együtt imádkozik, az ima ereje összeszorzódik.

A Szűzanya rádiójának evangelizációs küldetését az Érsekvadkerti Szent András önkéntes imacsoport is segíti. Havonta egy alkalommal élő adás keretében járulunk hozzá, hogy beteg, egyedülálló testvéreink és a hallgatói család tagjai, lelki táplálékhoz jussanak a kozmikus ima által. A mai világban a médiában a hűség, a becsület, a kitartás sajnos nem hírértékű! Ezzel szemben a Magyar Mária Rádió - megszólalásának 14. évében - tiszta hang a hangszemét között, legtisztább hang, mely csendből születik. Havi egyszeri imaóra helyben, az imakörök általi, valamint különböző közös SZENTSÉGIMÁDÁS-i alkalmakon is jó szívvel veszünk részt. Jó megélni az imakörök kapcsán kialakult kötetlen beszélgetések, tanúságtételek, sokszor „szemüveg-homályosító” folyamatát. Itt kell megemlítenem egy önkéntes tagunk áldozatos munkáját is, mely által minden hónapban - helyben és több szomszédos településen is - a MÁRIA RÁDIÓ ingyenes magazin, postaládákba kerül. Köszönjük és Isten fizesse meg neki! Megszólításként éljük meg ezt a lehetőséget! Megtapasztalhatjuk testi, lelki bajaink és az utazással járó nem várt események közepette is a Szűzanya közbenjárását, mely szerint a Szent Rózsafüzér közvetítői lehetünk az éteren keresztül. Dicsőség Istennek!

(Egy önkéntes)

Vissza az újság tetejére

Fel vagyunk világosodva?

Az úgynevezett felvilágosodással kezdődött az a nagy történelmi folyamat, melynek a végét láthatjuk most. Nem szeretnék igazságtalan lenni, annál is inkább, mert sokat tanultam filozófusainktól és tudósainktól, különösen az angoloktól, akik észszerűbben és logikusabban gondolkodtak, mint tanítványaik, a franciák. Az „értelem uralma” alighanem kikerülhetetlen lépés volt az emberiség történetében, minden óriási tévedésével együtt. A felvilágosodás megpróbálta „leváltani”az Istent, legjobb esetben is afféle öreg órásmesterként képzelve el, aki megalkotta és felhúzta a szerkezetet, de a továbbiakban már nincs rá szükség. A felvilágosodás előbb burkolt, majd nyílt, ádáz keresztényellenességét folytatta a liberalizmus, majd a szocializmus, a marxizmus különféle gyilkos diktatúrákban. A legfőbb jelszó a haladás volt, a progresszió, mely majd elhozza az egész emberiség számára a teljes földi boldogságot és örök békét. Utópia volt, melyet sok háborúval, gyarmatosítással és technikai újításokkal véltek elérni. Mindezt tudja, aki ismeri az elmúlt két-háromszáz év történetét.

A kalocsai érsekség hasonmás kiadásban megjelentetett egy kis könyvet, címe: Szent István király dicsérete és Úrnapi prédikáció. Szerzője Katona István jezsuita történész (1732-1811) tudós volt és lelkipásztor. Hamvai a kalocsai székesegyházban várják a feltámadást. A Szent Istvánról szóló szentbeszédet Bécsben mondta el 1788-ban. A megjelent könyvhöz Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek írt előszót, és elküldte nekem Katona István egyik nagy művét (A kalocsai érseki egyház története, Kalocsa, 2001), mely igen nagy segítséget jelentett nekem Tomori Pál kalocsai érsekről szóló drámám megírásához. Most azonban maradjunk Szent István dicséreténél, mert igen tanulságos mindaz, amit Katona István a korabeli felvilágosodásról ír (ne felejtsük el, II. József, a kalapos király korában járunk, s nemsokára kitör a francia forradalom, és következik a véres egyházüldözés).

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár egykori tudós vezetője így ír a felvilágosodásról (megpróbálom mai helyesírással tolmácsolni): „Vajon megtartják-é mindnyájan azt a hitet, melyet (Szent István) nemzetünknek oly szorgalmatosan hirdetett és országunkban elterjesztett? Vajon nincsenek- é olyan elfajult magyarok, kik a jóknak jutalmazóját, a gonoszoknak büntetőjét vakmerőképpen tagadják, kik a mennyországról, pokolról, örökkévalóságról, lelkünk halhatatlanságáról hagyott tudományt csúfolják, kik azokat megvetik, kinevetik, tompa elméjűnek , erőtlen lelkűeknek nevezik, kik az isteni félelemben neveltetvén, az igazi hitnek mélységes titkait hiszik, magukat pedig megvilágosított erős lelkeknek hívják, hogy azokat a gyermeki balvélekedéseket, melyekben nevelkedtek, megfojtották, azokat bolondnak tartván, kik az apostoloknak engedelmeskednek(…), kik azt gondolják,hogy szabadosabban vétkezhetnek, ha a hitnek mélységes titkait merészen tagadják, (…) hogy az ocsmány és fertelmetes életet bátran folytathassák?”

E régi gondolatok ma is igazak, sőt sokszorosan azok, hiszen „győzött” a felvilágosodás, a hitviták kora lejárt, a vallás „magánügy” lett, az erkölcs pedig nem a tízparancsolatból van levezetve, hanem a büntető törvénykönyvből. A felvilágosodás nagy szellemi sötétségbe borította az emberiséget, az örök világosságot eltakarják a reklámok villogó fényei. (Ezért kell új evangelizáció. Ezért is imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!)

(†SzSzP)

Vissza az újság tetejére

Szné Babík Erzsébet: Az Úr napja

Felragyog a kenyérben,

úgy csillog a kehelyben,

ésszel, ugyan nem értem -

Örök Istent - ezekben...

 

Virágszóró kisdedek

szőnyegén jön ég Ura...

Reá nézni sem merek:

Jézus Krisztus, Ő, maga...!

 

Sátoroknál megállva

zengnek az ősiratok,

s nyomán szent ének járja...

Szirom ágyon szállva, ott...

 

Ó, nagy Isten áld e föld...

Négy égtáj ezt zengi ma...

Mennyi kegyelem betölt...,

visszük szerte és haza...

 

Hála néked, Test és Vér!

Ah, Eucharistia!

Úr adta szentség lettél...

S vehet az emberfia...

Vissza az újság tetejére

Testületi ülésről jelentjük

Soron következő ülését az önkormányzat képviselő-testülete 2019.május 28-án tartotta, melyen az alábbi témakörök kerültek megtárgyalásra:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, zárszámadásának elfogadása. Jogharmonizáció keretében módosításra került az építési szabályzat, az SZMSZ és az anyakönyvi szolgáltatás.

Tájékoztató hangzott el a 2018. évi belső ellenőrzésekről, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről, az elsőfokú Gyámhatóság és a Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tavalyi munkájáról.

Sikertelenül zárult az óvoda és az iskola megnyert pályázataihoz a kivitelező kiválasztása. A megoldáshoz megtettük az újabb lépéseket, melynek eredményéről a későbbiekben szintén tájékoztatást adunk. Örömhír a pályázatok terén, hogy a konyha felújítására és a kerékpárútra megnyert pályázataink kivitelezésére már van kivitelező, a szerződések aláírása folyamatban van.

Az egyebekben több aktuális eseményről is egyeztettük álláspontjainkat. Ezek között szerepelt a SERKÖVI szennyvíz ügy, mellyel kapcsolatban a Nógrád Megyei Kormányhivatal június 20-án közmeghallgatást tart az Ifjúsági Házban. Továbbá döntés született az 1890 után először történő aranymisés ünnepség támogatására is. Az utóbbihoz annyit tudni kell, hogy 1890-ben az érsekvadkerti óvodát létrehozó, 1904-től a temetőnkben nyugvó Farkas Mihály, most pedig díszpolgárunk, Lukács András ünnepelte papi pályájának 50. évét.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2019. július 15. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Örömteli eseménnyel kezdődött a júniusunk, hisz Kolping családunk fiatal tagja, Kristók Bernadett Nagy Gáborral örök hűséget fogadott egymásnak június elsején. Öröm volt látni őket a „teltházas” templomi esküvőjükön, ahol Istent is bevonták a most elkezdett életükbe. Előző héten a Kolping Házban köszöntöttük őket, sok boldogságot és áldást kívánva arra az útra, melyet most kezdtek el.


Pár napja még együtt örültünk, ám június 5-én rossz hír járta be családjainkat. Móka- és nótamesterünk, na meg nagy rendezvényeink főszakácsa, Boda János, sokak „Lujza bácsija”, türelemmel viselt betegségének keresztjét letette, és felkészülve az égi hazába költözött. A feltámadás hitével június 7-én ,nagyon sokan kísérték el őt utolsó földi útjára, azzal a tudattal, hogy lelke jó helyre került és a túlpartról is figyelemmel kíséri közösségünk életét.


Június 22-én két olyan Kolping család is 25 éves születésnapját ünnepli, akikkel szorosabb kapcsolatunk alakult ki az évek során. Tóalmás az egyik, ahol több nyáron is táborozott csapatunk, a másik pedig Istenhegy, ahová szintén sok közös élmény köt bennünket. Isten áldása kísérje további működésüket.

Július 6-ára tervezzük a már hagyománnyá vált László és Péter nap közös megünneplését. Az esti programot megelőzően örömmel vennénk, ha a délelőtt folyamán az udvar tetőfelújítást lezáró takarítása, és a gyümölcsösünk újabb fűnyírása is megtörténne Kolping atyánk tanításának szellemében.

Már most jelezzük, hogy július 13-án, szombaton két fiatalunk, dr. Holman Eszter és Beke Krisztián Isten színe előtt házasságot kötnek. Minél többen legyünk tanúi e felbonthatatlan szövetség megkötésének!

(emjé, fotók: Kristók J.)


Kolping Támogató Szolgálat


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

             1./  Június 29-én, szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe.

Plébános atyánk első szentmiséjének 50. évfordulója. Hálaadó szentmise de. 11 órakor.

            Vasárnapra az előesti szentmise este 6 órakor lesz.

Az ünnepet követő vasárnap lesz a Péter fillér néven ismer gyűjtés, amivel a Szentatya segítő lehetőségét támogatjuk.  -_ Pusztaberkiben de. 11 órakor

 

2./ JÚLIUS 2-ÁN, Kedden Sarlósboldogasszony napján a szentmise este 7 órakor lesz. Legyen ez necsak a KALÁSZOSOK, de a többi közösségek együttes ünneplése is. 

 

3./ Július 27-én, Szent Anna ünnepét követő szombaton este 7 órakor a Temetői Szent Anna kápolnánál lesz a szentmise, utána az unokákkal együtt résztvevő nagyszülőket megáldjuk, kérve, hogy Isten áldása sok örömet adjon nekik általuk.

 

4./ Szent Kristóf ünnepét követő vasárnap, július 28-án a szentmisék után imádkozunk az utazók védőszentjéhez, és megáldjuk a templom körül az autókat, járműveket.

 

5./  Július 31-én,  KEDDEN FOGADALMI NAPUNKON ESTE 7-KOR szentmisét ajánljuk fel egyházközségünkért, annak megújulásáért. –  

 


KERESZTELTÜNK:
   

-

HÁZASSÁGKÖTÉS:   

            1./ Jun.1. Nagy Gábor – Kristók Bernadett

            2./ Jún.8. Agócs Zoltán – Márton Martina

Halottaink:                               

            22./ Benyó Sándorné, szül. Valent Ilona (1939)

            23./ Boda János ( 1953)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    -

5. péntek        - Boda István, Halaj Gyula és elhunyt hozzátartozók

                        - Szabó Jánosné Kaba Erzsébet, férje, élő és elhunyt hozzátartozók

6. szombat     - Péter János, szülei, öccse István, Kovács János, felesége Halaj Mária, vejük Hrapan Pál

                        - Varga Ignác 7. évforduló, szülei, testvére, apósa, anyósa és sógorai

                        - Pálinkás István, szülei, testvérei, élő és elhunyt hozzátartozók

7. vasárnap   - Berta József, felesége Boda Erzsébet, szüleik, a Berta és Boda család elhunyt tagjainak lelki üdvéért

                        - Koza János 20. évforduló, szülei, anyósa, apósa és élő hozzátartozók

                        - Boda János, Boda és Zsiga család halottaiért

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      - Czinege János, felesége Híves Borbála, szülők, testvérek, nagyszülők és hozzátartozók (Alapítványi)

11. csütörtök - Valent István 6. évforduló, szülők, nagyszülők, Kmetty Mihály, felesége Rednik Erzsébet, élő és elhunyt családtagokért

12. péntek     -

13. szombat   - Megyeri János 5. évforduló, szülei, Nagy László, felesége Gyurkovics Erzsébet, fiuk, menyük és nagyszülők

                        - Pistyur Gergely, felesége Kocsis Erzsébet 1. évforduló, szülők, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Szarvas József 2. évforduló, felesége Kocsis Margit 10. évforduló, Kocsis és Szarvas nagyszülők és testvérekért

14. vasárnap - Záhorszki Jánosné Kovács Borbála, élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Csesznák József, felesége Záhorszki Margit, szüleik, testvéreik, gyermekeik, élő és elhunyt családtagokért

                        - Pistyur Gábor, szülei, testvére János, élő és elhunyt hozzátartozókért

15. hétfő        -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök -

19. péntek     - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, Balogh István, felesége Kaba Ilona és a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, a család halottaiért

                        - Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik, élő és elhunyt családtagok

20. szombat   - Kosztrihán József, fia József és István, szülei, apósa, anyósa, a Kosztrihán és az Erdős család halottaiért

                        - Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Urbán István, felesége Csernák Mária, szülők, valamint Berta Gergely felesége Teréz

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók, Urbán Andrásné és 2 férje

21. vasárnap - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szülei, testvérei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Csontos István, szülei, bátyja, apósa, anyósa, sógora és nagyszülők, Balga Józsefné Zsiga Margit halálának 50. évfordulója

22. hétfő        -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök -

26. péntek     - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Jakubecz János, fia, unokája Ricsi, Major János, felesége Keresztes Ilona és családtagok

27. szombat   -

28. vasárnap - Kristók István 1. évforduló, apósa Pinke Kálmán, felesége, valamint szülei és a család halottaiért

                        - Pinke István, felesége Kovács Anna, Varga József, felesége Babik Margit, Szűcs Gyula, felesége Pusztai Lívia, élő és elhunyt családtagok

29. hétfő        -

30. kedd         -

31. szerda      -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre