Vadkerti harangok
2015. december


Karácsonyi hittel
Szentmiseszándékok 
Szepesy Eleonóra: Várlak, Karácsony
Ferenc pápa üzenetei XXIV.rész
Felkészítő gondolatok az irgalmasság rendkívüli szentévére
Bölcsek, napkeletről
Ady Endre: Karácsony (részlet)
A cselekvés összeköt
Gyorsuló idő
BÚÉK!
Templombúcsú 2015
A sajtó bűnei
Keresztség és halál
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Karácsonyi hittel


Templomainkban a karácsonyi ünnepek alatt gyakran felhangzik ez az ének: „Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz, Betlehembe.” A pásztorok voltak az első látogatói és köszöntői. Méltán állítja őket példaképül elénk a liturgia.

Nem volt egyszerű számukra sem a nagy örömnek hirdetett esemény, még akkor sem, ha csodálatos fény vette őket körül, ha gyönyörű éneket hallottak, hiszen mindez önkéntelenül is félelmet váltott ki bennük. És a jel, amelyet kaptak: „Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve” (Lk2,12), inkább hitük próbája volt, mint megerősítője. Gyenge kicsi gyermek fekszik ugyanis előttük, olyan, mint minden más gyermek. Mária és József is épp olyan anya és apa, mint a többi anyák és apák. S a környezet is, ahol rájuk találnak, annyira egyszerű, sőt megalázó: hiszen nem más, mintegy istállónak használt barlang. Nem arról árulkodik, hogy itt egy a világot megrendítő csoda történt volna, hogy Isten Fia jött volna közénk.

A hit azonban Isten ajándéka. A pásztorok megkapták, és el is fogadták, s ezért képesek is voltak az angyalok szavára elindulni, képesek voltak a jászol előtt leborulni, ajándékot adni, és széltében-hosszában elbeszélni azt, amit láttak és hallottak.

Karácsony titka a mi hitünk igazi próbája. A gondolkodó emberi értelem újra és újra kétségeket támaszt Jézus valóságával, történetiségével, istenségével kapcsolatban. Igen, mert a megtestesült Ige nem matematika, és nem természettudományos tétel. Karácsony titkának is olyan kemény a héja, mint a diónak: csak azoknak tárja fel titkát, akik hittel közelítik meg. Isten ezt az ajándékát, a hitet mindenkinek felkínálja, a keresztség szentségében meg is adja, csak nekünk kell élővé, elevenné és gyümölcsözővé tennünk. Szent Pál szavait ide is alkalmazhatjuk, amely a második Korintusi levél 4,7 versében olvasható: „Ezt a kincset cserépedénybe hordozzuk, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk”. Nemcsak az első emberpárt érték kísértések, melynek következménye a bűnbeesés lett, és az Édenkertből való kiesés: a mi életünk is ki van téve ezeknek. Karácsony ünnepével kapcsolatos kísértéseink is többfélék, de a legsúlyosabbnak az az értelmi természetű látszik, amely nem engedi a mélybe való látást, a titokba való behatolást. Az első bűn által belénk csepegtetett gőg vakká teszi az embert. Ezért a nem hívő ember éppen olyan vak, mint a testileg vak, aki nem tud eligazodni, tájékozódni az ismeretlen utakon.

Karácsony titkát lehet kétségbe vonni, lehet tagadni, de ezzel ennek lényegén nem lehet változtatni. Karácsony titka legyőzhetetlen, mert Isten legyőzhetetlen. Lehet ellene küzdeni, mint ahogy Jákob is tette a Teremtés Könyvében. Lehet kardot rántani rá, mint ahogy Heródes katonái tették, amikor a betlehemi kisdedekre támadtak. Lehet halálos ítéletet hozni ellene, mint Pilátus, aki halálra ítélte. Jákob se győzte le, sőt a küzdelem végén áldását kérte. Heródes sem érte el célját, hiszen a gyermek Jézus nem volt ott Betlehemben és környékén a megölt gyermekek között. Pilátus ítélete is meghiúsult, hiszen Jézus feltámadt. Isten keze ezekben az esetekben is, ahogyan a történelem sok más eseményében is, egyetlen mozdulattal elsodorta az ellene harcoló erők uralmát.

Ne engedjünk a hitetlen világ sodrásának. Ne engedjük, hogy legnagyobb kincsünktől, a hitünktől megraboljon. Az „új honfoglalás” időszakában is erősödjünk meg minél jobban benne, hogy a legyőzhetetlen Isten legyőzhetetlenné tegyen minket is.

Minden kedves testvéremnek karácsonyi ajándékként azt kívánom, hogy miként a pásztorok, a szent ünnepekben is és életük más eseményeiben is megtalálják Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, békés újesztendőt!

(Tamás József püspök atya írása alapján fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Szepesy Eleonóra: Várlak, Karácsony

Izgatottan várlak, gyönyörű karácsony!

Legyen bár hóbunda a fenyőfaágon,

Jégcsap-csipke lógjon a háztetőszélen,

Vagy fű, fa, bokor álljon zúzmara-díszben,

Csípős szél szaladjon utcáról utcára.

A karácsonyt várom, nem gondolok másra!

 

Ez az érzés fűti egyre szívemet:

Szeretetet adni soha ne szűnjek meg!

Karácsonykor Jézus emberré született,

S hozott nekünk fentről olyan üzenetet,

Mellyel Ő tanított egymásnak szolgálni,

A jótetteinkkel egyre jobbá válni.

 

Szeretni, hallgatni, beszélni is néha,

Simogatást adni, mosolyogni, és ha

Úgy érzem, nem bírom, nehéz, értelmetlen,

Felnézek Jézusra, Ő segít mindenben.

Szeretni, szenvedni Ő tanít meg minket.

Őrzöm e tudományt, mint valami kincset!

 

Olyan kincs ez, ami a mennyekbe juttat,

Földöntúli léthez égi kaput nyithat.

Nem félek szeretni, adni önmagamból,

Ezzel részesítve másokat a jóból.

S hogyha mosoly fakad ettől az arcokon,

Akkor lesz nekem is boldog karácsonyom!

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXIV.rész

(Teremtsünk magunkban csendet!)

Karácsonyra készülve jót tesz nekünk egy kis csönd, hogy meghallhassuk Isten szavát, aki egy édesapa és egy édesanya gyöngédségével szól hozzánk. Az üzenet – Izajás szavaiból kiindulva (Iz 41,13-20) – nem az, hangsúlyozta a pápa, amit az Úr mond, hanem ahogyan mondja. Isten gyöngéden szól hozzánk.

Amikor megfigyeljük, hogy egy apuka vagy egy anyuka hogyan beszél a gyermekéhez, látjuk, hogy kicsinnyé válnak és gyermeki hangon, gyermeki gesztusokkal beszélnek. Ha valaki kívülről nézi őket, azt gondolhatja: milyen nevetségesek! Ha a szülők a megszokott módon beszélnének, a gyermek talán akkor is megértené, de ők a gyermekek módján akarnak hozzájuk beszélni. Odamennek gyermekükhöz, és hozzá hasonlóvá válnak. Így tesz az Úr is, hívja fel a figyelmünket a Szentatya.

A görög teológusok Istennek ezt a magatartását úgy fejezik ki, hogy Isten leereszkedik az emberhez, hogy egy legyen közülünk. Ez az Úr nyelvezete, egy apa és anya nyelvezete. Az Úr szava? Igen, halljuk, amit mond, de arra is figyeljünk, hogy hogyan mondja. Nekünk azt kell tennünk, amit az Úr tesz, és ahogyan teszi: szeretettel, gyöngédséggel, úgy, hogy lehajolunk testvéreinkhez.

Isten olyan, mint egy lágy szellő, egy halk susogás. Az Úr így közelít felénk, szeretete csöndjének susogásával, látványosság nélkül. Kicsinnyé lesz, hogy engem naggyá tegyen. Isten a halálba megy, lealacsonyítva magát, hogy én élhessek.

Ez az Úr nyelvezetének zenéje és meg kell ezt hallanunk karácsony közelében. Nagyon jót tesz ez nekünk. Általában a karácsony zajos ünnepnek tűnik: jót tesz nekünk egy kis csönd, hogy meghalljuk a szeretetnek e szavait, a közelség, a gyöngédség szavait.

Szentatyánk ezen üzenetével kívánunk minden olvasónknak kegyelemben gazdag karácsonyt és áldásos újesztendőt!

(Vatikáni Rádió nyomán)

Vissza az újság tetejére


Felkészítő gondolatok az irgalmasság rendkívüli szentévre

Kezdjük el magunkat ráhangolni alázattal az irgalmas jóságra, ezért írtam e pár sort a kollégáimnak, testvéreimnek, fogadjátok szeretettel – kezdi üzenetét Böjte Csaba ferences szerzetes.

Sokszor úgy érzem, hogy én is, mint minden szülő vagy pedagógus, felszántott föld vagyok, és az én dolgom irgalmas szeretettel befogadni a kis törékeny magot, csendben dajkálni, segíteni, hogy gyökeret eresszen, belém kapaszkodva naggyá nőjön, virágot bontson, gyümölcsöt érleljen! Egyetlen vágyam látni, ahogyan százszoros termést hozva ring a szélben a magból, esőből, jó meleg napfényből, s belőlem, a fekete földből kinőtt sarjadó kalász!

Az évek alatt több mint ötezer gyermeket fogadtunk be irgalmas szeretettel! Senki nem kényszerített, erőltetett arra, hogy igent mondjunk az életre, hogy a teremtő Istenem nevében segítséget kérő gyermekeket otthonunkba, életünkbe befogadjuk! A kis gyámoltalan gyermekek vagy az ők rokonai Isten nevében jöttek, segítséget kértek, és mi a kollégáinkkal bizalommal befogadtuk őket, megosztottuk velük otthonunkat, kenyerünket, mindazt, mit Isten gondviselő jósága nekünk kirendelt!

Peregnek az évek és az arcok előttem, tudom, hogy nem minden szem hozott százszoros termést annak ellenére, hogy oly sokszor megmostuk határozottan a fejüket, vagy könnyezve a lábukat, de ennek ellenére nem tudnék egyetlen egy gyermeket sem megnevezni és határozottan azt mondani, hogy kár volt őt befogadni! Valahogy minden pislákoló életben az Élet Ura jött közénk, s büszke örömmel tölt el, hogy mi nem eloltottuk a pislákoló mécsbelet, hanem gyarlóságaink ellenére szeretettel ápoltuk, élesztettük azt! Visszagondolva a sok-sok gyermekre, úgy érzem, hogy az irgalmas szeretettől vezetve jól döntöttem, jól döntöttünk, mikor nem elzárkóztunk az ajtónkon kopogtató családok elől, hanem az isteni irgalomtól vezetve az életet átkaroltuk, sokszor verejtékes munkával szolgáltuk.

Végtelen öröm van bennem, amiért Ferenc pápa megajándékozta világunkat az Isteni Irgalmasság drága évével! Imádkozom, hogy merjük szíveinket nagyra tárni, és az életet szeretettel továbbra is befogadni, hordozni! Fohászkodom, hogy szülessenek szerelmek, élő családok, gyönyörű gyermekek, életre szóló jó barátságok, tiszteletre épülő, viharokat kiálló kapcsolatok ebben a kegyelmi évben! Ne méricskéljünk, válogassunk, selejtezzünk, hanem merjünk irgalmas szeretettel az élet mellett dönteni, merjünk társaink mellett dönteni, egymás kezét bizalommal egy életre határozottan megszorítani!

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér

Vissza az újság tetejére

Bölcsek, napkeletről


A napkeleti bölcsek látogatása olvasható a Szentírásban, méghozzá az Újszövetségben, népies elbeszélés formájában, és a négy evangélista közül egyedül Máténál. Fel kell ismernünk azt, hogy a népies elbeszélés sajátos műfaj és tanítószándékú már az ősegyház időszakában is. Más műfaj a regény, más a lírai költemény vagy a dráma. A napkeleti bölcsek látogatása reális elemekkel, ám népies elbeszélés formájában mondja el a kinyilatkoztatás üzenetét: azt, hogy Isten a pogányokat is meghívja az üdvösségre. Tanítani akar, és Máté evangéliuma az elbeszélést ötvözi Izajás beteljesülő próféciájával.

Mit jövendölt meg Izajás próféta? „Gyújts örömfényeket, Jeruzsálem! Eljött világosságod!” Aztán hozzáfűzi: „Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned tündöklő fényességhez.” Még azt is mondja, hogy „tevék érkeznek délkeletről. Aranyat, tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét hirdetik”.

A népek itt a pogányokat jelentik. A hármas pedig szent szám. Az aranyat és a tömjént ezért ki lehetett egészíteni az Ószövetségben többször is méltatott illatos mirhával. Máténál található három ajándékból három érkező királyra következtet a népi képzelet. Őket a betlehemes játékban néven is nevezték: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Nincs ebben semmi kivetnivaló, hiszen a betlehemes játék megőrzi a Szentírás üzenetét. A „szerecsen” királlyal az arc színe jelzi, hogy Isten Afrika pogány népeit is meghívja az üdvösségre, amely a Megváltó születésével kapta az ígéretet.

A hellenista idők tapasztalata, hogy számos uralkodó meghívta és befogadta az udvarába érkező csillagjósokat. Ezt tette Heródes is. Ezek a napkeletről jöttek, mint mágusok kifejezetten bölcsnek tartott személyek voltak Jézus születésének idején éppúgy, mint a Szentírás avatott magyarázói. Heródes hatalomféltése akkor már közismert volt. A különleges csillagképet pedig csillagászok igazolják, s az égi jelenség magyarázatára a zsarnok uralkodó nagyon kíváncsi volt. Mindezt Máté már népies elbeszélés formájában iktatja könyvébe, amit Heródes korának történetírója, Josephus Flavius is felhasznál.

A leghitelesebb tanú János apostol volna. Csakhogy - mint Márknál vagy Lukácsná - Jánosnál sem szerepelnek a napkeleti bölcsek. Jánosnál még Betlehem képe sem. Ő a megtestesülés teológiáját mondja el híres bevezetőjében, utána Keresztelő Jánosról tanúskodik.

A nagykorú keresztény az Egyház által elfogadott, avatott bibliamagyarázat segítségével értheti meg az elbeszélés műfajának sajátosságát, amelynek öltözetében megjelenik a Szentírás egyértelmű üzenete, hogy Isten a pogány népeket is meghívja az üdvösségre, amelynek szerzője a betlehemi Kisded. Ma már nemcsak keletről vagy délről mennek Jeruzsálembe és a szent helyekre, hanem a világ minden tájáról. Elmegy oda pápa, mennek püspökök, neves teológusok vagy a tudomány emberei, uralkodók is, és a vallásos zarándokok megszámlálhatatlan sokasága. Az arabokon kívül nem tevéken jönnek, hanem korunk ismert közlekedési eszközeivel. Izajás próféta jövendölése tehát fölényesen beteljesedik: „Gyújts örömfényeket, Jeruzsálem. Népek jönnek világosságodhoz. Tengernyi sokaság özönlik feléd. És hirdetik az Úr dicsőségét.” Ez a prófécia üzenete, melyet Szent Pál így kommentál: Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, és az Evangélium által részesei Isten ígéreteinek.

Ez tanúsítja Isten egyetemes üdvözítő szándékát, amely hittétel. Ebben tárul fel a kinyilatkoztatás üzenetének hitelessége, s méltán van kiemelt rangja vízkereszt ünnepének.

(Boda László írása alapján fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Ady Endre: Karácsony (részlet)

Bántja lelkem a nagyváros

Durva zaja,

De jó volna ünnepelni

Odahaza.

De jó volna tiszta szívből

- Úgy, mint régen -

Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

 

De jó volna mindent, mindent

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

Vissza az újság tetejére

A cselekvés összeköt


Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fásított domboldal, ahol a fák árnyékában több mint 100 éve kisebb-nagyobb épületek helyezkedtek el. A fák az évek folyamán eltávoztak a helyszínről, az épületek pedig a 100 évvel ezelőtti helyzetet felidézve, újra telepített fákkal körülvéve, várják megújulásukat a befogadott pályázatunk anyagi hozzájárulása mellett.

A környezet változtatásának igénye már évek óta érlelődött bennünk. Jöttek, mentek a vélemények a hogyan továbbról, de valahogy a szavak nem akartak testet ölteni. Mígnem tavasszal, minden engedély birtokában a Bakó-Fi Kft. hat tagjának - köztük Bakó Norbival, Lacival és Andrással, már az Európa-bajnokságon hírnevet szerzett magyar favágó válogatott tagjaival - köszönhetően három munkanap alatt „konyhakész” állapotba került a 19 veszélyesnek ítélt 110 éves kőrisfa. A kitermelés költségének (30 és 60 ezer Ft között van egy fa kivágása) átvállalása mellett a kitermelt fára sem tartott a Bakó család igényt, hanem a Karitász közreműködésével a rászorulók húsvéti ajándékára ajánlotta fel, melyet kettős felügyelet mellett 25 címre, a GAMESZ Virág Robi által vezetett teherkocsija szállított ki. A kiszállítás alatt is több közmunkás tevékenykedett azzal, hogy a tűzifának már nem jó gallyakat eltüzelve, szabad területet biztosítson a terep rendezéséhez.

A letisztított terepen a Zsiga-Ács markolója vette át a „szót”, eltávolítva minden olyan fatönköt, melynek kiemelése nem veszélyeztette a stációk épségét. A kiemeléskor keletkezett hatalmas gödrök sem sokáig ásítoztak az ég felé, mert az AGROMÉRA a kitermelt fatönkök elszállítása mellett sok köbméter karámföldet is odahozott. A termőföld Nagy Gábor gépének közreműködésével, tereprendezéssel egybekötve került a gödrökbe, olyan minőségben, hogy abba már a fűmag is kiszórható lett. Igaz álmunkat keresztülhúzta a nyári aszály, mert a megálmodott zöld gyep csak nyomokban alakult ki. Ám tudjuk azt, amit az idő elvesz, vissza is fogja adni.

Míg a tereprendezése folyt, a háttérben Surman Mihállyal az élen többen is tevékenykedtek azon, hogy a területhez illő, a talajt jól elviselő fafajok kerüljenek telepítésre a kálvária-kert ligetszerű kialakításánál.

A fák telepítésének legjobb ideje a lombhullás után van Ezt támasztotta alá minden szakember, így az előbb megnevezett személy mellett a pilismaróti erdőmérnök, Kiss Balázs, kinek javaslatára a 24 db telepítő gödör ásása már október végén megtörténhetett. Öröm volt látni, hogy október 24-én, a képen is látható 48 testvérünk (több is lett volna) vett kezébe ásót, csákányt, fejszét, kapát és lapátot, hogy megküzdve az előállt nehéz körülményekkel, munkájával is tanúskodjon a tettek közösség építő erejéről.

November 13-án délután, a Balassa Logisztik Kft Ducatója a szervezők kezelésében fuvardíj nélkül meghozta a Konopás András által lefoglalt 3 db csertölgy, 2 db kocsánytalan tölgy, 4 db mezei juhar, 3 db kislevelű hárs, 2 db virágos kőris és 2 db török mogyoró összetételű, közel 80 kg-os földlabdás díszfát. Ezeket másnap 9 órától, a fotón is látható 20 személy el is ültetett szakember jelenlétében és a háttérben lévők kiegészítő eszközök és víz biztosítása mellett.

A hiányzó fák megérkezése sem váratott magára sokáig. A 4 db vörös tölgyet és a 4 db nyírfát november 26-án az AGROMÉRA erdészeti ágazata saját kocsijával szállította a telepítés helyszínére, melyet az ott várakozó segítő kezek azonnal el is ültettek.

Megjegyezni kívánom, hogy a munkálatok során több mint 100 testvérünk adta jelét munkájával az Egyházközségünkhöz történő ragaszkodásának úgy, hogy közben gondos kezek által mindig virágokban tündökölt a templomkertünk. Mindig volt dolgos kéz, hogy a plébánia és a cserkészház kertjében növekedjék a kispapok támogatására termesztett kukorica, és állagmegóvásban részesedjen az Arany János utcai ingatlanunk.

Nevek további felsorolása nélkül - azokat őrizzék meg az utókornak a munkálatok során készült fotók és keletkezett dokumentumok - köszönet jár minden résztvevőnek a megvalósulásokat segítő és a jövőben is követendő tetteikért. Ez a köszönet most az újságunkban jelenik meg, ám az örömtelibbet egykor attól is megkapjuk, akiért ezeket a közösség alkotó cselekedeteket véghezvittük.


(Érsekvadkert, 2015. december 1., Molnár; fotók: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Gyorsuló idő

Mindig megdöbbenünk, milyen gyorsan elszaladt megint egy év. Még szerencse, hogy az egyházi év előbb kezdődött, az adventi várakozással, így lelkileg fel tudunk készülni a „világi” időszámítás új esztendejére. Az emberben mindig lappang egy kis gyász és keserűség, mert eltemetünk megint egy évet a saját életünkből is, de van benne egy kis diadalérzés is, hiszen életben maradtunk, túléltük ezt a nehéz évet is. Nemsokára várhatjuk a tavaszt és a velejáró kisebb fűtési számlákat. Jómagam sosem voltam a nagy szilveszteri mulatságok híve, mindig elcsodálkoztam azon, hogy az emberek mennyi pénzt költenek tűzijátékra, pezsgőre, mitől ez az össznépi, sőt összemberi vidámság, amikor inkább szomorkodni kellene, hogy ismét kevesebb lett a földi időnk, vagyis alkalmunk a békés, értelmes munkára és jócselekedetekre. Persze a „fiatalság – bolondság”, a fiatalok úgy érzik, még rengeteg idejük van, az öregek meg fázósan összehúzódnak, alig tudják kivárni az éjfélt, és szerencsések, ha van még kivel koccintani a Himnusz elhangzása után.

Minden évben gyorsabban telik az idő. Nem csak mi érzékeljük így ezt, hanem az események is egymásra torlódnak környezetünkben. Már nemcsak a tegnapi hír számít réginek, hanem az egy órával ezelőtt felröppent is. Hiszen az internet világában a nyomtatott sajtó is csak kullog a történések után. A hírközlés valóban egyetlen „világfaluvá” tette az egész földgolyót, de egyúttal megérthetetlenné és áttekinthetetlenné is, hiszen nincs időnk felfogni és súlyuk szerint kezelni az eseményeket.

Az újkori népvándorlás nem hoz könnyű évet nekünk, magyaroknak sem. Nap mint nap láthatjuk a lépéseinket követő külső és belső acsarkodásokat. Mondhatnánk, hogy mi, keresztény magyarok, már megszoktuk ezt, bár a rossz dolgokat nehéz megszokni. Nekünk, keresztényeknek talán kicsivel könnyebb viselni a terheket, mert ahogyan Krisztus királysága sem e világról való, ugyanúgy a mi vigasztalásunk sem ígéri, hogy egyre jobb lesz az életünk, és egyre könnyebb lesz a mindennapi teher.

A félelmetesen gyorsuló időben szertefoszlanak a hitek és hiedelmek, hogy az ember igába hajthatja a természetet, hogy a tudomány majd megoldja az emberiség gondjait, s hogy utódaink élete egyre jobb és szebb lesz, ha mindenki szorgalmasan dolgozik. Mindnyájan érezzük, hogy egy civilizáció végére értünk, amely Istent elhagyva felemésztette a Föld kincseit és immár az emberi létezést is veszélybe sodorta.

Ahhoz, hogy tiszta szívvel valóban boldog új esztendőt kívánjunk magunknak és az egész világnak, nekünk is magunkba kell szállnunk. Vajon megtettünk-e minden tőlünk telhetőt, hogy előkészítsük „az Úr ösvényeit” és felkészüljünk az idők végére, amikor új eget és új földet kapunk a romlandó régi helyett? Vajon tudunk-e ismét hazát teremteni ebből a szegény, meggyötört kis országból, és emelt fejű nemzetet a megalázott, rettegő lakosságból?

Adjon Isten mindannyiunknak erőt és a hitet az országépítéshez úgy, hogy közben Isten országát is építgessük először önmagunkban és szeretteinkben, s általunk a hite hagyott Európában!

(… Szentmihályi Szabó Péter írása alapján)

Vissza az újság tetejére

BÚÉK!

Kedves Olvasóink, búcsúzzunk az óesztendőtől azzal a reménnyel, hogy boldog esztendőnk lesz. Ragyogni fog ránk a Világ Világossága, és mi befogadjuk, hogy magunk is továbbadjuk az Igazság és az élet ragyogását, ha kell, azon az áron is, hogy üldöztetést szenvedünk az igazságért. Nem keservesen, hanem boldogan, ahogy az Úr ígérte. Derűsen is, próbáljuk derűsen. Talán segít ebben a következő magyar anekdota.

A negyedik parancsolat.

Tszanta úr, az ökumenikus népnevelő mesélte azon a különös májusvégi délutánon, amikor két hónap óta először esett az eső.

Képzeljék, barátaim, szülővárosomban, T.-ben elfogtak egy embert, aki betörte a református templom ajtaját.

Rablás? – kérdezte Szőlősgazda, amúgy szokásos újságolvasó.

A rendőrség is erre gondolt először, hanem amikor elkapták a tettest, az töredelmes beismerő vallomást tett.

Részeg volt- próbálkozott újra Szőlősgazda.

Rosszabb, felelte Tszanta úr. Gyónni akart a szerencsétlen. Meg akarta gyónni, hogy előzőleg fojtogatta az édesanyját. Ez rövidesen be is igazolódott. A mamát kórházba is kellett szállítani. A vádat így rablás helyett emberölési kísérletre módosították.

No, de a reformátusoknál nincsen gyónás! – találta fején a szöget Édesszájú Lóorvos. – Ha járt volna hittanra, tudhatta volna, s nem töri be a templomajtót.

Ha meg is tanulta volna a hittanleckét – mosolygott Szépasszony-, akkor az anyukáját sem fojtogatta volna.

És az én mesém is elmaradt volna, hajtotta meg magát Tszanta úr.

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Templombúcsú 2015


November 30., hétfő este van. Megtelt a templomunk az este 6-kor kezdődő szentmisére, mert a hagyomány és hűség jegyében Szent Andrásnak, templomunk védőszentjének ünnepét üljük most. Felemelő, megható és példaértékű volt a „Nagy-Magyarországot” lefedő hét atya (Berta László, Kelemen Zoltán, Krizan Marián, Lukács András, Luteránus Péter, Tóth Ferenc, Urus Attila) közösségben bemutatott szentmiséje, miközben a gyóntatószék sem árválkodott egymagában. A bűnbánók Horváth József atya szolgálatával, megtisztult szívvel fogadhatták az apostolok által hirdetett Urat, a szentáldozásban.

Egyházközségünk fő ünnepén a szentmise főcelebránsa egykori káplánunk, az erdélyi születésű Urus Attila volt. Tanításában felhívta figyelmünket arra, hogy miként Pétert és Andrást hívta Jézus az „emberhalászatra”, úgy ma bennünket hív hasonló feladatra. A hívás szüntelenül érkezik. Minket is hív az Úr, még ha környezetünk zaja miatt sokszor meg sem halljuk hívó szavát. Hallásunk kifinomulásában jól jön az egyházi év kezdő hónapja, az advent. Itt az ideje az önvizsgálatnak, az elcsendesedésnek, a hívó szó meghallásának, a korszellem háttérbe szorításának, ismét rádöbbenve arra, hogy életünk Isten irgalmából és jóságából eredő ajándék. Tudatosodjék bennünk ezen az ünnepen, hogy Isten irgalmassága nem más, mint viszont szeretetet váró végtelen szeretet. Ennek tudatában törekedjünk mindjobban az életszentségre, ami meghozza bennünk és általunk környezetünkben is a nyugodt, békés életet. Ehhez meg kell tanulnunk várni és virrasztani, hogy megláthassuk a soha el nem felejthető Istenarcot.

Segítsen ebben mindannyiunkat Szent András apostol és az adventi készület. A szentmise keretében verssel, virággal, néhány gondolattal és jelképes ajándékkal köszöntöttük plébánosunkat, András atyát, hogy még hosszú ideig szolgálhasson közösségünk emberhalászaként.

(Érsekvadkert, 2015.11.30., Molnár J.; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

A sajtó bűnei

A sajtó bűneiről írva nem a mindenkori földi törvényt sértő sajtóra gondolok, hanem a sajtó által okozta szellemi és erkölcsi károkra, a jogilag ezek miatt nem büntethető nyomdai és elektronikus termékek előállítóinak és terjesztőinek bűneire. Elnézően azt mondhatjuk, hogy demokrácia van, szólás- és sajtószabadság, mindenki azt ír és mond, amit akar, a „piac” és a közvélemény majd kiszűri a jót és elutasítja a rosszat. Nehéz ezzel a felfogással vitatkozni, hiszen a szabadságnak ez az értelmezése a nyugati értékrend egyik alapja, és a cenzúra diktatórikus intézményét általában mindenki elutasítja.

A senki által sem korlátozható és ellenőrizhető média korunkban a legfontosabb hatalmi ággá vált, amely egyszerre képviseli üzleti, kereskedelmi és politikai érdekeket, akár kormányokat megdönthet, háborúkat és újkori népvándorlást is gerjeszthet, sőt pénzügyi, gazdasági válságot is előidézhet egy globális médiahatalom. Az információ tartalma, igazsága vagy hazugsága, ferdítése vagy elhallgatása ugyan általában utóbb kiderül, de az okozott kár már nem hozható helyre, nem is szólva a rémhírekről, melyek az internet korában fénysebességgel terjednek. A keresztény sajtó kivételt jelent, mert valláserkölcsi okokból nem csatlakozhat a rossz hírekre és üzenetekre szakosodott médiához. Neki az Örömhírt kell közvetítenie, mindazt a jót és szépet, amit a Teremtő és a teremtett világ nyújt az emberiség számára.

Márpedig „modern” kultúránkban a jó és a szép, sőt már az észszerű dolgok is unalmasak a hír- és véleményfogyasztó tömeg számára. Ha kenyeret nem is, legalább cirkuszt akar, és meg is kapja, mint napi kábítószert. A bulvár- és pletykamédia szolgáltatóipara függőséget okoz, egyúttal eltereli fogyasztóit a valóban fontos események hátterének megértésétől, lehetőleg sok képpel és kevés szöveggel, a funkcionális analfabéták seregét növelve. A szellemi és erkölcsi igénytelenség folyamatos színvonalesést idéz elő a médiában, a nézettség, hallgatottság, olvasottság statisztikái a közszolgálati szférát is olyan versenyre kényszerítik, amelyben sohasem győzhet, ha betartja saját szabályait. Az utóbbi időszakban a katolikus sajtó elszántan próbál küzdeni azokkal a liberális lapokkal és internetes portálokkal, melyek rendre és szervezetten félremagyarázzák Ferenc pápa szavait, megnyilatkozásait, hogy ezzel is gyengítsék az Egyház egységét, tanítását. Úgy dicsérik a pápát, mint aki teljesen meg akarja reformálni az Egyházat, keblére ölelve mindenkit, aki eddig szembeszállt a katolikus tanítással. A „liberális” pápa és a „konzervatív” Egyház tételezése és állandó hangsúlyozása sokakat - papokat és hívőket egyaránt - elbizonytalanít, ugyanakkor felbátorítja a katolicizmus ellenségeit.

A média olyan, mint minden eszköz; ahogyan késsel lehet kenyeret vágni, de ölni is. Jobb, ha szembenézünk a tényekkel: a globális média akarva-akaratlan a lélekgyilkosság bűnébe esett, fogyasztása kiskorúak és műveletlenek számára veszélyes.

(… Szentmihályi Szabó Péter cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

A keresztség és halál

Keresztségünk fontosabb esemény, mint a halálunk. Ebben nem a látvány dönt. A keresztséggel tiszták leszünk és befogadóak. Nyitottak Isten Országára. A halál viszont csak egy lépés, amikor a tér-idő-anyag-világ és a bűnök szorító kereteiből kilépünk. A keresztségteremtő cselekedet, a halál viszont csak következmény. Már csak ezért sem egyenrangúak. A keresztség és a halál, mint események abban hasonlítanak, hogy mindkettőnek csak az innenső oldalát látjuk. A keresztség nélküli állapot visszásságait és a halál előtti emberi állapotot látjuk. De hogy utánuk mi van, az már hitbeli kérdés.

És itt ne azokra alapozzunk, akik megkeresztelkedtek, de úgy élnek, mintha ez nem történt volna meg. Nem ők jelentik a mércét, hanem azok, akik arra törekednek, hogy mindennapi keresztjüket a feltámadás jegyében hordozzák. Keresztség és halál így lesz érthető, mert így látható a másik oldaluk is. Gondoljunk erre is, amikor felkeressük temetőben nyugvó, a feltámadásra váró szeretteink sírjait.

(Sánta János cikke alapján)

Önkormányzati hírek

A november 24-i önkormányzati ülés az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. A védőnői szolgálat kérésére a háziorvosi és védőnői tevékenység összehangolását támogató döntésével egyszerűbbé tette a kismamák ügyintézést. A módosuló jogszabályokhoz igazodás érdekében támogatta a Családsegítő Társulás névmódosítását, a feladatellátási megnevezés változásit.

Állásfoglalás született az elmaradt 2-es út felújításának lakossági kezdeményezésben szereplő kérdéseiben, és pontosította az ÖNÓ földhivatali bejegyzéseit.

Döntés született a beérkezett BURSA ösztöndíjak tárgyában, melyről a nyertesek értesítést kapnak.

Az egyebek tárgyában tájékoztatást kaptunk Róth Ágnes, az itt élt zsidóknak történő emléktábla állításával kapcsolatos megkereséséről, az emlékházban történő álladó kiállítás megszervezéséről. Ezzel kapcsolatban beszéltünk a falunkban élt és hírnevet szerzett személyek lakóhelyének emléktáblával történő megjelöléséről, a december 13-i idősek napjáról, az advent második vasárnapi vásárról. Tájékoztatást kaptunk, hogy a Zrínyi út felújítására beadott pályázatunk él, de tartalék listára került.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. január 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Októbertől új elnöke van a Tóalmási Kolping családnak Sebők Andor személyében. A jó kapcsolat ápolás reményében köszöntjük őt a közösségük vezetőjeként.

November 21-én a csehországi Brünóban nemzetközi foci tornán szerepelt egyesületünk csapata. Gratulálunk nekik, hogy a 10 csapat közül a 2. helyen végezve öregbítették Érsekvadkert hírnevét. Már most jelezzük, hogy a következő nemzetközi torna Érsekvadkerten lesz 2016. június első szombatján.

Két szálon futott a karácsonyi készület közösségünkben. Az alapítók csapata kilenc este vitte házról házra a Szent Családot, hogy közös imádság keretében készítse elő az Úr útját. A fiatalabbak mindig más családnál összegyűlve, kisgyermekeik jelenlétében, imádságos környezetben gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit.

Egy doboz jótett címen futó ajándékozási „hadjárathoz” csatlakozott a Kolping családunk is úgy, hogy a helyben december 19-ig beérkezett adományokat a Védőnői Szolgálat és a Karitász véleményét kikérve, karácsony előtt személyesen juttatja el az érsekvadkerti rászoruló családok gyermekeihez.

Ne feledjétek! Szilveszter éjfélkor találkozunk a templomban, egy rövid évzáró és évnyitó Szentségimádásra.

Az élet hitre épül, olvashatjuk Kolping atya felhívásában. Ennek szellemében a következő Kolping misénk és az azt követő rövid imaóránk időpontja: 2016. január 29., péntek este 6 óra.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Emlékeztetőül: Karácsony I. napján: éjfélkor, fél 8 – fél 10 óra (Pusztaberkiben fél 12)

Karácsony II. napján (Szombaton): fél 8 és fél 10 óra a szentmisék időpontja (Pusztaberkiben fél 12) (- este nem lesz szentmise!

 December 31-én, csütörtökön este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise

Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra

Január 1. Péntek: Újév napja, parancsolt ünnep, az újesztendőt Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, mise mulasztással. Szentmisék: fél 8 - fél 1(Pusztaberkiben fél 12)

Jan. 6-a, SZERDA: Vízkereszt PARANCSOLT ÜNNEPE. Szentmisék reggel 7 és este 6 órakor. Szentmisék elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel

 Elsőpéntekes betegeket jan.8-án, pénteken keressük föl.

 Január 24-én kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését megbeszélésre a plébánián du. 3 órakor. (Ápr. 16-án, egész napos szentségimádás, templomi esküvőt nem vállalunk.) 

 Január 21-én, csütörtökön este FÉL 6-KOR  a szentségimádást és szentmisét az egyház egységéért ajánljuk fel. Így imádkozunk a Krisztushoz tartozók egységéért.


KERESZTELTEK   

25./ Herédi Zsanett Krisztina (Herédi Ferenc – Pádár Krisztina)     
26./ Majer Máté (Majer Gábor-Várnai Krisztina)
27./ Szabó Lénárd (Szabó István – Pincze Katalin)
28./ Bicskei Erik (Bicskei Viktor – Járja Katalin)

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:  

51./ Orem Andrásné szül. Bakos Olga (1953)
52./ Fábián József (1955)
53./ Pálinkás István (1921)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. péntek        -

2. szombat     - Murányi István 10. évforduló, felesége Komlós Ilona, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fülöp Miklós 1. évforduló, édesapja, édesanyja, apósa és hozzátartozók

                        - Hálából

3. vasárnap   - Kakas József 2. évforduló, testvére Kuris Jánosné, Erzsébet és hozzátartozók

                        - Valant és Benyó család elhunyt tagjaiért

4. hétfő           - Morcz Csaba

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Papi hivatásokért

8. péntek        - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, vejük Bartók László és elhunyt hozzátartozók

9. szombat     - Záhorszki János, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Péter István szülei, Czinege János, elhunyt hozzátartozóik, Boda, Czinege és Kovács család halottaiért

                        - Dombai Gábor 3. évforduló, szülei, anyósa, apósa és elhunyt hozzátartozók

10. vasárnap - Erdős János, felesége Kopisz Mária, szüleik, fiuk és hozzátartozók

                        - Varga Szilárd, felesége Erdős Margit, gyermekeik, vejük Bakó László, élő és elhunyt családtagok

                        - Híves András, szülei, Kordics János, felesége Pálinkás Anna és a család halottai

11. hétfő        -

16. szombat   - dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda, Valkó, Beke család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Mrekvicska János, szülei, Fábián József, felesége Czinege Margit és hozzátartozókért

17. vasárnap - Szabó Károly, felesége Híves Margit, Vitéz István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

                        - Vincze János, felesége Fábián Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, élő és elhunyt családtagok

18. hétfő        -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     -

23. szombat   - Fábián Ignác, felesége Halaj Anna és szüleik

24. vasárnap - Kristók, Kopcsák és Konopás család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, testvérei János, József, szülők és nagyszülők

25. hétfő        -

26. kedd         -

27. szerda      - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

28. csütörtök - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjaiért

29. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

30. szombat   - Dósa János, Dósa és Boda család élő és elhunyt hozzátartozókért

31- vasárnap -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre