Vadkerti harangok
2018. április


Búzaszentelés körmenet
Szentmiseszándékok 
Búzaszentelési ének
Kis csodák
Életige
Medjugorje IV.
Közösségek Érsekvadkerten: Gitáros énekkar
Nekem nincsen anyám
Keresztút gitáros zenei szolgálattal
Ima a papi hivatásokért
Reményik Sándor: Ne ítélj
Nagyböjti lelki gyakorlatunk gondolatai
A legszentebb
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Búzaszentelés körmenet

A határ, a búza- és gabonaföldek megáldására a latin szertartásban április 25., Szent Márk napja, míg a bizánci szertartású testvérek esetében április 23., Szent György napjának közelében kerül sor. Eredetileg a húsvéti időben tartott bűnbánati-, áldáskérő körmenetben a természeti csapások elhárításáért imádkozunk. A hagyomány szerint a IV. század közepén Liberitus pápa rendelte el egyházunkban a pogány ambarvale sacrificum (körmenet a mezőre) ünnepe helyett és idejére. Nagy Szent Gergely idejéből már van ismeretünk a körmenet útvonaláról is.


Nyugat- Európából a IX. századtól vannak információink erről az áhítatról, míg hazánkban ez az ünnep a középkorig vezethető vissza. A körmenet a plébánia templomtól indult (Vadkerten többnyire Kálvária kápolnától) a határba, közben együtt imádkoztak, énekelték a Mindenszentek litániát és egyéb egyházi énekeket. A megfelelő helyszínre érve a pap megáldotta a mezőt, miután a négy égtáj felé fordulva a különböző szentírási szakaszokat felolvasta.

A szertartás közben, de leginkább a templomba történő visszaindulás előtt a hívek zöld gabonaszálakat téptek le. A letépett búzalevélnek szentelményi erőt tulajdonítva imakönyveikbe helyezték (a férfiak kalapjuk mellé tűzve vitték haza), de került a megszentelt levelekből a körmenet élén haladó keresztre és a templomi lobogókra is.

A körmenetek 1948 után az egyházfalak közé szorítása jegyében az ország nagy részén háttérbe szorultak, de több észak-magyarországi közösségben még napjainkban is él az eleinktől megtanult ünneplési forma.

A II. Vatikáni Zsinat utáni törvények szerint a körmenetet a templomban (templomkertben) végzik, ahol a pap a mezőről hozott, vagy az erre az alkalomra csíráztatott búzát áld meg a szertartás keretében, hogy Isten áldását kérje az emberi munka áldott gyümölcsére, a majdan betakarításra kerülő terményekre.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan négy könyörgő napot ír elő. Ezek közül az egyik a fent felvázolt Búzaszentelés. A másik három könyörgő nap a következő. Január elsején a világ békéjéért, míg farsang vasárnapján a világba éhezőkért imádkozunk, augusztus utolsó vasárnapján pedig a megtermett javakért adunk hálát Istennek.

(Netes cikkekből, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Búzaszentelési ének

(észak felé)
Aki gondolsz a madárra, Köntöst adsz a kis virágra,
Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk.
Téli fagyban, hóban, jégben, Te vagy minden reménységem.
Jön a tavasz, az új élet, Abban minden újra éled.

(kelet felé)
Te, ki hinted Igéd magvát, Kemény szívünk alakítsd át,
Vesd el benne szent Igédet, Abból fakad örök élet.
Itt a tavasz, fák rügyeznek, Áldd meg a mi vetésünket.
Búzánk, árpánk aratásra, Hadd szökjön fel dúsan szárba.

(dél felé)
Kik bajukkal Hozzád futnak, Segítségért folyamodnak,
Nem szenvednek ők szükséget, Mindig érzik segítséged.
Ha velünk az Úr áldása, nincs gondunk az aratásra,
Százszoros lesz a termésünk, Áldj meg urunk, erre kérünk.

(nyugat felé)
Úr Jézus, ki azt hirdetted: Ki veled tart, el nem veszhet.
Erősítsd meg gyenge lelkünk, Örök tűzre ne kerüljünk.
Ősi vihar, hogyha kerget, Nyugtot szívünk nálad lelhet,
Édes Jézus, kérünk szépen: Áldd meg munkánk egész évben.

Vissza az újság tetejére

Kis csodák

Az evangélium hemzseg a csodáktól. Különlegesek köztük az egészen aprók, melyek mivoltáról nem is szokás beszélni, mert az Ország hatalmas és ragyogó égboltja előtt elhomályosulnak, mint a távoli napok közt keringő bolygók, mégis nélkülözhetetlenek. A teljesség igénye nélkül nézzünk meg néhányat:

A templomadó. Mikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték: A ti Mesteretek nem fizet templomadót? De igen - felelte. Mikor hazaért, Jézus megelőzte őt kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől - felelte Péter. Erre Jézus így szólt: A fiak tehát mentesek, de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot és az első rákapó halat húzd ki. Nyisd ki a száját: találsz benne egy sztatért. Vedd ki és add oda nekik magamért és érted.

Nagy tanítás rejlik az adószedők és Péter, valamint Péter és Jézus párbeszédében. Jézus főpapi gondoskodásában, de most csak sztatérra figyeljünk, amely gazdátlan holmiként egy hal szájában várakozik, hogy az Úrnak szolgálhasson. Egész pontosan ketten készülnek világtörténelmi fellépésükre nagy egyetértésben.

Ide vág a virágvasárnapi szamárcsikó esete. Amikor Jeruzsálemhez közeledtek Betfagénél és Betániánál, az Olajfák hegyénél, elküldött két tanítványt ezzel a megbízatással: Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamarat, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. Ha valaki megkérdezi, mit csináltok, feleljétek, hogy az Úrnak szüksége van rá; erre mindjárt ideküldi. Amikor elmentek és ott találták a szamarat kinn az utcán, egy ajtóhoz kötve. Mindjárt el is oldották. Néhány ott álló megkérdezte tőlük: Miért oldjátok el a szamarat? Erre úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta. Erre elengedték őket. A szamarat Jézushoz vezették, rátették ruhájukat, s aztán ráültették Jézust.

A szamárcsikó azért jött a világra, s azért kötötték meg virágvasárnap reggelén, hogy az apostolok könnyen megtalálhassák, s elvezethessék a Megváltó szolgálatára.

A sztatér, a hal, a szamárcsikó történetéhez tartozik a megátkozott fügefáé is. „Amikor másnap eljöttek Betániából, megéhezett. Látott messziről egy zöldellő fügefát és elindult feléje, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem volt a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: -Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé. - Tanítványai hallották ezt. Másnapra a fügefa elszáradt”. Sok teológust kérdeztem a történet értelméről. Különféle válaszokat kaptam. A legérdekesebbet Papp Laci atya, a Gyulafehérvári Egyházmegye ifjúsági lelkésze mondta: „Ha menni kell, akkor menni kell akkor is, ha még nem vagyunk készen”. Jézus teremthetett volna rá fügét, ha csupán az éhségről lett volna szó. Hanem a fügefa nem állt „készen” arra, hogy Teremtőjének szolgáljon.

Időrendben haladva figyelemre méltó az utolsó vacsora helyszínének és házigazdájának kiválasztása is. „Ő elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással: Menjetek a városba. Ott találkozni fogtok egy vizeskorsót vivő emberrel. Menjetek utána, és ahová bemegy, ott mondjátok a házigazdának: a Mester kérdezteti: - Hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát?- Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezére berendezett termet. Ott készítsétek el.”

A mindenható látja az egész létet, kiválasztja millió közül szolgáját, a névtelen embert, akinek a megváltás művében csekély, de nélkülözhetetlen feladatot ad: munkájával mutassa az utolsóvacsora házigazdájához és helyszínéhez vezető utat.

A névtelen szereplők közt, lám, van élettelen pénzérme, egy vízi- és egy szárazföldi állat, egy növény és egy ember. Így együtt azt jelentik, hogy a teremtett világ készen áll a megváltásra és sóvárogva várja. De nem mindenki. Akad, aki a terméketlen fügefához hasonlóan úgy véli, hogy ő okos, ő tudja, hogy mit, mikor. Ezért a döntés joga is az övé, és nem a Meghívóé. Várakozik. Vajon mire várt a fügefa?

(Czakó G. 2009.05.)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.” (Jn 14,15)

 

Jézus az utolsó vacsorán, mielőtt otthagyná övéit, hogy visszatérjen az Atyához, a legerősebb és legtartósabb kötelékkel szeretné őket önmagához és egymáshoz kötni: a szeretettel. Ő a „végsőkig”[1] szeret, a legnagyobb szeretettel, olyannal, amely képes az „életét adni”[2]. Viszonzásul hasonló mértékű szeretetet kér.

Az a szeretet, amelyet Ő vár, nem egyszerűen érzelem. Azt kéri, hogy tegyük meg akaratát, amelyet parancsolataiból ismerünk: ez mindenekelőtt a testvér iránti szeretetet és a kölcsönös szeretetet jelenti. Jézus számára annyira fontos ez az igazság, hogy ebben a tanítványaihoz intézett utolsó beszédében még háromszor kiemeli: „Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem.”[3] „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.”[4] „Aki nem szeret engem, tanításomat nem tartja meg.”[5]

 

„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.”

 

Vajon miért kell megtartanunk Isten parancsait?

Az Ő „képére és hasonlatosságára” vagyunk teremtve. Ezért olyan „barátként” állhatunk előtte, aki képes a Vele való közvetlen és személyes kapcsolatra, mely a megismerésen, szereteten, barátságon és közösségen alapul.

Olyan mértékben létezem, amilyen mértékben igent mondok az Ő rólam alkotott szeretet-tervére.

Az emberi természet számára létfontosságú ez a kapcsolat. Az emberek – férfiak és nők – annál jobban megvalósítják önmagukat, személyiségük legigazibb valóját, minél inkább megélik, elmélyítik és gazdagítják a Vele való kapcsolatot.

Figyeljük meg Ábrahámot! Valahányszor, amikor Isten kér tőle valamit, még akkor is, amikor az a lehető legelképesztőbbnek tűnik – mint pl. az, hogy hagyja ott a földjét, hogy egy számára ismeretlen jövendő felé induljon el, vagy az, hogy áldozza fel egyetlen fiát –, készségesen igent mond, és Istenbe veti bizalmát. Ezáltal olyan jövő tárul fel előtte, amelyről álmodni sem mert volna.

Mózessel is ez történt. Az Úr a Sínai-hegyen kinyilatkoztatta neki a Tízparancsolatban megfogalmazott akaratát; az ahhoz való csatlakozásból pedig megszületett Isten népe.

Jézusnál is ezt látjuk. Őbenne teljességre jut az Atyának kimondott „igen”: „De ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd!”[6]

Jézust követni azt jelenti, hogy a lehető legjobban megpróbáljuk teljesíteni az Atya akaratát, oly módon, ahogyan kinyilatkoztatásaiból megértjük, és ahogyan azt Jézus is – elsőként – megtette.

Jézus ránk hagyott parancsolatai abban segítenek minket, hogy a Szeretet-Isten gyermekeire jellemző módon éljünk. Törvényei tehát nem önkényes utasítások vagy művileg létrehozott fölösleges plusz terhek, és nem is idegenek az embertől. Nem olyan parancsokról van szó, mint amilyeneket egy gazda ad szolgáinak; sokkal inkább annak a szeretetnek és aggódásnak a kifejeződései, amelyet mindannyiunk iránt érez.

 

„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.”

 

Hogyan éljük tehát ezt az életigét?

Próbáljuk meg figyelmesen hallgatni Jézus nekünk szóló parancsolatait az evangéliumban, és hagyjuk, hogy a Szentlélek a nap során emlékeztessen bennünket szavaira! Ő ugyanis arra tanít minket, hogy nem elég pl., hogy nem ölünk meg senkit, hanem a testvérek iránt érzett haragunkat is el kell kerülnünk; nem elég, hogy nem követünk el házasságtörést, hanem még kívánni sem szabad a másik feleségét. „Ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is!”[7] „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!”[8] [9]

Mindenekelőtt mégis azt a parancsot éljük meg, amelyről Jézus azt mondta, hogy az „övé”, és a többit is összegzi: a kölcsönös szeretetet! A szeretet ugyanis „a törvény tökéletes teljesítése”[10], a „mindennél magasztosabb út”[11], amelynek bejárására hivatottak vagyunk.

Ezt értette meg Dario Porta atya is. Ő az olaszországi Pármában volt pap, és 1996 Nagycsütörtökén halt meg. Papságának első éveiben rendkívüli módon élte meg Istennel való kapcsolatát. Később egyre inkább megértette, hogy Jézust kell látnia minden felebarátban; így vált az evangéliumi szeretet a szenvedélyévé. Hogy hűséges maradjon ehhez az elhatározásához, egyre nagyobb figyelemmel igyekezett mások felé fordulni, félretéve személyes programjait. Egy napon ezt írta a naplójába: „Megértettem, hogy életünk végén csak az lesz fontos számunkra, hogy szerettük-e a testvért.”[12]

Mi is, mint ő, kérdezzük meg magunktól minden este: „Mindig szerettem a testvért?”

 

Chiara Lubich[1] Jn 13,1

[2] Jn 15,13

[3] Jn 14,21

[4] Jn 14,23

[5] Jn 14,24

[6] Lk 22,42

[7] Mt 5,39

[8] Mt 5,44

[9] Vö: Mt 5,21-48

[10] Róm 13,10

[11] 1 Kor 12,31

[12] Dario Porta: Testimone dell’Amore gratuito, Parma 1996, 33.o.

Vissza az újság tetejére

Medjugorje IV.

Szeptemberben lesz három éve annak, hogy az „érsekvadkerti csapat” felvidéki és erdélyi társakkal kiegészülve Medjugorjéba zarándokolt, hogy e távoli helyen is köszöntse a Magyarok Nagyasszonyát, Szűz Máriát. Sokan ezen az úton találkoztunk először, ám a közös imák, az őrangyalos játék egymásra figyelést előmozdító igényének erősítése meghozta gyümölcsét, hiszen március 3-án immár negyedik alkalommal találkoztunk, ami maga is kisebb csoda, hogy felelevenítsük az életünkben mély nyomokat hagyó zarándokutunk történéseit.


Erre a találkozóra a felvidéki Ipolybélt követően Szetén került sor. E találkozás nem lett volna a zarándoklat folytatása, ha az nem e kis magyar település „gyöngyszemében”, a templomban veszi kezdetét. Itt, a helyi hívekhez kapcsolódva a rózsafüzért imádkozva készültünk a délután ötkor kezdődő szentmisére. A legszentebb áldozatot az első találkozásunk óta már barátunknak tekintett, és Érsekvadkerten is már többször velünk ünneplő Marian atya mutatta be a Szűzanya tiszteletére, jelezve a szándékkal az Égi Édesanyához történő ragaszkodási szándékot.

A mise után a gondozott templomkertben üdvözöltük felvidéki barátainkat, majd Ipolyszakállosra mentünk, ahol Árpád barátunk mézbirodalmában, fehér asztal mellett idéztük fel azokat az eseményeket, amelyek a mai találkozás mozgatórugóiként építik tovább kapcsolatainkat. Az építési szándék közös és erős, hisz elhatároztuk, hogy az atya lelki vezetésével ismét közösen megyünk Medjugorjéba, hogy ezzel az úttal is tovább erősödjék közös hitünk és a trianoni paktum által politikai szándékkal meggyengített magyarságunk, összetartozásunk.

(Szete, 2018. március 3. emjé, fotó Urbán E.)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten

Gitáros énekkar

Érsekvadkerten a gitáros egyházi éneklésnek a műfaj megjelenésétől kezdve nagy keletje volt, mára – mondhatni – hagyománnyá vált. Ennek megteremtéséről egyházi vonalon Székely János, jelenlegi szombathelyi püspökatya gondoskodott, a világiak közül pedig Gyurcsek Gyuláné Marika néni és Molnár István lett a gitáros énekkar szíve-lelke, „Pityu” tíz évvel ezelőtti halála után azonban nagy űr támadt.


2015 nagyböjtjén a Kolping-házban a közösség ifjai minden szombaton elmélkedéssel és gitáros énekekkel készültek a közelgő húsvétra, és a március 14-i nagyböjti kolpingos lelkigyakorlat zárómiséjén először muzsikált együtt a jelenleg is működő Érsekvadkerti Gitáros Zenekar. Ez az élmény adott új lendületet mindnyájunknak: nem szabad abbahagyni, s ha lehet, rendszeressé kell tenni a próbákat és a szolgálatot. Ezért 2015 húsvétjától kezdve, ha csak lehet, péntekenként összeülünk, próbálunk, csiszoljuk az eddig ismert és újonnan megszeretett dalokat.

Komoly lendületet adott hivatásunknak, hogy 2015 májusában lehetőséget kaptunk, hogy havonta egyszer szolgáljunk a romhányi egyházközségben, s a helyi hitoktatóval szervezzük minden hó utolsó vasárnapján a családi miséket, amelyeken ő a gyermekevangelizációt, mi a zenei szolgálatot képviseljük.

Gondolni sem mertük, hogy első évünket azzal zárhatjuk, hogy bemutatkozhattunk Balassagyarmaton az egyházmegye katolikus gitáros zenekarjai körében, valamint, hogy a hónap harmadik vasárnapjai újabb szolgálatot hoznak: Nagyorosziban a gyermekszentmiséken.

A zenekar tagjai a helyi Kolping-család tevékeny résztvevőiként vállalták, hogy a hónap utolsó péntekjein – amikor a Kolping-család szándékára ajánlják föl a szentmiseáldozatot – szolgálnak a szentmiséken is. Bár még településünk plébánosa nem kért föl rendszeres zenei szolgálatra a liturgiában, de támogatja a különböző gitáros áhítatok végzését az egyházközségben. Így sikerült két ízben Sillye Jenő keresztútját elvégeznünk, szerveztünk húsvéti időszakban örömutat a keresztutak mintájára, végeztünk szentségimádást és keresztelőkkor, nászáldásokon is énekeltünk már. Zenekarunk magáénak érzi a falu közösségében való aktív részvételt is, ennek kapcsán idén már másodszor készültünk rövid műsorral a hősök napjára.

Feladatunknak érezzük, hogy ápoljuk a kapcsolatot a környező települések gitáros énekkaraival, és ha tudunk, segítsünk akár határon túli magyar testvéreink evangelizálásában is. A 2016-os adventi „villámcsődület” remek alkalmat adott, hogy szoros testvéri kötelék alakuljon ki a balassagyarmati Don Bosco Zenekarral, valamint az ipolyszalkai Vox Iuvenilis énekkarral.

A zenei szolgálatba szívesen vonjuk be az ifjabb generáció tagjait is, és örülünk, amikor egy-egy új hang érkezik a pénteki próbára, és lelkesen kapcsolódik munkánkba. Ez elől jelenleg sem zárkózunk el, sőt, buzdítunk a csatlakozásra! Az alábbi linken tájékozódhatnak az érdeklődők:

https://www.facebook.com/ersekvadkerti.gitarosenekkar/

(Sz. Bálint)

Vissza az újság tetejére

Nekem nincsen anyám

Nekem nincsen anyám, földi,
ki az űrt szívemben tölti,
ki vigasztal nagy malaszttal,
miképp fehér-szárnyú angyal.

Nekem nincsen anyám, édes.
Föld mátkája por lett, véges...
Eljegyezte őt a halál.
Az élet nélküle sivár.

Nekem nincsen anyám többé.
Ki volt, elváltozott köddé...
Szürke reggel, néha látom...
Mégsem szólít: Édes lányom!

Nékem nincsen anyám, ó, jaj!
Lelkem mélyén fájó sóhaj...
Fel-felszakad néha-napon...
Mit mondhatnék? Kínoz nagyon...

Nékem nincsen anyám, földi...
De van, ki könnyeim törli...
Nem más, mint az égi anyám,
ki szeret és vigyáz reám.

(Babík E, Fotó Urbán E)

Vissza az újság tetejére

Keresztút gitáros zenei szolgálattal

Virágvasárnap délután fél öttől gitáros énekkarunk kiegészülve az ipolyszalkai énekesekkel, Sillye Jenő- Kovács Gábor keresztútjával hozta élet közelbe Megváltónk szenvedéstörténetét. A csend, a gitár kísérettel felcsendülő énekek, az állomásoknál felolvasott gondolatok jól kifejezték a kétezer éves történet mának szóló üzenetét. Ezek közül az ötödik állomás, ahol Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt vitelében, gondolatait javaslom tovább gondolásra.

Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya, saját gondolkodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradságát és örömét szenteli meg, ha nem csak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus- Követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk.

Vissza az újság tetejére

Ima a papi hivatásokért

Istenem, adj nekünk papokat,

hogy megszakítás nélkül bemutassák a szent Áldozatot,

hogy kisgyermekeket vezessenek hozzád,

hogy a keresztény népet a hitben megvilágosítsák,

hogy az Evangéliumot hirdessék, azoknak, akik nem ismerik,

hogy a bűnbánó bűnösöknek bocsánatodat ajándékozzák,

hogy a haldoklókat támogassák és a szenvedőket vigasztalják,

hogy minden embert emlékeztesenek arra, hogy egymásnak testvérei,

hogy otthonunkat, hegyeinket és mezőinket megáldják,

hogy általuk terjedjen a Te országod.

Istenem adj nekünk papokat!

Istenem adj nekünk szent papokat!


(fotó: Kristók J)

Vissza az újság tetejére

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek-

Mit tudom én, honnan ered,

Micsoda mélységből a vétek,

Az enyém és másoké,

Az egyesé, a népeké.

Istenem, add, hogy ne ítéljek.

 

Istenem, add, hogy ne bíráljak:

Erényt, hibát és tévedést

Egy óriás összhangnak lássak-

A dolgok olyan bonyolultak

És végül mégis mindenek

Elhalkulnak és kisimulnak

És lábaidhoz együtt hullnak.

Mi olyan együgyűen ítélünk

S a dolgok olyan bonyolultak.

 

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek-

Versben és a mindennapi beszédben

Csak a szükségeset beszéljem.

De akkor szómban súly legyen s erő

S mégis egyre inkább simogatás:

Ezer kardos szónál többet tevő.

S végül ne legyek más, mint egy

szelíd igen vagy nem.

 

De egyre inkább csak igen.

Mindenre ámen és igen.

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.

Ámen. Igen. És a gonosztól van

Minden azonfelül.

Vissza az újság tetejére

Nagyböjti lelki gyakorlatunk gondolatai

Március 18-19-20-án, az esti szentmisék keretében volt egyházközségünk lelkigyakorlata. Ezeken a napokon, már fél öttől három atya is gyóntatott, az első estén pedig sok testvérünk részesült a betegek szentségében is. A húsvétra felkészítő elmélkedéseket Láng András atya, Dunaharaszti plébános vezette.


Első este a megváltás misztériumát jártuk körbe, amely elénk is állít örömöket és fájdalmakat egyaránt. Így volt ez Jézus érkezésének hírüladáskor, de azután is több alkalommal a Szent Család esetében is. Ezekről a Szentírásban olvashatunk. Jézus Isten is és ember is egy személyben. Jézus, mint ember szintén érzi a fájdalmakat. Megérti azok miértjét és engedelmes marad a Mennyei Atyának. Érettünk és tudatosan vállalja azokat, hogy felemeltetve vonzzon magához bennünket.

Rá figyelve, ne féljünk a velünk szembejövő problémáktól. Ne essünk pánikba. Inkább arra koncentráljunk, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg. S ha már úgy érezzük, hogy most nincs látható hatása tetteinknek, akkor is, az utolsó leheletünkig is, tudjunk imádkozni másokért, mint tette az Jézus is a kereszten.

A második este a hét főbűnön keresztül elmélkedtük át, hogy a bennünk lévő ösztönök Isten vagy a Sátán irányába visznek-e bennünket.

A kevélység uralma alatt senkit sem ismerek el magam fölött. Ezért nem tudok és nem is akarok szolgálni senkit, még akkor sem, ha segítségem életet is mentene. A Sátán is kimondta, hogy nem hajlandó szolgálni az Istent. Én vajon teszek így gondolattal, szóval és cselekedettel?

A fösvénységre jó példa a Zsugori uram című irodalmi alkotás. Ugye mindannyian üres kézzel jöttünk a világba?  És mit viszünk magunkkal, amikor az Úr az egyik kezéből a másikba vesz át? Mire megyünk az erőn felüli gyűjtögetéssel, az anyagi javak másoktól történő elorozásával? Az öncélú gyűjtögetést váltsa fel az anyagi javak értelmes célokra történő használata, mert azt nem eszi meg a rozsda.

A bujaság, mint főbűn a szenvedélyek rabságát jelenti. Szenvedélyeim úgy elhatalmasodnak bennem, hogy már a másik embert észre sem veszem. A szenvedélyeim irányítják életem, amiről senki kérésére nem vagyok hajlandó lemondani. Láthatjuk ennek a bűnnek kesernyés gyümölcsét is a rengeteg tönkre ment családok esetében is.

Az irigység azt sugallja, hogy a másik kertje mindig zöldebb. Irigy az az ember, aki mástól sajnálja, amije annak van és neki pedig nincs. Az irigy ember sohasem elégedett, ami számtalan bűn forrásává válik Káin és Ábel történetétől napjaink sok-sok eseményéig. Mint mindennek, ennek is lehet pozitív töltete is az irigységnek. Több munkával jobbnak lenni a sportban, a munkában, a családban, a közösségben.

A torkosság úgy jelenik meg életünkben, hogy ételben, italban nem tudunk magunknak parancsolni. Pótcselekvések egész sorát idézi elő életünkben annyira, hogy mindenünktől (vagyon, barát, család) meg tud fosztani bennünket e „hamis barát”. Nem minősül torkosságnak a gasztronómia, vagy a borkultúra ismerete, használata, mert e főbűn ellen tud hatni életünkben.

A harag, a megbocsátani tudás szándékos kiiktatása életünkből. Sokszor még édestestvérek között is előáll ez az állapot. Oka lehet például egy rossznak vélt örökségmegosztás, de számtalan vélt és valós sérelem. Tudjunk és merjünk tiszta szívvel megbocsátani, mert a hosszan tartó harag a test mellett a lelket is megöli.

A lustaság a jóra való restséget is kőkeményen magában hordozza. Tehetném ugyan a jót, de kényelmi szempontból nem teszem. Kétszer ugyanabba folyóba belépni nem lehet! Amit elmulasztottam, már nem tehető meg akkor. Ez a hajó elment! Nem jelent lustaságot a jogos pihenéssel töltött idő. Mindannyiunk kötelessége a testi-lelki egyensúly fönntartása, ami például a családdal közösen eltöltött időben jól realizálható.

Kedd este a gyakorlati kereszténységről gondolkodtunk közösen. Az elmélkedést tanmesével vezette be az András atya. Egy nagyratörő és hitetlen fiatal német szobrász elhatározta, hogy megalkotja a világ legszebb szobrát, amely a fellegekbe repíti ismertségét. Az elkészült remekműben önmagát mutatja be, ahol a férfialak jobb keze az ég felé mutat, miközben az egyik lába a fekvő keresztet, másik pedig a rózsacsokrot tapossa. A művész jelenlétében történő kiállításon egyszer csak megáll a szobor előtt egy középkorú, fekete ruhás hölgy. Nézi, nézi a szobrot majd elkezd sírni. Látja ezt a művészünk és érdeklődik is a könnyhullatás okáról. A következő választ kapja a hölgytől: Valóban nagyon szép szobor, amit itt látok, de valótlanságot sugall. Most temettük az édesanyámat, akit nagyon szerettem. E szobor láttán pedig a temetést követően mondom önnek. hogy a hitet és a szeretetet a szobor sugallata ellenére sem lehet eltaposni, mert azok nagyon mélyen gyökereznek az emberek szívében. A művészünket úgy meghatották az őszinte szavak, hogy a következő alkotása az irgalmasságot és szeretetet sugárzó szenvedő Krisztust ábrázolta immár hitvallása jeleként.

A történet kapcsán gondolkodjunk el azon, hogy mi vár ránk itt Európában, ha az első szobor lesz életünk mozgató rugója? Ha mindenre szánunk időt, csak Istenre nem. Hittan helyett etikára íratjuk gyerekeinket az iskolában, mert ott nem kérik a vasárnapi szentmise látogatást! Nem tanítjuk meg őket sem a ház körüli munkára, sem az imádságra, sem a templomi viselkedésre. Mástól elvárjuk, hogy legyen ministráns a miséken, legyen papunk, mindezek nélkülünk! Elküldjük ugyan a gyerekeket templomba, de mi nem megyünk! Már egyre láthatóbb e magatartás gyümölcse. Se hit, se munka, se családi közösség és egyre nagyobb elköteleződési hiány.

Útravalóul adva van a házi feladat. Példánkkal vessük el a hit, a munkaszeretetet és az elköteleződés magvát, mert csak ekkor lesz keresztény és magyar jövőnk!

(Érsekvadkert, 2018.03.23. emjé; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

A legszentebb

Egy édesanya mesélte nekem évekkel ezelőtt, hogy hogyan járt gyermeke egyszer a kenyérvásárlással. Valószínűleg hiába mondanám, hogy a gyermek kisfiú volt, János Pálnak hívták, mert szülei, akik nagy tisztelői voltak az azóta boldoggá avatott pápának, így kereszteltették meg, ezt úgy sem hinnék el sokan. Maradjunk inkább annyiban, hogy Eszternek hívták és tízéves volt, amikor az eset történt. Egy alkalommal édesanyja elküldte őt, hogy hozzon kenyeret. Sokszor mentek már együtt a boltba, a kislány jól ismerte már az utat, könnyen odatalált egyedül is, s tudta, hol találja a kenyereket és a pékárut. Eszter azonban igencsak meglepődött, amikor az üzletben a megszokott helyen kenyér helyett csokoládékat és édességeket talált. Az történt ugyanis, hogy néhány nappal korábban átrendezték a polcokat. Talpraesett kislány volt, nem esett kétségbe, rögtön megkérdezett egy eladót, aki megmutatta neki, hogy ezentúl hol találja a kenyereket, így a vásárlás végül is sikerült. A történethez még hozzátartozik, hogy néhány hét múlva visszarendezték az üzletet, mert a vezetőség rájött, hogy az eredeti hely jobb volt a kenyerek számára.

Ma Úrnapja van, Jézus szent Testének és Vérének ünnepe. Az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust ünnepeljük a szentmisével és a körmenettel. Krisztust ünnepeljük, aki jelenvalóvá válik a kenyérben, hogy aztán Élő Kenyérként önmagát adja nekünk és táplálékunk legyen.

Mai elmélkedésünkben kérdezzük meg magunktól: Hol van a helye az életemben Krisztusnak, az Élő Kenyérnek? Hol van a helye az életemben a szentáldozásnak, azaz az Élő Kenyérrel való táplálkozásnak? Sok ember úgy járkál az élet nagy bevásárlóközpontjában, hogy soha semmit nem talál. Mintha egy láthatatlan erő naponta átrendezné számukra a mindennapi élethez szükséges dolgokat. Összevásárolnak mindenféle feleslegeset, s talán észre sem veszik, hogy ettől még nem lesz boldogabb az életük. Mindennap kenyér nélkül térnek haza, s kenyér helyett jóllaknak egy kis szórakozással és kikapcsolódással. Pedig ők is megszokott helyen találhatnák meg az Élő Kenyeret, Krisztust!

A szentmisére járó emberek ennél egy kicsit jobb helyzetben vannak. Egy részük eljön megnézni az Élő Kenyeret, de nem kíván élni vele. Nem kíván szentáldozáshoz járulni, mert úgy gondolja, hogy e nélkül is éppen eleget tett. Mikor válik gyümölcsözővé számunkra a szentmise? Csak akkor, ha befogadó, Isten ajándékát elfogadó vagyok. Isten meghív, megszólít a szentmise első részében. Befogadom-e az Igét, a tanítást? És engedem-e hogy Isten szava megkezdje bennem a csendes átváltoztatást? Ezután következik az áldozati rész. Elfogadom-e a Krisztustól kapott Kenyeret, amely az ő Teste? Élek-e a szentáldozás lehetőségével?

Az úrnapi körmenet könnyen félrevezethet bennünket az Oltáriszentség iránti helyes tiszteletben. A pompás és nagy külsőségekkel megünnepelt körmenet láttán ugyanis azt gondolhatnánk, hogy e szentségnek az a lényege, hogy megmutassuk a világnak, aztán visszavigyük templomunkba a megszokott helyre. Valójában az Oltáriszentségben jelenlévő és a szentáldozásban szívünkbe költözött Krisztust el kell vinnünk otthonunkba és a világba. A tiszteletünk legmélyebb jele az, hogy állandóan vágyakozunk a Krisztussal való kapcsolatra és közösségre, amelynek meghatározó eleme a szentáldozás. A szentmise során a legszentebb helyen a legszentebb dolog történik meg. És ezt nem csupán az átváltozásra értem, azaz arra, hogy Krisztus valóságosan megjelenik a kenyérben és a borban, hanem a szentáldozásra is, amikor önmagát adja nekünk. Ez a legnagyobb csoda.

 
© Horváth István Sándor, Fotó: Kristók János

Vissza az újság tetejére


Önkormányzati hírek

A soron következő képviselő-testületi ülésünkön, 2018. március 27-én az alábbi témakörökkel foglalkoztunk.

Felülvizsgálatra kerültek az intézményi térítési díjak, és az a döntés született, hogy minden térítési díj változatlan marad ebben az évben. Fontos dolog azt tudni, hogy a házhoz szállítás a címzett kapujáig szól!

A megnyert pályázatok ismeretében elfogadtuk közbeszerzési tervünket is, ami újabb sikeres pályázat után újból bővülni fog.

Rögzítésre került az óvodai beiratkozások időpontja, és a méltányosság elvét gyakorolva döntöttünk a White Lake Nonprofit Kft. kérelmében. Hasonlóan pozitív elbírálásban részesült a Rákóczi Szövetség külhoni magyar gyerekek üdülési támogatását célzó kérelme is.

Határozat született a vásártér melletti, közterületen lévő villanyoszlopok áthelyezése tárgyában, amellyel az útszakasz jobb megvilágítása mellett az ÉMÁSZ költségén korszerűbb lesz e hálózati szakasz.

Tájékoztatót hallottunk a Derék-pataki víztározó melletti út ügyéről. A keletkezett iratok azt súgják, hogy az egyik fél megoldásra irányuló szándéka még sokáig lebegteti a faluért tenni akarás szándékát.

Egyebek közt hallhattuk, hogy április 29. az óvoda kivitelezésre leadandó pályázatok határideje. Ezt követően válik ismertté a megvalósulást lebonyolító cég neve. Belovai doktornő jelezte, hogy az egészségi állapota nem teszi lehetővé házi orvosi tevékenységét. A státusz betölthetősége végett árulja a praxisát.

Az ülés napján érkezett a hír, hogy nyert a sportparki pályázatunk. Ennek megvalósulásához a vásártér felső részét vagy a foci pálya vizesblokk utáni területét neveztük meg a pályázat kiírójának.

Már intézményi szinten is működik a lengyel testvér települési kapcsolat. Ezt jelzi az a bejelentés, hogy a negyedikeseinkből álló csapat június 2-5. között Spytkowiczébe utazik. Látogatásunkat hasonló időtartamban június 6-tól a lengyel gyerekek érsekvadkerti vendégül látása követi.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2018. május 14. hétfő

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

 

1./  Május 1-én este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban a szerda kivételével mindennap este 7 – kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

2./ Május 6-án de. 10 órakor Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya részesíti fiataljainkat a bérmálás szentségében. (Gyóntatás: előtte csütörtökön du fél-5 től

(A bérmálás napján Pusztaberkiben NEM LESZ SZENTMISE!)

3../ Május 13-án lesz a fél 9-es szentmisén az elsőáldozás.  

4./ Jeles napok májusban:

Május 1.  Munkás szent József ünnepe

Május 16. Nepomuki szent János napja, a Szentjános pusztai régi kápolna ünnepe volt, most az Alvégen áll a rá emlékeztető Szent János szobor.      

Május 20.  Pünkösd napja,

És ebben az évben Pünkösd másnapja Ferenc pápa rendelkezése szerint MÁRIÁNAK, AZ EGYHÁZ ANYJÁNAK HIVATALOS ÜNNEPE.

Május 24.  Keresztények segítsége

Május 27. Szentháromság vasárnapja.KERESZTELTÜNK:

6. Molnár Melitta (Molnár László - Vozik Katalin)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

-

Halottaink:
         

       14. Fábián Istvánné, szül. Csillag Margit, (1944)

       15.  Krizsán Jánosné, szül. Mészáros Mária (1934)

       16./ Gyurkovics András (1961)

       17./ Vincze Józsefné, szül. Homolya Margit (1938)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. kedd           - Elhunyt énekkari tagokért

                        - Halaj József, felesége Konopás Mária, fiuk, Szakács és Konopás család élő és elhunyt tagjaiért

2. szerda        - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. csütörtök    - Boda Kálmánné Valkó Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Lipcsei Ferenc, Kajtor Pálné, Lipcsei és Kajtor család halottaiért

4. péntek        - Temela József

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

5. szombat     - Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa, veje Fábián József és élő családtagok

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, Nagy Ignác, és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Két család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, Kuris és Kakas család élő és elhunyt tagjaiért

6. vasárnap   -

7. hétfő           - Dr.Légrády Lászlóné 65. évforduló, élő és elhunyt családtagok

8. kedd           - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

                        - Urbán Ignác, felesége Kaba Mária, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

9. szerda        -

10. csütörtök -

11. péntek     - Vitéz István, felesége Csillag Mária, 2 fiuk, szüleik, testvéreik és a család halottaiért

                        - Jakubecz Mihály, felesége, gyermekei, Németh és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

12. szombat   - Temela János, ifj. Temela József, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Hálából 45. házassági évfordulón és elhunyt szülőkért

                        - Záhorszki Sándor 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, élő és elhunyt családtagok

13. vasárnap -

14. hétfő        -

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök -

18. péntek     -

19. szombat   - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, szüleik, hozzátartozók és unokájuk János

                        - Lencsés és Bozsó család halottaiért, nagyszülőkért, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Szabóné Erdős Ilona, szülei és nagyszülei

20. vasárnap - Kovács Ferenc, szülei, testvérei János és Mária, nagyszülőkért, Tóth József és hozzátartozókért

                        - Szabó Molnár és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

21. hétfő        - Págyor László 2. évforduló, 2 sógora, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Konopás István, szülei, és a Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

22. kedd         - Barát József és a Laczkó család élő és elhunyt tagjaiért

23. szerda      -

24. csütörtök - Jakubecz János 10. évforduló, veje Kalmár József, szüleik és a Zöllei család tagjaiért

25. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

26. szombat   - Holman Sándor, szülei, apósa, anyósa és a család élő hozzátartozóiért

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 17. évforduló, fiuk Ignác, nászuk Vitéz Sándor, valamint a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Záhorszki Erzsébet, szülei, veje és hozzátartozók

27. vasárnap - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és testvérei

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök - Jegyesekért

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre