Vadkerti harangok
2016. július


Loyolai Szent Ignác
Szentmiseszándékok 
Ferenc pápa üzenetei XXX
Az irgalmasság arca VII.rész
Medjugorje III:
Az irgalmasságot akarok
Mária királynőnk
Az áldás
Parancs és szokás
Az elfeledett Isten
Hittantábor
Életige
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Loyolai Szent Ignác


1556. július 31-én hunyt el Loyolai Szent Ignác szerzetes, a Jézus Társaság – vagyis a jezsuita rend – alapítója, az ellenreformáció vallási küzdelmeinek és katolicizmus megújulásának egyik legjelentősebb alakja.

Ignác Navarra – a mai Baszkföld – egyik előkelő famíliájából, a Loyola-családból származott, gyermekkorát, rangjának megfelelően, a navarrai királynék apródjaként töltötte. Életrajzírói szerint a későbbi szerzetes fiatal korában a katonáskodás mellett a világi örömökre adta fejét, és a harcmező veszélyei mellett az udvarlásban és a mulatozásban is nagy kedvét lelte. Loyolai Ignác számára az 1521-es esztendő jelentett fordulópontot – becslések szerint ekkor lehetett 40 esztendős –, amikor Pamplona ostrománál életveszélyes sérülést szerzett; az ágyúlövés folytán a katona hosszú hónapokig betegágyban maradt, ez idő alatt pedig – jobb híján – rengeteget olvasott, főleg a Bibliát, Jézus élettörténetét és a Szentek életének egy kiadását forgatta.


A művek és a gyógyulás közben tapasztalt látomások arra sarkallták Ignácot, hogy felhagyjon korábbi életformájával; a szent hamarosan az aszkézis felé fordult, és semmi egyébre nem vágyott, mint hogy Isten igéjét terjessze a hitetlenek között. Loyolai Ignác 1522-ben Montserratba zarándokolt, és miután jelképesen a Szent Szűz szobrához tette régi fegyvereit, Manresa városa mellett telepedett le, ahol rengeteg elmélkedése és imája eredményeként megírta híres Lelkigyakorlatos könyvét.

Az aszkéta hamarosan megvalósította első tervét, és Jeruzsálembe zarándokolt, de miután látta, hogy térítő munkája a vártnál jóval kevesebb eredménnyel járt, visszatért Spanyolországba, és – szinte az alapoktól –, megkezdte iskolai tanulmányait. Az elemi latin grammatikától tíz év alatt, 1534-re jutott el a magiszteri fokozatig, miközben prédikációi, apostoli kijelentései miatt sűrűn került az inkvizíció figyelmének középpontjában. Ignác hitéért és fanatizmusáért kétszer is ki kellett állja a vallási törvényszék vizsgálatát, de az inkvizítorok végül mindkét alkalommal ártatlannak találták. Párizsi tanulmányai befejeztével így a papi szeminárium hallgatója lehetett, miközben hét barátjával – köztük Xavéri Szent Ferenccel és Fáber Péterrel – létrehozott egy vallásos közösséget. Ez az elkötelezett klerikusokból álló kör lett a későbbi jezsuita rend alapja.

A társaság – Ignác szándékainak megfelelően – Jeruzsálemben akarta megkezdeni térítő munkáját; a papok az 1537-es év elején meg is érkeztek Velencébe, a Földközi-tenger kapujába, de miután abban az esztendőben nem indult zarándoklat a Szentföldre, a klerikusok végül másképp döntöttek. Ignác látomásai nyomán a hét férfi Rómába ment, ahol egyenesen a pápának ajánlották fel szolgálataikat. Az egyház akkori feje, III. Pál 1540 szeptemberében fogadta el az Ignác által írt regulát – rendi szabályzatot –, ezzel hivatalosan is megalakult a Jézus Társaság, vagy más néven a jezsuita rend.

Ignác tíz év kitartó munkájával, az ötvenes évek elejére megalkotta a Konstitúciók – latinul Constitutiones – című művet, mely elméletben felépítette a jezsuita rend hierarchiáját, és megfogalmazta az alapítók céljait. A rend fő feladatának a katolikus egyház híveinek gyarapítását, illetve Róma főségének kiterjesztését tekintette, mely munka nem csak erős hitet és komoly műveltséget kívánt, hanem – sok szerzetesrendtől eltérően – azt is megkövetelte, hogy a szerzetesek otthonosan mozogjanak a világi társadalomban. A társaság célkitűzéseivel a tridenti zsinat (1545-1563) után kibontakozó ellenreformáció legfontosabb tartóoszlopa lett, mely nem csak a protestáns Európában – főleg német földön, majd Magyarországon – végzett eredményes térítő munkát, de komoly pozíciókat szerzett Amerikában, Kongóban, Japánban, Kínában és Indiában is.

A Loyolai Ignác által alapított jezsuita rend száz éven belül legyőzte versenytársait az egyházi oktatás terén, felügyelete alá vonta az európai katolikus hatalmak diplomáciáját, és – a nevelésen és a gyóntatószéken keresztül – számos uralkodó politikáját is döntő módon befolyásolta. Ignác a villámgyors térhódítást az Örök Városban alapított Római Kollégium és a Német Római Kollégium – a későbbi Collegium Germanicum-Hungaricum – segítségével biztosította, ahol 1540 után évről évre mind több jezsuita szerzetest készítettek fel a rend által meghirdetett küzdelemre és szolgálatra.

Loyolai Ignác 1556 júliusában bekövetkező halálakor a Jézus Társasága már több mint 1000 taggal büszkélkedhetett, akik a világ négy kontinensén hirdették az igét, és építették tovább a jezsuita rend hálózatát. A pápaságnak tett szolgálataiért és személyes példamutatásáért Loyolai Ignácot már 1622-ben kanonizálták, emlékét a katolikus egyházban máig kiemelt tisztelettel ápolják.

(Tarján M. Tamás)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXX.rész

Ne legyünk kettős életű keresztények

Ahhoz, hogy megőrizzük keresztény identitásunkat, következetesnek kell lennünk, és el kell kerülni a világias élet kísértéseit. Őrizkedjünk a világiasságtól, mert az kettős élethez vezet!

Az Ószövetség 2 Makk 6,18-31 szövegrészben olvashatjuk, hogy az idős Eleazár nem hagyja, hogy meggyengítse a világias lelkület, inkább a halált választja, semhogy megadja magát a hitehagyás „egyengondolatának”. Az immár kilencvenéves Eleazár nem volt hajlandó disznóhúst enni, ahogy azt tanácsolták neki az ő „világias barátai”, akik így akarták megmenteni az életét. Ő azonban megőrizte méltóságát azzal a nemességgel, amely a következetes életből fakad, és a vértanúsághoz vezet, tanúságot tesz.

A világias lelkiség következetlenné tesz bennünket. Úgy teszünk, mintha ilyenek volnánk, aztán máshogy élünk. A világiasságot pedig az elején nehéz felismerni, mert olyan, mint a szú, amely lassan pusztítja el, teszi tönkre az anyagot. Az az ember pedig, aki hagyja magát sodortatni a világiassággal, elveszíti keresztény identitását. A világiasság szúbogara megrontja a keresztény identitást, képtelen következetes lenni. Én katolikus vagyok, atyám, minden vasárnap járok misére, nagyon katolikus vagyok – mondja. Aztán elmegy dolgozni és azt mondja: Ha te megveszed tőlem ezt, akkor ennyi lesz a csúszópénz, amit kapsz. Ez nem következetes élet, ez a világiasság, csak hogy egy példát mondjunk a sok közül. A világiasság kettős élethez vezet. Van a látszólagos és van az igazi élet. Eltávolít Istentől és lerombolja keresztény önazonosságunkat.

Ezért kéri Jézus az Atyától olyan erősen, hogy mentse meg tanítványait a világias lelkülettől, amely elpusztítja keresztény identitásukat. Ebben mutat nekünk is példát Eleazár, aki a fiatalokra gondol, akik elvesznének, ha ő a világias szemléletet választaná. A keresztény lelkület, a keresztény identitás sohasem önző, következetességével igyekszik mindig gondozni másokat, elkerülni a botrányt, jó példát mutatni. De nem könnyű ebben a világban élni, ahol annyi a kísértés, ahol a kettős élet trükkje minden nap megkísért.

Az Úr az egyetlen, aki megmenthet minket, mert erre önerőből képtelenek vagyunk. Ezért alázatosan így imádkozzunk: „Uram, bűnös vagyok valóban, mind azok vagyunk, de kérem támogatásodat. Add meg nekem azt a támogatást, hogy ne tegyek úgy, mintha keresztény volnék, miközben pogány módra, világiasan élek.” Szánjunk egy kis időt a fenti Makkabeus könyv részletben történő elmélyedésre, kéri tőlünk a Szentatya. Jót fog tenni az olvasójának. Bátorságot ad ahhoz, hogy mindenkinek példát tudjunk mutatni. Erőt és támaszt nyújt ahhoz, hogy előre vigyük a keresztény identitást kompromisszumok és kettős élet nélkül.

(A Vatikáni Rádió nyomán)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca VII. rész


Lukács evangéliumában fontos szempontot találunk arra, hogy az Irgalmasság jubileumi szent évét hittel élhessük meg. Az evangélista elbeszéli, hogy Jézus egy szombati napon visszatért Názáretbe, és szokása szerint bement a zsinagógába. Kérték, hogy olvassa fel és magyarázza az Írásokat. A szöveg egy Izajás prófétától való részlet volt: „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömet vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét” (61,1-2). A „kegyelem esztendeje”: ez az, amit az Úr meghirdet, és amit mi is szeretnénk megélni. E Szentév magával hozza Jézus küldetésének gazdagságát, mely a próféta szavaiban visszhangzik: vigasztaló szót és gesztust hozni a szegényeknek, hirdetni a szabadulást a modern társadalom új rabszolgaságában sínylődőknek, visszaadni azok látását, akik nem látnak, mert csak magukra gondolnak, és visszaadni azok méltóságát, akiket megfosztottak tőle. Jézus prédikációja újból láthatóvá válik a hit azon válaszaiban, melyeket a keresztényeknek tanúságtételükkel kell megadniuk. Kísérjenek bennünket az Apostol szavai: „Aki irgalmasságot gyakorol, tegye azt örömmel”(Róm 12,8).

Vissza az újság tetejére

Medjugorje III.

Vándorutam roskadozva járom, lelkemen borong a fájdalom.

Éjszakán is elkerül az álom, akkor is a szívem fájlalom.

Szánj meg ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majdnem összeroskadok!

Uram, lásd itt áll egy bűnös ember, szánj meg ó, bár méltó nem vagyok!”

 


Immár egy éve lesz, hogy Medjugorje-be indult Érsekvadkertről egy zarándok csapat, melynek résztvevői három ország kilenc települését képviselték. Az egymást nem ismerők mégis csapatot alkottak, hisz a zarándoklat szelleme továbbra is élő. Ennek adta első jelét a január 30-i ipolybél-ipolyszakálosi imanapos találkozás, melyről a februári számban olvashattunk tudósítást. Ezzel a közös ima és találkozás nem ért véget, hisz július 10-én Érsekvadkerten találkozott e zarándok közösség. A program a templomban kezdődött ½ 3-kor, ahol az Irgalmasság rózsafüzér és az ehhez kapcsolódó imák elhangzása után szentmisében mondtunk köszönetet azért, hogy ebben a rohanó világban is vannak olyan emberek, akik meg tudnak állni, együtt tudnak ünnepelni, lélekben ismét átélni az első találkozást, a Medjugorje kisugárzása által született „útközösség” keretében. Ennek újabb állomásai jelentek meg a láthatáron egy Krakkó központú (szeptember 20-24.) zarándoklattal, ipolyszaklosi és vadkerti imanapokkal, ahol az imádság és a fehér asztal, mint az eddigiek során is, egyaránt helyet kap.

(emjé, fotó Urbán Edit)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasságot akarok

Egy elbeszélés szerint, amikor Isten már megteremtette az égitesteket és a földet, a tengereket és a szárazföldet, a növényeket és az állatokat, legfőbb teremtménye, az ember megalkotása előtt elhatározta, hogy kikéri az angyalok véleményét. Elmondta nekik, hogy milyennek gondolja az embert és várta véleményüket a nagy ötletről. Elsőként az Igazságosság angyala szólalt meg: Ne teremts embert, mert önző lesz, irigység ébred a szívében és igazságtalanul fog bánni másokkal, a többi emberrel. Másodikként a Béke angyala mondta el véleményét: Ne teremts embert, mert harag és gyűlölet ébred benne a másik ember iránt, embertársa ellen fog fordulni, viszályok és háborúk fogják kísérni az emberiség történetét. Hasonló véleményen volt az Igazság angyala is: Ne teremts embert, mert gonoszságból és haszonlesésből elferdíti az igazságot, az érdekei érvényesítése miatt képes lesz minden hazugságra, még ellened is lázadni fog, de letagadja bűnét. Végül az Irgalmasság angyala jutott szóhoz: Teremtsd meg az embert! Én majd minden hibája és bűne ellenére irgalmassá teszem, hogy könyörülettel forduljon embertársa felé, miként te, Istenem könyörületes vagy minden teremtményedhez.

E történet természetesen csak a képzelet szüleménye, de jól mutatja azt, hogy milyen szándékkal teremtette meg Isten az embert és milyen tulajdonságokkal ruházta fel. Szükségünk van arra, hogy elnyerjük az irgalmasságot Istentől és szükség van arra is, hogy gyakoroljuk az irgalmasságot embertársaink felé. Jézus ezt így fogalmazza meg tanítványaihoz, követőihez intézett kérésében: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Szent Ágoston püspök mondta: Ha valaki abban a meggyőződésben ringatja magát, hogy az isteni írásokat vagy azoknak csak valamely részét is megértette, de az Isten és felebarát iránti kettős szeretet mégsem növekszik benne e megértése által, akkor bizony még nem értette meg azokat. Ez utóbbi, tehát a felebaráti szeretet nem hangzatos szavakban mutatkozik meg leginkább, hanem abban, hogy készek vagyunk megbocsátani embertársainknak, akik megbántanak vagy megsértenek minket. A szeretet nevében végzett mindenféle jócselekedet csak álruha számunkra, ha megtagadjuk a másik embertől az irgalmasságot és nem vagyunk hajlandóak megbocsátani neki. A szeretet útján semmilyen jócselekedettel nem helyettesíthető az, hogy teljes szívünkből megbocsássunk embertársunknak és elfelejtsük bűnét.

Miért bocsássunk meg felebarátunknak? Miért gyakoroljuk vele az irgalmasságot? Tegyük ezt mindenekelőtt hálánk kifejezéseként azért, mert Isten is megbocsát nekünk. Tegyük azért, hogy méltók legyünk Isten további irgalmára és ne tagadja meg ezt tőlünk a mi irgalmatlanságunk miatt. Tegyük azért, hogy a végső ítéleten Isten irgalmas legyen hozzánk. Tegyük azért, hogy embertársunk, akinek megbocsátunk, megszabaduljon bűne terhétől. Tegyük azért, hogy ledöntsük azokat a válaszfalakat, amelyeket a bűn emel közénk. Isten végtelenül irgalmas és nem zárja ki irgalmából egyetlen teremtményét, egyetlen gyermekét sem. Irgalmas szívvel vár ránk, várja megtérésünket, várja hazatalálásunkat. Máskor pedig utánunk jön, keres minket, figyelmeztet bűneinkre és felragyogtatja számunkra a lelki megtisztulás lehetőségét.

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Mária királynőnk

A megdicsőült Boldogasszony, a „Napba öltözött” olyan emléknapot kapott az Egyházban, amelyet a kanonizált szentek közül senki más. Nagyboldogasszony emlékezete kivételes ünnep, amely nemcsak azt érzékelteti, hogy Mária „minden asszonynál áldottabb”. Nemcsak az asszonyok közül emelkedik ki a mennybe felvett Boldogasszony, hanem minden teremtmény közül ő az, aki erre a kimagasló rangra egyedül kiválasztatott.

A teremtmények világa nem a természet rangsorát követő kasztrendszer. Isten irgalma és vele a kiválasztás dönti el az üdvösség rangfokozatát. Jézuson kívül egyedül Mária kapta meg a testi-lelki megdicsőülés kivételes rendfokozatát, annyira, hogy minden teremtmény fölé emelkedett. Ő a „mennyország királynője”, akit még Isten megdicsőült angyalai is Úrnőjüknek vallanak.


„Helyre állt a világ rendje” - tartja a közmondássá vált megállapítás, ha a sportban a többszörös bajnokot egy alig ismert, feltörő versenyző már-már legyőzné, de a befejezés előtt valahogy mégis a bajnok kerekedik felül. Az üdvösség szférájában nem áll helyre a világ rendje, mert a teremtésben kapott rendfokozatok az üdvösség rendjében megváltozhatnak. Mindez Isten kegyelmétől és az általa kapott kiválasztástól függ. Azzal például, hogy Mária „Napba öltözött Asszonyként” minden teremtmény fölé emelkedve lett a mennyország királynője. Így az üdvösség rendje állt helyre, nem a világ rendje.

Mindezt mi „létezésünk kényszerhelyzetében” emberi nyelven tudjuk csak elmondani, hiszen még a kinyilatkoztató Isten szava is az emberi szavakhoz igazodik. Mint ahogy az édesapa, édesanya a tanító pedagógus is kénytelen alkalmazkodni a gyerekek értelmi szintjéhez és beszédéhez, ha meg akarnak értetni velük valamit. A médiumok és a reklámok világa egyáltalán nem visszafogott, amikor jelzőkkel illeti kiválasztottjait. Csakhogy míg ott a jelzők érdemen felül felfokozottak (szuper, megasztár stb.), itt inkább visszafogottak. Ha megkíséreljük is érzékeltetni a felsőfokot, akkor sem tudunk kitörni az emberi beszéd korlátai közül. A mennybe felvett Nagyboldogasszony ő, akinek ékességével semmiféle női ékszer és díszes öltözet nem vetélkedhet. Mert ő a „Napba öltözött”.

Ha valami váratlant próbálunk mondani róla, akkor égi rangját talán azzal érzékeltethetjük, hogy a Megtestesült Ige mellett és vele együtt, az ő anyjaként talán ő jelentette a próbatételt Isten szellemi teremtményei számára a megváltás víziójában. Már a középkori teológiában fölsejlett ez a gondolat. A Szentírás szuggesztív erejű belső logikával igazolja a sejtést, hogy Mária és a Sátán, a „mélység angyala” között kiélezett az ellentét. Az ősevangélium szavait gyakran idézzük: „Ellenkezést vetek közted és az Asszony között”. A Jelenések könyvében pedig az olvasható, hogy a Sátán „haragra lobbant az Asszony ellen”.

Tökéletesen illeszkedik az üdvösség összképébe, hogy a tagadás szellemeivel szemben Isten üdvözült angyalai „úrnőjüknek” tekintik a Nagyboldogasszonyt, a „mennyek királynő asszonyát”. Velük együtt mi is, akik Isten kinyilatkoztatott üzenetének fogadjuk el a Szentírást, annak az Egyház általi avatott értelmezésében. A hittitkok is ide tartoznak, közöttük Mária mennybe fölvétele. Azt jelenti ez, hogy Mária eltávolodott tőlünk? Semmiképpen. Hiszen ő a „világ királynője” is egyben. Jelenései megmutatják, hogy törődik a világ jövőjével. Van úrnő, aki túlzottan büszke, és kiemelt rangja magasságából megvetően tekint le alattvalóira. Mária jellemzése páratlanul szép ebben a párosításban: „úrnőnk és anyánk vagy.” E szép ünnep legyen segítség abban, hogy a világ fölismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust.

(Boda László cikke alapján. Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Az áldás

A Szentírás sokat beszél Isten áldásáról. Ezen azonban sohasem ért olyan dolgot, amit az ember „magánhasználatra” kap vagy használhat. Mindig olyan adományról van szó, amelyet Isten egy bizonyos embernek juttat azért, hogy általa mások részesedjenek benne. Az áldás, amely nem terjed tovább, tönkremegy, mint a Jordán friss vize, amely a lefolyás nélküli Holt-tengerbe ömlik, és ott élvezhetetlen vízzé válik.

(W. Klötzli)

Vissza az újság tetejére

Parancs és szokás

Jézus egyik roppant fontos, már az ószövetségi időkben is üzemszerűen mellőzött tanítása így hangzik Márk evangéliumában: Isten parancsát ügyesen kijátsszátok, hogy megtartsátok a hagyományaitokat. Mózes ugyanis azt mondta: tiszteld atyádat és anyádat! És: aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék. A ti tanításotok pedig ez: aki atyjához vagy anyjához így szól: korbán, vagyis Istennek szánt ajándék az, amivel segítenem kellene téged, annak nem engeditek meg, hogy atyját vagy anyját továbbra is segítse.

A Mester rögtön meg is magyarázta: Az általatok tanított hagyománnyal tehát kijátsszátok Isten parancsát, és még sok ehhez hasonlót tesztek.

Mi, akik nem vagyunk zsidók, vajon nem szoktuk-e kijátszani Isten parancsát? Réges-régen, még a II. Vatikáni Zsinat előtt, amikor az egyházi előírások a mainál sokkal szigorúbbak voltak, boldogult nagyanyám gyakran mondogatott efféléket: úgy böjtölök, ahogy akarok! Nemcsak Szülém, mi is, én is vélekedtünk hasonlóképpen, éppen ezért illő és üdvös egyes szám első személyben gondolkodnunk, hiszen Isten nem tömegként fog majd ránk tekinteni, hanem személyként, sőt, önmaga képmásaként kezel bennünket, s így mérlegeli viselt dolgainkat.

Nyilván belelátott az értetlen lelkünkbe, mert ismét megpróbálta elmagyarázni a dolgok lényegét: Értsétek meg, nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájba, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik. Tehát az, ami – bár a külvilágból érkezett – bennünk formálódott. Magába olvasztotta terveinket, ítéleteinket, vágyainkat, a miénk lett, olyan, mint mi.

Persze tanítványai megkérdezték tőle a példabeszéd értelmét. Hozzánk hasonlóan ők is emberből voltak. A Mester kissé ingerülten visszakérdezett: „Ti is oktalanok vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről jut a szájba, nem szennyezheti be az embert, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és félreeső helyre kerül?” Ez az út biológiai út. Az igazi szenny más úton érkezik és keletkezik. Nem az emésztőrendszerünkben, hanem a szívünkben. A szív ebben az olvasatban nem vérpumpa, hanem az emberi személy középpontja, lényege.

Az evangélista magyarázólag hozzátette: „Ezzel tisztának jelentett ki minden ételt.” A meleg éghajlat hatására gyorsan romlottak bizonyos élelmiszerek, különösen például a vér. A jogos egészségügyi tilalmak a biztonság kedvéért vallási köntösbe bújtak egészen Kínáig, hiszen a vallási parancs erősebb minden orvosi tanácsnál, és magyarázatra sem szorul.

Megváltónk nem diéta-ügyi tanácsadó, ő mindig a lényegről beszél: „A szívből származik minden rossz gondolat, paráznaság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, hamisság, kicsapongás, irigység, káromkodás, kevélység, léhaság”. Ez éppen tizenkettő, továbbá „minden rossz gondolat”, ami további bűnök koholója. Mondhatjuk úgy is, hogy belülről jön, szívünkből-lelkünkből, nem holmi tisztátalannak nevezett tárgytól. Tehát minden gonoszság belülről ered és teszi tisztátalanná az embert.

Tehát a biológiai ügyeinknél fontosabb, hogy felelősek vagyunk önmagunkért. Elsősorban szívünkből fakadó gondolatainkért, az azokat megvalósító tetteinkért, hiszen a szívünk a miénk, egészen pontosan: a szívem én magam vagyok!

(Czakó Gábor KÉ)

Vissza az újság tetejére

Az elfelejtett Isten

Ha az embernek jól megy a dolga, általában könnyen elfelejti Istent és boldogságát, sikereit, gazdagságát és egészségét önmagának tulajdonítja. A legtöbb ima akkor száll az ég felé, amikor nem úgy történnek az események, ahogyan szeretnénk. Valószínűleg az öregek, betegek, magányosak, csalódottak és szegények imádkoznak, akik már nem számíthatnak emberi segítségre, megértésre, könyörületre. Ezért képzelem el néha, hogy valahol a mennyországban működik egy „panasziroda”, ahol lajstromolják a könyörgéseket, míg egy sokkal kisebb irodában az angyalok iktatják a hálaadó imákat.

Az egyre nagyobb személyes jólétre, kényelemre és vagyonra törekvő nyugati társadalmak (őket követve mi is) jelenlegi válsága alapjaiban rendíti meg az utóbbi évtizedekben meghonosodott felfogást az emberi élet céljáról. Az emelkedő energia- és élelmiszer árak, a vélt és valós munkanélküliség, a migráció és még számos ok miatt egyre több embernek kell rádöbbennie, hogy hamis bálványokat imádott, a liberális demokrácia és a kapitalizmus, a Piac és a Pénz cserbenhagyta hűséges híveit, sőt pusztulásra is ítélte őket. Talán nem tévedek, ha megjósolom, hogy ebben az új helyzetben emberek milliói térnek vissza az elfeledett Istenhez és megcsúfolt, kigúnyolt, ódivatúnak tartott törvényeihez, igazságaihoz. Ebben a világméretű változásban az emberek kezdik újra felismerni, hogy nemcsak testük van, hanem lelkük is, hogy a földi érzékszerveikkel felfoghatatlan világ fontosabb és tartósabb, mint ez a romlandó, átmeneti létezés. A „vasárnapi” keresztények vagy a templomot belülről sosem látók, a „maguk módján” hívők és vallásosak ráébrednek, hogy eddigi biztonságuk megingott, önmagukban sem bízhatnak, csak a közösségekben, a családban, a nemzetben, a gyülekezetben és legfőképpen a Megváltó ígéretében. Nagy újjászületése lesz a kereszténységnek mindenütt, ahol lerombolták a templomokat, vagy hagyták őket rommá válni, esetleg eladták őket más célú használatra. Az történik meg a vallását vesztett Nyugaton, ami megtörtént a kommunizmus bukása után az egykori Szovjetunió tagállamaiban; az emberek visszatérnek az elfeledett Istenhez, még a gyilkosok és támogatóik is ott hajlongnak és térdelnek az általuk lerombolt oltár előtt. Az egész világon tömeges igény támad a vallás tanítására, vigaszára, felértékelődik a papi és szerzetesi hivatás, megtelnek a templomok, és pártfogók és fogyasztók nélkül maradnak az üzleti egyházak és szekták, a kuruzslók és világcsalók. Minél nagyobb lesz a káosz, a szétszórtság és rendezetlenség, annál inkább vágyódnak majd a tömegek a krisztusi tanításra, nemcsak hallani akarják majd, hanem követni, megélni, továbbadni az utódoknak, mint az értelmes létezés kulcsát.

Egy hosszú világkorszak végén nem kell eltemetnünk a tudományt és a technikát, de végre újra ki kell mondanunk, hogy az emberiségen csak az Istennek tetsző tudomány, technika, munka és politika segíthet. Ebben a közelgő új korban megint hatalmas feladat vár a Katolikus Egyházra (azaz ránk). Olyan munka, mint amikor a Római Birodalom bukása után újjá kellett szerveznie a közösségeket és megőrizni mindent a múltból, ami az új rend építéséhez szükséges. Csak remélni tudom, hogy Istent a következő nemzedékek sohasem felejtik el. Amint a bencések jelmondata is mondja: Imádkozni és dolgozni fognak.

(Szentmihályi Szabó Péter cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Hittantábor


Az idei hittantáborunk rögtön az iskola utáni héten volt, hogy ne ütközzön más táborokkal. Szent Márton évéhez kapcsolódóan a gyerekeket csapatokba osztottuk, Márton életéhez kötődő városok lettek. A csoportok a különböző programokon összemérhették ismereteiket. Volt sportverseny, ügyességi vetélkedő, kiütőcske bajnokság, majd csütörtökön Szent Márton életével kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. Kedden meglátogatott bennünket Jácinta nővér Veresegyházáról. Jácinta nővér Szent Mártonról mesélt nekünk és gitáros énekekkel gazdagította napunkat, majd pedig elkészítettük Márton köpenyét, amit a koldusnak adott. Csütörtök délután sok levendulás fürdősó készült, dekorgumiból hűtőmágnes, de Márton napi libát is készítettünk. A kézműves foglalkozások segítésében a szülők is kivették a részüket. Köszönjük nekik!

Az utolsó napon Veresegyházára látogattunk, megnéztünk a nemrég felszentelt új templomot. Ezután pedig a Medveotthonba mentünk el, ahol medvékkel és farkasokkal találkoztunk. Közben pedig játszottunk, állatokat simogattunk, a végén pedig egy nagyot fagyiztunk.


Minden gyerek nevében mondhatom, hogy jól érezték magukat, sőt kérdezgették, hogy mikor lesz a következő hét. Élményekben gazdagon térhettek haza nap nap után.

Az egész heti tábort először is a Jóistennek köszönhetjük, majd pedig Beer Miklós Püspök Atyánknak és Lukács András apát úrnak, akik anyagilag és imával is támogatják minden évben táborunk eredményességét. Köszönjük a szülők segítségét, akik egész héten segítettek mindenben. A támogató és segítő szülőknek is hálás köszönet, akik minden napra süteménnyel halmoztak el bennünket. A bérmálkozó fiatalok segítségét is köszönöm, akik egész héten eljöttek és játszottak, foglalkoztak a gyerekekkel. Az 5. osztályosoknak, akik szintén segítettek a programok lebonyolításában.

Ági néni

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Kövess engem!” (Mt 9,9)

Amikor Jézus elhagyta Kafarnaum városát, meglátta a vámnál ülő Máté nevű adószedőt, akit foglalkozása miatt az emberek megvetettek. Másokon nyerészkedő uzsorásnak és kizsákmányolónak tekintették. Az írástudók és farizeusok a nyilvános bűnösökkel egy kategóriába sorolták őt, ezért Jézus szemére vetették, hogy „a vámosok és bűnösök barátja”, és együtt étkezik velük[1].

Jézus – nem törődve a kor társadalmi szokásaival – hívta Mátét, hogy kövesse Őt, és elfogadta tőle ebédre szóló meghívását. Így tett később Zakeussal is, a jerikói vámszedők vezetőjével. Amikor kérdőre vonták, hogy miért teszi, Jézus azt válaszolta, hogy a betegeket jött gyógyítani és nem az egészségeseket; nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket. Ez a meghívása is egy bűnöshöz szólt:

„Kövess engem!”

Jézus ugyanezekkel a szavakkal fordult a tó partján Andráshoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz is. Bár más szavakkal, ugyancsak erre hívta Pált is a damaszkuszi úton.

Ez így folytatódott az évszázadokon át; minden népből és nemzetből számtalan férfit és nőt hívott magához, és így tesz ma is. Belép életünkbe, különböző helyeken és különböző módokon találkozik velünk, és újra elismétli nekünk hívását, hogy kövessük Őt.

Személyes kapcsolatra hív bennünket, hogy vele legyünk, ugyanakkor meghív bennünket arra is, hogy együttműködjünk vele az új emberiség nagyszerű tervének megvalósításában.

Jézusnak nem számít, hogy gyengék, bűnösök és nyomorúságosak vagyunk. Szeret minket, és olyannak választ ki bennünket, amilyenek vagyunk. Szeretete átalakít minket, és erőt ad ahhoz, hogy válaszoljunk Neki és kövessük Őt, ahogy Máté is tette.

Mindannyiunkat különlegesen szeret, mindannyiunk számára különleges életutat és hivatást tartogat. Ezt a szívünk mélyén érezzük meg a Szentlélek sugallatára, bizonyos körülmények révén, vagy azok tanácsai és útmutatásai által, akik szeretnek minket. Ez a legkülönfélébb módokon nyilvánul meg, mégis ugyanazt a szót visszhangozza:

„Kövess engem!”

Emlékszem arra, amikor megértettem, hogy Isten hív engem.

Nagyon hideg téli reggelen történt, Trentóban. Édesanyám megkérte a húgomat, hogy hozzon tejet egy két kilométerre lévő helyről. A nagy hideg miatt ő nem akart menni, és a másik húgom is visszautasította a kérést. Akkor megszólaltam: „Anyukám, elmegyek én.” Fogtam az üveget, és elindultam. Félúton különös dolog történt: az volt a benyomásom, mintha megnyílt volna az Ég, és Isten arra hívott volna, hogy kövessem Őt. „Add nekem magad teljesen” – hallottam a szívemben.

Olyan egyértelmű hívás volt, hogy azonnal válaszolni akartam rá. Beszéltem róla a gyóntatómnak, aki megengedte, hogy örökre Istennek ajándékozzam magam. Ez ’43. december 7-én történt. Sohasem leszek képes arra, hogy kifejezzem mindazt, amit aznap a szívemben éreztem: Istennel kötöttem házasságot. Mindent várhattam tőle.

„Kövess engem!”

Ez a hívás nemcsak életünk döntő pillanatára érvényes, Jézus minden nap elismétli nekünk. „Kövess engem!” – javasolja legegyszerűbb hétköznapi kötelességeink teljesítése közben. „Kövess engem” abban a próbatételben, amit át kell ölelnünk; abban a kísértésben, amit felül kell múlnunk; abban a szolgálattételben, amit meg kell tennünk…

Hogyan válaszoljunk hívására?

Úgy, hogy azt tegyük, amit Isten kér tőlünk a jelenben, mert az mindig különleges kegyelmet hordoz.

Kötelezzük hát el magunkat ebben a hónapban arra, hogy határozottan Isten akaratának szenteljük magunkat: annak a testvérnek, akit szeretnünk kell, a munkának, a tanulásnak, az imádságnak, a pihenésnek, annak a tevékenységnek, amit éppen végzünk.

Meg kell tanulnunk minden pillanatban meghallani szívünk mélyén Isten hangját, ami lelkiismeretünk által is szól, és megmondja nekünk, hogy Ő mit kér tőlünk. Késznek kell lennünk arra, hogy mindent feláldozva teljesítsük kérését.

„Add meg nekünk, ó Istenünk, hogy ne csak napról napra szeressünk téged egyre jobban, mert lehet, hogy túl kevés napunk van hátra. Add meg nekünk, hogy minden jelen pillanatban teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel szeressünk téged abban, ami a Te akaratod!”

Ez a legjobb módja annak, hogy kövessük Jézust.

 

Chiara Lubich[1] vö. Mt 11,19; 9,10-11

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Június 28-án volt a soron következő ülése képviselő-testületünknek, ahol az első napirendben a II. félévi ülésterv került elfogadásra. Az ülések után érdeklődő választópolgárok felé jelezzük, hogy a fórumok időpontja minden hónap utolsó kedd este 18:00 órában került rögzítésre.

Beszámoló hangzott el a védőnői hálózatunk és a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény 2015. évi tevékenységéről, valamint elfogadásra került a precízen előkészített ÖNO SzMSz és szakmai program. Döntés született a GAMESZ vezetőjének pályázat útján történő kinevezéséről, a Kálvária Kápolna felújításának anyagi támogatásáról. Tárgyaltunk és döntöttünk a beérkezett képviselői beadványok témaköreiben, tájékoztatást hallhattunk a beadott és a már a visszajelzés alapján befogadott, valamint a beadás előtt álló pályázatok állapotáról.

Egyebek között tájékoztatást kaptunk kulturális delegációnk a lengyel testvértelepülésünk, Spytkowice falunapján (június 14-17.) történő szereplésének visszhangjáról. A beszámoló tartalmát úgy lehet összegezni, hogy nagy sikert ért el küldöttségünk (Eszter, Judit, Katalin és Margit).

Lapzártánk idején tízfős spytkowicei delegáció tett háromnapos látogatást Érsekvadkerten. Az első szavaik megerősítették az előbb leírtakat. Az intézmény- és egyesületi vezetők a lengyel barátainkkal történő találkozója hangulatában jelezte azt, hogy a pünkösdkor született kapcsolat él és élni is akar. A delegáció tagjai családoknál kerültek elszállásolásra, s ittlétük alatt ismerkedtek családokkal, Érsekvadkerttel, Balassagyarmattal és Budapesttel.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. augusztus 15. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

1./ Ebben az évben a Szűzanya legnagyobb ünnepe, Nagyboldogasszony, Aug. 15-e hétfői napra esik.  Reggel fél 8-kor és este 7 órakor lesz szentmise. Parancsolt ünnep lévén Pusztaberkiben is lesz szentmise, 10 órakor, hanyagság miatt elmulasztott szentmise halálos bűn. – Igyekezzen mindenki beosztani idejét, hogy eljusson a szentmisére.

2./ Augusztus 20-án, szombaton, Szent István első királyunk ünnepe. Reggel 8 órakor lesz szentmise. – Pusztaberkiben de. 10 órakor.

3./A szokásos, évi terményhálaadó ünnepünk, augusztus 28-án vasárnap lesz a nagymise keretében. – A pusztaberki szentmise du. 5 órakor.

4./ A Kálvária búcsúnkra remélhetőleg elkészül a teljes felújítás, szept.17-én du. fél 5-kor indul a körmenet, és 5 órakor Dr. Beer Miklós püspök atya vállalta a szentmisét, és a felújított kálvária megáldását.

KERESZTELTÜNK:

15. Konopás Benjamin (Konopás Tamás - Jamrik Anita)

16. Kovács Róza (Dr. Kovács Miklós – Pál Ágnes)

17. Mrekvicska Noémi (Mrekvicska Zoltán – Lencsés Mónika)

18. Hustyava Simon (Hustyava Ákos - Antal Andrea)

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

3. Jún.11: Nagy Balázs – Dósa Renáta

4. Jún.11: Dénes Ferenc – Kordics Anna

 
HALOTTAINK:

17.Pistyúr János (1953)

18. Maglódi Józsefné, sz. Madaczki Mária (1941)

19. Rádai Lászlóné, sz. Brezniczki Mária (1950)

20. Záhorszki Jánosné, sz. Gréczi Mária (1933)

21. Horváth István (1941)

22. Horváth Istvánné, sz. Száz Mária (1945)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    - Papi hivatásokért

5. péntek        - Tomis József, felesége Szabó Erzsébet, vejük Holman István, testvére Tibor és szüleik

                        - Krizsan István, felesége Szabó Emerencia, szüleik és hozzátartozók

6. szombat     - Kovács Ferenc, szülei, bátyja János, Tóth József és hozzátartozók

                        - Zachar Ottóné Híves Zsuzsanna, szülei, nagyszülei

                        - Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, szülők és testvérek

7. vasárnap    - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők

                        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna 10. évforduló, Híves Ferenc 15. évforduló, felesége Kristók Borbála és hozzátartozók

                        - Jakubecz, Czinege és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök  -

12. péntek      - Jakubecz György, felesége Csernák Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Urbán József, szülei, testvérei, násza Hustyava József, felesége Jakubecz Ilona 34. évforduló, Kakas Mihály, felesége Hustyava Mária

13. szombat   - Vitéz István, felesége Csillag Mária és 2 fiuk János és József, Szarvas Imre, felesége Ondrusek Margit és 5 gyermekük

                        - Fábián József, felesége Czinege Margit, testvéreik, szüleik, vejük Merkvicska János, szülei és hozzátartozók

                        - Dombai János, felesége Kácsor Margit, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

14. vasárnap  - Kaba, Kristók és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Berta József, felesége Boda Erzsébet, Berta és Boda család elhunyt tagjaiért

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, testvéreik, szülők, nagyszülők

15. hétfő         - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Konopás István, a Konopás és Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna és hozzátartozók

16. kedd         -

17. szerda      - Szabó János, szülei, testvére, Kaba család elhunyt tagjai (Alapítványi)

18. csütörtök  - Fábián Istvánné Laczó Ilona

                        - Pénzes Ilona, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet 2. évforduló, fiuk János, szülők, élő és elhunyt hozzátartozók

19. péntek      - Csabák János, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kosztrihán István, édesapja József, nagyszülei, Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt hozzátartozói

20. szombat   -

21. vasárnap  - Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona 15. évforduló, Csillag Gyula 25. évforduló, Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit és szülei

                        - Holman József, felesége Molnár Ilona 1. évforduló, Molnár és Holman család elhunyt tagjai

                        - Péter András, felesége Kácsor Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

22. hétfő         -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök  -

26. péntek      - Urbán és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

                        - Molnár, Szabó és Németh család élő és elhunyt hozzátartozóiért

27. szombat   - Kovács és Kökény család halottaiért

                        - Csabák Csaba, nagyszülők, Gubik és Csabák család halottaiért

                        - Urbán Sándor 10. évforduló, szülei, veje, násza, nászasszonya, Szabó Andrásné, 2 férje, Benyovics, Urbán, Muladi és Hébel család halottaiért

28. vasárnap  - Kordics János, felesége Pálinkás Anna 10. évforduló, és a család halottai

                        - Págyor László, Vitéz József és Szabó Anna nagyszülők

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor, Vitéz, Záhorszki és Halászi család élő és elhunyt tagjaiért

29. hétfő         -

30. kedd         -

31. szerda      -

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre