Vadkerti harangok
2017. szeptember


Üdvösségre vezető szó
Szentmiseszándékok 
Hálaadás egy hálátlan világban
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Elvarázsolt Gödör
Születésnap és jubileum
Több mint nyaralás
Közösségek Érsekvadkerten 3.
Balatoni nyár
Eucharisztia ünneplése 2.
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kalász hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Üdvösségre vezető szó

A Szentírásban számos olyan csodálatos történet és lélekemelő gondolat van, amelyek Isten szeretetéről, a gondviselésről és az ő irgalmáról szólnak. Különösen is igaz ez az evangéliumokra, Jézus életére és tanítására, akinek személyében és személyén keresztül megismerhetjük azt az Istent, aki mindenkor szeretettel fordul felénk. Nagyon hasznos, ha rendszeresen olvassuk ezeket a történeteket, mert vigasztalást és reményt nyújtanak számunkra. Ha mindezek mellett olyan szándékkal olvassuk a Szentírást, hogy abban felfedezzük az üdvösségre vezető igazságot, akkor nem állhatunk meg a részleteknél, hanem úgy kell tekintenünk a szent szövegek egészére, hogy azok valóban Isten üzenetét, útmutatását közvetítik számunkra. Mert éppen ez a kinyilatkoztatás szándéka.


Isten azért tárja fel előttünk önmagát és közli velünk üzenetét, hogy vágyakozzunk az ő megismerésére és a vele való életre, és törekedjünk az üdvösségre. Keresztény emberként szilárdan hisszük, hogy a Szentírás üzenete nem csupán egyes kiválasztott személyeknek vagy népnek szól, hanem minden embernek. A Szentírásban Isten szavát, mint az emberek üdvössége érdekében kimondott teljes és végső szavát olvashatjuk. Teljesnek mondhatjuk ezt az üdvözítő isteni szót, mert ennek ismerete elég ahhoz, hogy az örök életre, az üdvösségre jussunk. Itt természetesen nem csupán elméleti ismeretről van szó, hanem a megismert igazság szerinti életről is. És végsőnek is nevezhetjük ezt az üdvösségre vezető tanítást, mert Isten már nem változtatja meg tervét és nem szegi meg ígéretét. Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalálával örökre kiengesztelődött az emberiséggel, elfogadta azt az áldozatot, amelyet Jézus a mi üdvösségünkért hozott.

Szent Pál apostol a következőket írja a rómaiakhoz címzett levelében: „Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége! Mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei, és kifürkészhetetlenek az ő útjai!” (Róm 11,33). Isten titkai, rejtett szándékai nem értelmetlenséget jelentenek, hanem egy magasabb rendű igazságot, mégpedig azt, hogy ő mindent megtesz az emberek megváltása és üdvözítése érdekében. Az ember a maga önzésében és kicsinységében nehezen érti meg ezeket a szándékokat, de az Úr szenvedése és halála egyértelműen jelzik számára, hogy Isten nem ismer korlátokat és határokat a szeretetben.

Ma, a Szentírás vasárnapján Jézusnak azt a példabeszédét olvassuk az evangéliumban, amelyik a gazdag emberről és a szegény Lázárról szól. Halála után Lázár az üdvösségre, a jócselekedeteket elmulasztó és csak önmagának élő gazdag pedig a kárhozatra jutott. A példabeszéd figyelemreméltó része Ábrahám és az elkárhozott gazdag párbeszéde. Ábrahám emlékeztet arra, hogy Isten a mózesi törvények és a próféták szava által pontosan megmutatta az embereknek az üdvösség útját, de a gazdag ezt nem ismerte fel. A mai evangélium üzenete ez: van Szentírásod, amelyben Isten feltárja előtted az üdvösség útját. Hallgass a Szentíráson keresztül megszólaló Istenre! Kövesd azt az utat, amelyet Isten mutat neked, és akkor eljuthatsz az örök életre!

(© Horváth István Sándor. Fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Hálaadás egy hálátlan világban

1993-írtunk, amikor Kosztrihán Józsefné (Ilus néni) kezdeményezte, hogy visszaállítva a régi hagyományt, ismételten legyen terményhálaadó szentmise és körmenet Érsekvadkerten. Huszonnégy éve, hogy hívő közösségünk a hála és a köszönet jegyében töltötte meg a templomot az augusztusi vasárnapon.

András atya termény hálaadó szentmisén elhangzott szentbeszédének vázlatát adjuk közre:

Hálát adni jöttünk egy hálátlan világ ritka erényét felmutatni, ritka a hálás ember. Bizony sok szülő, aki éjt nappallá téve, egészségét felőrölte gyermekei szebb életéért, most sír, hogy még az ajtót sem nyitják rá. Sok tanító és pap is panaszolhatja, hogy az a gyermek, akit éveken át tanítottak, küzdöttek, hogy Isten és ember előtt kedves, okos legyen most köszönés nélkül mennek el tanítójuk, papjuk mellett, mert hálátlanok.


Az evangéliumból tudjuk, hogy a meggyógyult tíz leprás közül csak egynek jutott eszébe, hogy visszamenjen és megköszönj. Mi, akik eljöttünk ma templomunkba, azért vagyunk itt, hogy tavasztól kapott terményeinkért, Isten ajándékaiért köszönetet mondjunk. Mi, akik itt vagyunk, meg akarjuk mutatni egy kicsit a világ felé is, hogy bizony vannak még, akik tudják, hogy kitől kapják a mindennapi kenyeret, és ezt észreveszik és meg is köszönik a Gondviselő Istennek.

Nem hálásak ma sem az emberek Isten ajándékaiért, de mi nem a hálátlanokat vádolni jöttünk, hanem hálát adni az Istennek.

Hála a földért, a föld terméseiért

A mi földünket nem öntötte el árvíz, mint, ahogy, annyi föld víz alatt állt. Nem pusztított a földrengés földünket és magunkat, a tűző nap sem égette ki a termésünket, mint Afrika sivatagjaiban.

Hála Urunk, hogy földed áldásoddal, munkánk nyomán termést hozott.

Körül nézve látom itt a sok gyermeket. Karon-ülőt és díszes szép népviseletbe öltözötteket. Ő értük is adjunk hálát. Őket is köszönjék meg szüleik is, de közösségünk is. Hiszen ők is e földnek „termései.” Ennek a földnek termésével táplálkozó édesapák-édesanyák testéből öltöttek testet.

Az Üdvözlégyben így imádkozunk: „Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.” Ők is ennek a vadkerti földnek a termései.

Még a rajtam lévő miseruha, a körülöttem állók, ülők gyönyörű népviselete, az oltárok szép hímzett terítői is ennek a földnek, ennek a népnek lelkéből termett, a széphez ragaszkodás, az érte ezer öltést vállalók szorgoskodásának értékes gyümölcse. Ezekre a szép népi, művészi alkotásokra is úgy nézzetek, hogy Isten adta a tehetséget, a szép ízlést, a szorgalmat.

Gazdagságért és bőségért hála:

A Miatyánkban csak mindennapi kenyerünket kérjük és az Úr Isten még is megszámlálhatatlan féle ajándékot ad.

Hála az egészségért, az erőért

Hála azért, hogy a földjeinket művelni tudjuk és nem kórházak ágyaiban, hanem munkánk közben verítékezhetünk. Ez is az Úr ajándéka, mert hiába lenne bőség, ha az egészség hiányzik.

A hála mellett egyben kérünk is: adj jó szívet a nélkülözőhöz, megértést a beteghez, öreghez - hálás szívet mindig iránta Atyánk. Szent Pál apostol óv a kapzsiságtól: Legyetek segítőkészek, szívesen adjatok. A földi, de a lelki ajándékokért is légy hálás, akkor hited megment és Isten, akiben bíztál örökre boldoggá tesz téged.

(András atyától, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Az egyház egyik legnagyobb hittudósa, Aquinói Szent Tamás egy időben sokat foglalkozott a szenvedés, különösen az ártatlanok szenvedésének problémájával. Úgy írják az életrajzírói, hogy töprengései közben egy alkalommal, amint rápillantott a golgotai jelenetet ábrázoló képre, hirtelen az a gondolat jutott az eszébe, hogy a három kereszt - az Úr Jézusé, a jobb és a bal lator keresztje - lényegében feleletet ad az ő töprengéseire. A három keresztről ezt a feleletet olvasta le: a kereszt a bűnösnek büntetés, a megtérőnek elégtétel, az igaznak pedig engesztelés.

Nekünk is érdemes átgondolnunk ezt a jelenetet. Mert mi is többnyire természetesnek tartjuk, hogy a szenvedés a bűnösnek büntetés, akárcsak a bal lator számára a kereszt. Aki lopott vagy csalt, pláne mások életét elvette vagy megkeserítette, méltányosnak tarjuk, hogy bűnhődjék érte. Még a bűneink nyomán szerzett betegségek problémáival is könnyebben megbirkózunk. Kicsit előreláthatónak is tartjuk, hogy az alkoholszenvedélynek májrák, vagy a kicsapongó életnek az AIDS a következménye.

A bűnbánó jobb lator keresztjét is könnyebb megértenünk. Úgy látszik, ezt ő maga is megértette, mert amikor az Úr Jézushoz fordult, nem azt kérte, hogy szabadítsa meg a kereszt rettenetes szenvedésétől, hanem csak ennyit: „Emlékezzél meg rólam, Uram, ha országodba jutsz.” Fölismerte, hogy számára a kereszt rettenetes kínja is a megtérés és az elégtétel eszköze lett.

Amit nehezebben értünk meg, az az Úr Jézus szenvedése, a Szűzanya szenvedése és az a megszámlálhatatlan sok kereszt, amit az ártatlanul szenvedők viselnek. Ebben csak az Úr Jézus magatartása és szava tud bennünket eligazítani. Hiszen ő így beszélt és tanított a keresztjéről: Ha majd fölemeltettem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Vagy: ha a földbeesett gabonaszem el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Az Úr Jézusnak ezek és az ezekkel összecsengő mondatai világítanak rá az isteni logikára: a rosszat csak egy nagyobb jóval lehet legyőzni! A kereszt ezt a legnagyobb jót hozta meg számunkra. Mert aki lop, az nem csak megkárosít valakit, hanem önmagát lopóvá válik. Aki hazudik, nemcsak becsapja a másikat, hanem ő válik hazuggá. A bűn minőségi változást, elsilányulást okoz bennünk. Ez nem regenerálódó. az idő múlásával sem gyógyuló belső roncsolódásunknak csak a szeretetnek önfeláldozó túlcsordulása tudja begyógyítani. Ha a rosszat rosszal akarom viszonozni, legyőzni, csak még nagyobb lesz a baj. Ha a gödröt tovább ásom, feneketlen mélységekig juthatok. A rosszat csak nagyobb jóval lehet legyőzni, roncsolódásunkat csak a nagyobb szeretet tudja begyógyítani.

Ezért hódolunk a Szent Kereszt előtt, mert ezen a keresztfán nyilvánult ki Isten végtelen szeretete, amely a rosszat a nagyobb jóval győzte le. Ő arra hív bennünket, megtérni és engesztelni akaró Krisztus-követőket, hogy ezt az isteni taktikát követve tudjuk elfogadni és boldog gyümölcsére áhítozva hordozni a magunk keresztjeit is. Merjük hát teljes bizalommal imádkozni azt, hogy „Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent kereszted által megváltottad a világot!

(Zdiarszky László, fotó: Urbán E.)

Vissza az újság tetejére

Elvarázsolt Gödör

Vadkerti kézműves forgatag a piactéren

Az elmúlt években Mozdulj Vadkertként a helyi köztudatba épülő látványos program idén már a 4. alkalommal várta az érdeklődőket. A 2017. szeptember 2-án délután a Gödörbe látogató több mint 200 érdeklődőt különböző – a gólyaláb, medvetalp, horgászás és társai - népi játékok fogadták. Beljebb haladva több mesterség is kipróbálható volt: lehetett virágból koszorút készíteni, kis zsákot batikolni, emléklapot festeni, de aprólékos munkával a csuhétündér is hintájára ült. A fazekas és bőrös mesternél is egyedi ajándékokat készíthettek a sorukat kiváró gyerekek. A fát megmunkálók faragott vagy égetett feliratos hűtőmágnessel gazdagodtak, a bátrabbak pedig íjakat kifeszítve gyakorolhatták a célba lövést. A programot az alkalmi szüret mellett a Göncöl Citerások játéka és a Népdalkör előadása színesítette.

A foglalkozásokat követően – az időközben megérkező eső miatt – a Kolping ház fedett teraszán folytatódott a program élőzenés moldvai táncházzal és a Róka Szabolcs tolmácsolásában – sok-sok gyermek bevonásával – zajló mesével.

A program a Kolping Család és a Tizenhárom Almafa Alapítvány szervezésében – sokak önkéntes munkája által – valósult meg, amelynek megrendezését a Községi Önkormányzat mellett az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány is támogatta.

Az egyre növekvő érdeklődés azt mutatta, hogy a kisgyermekes családok – több esetben a három generáció is jelen volt – igénylik a tartalmas programokat. A kézműves forgatag nemcsak a mesterségeket hozta közelebb a családokhoz, hanem – közösségi élményt nyújtva – a családokat is egymáshoz. A folytatás ezért garantált.

Molnár Arnold

Vissza az újság tetejére

Születésnap és jubileum

Már az egyházi szervezetté válásunkat kimondó tavaszi közgyűlésen megszületett a döntés, hogy szeptember elején együtt ünnepeljük a civil szférában eltöltött 25 évünket és az egyházi szervezetté válást. Gyorsan megszületett a dátum is 2017. szeptember 9. Azért, hogy mások számára se ütközzék akadályba a közös ünneplés.

Esztergom, Eger, Csíkszereda, Csepel, Gyöngyös, Istenhegy, Kispest, Romhány és Tóalmás Kolping családjai mellett velünk ünnepelt a helyi Kalász és Karitász Egyesület, a Népdalkör, a Citera zenekar, országgyűlési képviselőnk, polgármester asszonyunk, Támogatószolgálatunk és a Cefferinó alapítvány.(Nekik és minden megjelent érsekvadkertinek köszönet a közös ünneplésért!)

Kilenc órától gyülekeztünk a benti Kolping házban, ahonnan zászlóink alatt, az erdélyiek és a népdalkör népviseletet öltve, 10 órakor a templomba mentünk hálaadó szentmisére. Ez Kolping atyánk tanítása szerint így is van rendjén, hisz csak akkor igazi a jubileum, ha az ünneplésbe már a kezdéskor bevonják az Urat is.


Már a mise kezdete előtt megtelt a templom, és zengett gitárosaink kíséretében az ének a bevonuláskor épp úgy, mint az egész mise alatt A papság és az asszisztencia bevonulását követően Lukács András plébánosunk és örökös prézesünk jó gazda módjára köszöntötte a vele együtt miséző paptestvéreit és a legszentebb áldozat bemutatásában aktívan részt vevő vidéki és helybéli testvéreket. A főcelebráns Berta László atya volt, aki ettől az évtől prézes atyánk is. Lelki útravalóval Kecskés Attila, egykori káplán atyánk halmozott el bennünket. A teljesség igénye nélkül megosztom most a Kedves olvasóinkkal az atya néhány gondolatát:

Jubileumot ülünk ma. Jubileumot, ami nem más, mint meghívás arra, hogy újra felfedezzük azt, hogy honnan és hogyan indultunk el 25 éve, Néder Géza atya plébánosságának idején.

Ez az egyházközség egyházközség volt már a Kolping család megalakulása előtt is. Gondoljuk most át, mit tett hozzá az addig is működő, tökéletességre törekvő közösség életéhez az egyesület? Sikerült-e a Mennyei Atya előtt is kedvesebbé formálni a környezetet, az itt élő emberek, hívők és kevésbé hívők életét?

Húsz éve első kápláni helyem volt Érsekvadkert. Működő, erős, családi bázisra épülő közösséget, közösségeket ismertem meg akkor, ami ma is megnyilvánul az egyházban, a társadalomban kifejtett szerepvállalásokban, legyen az terményekért hálát adó körmenet, Hősök Napja vagy Kálvária Búcsú.

A jubileum alakmából szeretném a figyelmet ráirányítani Isten alázatára, amellyel irántunk viseltetett. Már a teremtéskor megmutatkozott ez, amikor látja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hozzá illő segítőt alkotott mellé, hogy egy életen át megtapasztalja és tovább adja a közösségben lenni jó gondolatát. Természetesen tudja azt, hogy gyengék vagyunk. Ennek elismerése, beismerése azonban méltóvá tesz bennünket Isten erejének megtapasztalására önmagunkban és a krisztusi küldetésünkben egyaránt. Ebben a folyamatban sokszor lehetünk részesei különböző kudarcélményeknek is. Lebegjen ekkor szemünk előtt Szent Pálnak a Koloszéiaknak írt levélrészlete: „Tartsatok ki szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől”! Ez a remény egyedüli garanciája annak, hogy egy jubileum alkalmával kitűzött megújulási törekvés önzéstől, a tétlenségtől, az igazságtalanság béklyójától mentesen lesz eredményes. Ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódott a szentmise végén elmondott Kolping ima és tett Kolping eskü is.

A szentmisét követően az Erdei Háznál finom ebéddel folytatódott a program. A napokkal előbb felállított sátrak alatt jól esett a „vadkerti menü”-ként ismert gulyásleves és grízes tészta, na meg a sok fajta házi sütemény. A sátrak alatt folyt még az ebéd, amikor színpadra lépett a népviseletbe öltözött Népdalkör és az őket kísérő citera zenekar. Köszönjük nekik a sok szép dalt, a zenét, ami mint egy jó ebédhez szól a nóta képzetét is felidézte bennünk.

Ezt követően a dolgos kezek által átrendezett teraszon vetítés kezdődött, ahol 25 percben villantak fel a negyedszázad megörökített eseményei, a zarándok utak éppúgy, mint a különböző kirándulások.

A vetítést követően Bánhidy Vajk lépett a pulpitusra. Sok új információval gazdagított bennünket Kolping művével kapcsolatban. Egyet, ami nagyon megmelengette a szívemet, kiemelnék ezek közül. Ez pedig a temetőnkben nyugvó egykori plébánosunk, Mátéffy Viktornak a Kolping mozgalomban kifejtett aktivitásában öltött testet. Talán ő is súgott odafentről a megalakulásunk idején?

Szentmisével kezdtük az ünnepet és zenés áhítattal zártuk, hogy mindaz, ami a mai napon történt, szolgáljon Isten dicsőségére. A meghirdetett programok véget értek ezzel. Vendégeink is útra keltek, kezükben a Halaj Léna által készített mézeskaláccsal, mely egyaránt magán hordozta a Kolping logót és Érsekvadkert 25. éves jubileumát.

Nekünk, még háziaknak nem ért véget a nap. Még sok tennivaló akadt. Megköszönve az Önkormányzat, a GAMESZ, a Művelődési ház, az Íjász klub, a Horváth Szikvíz és a Szamovill Kft által biztosított eszközöket, előkészítettük azokat a hétfői visszaszállításra. Amikor rend lett a területen, ismét leült a csapatunk, hogy az Irgalmasság rózsafüzérnek elimádkozásával tegyen pontot a közös ünnepünk végére.

(Érsekvadkertm 2017. 09 11., emjé; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Több mint nyaralás (2017)

Valahogy visszahúz a szívünk oda, ahol egyszer már jól éreztük magunkat. Gyulát harmadszor (és nem biztos, hogy utoljára) választottuk közös kolpingos családi nyaralásunk helyszínéül, ahol augusztus 14. és 21. között töltöttünk hét éjszakát. Az Óváros még mindig csodálatos és hangulatos, a nyári forgatag magával ragadó. Utolsó ottlétünk óta átadásra került a felújított Almásy-Wenckheim kastély, amelynek látványos kiállítása igazi betekintést enged a kastély XIX. századvégi életébe.


Ez a hét a pihenésről és az együttlét öröméről szólt. Sehová sem siettünk, az igazi strandidőnek is köszönhetően napi program volt a kiváló Várfürdő. Előtte, utána persze belefért egy séta a városban, egy kis fagyizás, sütizés (az országtortától nem estünk ámulatba, de a Százéves cukrászda krémese talán a legjobb az országban), na meg persze bringózás is. A vár és a múzeumok pedig maradtak augusztus 20-ra. (Az Erkel Ferenc szülőházából kialakított múzeum egyszerre látványos és felemelő.)

Az első nap megjelent szállásadónk kérdezte, ki a főnök, akivel egyezetni tud. Itt nincs főnök – volt a válasz. Való igaz: irányítás nélkül is minden rendben ment, mert ezen a héten valamennyien a közösséget tettük első helyre, egymásra figyeltünk, a másikat szolgáltuk. A jól bevált menetrend szerint a közös kasszából 2 család biztosította a napi étkezést, akik az aznapi imafelelősök is voltak egyben. A srácok közös tippmixe is mindig összeállt, igaz, be nem jött, bár egyszer tényleg közel kerültünk ahhoz, hogy forrása legyen egy új játszótérnek a Kolping udvarban... (Ha nem egyenlít a Bordeaux a hosszabbításban a Lyon ellen...)

Mintha ilyenkor szándékosan gyorsabban forogna az idő kereke, úgy elrepült ez az egy hét. Jó volt újra együtt lenni és ismét közel kerülni egymáshoz. Jövőre is így lesz, nem kérdés.

Molnár Arnold

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten 3.

A Kalász csoport és a Kolping család után a következő közösség, amit szeretnék megismertetni veled, Kedves Olvasó, az érsekvadkerti Karitász csoport.

A csoport már több mint 10 éve dolgozik településünkön. 2004-ben az akkori plébános, Varga Péter kezdeményezésére alakult. Káplár András vezetésével kezdtük el működésünket, akkor 18-20 hölgy alkotta a csoportot. Jelenleg a csoportnak 18 tagja van, akik rendszeresen részt vesznek a tevékenységekben, de sok pártoló is segít egy-egy konkrét feladatban. A csoport irányítását, koordinálását 2005-től Dombai Szilvia látja el. Az eltelt évek tapasztalata, hogy az egyházközség híveinek, a község lakóinak bizalma a legfontosabb a munkához, hiszen vagy segítőként, támogatóként vagy rászorulóként találkozunk velük.

Vadkert lakói már ismerik a tevékenységünket és elnyertük a bizalmukat, hiszen sokan támogatnak, mások viszont mernek segítséget kérni, ha rászorulók. Fontosnak tartjuk, hogy naprakész könyvelést vezessünk az elvégzett feladatok pénzügyi hátteréről, mert úgy gondoljuk, hogy látniuk kell a támogatóknak, hogy az általuk nyújtott adomány hová érkezett. A feladatainkat önként vállaltuk és természetesen mindannyian a másokért való cselekvés jegyében veszünk részt a karitatív munkában.

A csoport mottója: „Mindannál amink, van nagyobb érték az, amik vagyunk, akik vagyunk. Ha képességeinkkel másokat szolgálunk, akkor önmagunkból adunk valamit: testi erőt, fürge lábat, kézügyességet, éles szemet, józan ítélő erőt, megértést, türelmet, figyelmességet, együttérzést.” „Mindannyian tudunk szeretni, s ezzel önmagunkat szétosztani.”

Tevékenységünkről:

Szolgálatunkat igyekszünk, amennyire lehet, háttérbe húzódva végezni, csak a segítettek tudnak róla, kivéve azon eseményeket, amikor szükségünk van a nyilvánosságra és a község lakóinak a segítségére. A csoporton belül igyekezett mindenki a képességeinek, tudásának megfelelő munkakört választani. Eredetileg tagolódunk beteglátogató,- kézimunka- és úgynevezett akció csoportra. Manapság már kevésbé kötött keretek között végezzük a feladatokat, mert az évek során mindenki megtalálta azt a területet, ahol tevékenykedni szeret.

Jótékonysági rendezvények, vásárok szervezésén túl közüzemi számlák fizetésében, tüzelő vásárlásban, élelmiszer és iskolakezdési támogatással is segítünk. Főként a gyermekes családokat igyekszünk segíteni, de természetesen a betegek, egyedül élők gondjainak enyhítését is fontos feladatunknak tartjuk. Mindannyian örülünk, ha bizalommal fordulnak hozzánk segítségért, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni mindenkinek.

(Beküldte:Tamás)

Vissza az újság tetejére

Balatoni nyár

Immár harmadik nyáron Balatonfenyves volt az idősebb kolpingos korosztály batyus jellegű nyaralásának színhelye. Augusztus 6-12. között nagyszülők, szülők és unokák foglalták el a fenyvesi Kolping nyaralóházat, de a nagy létszám megkövetelte, hogy egy szomszédos házat is lefoglaljunk. Volt fürdés a hullámzó Balaton 27 fokos vizében, akadtak, akik a Badacsonyt hódították meg kompon átkelve kerékpárral. Ebben az évben is a gyerekek láthattak madárgyűrűzést Fenékpusztán, s voltak, akik a közeli Keszthely szépségeivel vagy a marcali termálvízzel ismerkedtek meg.


Nyaralásunk szerves részét képezték esténként az imával kezdett, a közösséget formáló beszélgetések, melyhez hozzátartozott egy-egy születésnap megünneplése is. Míg a felnőttek beszélgettek, a gyerekek magukat és az udvaron felállított trambulint fárasztották nagy sikerrel.

A közös nyaralásban jól kitapintható volt a közösségben lenni jó érzése, az egymásra való figyelés, ami abban is jól tükröződött, hogy gyorsvonati sebességgel robogott el a nyaralásunk egy hete.

A helyszínt még el nem döntve - az is lehet, hogy Gyulán, ahol augusztus 13-tól a kisgyermekes családjaink nyaraltak - határoztunk arról, hogy 2018-ban is megvalósítjuk a testi-lelki töltekezés ezen formáját.

(Balatonfenyves-Érsekvadkert, 2017. 08.10., emjé; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Az Eucharisztia ünneplése 2.

Miután feltárult számunkra az úrnapi ünneplés kora és háttere, illő megismerkedni azon személyekkel is, akik előmozdították az Eucharisztia iránti tiszteletünknek ezt a formáját.

Elsőként Jacques Pantaléon nevét említjük (Troyes, 1195 körül – Perugia, 1264. október 2.), aki IV. Orbán néven került Szent Péter székébe (1261. augusztus 29. – 1264. október 2.). Jacques egy varga házában látta meg a napvilágot. Teológiát és jogot Párizsban tanult. Később laoni kanonok és végül liège-i fődiakónus lett (ebben az időszakban ismerkedett meg a később szentté avatott Juliannával, az Oltáriszentség tiszteletének terjesztőjével). Ebben a minőségében vett részt az I. lyoni zsinaton (1245). IV. Ince megbízása alapján közreműködött a pogány poroszok és a Német Lovagrend békekötésében (Christburg, 1249. február 2.). 1253-ban verduni püspök, majd 1255-ben jeruzsálemi pátriárka lett. Szorongatott helyzetében visszatért Viterbóba, és segítséget kért a keleti keresztények számára. IV. Sándor halálát követő három hónap után a Viterbóban összeült nyolc bíboros Jacques Pantaléont választotta pápának. 1264. augusztus 11-én a Transiturus de hoc mundok ezdetű bullával elrendelte Krisztus Legszentebb Testének ünnepét. Ennek előzménye volt a bolsenai eucharisztikus csoda (1263). A feljegyzések prágai Péter cseh pap kételyéhez fűzik az eseményeket. Szentmise közben Péter kételkedett afelől, hogy az ostya lényege Krisztus testévé változik. Az átváltoztatás alatt az ostya vérezni kezdett. A véres koropálét az Orvietóban tartózkodó pápához vitték, aki ezt követően elhatározta az eucharisztikus ünnep kiterjesztését az egész Egyházra. Ő adott megbízást Aquinói Szent Tamásnak, hogy állítsa össze az ünnep változó részeinek szövegét és a zsolozsmáját.

Sztankó Attila

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Augusztus 22-én az alábbi napirendi pontokkal foglalkozott képviselő-testületünk. Tájékoztató hangzott el a község első-féléves költségvetésének helyzetéről, ami a kiküldött anyagban felcímkézett helyekre bontva is jól látható volt. Összefoglalva egy mondatban: a költségvetésünket a törvények és a forrásokhoz igazodó, a Kincstár által is jónak minősített gazdálkodás jellemzi.


A jogszabályi változásokhoz igazításra került a talajterhelési díjról szóló rendeletünk, és határoztunk a szociális tűzifa pályázaton történő részvételről is.

Elfogadásra került a felülvizsgált Esélyegyenlőségi tervünk, és pont került a fogorvosi ügyelet hosszan húzódó ügyének végére a Semmelweis egyetemmel történő megállapodással. Ugyan ezen az ülésen határoztunk abban, hogy hozzájárulunk a Bartók Béla úti záró telek kérelem szenti kialakításához, amit a most készülő arculati kézikönyvbe is beépítünk, felfüggesztve annak elkészültéig minden ezen a területre vonatkozó módosítási külső igény megvalósíthatóságát.

Egyebek közt hozzájárultunk ahhoz, hogy a szátoki focicsapat az öltözőt és a régi focipályát használja a 2017-2018-as bajnokságban. Az Önkormányzat anyagi támogatást nem nyújt számukra és a pályagondnoki feladatok is az igénybe vevőt terhelik. Beszámolót hallhattunk a testvértelepülésünkben, a lengyelországi Spytkowicében járt delegációtól. Ennek részleteit az önkormányzati újság tartalmazza. A sikeres út hozadéka, hogy szeptember első hétvégéjére focitornára meghívást kapott az iskolánkban működő UFC, valamint a citera zenekarunk két tagja.

Határozat született a Petőfi Sándor Általános Iskolánknak immár külön helyrajzi számmal rendelkező terület ajándékozásának tárgyában is, melyen az MLSZ bevonásával, vállalkozói TAO és pályázati pénzből rekortán pálya épülne. A pálya segítené a gyerekek tornaóráit és a már UFC-hez tartozó serdülő és ifi csapataink felkészülését egyaránt.

Szeptember első vasárnapján hőseinkre, a háborúk áldozataira és a diktatúrákban szenvedőkre, emlékeztünk. Az ünnepség ½ 9-kor, szentmisével kezdődött, és a koszorúzást kivéve az eleredő eső miatt ott is folytatódott. Az ünnep rangját emelte a Kolping gitáros énekkar színvonalas műsora. Köszönjük.

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

Október 3-án este 7-től felnőtt katekézis lesz a Kolping házban. A hittan keretében megkezdjük a felkészülést a 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Október 8-án vasárnap lesz Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya búcsú. Hagyományainkhoz hűen autóbuszos zarándoklatot szervezünk nemzeti kegyhelyünkre (Két busz előjegyezve!) Bővebb felvilágosítás a templomi hirdetések útján kapható! Várható költség: 1500 Ft/fő, amit a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni október 4.-ig lehet Gyurcsekné Marikánál és Vitéz Tamásnál. A parkolóból együtt megyünk a kegyhelyre!

Október 27-én és november 24-én az esti misében a Kolping család szándékára is imádkozunk!

Október 28-án Országos Kolping Nap lesz a Belvárosi templomban, ahová 1864-ben maga Kolping Adolf is ellátogatott. Az ünnep 13:30-kor szentmisével kezdődik, amit a Piaristák dísztermében egyéb programok követnek. Nekünk, vadkertieknek, ott a helyünk!

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. október 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Október 3-án este 7-től felnőtt katekézis lesz a Kolping házban. A hittan keretében megkezdjük a felkészülést a 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Október 8-án vasárnap lesz Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya búcsú. Hagyományainkhoz hűen autóbuszos zarándoklatot szervezünk nemzeti kegyhelyünkre (Két busz előjegyezve!) Bővebb felvilágosítás a templomi hirdetések útján kapható! Várható költség: 1500 Ft/fő, amit a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni október 4.-ig lehet Gyurcsekné Marikánál és Vitéz Tamásnál. A parkolóból együtt megyünk a kegyhelyre!

Október 27-én és november 24-én az esti misében a Kolping család szándékára is imádkozunk!

Október 28-án Országos Kolping Nap lesz a Belvárosi templomban, ahová 1864-ben maga Kolping Adolf is ellátogatott. Az ünnep 13:30-kor szentmisével kezdődik, amit a Piaristák dísztermében egyéb programok követnek. Nekünk, vadkertieknek, ott a helyünk!


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

            Az esti szentmisék szept.18 után már 6 órakor kezdődnek.

 

Szept. 24-e, szent Jeromosnak, a Biblia nagy tudósához kapcsolódóan tartjuk a Szentírás vasárnapja. Ő fordította le a Pápa megbízásából a teljes Szentírást az akkori „világnyelvre” latinra.

 

            A Pusztaberki Templom Szent Mihály búcsúja, Szept.29-én lesz. A szentmisét Kovács József volt Ecsegi plébános atya mutatja be. Várjuk az oda járni szerető híveket.

 

            Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, vasárnap a szentmise előtt lesz.  Októberben szerdai napokon a szentolvasót a Kálvária kápolnánál végezzük, a szentmisével együtt. (ha már olyan szépen felújítottuk!)

A rózsafüzért Hétfő-kedd-szerda: a Kálvária kápolnánál, csütörtök-péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban végezzük.     

 

Október 8-én Mátraverebély-Szentkúti Magyarok Nagyasszonya búcsú.

Jelentkezni a sekrestyében szentmisék után, és Vitéz Tamásnál az IFI házban lehet.

            Október 13-án  A Fatimai jelenések 100. évfordulójára Országos zarándoklat-ra hívnak bennünket, A Soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült templomhoz. A zarándoklat okt.13-án, pénteken lesz, a 11 órás ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek végzi. Jelentkezni a szentmisék után a sekrestyében, vagy napközben az IFI házban Vitéz Tamásnál lehet.

 

Október 22-én, vasárnap a távoli országok hithirdetőire, misszionáriusaira gondolunk, imával, és pénzbeli adományainkkal.

 

            Okt. 23-án: NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN a rózsafűzért és a szentmisét MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.

 

            Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján okt. 29-én vasárnap du. 3 órakor lesz.  - Kérjük előre bejelenteni a síremlék megáldás szándékát.

Mindenszentek napja, tehát nov. 1-e SZERDA parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. Nem hivatkozhatunk a munkára, mert munkaszüneti nap. A temető látogatás miatt pedig a szentmise ne maradjon el.  ELŐTTE ESTE OKT. 31-ÉN, AZ UTÓLSÓ Rózsafüzér után MINDENSZENTEKI ELŐESTI SZENTMISÉT VÉGZÜNK, másnap, Nov-1-én fél 9-kor, Pusztaberkiben fél  11-kor lesz ünnepi szentmise.

 

A megholtakról nov. 2-án, csütörtökön reggel 7-kor, és este 6 órakor emlékezünk meg az összes megholtról. 


KERESZTELTÜNK:


20. Bizouarn Adele (Bizouarn Florent – Sági Orsolya

21. Bozsó Blanka, Lia (Bozsó Péter – Gerhát Timea)

22 Farkas Alexa (Farkas Krisztián – Péter Renáta)

23-Dudás Lia, Márt (Dudás Gábor – Hídvégi Mária) 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

  9. / Aug. 19: Fekete Roland – Dr. Boskó Izabella      

 10./ Aug. 26: Kis Zoltán- Lendvai Éva

 11./ Aug. 26: Mócsány Roland – Pincze Ágnes

 12./ Szept.9: Jakubecz Arnold- Őszi Alexandra

Halottaink:

32. Varga Imréné,  sz. Szakács Ilona (1931)

33. Vitéz József (1960)

34. Vígh Pál (1956) 

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. vasárnap   -

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik, nagyszüleik és hozzátartozók

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, Csillag István és szülei

6. péntek        - Kristók János, apósa Mrekvicska Józaef, felesége Csillag Mária, Vitéz István, vejük, szüleik és a család halottaiért

                        - Pálinkás István, felesége Csillag Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

                        - Szabó János, szülei, anyósa, apósa és Czinege Ferenc

7. szombat     - Csordás István, felesége Gubik Julianna 20. évforduló, a Csordás és a Gubik család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Makkai József, felesége Kopcsik Borbála 50. évforduló, 2 veje, a család halottaiért

                        - Szabó Kornél, testvére Olivér, édesanyjuk Mák Brigitta, Pálinkás János, felesége Benyó Erzsébet, élő és elhunyt hozzátartozókért

8. vasárnap   - Szabó János, szülei, testvére és a  Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Kaba János, felesége Kordics Mária, Balogh és Kaba család elhunytjaiért

                        - Tóth József, felesége Péter Erzsébet 1. évforduló, fiuk és hozzátartozók

9. hétfő           -

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök -

13. péntek     - Súth János, felesége Varga Mária, szüleik, vejük, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács István, felesége Csillag Mária 2. évforduló, gyermeke István, Pálinkás József, felesége Híves Erzsébet, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács István, felesége Mrekvicska Erzsébet, szüleik, testvéreik, nászuk Híves András és hozzátartozók

14. szombat   - Jakubecz János, Jakubecz és Varga család élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Bozsonyik István, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács Ignác, testvére, szülei, apósa, anyósa, Kovács és Bozsonyik család élő és elhunyt hozzátartozóiért

15. vasárnap - Molnár János, szülei, Kaba és Kristók család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Erdős János, szülei, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit és hozzátartozók

                        - Őszi István, 30. évforduló, Zachar János, 10. évforduló és a család élő és elhunyt tagjaiért

16. hétfő        - Édesapáért

                        - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozókért

17. kedd         -

18. szerda      - dr. Légrády László 28. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

19. csütörtök -

20. péntek     - Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Kovács kökény és Gyurcsek család halottaiért

                        - Mrekvicska János, felesége Krizsan Rozália, gyermekeik, szüleik, vejük Kovács István, testvéreik és hozzátartozók

21. szombat   - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kalmár István, felesége Fábián Rozália, fiuk és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

22. vasárnap - Fejes Gáborné Gyurcsek Julianna 1. évforduló, valamint Mák Brigitta és gyermekei Szabó Olivér és Szabó Kornél

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, nászaik, nászasszonyaik, valamint Mitasz Imre, felesége Szrenka Emerencia, szüleik és testvéreik

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, násza Zachar László és a család élő és elhunyt tagjaiért

27. péntek     - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, 3 fiúgyermekük, menyük Margit, szüleik, testvéreik és elhunyt családtagok

                        - Pálinkás János 1. évforduló, testvére Zoltán, édesapjuk, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat   - Szabó János 17. évforduló, szülei, anyósa és a család hozzátartozóiért

                        - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pásztor János, felesége Antal Ágnes 3. évforduló, szüleik és elhunyt hozzátartozók

29. vasárnap - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége Boda Erzsébet, szüleik, vejük József, unokáik József és István, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Percsina Pál, felesége Csernák Margit, fia, veje és a Percsina és Erdős család halottaiért

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre