Vadkerti harangok
2019. április


Pásztorok, halászok
Szentmiseszándékok 
Magdolna húsvétja
A találkozás reményében
Húsvéti prédikáció
A húsvéti misztérium
Húsvéti háladal
Közösségben lenni jó
Krisztusról tanúságot tevőkké kell válnunk!
"Legyél erős, legyél bátor, legyél példakép - legyél férfi"
Édesanyák
Testületi ülésről jelentjük
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Pásztorok, halászok

Miután a Föltámadt Krisztus megvendégelte tanítványait a Galilei-tó partján, akkor történt mindez. Olvashat János evangéliumának utolsó fejezetében.

Jó okkal gondolhatjuk, hogy az eset nem csak a vízparton zajlott, hanem beljebb, sokkal beljebb, ott, ahol a tűz „gyújtatlan gyulladott”, s magától vált egyenletes hevű halsütő parázzsá. A halak is megtisztultak szépen, ropogósra pirultak rajta a szálkáikkal együtt, s ahol kenyér is termett melléjük, finom, ropogós és elegendő. Ámde még ennél is beljebb: Isten Országában meg a tanítványok lelkében, akik szemlátomást nem értették kristálytisztán, hogy mi történik velük, de boldogok voltak. Boldogok, mert ismét Mesterükkel lehettek. De még annál is boldogabbak, mert érezték, hogy oszlik már a Nagypénteken rájuk tört homály, történetük kikerekedik: elérkezett az idő, amelyben a meghívásuk küldetéssé érik.


A Genezáreti-tó partján maga az Úr jött eléjük, miként az Atya a tékozló fiú elé. Tőle kapták a Csodálatos Reggelit és föladatukat. Akkor, amikor étkezés után, „harmadszor is megkérdezte: Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte: szeretsz engem? És csak annyit mondott: Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ismét azt mondta: Legeltesd juhaimat.” (Jn 21,17)

Ezért kellett hazajönniük. Mi tagadás, bukásuk után, hiszen János kivételével bizony, mind elszeleltek a bajból, holott pár perccel korábban még legénykedtek, hogy ők bizony életük árán is megvédik a Messiást, sőt, Péter még kardot is rántott, és jól levágta a főpap szolgájának a fülét. Aztán ő is elinalt Kajafás meleg tüze mellől, ó, de hogyan, de hogyan…

Később a föltámadás hírét is kétkedve fogadták.

Aztán összeverődtek újra, bezárt ajtó mögött imádkoztak és rettegtek. Az Úr is meglátogatta őket, megmutatta sebeit Tamásnak, de akkor is bizonytalanok maradtak. Mégis engedelmeskedtek és elmentek Galileába.

Bizony, égett a fülük a szégyentől, mert olyanok lettek, mint a tékozló fiú. Abban is, hogy ismét magának az Úrnak kellet elébük jönnie, lehajolni hozzájuk, fölemelni, visszafogadni és megvendégelni őket. Ó, már hányadszor!

És most, Péter vezetésével, megváltozik körülöttük a világ: az alkalmi csődületek, a kíváncsiak, a lődörgők nyájjá válnak, Isten nyájává és ők pásztorok lesznek.

Tökéletesen átérezték Péter pironkodását és zavarát. Meg sem mertek mukkanni. Talán újra kételkedtek. Nem a Föltámadottban, hanem önmagukban: én vajon képes leszek-e, alkalmas leszek-e az Ő képmását, alakját viselni a gyűlölködők között, akiket jó útra, a Lélek bő legelőjére kell terelnem?

Ezekkel a gondolatokkal kíván kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket a Vadkerti Harangok szerkesztősége!

(Czakó Gábor, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Magdolna húsvétja

A kősírnál, mint gyászszalag,

szárnyaszegett női alak...

Magdolna az, ki itt maradt,

virraszt amíg alszik a Nap.

Bár még látná könnyes szeme

őt, ki ura volt, istene...

Miért halt meg, s mi lesz vele,

hisz nélküle nincs élete?

S mint földrengés, jő a hajnal....

Villámtekintetű angyal,

szent szavakkal töltve szívét

ekképp adja tudtul hírét:

Ne félj, Jézus Krisztus él!

Feltámadott, mint a szél,

feltámadott, mint a hit...

Feltámadott, nincsen itt...

Húsvét fényével eltelve,

Mária Magdolna egyre

így kiált a völgybe-hegyre:

fel kellett támadnia!

 

És az Úr szól: Mária!

(Szné Babik Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

A találkozás reményében

A nagyböjt negyven napig tartó időszaka befejeződött, megérkeztünk húsvét ünnepéhez, amely nap a feltámadás ünnepe. Tekintetünk két irányba is néz ezen az ünnepen, a múlt és a jövő felé. Egyrészt visszatekintünk a múltbeli eseményre, az Úr Jézus halálból való feltámadására, másrészt reménnyel tekintünk a jövő felé, amikor mi is feltámadunk majd a halálból a mindenható Isten hatalmának köszönhetően.

Magától értetődő, hogy az ünnep örömmel tölti el szívünket, mert Krisztus halálon aratott győzelme azt is jelenti, hogy mi sem fogunk örökké a halál országában maradni, hanem Isten feltámasztja testünket és újra egyesíti azt halhatatlan lelkünkkel. Amikor ez megtörténik, akkor vele élhetünk majd az örök boldogságban, amelyet mennyországnak nevezünk.


Húsvéti örömünk nem egyetlen napig tart, hanem ötven napon át, egészen pünkösd ünnepéig, a Szentlélek eljövetele napjáig, sőt még tovább is, hiszen minden vasárnap a szentmisében ünnepélyes formában elevenítjük fel az Úr húsvéti titkát, azaz megváltó halálának és üdvözítő feltámadásának eseményét. Szándékosan nem többes számban beszélek, azaz nem húsvéti eseményekről, hiszen Jézus halála és feltámadása elválaszthatatlan egymástól, a megváltás műve egyetlen eseményének kell neveznünk.

A mai ünnep és a következő hetek arra hívnak minket, hogy mi is keressük az Urat, találkozhassunk vele, a Feltámadottal, és várjuk azt, hogy nekünk is élőként mutassa meg magát. A húsvéti időszak evangéliumi részletei visszavezetnek minket az Úr húsvétja utáni napokba, amikor sorra megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak és az apostoloknak. E találkozások megerősítették őket abban, hogy mindaz igaz, amit Jézus korábban állított magáról. Igaz, hogy ő az Isten Fia, aki megváltásunkért jött el emberi világunkba. Lassan megértik, hogy az ő keresztáldozata nem kudarc, hanem Isten üdvözítő tervében szereplő cselekedet. A találkozások során megértik saját küldetésüket is: el kell indulniuk, hogy tanúságot tegyenek mindarról, amit Mesterük mellett három éven át megéltek és legfőképpen tanúságot tegyenek a legnagyobb csodáról, az ember számára felfoghatatlan titokról, a feltámadásról.

Bizonyára az egykor tanúságtételre induló apostolok is megtapasztalták azt a nehézséget, amit az Egyház évszázadai során szintén átéltek az igehirdetők: nem könnyű, nem egyszerű erről a húsvéti titokról beszélni, hiszen csak az képes erre, aki maga is találkozott a Feltámadottal. E nélkül nem volna hiteles a tanúságtétel. És az is igaz, hogy azok számára, akik elsőként hallották az apostolok bátor szavait az Úr feltámadásáról, nem volt könnyű elfogadniuk, elhinniük a hallottakat, miként minden kor emberének meg kell küzdenie ezzel a nehézséggel. Ugyanis arról van szó, hogy semmi nem helyettesítheti az Úrral való találkozást, amely személyes hitélmény, s amely a hit útjának kezdete mindenki számára.

Az a vágy él tehát bennünk, hogy találkozzunk a Feltámadottal. Hol és hogyan találkozhatunk vele? Helyes az az első gondolat, hogy induljunk a keresésére, miként egykor az asszonyok is ezt tették húsvét hajnalán, s keresésüknek az lett a jutalma, hogy az Úr megjelent nekik. Az is helyes, ha az apostolokhoz hasonlóan összegyűlünk a közös imádságra, lehet ez például a szentmise, és így várjuk, hogy az Úr eljöjjön közénk. Mert a szentmisében az Úr valóságosan jelenvalóvá válik köztünk az átváltoztatott kenyérben és borban, tehát a szentmisén való részvételünk is biztos lehetőség arra, hogy találkozzunk Jézussal.

Harmadszor pedig az is jó kiindulópont, hogy újra és újra átgondoljuk a húsvéti eseményt, megpróbáljuk megérteni ennek üzenetét, miként ezt az Emmausz felé tartó két tanítvány is tette. Lényeges, hogy hozzájuk hasonlóan mi is hívjuk otthonunkba Jézust, aki nekünk is élőként, feltámadottként mutatja meg magát. A húsvéti találkozások néhány lehetősége ez, amelyekkel élhetünk, ha valóban él bennünk a feltámadt Krisztussal való találkozás vágya. A találkozás reményében induljunk húsvéti utunkon!

(c) Horváth István Sándor, fotó:Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Húsvéti prédikáció

A plébános úr Kárpátalja egyik kisvárosában szolgált még a háború előtt. Húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre prédikálni, egy üres és rozsdás madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian vártuk, mi lesz ebből. Az atya elkezdte a prédikációt:

Amikor tegnap végigmentem a Fő utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:

- Hát te mit viszel magaddal?

- Csak ezt a három nyamvadt madarat - felelte.

- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdeztem.

- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. – Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.

- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?

- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:

- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?

- Nem kellenek magának ezek a madarak, atya. Hiszen ezek csak nyamvadt mezei verebek. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.

- Mennyit kérsz értük? - kérdeztem ismét.

A fiú végigmért, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz pengő. Kivettem a zsebemből a tíz pengőt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és elfutott, nehogy meggondoljam magam. Én pedig felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját és szabadon engedtem a madarakat.

Miután a plébános úr elmondta a kalitka történetét, kicsi szünetet tartott és egy másik történetbe kezdett:

Egy nap a Sátán és Jézus találkoztak. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:

- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni.

Mind az enyémek!

- Mit akarsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.

- Szórakozok velük. Megtanítom őket, hogy a test élvezetéhez nem kell szerelem, megtanítom őket az élvezetek minden formájára, hogy részegeskedjenek és kábítószerekkel éljenek, utána feldühítem őket és arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, meg arra is, hogy minél hatásosabb fegyvereket készítsenek, és azokkal öljék egymást. Én pedig remekül szórakozom majd - mondta a Sátán.

- És mit csinálsz majd velük, ha megunod a játékot?

- Ó, roppant egyszerű - felelte a Sátán. - Megölöm őket.

Jézus hallgatott egy kicsit, mintha elgondolkodott volna.

- Mit kérsz értük? - kérdezte a Sátántól.

A Sátán fölnevetett.

- Nem kellenek neked az emberek! Nem jók ezek semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak érte. Leköpnek, megátkoznak és ellened fordulnak. Nem kellenek ők neked!

- Mit kérsz értük? - kérdezte újból Jézus.

A Sátán végignézett Jézuson, és amikor megszólalt, a hangja hidegen csengett:

- A véredet, a könnyeidet és az életedet!

Jézus így szólt:

- Megegyeztünk! - és kifizette az árat...

Ekkor a plébános úr fogta a madárkalitkát, és amit még nem tett soha, a szentmise kellős közepén kiment a templomból a sekrestyébe.

Mi pedig ott ültünk némán hosszú perceken át.

(Készítette: Kiss Ulrich)

Vissza az újság tetejére

Húsvéti misztérium

Jézus földi életének csúcspontja a húsvéti misztérium, melyet a szent három-nap csodálatosan szép és gazdag liturgiájában ünneplünk. E szent három-nap egymástól elválaszthatatlan.

Nagycsütörtök Jézus ajándékozó szeretetének napja: a legszentebb Eucharisztiában nekünk adta önmagát és megalapította a papi rend szentségét.

Nagypéntek Jézus áldozatos szeretetének ünnepe: életét áldozta, hogy tökéletesen dicsőítse a Mennyei Atyát és megváltson minket, embereket.

Húsvétvasárnap Jézus győzelmes szeretetének ünnepe: győzött a halálon, a bűn és a kárhozat fölött, és kitárja előttünk a mennyország ajtaját.

Nagy örömmel és igazi buzgósággal ünnepeljük a húsvéti misztériumot, a szent három-nap keretében.

Húsvét második vasárnapja Isten Irgalmas Szeretetének ünnepe, a hálaadás ünnepe. Hálatelt szívvel emlékezünk arra, hogy Jézus az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével életre keltette a világot ajándékozó, áldozatos és győzelmes szeretete által.

Jézus, a megtestesült Szeretet és Irgalom áldása kísérje készületünket és ünneplésünket!

(Katona István püspök úrtól)

Vissza az újság tetejére

Húsvéti háladal

Szívemben háladal zeng húsvét ünnepén,

mert a köd feloszlott, és reám köszönt a fény.

Az Úr nincs a sírban, feltámadott, igen!

Lelkem örömét, hát Jézus, eléd viszem:

 

Alleluja, alleluja!

Neked, Jézus, Isten-fia!

Dicső Úr és dicső király,

legyőzettetett a halál!

 

Lelkem boldog benned, ó, drága Krisztusom!

Isten Báránya örökre te vagy, tudom.

Illatos virág a szívem, eléd teszem,

hiszen Jézus, te nem hagysz el engem sosem.

 

Alleluja, alleluja!

Neked, Jézus, Isten-fia!

Dicső Úr és dicső király,

legyőzettetett a halál!

 

Ezért szól a remény dala, Uram, neked,

ezért énekel, s dicsőít angyalsereg,

mert a sírból feltámadtál harmadnapon

hálás köszönettel jövök, és dalolom:

 

Alleluja, alleluja!

Neked, Jézus, Isten-fia!

Dicső Úr és dicső Király,

legyőzettetett a halál!

Vissza az újság tetejére

Közösségben lenni jó

Egy lelki nap margójára

2019. március 23-án a kispesti kolpingosok lelki napja volt az Erdei házban, melyre bennünket, érsekvadkertieket is meghívtak.

A lelki napot Gyetván Gábor atya, a kispestiek prézese vezette. Nem állt elő hozzáférhetetlen dolgokkal, hiszen a napi evangéliumok adták tanításának vezérfonalát.

A délelőtti közös gondolkodás alapját a tékozló fiú mindannyiunk által ismert története képezte. Tudni kell azt, hogy ezt a példabeszédet Jézus akkor mondta, amikor a farizeusok azzal támadták Őt, hogy a bűnösökkel és vámosokkal is leül egy asztalhoz tanítványaival, s netán még a látványos kézmosás is kimarad a közös étkezést megelőzően. S máris ítélkeznek felette, mivel nem látnak a dolgok mögé. Fel is tehetjük magunknak az első kérdést: Vajon mi hányszor mondunk a látszat alapján véleményt, netán még ítéletet is mások tevékenységéről? Gondolunk-e arra ilyenkor, hogy vajon mi kik vagyunk, hogy csak úgy ítélkezünk? Gondolunk-e arra, hogy ki vagyok én magam előtt, és ki vagyok én Isten előtt? Mi a szándékom a véleménynyilvánítással?


Olvashatjuk az evangéliumban, hogy Jézus szóba áll a bűnösökkel. Ám azt is tudatosítja ekkor velünk, hogy orvosra a betegnek van szüksége. Ha Jézus születéstörténetére tekintünk, szembe tűnik, hogy első látogatói a pásztorok voltak. Azok a pásztorok, akiket koruk bűnösnek tekintett, mivel a tavasztól őszig felügyelt nyáj szaporulatának valódisága kétségeket ébresztett a kor gazdáiban. Ennek ellenére a pásztorokból (bűnösökből) az első imádók váltak.

A tékozló fiú esete is erre utal. Az Istentől mi is kaptunk talentumokat. A gazdálkodásunk eredménye azonban nagyon változó, mivel mennyi mindent mi is eltékozolunk. Ennek ellenére sem vet el bennünket az Isten, hanem a gondoskodó Atya módján hazavár. Az Isten ismer bennünket. Ismeri gyarlóságainkat is. Ám hagyja, hogy mi jöjjünk rá hibáinkra, mint a tékozló fiú. Hagyja, hogy belássuk, hogy „az okosságunk következményeiből” is van visszaút, van hazatérés az őszinte megtérés útján, tisztázva azt, hogy ki is vagyok én?

Egy pillantást vessünk még az idősebbik fiúra is. Viselkedése ugye rávilágít arra, hogy nem tudja helyesen kezelni az Atya közelségét, ajándékait. Mi, akik most itt vagyunk, hallgatjuk Isten szavát, vajon érezzük-e, hogy velünk az Isten, aki beszél is hozzánk? Tudomásul vesszük-e szavait, melyben nem szid, hanem hazavár bennünket a tékozló fiú mintájára. És ha mégis szidásnak tűnnek szavai, vegyük azt úgy, hogy így segít abban, hogy két lábbal a földön járjunk.

Most nézzük meg a történetet a közösség szemüvegén át, mivel egyedül még üdvözülni is szinte lehetetlen. A közösség, legyen az család, egyesület, egyház, az a hely, ami ad az egyénnek. Ad abból, amit annak tagjai a közösbe betesznek szeretetből és anyagiakból egyaránt. Minden közösséget tagjai minősítenek és működtetnek. Erejük az együttlétekben, a másokért tenni akarásban, a tékozló visszafogadásában rejlik. Ne legyünk hát a tékozló fiú testvérei!

A délelőtti programot közös ebéd zárta, melyet közvetlen beszélgetések, ismerkedések és erdei séták követtek. A csapat arról sem felejtkezett meg, hogy Jézus értünk is vállalta a Golgotára vezető utat. Erről tanúskodik az erdő szélén elvégzett keresztutunk is.

A keresztút után a kispestiek tanúságos kulturális műsorral kedveskedtek, melynek a számadó juhász gyónási kísérlete és a halála előtti utolsó kenet felvételének elmesélése megható érzést váltott ki sokunkból.

A lelki nap csúcsát az este 6-kor kezdődő szentmise jelentette. Kicsik és nagyok töltötték meg a szentmise helyszínéül szolgáló nagytermet. Zengett a gitárok által kísért ének, melyet a légkört magukba szippantó kis gyermekek hangja fűszerezett. A prédikáció is felért egy újabb lelkigyakorlattal. A tanítás, a megtérésre felszításával a vasárnapi evangéliumot járta körbe. Bőven lehetne idézni Gábor atya mondataiból. Egyet, egy nagyon fontosat útravalóul most megteszek. Tudom-e én azt mondani: Itt vagyok, Uram! Engem küldj, hogy teljesítsem akaratodat, még akkor is, ha helyzetem Jónás ninivei útjához lehet hasonló.

Zárszóként a köszönet szavait kell leírnom. Kedves kispesti kolpingos testvérek! Köszönjük az együtt töltött és tartalmas napot. Tanultunk egymástól és vélhetően megéreztük azt is, miért is jó közösségben lenni, és mily nagy öröm és éltető erő másokért tenni

(Érsekvadkert, 2019.03.24. emjé, Fotó: Kolina)

Vissza az újság tetejére

Krisztusról tanúságot tevőkké kell válnunk!

„Ha én tanúskodom önmagamról, saját tanúskodásom keveset ér” - mondta egy alkalommal Jézus a zsidóknak, hallhattuk a szentmise evangéliumában (Jn, 31-47). Tehát a hívő embernek sem az a feladata, hogy önmagát produkálja, hanem Isten igéjét közvetítse azon a helyen és abban az élethelyzetben, ahová Isten helyezte, küldte. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg nagyböjti lelkigyakorlatunk első napját Nagy Richárd atya, Nagybárkány plébánosa. Tanítása a tanú és a tanúságtétel köré csoportosultak kiindulva az Ószövetségtől egészen a napjainkig. A teljesség igénye nélkül megosztanék néhány gondolatot azokkal az olvasóinkkal, akik nyomós okok miatt élőben nem hallhatták azokat.

Ugye sokan emlékszünk arra a szentírási részre, ahol valaki észleli azt, hogy felebarátja „rossz fát tett a tűzre”. Az észlelő személy feladataként először a négyszemközti figyelmeztetés szerepel. Ha nem járt eredménye két-három tanú jelenlétében kell a figyelmeztetést megismételnie. És csak ennek eredménytelensége esetén kell az Egyház elé terjesztenie az ügyet.

Feltehető az első kérdés: mi merünk-e tanúk lenni az élet vagy a hit területén? Ki állunk-e Jézus mellett, ha támadás éri Őt?


A keresztény ember sok feladata mellett a legfontosabb az, hogy személyes tanúságtételével (szavaival tetteivel, életvitelével) tanúskodjék Jézus Krisztus mellett. Nem szabad csüggednünk akkor sem, ha tanúságtételünk nem járt sikerrel, hisz láthatjuk a Szentírásban, hogy Jézusnak az őt küldő Atyáról tett tanúság tétele is sokakban keltett ellenérzést. Jézus ennek ellenére is tette a dolgát (küldetését) az emberek megváltásáért, vállalva a keresztutat is.

A tanúságtevés nevel és jobbá tesz bennünket. Tartalmasabbá teszi életünket. Ez is sarkalljon bennünket arra, hogy a megmosolygás, netán gúny tárgyává tevésünk ellenére is merjük vállalni kereszténységünket, és mérlegelés nélkül, életünk minden napjában, annak minden helyzetében kiállni Jézus Krisztus mellett.

Tegnap a tanúságot tenni, tanúnak lenni témakörről elmélkedtünk, ami azt is jelenti, hogy teljes erőnkkel Krisztusban vagyunk. A mai napon a küldöttséggel foglalkozunk, hisz maga Jézus is küldött volt, az Atya küldötte. A küldött mindig valakit képvisel, legyen az postás, pap, politikus, munkás, hírvivő, hitetlen vagy hívő. Küldöttekké váltak az első tanítványok, de küldöttek vagyunk mi is, hisz az evangélium terjesztése ma is feladatunk, még akkor is, ha az adott helyzetben nem a „való világunk” sikertörténetét jelenti.

Emlékszünk a szőlőmunkások és a küldöttek történetére. Még a gazda fiát sem kímélték meg a gonosz munkások, másé is lett a szőlőültetvény.

Jézust, mint az Atya küldöttét sem fogadták el Jeruzsálemben, s nem fogadják el sokan ma sem. A farizeusok politikai küldöttet vártak a Messiásban, s nem Jézust, akit úgy gondolták ismernek, mint az ács fiát. Nem is akartak a dolgok mögé látni a sok jel ellenére sem, nehogy rájöjjenek az Atya küldötte áll előttük. Ezért is akarták mihamarabb eltávolítani őt.

Ma sincs ez másképp. Nem szeretik az őszinte embert. Útban van szabadosságuknak. El kell távolítani az útból, mint Jézust.

A küldöttséget, a küldetést tettekkel kell megvalósítanunk. Hiába a megszerzett tudományunk, ha szívünkből hiányzik a szeretet, vakvágányra jut küldötti pályánk. Legyünk bátrak, kitartóak! Ne térítsen el küldetésünk céljától a világ zaja. Ehhez adjon erőt mindenkinek a nagyböjt húsvétra való készülete.

A szombati tanításban a szenvedésről hallhattunk megszívlelendő dolgokat. Már a bevezető gondolat is új megvilágításba helyezte a fogalmat annak tudatosításával, hogy nincs szenvedésmentes élet, és a szenvedés a születéstől a halálig elkísér, de a pokol lakóinak örökké tart. Már ebből is kitűnik, hogy testi és lelki szenvedés egyaránt útitársunk. A testi szenvedést lehet csökkenteni az orvostudomány előre haladásával. Ám ez sem jár mindig sikerrel. Mi tehetünk ekkor? Lázadjunk a sors ellen? Ne lázadozzunk! Kapaszkodjunk bele Jézus keresztjébe. Jézus is vérrel verejtékezett, de a „kehelykiivásának” elmaradását az Atya akaratára bízta. Végig ment a Golgotán, ami emberpróbáló, fájdalmas út volt. Végigment, és szenvedése által váltotta meg a világot. A szenvedés rádöbbent arra, kik vagyunk. A türelemmel elviselt szenvedés nemesíti az életünket, lelkünket, főként, ha azt Jézus szenvedéséhez kapcsolva fel tudjuk ajánlani másokért. A szenvedést nem az Isten teremtette, ám az Atya küldötte, Jézus mégis vállalta azt érettünk. Jézus volt olyan bátor, hogy szembenézett a szenvedéssel, mintegy felhívva figyelmünket arra, hogy a szenvedésnek is van értelme és értéke!

A testi és lelki szenvedés sokszor kéz a kézben jár. Erre utal az ép testben ép lélek szólásunk is. Erre utal Jézus számtalan csodája is. Leprások, vérfolyásban szenvedő asszony, házasságtörésen ért asszony. Jézus meggyógyította és azzal bocsátotta útjukra őket, hogy menjenek, de többé ne vétkezzenek.

Bennünket is meggyógyít Jézus. Itt az alkalom a szentgyónásra. Éljünk és köszönjük meg a lehetőséget, hogy húsvétkor bennünk is föltámadjon Krisztus, akiről életünkkel tehetünk tanúságot megosztott világunkban.

(2019.04.07. emjé; fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

"Legyél erős, legyél bátor, legyél példakép - legyél férfi"

Szent József Napok címmel került megrendezésre a Magyar Kolping Szövetség szervezésében az első kolpingos férfikonferencia 2019. március 17-e és 19-e között Alsópáhokon. A találkozó elsődleges célja a keresztény férfiak és apák jelen kori szerepének és feladatainak tisztázása volt, s hogy különböző területről érkező előadók segítségével valamint tapasztalatainkat egymással megosztva megismerjük, hogy hogyan lehet minél tökéletesebben ellátni férfiúi és családfői teendőinket a mindennapi életben.

Az eseményre közel 30 férfi jött össze az ország minden részéből, sőt voltak olyan társaink, akik az országhatáron túlról, a Vajdaságból érkeztek - ezzel téve nemzetközivé az első kolpingos férfikonferenciát. A résztvevők életkora is igen változatos képet mutatott: a családalapítás előtt álló 20 éves fiataloktól elkezdve a 40-45 éves többgyermekes családapákon keresztül egészen a 70 éven túli, már többszörös nagypapákig minden korosztály képviseltette magát, ami segített abban, hogy egy-egy témát több generáció szemszögéből lássunk és beszéljünk meg.

Az első nap estéje az ismerkedés és a bemutatkozás jegyében telt. A szervezők egy igen érdekes játékot találtak ki arra, hogy a többé-kevésbé ismeretlen emberek ne a megszokott formákat használva mutatkozzanak be egymásnak, s hogy egy feszültségmentes és vidám légkör alakulhasson ki a teremben: a körbe rendezett székeket névsorrendben kellett elfoglalnunk, de nem a vezetéknevek, hanem a keresztneveink szerint. Így mindenki kapcsolatba került a másikkal egy rövid, néhány mondatos párbeszéd erejéig, amely által egészen oldott hangulat alakult ki. Ezután ismét egy meglepő feladat következett: pár szóban el kellett mondunk, hogy tudomásunk szerint miért azt a nevet kaptuk a keresztségben, amit viselünk, és mit tudunk a keresztelésünk körülményeiről. Érdekes volt hallgatni a néha humoros, máskor szomorkás történeteket, amelyeken keresztül ismét kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. Végül pedig – hogy azért legyen valami megszokott is a bemutatkozásban – mindenki elmondta, hogy honnan érkezett. Ezt követően Bánhidy Vajk, a Magyar Kolping Szövetség alelnöke felvázolta a konferencia tematikáját, majd pedig Szent József példáján keresztül röviden végignéztük, hogy az egyes korokban hogyan változtak a keresztény férfi- és apaszerepek.

A második nap délelőttjén Spéder Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója tartott egy előadást a férfiak családban betöltött szerepéről és a különféle családmodellekről. Megtudtuk, hogy a statisztikai felmérések szerint a társadalomban a legnagyobb igény a kettős szerepkörben lévő férfiakra van: a megkérdezettek 50%-a úgy gondolja, hogy egy férfinak el kell látnia a kenyérkereső/családfenntartó szerepet is, és emellett családcentrikusnak is kell lennie – azaz szerető, érzelmeit kimutató apaként forduljon gyermekei felé és aktívan vegyen részt a gyermekek nevelésében. Az előadás során több megdöbbentő statisztikai adatot is megismerhettük, amelyekkel eddig talán nem is voltunk tisztában: a 40 éven felüli férfiak 70%-ának még nincs gyermeke, a házasságok 45%-a válással végződik, s a válások 75%-át a nők kezdeményezik, valamint hogy az elmúlt 30 évben jelentősen eltolódott az első gyermek vállalásának az ideje. Míg 1990-ben a nők jelentős része 20-25 éves korban szülte meg az első gyermekét, és utána volt még lehetőségük további gyermekek vállalására, napjainkban már az az általános, hogy a nők 30-35 éves korukban szülik meg első gyermeküket, és utána ezeknek a nőknek egy része már nem vállalkozik újabb gyermekre. Emiatt csökken az egy családra eső átlagos gyermekszám, ami a népesség csökkenéséhez vezet. Spéder Zsolt azzal zárta előadását, hogy elsősorban a családon belül kell megszületnie a tudatos döntésnek és elhatározásnak a gyermekek megfelelő időben történő vállalására, az állami családtámogatási rendszer mindössze csak egy eszköz lehet a gyermekvállalási kedv ösztönzéséhez.

A második nap délutánján egy igen érdekes és hasznos előadáson vettünk részt: Süveges Gergő újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető Bátorságpróba apáknak címmel tartott előadása első részében az alapfogalmakkal, az emberi alapérzelmekkel és alapigényekkel ismerkedtünk meg. Mivel döntéseink jelentős részét érzelmi alapon hozzuk, ezért nagyon fontos, hogy érzelmeinkkel tisztában legyünk, azokat meg tudjuk nevezni és tudatosan kontrolláljuk és fejlesszük őket. Négy alapérzelem van: az öröm (amikor valami nyereség ér), a szomorúság (amikor valamilyen veszteséget kell elszenvednünk), a harag (amikor frusztráció ér), valamint a félelem (amikor veszélyhelyzetbe kerülünk). Napról napra fejleszteni kell magunkban, hogy teljesen őszintén ki tudjuk mondani, amit érzünk, s ez majd hozzásegít ahhoz, hogy az egyes élethelyzetekben tudatosan megfelelő döntéseket hozzunk, és a másik emberrel jó kapcsolatban legyünk.

A négy alapigény még az érzelmeinknél is mélyebben van a tudatalattiban, és egymással szorosan összefüggenek: szeretve lenni, értékesnek lenni, meghitt kapcsolatban lenni és szabadnak lenni. Ezeket csak az Isten tudja tökéletesen biztosítani nekünk, az emberek közötti kapcsolatokban folyamatosan sérülnek. Nekünk, keresztény férfiaknak és családapáknak arra kell törekednünk, hogy a másik ember (pl. a feleségünk és a gyermekünk) alapigényeit feltétel nélkül ki tudjuk elégíteni, még ha az elsőre nehezen is megy. Ha pedig esetleg sérülés történik a másik emberben, akkor ezt mihamarabb próbáljuk meggyógyítani – ami viszont csak meghitt kapcsolatban tud működni.

Az elméleti rész után az előadás második részében a gyakorlati dolgokról esett szó. Itt már a valós életből vett konkrét példákon keresztül néztük végig az Apák 10 parancsolatát, hogy egy apának mit kell tennie bizonyos élethelyzetekben, és hogyan kell viselkednie gyermekeivel. Mi kell ahhoz, hogy a gyermekemmel kapcsolatban legyek, hogy jóban legyek vele és végül hogy szövetségben éljek vele. S az előadás zárásaként elhangzott a Főparancs is: úgy tudsz jó Apa lenni, ha nagyon szereted Anyát!

Az utolsó nap délelőttjén Hadobás Zoltán, az Egri Kolping Család elnöke tartott előadást a férfivá válás útjáról Richard Rohr: A férfi útja című könyve alapján. Eszerint alapvetően minden férfiban négy férfi archetípus (őskép) él: a harcos, a szerelemes, a király és a mágus. A férfivá válás útján az első lépés a harcos, azaz a küzdő énünk felfedezése, amely kamaszkorban jelenik meg. Azok a kamaszok, akik nem fejlesztik ki magukban a harcos énüket, azokból lesznek később a gyermek-férfiak, az antiharcosok. Ezt követi a szerelmes, azaz az élni szerető énünk megélése, amely leginkább fiatal felnőttkorban van jelen. Vigyázni kell, hogy jól éljük meg az élni szerető szerelmes énünket, s az ne torzuljon el és ne váljon a fiatal férfi élvhajhász hedonistává. A férfivá válás útján a harmadik lépés a király, azaz a rendező énünk kiteljesülése. Ebben az életszakaszba tartoznak a gyermekes családapák, akik birtokolják a hatalmat és kijelölik a határokat, de nem élnek vissza vele. A gyermek számára az apa lesz a király-minta, tehát fontos, hogy jó apák, jó királyok legyünk. Az utolsó szakasz a mágus, aki nevén nevezi a jót és a rosszat, de nem ítélkezik. Ő a lélek megértője, a bölcsesség és tudat megtestesítője. Ez már a nagyapa-kor életszakasza. Végezetül pedig megnéztük, hogy az egyes archetípusok hogyan testesültek meg Adolph Kolping életében.

Az előadás után minden résztvevő értékelte az elmúlt három napot, és elmondta, hogy számára mi az a legfontosabb gondolat, amit útravalóul hazavisz. Egybehangzó vélemény volt, hogy ez férfikonferencia egy nagyon jó kezdeményezés, igazi hiánypótlás, és évente szükséges megrendezni egy ilyen összejövetelt. A konferencia lezárásaként szentmisén vettünk részt Szent József ünnepén.

(Takács Lajos)

Vissza az újság tetejére

Édesanyák

„Termő ékes ág, jó anya, életemnek első asszonya”

(Weöres Sándor)

Nyolcéves unokámmal ebédelek, amikor azt mondja: „Papó, tudom, hogy mama és keresztanya nagyon jól főz, de nekem az anya főztje ízlik a legjobban.” Mindenki így van ezzel, az is, akinek már nem is él az édesanyja.

Biztosan azért, mert mindenki az édesanyját szereti a legjobban, és a főztje akkor is a legjobban ízlik, ha éppen az étel nem annyira finom. Az ízlelőbimbók az édesanya főztjéhez idomulnak, csak az ismerős ízekben lelik gyönyörűségüket. Kollégistaként, kaszárnya lakóként, de sokszor hallottam ezt a mondatot: „Bezzeg az édesanyám főztje!” Olyan tyúkhúslevest, mint az édesanyám főzött, senki a világon nem képes készíteni, a világ legkitűnőbb mesterszakácsa sem! Feleségem minden vasárnapi ebédkor meg szokta jegyezni, hogy ez azért nem olyan finom, mint az anyukáé volt. Az édesanyánk a legszebb, a legjobb a világon. Költők százai énekelték meg ezt a szépséget és jóságot. Azt hiszem, nincs magyar ember, aki ne ismerné Petőfi Füstbe ment terv című versét, mely a gyermeki ragaszkodást énekli meg. A költő zseni számos versében idézi meg édesanyja alakját, Ady úgyszintén. Sütő András lélekmelengető mondata: „Anyám könnyű álmot ígér.” Erre rímel Petőfié: „Anyám, az álmok nem hazudnak.” Anyánk a legmegértőbb barátunk, tanítónk, neki köszönhetjük nyelvünket, amit édes anyanyelvünknek mondunk.


Kamaszkoromban elég kezelhetetlen gyerek voltam, sok szomorúságot okoztam a szüleimnek. Bármi rosszat csináltam, édesanyám szelíden korholt, egyetlen csepp könnye nagyobb büntetés volt, mintha megkorbácsoltak volna. Szerettem volna egy divatos, nagyon drága cipőt, meglehetősen magas sarka volt és lábnyomorítóan hegyes orrú. Úgy gondoltam, nem élhetek ilyen lábbeli nélkül. Addig-addig duruzsoltam édesanyám fülébe, míg megvette, vállalva szigorú apám rosszallását, sőt, mint kiderült tanáraimét is. Szülői értekezleten megszólták édesanyámat, hogy nagyon elkényezteti fiacskáját. De ő jobban örült annak, hogy örömet szerezhetett nekem. Az édesanyák már csak ilyenek.

Családommal gyakran utaztunk haza szüleimhez, ha jöttünk vissza, édesanyám mindig kikísért a buszhoz. Ha idegen volt a buszmegállóban, odament hozzá és megkérdezte, tudja ki az én fiam? És megmondta. Kissé zavart a dolog, ezért ha készültünk vissza, kinéztem a megállóba, nem várakozik-e ott idegen. Ha igen, akkor megpróbáltam lebeszélni arról, hogy kikísérjen. Sose sikerült.

(Fecske Csaba, Fotó Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Testületi ülésről jelentjük

Március 26-án tartotta soron következő ülését önkormányzatunk képviselő-testülete, melyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek:

Felülvizsgálatra kerültek az intézményi térítési díjak. A nem történik ebben az évben sem díjemelés mellett született döntés. A közbeszerzési terv is elfogadásra került ezen az ülésen. Az iskola energetikai, valamint az óvodai pályázattal kapcsolatban további döntések meghozatalára is sor került az április 12-i rendkívüli ülés keretében.

Elfogadásra került a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozások időpontja is. Ez az alsó oviban május 8., még a felsőben május 9-én 08:00 és 12:00 óra között lesz. Döntöttünk a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázatokon történő indulásról is, állást foglaltunk a közterületeken lévő fák kivágásának tárgyában is.

Tájékoztató hangzott el a malom fejlesztéséről is, amit részleteiben az április 4-i rendkívüli ülés keretében a vevő, Zsemberi Ferenc (Zsemberi-Ker, Erdőpartner Kft. tulajdonos) ismertetett. Az ülésen jelen volt Moór Mátyás főépítész és Kovács Miklós építész, hogy megkeressük a malom felújításának, az épülő tésztaüzem és pékség megvalósulásának leggyorsabb kivitelezhetőségét.

Egyebek közt hallhattunk a sportpálya öltözője mellett elkészült sportparkról, a csapadékvíz projekt készültségi fokáról, a Vadkert-patak mentén lévő fákkal kapcsolatos, a Bükki Nemzeti Park területi vezetőjének a természet védelmét szem előtt tartó teendőkről.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2019. május 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Május 1-én este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban a szerda kivételével mindennap este 7-kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság a BARLANGNÁL. Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

Május 19-én lesz a fél 9-es szentmisén az elsőáldozás.

Jeles napok májusban: május 1: Munkás szent József ünnepe. Május 16-a Nepomuki Szent János napja. Ez a Szentjános-pusztai régi kápolna ünnepe volt, most az Alvégen áll a rá emlékeztető Szent János-szobor.

Bármi változás van, azt a templomi hirdetésekben közöljük.KERESZTELTÜNK:
   

           -

HÁZASSÁGKÖTÉS:   

           -

Halottaink:                               

16./  Kocsis Ferenc (1964)

17./  Havaj Istvánné, szül. Lukács Julianna (1950)

18./  Rácz József (1955)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. szerda        -

2. csütörtök    - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. péntek        - Halaj Sándor, Boda, Valkó és Bajnok család halottaiért

                        - Vitéz István, felesége Csillag Mária, gyermekeik és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hálából a sok jóért

4. szombat     - Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért

                        - Csillag Ferenc, szülei, anyósa, apósa, veje Fábián József és élő családtagok

                        - Halaj Sándorné Szabó Mária, férje, szülei és a család halottaiért

5. vasárnap   - Temela János és elhunyt családtagok, Urbán István, felesége Csernák Mária és szüleik

                        - Boda Kálmánné Valkó Ilona, élő és elhunyt családtagok

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek     - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, Németh és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából

                        - Szabó István, felesége Bozsonyik Borbála, szüleik, testvéreik, menyük, nászuk, és élő hozzátartozók, valamint Budenszki János

11. szombat   - Moknár István 20. évforduló, felesége, szüleik, vejük Pistyur József, szülei, nagyszülei és testvérei

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, testvéreik, menyük és a család élő és elhunyt hozzátartozói

12. vasárnap - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, Kuris és Kakas család halottaiért

                        - Deszpót Mihály, felesége Dombai Borbála, fiuk, lányuk, Csabák János, felesége Márton Julianna, fiuk és lányuk

                        - Záhorszki Sándor 2. évforduló, a Záhorszki és a Liptai család élő és elhunyt hozzátartozóiért

13. hétfő        -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     -

18. szombat   - Boda István, felesége Csillag anna, szüleik, élő és elhunyt családtagok

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 18. évforduló, fiuk Ignác, nászuk Vitéz Sándor, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Págyor László 3. éávforduló, 2 sógora, apósa és hozzátartozók

19. vasárnap -

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök -

24. péntek     -

25. szombat   - Záhorszki Erzsébet, szülei, veje és hozzátartozók

                        - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, gyermekeik, nagyszülők, unokájuk János

                        - Vitéz József 1. évforduló, fia, szülei, a család élő és elhunyt tagjai

26. vasárnap - Kocsisné Urbán Erzsébet elhunytért és élő családjáért

                        - Holman Sándor 5. évforduló, szülei, apósa, anyósa, nagyszülők és a család halottai

                        - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjai

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök -

31. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért


Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre