Vadkerti harangok
2018. január


A nemzetek apostola
Szentmiseszándékok 
Adventi lelkigyakorlatink gondolatai
Visszatekintés a mögöttünk hagyott évre
Jubileumi Karácsonyi Hangverseny
Közösségek érsekvadkerten
Harangok 2017
Híres emberek
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A nemzetek apostola

Pál-fordulói gondolatok

Egyházunk szentjeinek általában egy ünnepük van a liturgikus évben. Kivételt képez Keresztelő Szent János, Szent Péter és Szent Pál, akinek megtérését ünnepeljük január 25-én.

Pál apostol életéről annyit tudunk, amennyit a leveleiből és az Apostolok Cselekedeteiből kiolvashatunk. A görög műveltség és tudomány kisázsiai központjában, Tarzusban született , Krisztus után 10 körül. Benjamin törzsbéli zsidó családból származik. Szülei arámul beszélő zsidó farizeusok közé tartoztak és vélhetően jómódúak is volta. A Tarzus körüli zsidók nagy része még Julius Cézártól római polgárjogot kapott, Pál is ilyen családból származott. A születése utáni nyolcadik napon körülmetélték és a „kiesdett”-tet jelentő Saul nevet adták nek, de második névként a római Pált is megkapta. Gyermekkorában arámul beszélt és a törvények, hagyományok szigorú megtartására nevelték. Zsidó szokás szerint 5. életévétől tanulta a héber Bibliát. Ugyanígy ifjú korától görögül is tanult, ami magával hozta az akkori hellén tanítás módszereinek megismerését is. 15 éves korában feltehetően elküldték Jeruzsálembe, hogy Gamáliel tanítványaként alaposan megismerje az Írásokat és elsajátítsa a rabbinista hagyományokat, módszereket. Lelkes híve lett a farizeusoknak. Az akkor szokásnak megfelelően mesterséget is tanult: sátorkészítő lett, mint az apja.


Pál hite meggyőződéséből üldözte azokat, akik az apostoli tanítást magukévá tették. Mint fiatalember jelen volt István diakonus megkövezésénél, de fiatal kora miatt csak a ruhák őrzését végezhette. Egyik fő támogatója lett a keresztények üldözésének. A főtanács megbízásából éppen ilyen céllal ment néhány társával Damaszkuszba, hogy elfogja az ottani Krisztus-követőket.

Útközben történik vele az az esemény, amely megváltoztatja életét. Ő maga ezt mindig úgy értelmezte, hogy a feltámadt Krisztus jelent meg neki, s megkérdezte: Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9,4) Az élmény valódiságának és természetfelettiségének bizonyítéka, hogy Pál rátette erre egész életét, s minden kortársánál eredményesebb tanúja lett Krisztusnak a pogány világban. Krisztustól kapta a meghívást, hogy a pogányok apostola legyen. Az égi látomástól megvakult. Úgy vezették be a városba, ahol az egyenes utcában lakó Júdás házában szállt meg, és három napig semmit nem evett és ivott. Ebben a házban kereste fel Őt egy Ananiás nevű tanítvány, hogy ott imádkozzon azért, hogy Pál nyerje vissza szeme világát és teljék el Szentlélekkel. Pál az ima hatására visszanyerte látását és azonnal meg is keresztelkedett. Lukács az Apostolok cselekedeteiben azt írja, hogy Pál azonnal elkezdte hirdetni a zsinagógákban, hogy Jézus az Üdvözítő. Ez annyira felbőszítette a zsidókat, hogy menekülnie kellett a városból.

Pál 34 éves lehetett, amikor megkapta a meghívást az apostolságra. Törhetetlen bátorsággal, lankadatlan erővel és lángbuzgalommal hirdette Krisztust élete végéig. Szárazföldön és tengeren, sok veszedelem közt folytatta apostoli munkáját. Hallatta hangját Ázsiában és Európában. Prédikált, leveleket írt, hogy megismerjék és elfogadják Krisztust, akiért nem csak élni, de meghalni is kész volt. Nem állapodott meg egyik, vagy másik egyházi közösségben, hanem hirdette Krisztust szerte a világban. Ezért nevezik őt a „nemzetek apostolának”.

(2009.01.25. KÉ. cikkrészlet, fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Adventi lelkigyakorlatunk gondolatai

Az Isten útját előkészíteni gondolatot körbejárva december 10-12. között három este lelkigyakorlat volt templomunkban, melyen Dóbiás Zalán, a balassagyarmati Szalézi templom plébánosa adott támpontokat az adventi készülethez.

Isten boldogságra hív bennünket, vezette be az együttgondolkodást Zalán atya. Az anyagi javak hajszolása helyébe a lelki gyarapodást helyezte előtérbe. Nem söpörte szőnyeg alá az anyagi javak szükségességét, hanem azt lelki gyarapodásunk eszközeként nevezte meg. Statisztikai adatok szerint a világ legboldogabb 10 országa közül kilenc, Dél-Amerika szegényebb országai közül kerül ki. Magyarország hetvenkettedikként a középmezőnyben található ebben a statisztikában. Tehát nem a hírnév, a gazdagság a boldogság kulcsa, hanem a kapcsolatok minősége. Kapcsolatok az ember és Isten, az emberek és közösségek és az emberek és emberek között. E kapcsolatok minősége pedig csak rajtunk, embereken múlik. A jó kapcsolatok kialakításának támpontjait „KRESZ táblaként” a Szentírás nyolc boldogságról szóló versei mutatják meg számunkra a legjobban, még akkor is, ha első benyomásként szűknek is tűnhetnek a boldogsághoz vezető út eme jelei.


Sajnos, a sérüléseink miatt már valójából sírni sem tudunk. Ám mindannyiunknak jól esik a bajban egy-egy nem várt, pénzbe nem kerülő, őszinte vigasztaló szó. Egy-egy tekintet, mosoly is beszédessé válik, ha nyitott a szívünk! Elég tudni azt, hogy Krisztus a nap huszonnégy órájában köztünk van. Köztünk léte feladatot ad számunkra való világunkban, még akkor is, ha ennek megvallásáért gúnyos mosoly, netán üldöztetés az osztályrészünk. Nem véletlenek ezek, hisz a Sátán nem viseli el az igazságot, a valódi boldogságot. Mindent megtesz azért, hogy figyelmen kívül hagyjuk a Nyolc boldogság üzenetét, és az általa felkínált látszat boldogságok sokaságát hajszolva váljunk a követőivé.

A hétfői elmélkedés középpontjában egy Szent Pál leveléből kiemelt mondat szerepelt: „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál.” Ezt a hit és a bizalom hiányában nehéz magunkévá tenni. Olyan gyermeki bizalomra van itt szükség, mint ami fennáll a mosolygó gyermekét többször feldobó, majd elkapó apa és gyermeke között A gyermek bízik abban, hogy édesapja mindig elkapja őt, hisz egymást szeretik. Hát Isten, a szerető jó Atyánk ne így járna el velünk, gyermekeivel, amikor megpróbáltatások, bajok (feldobások) elszenvedői vagyunk? Isten nem akar elveszíteni bennünket, még akkor sem, amikor az emberi ész már reménytelenséget jelez, a hívő ember reményével szemben.

Mi Istenre építünk. Ehhez szerzünk támpontokat hitéletünk során is a bizalom faktorunk erősítésével. Merjük hát rábízni magunkat Istenre. Tudjunk túlnézni a horizonton, hogy mint a remény birtokosai, elkerüljük az összeomlást. Krisztus magát igazságnak, életnek és nem szokásnak nevezte. Ez kell, hogy táplálja reményünket abban, hogy biztos a javunkra válnak még a minket ért megpróbáltatások. Ezt a reményt mindenki személyre szabottan kapja Istentől. Ezt sugározza felénk az életünk alapjául szolgáló Szentlélek is, akit megannyiszor tetten is érhetünk életünk alakulásában. A Szentlélek, mint a szél a vitorlás hajó haladásánál, úgy van jelen az életünkben is. S ha úgy érezzük, nem fúj a szél, ne essünk pánikba. Jó hajós módjára foltozzuk be a vitorlánkon támadt lyukakat azzal, hogy megbánva bűneinket tiszta lélekkel várjuk a haladásunkat segítő szél érkezését.

A harmadik estén a keresztény reményen keresztül Isten Országának értelmezéséhez érkeztünk. Mit is jelent ez a fogalom, és hol található ez a hely? Jézus az egek uraként adott támpontokat tanítványainak és a ma emberének egyaránt erről a helyről. Úgy fogalmazhatnánk meg Isten Országát, mint az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten a király bennünk. Király Ő akkor, ha másokat önzetlenül szolgálunk, mert ekkor a szeretet uralkodik ott és megérint a a Mennyország szele. Ezért nem szabad halogatni a jó melletti döntéseinket, legyen az a vasárnapi szentmiséken való aktív jelenlét, ami a lelki mécseseink olaj után töltését is jelenti. Fontos a családon belüli, az egyházközségben és a közéletben a másik ember javára irányuló szolgálat.

A teljesség igénye nélkül egy a prédikációban elhangzott tanmesével zárom jegyzetemet. Az esemény egy kolostorban játszódik, de történhetne napjainkban is. Most nézzük az eseményeket és döntsünk cselekedeteink mikéntjéről:

Néhány évszázaddal ezelőtt az egyik kolostorban élt egy szent életű szerzetes, aki - ritkaságszámba megy, de - életével elégedett és boldog volt. Az egyik napon, amikor a konyhában mosogatott, megjelent neki egy angyal és így szólt:

- Az Úr küldött engem, hogy tudomásodra hozzam, itt az ideje annak, hogy az örökkévalóságba költözz.

- Megköszönöm, Úristen neked azt, hogy gondolsz rám – válaszolta a kis szent –, de amint te is látod, előttem tornyosulnak ezek a mosatlan edények. Nem akarok udvariatlan és hálátlan lenni, de nem várhatna egy kicsit az örökkévalóság rám addig, amíg a munkámat befejezem?

Az angyal a kis szentre tekintett, majd így szólt:

- Meglátom, mit tehetek érted… – majd eltűnt.

A szentéletű barát szorgalmasan folytatta munkáját. Az egyik nap éppen a kertben kapált, amikor ismét megjelent neki az angyal. A szerzetes habozva és dadogva kapájával a sok gyomnövényre mutatott:

- Nézd ezt a rengeteg gazt! Nem tudna az örökkévalóság egy kicsit várni?

Az angyal nevetett és rögvest távozott. A kis szent végiggyomlálta a kertet, majd megnyírta a bokrokat. Az idő pedig telt-múlt.

Az egyik nap a kis szent egy beteget ápolt a kórházban. Éppen egy pohár hideg vizet nyújtott neki, amikor ismét megjelent az Úr angyala. A szent kitárta kezeit és a kórházban levő számtalan betegre mutatott. Az angyal most már szótlanul tűnt el.

Amint a szerzetes késő este a cellájába visszavonult és nyugovóra tért, végiggondolta azt a hosszú időt, amióta az angyal neki mindegyre megjelent, és ő annyiszor elutasította őt. Hirtelen fáradtnak és kimerültnek érezte magát, majd így imádkozott:

- Uram, amennyiben lehetséges, küldd el angyalodat még egyszer hozzám, nagyon örülnék neki.

Alighogy az imáját befejezte, az angyal tüstént előtte állott.

- Ha te engem most hívsz, készen állok belépni az örökkévalóságba - mondta neki.

Az angyal ismét mosolyogva végigmérte őt, majd így szólt:

- Mit gondolsz, az egész idő alatt hol voltál?

(2017.12.12. emjé, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Visszatekintés a mögöttünk hagyott évre

Néhány hete ért véget a 2017-es esztendő. Az aktuális eseményekről minden hónapban részletes beszámolót olvashattunk, ezért most csak röviden vázolom az előző év fontosabb eseményeit és az év végi hálaadáson András atyától hallott számadatokat.

Ünnepeinket szépen megünnepeltük. A két nagy ünnepre háromestés lelkigyakorlattal készültünk. Húsvétra Szabó József atya, az egri szeminárium tanára, karácsonyra Dóbiás Zalán atya elmélkedéseivel készülhettünk.

Május 21-én volt templomunkban az elsőáldozás, 31 iskolás gyermek fogadhatta Jézust először szívébe.

A nagyszülők védőszentjét a szokásos módon a temetői Szent Anna kápolnánál köszönthettük, ahol az unokákkal jelenlévő nagyszülők külön áldásban részesültek. Szép számmal képviselték egyházközségünket a balassagyarmati Szent Anna búcsún is, ahol a vendég Böjte Csaba atya volt. Július 31. fogadalmi nap településünkön, az ünnepi szentmisét Mátraszentimre plébánosa, Dobák Gábor atya mutatta be.

Augusztus utolsó vasárnapján ragyogó időben tarthattuk meg terményhálaadó szentmisénket és körmenetünket.

Szeptember 9-én Kolping család közösségünk ünnepelte megalakulásának huszonötödik évfordulóját.

Kálvária búcsúra az időjárás most sem volt kegyes hozzánk, így szombat este a kálváriánál, de vasárnap a templomban tudtunk ünnepelni. Októberben szerda esténként a Kálvária kápolnában jöhettünk össze szentmisére. Örömünkre szolgál, hogy a Kálvária kápolna a stációkkal és a búcsúzó kápolnával az idei évben Nógrádikum címet kapott, melyről az elismerést szeptemberben Pásztón rendezett megyenap keretében vehettük át.

Október 8-án Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya búcsún két autóbusznyi vadkerti hívő tett tanúságot Szűzanya iránti szeretetéről.

Templomunk búcsúját egykori káplánunkkal, Varga András salgótarjáni esperes plébánossal ünnepelhettük, aki ebben az évben pappá szentelésének huszonötödik évfordulójához érkezett, de velünk volt ezen az estén Pálfalvi Tamás atya is, akit gyökerei Érsekvadkerthez kötnek.

Adventben hajnali misékkel, adventi gyertyagyújtásokkal, lelkigyakorlattal, jubileumi karácsonyi hangversennyel, szentcsalád járással készülhettünk karácsony ünnepére. Szentestét megelőző délután a Hősök terén élő betlehemes előadáson vehetünk részt.


Mindannyiunk nevében köszönet azoknak, akik vállalták a szereplést és bemutatták a betlehemest.

Az adventi öröm vasárnapon közös hálaadó szentmisére hívtuk a jubiláló házaspárokat. A következő házaspárok voltak jelen az ünnepi alkalmon. 25 évesek: Féja Zsolt-Záhorszki Mária, Balla János-Szakács Annamária, Laczó Péter-Kristók Magdolna, Kovács Péter-Pistyúr Szilvia, Pap János-Szabó Mária. 50 évesek: Kristók Sándor-Boda Mária, Záhorszki János-Dombai Erzsébet, Csabák István-Boda Mária, Gréczi István-Kristók Erzsébet, Molnár József-Kovács Ágnes. 55 évesek: Temela József-Kaba Anna, Urbán Ignác-Pinke Erzsébet. 62 évesek: Vitéz József-Fábián Erzsébet. 67 évesek: Csáki Mihály-Gyurkovics Mária. 68 évesek: Fábián Ignác-Szabó Ilona.

Egyházközségünk élete számokban:

Keresztelések száma 30 volt. 12 fiút és 18 kislányt kereszteltünk. A megkereszteltek között 15 szülei egyházi házasságban, 6 szülei polgári kötésben és 9 csak élettársi kapcsolatban él.

Elsőáldozók száma 31. Hitoktatásra jár 212 általános iskolás. Bérmálásra készül 14 fiatal testvérünk. Az óvodában kb. 70.kisgyermek jár hittanra.

Szentáldozások száma: kb. 40 000 volt.

12 pár kötött házasságot templomunkban. 9 fiatal kért keresztlevelet vidéki házasságkötéshez. Itt esküdött 3 olyan jegyespár, akik közül egyik sem lakik Érsekvadkerten.

Betegellátás 380 esetben történt. A templomban a betegek szentségét 132, háznál 43 kapták meg. Összesen 175 testvérünk vette fel a betegek kenetét a tavalyi évben.

Temetések száma 50 volt, 37 férfi és 13 nő. A betegágyán szentgyónással, szentáldozással és a szentkenet felvételével 32 testvérünk készült a Jó Isten előtti számadásra. Az 50-ből 3 megholtat a Pusztaberkiben kísértünk utolsó útjára.

Vasárnapot továbbra is a szombat esti előesti szentmisével és a vasárnap délelőtti fél 9-es szentmisével ünnepelhetjük. Pusztaberkiben vasárnap délelőtt fél 11-kor mutat be szentmisét András atya. A hétköznapi miserend továbbra is a hét első három napján reggel 7 órakor, a hét második felében este 6 órakor van templomunkban.

Azt gondolom, kedves olvasók, azon fáradoztunk (kétkezi munka és anyagi támogatás útján) az elmúlt évben, hogy templomunk külsőleg-belsőleg szépüljön. Minden számlánk kiegyenlítésre került, és mintegy 16 milliós tartalékalappal rendelkezünk 2017. december 31-én. Ehhez a maradványhoz nagyban hozzájárult a Kálvária kápolna kerítésének Confector Kft. anyagi fedezetével történő megvalósulása.

Megtöltöttük templomunk padjait, igen sok szép hitéleti eseményen gazdagíthattuk lelkünket. Mutassuk meg Isten iránti hűségünket, szeretetünket az új évben is.

(2018.01.06. Vitéz Tamás, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Jubileumi Karácsonyi  hangverseny

Leszállt az ég dicső Királya, közénk az üdvnek hajnalán.
Jászolban fekszik rongyruhában, ki mennyet s földet alkotá.
Légy üdvözölve szent Karácsony, mely földre hoztad az eget.
Ím elmúlik a bűnnek éje, mert te az üdvöt hirdeted
.”

Alkotni Uram, s alakulni vágyom gondolata fogalmazódott meg bennem az immár 20. alkalommal templomunkban megrendezett Karácsonyi hangverseny kezdetén. Hiba lett volna, ha annak idején egy maroknyi fellépővel nem indul útjára e lélekmelengető, a karácsonyt előkészíteni szándékozó örömvasárnapi program. Ezt bizonyítja az előadott művekkel az egész települést megajándékozó fellépők népes tábora. Az alkotás alakulást is hozott magával, hisz a jobbá váló emberi kapcsolatok mellett a zene szeretete is kialakult sokakban, amit külön öröm érezni így advent harmadik vasárnapján.

Jubileumi hangversenyünk András atya, az alkalomhoz szorosan kapcsolódó köszöntőjével vette kezdetét, majd a műsorszámok vették át a szót. A Petőfi Sándor Általános Iskola Énekkarának vastapsot kiérdemlő számai adták meg hangversenyünk alaphangját, míg az őket követő Érsekvadkerti Gitáros Énekkar nem kisebb sikerrel jelezte felénk, hogy a „Béke napja közel.” Népdalkörünk előadásában öröm volt hallani a Szent Család szálláskeresését, amit a mottóban is szereplő dal a hallgatósággal közös éneklése követet.

A Rózsavölgyi Márk Zeneiskola négy tanára Bach Magnificatját szólaltatta meg, majd Fábián Annamária gitárszólója töltötte ki templomunk légterét.

A zenei blokk után Móra László Karácsonyi csengő versével kedveskedett a nagyszámú hallgatóságnak Halaj Zsófia, majd a kórusról Csatári Tibor orgonakíséretével Párizs Judit előadásában az Ave Mária vitt közelebb bennünket a születendő kisdedhez.


Szabolcska Mihály Karácsony című művét Csábi István, Pálmai Krisztán és Tóth Péter közvetítette felénk nagy sikerrel, amit a sorban Baráz Ádám Kis szvitje követett a szerző előadásában, Bene Annamária fuvolakíséretével.

Külön említést érdemel Bizet Bölcsődalának előadása, melyet a zeneszerző Baráz Ádám és a Távol-Keletről érkezett Alisa Yajima tolmácsolt az egyre „szakértőbb” hallgatóság felé.

Nem lehet Karácsonyi hangverseny Érsekvadkerten úgy, hogy ott ne lépne fel a Balassagyarmati Dalegylet és az Érsekvadkerti Pedagóguskórus. Fel is léptek most is, és maradandót alkottak azzal, hogy dallamaik sokunknak fülében szívében még ma is ott csengenek.

Hangversenyünk a fellépők és a hallgatóság, az embert ébredésre ösztönző, közös éneklése zárta.

Jó érzés volt jelen lenni e lélekmelengető Hangversenyen, ahol szinte minden produkciót vastaps is követett. Az esemény hangulatával, a fellépők felkészültségével jelezte, hogy élni akar, aminek teljesítése mindannyiunk feladata.

A cikk zárószava most sem lehet más, mint a köszönet. Köszönjük a szereplők áldozatos munkáját, a karácsonyi ajándékként átnyújtott műveket. Köszönjük a hallgatóság fegyelmezett jelenlétét és a szereplőkbe reményt öntő vastapsait.

Köszönjük a névvel itt megjelenített (Balla Mihály - FIDESZ országgyűlési képviselőn-, Csernák János /Cseri/, özv. Dósa Józsefné, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Érsekvadkerti Kolping Család, Érsekvadkert Község Önkormányzata, Fábián László, Halaj TÜZÉP, Kristók János, özv. Major Ferencné, Mede Szerszámszaküzlet, Nyugat-Nógrád COOP Zrt, Szamovill KFT., Vadkert Szikvíz) és a névtelenség homályában maradó támogatók adományát, és minden a szervezésben és lebonyolításban tevékenykedő ember munkáját, hisz csak közösen alkothatunk maradandót itt, Érsekvadkerten ma és a jövőben egyaránt.

(Érsekvadkert, 2017. 12. 17. emjé, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten

Érsekvadkerti Pedagóguskórus

Az énekkar 2000 szeptemberében alakult női karként, majd 2008-ban vegyes karrá bővült. A kórus létszáma 30 fő. Alapvető feladatnak tekintik, hogy egyre jobban bekapcsolódjanak a kistérség, Nógrád megye, illetve Magyarország Északi Régiójának kulturális életébe.

A kórus alapítója, egyben karnagya Gyimesi László, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető tanára. Vezetésével az utóbbi öt évben sok sikeres hangversenyen vettek részt, és sikeres szereplésükkel megismertették Érsekvadkert nevét a szűkebb és távolabbi vidékeken egyaránt. A Régió és Magyarország határait átlépve szerepeltek az olaszországi Assisiben, Szlovákiában és Csehországban. Önálló karácsonyi és húsvéti hangversenyeik során a váci püspöki palotában is adtak sikeres koncertet, de mint a fotó is mutatja a vadkerti Karácsonyi hangverseny is elengedhetetlen a fellépéseik sorában.

A kórus repertoárja a reneszánsz kortól a XX. századi művekig terjed. Műsorválasztásukra a helyhez és az ünnepkörhöz igazodó változatosság jellemző. Megtalálhatók abban a szakrális-, folklór-, musical stílusú különböző kórusművek egyaránt.


A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítenék sikeres szerepléseik közül. A 2013-ban rendezett I. Mária Rádió kórusversenyen bronzminősítést értek el. Ugyanezen év októberében a KÓTA magyarországi minősítési rendszerében a „Fesztiválkórus” minősítést is elérték. 2014 júliusában a magyar kórusmuzsika képviselőiként részt vettek a Prágai Nyári Kórusfesztiválon, még 2015 kiemelkedő fellépését a júliusban Ajkán rendezett Országos Pedagógus Találkozón történő sikeres szereplés jelentette. 2016 áprilisában ismét Olaszországban szerepeltek. Ekkor a Castiglione del Lago városában rendezett Európai Uniós Konferencián és az ahhoz kapcsolódó rendezvénysorozaton értek el sikereket, ami bennünket is büszkeséggel tölt el. Jóformán haza sem értek Olaszországból, már májusban a Magyar Állami Operaház „Dalárünnepén” képviselték Érsekvadkertet. Ezt követte a II. Mária Rádió Kórusversenyen történő júniusi fellépésük. A kiérdemelt ezüst minősítés adott biztatást számukra arra, hogy még erőteljesebben készüljenek a hároméves KÓTA minősítési rendszerben történő megméretetésre. Az októberben megrendezett egri kórustalálkozón sikerült ismét feljebb lépni. Az együttes Hangversenykórus minősítést kapott.

Az adventi-karácsonyi hangversenyek után a 2017-es év első fele az újbóli felkészülés időszaka volt. Ismételten jelentkeztek a Magyar Állami Operaház által április 22- én, az Erkel Színházban megrendezett Dalárünnepre. Mivel az eddigi eredmények köteleznek, ezért új műveket tanultak, kiemelten figyelve a minőségi munkára. Hasonlóan készültek a május végi soproni Országos Pedagóguskórus Találkozóra. Szerepléseikről mérvadó szakmai körök is dicsérettel nyilatkoztak, melyek az eddigi helyes irány- és munka folytatására ösztönözték őket.

A nyári szünet után felkérést kaptak a nőtincsi templomban bemutatandó Szent Rókus oratóriumban való közreműködésre. A koncert magyarországi ősbemutató, mely után remélhetőleg lehetőség nyílik további magyarországi és külföldi bemutatásra is. Novemberben, a Jászberényben megrendezett IV. Regionális Kórustalálkozón képviselték Nógrád megyét és Érsekvadkertet. Az éves program utolsó állomásaként Romhányban a szentmisén és az utána következő koncerten, majd az érsekvadkerti templomban megrendezett XX. karácsonyi hangversenyen szerepeltek.

Egyébként a kórus életéhez tartozik az is, hogy 2014-ben Érsekvadkerti Pedagóguskórusért Egyesületté alakultak, melynek tagjai az aktív éneklés mellett anyagilag és szervező munkában egyaránt segítik a kórus munkáját. Az egyesület mindenki felé nyitott, aki tenni szándékozik a zene szeretetének érsekvadkerti növekedésében.

További információk szerezhetők a gyimesil@t-online.hu email címen keresztül.

(Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Harangok 2017

Már a 27. évfolyamát kezdte meg ezzel a számával újságunk, a Vadkerti Harangok. Hála Istennek 2017-ben is minden hónapban meg tudtunk jelenni a már a történelemben maga után nyomot hagyó egyházközségi lap, hisz annak minden példánya több helyen, köztük az Országos Széchényi Könyvtárban is olvasható, de visszakereshetők az egyházközségi- és az egyházmegyei honlapokon is.

Mint minden alkalommal, most is a köszöneté az első szó. Először köszönet minden olvasónknak, akik igénylik a havi lapot, és adományaik által előteremtik a működés költségeit. Külön köszönet azoknak a testvéreknek, akik a perselyen feltüntetett összegen túl februárban, márciusban, szeptemberben 1000 és 5000Ft közti összeggel, összesen 17.000 Ft-tal jelezték, hogy szívügyük az újság. Mint majd a számokból is látható lesz, e támogatás hiányában ennyit csökkent volna a 2016. évig összejött tartalékalapunk.

Köszönet minden beküldött írásért és fotóért. A neveket nem sorolnám fel, hisz azok a megjelent cikkeknél olvashatók. Köszönet András atyának, Tibornak, Balázsnak, Bálintnak, István atyának és a könyvtáros Annának is, akiktől rendszeresen érkezik aktuális küldemény a harangok számára. Az újság anyaga zömmel az utolsó oldalon olvasható email címre érkezik, és amelyek nem jelennek meg, tartalék mappában várják az újságba kerülést. Fontos szempont, hogy helyi írás, ha csak nem lapzárta után érkezik, nem kerülhet a tartalék írások közé!

A lap Fábián István általi szerkesztését ellenőrzések előzik meg. Tartalmilag András atyánk, még nyelvtani szempontból Pálinkás Katalin végzi el a szükséges korrigálásokat, de egy-egy cikket átnéz a lelkigyakorlatot vezető atya és Légrády Eszter újságíró is. Köszönet a munkájukért!

Lapunk papír alapú megjelenésében Horváth Zoltán, dejtári grafikus óramű pontossággal működik közre, míg az internetes megjelenítést Barák Barna végzi, amiért szintén kijár egy köszönjük szépen.

Néhány számadatot is megosztanék újság olvasóinkkal.

A 2016. évet 80.310 Ft-tal zártuk. 2017-ben is minden hónapban megjelentünk 500 példányban, melynek minden költsége kifizetésre is került. 2017. december 31-én 80.180 Ft áll a Vadkerti Harangok rendelkezésére, ami rendkívüli eseménnyel nem számolva két havi megjelenési taralék az enyhén növekedő nyomdai és postai költségek (11 címre eljut az újság) ismeretében.

Még egyszer mindenkinek köszönöm, hogy írásaikkal, adományaikkal lehetővé tették a 2017. évi megjelenést, egyben biztatom is a különböző eseményeken résztvevő testvéreket, hogy az öncélú részvétel látszatát is kerülve, írjanak a Harangok számára, hiszen a minél több helyi írás teszi a mi lapunkká a Vadkerti Harangokat.

(Érsekvadkert, 2017.12.31. emjé)

Vissza az újság tetejére

Híres emberek

Régebben egyetlen szóval jelölték azokat az embereket, akik akár jó vagy rossz értelemben híressé váltak: ők a hírhedettek voltak. Ma híres írókról és hírhedt bűnözőkről, de az utóbbi évtizedekben angolszász mintára megszületett a „celeb” szó is. A „celeb” valahol középen foglal helyet a híresség és a hírhedtség között: általában olyan embert jelöl, akinek szinte foglalkozásává lett, hogy a hírekben minél többet szerepeljen, és ez a reklám újabb híreket gerjeszt a sajtóban, főleg a pletyka- és bulvársajtóban.

Valamikor régen igen népszerű volt az unaloműző társasjáték, melynek lényege az volt, hogy egy tetszőleges betűjével az ábécének sorban kellett mondani ország- és városneveket, híres embereket, folyókat, esetleg állatokat és növényeket. Aki nem tudott új nevet mondani, az kiesett. A híres emberek kapcsán időnként vitatkoztunk is, tényleg olyan híres-e az illető, hogy ismernünk kellene. Politikusok, művészek, írók, zenészek, feltalálók, felfedezők jöttek sorban, de „celebek” nem voltak közöttük. Azóta nagyot fordult a világ, a műveltség leértékelődött, a pillanatnyi ismertség pedig teljesen követhetetlenné vált az internet meglehetősen kusza világában. Ma a hírek nagy része olyan emberekről szól, akiknek létezéséről korábban nem tudtam, de nem is érdemes megjegyezni a nevüket, mert könnyen felejthetők. Az országos ismertséghez vagy világhírnévhez nem kell nagy és fontos, hasznos és szép tetteket véghezvinni, ahogyan a rekordok könyvébe is egyre vadabb ötletekkel és mutatványokkal kerülnek be a pihentagyúak.

A híres embereket felismerik az utcán, autogramot kérnek tőlük, sokan rendkívül boldogok, ha közös fényképen szerepelhetnek a sztárral. Egy ideig szinte bárkiből csinálhat sztárt egy jó producer, sok pénz vagy éppen a szerencse. Mondhatjuk, valóságos sztár-infláció van, a tömegdemokrácia kitermeli, gyorsan elhasználja és eldobja a kérészéltű bálványait. Felesleges hozzátenni, hogy ez az infláció nem kedvez a valódi értékeknek, a komoly és kitartó munka megbecsülésének, mert a média nem tud mit kezdeni az analfabétáknak szánt cikkeiben és műsoraiban olyasmivel, amit ő maga sem ért. A kultúra lefelé nivellálódik és osztódással szaporodva szubkultúrákra tagozódik: korosztályok, hobbik szerint.

A vallások, így a kereszténység is megpróbál élni a kommunikáció új eszközeivel, de az örömhír terjesztése mindig nehezebb, mint beszámolni a legújabb természeti és ipari katasztrófákról, háborúkról, szerencsétlenségekről, terrortámadásokról, balesetekről, bűnügyekről. Valószínűleg a rosszra hajló emberi természet az oka, hogy kíváncsiságunk elsősorban a rossz dolgokra irányul, az unalommal való állandó küzdelmünkben egyre nagyobb adagokat szedünk be a rémségek képeiből és történeteiből. Nem új keltű ez a dolog, hiszen a mesék jelentős része is azért hatott és hat ma is a gyermeki képzeletre, mert bennünk megtestesül a Jó és Gonosz harca, persze ott még a Jó győzelmével.

A hírnév - az igazi és megérdemelt - nagy felelősséggel jár, mert a híres ember szavaira sokan figyelnek, példáját sokan követik. A világtörténelem leghíresebb embere, Jézus Krisztus, Isten Fia talán ma is vezeti az ismertségi és népszerűségi mutatókat, de ellenfele, a Sátán mindent elkövet, hogy a médiában utolérje, és szórakoztató bűvészmutatványaival legyőzze.

Rajtunk is áll, kikből csinálunk hírességet, és kiket fognak utánozni gyermekeink, unokáink! Ne szégyelljük megvallani hitünket a templomon kívül sem, legyen az adventi gyertyagyújtás vagy élő betlehem, terménymegáldási körmenet, kálváriabúcsú, hősök napja vagy első szent királyunk ünnepe.

(Szentmihályi Szabó Péter† cikke alapján, Fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2017 decemberében három alkalommal ülésezett képviselő-testületünk. A hetedikei ülés 1 m3-ről 1,5 m3-re módosította a szociális tűzifa rendeletében az egy házszámra adható fa mennyiségét. December 18-án sor került a Talajterhelési díjról rendeletünk a megváltozott jogi környezethez történő igazítására, valamint hatályon kívül helyeztük a már nem aktuális rendeleteinket. Ezen az ülésen felülvizsgálatra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodásunk is.

Tárgyaltuk a Település Arculati Kézikönyvét, ami jól összefoglalja Érsekvadkerti építészeti értékeit és irányt mutat a további fejlődés tekintetében Az anyagot alkalmasnak találtuk az Építészeti Kamarához véleményezésére felterjeszteni.

Határoztunk folyószámla-hitel felvételéről, a 2018. márciusban induló Start munkaprogramban történő részvételről, a közfoglalkoztatási alszámláról, a Zrínyi és a Kert út egy szakaszának egyirányúsításáról, ami a képújságon és az önkormányzati honlapon részletesen olvasható.

Határozat született az Önkormányzat által szervezett és finanszírozott 2018. évi rendezvényekről és azok időpontjairól. E lap megjelenését megelőzve január 20-án, falusi disznótorra került sor. A további programok a helyi médiákban lesz olvasható!

Az Építészeti Kamarától a Település Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos elismerő nyilatkozat szükségessé tette, hogy december 28-án második fordulóban is tárgyalva testületi döntés is szülessék annak életbelépéséről. Ezen az ülésen fogadtuk el a 2018. évi belső ellenőrzési tervünket is.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2018. február 19. hétfő

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Beke Krisztián szervezésében immár a harmadik évben ismét megmozdult a falu, hogy egy cipős doboznyi öröm kerüljön egy-egy nehezebb körülmények között élő gyermek karácsonyfája alá. A 73 db név nélkül leadott, fiú-lány, életkor megjelöléssel címkézett dobozt és a megannyi társasjátékot önkéntesek vitték ki a családokhoz. Jó volt látni a gyermekek őszinte mosolyát, hallani a szülők, nagyszülők „valakik ránk is gondoltak” visszajelzéseit. Már csak ezért is folytatni kell a jövőben!

Szilveszterkor, a hálaadó szentmisét megelőző félórában a gitáros énekkarunk adott hálát, hogy zenéikkel, énekeikkel, elmélkedésekkel szolgálhatták Istent és az egyházközséget.

Már hagyománnyá vált a szilveszter éjféli rövid szentségimádás. Száznál is többen jelentek meg 23:45-kor a templomban, hogy az ima, az ének és a csönd összhangjában Jézussal zárják a 2017. évet és Vele kezdjék a 2018-at.


A kellő rákészülés érdekében jelezzük, hogy péntekenként este 7-től énekpróba van a Kolping házban. Várják a bérmálkozásra készülő fiatalokat és a hittanosainkat is. Téma Sillye Jenő: Keresztút.

Február 6-án este 7-től Bibliaóra van a kongresszusra készület jegyében.

Február 23-án este 6-kor Kolping mise lesz a templomunkban. Egyébként a hó utolsó péntekére betervezhető ez mindenki számára. Márciusban a nagypéntekre esik ez az alkalom. A templomi liturgiákon, az erre történő előkészületeken vegyünk részt ezzel a szándékkal is.

Március 3-án, szombaton, 9:30 – 15:00 között Országos Kolping Lelkinap lesz Budapesten, a Szent Pál Katolikus Általános Iskola és Gimnázium dísztermében. Az elmélkedéseket Snell György segédpüspök úr, a Szent István Bazilika plébánosa vezeti. Jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál január 31-ig. Kellő számú jelentkezés esetében autóbuszt szervezünk!

Április 14-én estére Borest tervezünk. A félév programjáról a március végén megjelenő Harangokban adunk információt.

(emjé, Fotó:Kristók J.)

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

 Január 21-én várom az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor.  

 Febr. 2-án, Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Mindkét szent­mise elején GYERTYASZENTELÉSSEL   

 Február 3. Szombaton Szent Balázs püspök ünnepén, majd azt követő vasárnapon közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

 Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet.   

 Február 14-e: HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdő napja, szigorú böjti nap. Régen egész nagyböjtben hústilalom volt, mai egyházi törvény hamvazószerdán és Nagypénteken ír elő szigorú böjtöt, - 3-szori étkezéssel, de csak 1-szeri jóllakással.

Nagyböjt péntekjein - minden pénteken - Bűnbánat jeléül és a szenvedő Krisztus iránti szeretetből tartózkodjunk a húsos ételektől. A törvény felnőttekre vonatkozik.

Hamvazószerdán és a nagyböjti vasárnapokon du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, ugyanúgy pénteki napokon esti szentmise előtt fél 6-kor.
 

Február 25-én, Vasárnap lesz gyűjtés a Katolikus iskolák támogatására.


KERESZTELTÜNK:


            2017/30. Ganterer Sarah (Paul  Ganterer – Czinege Beatrix)

            2018/1./  Nagy Vince (Nagy Balázs – Dósa Renáta)  

                      2./ Makó Marcell (Makó László - Gresina Ágnes)

                      3./ Virág Pamela, Bella (Virág József – Virág Izabella)

                      4./ Lakatos Mia, Hanna (Lakatos Attila – Lakatos Johanna)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

  -

Halottaink:

                2017/ 47,/ Kovács Sándor (1950)

                          48../ Temela József (1967)

                          49./ Pobori László (1938)

                          50./ + Vidák Kálmán (1957)

            2018/ 1./ Urbán Ignácné, szül. Kaba Mária (1938)

                        2./ Kurzslik Jánosné, szül. Pálfi Mária ( 1933)

                        3./ Pásztor Istvánné, szül. Sípos Mária (1927)

                        4./ Végh József (1946)

                        5./ Vincze Ignácné, szül. Boda Ilona (1928)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. csütörtök    -

2. péntek        - Kovács József, szülei, testvérei, élő és elhunyt hozzátartozók

3. szombat     - Záhorszki József 18. évforduló, Záhorszki, Boda és Jakubecz család halottaiért

                        - Bottyán Imre

                        - Hrapan Pál 10. évforduló, szülei, testvére és a család hozzátartozóiért, Kovács János, felesége Halaj Mária, és a család hozzátartozóiért

4. vasárnap   - Kristály és Dóbiás elhunyt szülőkért, testvérekért és a családok halottaiért

5. hétfő           -

6. kedd           -

7. szerda        -

8. csütörtök    - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

                        - Antal Sándor, felesége Holman Mária, fiuk Sándor, vejük Csillag József, Antal, Holman és a Csillag család élő és elhunyt tagjaiért

9. péntek        - Híves Mihály és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác 17. évforduló, felesége Vitéz Mária, fiuk Ignác, szülők, nagyszülők, valamint a család élő és elhunyt hozzátartozói

10. szombat   - Pataki János, felesége Antal Mária, fiuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda Jánosné Pobori Mária, fia, menye, öccse és elhunyt hozzátartozók

                        - Kristóf István, felesége Pálinkás Mária, gyermekeik, élő és elhunyt hozzátartozók

11. vasárnap - Vitéz József, 2 sógora, nagyszülei és hozzátartozók

                        - Buzás Ildikó és nagyszülők

                        - Csillag István és szülei, Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska és hozzátartozók

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök -

16. péntek     -

17. szombat   - Csernák Katalin, édesapja, Csernák és Zöllei család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristóf Sándor 35. évforduló, szülei, Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

18. vasárnap - Boda István, Kovács, Boda család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kosztrihán József 1. évforduló, édesapja, testvére, a Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt tagjaiért

19. hétfő        - Kiss András, felesége Kristóf Julianna és hozzátartozók (Alapítványi)

20. kedd         - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

21. szerda      -

22. csütörtök -

23. péntek     - Molnár István, felesége laczó Erzsébet, fiuk István, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár és Urbán család elhunytjaiért, valamint Fábián Ferencné Márton Erzsébet

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

24. szombat   - Péter János, szülei, testvére István, Kovács János, felesége Halaj Mária, veje Hrapan Pál, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és elhunyt hozzátartozók

                        - Őszi István, testvére, szülei, apósa, anyósa

25. vasárnap - Jakubecz János, felesége szabó Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki jános és a család halittaiért

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjaiért

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre