Vadkerti harangok
2011. szeptember


Kálvária búcsú
Szentmiseszándékok
A megbocsátás szeretetből fakad
Hála a terményekért
Életige
I love Madrid
Felhívás Polgárőrség
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kalász hírek
Kolping híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Kálvária búcsú

Az augusztus végi terményekért hálát adó ünnepség után szeptember 17-18-án ismét ünnepelt az érsekvadkerti egyházközség. A színhely most a 107 éve épült, szorgos kezek által megszépült környezetben álló Kálvária Kápolnánk volt. A Szent Kereszt felmagasztalására emlékeztünk most, átgondolva a ma emberének kereszt által szóló üzeneteket, vádakat, bízva abban, hogy megértve azokat, csökkenő tendenciát mutat majd a világunkban eluralkodott önzés. Ehhez adott támpontokat a szombat esti keresztút és az azt követő szabadtéri szentmisén hallott gondolatok.

Az ünnep fő része vasárnapra esett. Régi hagyományainkat felelevenítve, immár 15. alkalommal, népviseletesekkel és lobogókkal ékesített, a kereszt által vezetett, énekkel imádkozó körmenetben, a templomunktól indulva mentünk a másfél kilométerre lévő Kálváriához, a búcsúi szentmise színhelyére. A körmenetben haladva öröm volt látni az abban haladók sokaságát, akik Csíksomlyóra emlékeztető módon ölelték át a szentmise főcelebránsát, Szilágyi Szabolcs újmisés atyát és plébánosunkat, Lukács András apát urat. Öröm volt látni a már helyszínen lévő, a kálvária dombot megtöltő embereket is, akik bekapcsolódva a körmenetben érkezők énekébe váltak a körmenet részeseivé, együtt hangolódva rá Isten üzenetének befogadására. Az ünnepi szentmise rövid, az alábbi részeket is tartalmazó köszöntőkkel vette kezdetét. ,,Magasan áll a Golgota ormán, a Szent Kereszt elhagyottan árván'' - mondja a helyhez illó énekünk bevezető sora. Itt és most érdemes elgondolkodni azon, vajon mi mennyire vagyunk okozója kereszten függő magárahagyatottságának! Közel ezren vagyunk itt, kálvária búcsúnk alkalmából, az eleink által meg-annyiszor átimádkozott szent helyen, hogy Szabolcs atya személyében, gyökereiben érsekvadkerti papunkat köszöntve, belássuk azt, hogy a bennünket érő számtalan kihívás sem térítheti el tekintetünket, a keresztet tartó magaslat felől, hisz onnan mindig életerő sugárzik a csendet nem tűrő való világunk felé.

Meg kell hát értenünk a csend szavát, hisz az lelki békét eredményez. Az olvasmányok kapcsán Szabolcs atya is a testi békére kisugárzó lelki békéről beszélt. A történet egy ismerőséről szólt, aki feltűnően nagy lelki békében áll önmagában, ám másokhoz mindig szeretettel fordul. Mi okozza ezt a viselkedést, képezheti a vizsgálódásunk tárgyát. A válasz egyszerű. Amit tesz, azt másokért teszi. Látva a hatást, olyan ez, mint a jó zongorista esete, aki látva hallgatóságának feldobottságát, tovább tökéletesíti szolgálatba állított tudását. Vajon én hol tartok ezen a szolgáIattevő úton? Miről szól az életem? Csak magamról? És ha csak magamról szól, miért csodálkozom, hogy megunom, mint a zsidó nép a pusztai vándorlás során a mannát?

Ők siránkoztak a megjelenő mérges kígyók miatt, bennünket pedig a panaszáradat önt el segítőkészségünk elaltatásának következtében.

Itt állunk most a kereszt lábánál. Mit mutat nekünk a kereszten függő Jézus? Ugye a

tekintete a kínok közepette is az Atyára irányul. Bennünket szolgálva üresíti ki Önmagát. Élete nem róla, hanem rólunk szól. Itt a kereszten összpontosul az az isteni gondolat, miszerint meghalok értetek, hogy általa életünk legyen. Irányt mutató szolgálat ez számunkra is. Irányt mutat az útra, melyen haladva egyre kevesebb lesz a csak önmagára gondoló, élő-halott ember és emberi közösség. S ahol élet van, ott születik meg az önzetlenségen alapuló, élhetőbb és új világ, a szebb jövő. A szentmisét újmisés áldás zárta, majd a jelenlévők jelét adva a világnak a krisztusi jelenlét elengedhetetlen voltára, körmenetben tértek vissza a templomba. Az ott elhangzó elbocsátó szavak után, ki-ki családjában folytatta e szép ünnepet.

Érsekvadkert,

2011. szeptember 19.

emjé

Vissza az újság tetejére

A megbocsátás szeretetből fakad

Emlékszem egy tavaly decemberi híradásra, amely szerint az egyik bank elengedte azoknak az embereknek a hiteltartozását, akiknek házát Devecserben és Kolontáron elpusztította, teljesen megsemmisítette a vörös-iszap áradat. A döntés 40-50 családot érintett. A pénzintézet szakemberei bizonyára világosan látták, hogy a teljes vagyonukat elvesztő emberektől és családoktól aligha tudják behajtani követelésüket, de mindenképpen nagylelkű volt a felajánlásuk, amellyel a földönfutóvá vált embereket segítették. Emlékeimben kutatva nem emlékszem rá, hogy ehhez hasonló eset történt volna a közelmúltban.

Arról viszont nap mint nap hallhatunk a híradásokban, hogy a bank által megbízott végrehajtó a tartozás fejében értéktárgyakat foglal le valakinél, vagy a törvénytelen módon kölcsönöket adó uzsorások verőlegényei erőszakos eszközökkel hajtják be a tartozásokat. Elengedni a tartozást? Van ennek esélye a mai nehéz gazdasági helyzetben? Bizony ár a kivétel nélkül minden devizahiteles örülne, ha a hitelintézet elengedné tartozását és országunk is j ól járna, ha a külföldi hitelezők elengednék a magyar állam adósságát, de egyikre sincs esély. Ebben az írásomban nem szeretnék tovább foglalkozni a gazdasági kérdésekkel, mert Jézusnak az evangéliumban olvasható példabeszéde valójában nem gazdasági ügyről szól, még akkor sem, ha első pillantásra annak tűnik. A történetben egy nagylelkű királyról hallottunk, aki rendkívül nagy összegű tartozást engedett el egyik szolgájának.

Ugyanez a szolga azonban rögtön ezt követően rendkívül szívtelennek bizonyul, mert egyik társától erőszakos módon követelte azt a kis összeget, amelyet kölcsönzött neki.

Az evangélista nem csak az összegek közti nagy különbséget hangsúlyozza ki, hanem a kétféle magatartás, a nagylelkűség és a szívtelenség ellentétét is.

A példabeszéd bevezetése, illetve lezárása egyértelműen elárulja számunkra, hogy nem pénzügyi tartozásról van szó. Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban tesz fel Jézusnak egy kérdést arról,

hogy hányszor kell megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. E kérdésre válaszolva mondja el Jézus a példabeszédet az adósságot elengedő királyról, aki az irgalmas Atyát jelképezi. A történet végkövetkeztetése arra figyelmeztet minket, hogy az igazságos Istentől büntetésre számíthatunk, ha nem bocsátunk meg embertársainknak, miként az irgalmas Atya is megbocsát minden embernek. A példabeszéd elemei megfelelnek a biblia szóhasználatának, amely szerint a bűnös ember olyan adós, akinek Isten elengedi adósságát, amikor megbocsátja bűneit. A megbocsátás ingyenes, Isten irgalmasságának köszönhető.

A bűnös tulajdonképpen nem érdemli meg az elengedést, amely Isten nagylelkűségéből fakad. Mindezek után még egy fontos dolgot kell látnunk. Jézus szavainak újdonsága abban áll, hogy az embernek utánoznia kell az irgalomban gazdag Istent. A mi Urunk emlékeztet rá, hogy Istennel való kapcsolatunkban újra és újra megtapasztalhatjuk az irgalmat, amelyet emberi kapcsolatainkban is gyakorolnunk kell. A harag, a bosszú, a megtorlás nem lehet jelen embertársainkkal való kapcsolatunkban, mert képmutatás volna részünkről Istentől gyógyulást kérni bűneinkre, ha szívünkben harag él felebarátunk iránt. Mennyire hazug és őszinteség nélküli volna, ha úgy esedeznénk Istenhez bűneink bocsánatáért, hogy közben mi talán éppen az igazságosságra hivatkozva követeljük az ellenünk vétők megbüntetését.

A megbocsátás gyakorlása az Istenben való új élet lényeges eleme. És ez a megbocsátás fakadjon minden esetben igazi szeretetből, miként Isten is szeretetből bocsát meg nekünk.

(HIS, Mt18 21-35)

Vissza az újság tetejére

Hála a terményekért

(Hálaadás utáni gondolatok)

Fogadd e! Szentatya, mindenható örök Isten,

Ezt amit áldozunk itt lenn.

Melyet felajánlunk az igaz Istennek,

Oltalmába téve minden küzdelmünket.

Felajánljuk szívből minden napunkat

Családunkat és teljes önmagunkat.

Elhoztuk jó szívvel mit földünk megtermett ,

S megköszönjük Neked puha kenyerünket.

Bár bűneink súlya nyomja a lelkünket,

Mégis megáldottál ez évben is minket.

Áldd meg szerszámaink és minden gépünket,

Áldd meg Istenünk dolgos két kezünket.

Áldd meg földjeinket, a virágos mezőket,

Házi állatainkat, s a vadon élőket.

Add, nevedet áldja,

S legyünk együtt Isten szerető családja.

Kezedbe ajánljuk kicsiny falunkat,

Egész nemzetünket, egész világunkat.

Add a rend nyugalmát, s jöjjön el országod,

Az egész magyar föld egy szívvel imádjon.

Te is ó Nagyasszony, hazánk Védasszonya,

Anyai palástod terítsd rá e honra.

Vezess minket Anyánk, Szent Fiad honába,

Hogy mindannyian eljuthassunk

a boldog mennyországba.

 

Ragyogó napsütés, gondosan előkészített templomkert s rengeteg termény fogadta augusztus utolsó vasárnapján a nagymisére igyekvőket. Öröm volt látni, hogy megtelik templomunk emberekkel, gyerekekkel és felnőttekkel, akik közül sokan népviseletbe is öltöztek e hálaadó ünnepre. Hálát jöttünk adni a testet tápláló terményekért, s hálát adni a hűségért annak, akitől minden származik. Az elvetett mag kikel és növekedik, melynek mértéke a talaj előkészítettségétől is nagyon függ. Hogy van ez a szíveinkben? Kellően előkészítjük-e nap mint nap a szeretet apró magjának életterét?

A termények emlékeztetnek is bennünket Isten ajándékaira, hisz az időjárás viszontagságai ellenére is bőségesen juthat abból minden család asztalára.

Minden növény és minden gyümölcs más és más. Mi, emberek sem vagyunk egyformák. Ahogy arra törekszünk, hogy növényeink jó gyümölcsöt teremjenek, törekednünk kell arra is, hogy szíveink gyümölcse is fogyasztható eledele legyen fele barátainknak.

A gyümölcsök és termények értünk vannak. Bennünket szolgálnak. Nekünk keresztényeknek is ez a feladatunk. Szolgálni mind jobban, másokért élni, mert csak ezen az úton haladva lesz új világ, s szebb jövő a bennünket követő nemzedékek számára.

Érsekvadkert 20II. augusztus 29. emjé

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

,,Megyek, hogy teljesítsem akaratodat." (Zsid 10,9)

Ez a mondat a 40. zsoltár egyik sora, amelyet a Zsidókhoz írt levél szerzője ad Isten Fiának ajkára, aki az Atyával folytat párbeszédet. A levél írója így akarja még inkább hangsúlyozni Isten Fiának szeretetét, aki azért lett emberré, hogy az Atya akaratának engedelmeskedve elvégezze megváltói művét.

E szavak szövegkörnyezetéből kiderül: a szerző rá akar mutatni, hogy Jézus áldozata mennyivel magasabb rendű az ószövetségi törvény áldozatainál, amikor állatáldozatokat mutattak be Istennek, vagy az emberen kívül eső (nem közvetlenül embert érintő) áldozatokat. Jézus viszont végtelen szeretettől indíttatva saját akaratát, teljes önmagát ajánlotta fel az Atyának, amikor a földön élt.

„Megyek, hogy teljesítsem akaratodat.”

Ez az ige a nyitja annak, hogy megértsük Jézus életét. Segít életének mélységéig hatolni, felfedezni az aranyszálat, amely összefűzi földi létének különböző szakaszait: gyermekkorát, rejtett életét, megkísértéseit, választásait, nyilvános működését s végül kereszthalálát. Teljesíteni az Atya akaratát: ez volt Jézus egyetlen szándéka minden pillanatban, minden helyzetben; és valóban kizárólag azt tette. Semmit sem tett, ami azon kívül esett. visszautasította a legcsábítóbb ajánlatokat, ha nem álltak teljes összhangban az Atya akaratával.

,,Megyek, hogy teljesítsem akaratodat.”

Ez az ige megérteti velünk azt a nagyszerű tanítást, amely Jézus egész életében irányadó volt: a legfontosabb, hogy az Atya akaratát tegyük és ne a magunkét, hogy így képesek legyünk nemet mondani önmagunknak, és igent mondani neki. Az igazi szeretet Isten iránt nem a szép szavakban, gondolatokban, érzésekben rejlik, hanem abban, hogy valóban engedelmeskedünk parancsainak. A dicsőítő áldozat, amelyet tőlünk vár, az, hogy nagy szeretettel felajánljuk neki legbensőbb dolgainkat, azt, ami leginkább a miénk: az akaratunkat.

„Megyek, hogy teljesítsem akaratodat.”

Hogyan éljük tehát ennek a hónapnak az igéjét? Ez az ige egyike azoknak, amelyek rávilágítanak, hogy az evangélium természete az,hogy az árral szemben halad, hiszen szembeállít minket azzal a mélyen gyökerező hajlandóságunkkal, hogy a saját akaratunkat keressük, az ösztöneinket, érzéseinket kövessük.

Ugyanakkor ez az ige váltja ki leginkább a modern ember megütközését.

Olyan korban élünk, amikor az én került előtérbe, az egyén autonómiája, az öncélú szabadság. Az ember a saját kedvtelései kielégítésében láda önmegvalósulását, az élvezetek keresése válik a döntések mozgatórugójává, a boldogság titkává, pedig tisztában vagyunk vele, hogy ez milyen szörnyű következményekhez vezet.

Jézus kultúrája tehát szemben áll a saját akaratunk keresésére alapozott mai kultúrával. Az ő kultúrája teljesen Isten akaratának a teljesítésében áll, és csodálatos gyümölcsöket ígér életünkben.

 Próbáljuk meg tehát úgy élni az e havi igét, hogy mi is az Atya akaratát választjuk, és ahogy Jézus, mi is erre alapozzuk egész életünket, ez legyen cselekedeteink ösztönző ereje! Így elindulunk a felé az isteni kaland felé, amelyért egy örökkévalóságon át hálásak leszünk Istennek.

Igy leszünk szentek, és sok szívben fogjuk elültetni Isten szeretetét.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

I love Madrid

Augusztus 15-én eljött a már lassan egy éve várt és tervezett Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó kezdőnapja, mely idén a 14. alkalommal került megrendezésre és mottója a következő volt: „Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben” (Kol 2:7).

A délelőtti nagy pakolászás és bőröndméregetés után elindultunk a repülőtérre, ahonnan a kora esti órákban indult gépünk Madrid felé. Közel háromórás utazás után megérkeztünk a Barajas reptérre, ahonnan rögtön a regisztrációs központ felé vettük az irányt, ahol megkaptuk a résztvevők számára összeállított csomagot.

Amerre mentünk, lépten-nyomon fiatalok éneklő, táncoló csoportjaival találkoztunk, akik nemzeti színű zászlóikkal vették birtokukba a spanyol fővárost az Ifjúsági Világtalálkozó idejére. A látvány és a hangulat felidézte bennünk a 2005-ös kölni Találkozót – és újra átélhettük azt a felejthetetlen élményt, amit hat évvel ezelőtt tapasztaltunk

A regisztrációt követően egy külvárosi plébániára mentünk, ahol a szállásadónkkal találkoztunk volna, de mivel későn értünk oda, már zárva találtuk a parókiát. Egy közeli iskolában kértünk szállást, ahol – szintén a Találkozóra érkezett fiatalok – szívesen láttak minket vendégül. Másnap a plébánián bemutatták a szállásadó családot, s csomagjaink lepakolása után nyakunkba vettük a várost, hogy minél több nevezetességet láthassunk, és a közös lelki programokról se maradjunk le.

A kulturális programunkat követően a Cibeles tér felé vettük az irányt, ahol a madridi érsek tartotta az Ifjúsági Világtalálkozó nyitó szentmiséjét. A tömeg olyan hatalmas volt, hogy a térre el se jutottunk, így a térre vezető sugárúton kihelyezett kivetítőkön követhettük a nyitányt.

Következő nap délelőtt egy angol nyelvű katekézisen vettünk részt egy szálláshelyünkhöz közeli templomban. Ebéd után megcsodáltuk az üzleti negyed felhőkarcolóit, majd a sokak által kedvelt, a Real Madrid labdarúgócsapatának otthont adó Santiago Bernabéu stadionban tettünk egy nagy túrát, ahol megcsodálhattuk, milyen tisztelet övezi hazánk egykori kiváló focistáját, Puskás Ferencet. A kora estét egy hatalmas parkban töltöttük, ahol koncertek, előadások üdítették a Találkozó fiataljainak jókedvét.

Csütörtökön a korábbi fővárosba, Toledoba kirándultunk. 20 perc vonatút után egy gyönyörű, régi stílusában megmaradt város fogadott minket. A kopár sziklás hegyre épített városból kimagasló várat és Katedrálist körülvevő árnyákos utcáiból nyugodtan meg lehetett tekinteni a keresztény és mór kultúra keveredésében épített tereket, bástyákat, díszes épületeket. A hosszas nézelődés után visszaindultunk Madridba, hogy részt vehessünk a pápa ünnepélyes fogadásán. Késő estig eltartott XVI. Benedek vonulása az érseki palotától a Cibeles térig, s megható volt látni azt a rajongó tiszteletet és szeretetet, amit a fiatalok a Szentatya felé tanúsítottak ottléte alatt. A nap zárásaként egy labdarúgó mérkőzésre is sikerült eljutnunk és megtapasztalhattuk azt a stadionbeli hangulatot, amit eddig csak a televízió képernyője előtt láthattunk.

Pénteki reggelink alkalmából megkóstoltunk néhány tradicionális spanyol sonkát és sajtot. Ezt követően a város turisták által kevésbé ismert helyei felé vettük az irányt, s eldugott kis utcácskákon keresztül eljutottunk a Szent Ferenc Katedrálishoz, majd megtekintettük a bikaviadalok helyszínét, a Plaza del Torost, s ezenkívül még sok kis templomot és kápolnát sikerült felfedeznünk Madrid kevésbé frekventált helyein.

Este fél nyolctól a Szentatya vezette keresztúton vettünk részt, amit a város egyik sugárútja mentén épített hatalmas, életnagyságú és élethű stációknál végeztek. Az utolsó metró – amelyik a szálláshelyünkre vitt volna – indulása előtt még egy gyönyörű és lélegzetelállító körmeneten vettünk részt, amelyen életnagyságú, feldíszített, különböző szenteket ábrázoló szobrokat vittek a vállukon tízes csoportokban az emberek. Őket egy rézfúvós együttes zenével kísérte, melynek szövegét együtt énekeltük a többi fiatallal.

A szombat reggeli városnézés után a délutáni órákban indultunk ki a Madrid déli részén fekvő Cuatro Vientos reptérre, ahol aznap virrasztás, másnap pedig a záró szentmise volt. Egész nap verőfényes napsütés volt, ám ahogyan az este közeledett és gyűltek az emberek, úgy gyűltek felettünk a felhők is. Hatalmas vihar támadt az esti szertartás közben, de ennek ellenére a Szentatya megtartotta a közös imádkozást. Ezt követően rengeteg fiatal útnak indult, mivel úgy látták, nem lenne biztonságos a szabadban tölteni az éjszakát. A viharra való tekintettel mi is visszatértünk a szállásunkra, majd másnap keltünk újra útra, hogy részt vegyünk a záró szentmisén.

A Szentatya celebrálta záró szertartás délelőtt fél 10-kor kezdődött. Közel kétmillió, javarészt fiatal vett részt ezen a csodálatos ünnepen. Felemelő érzés volt látni ennyi embert, akik egy cél érdekében jöttek a spanyol fővárosba: hogy együtt tölthessünk testben és lélekben egy egész hetet, és közösen mondjunk hálát mindezért. Megható volt 2005 után újra részt venni az Ifjúsági Világtalálkozón és tanúságot tenni hitünkről.

Köszönjük ezt az örök élményt és lélekben való gazdagodást mindenkinek, aki imádkozott értünk és támogatott minket.

 Krisztián  és Gellért

Vissza az újság tetejére

Felhívás

Mint azt a híradásokból tudjuk 2011.október 1. és 2011.október 31. között népszámlálás lesz. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Érsekvadkerten csak helybeli személyek végzik ezt a feladatot. Sajnos gyakran az értékeinkre pályázó elemek is számláló biztosnak adva ki magukat, figyelmet elterelő módon megdézsmálva azokat, okozhatnak meglepetéseket. Fontos tehát, hogy ismerjük a kérdezőbiztost!

A környező településről érkező hírek alapján jelezzük, hogy,,álcsatorna'' tisztítók, és hasonló ház körüli tevékenységet hirdető csapatok keresnek fel idős személyeket, akár a hatóság nevében is. Hivatalosan ilyen tevékenység nincs, ezért ne engedjék be őket lakásaikba, mert lakásba jutásuk értékeik eltulajdonításával járhat.

(Önkormányzat-Polgárőrség)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A nyári szünet ellenére kétszer is ülésezett képviselőtestületünk. Állásfoglalás született a Káposztások hasznosításáról, szabad utat adva az ott épülő nyugdíjas otthon vállalkozói megvalósulásának.

Áttekintettük költségvetésünk helyzetét, melynek számai alapján elfogadásra került az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok számára kiírásra került pályázaton indulásunk.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a beadott pályázatunk közül a gyógyszertár környéki gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéhez, valamint a műfüves pálya megvalósulásához érkezett pozitív elbírálás.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.október 17. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkésztábor "nulladik nap"

2011. augusztus 14-én hat bátor vén nekivágott az országnak, hogy új területet keressen a törzsnek, mivel el kellett menekülnünk Érsekvadkertről a sápadt arcúak miatt. Délben összepakoltunk és útnak eredtünk megkeresni azt a helyet, amit Manitu kijelölt számunkra.

Ha az első nekivágásra nem is, de másodszorra megtaláltuk az odavezető ösvényt. Felszerelésünket kockáztatva átkeltünk egy széles patakon és nemsokára elénk tárult a Gilice-rét teljes pompája.

Rögtön megszerettük a helyet, leszámítva azt a temérdek darazsat, amik megkeserítették étkezéseinket. Az utazási fáradalmakat kipihenve gyorsan neki láttunk a rezervátum kiépítésének, hogy méltóan tudjuk fogadni farkaskölykeinket. Ez magába foglalta a megtisztulás sátrát (fürdősátor), a Pemikán sátrat (konyhasátor), amely a helyét keresve végig járta az egész rezervátumot a zászlórúd és a kereszt készítését. Sötétedésre kellőképpen kifáradtunk, tábortüzet gyújtottunk, majd hamar nyugovóra tértünk, hogy a lehetőségekhez képest pihenten fogadhassuk az érkező indián törzseket.

Dühöngő Bika

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

Augusztus utolsó vasárnapján tartottuk a már hagyományos terményeket megáldó szentmisénket, melyet körmenet követett. Kalászosok, kolpingosok és sokan mások népviseletbe öltözve vittük végig a feltámadási körmenetünk útvonalán a Kalász házban körmenetre előkészített terményeket, mint Isten számunkra adott ajándékait.

A körmenet végén Apát úr megáldotta azokat, majd a megszegett új kenyerek és kalácsok templomkerti agapé keretében, kötetlen beszélgetés mellett kerültek elfogyasztásra. Adja isten, hogy a világon senki se éhezzen, minden ember asztalára kerüljön kenyér.

Szeptember 8-án, a Szűzanya születésnapján kísértük utolsó útjára sokat szenvedett Kalász testvérünket, Kovács Jánosnét, született Paulicsek Erzsébetet. Már fiatal korában is Kalász tag volt, s tíz évvel ezelőtt új tagokkal bővülve, vezetésével fogadalmat téve szerveződött újjá egyesületünk. Az ő ötlete volt házunk korhű öltözetben lévő életnagyságú bábukkal történő benépesítése melyben a varrni tudó asszonyaink nagy segítségére voltak. Volt még egy nagy álma, melyet már nem valósíthatott meg, de ha a Jóisten erőt ad megvalósításához, megcsináljuk, hogy odaátról is örülhessen annak. Itt és most is köszönjük fáradozását, amit házunk szépítése, a hagyományaink megőrzése érdekében kifejtett, Isten áldjon, nyugodj békében, hálás szívvel gondolunk rád!

(Kalász testvérek)

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a felújításra kerülő alsópáhoki üdülő 9 szoba bútorzatát az erdei ház részére megkaptuk. Szeptember első hétvégéjén haza is került a kamionnyi áru, melynek egy része be is épült a következő hétvégén. A munka ősszel folytatódik, melyre vasárnaponként lehet jelentkezni Beke Lászlónál.

A tervezhetőség végett jelezzük, hogy október 9-én, Magyarok Nagyasszony ünnepén Szentkúti zarándoklatot szervezünk. A buszok 8 órakor indulnak a Takarékszövetkezet elől. A megérkezést követően a parkolóból körmenetben megyünk a kegytemplomhoz, ahová jelképeinket is vigyük. Itt csatlakozhatnak hozzánk a személykocsival érkezők is. Az ünnepi szentmisét volt káplánunk, Udvardy György Pécsi megyés püspök úr mutatja be. Busz költség 1500 Ft, melyet a Beke Lászlónénál, Gyurcsek Gyulánénál, Molnár Jánosnénál (takarékban) történő jelentkezéskor kell befizetni.

Ifjúsági hírek


Az idei évben Kaposvár és az ottani kolpingos fiatalság adott otthont a már, hagyományosnak mondható Kolping Ifjúsági Tábornak szeptember első hétvégéjén. Augsburgból nyolc fiatal érkezett, hogy együtt tölthessünk pár csodálatos napot a somogyi megyeszékhelyen. A csütörtök esti érkezést közös vacsora és beszélgetés követte, hogy jobban megismerjék egymást a résztvevők. Az utazás fáradalmait kipihenve, pénteken felfrissülve vágtunk neki a teljesen megújított belvárosnak, melynek ünnepélyes átadása éppen egybeesett ottlétünkkel. Első állomásunk a Városháza volt, ahol az alpolgármester asszony tartott idegenvezetést részünkre. Ezt követően megtekintettük az elkészült új sétálóutcákat és felújított parkokat, közösségi tereket, majd délután részt vettünk a Miénk a város elnevezésű fesztiválon.

Ennek keretében avatták fel a megszépített belvárost, de emellett sok érdekes kulturális programon is részt vettünk: augsburgi barátainknak nagy örömet szerzett a néptáncbemutató, a környékbeli kézműves termékek vására és - természetesen- a helyi borok kóstolója. Az estébe nyúló koncerteket követően együtt szorítottak velünk német barátaink a magyar labdarúgó válogatott Svédország elleni sikeréért - ami külön öröm volt számunkra.

Szombaton a szintén nemrég felújított Virágfürdőbe látogattunk, ahol az egész napos fürdőzés és pihenés játszotta a főszerepet. Az este folyamán mindenki elmondta tapasztalatait e pár nap közös együttlétével kapcsolatban, majd az élmények elmesélése után már a jövő évi táborozást kezdtük el tervezni.

2012 augusztusában egy német-magyar nyelvi- és kulturális tábort rendezünk majd, amire már most elkezdhetnek készülni a fiatalabbak (14-18 éves korosztály) is, hogy egy ilyen együttlét alkalmával szerezhessenek jobb nyelvtudást, kulturális ismereteket és természetesen új barátokat.

(eszgé)

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Az esti szentmisék szept.18-tól 6 órakor kezdődnek.
Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, szombaton este fél 6-kor lesz 
A rózsafüzér: Hétfő-kedd-szerda a Kálvária kápolnánál, csütörtök-péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban.       
Október 9-én Mátraverebély - Szentkúti Magyarok Nagyasszonya búcsú.
Okt. 23-án, Missziós vasárnapon a szentmiséken a missziók javára gyűjtünk.
Okt. 23-án, NEMZETI ÜNNEP: a nagymise előtti SZENTOLVASÓT ÉS A SZENTMISÉT MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.
 Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján d.u és november 1-én, a temetői ájtatosság után.

KERESZTELÉSEK:

18. Gulyás Panna (Gulyás Árpád – Zsiga Eszter)

19. Temela Lukács (Temela Zoltán – Bolla Veronika)

20.  Lada Dominik, Olivér (Lada János – Rácz Timea)

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

            2./ Jún. 25: Jardek Krisztián – Varga Krisztina (Pusztaberki)

            3./ Júl.23: Molnár László – Vozik Katalin

            4./ Aug. 20. Lukács László – Kovács Szabína

            5./ Aug. 27: Györe Gergely – Bozsonyik Mónika

            6./ Szept.3: Konopás Tamás – Jamrik Anita

 

HALOTTAINK:

            32./ Tomis Jánosné, Pistyúr Margit (1934)

            33./ Seres László (1940) Pusztaberki

            34. Kovács Jánosné, Paulicsek Erzsébet (1936)

            35. Vitéz Jánosné, sz. Kopoisz Rozália (1925)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. szombat     - Kristók János 3. évforduló, veje, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária és gyermekei

                        - Pálinkás István, 2. évforduló, élő felesége Csillag Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, a család élő és elhunyt tagjaiért

2. vasárnap   - Jakubecz Gergely, szülei, unokája, Czinege és a Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki József, fia József 3. évforduló, Záhorszki és Hrapan család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Jakubecz János, Jakubecz és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    - Fábián Ferenc, szülei, testvérei, apósa, anyósa

                        - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és nászuk László

7. péntek        - Nagy István, felesége Kristók Emer, szüleik, fiuk és Vitéz család elhunyt tagjaiért

8. szombat     - Szabó János, szülei és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Kaba János 20. évforduló, felesége Kordics Mária 1. évforduló, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Pálinkás József, felesége Híves Erzsébet, szülei, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

9. vasárnap   -

10. hétfő        - Csillag István, szülei, Csillag István és Erdős Margit és nagyszülők

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök - Záhorszki Ignác, szülei, a Csordás család élő és elhunyt tagjaiért

14. péntek     - Záhorszki István, felesége Holman Ilona, a család élő és elhunyt tagjaiért

15. szombat   - Tóth József, felesége Száz Mária 2. évforduló, édesapja Száz István és elhunyt családtagok, Boda János, szülei és nagyszülők

                        - Súth János (25. évforduló), szülei, veje, Varga család halottaiért

                        - Erdős János 2. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

16. vasárnap - Molnár János, édesapja, apósa, anyósa, Kristók József, felesége és hozzátartozók

                        - Varga János, felesége Varga Erzsébet 1. évforduló, veje és szüleik

                        - Csillag Gyula, 2 felesége, gyermekeik, szüleik, vejük Fábián István, testvére és szülők, nászuk Jakubecz György és felesége

17. hétfő        - Fábián Jánosné sz. Dósa Erzsébet, édesanyja Dósa Sándorné 1. évforduló és hozzátartozók

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök - Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik, sógoraik és sógornőik

                        - Fábián István, felesége Csillag Mária és szüleik

                        - Csillag János hősi halott, felesége, szülei és leányuk Erzsébet

21. péntek     - Egy család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Csillag Ferenc, felesége Jakubecz Margit, szüleik, élő és elhunyt családtagok

                        - Hogál József, felesége Molnár Ilona 2. évforduló, fiuk János, szüleik, a család élő és elhunyt tagjaiért

22. szombat   - Zöllei István 1. évforduló, Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hoszpodár József, felesége és szülei

23. vasárnap - Szabó János, szülei, apósa, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit 10. évforduló, gyermekeik, szüleik, testvéreik és elhunyt családtagok

                        - Pistyúr János, felesége Halaj Mária, 2 gyermekük, nászasszonyuk, a Halaj és Czinege család élő és elhunyt tagjaiért

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök -

28. péntek     - Erdős István, felesége Boda Erzsébet, veje József, unokája István, élő és elhunyt családtagokért

                        - Hálából 50. házassági évforduló

29. szombat   - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, vejük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Paulicsek Péter, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Dósa János, fia és a család halottaiért

30. vasárnap - Percsina Pálné sz. Csillag Margit 1. évforduló, férje és fia

                        - Bozsonyik János, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Konopás és Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

31. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre