Vadkerti harangok
2017. április


Húsvéti fények Európában
Szentmiseszándékok 
Feltámadt Krisztus
Nagyböjti lelkigyakorlat gondolatai
Amikor II.János Pál Pápa egy kiugrott papnál gyónt
A harmadik napon
Találkozás a Megfeszített Szeretettel
Hogyan éld meg a feltámadást? - 6 válasz
Pilinszkiy János: Milyen felelmás
Hívom a családokat
Nagymamáink bölcsessége III.
Móra István: Édesanyámnak
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Húsvéti fények Európában

Az emberiség egyik legnagyobb sorsfordulatának idejét éli. Egyszerre „reng a Föld” minden földrészen. Nincs egyetlen pontja sem a földgolyónak, amely a válság okozta tragédia hatáskörén kívül maradna. Segítők közreműködésével illegális vándorlás itt is, ott is.

Mindent elöntött, mint egy új özönvíz, az önzés. Az ember anyagias bódulatában nem ismer törvényt a saját érdekein kívül. Nem ismer kötelezettségeket, csak jogokat, amelyeket mindenkivel szemben megkövetel, és sokall minden áldozatot az államért, ugyanakkor jogot formál arra, hogy az állam védje egyéni érdekeit. Életcélja lett az egyre nagyobb anyagi nyereségre törekvés és az élet minél rafináltabb élvezete.

Mi, európaiak nem feledhetjük, hogy az európai kultúra nem a toronyházak, nem a repülőterek, nem az összközműves otthonok világa, hanem lelkiállapot, amely a keresztény műveltség hagyományaiból szívja erőit. A kérdés, hogy az ember hajlandó-e tovább élni ennek a műveltségnek erkölcsi keretei között, vagy beilleszkedik az európai hagyománytól idegen eszmeáramlatok, életformák hatalmi vonulatába.


Fel kell készülnünk arra nekünk, magyaroknak is, hogy anyagi és szellemi erőinket feltétel nélkül hazánk megmaradásának, s ezáltal Európa jobb sorsának szolgálatába állítsuk.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: egységes. Ez az egység nem Brüsszelből központilag irányított egyformaság színtelen azonossága, nem egyeduralmi törekvés, hanem mozaikszerűen sokszínű, sokoldalú. Az egység akkor erős és tartós, ha részei megtartják sajátosságaikat, amelyek a maguk belső törvényei szerint fejlődnek. Ezt az egységet egy figyelemreméltó belátás élteti: életképes az a közösség, amely önként vállalt áldozatokból bontakozik ki.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: a szabadság birodalma. Ez nem azonos azzal a szabadságeszmével, amely kihasználja a védteleneket, hanem a szabadságnak egy olyan formája, amelyben minden ember meghozza a maga áldozatát annak érdekében, hogy testvére vele egyenértékű szabadságot élvezzen.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: demokratikus. Ez olyan rendszer, amelyben képviselethez jut az egész nép, minden népréteg véleménye, törekvése. A jogállam keretei közt megküzdhetnek a különböző világnézetek az emberi személyiség és közösségek jólétéért az elfogadás szellemében. Az egyoldalúsággal szemben érvényesülhet az alkotó gazdagság sokoldalúsága és termékeny kölcsönhatása.

Az új Európa húsvéti Európa lesz: a szociális haladás elkötelezettje. Mindenkinek, s legfőképpen a társadalom peremén élőknek biztosít emberhez méltó létet a szeretet és gondoskodás jegyében, amelyre elsősorban az idősek, a betegek, a gyengék szorulnak. A fiatalok ugyanakkor olyan oktatást kapnak, amely felkészíti őket a fejlődés szolgálatára.

2017 húsvétja után is kérjük a Megváltót, hogy ajándékozzon meg minket a feltámadás hitével, amikor szeretett magyar hazám is, elszántan és alkotó erővel küzd egy jobb világért, egy új Európáért, a határok sérthetetlenségéért.

Az új Európa az egység, a szabadság, a demokrácia, a szociális haladás elkötelezettjeként, mint a reménység jele tündököljön a Világ egén.

(P. Kozma Imre OH 2011. évi cikke alapján. Fotó: Kristók J )

Vissza az újság tetejére

Feltámadt Krisztus

Feltámadt Krisztus, Te olyannak fogadod el szívünket, amilyen. Miért kellene hát arra várnunk, hogy megváltozzék szívünk, miután elindulnánk Feléd? Te fogod átalakítani. Lángra gyújtod lelkünk csipkebokrát. Nyitott sebeinken át árasztod belénk szeretetedet. Éppen fájdalmaink által termékenyíted meg a veled való közösséget. Hangod megtöri éjszakánk sűrűjét, és megnyílnak bennünk a dicsőítés kapui.

(Roger testvér)

Vissza az újság tetejére

Nagyböjti lelkigyakorlat gondolatai

A lélek kiművelésére szánt idő ez a három este - ezzel a gondolattal vezette be a nagyböjti lelkigyakorlatunkat Szabó József atya, aki az egri szemináriumban is tanít, és együtt készült a papságra András atyánkkal. Megjegyezni kívánom, az atya már kétszer járt Érsekvadkerten a papi évfolyam találkozó alkalmából, sőt az egyik alkalommal az „osztálymisét” is ő mutatta be templomunkban.

Az első este elmélkedésében a bűnbánatot jártuk körbe, ami így a húsvét közeledtével különösen is aktuális téma. Ugye, ha visszatekintünk eddigi gyónásainkra, a bennünket vádló bűnökre, milyen sokszor szembesülünk azzal, hogy „visszaköszönnek” bűneink. Oly sok van azokból, amelyekért az előző gyónásunkkor is kértük Isten bocsánatát. Megfogadtuk, hogy elkerüljük azokat, küzdünk ellenük és visszazuhanunk. Ezért is kell szembesülni bűneinkkel, mint tette azt a szamariai asszony is a tőle vizet kérő Jézus kérdéseit követően. A szembesülés által be kell látnunk azt is, hogy a bűn szemben áll az ember lényével, az Isten képmásának teremtettségünkkel. Isten mentes a bűntől. Isten végtelenül szép, tiszta és szeretetét irányunkban pazarló. Mi is erre vagyunk teremtve. Célunk sem lehet így más, mint az arra való törekvés.

A bűn szembe megy a tisztasággal, az igazsággal és a szeretet törvényeivel, hogy elhomályosítva az isteni képmásunkat, a Sátán képmását helyezze előtérbe lelkeinkben. A bűn kiradírozza belőlünk Istent, s helyébe vágyainkat ülteti az „én tudom mi a jó nekem” felfogás útján.


Szembesülni kell tehát bűneinkkel! Lelkiismeret-vizsgálatunk ne korlátozódjék csak a parancsok teljesítetlenségére, hanem az Isten emberévé válását tartsa szem előtt. Átgondolva bűneinket, azokat őszintén megbánva Isten megbocsát nekünk a szentgyónás útján. Mai szóhasználattal élve kiüti belőlünk a bűn vírusát. S a kegyelem által újjá születünk, amit egy-egy jó gyónást követően mindannyian érezhettünk eddig életutunkon. Felvillan a Tábor-hegy képe ekkor, és ráérzünk arra, hogy oly jó nekünk ebben az állapotban lenni.

Hogy sokáig élhessen bennünk ez az érzés, belső tartalékként adta nekünk Jézus az Oltáriszentséget, az Ő testét és vérét, ami nem halott, hanem élő test. Ez a test jeleníti meg nagycsütörtököt, nagypénteket, a húsvétot minden szentmise keretében.

A szentáldozásban az állandó jelenlét hitében összefonódunk Jézussal, aki ekkor belép az életünkbe. Élettel tölt el bennünket és velünk van. Velünk van az utcákon és tereken, munkahelyeinken és otthonainkban egyaránt. Az áldozás így válik olyan örömszerző találkozássá, ami a kegyelmi jelenléttel megvéd bennünket.

De lehet-e öröm az ember szívében a nagyböjtben, a halál közelében? Erre a választ a záró szentmise keretében hallhattunk a Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi szakasz kifejtésével. Hallhattuk, hogy Jézus tudtára hozzák, hogy a jó barát Lázár beteg. Jézus megtehette volna, hogy a hír hallatán távollétében is meggyógyítja barátját. Hitünk növelése érdekében nem teszi azt, hanem a végsőkig, Lázár haláláig kivár. A végeredményt hallhattuk a négy napja eltemetett Lázár feltámadásával. Mi is, de főként betegeink is, a lázári utat járjuk. Nekünk is van ebben a küzdelemben segítségünk, hitünket erősítő betegek kenete. E szentség vétele ugyan nem kímél meg a betegségek okozta szenvedésektől, ám erőssé tesz lélekben, ha fájdalmainkat kapcsolni tudjuk Jézus értünk vállalt keresztáldozatához. Élessé lesz ekkor a bennünk lévő, az első napon is többször említett istenarcunk. Tudatosodik bennünk az, hogy aki egy volt velem a szenvedésben, egy lesz velem a dicsőségben is. És ez az örömhír a választ is megadja a feltett kérdésre.

Feladatunk tehát nem lehet más, főként a húsvét közeledtével, mint hogy átgondoljuk életünket és törekedünk arra, hogy életkorunkhoz igazodóan, egyre inkább élővé tegyük azt a tényt, hogy mindannyian Isten képmásai vagyunk!

(Érsekvadkert, 2017.04.02. emjé; fotó: Vitéz T.)

Vissza az újság tetejére

Amikor II. János Pál Pápa egy kiugrott papnál gyónt

12 éve április 2-án költözött a Mennyei Atyához Szent II. János Pál pápa. Az ő életszentségét bizonyítja az az igaz történet, melyet a 777 katolikus blog oldala közöl. Hogyan menti meg a szent lengyel pápa gyónása a Róma utcáin lézengő hajléktalan egykori papot?

Scott Hahn amerikai katolikus teológus egyik pap barátja egyszer Rómába utazott, ahol II. János Pál pápával kellett találkoznia. A Szent Péter Bazilika felé menet egy templom előtt haladt el. Elhatározta, hogy bemegy és imádkozik. A templom küszöbén egy koldust vett észre, aki ismerősnek tűnt a számára. Betért a templomba, imádkozott néhány percig, aztán kilépett a templomból.

Ekkor jutott eszébe, kire emlékezteti őt a koldus: egy szemináriumi társára, akit vele együtt szenteltek pappá. Zavartan közelebb lépett, hogy beszéljen vele. A koldus vonakodva elmondta neki, hogy sutba dobta a reverendát. A pap csak pár percet tudott vele beszélni, mielőtt nehéz szívvel otthagyta, nehogy elkéssen az Őszentségével való találkozóról. Elment a Vatikánba és hamarosan az audienciára várakozók sorában találta magát, sokadmagával együtt.

A Szentatya elé érve megfeledkezett a protokolláris tanácsokról és áthágva minden előírást, II. János Pál lábai elé borult, koldussá lett pap barátjáról beszélt neki és a tanácsát kérte. A pápa arra biztatta, azonnal menjen és keresse meg egykori társát, majd pedig térjen vissza a Vatikánba, de ezúttal már a hajléktalannal.

A kihallgatásról távozva gyorsan visszament a templomhoz, ahol még mindig ott volt barátja, a koldus pap. Elmondta neki a hihetetlen újságot: „Gyorsan! A Szentatya vár minket magához magánvacsorára!” A koldus szabadkozott, hogy borzasztó állapotban van, koszos, rongyos és nincs mit felvennie. Barátja így felelt: „Ide figyelj! Nem megyek nélküled! Menjünk a szállodámba, adok borotvát és egy váltás ruhát, az megteszi.

Épp idejében értek vissza a Vatikánba. A két papot II. János Pál magánlakosztályába vezették, ahol Őszentségével vacsoráztak. Az étkezés végeztével a pápa arra kérte Scott barátját, hogy hagyja őt egyedül a koldussal, és várakozzon a hallban. A Szentatya ekkor a koldus pap felé fordult, és így szólt hozzá: „Atyám! Meghallgatná a gyónásomat?” A koldus pap dadogva felelte, hogy ő már nem pap. A pápa erősködik: „Egy pap örökre pap.” A koldus szabadkozott, hogy ő kiugrott pap és nincs joga gyakorolni papi hivatását. A Szentatya azt válaszolta, hogy ő a pápa, és azonnal visszahelyezheti őt.

Kifogyva az érvekből, a kiugrott pap nem tehetett mást, mint hogy beleegyezett és meghallgatta II. János Pál gyónását. Rögtön utána pedig a pápa lábai elé borult, és zokogva kérte, hogy most a Szentatya hallgassa meg az ő gyónását. Mielőtt elbocsátotta, a Szentatya közölte vele, hogy máris rábízza egy plébánia vezetését, különleges feladatként pedig megbízta, hogy a koldusokkal foglalkozzon.

(Forrás: 777, www.777blog.hu. Érkezett Bálinttól)

Vissza az újság tetejére

A harmadik napon

Hiába temették testét szikla sírba,

amint előre Róla meg volt írva:

A föld gyomrába csak három napig maradt

míg végig járta a pokolt ez alatt.

A harmadik napon elhagyta a sírt

mert a halál fölött hatalommal bírt,

és ez igazolta, bár megölték, él Ő,

az Élet Ura, az Örökkön Élő.

Amint megmondotta, valósággá vált,

halála legyőzte a rideg halált,

és kősírjából az élet született,

az örök halálnak mely véget vetett.

Ezért a legszentebb húsvét hajna(l),

az örök életnek szent diadala.


(B. L. Marosszentgyörgy, fotó: Kristók J)

Vissza az újság tetejére

Találkozás a Megfeszített Szeretettel

Egy 20 éves álom teljesült be Virágvasárnap vigíliáján. Miért? Mert a helyi fiatalok majd’ húsz évvel ezelőtt kísérelték meg először – és sokáig úgy is tűnt, hogy utoljára – a Kálvária-kápolnánál gitáros énekekkel keresztutat járni. Akkor az időjárás viszontagságai miatt az ájtatosság a templom falai közé szorult.


Idén ismét megszületett az elhatározás – ezúttal az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar tagjainak fejében: legyen szép környezetben gitáros keresztút, használjuk a tavaly felújított Kálvária stációit. A hely szépségéhez méltó énekeket Sillye Jenő – Kovács Gábor szerzőpáros negyven éve megírta, nekünk „csak” (újra) meg kell tanulnunk.


A szabadtéri éneklés segítéséhez megkerestük a balassagyarmati Don Bosco Zenekart, amelynek tagjai évek óta rendszeresen járták ezt az ájtatosságot, s Lazsán Zsolt vezetésével vállalták, hogy segítenek a dalok megtanulásában, eléneklésében. A decemberi gyertyagyújtáskor ismerkedtünk meg az ipolyszalkai énekkarral, karvezetőjük, Soós Évi már ekkor jelezte, szívesen részt vesznek további közös éneklésen. Az újabb közös szolgálat lehetősége nagyon fellelkesítette a szalkai ifjakat. Mindkét ének- és zenekar külsős testvérekkel is bővült, akik a vezetők baráti társaságához tartoznak. Hamarosan körvonalazódott az is, hogy a vadkerti keresztútjárás mellett Balassagyarmaton és Ipolyszalkán is szolgálni fogunk.

Két havi kemény gyakorlás után elérkezett a várva várt szeszélyes áprilisi hétvége. Bár a hét elején még félő volt, hogy az időjárás miatt ismét meghiúsul a tervezett program, de az Úr megkönyörült rajtunk. Szép, kissé szeles szombat délután várt a Kálvária-kápolnához ellátogatókra. Lukács András apát úr vezette a Családok keresztútját, segítségére voltak a helyi fiatalok és idősek, apák, anyák és gyermekek – minden állomásnál más és más. Az egy órás ájtatosság méltó előkészülete volt a Nagyhét liturgiájának, és sok testvérünknek nyújtott lelki élményt, kapcsolódási pontot Krisztus áldozatához, a Húsvét titkához.


Külön örömöt jelentett számunkra – a megvalósult szolgálat mellett – a sok támogató szó és tett, melyet a település részéről kaptunk, valamint az egyházközség támogató hozzáállása. A két említett település egyházközségei szintén nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak bennünket, és közreműködő testvéreinket Balassagyarmaton Virágvasárnap vigíliáján, Ipolyszalkán pedig Virágvasárnap. Nagy lelki élmény volt, hogy mindkét helyen testvérekkel teli templomban elmélkedhettük át Krisztus megváltó szeretetét.

A sok biztató mosoly, elismerő szó pedig arra indít bennünket, hogy jövőre is vállaljuk egy újabb szabadtéri keresztút szolgálatának fáradalmait.

(Érsekvadkerti Gitáros Énekkar. Fotó: Kristók J)


A keresztútról készült képek az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.facebook.com/pg/ersekvadkerti.gitarosenekkar/photos/?tab=album&album_id=1752823951685868

Vissza az újság tetejére

Hogyan éld meg a feltámadást? - 6 válasz

Húsvét a felszabadulásról szól. A feltámadás ünneplése esélyt ad nekünk, hogy kimondjuk: „Igen, Jézus, hiszek!” Hordozzuk a feltámadás örömét egész éven át!

Az egyik legszebb szentírási rész, amikor Jézus Mária Magdolnát sírva találja a kősír bejáratánál és megkérdezi (Jn 20,15): „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ez nem egy szónokias kérdés, Jézus arra kíváncsi, miért aggódunk, és reményt ad nekünk.

 1. Menj oda, és érintsd meg!

Miért ijedtetek meg?” kérdezte Jézus Lukács evangéliumában, mikor feltámadása után megjelent az apostoloknak. „Miért támad kétely a szívetekben? Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” (Mt 28,20) Ha ott lettünk volna az apostolokkal, valószínűleg mi is ijedten álltunk volna köztük. Azonban ahogyan akkor a tanítványok megtapasztalták, Jézus valóságos, a feltámadás valóság, tehát az ígéretei is igazak. Ez azt jelenti, bízhatunk benne, mikor azt mondja, velünk lesz minden nap a világ végéig.

2. Add át neki önmagad!

Akaratunkat és életünket Isten kezébe kell adnunk. Isten igazságának ismerete az első lépés a szeretet útján Isten felé. Ez a folyamat röviden összefoglalva: Képtelen vagyok rá – Ő képes rá – Rábízom! Minden alkalommal, mikor azt mondjuk Istennek: „Vedd ezt tőlem!”, a feltámadást éljük át, mert megemlékezünk ígéretéről, hogy Ő hűséges marad mindörökké.

3. Ne félj!

Az Úr angyala megjelent Mária Magdolnának és Máriának: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.” Később mikor Jézus megjelent az asszonyoknak megismételte: Ne féljetek! Ez nem könnyű, de kis lépésekkel a kereszt melletti bánattól egészen az üres sír csodájáig juthatunk. 

4. Üresítsd ki önmagad!

Közülünk senki sem Isten. A feltámadás lényege: Isten emberré lett, de az ember nem lett Istenné. Mikor úgy érezzük, több erőre lenne szükségünk, alázatosnak kell lennünk, és ezáltal képességeinken túl teljesíthetünk.

5. Mindig és mindenhol imádkozz!

Az emmauszi tanítványok miután megérezték a Feltámadott jelenlétét a kenyértörésben, így beszélgettek: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Az egész életünk ugyanúgy imává válhat, a hétköznapi dolgokkal együtt, mint az emmauszi út. Minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy elinduljunk ezen az úton. 

6. Ismerd fel Istent mindenben!

A böjti elcsendesedés után Húsvét az örvendezés ideje. János Pál pápa mondta: Istent mindenben megtalálhatjuk. Egyesülhetünk vele mindenben és minden által. Isten él, és mindenütt jelen van. Alleluia!

Forrás: 777blog.hu

Vissza az újság tetejére

Pilinszky János: Milyen felelmás

Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kő
egyenesen és egyértelmüen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

Milyen
megkésve értjük meg, hogy a

szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
későn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Most, hogy már a férjem is nyugdíjas, – mondta szomszédasszonyának egy idősödő nő – a gyerekeink is kirepültek, jobb szeretek csak magamban lenni. Nem szeretem a nyüzsgést, a sok embert, legjobb szóba se állni velük. A fiatalabbja elégedetlen, az öregebbje csak panaszkodik. A férjemmel sem sokat beszélgetünk, egy életen át már kibeszélgettük magunkat. Meg különben is, mi jót várhatunk még a mi életünkben? Mi okozhatna nekünk még örömet? Új ismerősökre nem vágyunk, a régiek elmaradoztak, egyik nap olyan, mint a másik, annak örülünk, hogy élünk.

Az embert – az egyetlen teremtményt a földön, akit Isten önmagáért akart – Isten a saját képére és hasonlóságára teremtette, és ez, – mivel maga Isten egy és háromságos: az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége –, viszonyban létet, kapcsolatban létet jelent másik személyekkel. (vö. Mulieris Dignitatem 7.) Isten nem magányosnak, hanem társas lénynek teremtette az embert, és már a teremtéskor megalapította a házasság intézményét (Ter 1, 28), hogy lehetővé tegye a társadalom létrejöttét. A társadalom nem magányos egyedekből áll, hanem házaspárok által alapított családokból. A családokból azonban csak akkor lesz társadalom, ha a családtagok közötti kapcsolat tartós, egyre mélyülő, kölcsönös tiszteletre épülő. A Teremtő szeretetből és szeretetre teremtette az embert, az ember és Isten kapcsolatának alapja tehát Isten szeretete. Erre a szeretetalapra épül fel az emberek, a családok és a közösségek közötti kapcsolat. A Szeretet arra késztet, hogy szolgáljuk mások javát és a közjót. Az ember akkor tölti be hivatását, ha harmonikus szeretet-kapcsolatban van Teremtőjével, a Teremtő többi gyermekével és az egész teremtett világgal.


Az emberi kapcsolatokról Ferenc pápa így ír: „A keresztény eszmény mindig arra hív, hogy győzzük le a mai világ sugallta gyanakvást, az állandó bizalmatlanságot, a megtámadástól való félelmet, a védekező magatartást. Sokan próbálnak mások elől a kényelmes magánszférába vagy a bizalmas barátok szűk körébe menekülni, és lemondanak az evangélium társas természetének realizmusáról. Mert ahogyan egyesek szívesen vennének egy test és kereszt nélküli, tisztán spirituális Krisztust, a személyek közötti kapcsolatokat is csak kifinomult készülékek, képernyők és rendszerek által keresik, melyeket tetszésük szerint ki- és bekapcsolhatnak. Eközben az evangélium mindig arra hív, hogy vállaljuk a másik arcával, minket megszólító fizikai jelenlétével, fájdalmával és kéréseivel, magával ragadó örömével való találkozás kockázatát, szüntelen testi közelségben. Az Isten testté lett Fiába vetett igazi hit elválaszthatatlan az önátadástól, a közösséghez tartozástól, a szolgálattól, a mások testével való kiengesztelődéstől. Isten Fia a maga megtestesülésében a gyöngédség forradalmára hívott meg minket.” (Evangelii Gaudium 88.)

Mi akadályozza ma az embereket őszinte, elmélyült kapcsolatok kialakításában? Segítenek vagy akadályoznak a technikai eszközök az emberi kapcsolatok létrehozásában és ápolásában? Mondjatok példákat a Ferenc pápa által említett „gyengédség forradalmára”!

Korunk embere hajlamos a világot, az életet csak a saját érdeke szempontjából nézni. Az érdekek között első helyen szerepelnek az anyagiak, a maga és családja testi-lelki jóléte, a biztonság, a háboríthatatlanság. Ezeket veszélyeztetve látja, ha másokkal, egyénekkel és közösségekkel kell szorosabb kapcsolatba lépni, kötelezettségeket vállalni, elköteleződni. Ez vezet a családok bezárkózásához, elszigetelődéséhez, és a közösség széteséséhez. Az ilyen elszigetelődött családok arra nem gondolnak, hogy bármi gond, probléma adódik, akkor magukra maradnak, külső segítség híján pedig könnyen széteshet a család is. A családon belüli és a családok közötti kapcsolatok kölcsönhatásban vannak egymással.

Az önközpontú emberek nem feltétlenül ateisták, sőt, gyakran hívőnek, kereszténynek gondolják magukat, vallásosságuk azonban a spirituális fogyasztói szemlélet egy formája. Nem akarnak sem a másik emberrel, sem Istennel személyes kapcsolatba lépni. Sok hívő ezért elrejtőzik és visszavonul a többiek tekintete elől, és finoman egyik helyről a másikra, vagy egyik feladatból a másikba menekül, anélkül hogy mély és tartós kapcsolatokat építene ki. Pedig a menekülés hamis orvosság, mely megbetegíti a szívet, s olykor a testet is. Az egyetlen út a másokkal való találkozás. Legyünk kezdeményezők, segítsünk azoknak, akikkel találkozunk, hogy legyőzve belső ellenállásukat sajátítsák el a találkozás művészetét, hogy tudjanak másokat őszintén becsülni és útitársnak elfogadni. Tanuljuk meg Jézust mások arcán, hangjában, igényeiben felfedezni. És anélkül hogy belefáradnánk a testvériség melletti döntésbe, meg kell tanulnunk, hogy egy ölelésben együtt szenvedjünk a megfeszített Krisztussal, amikor igazságtalan támadás vagy hálátlanság ér.

Hogyan tudtok iskolai, főiskolai tanulmányaitok alatt, munkahelyeteken magányos társaitokkal kapcsolatba lépni? Milyen veszéllyel jár, ha egy csoport bezárkózik, új tagot nem fogad be, a csoporton kívüliekről pedig nem vesz tudomást?

Sok családban egyhangúan telnek a napok, mindenki végzi a dolgát és esténként arra is fáradt, hogy jó éjszakát kívánjon a másiknak. Találkoznak, meg is beszélik a napi teendőket, kötelességszerűen gondoskodnak egymásról, de nincs közös örömük, nem ismerik egymás vágyait, nem köti össze őket az együtt növekedés igénye. Ha valami nézeteltérés támad, könnyen kitör a vihar, és nehezen csillapodik le, mert kicsi, vagy gyenge a villámhárító: a türelmes szeretetet.

„Az igazi öröm a családban nem felületes, és nem a tárgyaknak, vagy a kellemes környezetnek köszönhető. Az igazi öröm az emberek közötti mélységes, a szívükben érzett harmóniából fakad, és szívüket kitárva mutatják meg együttlétük és egymás kölcsönös szolgálatának szépségét életük útján. A felszabadult öröm magával ragadó érzésének azonban az alapja Isten jelenléte a családban, az ő befogadásra kész, irgalmas, figyelmes szeretete mindenki iránt. Mindenek előtt pedig a türelmes szeretet. A türelem isteni erény, amely arra tanít, hogy legyünk türelmes szeretettel egymás iránt a családban. Csak Isten tudja összhangba hozni a különbözőségeket. Ha Isten szeretete nincs jelen, elenyészik a harmónia, felszínre tör az önzés, és kialszik az öröm. Az a család azonban, amely a hit örömében él továbbsugározza ezt az örömöt, a föld sójává, a világ világosságává, az egész társadalom kovászává válik. (Ferenc pápa 2013. okt. 27-i homíliájából)

A szomszédasszony mosolyogva hallgatta az idősödő nőt. Tudja kedves, mi se sokat nyüzsgünk már – mondta –, de néha olyan jól esik egy jót beszélgetni. Megemlítette egyszer, hogy hova való, hát az én férjem is arról a vidékről jött, biztos találnának közös ismerősöket. Tudja mit? Jöjjenek át hozzánk vacsora után, van a férjemnek egy kis otthonról való bora, azt mondja, hogy az minden gondra, bajra a legjobb orvosság.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

 Vissza az újság tetejére

Nagymamáink bölcsessége III.

Savanyú káposzta

A káposzta savanyítva őrzi meg leginkább magas C-vitamin-tartalmát. Ennek a jelentősége igen nagy, mert ételeinkben az elkészítés során - a hő hatására - a C-vitamin nagy része tönkremegy. Télutón a C-vitaminban dús savanyú káposzta segíthet ezt a hiányt pótolni. S az sem elhanyagolható szempont, hogy ez a zöldség lehet az egyik legolcsóbb C-vitamin-forrás a hideg időben.

Citrusfélék

A citrusgyümölcsök amellett, hogy C-vitamin-bombák, tele vannak gyulladáscsökkentő antioxidánsokkal. A lázas állapottal vagy hányással járó influenzában is segítenek pótolni az elvesztett folyadékot, és csökkentik a tünetek intenzitását. Ha télen mindennap egy pohár narancs- vagy grépfrút levet elfogyasztunk, felerősíthetjük immunrendszerünket a megfázás ellen.

Jó tudni!

A grépfrútban található egyes vegyületek megváltoztathatják a gyógyszerek hatását, ezért ha gyógyszeres kezelésre szorulunk, vagy krónikus betegek vagyunk, kérjük ki orvos tanácsát.

 

Antibiotikum helyett:

Mézes fokhagyma

Két gerezd fokhagymát nyomjunk át fokhagymanyomón, majd keverjük el 1 teáskanál mézzel. Naponta 4-5-ször ismételjük, hiszen ez a legjobb természetes antibiotikum, 2-3 nap alatt kitakaríthatja a kórokozókat a szervezetből.

 

Fokhagymával az érelmeszesedés ellen (Kínai recept)

Az elkészítés módja:

35 dkg megtisztított fokhagymát fokhagymaprésben szétnyomunk, majd 10 napig áztatjuk 3 dl, 96%-os, gyógyszertárban kapható alkoholban, lezárt üvegben. Naponta egyszer fellötyköljük, hogy a fokhagyma hatóanyagainak kioldódását ezzel is serkentsük. Ezt követően a pépet tiszta ruhán átszűrjük üvegbe. A nyert folyadék tömény fokhagymakivonat.

Adagolása:

Mindig evés előtt kell meginni, kevés tejben, gyümölcslében vagy vízben elkeverve: reggel, délben és este.

  1. nap:         1 csepp,           2 csepp,           3 csepp
  2. nap:         4 csepp,           5 csepp,           6 csepp
  3. nap:         7 csepp,           8 csepp,           9 csepp
  4. nap:       10 csepp,         11 csepp,         12 csepp
  5. nap:       13 csepp,         14 csepp,         15 csepp
  6. nap:       15 csepp,         14 csepp,         13 csepp
  7. nap:       12 csepp,         11 csepp,         10 csepp
  8. nap:         9 csepp,           8 csepp,           7 csepp
  9. nap:         6 csepp,           5 csepp,           4 csepp
10. nap:         3 csepp,           2 csepp,           1 csepp

11. naptól: napi 3 x 25 csepp, amíg a folyadék el nem fogy. A kúra idején a szokásosnál több folyadékot kell fogyasztani.

Vissza az újság tetejére

Móra István: Édesanyámnak

Csendes alkonyat volt,

Ahogy hazaértem,

Ave Máriára

Harangoztak éppen.

 

Ültél a ház előtt

A régi kispadon,

Könnyekkel szemedben,

Sóhajjal ajkadon.

 

Letérdeltem eléd,

Közelről néztelek,

Úgy eltévedt rajtam

Jóságos két szemed.

 

Kerested a régi

Derült vonásokat,

Ragyogó szemeim,

Nevető arcomat.

 

Az arcom oly törött,

A szemem sem ragyog,

Miről is tudtad meg,

Hogy a fiad vagyok?

 

Hazajöttem, anyám,

Beteg vagyok, lelkem,

Anyai szerelmed

Gyógyítson meg engem.

 

Taníts meg engemet

Még egyszer nevetni,

Taníts meg remélni,

Taníts meg szeretni.

 

Vígy el, ahogy régen

Az első misére-,

Mutasd meg még egyszer

Az utat az égre.

 

Ugye megvannak még

A glóriás szentek,

Akik énnálam is

Még többet szenvedtek?

 

Mutasd meg őrizőm

Az Isten Bárányát,

Mondd, hogy csókoljam meg

A feszület lábát.

 

A nagy kereszt alatt

Térdeljünk le ketten,

S mondjuk el mint régen:

Hiszek egy Istenben.


Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az április 3-án megtartott soron következő ülésén az alábbi témakörökkel foglalkozott képviselő-testületünk: Visszavonásra került az 1/2017. (II.10.) rendeletünk, amely a képviselők tiszteletdíjról történő ismételt lemondásával vált aktuálissá. A törvényi előírásokhoz igazodóan módosításra került a Polgármesteri Hivatal Szervezési és működési szabályzata. Határozat született újabb belterületi utak felújításában történő pályázat tárgyában is. A pályázható összeg nagyságának mértékében a Zrínyi út gyógyszertár felőli szakasza és az Eötvös út Honvéd út felőli része került megnevezésre a beadandó pályázatnál. Tájékoztatás hangzott el az óvodai beiratkozások időpontjáról (04. 24-27. 8:00-12:00). Jóváhagyásra került a volt terményforgalmi területének határrendezése és a hatályos rendezési tervhez igazodóan Holman József építési telek kialakítási kérelme.

Napirendek között szerepelt a fogorvosi ügyelet kérdése, melyben a balassagyarmati ügyeleti-rendszerhez történő kapcsolódás kapott szabad utat. Előírásnak tettünk eleget azzal, hogy az államilag finanszírozott településrendezési eszközök és az Arculati kézikönyv tárgykörhöz beérkezett pályázatok közül kijelöltük azt a céget, akire ezt a feladatot rábízzuk.

Egyebek között hallhattunk még arról, hogy a jegyzőasszonyunk még mindig tartós betegállományban van, és elindult a felettes hatóságokkal kompatibilis ASP informatikai rendszer. Tárgyaltunk a Trianoni emlékmű Hősök téri megvalósulásáról, az ivókút-szökőkút cseréről, a járdafelújítás felgyorsításáról, Tűzgyújtási rendeletünk betartatásáról, melynek első lépése ismét a rendeletről történő tájékoztatás lesz.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. május 15. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek2017.05.06. 08:00-tól Nemzetközi Kolping Focitorna

2017.05.13.10:00-tól Családi nap kicsiknek, nagyoknak

2017. 05. 20. Nagymarosi Találkozó

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


1./  Május 1-én este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban hétköznapokon a szerda kivételével mindennap este 7 – kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál. Vasárnap a templomban mise után.

2./  Május 21-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás.   

3./ Jeles napok májusban: május 1: Munkás szent József ünnepe, Május 7. Hivatások napja: anyák napja, papi és szerzetesi hivatások napja. Máj. 24- Keresztények segítsége. Május 28. Urunk menybemenetelének ünnepe.

KERESZTELTÜNK:       

1./ Árpás Laura, Rebeka, (Árpás Károly- Molnár Bernadett, Erzsébet)
2./ Kelemen Zsófia (Kelemen István – Jakubecz Anett)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-

HALOTTAINK:

14. Szarvas József (1930)

15. Széles Péter (Csesztve, 1975)

16. Seres László (Pusztaberki, 1961)

17.  Szabó László (1948)

18. Ferencsik József (1923)

Az 1%-os befizetett személyi adóról  ne feledkezzenek el rendelkezni!  

 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról.

(Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. hétfő           -

2. kedd           - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. szerda        -

4. csütörtök    - Jegyesekért: Sipos Dániel – Baráz Judit

5. péntek        - Boda Kálmán, felesége Valkó Ilona, szüleik, nagyszüleik, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

6. szombat     - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család megholtjaiért (Alapítványi)

                        - Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa és veje Fábián József

                        - Szabó, Molnár és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

7. vasárnap   - Hálából élő családért 40. házassági évfordulón

                        - Temela János, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Élő és elhunyt érsekvadkerti Tűzoltókért

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, Nagy Ignác és a család élő és elhunyt tagjaiért

12. péntek     -

13. szombat   - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, Németh és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából 2 családért

                        - Kocsis Ferenc, felesége Pinke Anna, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért

14. vasárnap - Halaj Sándor, Boda, Valkó és Bajnok család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristók János, felesége Halaj Margit, lányuk Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, élő és elhunyt családtagok

15. hétfő        -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, gyermekeik, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozókért

19. péntek     - Molnár Lajos, felesége Fodor Margit, családjuk és hozzátartozókért

                        - Lencsés László, felesége Kovács Anna 1. évforduló és fiuk László

20. szombat   - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, szüleik, gyermekeik, unokájuk János és hozzátartozók

                        - Konopás András, felesége Kovácspál Ilona, szüleik, nászuk, nászasszonyuk, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Págyor László 1. évforduló, Vitéz József, felesége Szabó Anna

21. vasárnap - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Fábián József, felesége Czinege Margit, valamint Fábián Ignác, felesége Halaj Anna, szüleik és hozzátartozók

                        - Boda István, felesége Molnár Margit, szüleik, testvéreik, vejeik és a Záhorszki család élő és elhunyt tagjaiért

22. hétfő        -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

                        - Zöllei, Jakubecz és Kalmár család élő és elhunyt családtagokért

26. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

27. szombat   - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 16. évforduló, fiuk Ignác, nászuk Vitéz Sándor, valamint a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Holman Sándor 3. évforduló, szülei, apósa, anyósa és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Záhorszki Erzsébet 7. évforduló, szülei, testvérei élő és elhunyt hozzátartozóiért

28. vasárnap - Papp Ádám – Mácsík Viktória jegyesekért

29. hétfő        -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre