Vadkerti harangok
2018. június


Péter és Pál apostol ünnepe
Szentmiseszándékok 
A nyár kihívásai
Életige
Ugyanazon az úton
Ima a papi hivatásokért
Babík Erzsébet: Az ír népszavazás fájdalmára
Megszépíteni a hétköznapokat
Közösségek Érsekvadkerten
XV, Nemzetközi Kolping labdarúgótorna
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Péter és Pál apostol ünnepe

A római egyházat alapító két apostol főünnepe, június 29-e az egyház egységének és katolikus voltának ünnepe – mondta XVI. Benedek 2005-ben. Péter-Pál napja Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi.

„Uram, te egyszer megtanítottál a hullámokon járni,
vezess most biztos lábbal át ezen a kőtengeren,

amely felé közeledem.”

A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika és a falakon kívüli Szent Pál bazilika – szerepel a Katolikus lexikonban.

Az egyház már a III. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az V. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszél. A két apostol közös ünnepének egykor vigíliája és nyolcada is volt.


Péter-Pál a magyar kalendáriumban jeles nap: az aratás (más néven takarás) kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, jelezvén, hogy aratható a búza, s kezdődhet az aratás. A népi megfigyelések szerint e napot követően vette kezdetét az igazi nyár.

Szent Pál, eredeti nevén Saul, Saulus szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe – olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon (héberül: figyelő, hallgató) Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert – ahogy Ágoston írja – ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten; bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket. Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította – írja róla Jacobus de Voragine. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

Magyar Kurír, fotó: Barák B.

Vissza az újság tetejére

A nyár kihívásai

A jó idő, a napsütés, a szabadság, az utazás, személyek és helyszínek felfedezése gazdagíthatja emberi tapasztalatainkat, és még sok minden mást, amit a nyár jelent. A keresztény ember azonban másképpen tekint a világra és saját életének lehetőségeire. Nemcsak a kikapcsolódás és a szórakozás határozza meg szabadabb napjait, hanem a lelki fejlődés és a természettel való kapcsolat szempontjai is. Ahhoz, hogy helyesen tudjuk ajándékba kapott világunkat megismerni, nagymértékben segítségünkre van maga a kinyilatkoztatás, az egyháznak a világban való jelenléte és Ferenc pápa a közös otthonunk gondozásáról szóló körlevele.

A szabadidő helye és tartalmas eltöltése nem kis gondot okoz a szülőknek, a gyerekeknek és a szabadságra utazó felnőtteknek, mert a közvélemény szinte rákényszeríti a társadalom tagjait, hogy használják fel a világ adta lehetőségeket a kikapcsolódásra. A keresztény szemlélet természetesen figyelembe veszi az Isten dicsőségét hirdető teremtett világot, és nem csak a felhasználás és fogyasztás számára tekinti hasznos dolognak. Ha az Isten már a teremtés kezdetén úgy bízta rá az emberre a Földet, hogy azt művelje és őrizze, akkor fel kell ismernie, hogy a világban való lét és tevékenység éppen a megváltozott körülmények miatt megkívánja, hogy változtassunk szokásainkon, éppen a nyári pihenés idején, melyek oly sokszor eredményezik a környezet pusztítását.


Az evangéliumból tudjuk, hogy Jézus szerette a természetet, a hegyet, a sík mezőt, a fákat, az állatokat és a különböző vizeket, melye mind megjelennek tanításában és példabeszédeiben.

Kimozdulva a megszokott és sokszor gépies világunkból a természeti környezetben vagy más kultúrák felfedezésében mi is felismerhetjük, hogy ezek nem teljesen rajtunk kívül álló dolgok, hanem kölcsönös kapcsolódás van az ember és a körülötte lévő világ között.

Minden cselekedetünknek, és így a nyári szabadságok tervezésének és eltöltésének is erkölcsi felelőssége van. Valójában ugyanis az életünk múlik azon, hogy az Isten által teremtett világgal és ugyancsak az Isten által lehetővé tett emberi kultúrákkal milyen viszonyt ápolunk.

A kikapcsolódás a keresztény ember számára nem jelentheti Isten, Krisztus, az Egyház vagy az evangélium kikapcsolását az életéből, hanem sokkal inkább a pihenésre kapott idő helyes használását. Ezért amellett, hogy megtervezzük útjainkat, megrendeljük a szállást, az ellátást egy alkalmas helyszínen, figyeljünk arra már előre, hogy milyen hatások érhetnek majd bennünket a felkeresett helyszíneken. Nem gyengeség jele, ha a keresztény értékek alapján döntünk, és nem engedünk a divat kényszerének, mely sokszor olyan programokat vagy cselekvést jelent, mely által kárt szenved a természet, de az emberi lélek is.

Ha nem ismerünk el semmiféle tekintélyt ilyenkor a szabadabb időben magunk felett, akkor saját véleményünk és önzésünk lesz a végső mérce, amely észrevétlenül a természeti környezet és a keresztény erkölcs megsértésébe taszíthat bennünket. Szent Ferenc Naphimnuszában példát látunk arra, hogy miképpen kell megcsodálni a természeti szépségeket, s ezáltal magasztalni az Isten nagyságát. Ma, amikor az év nagy részét egy mesterséges világban és sokszor gépek között töltjük, a természet nyári üzenete a Teremtő felismerését, s ez által Isten szeretetét közvetítheti számunkra. Térjünk át tehát ezért „a fogyasztásról az áldozathozatalra, a mohóságról a nagylelkűségre, a pazarlásról javaink másokkal való megosztására”, ahogy ezt Ferenc pápa is tanítja. És még egy nagyon fontosat hozzá is tesz, ami hasznos tanács lehet nyári programjaink szervezésénél, vagyis hogy „lépésről lépésre át kell lépnünk abból, amit akarunk, abba, amire Isten világának szüksége van”.

Legyenek a pihenés és a szabadság napjai számunkra Istennel és a felebaráttal való találkozás alkalmai. Érezzük át, hogy a természet csodáiban és az emberi kulturális örökség szépségeiben összefonódik az isteni és emberi világ. Ennek tudatában induljunk nyári szabadságainkra, hálát adva Istennek a környezetért és embertársainkért. Így megtapasztalhatjuk azt a belső békét és örömet, melyről Jézus az utolsó vacsorán beszélt övéinek.

Kránitz atya cikke alapján, fotó:Urbán E.

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek… egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

Ezeket a szavakat a feltámadt Jézus intézte apostolaihoz, mennybemenetele előtt. Bevégezte az Atyától rábízott küldetést: azért élt, azért halt meg és támadt fel, hogy megszabadítsa az emberiséget a rossztól, kiengesztelje Istennel, egyetlen családdá egyesítse. Most, mielőtt visszatér az Atyához, azt a feladatot bízza apostolaira, hogy folytassák művét, és tegyenek tanúságot Róla az egész világon.

Jézus jól tudja, hogy ez a feladat mérhetetlenül felülmúlja képességeiket, ezért megígéri nekik a Szentlelket. Amikor a Szentlélek pünkösdkor leszáll rájuk, az egyszerű és félénk galileai halászokat az Evangélium bátor hirdetőivé formálja át. Semmi sem állíthatja meg őket többé. Azoknak, akik akadályozni akarnák őket tanúságtevésükben, ezt válaszolják: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”[1]

Az apostolok által Jézus az egész Egyházra bízza a tanúságtétel feladatát. Ez a jeruzsálemi első keresztény közösség tapasztalata, akik „örvendezve és tiszta szívvel” élve, napról-napra új tagokat vonzottak maguk közé[2]. Ez a János apostol által alapított első közösség tagjainak tapasztalata is, akik hírül adták, amit hallottak, amit saját szemükkel láttak, amit szemléltek és amit kezük tapintott: az élet Igéjét…[3]

A keresztség és a bérmálás által mi is megkaptuk a Szentlelket, aki arra ösztönöz minket, hogy hirdessük az Evangéliumot. Jézus nekünk is mondja:

„Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket…”

A Szentlélek a feltámadt Úr ajándéka. Bennünk lakozik, az Ő temploma vagyunk. Megvilágosít és vezet bennünket. Ő az igazság Lelke, általa értjük meg Jézus szavait, amelyeket élővé és aktuálissá is tesz; eltölt bennünket a Bölcsesség iránti szerelemmel, és megsúgja nekünk, hogy mit és hogyan mondjunk. Ő a Szeretet Lelke, aki eláraszt bennünket szeretetével, képessé tesz arra, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből, és hogy szeressünk mindenkit, akivel találkozunk. Ő az erősség Lelke, aki megadja a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy az Evangélium szerint éljünk, és mindig az igazságról tegyünk tanúságot. Csak akkor vagyunk képesek teljesíteni azt a nagy küldetést, amelyet Jézus ránk bízott, ha annak a szeretetnek a tüze ég bennünk, amelyet Ő árasztott szívünkbe.

„… tanúságot tesztek majd rólam…”

Hogyan tegyünk tanúságot Jézusról? Úgy, hogy éljük azt az új életet, amelyet Ő hozott a földre: a szeretetet; és mutassuk meg annak gyümölcseit. Követnünk kell a Szentlelket, aki mindig készségessé tesz arra, hogy amikor találkozunk egy testvérünkkel, eggyé váljunk vele, tökéletesen szolgáljuk őt. Ő megadja az erőt ahhoz, hogy szeressük azokat is, akik valamiféleképpen ellenünk vannak. Irgalmat ad szívünkbe, hogy tudjunk megbocsátani, és meg tudjuk érteni, hogy mire van szükségük. Ő tölt el tettrekészséggel, hogy alkalmas időben megosszuk másokkal lelkünk legszebb kincseit…

Szeretetünkkel Jézus szeretetét tesszük láthatóvá és adjuk tovább. Olyan ez, mint a lencse, mely összegyűjti a Nap sugarait: ha egy szalmaszálat tartunk alá, lángra gyullad, mert az összegyűjtött napsugarak hőmérséklete megsokszorozódik. Ha viszont a szalmaszálat közvetlenül a napfényre tesszük, nem fog meggyulladni. Így van ez sokszor az emberekkel is. Közömbösnek tűnnek a vallás iránt, de előfordul, hogy lángra gyulladnak – mert Isten akarja így –, amikor egy olyan emberrel kerülnek kapcsolatba, aki Isten szeretetében él, és lencseként összegyűjti az Ő szeretetének sugarait, amely lángra lobbant és megvilágosít.

Isten szeretetével szívünkben, és Isten szeretete által messzire juthatunk, és nagyon sokakat részesíthetünk saját felfedezésünkben:

„… egészen a föld végső határáig…”

A földnek nemcsak földrajzi értelemben vannak „határai”. Ez a kifejezés pl. azokra is vonatkozik, akik ott élnek a közelünkben, de még nem részesültek abban az örömben, hogy igazán megismerték volna az Evangéliumot. Tanúságtételünknek egészen eddig kell eljutnia.

Ezenkívül meg akarjuk élni az „aranyszabályt”, amely ott van minden vallásban: tegyük másokkal azt, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek.

Jézus iránti szeretetünk azt kéri tőlünk, hogy „váljunk eggyé” mindenkivel, tökéletesen elfelejtkezve önmagunkról, amíg a másik, akit a bennünk lévő Isten szeretete gyengéden megsebzett, eggyé nem akar majd válni velünk: így kölcsönössé válik a segítség, az ideálok, a tervek, az érzelmek. Csak ekkor beszélhetünk majd; és mondanivalónk a kölcsönös szeretet talaján ajándékká válik.

 Isten tegyen tanúságtevőivé bennünket az emberek előtt, hogy Jézus is, amint megígérte, megvalljon bennünket az Atya előtt[4]!

 

Chiara Lubich[1] ApCsel 4,20

[2] V.ö.: ApCsel 2,46.48

[3] V.ö.: 1 Jn 1,1-4

[4] V.ö.: Mt 10,32

Vissza az újság tetejére

Ugyanazon az úton

Egy kirándulás alkalmával letértünk az útról. Már az első pillanatban rossznak tűnt az ötlet, de úgy gondoltuk, talán így rövidíteni lehet. Kalandra vágyó emberek szoktak kipróbálni ismeretlen utakat, de a többség inkább a biztonságra törekszik. A térkép mindig helyesnek bizonyul, míg az emberi elképzelések, hirtelen jött gondolatok tévesnek. Így történt, hogy mi is letértünk a helyes útról, pedig tudtuk, hogy jobb volna az eredeti tervhez ragaszkodni. Egy idő után kénytelenek voltunk belátni, hogy ez az út nem vezet sehová, rossz döntést hoztunk, vissza kell térnünk ahhoz a ponthoz, ahol még a jó úton voltunk, és onnan kell folytatnunk utunkat. Ehhez csak egyetlen lehetőség van, visszafelé kell haladni a rossz úton.

Ilyen helyzetekben már kár okoskodni és még újabb lehetőséget keresni. Ugyanazon az úton kell visszafelé haladnunk, amelyen jöttünk. A tékozló fiú jól ismerte ezt az igazságot. Ő ugyan nem kirándult, nem a természet szépségét kereste, de szintén a saját feje után akart menni, a maga álmait kergette. Aztán egyszer csak rájött, hogy eltévedt, rossz helyen van, vissza kell fordulnia. Döntését követően elindult visszafelé az atyai házba, mégpedig ugyanazon az úton haladt, amelyen elhagyta otthonát. Ostobaság lett volna részéről, ha újabb kerülőket tesz, tévutakon jár. Esete azt tanítja nekünk, hogy azon az úton kell visszatérnünk Istenhez, amelyen elhagytuk őt.

Az evangéliumban három példabeszédet olvasunk, amelyek témája azonos. Az első példázat az elveszett bárányról és azt kereső, megtaláló és a nyájhoz visszavezető pásztorról szól. Amikor a pásztor megtalálja az elveszettet, akkor azon az úton indul vele vissza, amelyen jött. Nem vezeti el még veszélyesebb helyekre, nem fárasztja még jobban, nem akarja kioktatni, hogy lám, itt a szakadéknál aztán életedbe került volna a csatangolás, hanem egyenesen visszavezeti. A pásztor nem ostoba, tudja, hogy milyen úton juthatnak vissza a nyájhoz. A második hasonlat az elveszett pénzről szól. A háziasszony tudja, hogy ő veszítette el a pénzt és annak meg kell lennie valahol, mégpedig a saját házában. Nem feltételezi, hogy ellopta valaki, nem másokat akar felelőssé tenni saját hibájáért, hanem tudja, hogy mit kell tennie. Amit ő veszített el, azt neki kell megkeresnie. A harmadik példa pedig a tékozló fiúról szól, aki egy jobb élet vágyával a szívében elhagyja a biztonságot nyújtó család otthont, de egy idő múlva, saját tévedését beismerve visszatér az atyai házba. Jézus nem arról beszélt, hogy egy másik otthont keresett magának és valahol talált volna olyan otthonra, ahol ugyanolyan szeretetet kapott volna, mint abban a házban, ahonnan származott. A tékozló fiú a saját otthonába tér vissza, a saját apjához, azokhoz, akikhez tartozott, s akiknek a szeretetét, még a bűnös évek során sem felejtette el.

Mindhárom példabeszéd Isten irgalmáról tanít, aki megbocsát, keresi a tőle eltávolodottakat és visszafogadja a bűneiket megbánókat szeretetébe. Isten gyermekei vagyunk, akik néha nagyszerűnek tűnő ötlettel elhagyjuk Istent és azt képzeljük, hogy a boldogságot nélküle is megtaláljuk. Istenhez ugyanazon az úton kell visszatérnünk, amelyen elhagytuk őt. S bár ugyanazon az úton haladunk, egészen másnak tűnik ez az út a másik irányból, és egészen más érzés van a szívünkben, mint amikor távoztunk. A visszaúton csak alázattal és bűnbánattal érdemes mennünk, követve az irgalmasság virágait, amelyek mutatják az irányt a megbocsátó Isten felé.

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Ima a papi hivatásokért

Istenem, adj nekünk papokat, hogy megszakítás nélkül bemutassák a szent Áldozatot, hogy kisgyermekeket vezessenek hozzád. A keresztény népet hitben megvilágosítsák, és az Evangéliumot hirdessék azoknak, akik nem ismerik. Adj nekünk papokat, Uram, hogy mindig legyen, aki a bűnbánó bűnösöknek bocsánatodat ajándékozzák, a haldoklókat támogassák, és a szenvedőket vigasztalják. Minden embert emlékeztessenek arra, hogy egymásnak testvérei, hogy otthonunkat, hegyeinket és mezőinket megáldják, hogy általuk terjedjen a Te országod.

Istenem, adj nekünk papokat! Istenem, adj nekünk szent papokat! Ámen.

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet: Az ír népszavazás fájdalmára

Érték-vesztett minden, tobzódik, ki gonosz...
Bűzös orgiákban bűnös módon oroz...
Halálos eszméket tűz zászlóra, szívre,
s észre sem veszi, hogy a sátánnak híve...
Szabados élettel gyűjti istenének
mindazt, mibe szakad, s belehal a lélek...
Miközben azt hiszi, szabad, mert gyilkolhat...
Európa csak néz, s részese e tornak...
Halott szemmel bámul az ásott veremre...
Elárult a kereszt!!!!! Fejfája, vajh' lesz-e?
Kitűzik sírjára a csillagok társát...
Ne szülj anya, ne szülj, megteheted... Lásd, hát!
Anya ne szoptass, csöpp csecsemőt, immáron!
Széttépve jövő és magzat, zord rémálom....
Világtalan létük pocsolyába züllve...
Fertő, mocsár, iszap... Ingovány, mély, szürke...
Van-e szabadulás? Lesz-e menekedés?
A taps, a néhány-száz tetszik, itt már kevés...
Rendet kéne tenni fejekben, szívekben,
s összefogni, hogy ne legyen sok hitetlen...
Különben fájdalom, sírás jön a mára...
Kinek szeme még ép, az bizony, már látja...
Káosz, anarchia, jajgatás vár s halál...
Istenem, remélem, e nép, hazatalál!!!!!
Mert, ha nem, az balsors... Akkor vége, vége...
Térjetek meg, kérlek, Isten szerelmére!!!!!

Vissza az újság tetejére

Megszépíteni a hétköznapokat

A tavaly nyáron indított sorozatunkban tíz közösség már bemutatkozott az újságunkban is. Ezzel nem ért véget a működő közösségek sora. A sorozat folytathatóságának feltétele az, hogy rövid bemutatkozást küldenek magukról a Vadkerti Harangok vagy az Érsekvadkerti Hírek szerkesztőségének. A további híradás is mintegy cáfolata lehet annak a híresztelésnek, hogy Vadkerten nincs semmi.

Segítségül és a teljesség igénye nélkül most felsorolnék még néhány kis közösséget, akik szintén színesebbé teszik településünk életét:

KÉZIMUNKAKÖR. Gulyás Jánosné indította el 2011-ben a működésüket. Péntekenként 16:00 órától az Ifjúsági Ház ad otthont munkálkodásuknak. Kézimunkáiban több alkalommal gyönyörködhettünk itthon és a környező településen, de az adventi vásárok alkalmából több tételük került eladásra is.

GÖNCÖL CITERÁSOK. 2014. október 21-én alakultak, hogy e régi hangszert ismét a mindennapok szolgálatába állítsák. Vezetőjük Dudás Zsolt. Már több rendezvényen (karácsonyi hangverseny, Kolping 25. születésnap) élvezhettük zenéjüket, de képviselőik már lengyelországi sikerekkel is öregbítették Érsekvadkert hírnevét.

MÚLTIDÉZŐ NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. A helytörténeti emlékházi székhellyel működő szervezet 2008-ban alakult. Alapítói és jelenlegi szervezői Réti Lajos és felesége, Harmati Margit. Céljuk között szerepel a magyarságunk megtartása, hagyományaink ápolása, népszokásaink, népdalaink, magyar szellemi kincseink és gyökereink ismeretének terjesztése azzal a tudattal, hogy „Csak annak a nemzetnek van jövője, aki ismeri igaz múltját”.

Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány. Tevékenysége a falusi rendezvényekre, az egészségesebb életmódra nevelésre, az oktatási intézmények működésének támogatásara irányul.

Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesülete. Az egyik legrégebben működő egyesület. Elsőként sietnek a bajba jutottak megsegítésére, de nem idegen számukra az önkormányzati és egyházközségi rendezvények útvonalának biztosítása sem. A gyerekek örömére állandó részesei a családi napoknak is (2018. május 26-án is), hisz sok gyerek képzeletben tűzoltó vagy katona lesz először.

Működnek még Imacsoportok is, mint például a Rózsafüzér Társulat, vagy a Mária Rádióban rendszeresen szereplők csapata. Létezik még a ministránsoknak és a felolvasóknak is kis csoportja, de nem idegen Érsekvadkerten az egyházközségi énekkar sem. A sport területén is minden korosztály találhat magának lehetőséget, akár a felnőtt focicsapat, akár az Utánpótlás Futball Club kapcsán. Lehet szervezett kereteken belül karatézni, horgászni, de a vadászati lehetőség is kínálja magát az érdeklődőknek.


(emje)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten

Az előző sorozat folytatásához

A tavaly nyáron indított sorozatunkban tíz közösség már bemutatkozott az újságunkban is. Ezzel nem ért véget a működő közösségek sora. A sorozat folytathatóságának feltétele az, hogy rövid bemutatkozást küldenek magukról a Vadkerti Harangok vagy az Érsekvadkerti Hírek szerkesztőségének. A további híradás is mintegy cáfolata lehet annak a híresztelésnek, hogy Vadkerten nincs semmi.

Segítségül és a teljesség igénye nélkül most felsorolnék még néhány kis közösséget, akik szintén színesebbé teszik településünk életét:

KÉZIMUNKAKÖR. Gulyás Jánosné indította el 2011-ben a működésüket. Péntekenként 16:00 órától az Ifjúsági Ház ad otthont munkálkodásuknak. Kézimunkáiban több alkalommal gyönyörködhettünk itthon és a környező településen, de az adventi vásárok alkalmából több tételük került eladásra is.

GÖNCÖL CITERÁSOK. 2014. október 21-én alakultak, hogy e régi hangszert ismét a mindennapok szolgálatába állítsák. Vezetőjük Dudás Zsolt. Már több rendezvényen (karácsonyi hangverseny, Kolping 25. születésnap) élvezhettük zenéjüket, de képviselőik már lengyelországi sikerekkel is öregbítették Érsekvadkert hírnevét.

MÚLTIDÉZŐ NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. A helytörténeti emlékházi székhellyel működő szervezet 2008-ban alakult. Alapítói és jelenlegi szervezői Réti Lajos és felesége, Harmati Margit. Céljuk között szerepel a magyarságunk megtartása, hagyományaink ápolása, népszokásaink, népdalaink, magyar szellemi kincseink és gyökereink ismeretének terjesztése azzal a tudattal, hogy „Csak annak a nemzetnek van jövője, aki ismeri igaz múltját”.

Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány. Tevékenysége a falusi rendezvényekre, az egészségesebb életmódra nevelésre, az oktatási intézmények működésének támogatásara irányul.

Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesülete. Az egyik legrégebben működő egyesület. Elsőként sietnek a bajba jutottak megsegítésére, de nem idegen számukra az önkormányzati és egyházközségi rendezvények útvonalának biztosítása sem. A gyerekek örömére állandó részesei a családi napoknak is (2018. május 26-án is), hisz sok gyerek képzeletben tűzoltó vagy katona lesz először.

Működnek még Imacsoportok is, mint például a Rózsafüzér Társulat, vagy a Mária Rádióban rendszeresen szereplők csapata. Létezik még a ministránsoknak és a felolvasóknak is kis csoportja, de nem idegen Érsekvadkerten az egyházközségi énekkar sem. A sport területén is minden korosztály találhat magának lehetőséget, akár a felnőtt focicsapat, akár az Utánpótlás Futball Club kapcsán. Lehet szervezett kereteken belül karatézni, horgászni, de a vadászati lehetőség is kínálja magát az érdeklődőknek.

(emje)

Vissza az újság tetejére

XV. Nemzetközi Kolping labdarúgótorna

Ez év június 2-án immár 15. alkalommal indult útjára a labda Érsekvadkerten, a Nemzetközi Kolping Labdarúgótornán. A kiváló időjárás, valamint a büfében kapható finomságok megfelelő alapot nyújtottak, hogy a tekintélyes számú nézősereg gyönyörködhessen a mérkőzésekben. Kiváló összecsapásoknak lehettünk tanúi a nap folyamán, melynek végén az Erdélyből érkezett Székelykeresztúr csapata emelhette magasba a győztesnek járó serleget. A képzeletbeli dobogó második fokára egy szintén határon túlról érkező magyar csapat állhatott fel: Tasnád. A bronzérem a hazaiak nyakába került, s őket követte Csíkszereda, Víziváros, valamint Ipolyszakállos csapata.

A megnyitón is elhangzott, s a fentiekből is kitűnik, hogy inkább „nemzeti” volt ez a torna, mintsem „nemzetközi”, hiszen valamennyi csapat a Kárpát-medence magyar anyanyelvű régójából érkezett. Ez egyrészt megkönnyítette a kommunikációt, azonban ezen túlmutatva felemelő érzést nyújtott a résztvevőknek, s a szurkolóknak is – különös tekintettel a tornát követő nemzeti összetartozás napja fényében. Ennek ellenére bízunk benne, hogy a következő tornákon ismét köreinkben köszönthetünk más anyanyelvvel rendelkező kolpingos testvéreket is!

Köszönjük a támogatást és a segítséget a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítványnak, az Érsekvadkerti Önkormányzatnak, a Horváth Szikvíznek, Boda Istvánnak, valamint a sok-sok érsekvadkerti kolpingosnak, akik nélkül ez a csodás rendezvény nem jöhetett volna létre. Jövőre újra találkozunk!


Szabó Gellért, Fotó: Kristók János

Érsekvadkert, 2018.06.02.

Vissza az újság tetejére


Önkormányzati hírek

A május 29-én megtartott testületi ülésen véglegesítésre került a tavalyi év költségvetése és elkészült arról a zárszámadás is. Beszámoló hangzott el a belső ellenőrzés megállapításairól, amely az előző két témakörhöz hasonlóan pozitív képet fest gazdálkodásunkról.

Lejár az óvodavezető kinevezésének időtartama. Az állás betöltésére a törvényi előírásoknak megfelelően pályázatot írunk ki.

Beszámolókat hallhattunk az I. fokú Gyámhatóság, a Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi munkájáról. Indokolt lakossági kérelmek alapján támogattuk különböző helyszíneken 4 db fa kivágását. A kivitelezés módjáról az érintettek írásos értesítőt kapnak.

Június 11-én ismét testületi ülés volt. Ezen az ülésen módosításra került a Közbeszerzési szabályzatunk és döntés született a Csapadékvíz projekthez a kivitelező kiválasztását segítő közbeszerzés indítása tárgyában is.

A konyhavezető és a közművelődési intézményvezető határozott idejű munkaszerződése a közeli jövőben lejár. Az állások betöltése érdekében pályázat kiírás tárgyában is döntés született. Egyebekben tájékoztatást hallhatunk a lengyel testvérkapcsolat immár iskolák közreműködésével megvalósult események pozitív visszhangjáról is.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2018. július 16. hétfő

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat


Jól sikerült a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, a Tizenhárom Almafa Alapítvány és a Kolping család közös szervezésében, május 26-án megtartott családi napunk. A három generációt lefedő több mint 150 résztvevő színes programoknak lehetett részese. Nem volt üres hely az arcfestés és a kézműves foglalkozások asztalainál, sohasem pihentek a hinták, a népi játékok az ugráló vár, a trambulin és a csuzda. Hatalmas sikere volt a leendő tűzoltók körében a tűzoltó autónak, főként, amikor szirénázva vitte az apróságokat a faluban.  A gyerekek a játékban, a felnőttek pedig az újabb kapcsolatok építésében alkottak maradandót, amit a latin táncbemutató és az élőzenés táncház (együtt táncolt felnőtt és gyerek!) koronázott meg.


Június 2-án a Gitáros énekkarunk szervezésében mi is bekapcsolódtunk a kongresszusi imaláncba, melynek folytatására 2018.november 24-én kerül sor.

Június 30-án az Egyházmegyei találkozó Mátraverebély- Szentkúton lesz, ahová minket is várnak. Ugyanezen este 8-tól a benti kolping házban. a hagyományainkhoz hűen köszöntjük a Lászlókat és Pétereket.

Július 2-6 között Napközis zenei tábor van a benti Kolping házban. Főként általános iskolásokat hívnak, ahol a jelenlévők játék mellett ismereteket szerezhetnek gitárosaink közvetítésével az egyházi zenéről.

Július 12-15 között Zenei tábor lesz az Erdei háznál. Zenészeket, énekeseket egyaránt várnak a szervezők. A táborban Sillye Jenőék is adnak át tapasztalataikból.

(fotó MA)

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

            1./  Június 29-én, pénteken, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, szentmisék r. 7 és  este 7 órakor lesz szentmise. Az ünnepet követő vasárnap lesz a Péter fillér néven ismer gyűjtés, amivel a Szentatya segítő lehetőségét támogatjuk. 

2./ JÚLIUS 2-ÁN, hétfőn Sarlósboldogasszony napján a szentmise este 7 órakor lesz. Legyen ez necsak a KALÁSZOSOK, de a többi közösségek együttes ünneplése is.   

3./ Július 21-án, Szent Anna ünnepét megelőző szombaton este 7 órakor a Temetői Szent Anna kápolnánál lesz a szentmise, utána az unokákkal együtt résztvevő nagyszülőket megáldjuk, kérve, hogy Isten áldása sok örömet adjon nekik általuk.

4./ Szent Kristóf ünnepét követő vasárnap, július 22-én a szentmisék után imádkozunk az utazók védőszentjéhez, és megáldjuk a templom körül az autókat, járműveket. 

5./  Július 31-én,  KEDDEN FOGADALMI NAPUNKON ESTE 7-KOR szentmisét ajánljuk fel egyházközségünkért, annak megújulásáért. – Templomunk 275. évfordulóján, az Esztergom-Budapesti segédpüspök atya, Snell György atya mutatja be.

Fogadalmi napunk is egyben, és hálaadás, hogy ebben a mai formában megépült, ki tudja hányadik templomban 275 éve dicsérjük őseink után az Urat.

MA is ki kell mondanunk, amit ők: „Örök időkre megfogadjuk” – hogy hűek leszünk Megváltó Urunkhoz. – Nem új dolgot kér az elődök szava, csak folytatását annak, amit elődeink éltek: Istenbe vetett hitben, benne bízó reményben és Őt, és egymást szertő szeretetben.


KERESZTELTÜNK:

           7. Viczián Eszter (Viczián Tamás – Várhegyi Brigitta)
           8. Oravecz Janka, Rita (Oravecz Tamás – Csillag Orsolya)
           9. Csabák Csilla, Anna  (Csabák József – Fehér Beatrix)
         10. Boda Bonifác (Boda Zoltán – Kollár Renáta Margit)
         11. Virág Linett (Virág László – Kovács Vivien)
         12. Virág Armandó (Virág Mária)

Először járult szentáldozáshoz 27 gyermek máj. 13-én

Dr. Beer Miklós váci megyés püspök atya bérmált 25 fiatalt május 6-án.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

            2. Jún.9: Linzenbolt Renátó – Gréczi Klaudia (Dejtáriak)  

            3. Jún. 16: Halaj Ferenc – Szabóki Adrienn

Halottaink:

            22./  Vitéz József (1937)

            23. Sándor Jánosné, szül. Kácsor Erzsébet (1933)

            24. Pistyúr Gergelyné, szül. Kocsis Erzsébet (1939)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. vasárnap   - Vincze János, felesége Fábián Mária, fiuk István és hozzátartozók

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, Lukács János, a Szrenka és a Lukács család élő és elhunyt tagjaiért

2. hétfő           - Szűzanya tiszteletére élő és elhunyt KALÁSZ-tagokért

3. kedd           -

6. péntek        - Kolping mise

7. szombat     - Boda István, Halaj Gyula és hozzátartozók

                        - Pálinkás István, szülei, testvérei, élő és elhunyt családtagok, valamint Varga Ilonáért

                        - Megyeri János 4. évforduló, szülei, Nagy László, felesége Gyurkovics Erzsébet, fiuk, menyük és nagyszülők

8. vasárnap   - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

9. hétfő           - Cseke Teodóra és családtagjai

                        - Kakas József, felesége Boda Margit 30. évforduló, valamint a Kakas, Boda és Vincze család élő és elhunyt tagjaiért

10. kedd         - Czinege János, felesége Híves Borbála, szülők, testvérek, nagyszülők és hozzátartozók

13. péntek     - Valent István 5. évforduló, szülők, nagyszülők, Kmetty Mihály, felesége Reznyik Erzsébet, élő és elhunyt családtagokért

                        - Kovács István, felesége Mrekvicska Erzsébet, szüleik, testvéreik és nászuk Híves András és hozzátartozók

14. szombat   - Záhorszki János, felesége Gréczi Mária, szüleik, gyermekeik és testvéreik

                        - Kosztrihán József, 2 fia József és István, szülei, apósa, anyósa, a Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók, Urbán Andrásné és 2 férje

15. vasárnap - Záhorszki Jánosné Kovács Borbála, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Pistyúr Gábor 12. évforduló, szülei, testvére János, sógora Nagy Péter 12. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Varga Ignác, felesége Erdős Margit, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt családtagok

21. szombat   -

22. vasárnap - Vitéz Sándor, édesapja, anyósa, apósa és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona 6. évforduló, testvéreik, szüleik és hozzátartozók

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, élő és elhunyt családtagokért

                        - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozókért

27. péntek     - Jakubecz János, édesapja és Keresztes Ilona és férje

28. szombat   - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, szüleik, Szabó István és Záhorszki János

                        - Temela József

                        - Csernák József, felesége Záhorszki Margit, szüleik, 2 gyermekük, élő és elhunyt hozzátartozók

29. vasárnap - Pinke István, felesége Kovács Anna, Varga József, felesége Babik Margit, Szűcs Gyuláné Pusztai Lívia, élő és elhunyt családtagok

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre