Vadkerti harangok
2016. november


Egy angyal megérint
Szentmiseszándékok 
Jöjj el!
Virrasztás
Szeplőtelen fogantatás ünnepe
Egyetlen királyunk
Advent
Hívom a családokat
Mi dolgunk e világon
Meghívó helyett
Mária adventi készülete
Az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar felhívásai az ünnepekre
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Egy angyal megérint

A karácsonyi ünnepre készülvén - mert bizony ideje már most elkezdenünk a készületet - Rembrandt József álma című festményét szemlélem. A jelenet a betlehemi istállóban játszódik a Jézus világrajötte utáni órákban. A kép középpontjában Mária pihen a szalmán, karjai között kendőjébe takarva a kis Jézus. Mária alszik, álmában karolja át a Megváltót, aki alig látszik. A háta mögött imára kulcsolt kézzel József pihen, ő is alszik. A festmény harmadik alakja, akiből a fény árad, egy angyal, az Isten küldötte, aki mutatóujjával megérinti József vállát. Éppen azt készül elmondani Józsefnek, hogy még azon éjjel menekülnie kell Egyiptomba, mert Heródes halálra keresi az újszülött gyermeket. A kép által rögzített pillanat folytatásaként József kinyitja szemét, felkel és pakolni kezdi kevéske holmijukat. Mozdulataiban nincs sietség. A figyelmeztetést időben kapta. Miután kivezette a felmálházott szamarat az ajtó elé, visszalép az istállóba, még egyszer körbenéz a szegényes helyen, majd Máriához hajol, csendesen ébreszti, hogy a gyermek fel ne ébredjen, aztán indulnak messzi országba, menekülnek.


Advent első vasárnapján azzal a szándékkal is felidézhetném e jelenetet, hogy már most, az adventi készület kezdetén gondoljunk arra, hogy hová kell elindulnunk és megérkeznünk, kivel találkozhatunk és milyen öröm vár majd minket karácsony ünnepén. Emellett gondoljunk most arra, hogy egy angyal, akit Isten küld, hozzánk lép, megérint minket, üzenetet hoz. Egy angyal fel akar ébreszteni, útnak szeretne indítani minket. Ne villámcsapásszerű ébresztésre gondoljunk, hanem csak egy gyengéd érintésre. Nem kell kapkodnunk, nem kell sietnünk, minket most nem üldöznek, nem kell menekülnünk. Van még időnk, a figyelmeztetést időben kaptuk. Ébredjünk, itt az ideje a készülődésnek, induljunk! Az evangéliumban éjszakai virrasztásról, éberségről, készületről, várakozásról olvasunk. Arról, hogy egy ember idegenbe indul, elhagyja otthonát, mindenét a szolgákra bízza, a kapuőrnek pedig megparancsolja, hogy virrasszon, éberen várja visszatértét (vö. Mk 13,34). Az advent jegyében helyénvaló éberen virrasztó kapuőrnek tekintenünk magunkat, de mégis vegyük inkább a bátorságot, hogy a ház tulajdonosai vagyunk, akik éppen útnak indulunk. A korábbi években már vigyáztunk eleget a házunkra, vagyonunkra, életünkre, most ideje kilépnünk a magunk világából. Ideje elindulnunk egy szegényesnek tűnő hely felé, amely megújulást, megváltást, újjászületést tartogat számunkra. Vásárlások és rohangálások nélkül el tudom képzelni az adventet. A sötétben gyengén világító fény nélkül már nehezen. Csend nélkül, hallgatás nélkül, álom nélkül, üzenet nélkül, érintés nélkül, indulás nélkül, találkozás nélkül már biztosan nem. Miként a betlehemi Gyermek nélkül is elképzelhetetlen a karácsony.

Az adventi koszorún a négy közül egy gyertyát gyújtunk meg a mai vasárnapon. Legyen ez az első az indulás gyertyája! Gondolj arra, hogy egy angyal megérintett! Kelj fel és indulj!

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Jöjj el!

Az egyházi évben megint eljött az advent, ismét a várakozás imáit mondjuk. De Te már eljöttél, osztoztál velünk életünk örömeiben, hétköznapjaiban és keserű végében is. Hívhatunk még valami többre? Így kiáltunk feléd: Jöjj el, Jöjj el Te, aki soha el nem távoztál! Mert a Te napjaidnak nincs soha estéje. Mert a Te valóságod nem ismer véget. Jöjj el, jöjj hozzánk, mert mi mindig a vég felé közeledünk! És mivel mi önmagunkat meg nem válthatjuk. Eljöveteled sem nem múlt, sem nem jövő, hanem önmagát beteljesítő jelen. Engedd, hogy eljöveteled örök adventi órájában élhessek. Ámen.

(Karl Rahner)

Vissza az újság tetejére

Virrasztás

A virrasztás szép magyar szó, a virradatból származik. A virrasztás tehát a virradatra való várakozás, a sötétségben a világosság reménye. Adventi időben egyre rövidebbek a nappalok, a Világosság Fiai egyre szomjasabbak a fényre. Az egyházi év kezdetén és a naptári év végén vegyes érzelmek kavarognak bennünk. A Születés előtt vagyunk megint, ugyanakkor megint egy éves számadással tartozunk önmagunknak, családunknak, nemzetünknek, ezért kérdéses ez az időszak legtöbbünk számára: mit kezdtünk a ránk bízott talentumokkal, jó munkát végeztünk-e az Úr szőlejében.

A Bibliából tudjuk, hogy boldog, aki virraszt, hogy türelmet tanúsítunk, amikor virrasztunk, és ha tudnánk, mikor jön a világvége, bizonyára virrasztanánk. Erre is emlékszünk, hogy Jézus hiába kérte tanítványait, maradjanak ott és virrasszanak, ők bizony mind elaludtak. Korholta is őket a Mester: „Még egy órát sem tudtok virrasztani.”

Az ébren töltött éjszakák közül talán a legszomorúbb a halott melletti virrasztás. Bár ez a szép szokás ma egyre ritkább: a legtöbb ember kórházban hal meg, ismeretlen emberek között, magányosan. Az önkéntes ébrenlét, az álmosság leküzdése nagy akaraterőt követel, ám az is igaz, hogy egyre több ember küzdd krónikus álmatlansággal, a különböző gyógyszerek közül talán az altató a legelterjedtebb. Ideges, zaklatott, állandóan változó korunkban az élet elrohan mellettünk, miközben mi is rohanunk mindennapi gondjaink megoldása vagy enyhítése céljából.

Ugyanilyen szép szó a latin vigília is, emlékeket ébreszt és az éberség biztonságát sugározza: nem törhetnek ránk álmunkban a Sötétség Fiai. A keresztény közösségek még ragaszkodnak a hagyományokhoz, a hajnali misék, a roráték megint egyre több embert vonzanak bensőséges hangulatukkal és a korai kelés önkéntes áldozatával. Prohászka Ottokár adventi elmélkedésében sejtelmes időnek nevezi ezt a várakozást: „várakozunk, reménykedünk, szemünk az örök világosság kapuin függ… Jöjj el, Úr Jézus”. A rorátát régen aranyos vagy angyali misének is nevezték, és érdekes módon csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia országaiban honosodott meg ez a szép szokás. Bűnbánatra és lelki összeszedettségre alkalmas ez a nagy készülődés: „Harmatozzatok égi magasok!”

A Mikulásból hiába próbáltak Télapót faragni, a karácsonyból pedig fenyőünnepet: a karácsonyi áhítatot sem sikerült megtörni a plázák reklámjaival és üzleti fogásaival. Az emberiség sok görbe utat bejárt, sok zsákutcába tévedt, de a karácsony szent ünnepéről nem tudott és nem is akart megfeledkezni, sőt még a nem keresztény vallásúak vagy ateisták is többnyire megtartják ezt az ünnepet, mert nélküle nemcsak ők, hanem gyermekeik is szegényebbek lennének.

Hazánk, Európa és az egész civilizációnk és kultúránk (multikultúra erőltetése, a brüsszeli karácsonyfa-állítás elmaradása, annak bevándorlókat sértő volta miatt) mély válságba jutott, nemcsak anyagi, pénzügyi, gazdasági válságba, hanem lelkibe, szellemibe (gyökereink feladása!) és erkölcsibe. Nem tudunk virrasztani, nem tudunk éberen várakozni, elaltatott bennünket az anyagi jólét vagy annak vágya és kísértése. Csak az a nemzet tud majd talpra állni (és nem válik a globalizálódás egy nemzetiségévé), amelyben erős a hit, a remény és az egymás iránti felelősség és szeretet. És ekkor harmatoznak majd az egek.

(† Szentmihályi Szabó Péter írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Szeplőtlen fogantatás ünnepe

Egyházunk ezen az ünnepen azt tanítja, hogy Mária léte első pillanatától kezdve megkapta Istentől a megszentelő kegyelmet, s ezért nem volt alávetve az áteredő bűnnek. Mária életének boldog kezdetére gondolunk ezen az ünnepen. Arra, hogy ő mindig Isten kegyelmében élt. Fogantatásától kezdődően igaz volt Isten előtt, nem úgy, mint mi. Ezt a hittételt IX. Piusz pápa 1854-ben hirdette ki.

Mit is jelent mindez számunkra? Először is azt jelenti, hogy minden emberi élet kezdete fontos, és Istentől való. Nemcsak a világ, nemcsak Mária, hanem a mi életünk kezdeténél is ott volt az Isten. Tőle van minden kezdet és benne van a vég is, amire a kezdet irányul. Hittel valljuk, hogy Isten bölcsessége és szeretete szerint alakul életünk. Mindnyájunk életének kezdeténél ott van az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten. Többek között azért is, mert szellemi és halhatatlan lelkünket Isten közvetlenül teremtette, az nem a szülők alkotása. Nemcsak Mária, hanem mi is olyannak vagyunk teremtve, hogy meg van bennünk a képesség az Istennel való kegyelmi közösségre. Máriát a szabadító Isten már születése előtt mentesítette az eredeti bűntől, bennünket pedig keresztségünk által szabadít meg attól.

Amikor Isten elhatározta Fiának megváltásra irányuló megtestesülését, ez a szándéka már Szűz Máriát is magában foglalta. Bár ő is Ádám és Éva leszármazottja, tehát az áteredő bűn törvénye rá is vonatkozik, ő is rászorul a megváltásra, de őt az üdvözítő Isten megóvta az eredeti bűntől, és előzetesen részesítette a megváltás kegyelmében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten Máriában különleges módon szeretett egy embert. De Istennek ebben a Mária iránti szeretetében benne vagyunk mi is. Hiszen Isten valószínűleg azért szerette annyira Máriát, mert azt akarta, hogy Fia mint ember az emberek közösségében éljen és Megváltójuk legyen. Ezért Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén arra is gondolunk, hogy Isten Máriában magát az embert szereti.

A szeplőtelen fogantatás nemcsak egy ember életének makulátlan tisztaságára emlékeztet bennünket, hanem egy olyan, az Isten titkában végbement üdvtörténeti eseményre hívja fel a figyelmünket, aminek most már valamelyest látjuk az értelmét. Boldog volt a kezdet, mert a szerető mindenhatóság a boldog véget készítette elő általa. Mindaz, ami Mária életében történt érettünk emberekért, a mi üdvösségünk érdekében történt. A liturgia szavaival élve hittel valljuk, hogy Szűz Máriában „felvirradt üdvösségünk hajnala”.

Ha valahol fényt gyújtanak, az nekünk is világít, még akkor is, ha mi semmit sem tettünk a világosság érdekében. Számunkra is vigasztaló és boldogító igazság az, hogy a hatalmas Isten letekintett az ő szolgáló leányára, Fiának leendő édesanyjára, hiszen az ő életének boldog kezdete már elveszíthetetlenül magában rejtette a boldog véget: a Megváltót és a megváltás művét, amelynek mindnyájan haszonélvezői vagyunk.

(Dolhai Lajos cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Egyetlen királyunk

Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepli Egyházunk. Annak érdekében, hogy helyesen értelmezzük Krisztus királyságát és uralmát, idézzünk fel néhány jelenetet az ő életéből! Nyilvános működését megelőzően pusztai tartózkodása idején a sátán három alkalommal is megkísértette Jézust, s ezek közül az egyik arra irányult, hogy fogadja el az általa felkínált hatalmat. Jézus egyértelműen elutasítja ezt, hiszen ő magától a mennyei Atyától kapja hatalmát. A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek erőszakkal királlyá akarják Jézust tenni, de ő nem engedi ezt. A nép szándéka mögött az állt, hogy a messiás-királyt vélték felfedezni személyében, aki a Mózes idejében, a pusztai vándorlás korában történt manna-csodát megismételve kenyeret adott az embereknek. Jézus viszont nem akar ilyen király lenni, messiási uralkodása is egészen más természetű, ezért inkább „visszavonult a hegyre, egészen egyedül” (Jn6,15). A jeruzsálemi bevonuláskor már nem utasítja vissza azt, hogy a nép királyként tiszteli, és Pilátustól is elfogadja, hogy királynak nevezi, miként ezt a mai evangéliumban olvassuk, ugyanakkor jelzi, hogy uralma, királysága egészen más, mint amire a római helytartó gondol.


Ha Jézus nem fogadja el a kísértő által felkínált uralmat, és ha ő nem olyan király, mint amilyet a nép szeretne, vagy amit Pilátus gondol, akkor milyen királyság az övé? Így szoktuk mondani: Jézus Isten országának királya, a szívünk királya, életünk királya. Ha megnézzük, hogy mi a közös pont ezekben a kifejezésekben, akkor odaérünk a Golgotához, a kereszthez és megértjük, hogy Jézus a kereszt királya, királyi hatalmának teljessége és uralmának mibenléte a kereszten mutatkozik meg. Pilátus később ezt íratja a keresztre: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Mi tudjuk, hogy többről van itt szó, minden ember királya áldozta fel életét a kereszten.

A kereszten is és a feltámadásban is halhatatlan királyként mutatkozik meg Jézus, aki képes minden embernek örök életet adni. Ez nem csupán ígéret az ő részéről, hanem valóban ő az örök élet ajándékozója, az üdvözítő Isten. Nem uralkodni akar rajtunk, hanem az üdvösségre szeretne elvezetni minden embert. Keresztútja királyi út, a megdicsőüléshez és földi küldetésének beteljesedéséhez vezető út. Ha hiszünk benne és parancsai szerint élünk, életünk keresztútja, kereszthordozása a végső megdicsőülésre vezet. A Pilátus ítélőszéke előtt álló Krisztus eszünkbe juttatja, hogy ő lesz az utolsó ítélet királya. Egyszer majd mindannyiunknak elé kell állnunk, hogy számot adjunk életünk napjairól, tetteiről. Az Úr könyörtelen ítéletet kapott az emberektől. Pilátus az emberi kényszer hatására kimondta a halálos ítéletet. Mire számíthat az utolsó ítéleten az Isten Fiát elítélő ember? Igazságosságra és irgalomra. Emberileg talán összeegyeztethetetlennek tartjuk e tulajdonságokat, de Isten tud egyszerre igazságos és irgalmas lenni. Csupán könyörületére számítva ne legyünk könnyelműek! Csak az igazságra számítva pedig ne essünk kétségbe bűneink miatt, hiszen Isten megbocsátó!
 

© Horváth István Sándor, Fotó Vitéz T.

Vissza az újság tetejére

Advent

Advent a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így.
Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött.

Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul haza találnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Pilinszky János: Kegyelem

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Hívom a családokat, a házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Egy középiskolai tanárnő osztálya szülői értekezletén arra emlékeztette a szülőket, hogy profit központú világunkban ne felejtsék el, a gyermekek személyek, személyi méltóságuk van. Miközben a szülők a családért dolgoznak, arra is legyen gondjuk, hogy a gyermekek kibontakoztathassák személyiségüket. A szülők mélyen hallgattak. Egy idő után az egyik anya azt mondta, hogy ez régebben talán még lehetséges volt, de ma a szülők minden energiája arra fordítódik, hogy biztosíthassák a család megélhetését, se idő, se erő nem jut a személyiség formálására, a lelki nevelésre. Mások bizonygatták, hogy a gyermeknevelésnek ez a része olyan nagy kihívást jelent, amelyre az átlagszülő nincs felkészülve, azért választ lehetőleg jó iskolát, mert az iskolától várja, hogy felszínre hozza az értékeket a gyerekből.


Olyan is volt, aki őszintén bevallotta, hogy életében sokat bukdácsolt, bármit mondana a gyereknek, az nem lenne hiteles. A tanárnő azt vetette ellen, hogy ő viszont azt tapasztalja, hogy a fiatalok olyan nevelési hiányosságokkal érkeznek az iskolába, amelyeket a pedagógusok már aligha tudnak korrigálni.

Mai társadalmunkban eluralkodott a piaci szemlélet, mindennek az értékét a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. Gyakran nem azt nézzük, hogy valami helyes-e, valamilyen tettel jót teszünk-e, hanem azt, hogy megéri-e. Érdemes-e jónak, becsületesnek lennünk, hasznos-e hűségesnek lennünk, van-e – anyagiakban is mérhető – hozadéka egy erőfeszítésünknek? Előnyös-e szerényen, tapintatosan viselkednünk, vagy sikeresebb az, aki kíméletlenül erőszakos? Nem fizetünk-e rá, ha bízunk mások szavában, ígéreteiben, vagy okosabb abból kiindulnunk, hogy rá akarnak szedni, be akarnak csapni ugyanúgy, ahogy mi magunk is csak a saját hasznunkat keressük? Van-e értelme annak, hogy igazat mondjunk, nem célravezetőbb-e úgy beszélnünk, hogy azzal beszélgetőtársunkat, hallgatóinkat megnyerjük? A jónak, a szépnek, az igaznak és a szentnek a piac szab árat, ezek önértéke kezd háttérbe szorulni.

Régen a lehetőségeknek csak egy szűk választéka állt rendelkezésre, ma eddig soha nem látott gazdag, csábító kínálattal állunk szemben, nehéz okosan, a dolgokat az igazi értékek mércéjével mérve dönteni. Gondoljunk csak arra, hogy régen a férfi és a nő kapcsolatára csak egy legális lehetőség volt: a házasság. A polgári jog és a vallási előírások alapján megkötött házasság összetartozása határozottan és általánosan elismert volt, lényegében megfeleltek egymásnak és egymást kölcsönösen támogatták. Ma nemcsak a polgári és a templomi házasság távolodott el egymástól, hanem a társadalom a párkapcsolatra több más, törvényes és általa elfogadott lehetőséget is kínál.

Hova vezet, ha erkölcsi kérdésekben mindig csak az anyagi szempontok mérlegelése alapján döntünk?

Nemrégen hallottam három kiemelkedő személy – egy mérnök, egy karmester és egy biológus – beszélgetését a televízióban magas állami kitűntetésük átvétele után. Megegyeztek abban, hogy „azokkal a fiatalokkal szeretnek együtt dolgozni, akiknek jó volt a gyermekkoruk. Az ilyen fiatalok udvariasak, tisztelettudók, fegyelmezettek és együttműködők.” Ezt hallva arra gondoltam: az, hogy jó gyermekkoruk volt, azt jelenti, hogy jó családi légkörben nevelkedtek. „A család a maga nevelő tevékenységével az embert méltóságának teljességére formálja annak valamennyi dimenziójában, ideértve a társadalmi dimenziót is. A család ugyanis olyan szolidáris szeretetközösség, amely egyedülálló módon alkalmas kulturális, erkölcsi, társadalmi, lelki értékek megtanítására, átadására, ezek pedig a család és egyúttal a társadalom tagjainak fejlődése és jóléte szempontjából alapvető értékek. A család azzal, hogy betölti nevelői küldetését, a közjóhoz járul hozzá: a minden társadalomban nélkülözhetetlen közösségi erények elemi iskolájává lesz. A személy a családban kap segítséget ahhoz, hogy növekedjék szabadságban és felelősségben, ami viszont elengedhetetlen feltétele bármiféle társadalmi feladat ellátásának.” (ETTK 238.)

Idézzetek fel rokoni, baráti, ismerősi körből olyan családokat, amelyekben a kulturális, erkölcsi, társadalmi és lelki értékek átadását jórészt a család szeretetteljes légköre tette lehetővé!

A beszélgetés kezdett vitává alakulni – folytatta a középiskolai tanárnő –, voltak, akik azzal vádolták az iskolát, azaz a pedagógusokat, hogy azért hangoztatják a szülők nevelői felelősségét, mert ők képtelenek saját feladatukat ellátni. Mások pedig úgy vélekedtek, hogy álproblémáról beszélünk, az ifjúság a mai modern, nyitott társadalomban él, az hat rá, jobb, ha senki sem akarja a szerinte helyes elveket rájuk erőltetni. Lezárásként elmondtam, hogy a legmodernebb emberjogi, társadalmi és politikai megnyilatkozások egyértelműen leszögezik, hogy a szülők felelősek gyermekeik fejlődéséért, a gyermekeknek pedig joguk van szüleik gondoskodására, és az államnak kötelessége a szülőket felelősségük gyakorlásában támogatni. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek és az iskolának együtt kell működnie a fiatalok nevelésében. A nevelés nem szorítkozhat arra, hogy megtanítjuk a gyerekeket köszönni és késsel-villával enni. Fontos, hogy ne csak különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz, a szép és a csúf, az igaz és a hamis, valamint a szent és profán között, hanem hogy mindig a jó, a szép, az igaz és a szent mellett döntsenek. Szerencsés az a szülő, aki a magáéval azonos értékrendű iskolába tudja beíratni gyermekét. Ugyanakkor jogos elvárás, hogy az iskola tartsa tiszteletben a szülők értékrendjét. Szerencsés az a gyermek, akinek mind az iskoláját, mind pedig a családját a szeretet légköre járja át. Mert aki az igaz szeretet légkörében tanul meg a jó, a szép, az igaz és a szent mellett dönteni, az igaz emberré válik.

A tanárnő szavait hallgatva eszembe jutott Szent Pál korintusi levele: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” (1Kor 13, 4-7)

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Mi dolgunk a világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek a nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lányok között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb-nagyobb országokat?

Vagy legyünk önkéntes és fizetés nélküli köztakarítók, mint N barátom, aki tízlakásos társasházuk kis kertjében minden héten összeszedi a szemetet, és „emészti a buzgóság az Úr házáért”, ahová pár éve tért meg. A minap levelet kaptam tőle: „Időről időre szóvá kell tennem, hogy a szenteltvíz tartóban koszfelhő úszik a vasárnapi mise előtt. Ha időm engedte, volt már úgy, hogy ki is cseréltem. De azért érkezem fél órával korábban, mert énekpróba van. Szóltam a sekrestyében, s azt a választ kaptam, hogy nem az ő dolguk, hanem a takarítóé, aki minden hétfőn takarítja a szenteltvíztartót, de vasárnap van a nagymise. Sajnálom, mint afféle újdonász rendszeresen okoskodnom kell ez ügyben.”

Igazad van, kedves N! Csak azt teszed, amit Mesterünk tett volna, aki bizony kiverte a kufárokat a templomból, mire tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: „Buzgóság emészt Házadért.” (Jn 2,17) Megváltónknak „nem volt dolga” templomot takarítani, hálátlan kilenc leprást meggyógyítani, a rosszéletű szamáriai asszonynak kinyilatkoztatni, az áruló tanítványok lábát megmosni, sőt, azt is megtehette volna a Getszemáni kertben nagycsütörtök éjszakáján, amit Názáretben művelt (mikor rokonai és gyerekkori pajtásai az Örömhír hallatán szakadékba akarták lökni), „áthaladt közöttük”.

Árpád-házi Szent Margitnak sem lett volna dolga királylány létére, hogy a kolostor konyháját, edényeit súrolja. Szent Ferenc egyik nagy tanítása, hogy a „képmás”, amire teremtettünk, a Második Személy. Tehát akkor hordozzuk Isten vonásait e földön, ha úgy viselkedünk, mint Jézus Krisztus. Ha a Megváltót idézzük föl társainkban. Lám, Ő is így tett volna!

Kérdezd meg a sekrestyében forgolódó fiatalokat, akik közül néhányan bizonyára a papi hivatásról is ábrándoznak: Jézus vajon kimosta volna a szenteltvíztartót? Talán bármit e földön, ami nem tartozott őrá?

Éppen, mielőtt e cikket elküldtem volna, érkezett N újabb levele: „vasárnapi nagymisére megtisztult a szenteltvíztartó - a Jóisten, a világ nagy tisztítója, így intézte.”

(Czakó Gábor)

 Vissza az újság tetejére

Meghívó helyett

„Uram, utamon csak Neked dalol ajkam.

Uram, utamon dalolom a Te szent nevedet!

Te vagy életünk, békesség, szeretet,

Uram, utamon dalolhassalak Téged!

 

A karácsonyi készület idejéhez, adventhoz érkeztünk. 1995-től már hagyománnyá vált, hogy az öröm vasárnapján, ebben az évben december 11-én, délután ½ 5-től ismét karácsonyi hangverseny lesz a templomunkban. A szeretet jegyében hívjuk a szolgálattevő szereplőket (jelentkezés Gyimesi tanár úrnál), a támogatókat (ők elsősorban a főszervező Fábián Andrásnál vagy Molnár Jánosnál, illetve vasárnaponként a nagymisét követően a Kolping házban jelentkezhetnek) a karácsonyt a szívűkben így is előkészíteni szándékozó hallgatókat. A hangverseny programja egyébként a képújságon és plakátokon is meg fog jelenni, miután püspök atyánk is áldását adja arra.


Tudjuk azt, hogy anyagi helyzetünk tovább romlott, s támogatókat is nehezebb találni. Ennek ellenére sem szedünk belépő díjat.

A hangverseny támogatása (pénz, sütemény, üdítő stb.) a fenn megnevezett személyeknél a hangverseny kezdetéig adható le.

Itt és most, kezdeti ígéretünkhöz híven, ismét megköszönjük a tavalyi adományozóknak (a nevük feltüntetése nélkül adóknak is), hogy anyagi hozzájárulásukkal letették voksukat a Karácsonyi Hangverseny léte mellett.

Adományozóink voltak 2015-ben: Nyugat-Nógrád COOP Zrt, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Egyházközség, Kolping Család, Mede Szerszámszaküzlet, Szamovill KFT, Major Ferencné, Dósa Józsefné, Sági Péter, Záhorszki Ignác, Halaj Tüzép, Horváth Szikvíz, Kristók János, Romhányi Pékség, Nógrádi Korona Szociális Szövetkezet, FIDESZ Érsekvadkerti csoportja

Vissza az újság tetejére

Mária adventi készülete

Mária adventjéről van egy mosolygós-kedves mondat Szalézi Szent Ferenc levelezésében. Egyszer egy előkelő lány fordult a majdani szenthez. Kolostorba szeretne lépni, de még túlságosan fiatal hozzá. Az évekig tartó várakozás pedig túlságosan is a terhére volna, mert ő annyira vágyakozik a szerzetesi élet után. Ezért kéri a püspököt, eszközöljön ki számára korengedélyt, hogy azonnal teljesíthesse elhatározását.

A szent bizonyára tudta, hisz főrendi családok lelki atyja és levelező társa is volt, hogy ennek az előkelő kislánynak talán soha életében nem kellett várakoznia, minden kívánsága azonnal teljesült. Úgy érzi, itt az ideje, hogy türelmet tanuljon. Azt írja hát neki: Leányom, gondolja meg, amikor a Boldogságos Szűz arra készült, hogy megszülje az Isten Fiát, mekkora várakozás élhetett benne, s mégsem kért felmentést a kilenc hónap alól, eszébe se jutott, hogy próbáljon lealkudni valamit a várakozás idejéből.

Nem, Máriának ilyesmi nem jutott eszébe. Ahogy később sem jutott eszébe semmi olyan kérés, amivel bármiképp is kivételes sorsot biztosított volna magának. Hogy lehetett volna e nélkül Jézus anyja? Nem szülhette volna nekünk fiát, ha nem lett volna ő maga egészen egy közülünk.

De nyilván azért sem kért felmentést Mária, mert nem tétlen várakozásban töltötte a kilenc hónapot, hanem tevékeny készületben. Az alázatosság mellett ez a másik „titka” türelmének.

(J. István atyától)

Vissza az újság tetejére

Az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar felhívásai az ünnepekre:


Adventi gyertyagyújtás

Advent 4. vasárnapján, december 18-án a nagymise után a Hősök terén a szokásos adventi gyertyagyújtáson az Érsekvadkerti Gitáros Énekkarunk szervez nem szokásos műsort. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek át a nagymise után a Hősök terére, a 4. gyertya meggyújtására. Akik a reggeli, előesti, vagy pusztaberki szentmisén szoktak részt venni, azokat is kérjük, hogy ezt a gyertyagyújtást ne hagyják ki! Hívjátok rokonaitokat, barátaitokat, ismerőseiteket is! Legyünk minél többen!

Karácsonyi és hálaadó éneklés

Szeretettel hívunk mindenkit december 31-én, az esti hálaadó mise előtt, 17:30-ra a templomunkba, karácsonyi és hálaadó gitáros éneklésre.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Október 26-án tartotta soron következő ülését Önkormányzatunk képviselő-testülete. Az alábbi témakörök szerepeltek az ülésen:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, melyet a beérkezett pályázati pénzek abba történő beépítése tett indokolttá. Beszámolót hallhattunk az első féléves gazdálkodásunkról, az időszakban előállt problémák megoldásairól. Újabb ellenőrzése volt Önkormányzatunknál az Állami Számvevőszéknek. Tájékoztatást kaptunk annak működésünket segítő eredményéről. Ugyancsak tájékoztató hangzott el az Ary Erzsébet óvodánk 2015-2016. évi neveléséről, a rossz épületben is gyermekeink fejlődését segítő programokról.

Határozat született a Határon átnyúló pályázaton való részvételről, az ahhoz szükséges önerő biztosításáról.

Tárgyalt még a testület telekhatár-rendezés pontosításáról, és segély összeg értékét kevesellő fellebbezésről is.

Nem testületi ülés témája ugyan, ám a történések miatt értesítjük olvasóinkat, hogy a Hősök terén felállított ádventi koszorúnk gyertyagyújtásai november 26-án, december 3-án, december 10-én, szombaton az esti szentmise után 18:45-től lesznek. A 4. gyertyát december 18-án vasárnap 10:30-tól gyújtjuk meg.

Az adventi vásár és az idősek napi programunk szervezés alatt áll, bővebb tájékoztatást a kihelyezett plakátokon és településünk honlapján nyújtunk.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. december 19. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


November 5-6-án fiataljaink nemzetközi foci tornán vettek részt Csehországban, ahol a 10 csapat közül büntetőkkel a 4. helyet szerezték meg. (Legyőzőjük Zsdár csapata, végül torna győztes lett.) Gratulálunk, és köszönjük!

A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden borban kis angyal lakik, aki, ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal közé kerül. Ennek tudatában a Tizenhárom Almafa Alapítvány és a Kolping család szervezésében, Kolping házi helyszínnel ismét lesz borest november 26-án este fél nyolcas kezdettel. A kisangyalokat a Pannonhalmi borvidék Hangyál pincészetének 6 borfajtája szállítja a rendezvényre.


Közeleg az advent. Ismét szálláskeresésre indul a Szent Család. Aki szívesen osztja meg lakását a szállást keresőkkel, december 8-ig jelezze Szabó Jánosnál személyesen, vagy a Kolping házban nagymise után.

Advent vasárnapjain immár hagyományként a Hősök terén is gyertyát gyújtunk. Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a világ felé hitünkről.

A közösség ereje az együtt töltött időből táplálkozik. Immár 5. alkalommal gyermekes fiataljaink más-más családnál összegyűlve, gyermekeik bevonásával gyújtják meg a családoknál lévő adventi koszorú gyertyáit.

December 2-án, pénteken az esti mise után (7 órától) Kolping közgyűlés lesz az egyházi szervezetté válás tárgyában. Minden Kolping testvér jelenlétére számítunk!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Vadkert Harangok decemberi számának lapzártája december 9. Csak a megjelölt időpontig beküldött írások és előjegyzett szentmiseszándékok képezhetik annak tartalmát!


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

1. A karácsonyi előkészület, ádvent 1 vasárnapjával kezdődik November 27-én.

Előtte szombaton az esti szentmise után a Hősök terén az első Ádventi gyertya meggyújtása, megáldása lesz.

2. November 30-án, szerdán templomunk búcsúnapja, Szent András apostol ünnepe.  Este 6 órakor ünnepi szentmise, amit Turai János, balassagyarmati plébános atya mutat be.

3. Az első hajnali szentmise nov. 28-án hétfőn reggel  6 órakor lesz.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán (kivéve dec.8) reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. (Használják ki az időt, mert lelkigyakorlatunkkor nem lesz több gyóntatónk, sőt szombaton egy atya se jön.) – Az utolsó hajnali szentmise dec.23-án, pénteken reggel 6-kor lesz.

24-én reggel nincs szentmise, szombatról-vasárnapra éjfélkor éjféli szentmise.

4. Az idősek, betegek karácsony előtti gyóntatása: Az  elsőpéntekeseké: az Alvégiek DEC. 1-ÉN,  A FELVÉGIEK DEC. 2-ÁN ELSŐPÉNTEKEN. -- A külön erre alkalomra bejelentetteké dec. 5-én  hétfőn délelőtt lesz.   

5. December 8-a, Csütörtök: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel 6 (hajnali) és este 6 óra.

6. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec. 14-15-16-án SZERDÁN-CSÜTÖRTÖKÖN-PÉNTEKEN este 6-kor. Előtte dél 5-től gyóntatás.

7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.11-én) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

8. KARÁCSONYI MISERENDÜNK: dec.25 éjféli szentmise 0 óra 

dec. 25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

Dec.26-án r. fél 8  - de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

9. Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor.

 

KERESZTELTÜNK:

30. Nagy László (Nagy Gábor – Halaj Éva)

31. Horváth Lotti, Sarolta (Horváth Mihály – dr. Dejtári Anett)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-


HALOTTAINK:

 29. Kovács Jánosné, sz, Brindza Margit )Pusztaberki, 1925)

 30. Kovács Ferenc (1934)

 31. Fejes Gáborné, sz. Gyurcsek Julianna ( 1929)

 32. Pálinkás János (1969)

 33. Balla Istvánné, szül. Busai Erzsébet (1944)

 34. Csillag Ferenc (1932)

 35. Csabák Sándorné, szül. Pálfí Ilona (1927)

 36. Híves Ignácné, szül. Keresztes Julianna (1939)

 

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. csütörtök    - Papi hivatásokért

2. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, valamint Busai Kázmér és szülei

3. szombat     - Boda János 8. évforduló, szülei, veje és a család halottaiért

                        - ifj. Oroszlán Lajos 15. évforduló és elhunyt hozzátartozók

                        - Mrekvicska János, felesége Krizsan Rozália, gyermekeik, szüleik, vejük Kovács István, testvéreik és hozzátartozók

4. vasárnap   - Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, Csillag Gyula és szülei

                        - Márton Sándor, szülei, Márton és Molnár család elhunyt tagjai

                        - Vitéz János, szülei, testvére József és nagyszülők

5. hétfő           -

6. kedd           - Kristók István, felesége, sógora és szülők, valamint a Gréczi és Valkó család halottaiért

7. szerda        -

8. csütörtök    - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Erdős Ignác, felesége Boda Erzsébet, szüleik, vejük József, unokájuk István, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, gyermekeik, vejük és unokavejük

9. péntek        - Szabó Gergely, felesége Kristók Mária, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Fábián István, felesége Kövér Margit, testvére Rozália, szülők, Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet, fiuk János 10. évforduló, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szúnyogh László 3. évforduló, édesapja, nővére, apósa, anyósa, élő és elhunyt családtagok

10. szombat   - Pálinkás István 1. évforduló

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kakas Mihály, felesége és hozzátartozók

11. vasárnap - dr. Antal József volt miniszterelnökért (Alapítványi)

                        - Pistyúr Gábor hősi halott, felesége Boda Mária, fiaik János és Gábor, hozzátartozók, valamint Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit és férje Péter és hozzátartozók

                        - Paczolai István, szülei, Paczolai István, felesége Kopisz Emerencia, testvérei, Kovácspál Ignác és János, felesége Balogh Mária, szülei Balogh Ignác, Dombai Borbála, testvérei János és István

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kristóf Ferenc, felesége Pálinkás Julianna, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kukkel József, felesége Kristóf Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

16. péntek     - Pistyúr József, apósa, anyósa, szülei, nagyszülei, testvérei

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, felesége

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

17. szombat   - Molnár, Szabó és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fülöp Miklós 2. évforduló, édesapja, édesanyja és hozzátartozók

                        - Bozsonyik János, szülei 6. évforduló, élő és elhunyt családtagok

18. vasárnap - Krizsan István, felesége Szabó Emerencia, Majer István, szüleik, testvéreik, apósa, anyósa, a Fábián család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Száz István, felesége Boda Mária 2. évforduló, szüleik, lányuk Tóth Józsefné és hozzátartozók

                        - Belencsák és Szakács család élő és elhunyt hozzátartozóiért

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök - Szabó Ignác 50. évforduló, felesége Vitéz Rozália, szüleik, gyermekeik és a család elhunyt tagjaiért

                        - Kristóf Ferenc, felesége Pálinkás Julianna, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kukkel József, felesége Kristóf Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

23. péntek     - Szűzanya tiszteletére

24. szombat   -

25. vasárnap -

26. hétfő        - Pap Ádám, élő és elhunyt családtagokért

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, testvéreik, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Bozsonyik Istvánné Kristók Mária 1. évforduló és elhunyt családtagok

27. kedd         - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit és hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Szabó Péter Pál 12. évforduló, Erdélyi Béla, felesége Dombai Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

28. szerda      -

29. csütörtök - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna, a Híves és Mrekvicska család halottaiért

                        - Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet, bátyjai János és József, apósa, anyósa és szüleikért

30. péntek     - Kristók János, felesége Híves Katalin és hozzátartozók

                        - Tomis István, felesége Péter Erzsébet, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Halaj Mihály, felesége Csordás Erzsébet 1. évforduló, lányuk, unokájuk és a család halottaiért

31. szombat   -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre