Vadkerti harangok
2016. május


A mennyből alászállott élő kenyér
Szentmiseszándékok 
Lélek - építőmester
A keresztény vezetés hét buktatója
Fekete István: Ima
Az irgalmasság arca V.rész
A Lélek ott fú, ahol akar
Az optimista keresztény
Ima
Hívom a családokat
Életige
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A mennyből alászállott élő kenyér


A kenyérszaporítás csodáját mindannyian többször is olvastuk, hallottuk. Úgy gondolom, ebben a csodában az egész teremtés összefogott. Az Úr követhetetlen idejű tervéből előlépett fiútól az ő kenyerein és halain át a tanítványok hitbéli botladozásáig minden.

Nos, a kenyérszaporítás utáni napon ezt mondta a Mester a sokaságnak, amely részben a döbbenetes csoda hatása, másrészt a saját, mély emberi kétkedés hatalmában állott: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.” Erre a zsidók dohogni kezdtek: „Nem Jézus ez, a József fia? Atyját, anyját jól ismerjük. Hogyan mondhatja hát. A mennyből szálltam alá?”

A kenyérszaporítás csodája a legfontosabbak közé tartozik, hiszen azt mutatja meg, hogy Isten képes az egész világot táplálni. Ha velünk van, és mi sem hagyjuk el, akkor sosem lesz semmi gondunk. De ennek a tanításnak mélyebb értelme is feltárul, amit Jézus úgy magyaráz meg, hogy Ő „a mennyből alászállott kenyér. Az élő kenyér.” Vagyis a testi kenyérnél fontosabb a mennyei. Ez bírja földi párja tulajdonságát, de táplálóbb, mai szóval „jóval többet tud” ama bizonyos fiú öt árpakenyerénél és két halánál, sőt a Mózes népének adott mannánál, ami ugyancsak az égből hullott alá, de csupán testi eledel volt, akárcsak a tábort ellepő fürjek. Mert az égből hullott és nem a mennyből! Ezért nem adott örök életet!

Milyen mélyen emberi a zsémbelődők első pár szava: Nem Jézus ez, a József fia? Atyját, anyját jól ismerjük.” Azaz ugyanolyan, mint te vagy én. Nem különb nálunk. Lehetetlen, hogy különb legyen! Ne feledjük, hogy a zsidóknál nem létezett örökletes nemesség. A születés jogán mindenki beletartozott a „választott népbe”, és ez volt a lényeg. Persze ki-ki számon tartotta, hogy melyik törzsből való, melyik hajdani hős, főpap, netán király volt az őse. Egyébként a régi magyarok is fejből tudták elődeik nevét hetedíziglen. Ám ha elszegényedett a család, akkor éppen olyannak számított, mint József, az ács.

Jézus megintette őket: „Ne zúgolódjatok! Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem.” Milyen finom szó a vonzza! Istennél senki sem tapintatosabb. Ő ritkán rángat fülön fogva, sőt, még csak nem is hív, csak vonz, akár egy illat, egy remény, egy magzatkori emlék. Jézus különös és sajátos vonzása, a küldetéséből ered: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem, a világ életéért.” (Jn 6,41-51) Itt még csak a tervet, a gondolatot olvassuk, és nem is értjük világosan. Ha értenénk, se mernénk felfogni, miként az apostolok se merték gondolni, sőt elképzelni sem, hogy a Fiú ténylegesen föláldozza magát a világ életéért - mégpedig azon a legszörnyűbb és legmegalázóbb módon, ahogy megtette.

De ez még csak a Megváltás első lépése! Ha csupán eddig jutna a történet, akkor Jézus teste nem élő, hanem halott kenyér volna, még ha kegyes emlékeztetőül falnánk is belőle olykor. A betetőzés a Föltámadás! Általa nyilvánul meg, hogy az ő teste „a mennyből alászállott élő kenyér!” Élő, eleven kenyér! Az Atyától küldött élő kenyér a „világ életéért!”. Az Ő föltámadása a teremtéssel egyenlő isteni művelet. Benne és általa győzetik le a bűnbeeséssel szerzett halál, mert az örök élet lehetősége minden ember számára megnyílik. Ezért sem lehet „bálványimádásnak” tekinteni az Eucharisztiát, az Ő valóságos testét és vérét, áldozatát és a halálon vett győzelmét, melyet most körbe vittünk a feldíszített sátrak útvonalán és magunkhoz vehettük a szentmise keretében. Meg azért sem, mert általa lépett a világba a Vigasztaló.

Az Eucharisztia elvetése az Atya, Fiú és a Szentlélek megtagadása.

(Czakó Gábor írása alapján: fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Lélek - építőmester

Pünkösd korokon átívelő üzenete, hogy a Szentlélek az az építőmester, aki lelki párbeszéd, a spirituális kommunikáció által képes kapcsolatláncba hívni, szeretetközösséggé emelni az emberiséget. Úgy is mondhatnánk: a Lélek az egység katalizátora. Erejével képes létrehívni a dialógust egyszerre ember és Isten, ember és ember között.

Kapcsolatépítés, kommunikáció, dialógus – divatos szavak napjainkban, valamiféle kereskedelmi, üzleti marketing el sem képzelhető nélkülük. A sajtó is folyvást ezeket ismételgeti. De ettől semmi sem változik ellentétektől szétszabdalt glóbuszunkon, szűkebb közösségeinkben még kevésbé. Pedig a kapcsolatteremtésnek rengeteg tele- és tömegkommunikációs technikáját ismerjük már, s egész üzletág épült a kapcsolatépítő tréningekre is. De a kapcsolat legelemibb, legősibb közösségi formáit mintha elfelejtettük, vagy szándékosan kiszorítottuk volna az életünkből. Pedig valamikor ezt a szó szoros értelmében az anyatejjel szívta magába az újszülött, anyja testközelében, szeretet melegében. Olyanokra gondolok, mint személyes jelenlét, elmélyült beszélgetések, igazi találkozások, közös ebédek és vacsorák, családi kirándulások és nyaralások.

Manapság, amikor körülöttünk az önkiteljesítés harcát vívja az egyének társadalma, bizony sokan mondják gúnyolódva az egységről, közösségről prédikálókra, hogy álmodozók, hogy nem tartják a tempót vágtató korunkkal. Ahogy azon az első pünkösdön leszólták a tanítványokat többen, akik bár különböző nyelveken kezdtek el beszélni, de értették mégis egymás szavát, s értették a legkülönbözőbb népek fiai is a Szentlélek által megérintettek gyülekezetében. Azt mondták róluk gúnnyal: lerészegedtek csupán, és össze-vissza beszélnek! Mégis azon a pünkösdön az Egység Lelke győzedelmeskedett, s megszületett az Egyház, Krisztus követőinek szépreményű közössége.

S miért ne lehetne ma is megpróbálkozni ismét feleleveníteni a pünkösdi csodát? Ott, ahol imádkozó lelkülettel hívogatják a Szentlelket, ahol hisznek benne, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges, ott a Lélek munkába lép, és olyan közösségbe gyűjti fiait, amely képes áttörni idő és tér, nyelvek és földrészek, gyűlölködő ellentétek, nemi, faji, ideológiai előítéletek korlátait is, és a világ kovászává válni. Erre a kovászra óriási szüksége volna glóbuszunknak, s különösen annak az Európának, amely még ma is főként gazdasági egységbe igyekszik tömöríteni a hitében, lelkiségében kihűlt földrész lakosságát. Pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy a gazdasági egység csupán időszakos érdekközösséget képes létrehívni.

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének, a tanítványok betöltekezésének ünnepe. De nem csak az, hanem a mindenkori jövő reménysége is. Lehetőség a jobb folytatáshoz, erőforrás Isten országa földi megteremtéséhez. Minden rajtunk múlik. Beengedjük-e az életünkbe a Lélek sodró, tisztító pünkösdi áramát? Merünk-e hinni, bizakodni benne, hogy az új kezdet mindig lehetséges?

(Toldi Éva, K.É.)

Vissza az újság tetejére

Keresztény vezetés hét buktatója

A keresztény vezetőnek mindig résen kell lennie, hogy elkerülje a következőket:

Élvezet – Mindig meg kell küzdenünk, hogy ne azt tegyük, ami könnyű, hanem azt, ami helyes!

Gőg – Biztos, hogy meg fog kísérteni a gondolat: „Nézzétek, mekkora dolgokat vittem végbe!" A Szentírásban két vezetőnek támadtak hasonló gondolatai, pórul is jártak! (Dán 4,28–33 és ApCsel 12,19–23)  

Halogatás – Sokszor tudjuk, mi a helyes döntés, de mivel nehéz meghozni, halogatjuk, remélve, hátha Isten „elrendezi" a dolgot, vagy meggondolja magát.

Mások véleménye – Mindig lesz valaki, akinek nem tetszik, amit csinálunk, akik vagyunk, amit képviselünk... mindig! Aki emberek tetszését kezdi keresni, többé nem Istennek akar tetszeni! (vö. Gal 1,10)

Teljesítmény – A siker egyik legnagyobb buktatója, ha a vezető kezdi azt hinni, hogy az eredmények neki köszönhetőek... és hogy továbbra is fenntartsa őket, még többet kell dolgoznia... s olyan tempót diktál, aminek az a vége, mintha százhatvannal rohanna a falnak.

Nehézségek – A nehézségeket ne tekintsük Isten büntetésének... inkább Istentől kapott felkészítésnek! Dávid sem nehézségnek tekintette az oroszlánt és a medvét, hanem lehetőségnek, hogy felkészüljön az életében bizonyosan bekövetkező komolyabb nehézségekre (ld. 1Sám 17,33–37).

Szenvedélyes lelkesedés – A szenvedélyes lelkesedés is buktató lehet, ha nem vezetjük, hanem lerohanjuk vele az embereket! Isten nem a csüggedtség lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét (2Tim1,7). Az erő szeretet híján mindig rideg törvénykezéssé és zsarnoksággá torzul. Istentől kapott hivatásunkban szenvedélyesnek kell lennünk, de meg kell tanulnunk, hogy lelkesedésünkkel odavezessük az embereket, ahol lenniük kell, ne pedig odahajszoljuk!

Forrás: Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Fekete István: Ima

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.

- Mondd, kisfiam...

És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt, és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később - a diákévek kamaszos rohanásában - az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből.

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben - és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem - egy-egy ,,szóra" - befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak - nem halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálraítéltség posványából.

 Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki ,,imád" mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét... megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten.

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca V.rész

Az egyháznak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmát, az evangélium dobogó szívét, melynek általa kell eljutnia minden ember szívéhez és elméjéhez. Krisztus Jegyese magáévá teszi Isten Fiának magatartását, aki válogatás nélkül közeledik mindenkihez. Manapság, amikor az egyház az új evangelizáció feladataival szembesül, az irgalmasság témáját új lelkesedéssel és megújított lelkipásztori tevékenységgel kell hirdetnünk. A hitelesség szempontjából döntő, hogy az Egyház és igehirdetése az irgalmasságot elsőként élje és tanúsítsa. Nyelvezetének és gesztusainak közvetíteni kell az irgalmasságot, hogy behatolhasson az emberi szívekbe, és arra indítsa őket, hogy megtalálják az Atyához visszavezető utat.

Az Egyház első igazsága Krisztus szeretete. Az Egyház ennek a megbocsátó és önátadó szeretetnek szolgálója és közvetítője az emberek között. Éppen ezért, ahol az Egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya irgalmasságának. Plébániáinkon, közösségeinkben, társulatainkban és mozgalmainkban, egyszóval bárhol, ahol keresztények élnek, mindenkinek rá kell találnia az irgalmasság oázisára.

Vissza az újság tetejére

A Lélek ott fú, ahol akar


Május 7-én, Urunk mennybe menetele ünnepének előestéjén megyés főpásztorunk, dr. Beer Miklós ünnepi szentmise keretében 25 felkészült fiatalunkat részesítette a számukra is feladatot jelentő bérmálás szentségében.

Bízva a Lélek erejében, és abban, hogy a képen látható megbérmált fiatalok, név szerint Balatoni Zsolt, Balga Krisztián, Balla Kristóf, Boda Eszter, Bozsonyik Dávid, Bozsonyik Luca, Bozsonyik Tamara, Fábián Ágnes, Gulyás Milán, Gyurenka Elizabet, Halaj Liza, Híves Petra, Jelen Kata, Kónya Dávid, Kovács Gábor, Kovács Melinda, Kovács Veronika, Lukács Attila, Nagygál Mirtill, Szrenka Gergely, Tóth Odett, Valcz Patrícia, Vitéz Mónika, Záhorszki Cintia, Zsadányi Rebeka egyházbeli tevékenységei parányi gyöngyszemekké válik püspök atyánk közelgő 50 éves papi jubileumának képzeletbeli koszorúján.

(Molnár J., fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Az optimista keresztény

Előadásaim után gyakran ér a többé-kevésbé jogos szemrehányás, hogy túl pesszimista vagyok. Ilyenkor azt szoktam válaszolni, csupán realista akarok lenni, másrész arra is szoktam utalni, hogy a Bibliában nincs olyan ígéret, mely szerint a Földön egyre jobb lesz az élet. Ellenkezőleg: Eljön az Antikrisztus, majd az utolsó ítélet órája is. Olvastam egy számomra igen fontos könyvet, mely úgy érzem, alapjaiban változtatta meg gondolkodásomat. Henri Boulad jezsuita teológus könyve letehetetlen olvasmánynak bizonyult, mert az ember beteljesülését Istenben, és a Keleti Egyház megváltásról szóló vízióját járta körbe. A szerző egyiptomi születésű és a bizánci rítusú Görög Katolikus Egyház papja. Könyvében és előadásaiban az atya azt a véleményét hangsúlyozza, hogy a Nyugati Egyházra túlságosan erősen nyomta rá bélyegét Szent Ágoston gondolkodása az eredeti bűnről. Innen származik az ember és a világ mélységesen negatív szemlélete, s Jézus megváltásának pesszimista értelmezése. Míg a Nyugati Egyházban a húsvéti ünnepkört a kereszthalál komorsága hatja át, a Keleti Egyházban a feltámadás öröme, hiszen Krisztus feltámadásában a keresztény ember feltámadását és majdani örök életét is ünnepeljük, s ezt a valóban mindennél jobb hírt kell közvetítenünk az emberek felé. Még merészebb módon egyenesen azt vallja a jezsuita szerzetes, hogy az isteni terv lényege éppen az, hogy minden ember osztozzék az örökségben, vagyis az egész emberiség váljék istenivé Jézusban a Szentlélek segítségével. Ebben az értelemben a tudomány és a technika is ezt a fejlődést szolgálja, hiszen a teremtésben Isten nekünk adta mindenét, amije van, gyermekei iránti lángoló szeretetből. Vagyis a megváltás az átmenet az emberségből az emberfelettiségbe és az isteniségbe.

Az eredeti bűn nem dogma, csupán hipotézis, vallja Boulad, mellyel az ószövetségi bosszúálló Isten tetteit és a földi siralomvölgy szomorúságát magyarázták. Jézus átadta nekünk a hatalmat és az örömhírt, világos evangéliumi üzenete az volt, hogy „Ti még nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni, mint amilyeneket én tettem.”

Henri Boulad szeretetteljes bírálatot is mond az Egyházról, mondván, a világ, a társadalom, a kultúra gyökeresen megváltozott, miközben az Egyház nyelvezete ugyanaz maradt, pedig a jó hírt minden korban a megfelelő, érthető nyelven kell átadni, gyógyítani kell az emberek lelkét, hiszen Jézus mondotta: „Amit az én nevemben kértek, megkapjátok!”

Hinni Istenben, az emberi jóságban, abban, hogy Krisztus mennybemenetele annyit tesz, hogy az emberiség beözönlik az isteni szférába. Ez nem más, mint a modern kereszténység üzenete. Misztikus üzenet, akárcsak az, hogy a másvilág itt van, egészen közel, csak éppen más dimenzióban. Boulad misztikus író, aki az emberben elrejtett és felszabadítandó isteni energiában hisz, mely valóban hegyeket mozgat. Nem szabad erőlködnünk, csak meg kell nyílnunk Isten felé, a szeretet és igazság felé, hogy átéljük a lét egységének állapotát. „Higgyetek Istenben, higgyetek magatokban!”- mondja a jezsuita atya. Ilyen egyszerű, mint minden nagy igazság.

(Szentmihályi Szabó Péter írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Ima

Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek Téged, áldd meg családunkat és a távollévőket. Ha tebenned bízva munkája után lát, hullajtsd munkájára áldásod harmatát. Hogyha vész rohan rá és Tőled kér segélyt, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt. Hogy így napról napra hálatelt szívvel, dicsérjünk Téged most és mindörökké. Ámen!

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

A családban a négy fiú között gyakoriak voltak a veszekedések, sőt nem volt ritkaság a verekedés sem. A szülők igyekeztek fiaikat féken tartani, de szigorú szabályokat nem akartak bevezetni. Úgy gondolták: fontos, hogy ők maguk találják meg konfliktusaik megoldását, hogy ne a szülői „hatalom” hatására, hanem önként, belső indíttatásra juttassák érvényre a testvéri szeretetet. Édesanyjuknak feltűnt azonban, hogy a legkisebb fiú, lévén a leggyengébb is, a verekedésekben más harcmodort alkalmaz, mint a többi. Ő kevesebbet üt, nem leteperni igyekszik „ellenfelét”, inkább csíp, karmol, sőt, ha módja van rá, harap. A legérdekesebbnek azonban azt találta, hogy míg a két nagyfiú hamar ellátja a kis „vadmacska” baját, addig a harmadik fiú a csípések-harapások ellen nem védekezik, hanem fájdalmában elsírja magát, és ekkor a támadó legtöbbször visszavonul. A két nagy ilyenkor rászól öccsükre: „Mit bőgsz, vágj inkább oda neki, hiszen te vagy az erősebb!” „De hiszen tudjátok – válaszolt a kisebb –, hogy mennyire szeretem!” Érdekes, hogy noha a verekedést kiváltó konfliktus ilyenkor nem oldódik meg, de gyorsan elévül.

A gyerekek veszekedése összetartozásukból fakad. A felnőtt társadalomban az emberek sokféleképpen tudnak egymással szembekerülni, leggyakrabban a versengés, a rivalizálás miatt alakulnak ki egyet nem értések, veszekedések. „A családi élet- és szeretetközösséget a fájdalom, a bűn és az erőszak feszíti szét. … A Biblia lapjain sok vérrel szennyezett szenvedéssel találkozunk, kezdve Káin erőszakos testvérgyilkosságával.” (AL 18–19) Globalizálódó világunk két nagy kihívása az atomizálódás és az eltömegesedés, az arctalan tömeggé válás. Az individualizmus előtérbe helyezi az egyéni érdekeket, a másik ember érdekeinek figyelembe nem vétele addig lazítja a társadalom kohézióját, míg az atomjaira hullik szét. Ugyanakkor azok az emberek, akiknek életét nem szilárd és megalapozott értékrend, hanem csak a – legtöbbször pillanatnyi – érdekek mentén való küszködés vezérli, a társadalom alaktalan tömegévé válnak, a tömegben nem tudják személyiségüket kibontakoztatni, személyi méltóságukat érvényre juttatni. A szétforgácsolódás és az eltömegesedés egymás mellett létezik, és egymást kölcsönösen erősítik, ugyanakkor mindegyik támogatja a fogyasztói gazdaságot.

Az emberi civilizáció alapja a közösség és a termékenység. A Biblia megfogalmazása szerint a Teremtő egymásnak ajándékozta a férfit és a nőt, így közösséggé és termékennyé váltak, majd behelyezte őket a világ kertjébe, hogy annak termékenységét gondozzák és megőrizzék. Így jött létre a család, amelyre az emberi társadalom épül. A szétforgácsolódás és eltömegesedés kihívásaira a bibliai eszmény szerinti család a válasz, mert a család képes a személyest és a közösségit összhangba hozni, ez az összhang pedig képessé teszi arra, hogy a javakkal és természeti erőforrásokkal hosszútávon fenntarthatóan és igazságosan gazdálkodjék. (vö. Ferenc pápa audienciája, 2015. szept. 30.)

Idézzetek fel eseteket saját életetekből, amikor valamiről azért mondtatok le, hogy egy általatok fontosnak tartott értéket tudjatok szolgálni! Mondjatok példákat olyan intézkedésekre, amelyek rombolják a társadalmi kohéziót! Mit tehet ilyenkor egy-egy család, vagy egy nagyobb közösség?

2015 májusában, amikor Ferenc pápa gyerekekkel és fiatalokkal találkozott, egy kislány megkérdezte tőle, hogy veszekedett-e a családjában. A pápa azt válaszolta, hogy mindnyájan veszekedtünk, ez hozzátartozik az élethez. Csak az a fontos, hogy a veszekedés békekötéssel záruljon. A gyerekek egész életére döntő befolyással van az, ahogyan a családon belüli veszekedések lezárulnak. A gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését az határozza meg, hogy mennyire bízhatnak szüleikben. A szülői intelmeket és példát csak akkor fogják fenntartás nélkül követni, ha érzik és tudják, hogy szüleik szeretik őket, hogy mindenben a javukat akarják és kialakul bennük a szülők iránti szeretetteljes tekintélytisztelet. A gyermeknek éreznie kell, hogy szülei akkor is szeretik, amikor büntetik, hogy gyermekeik javát szolgálják, amikor dorgálják őket, és hogy szüleik nem örülnek annak, ha büntetniük, dorgálniuk kell, sőt ez fájdalmat okoz nekik. Az irgalmasság pedig nem a gyöngeség, hanem a szeretet jele. A liturgia egyik legrégebbi könyörgésében is így imádkozunk: „Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk.” (MV 6.)

Beszéljétek el, milyen veszekedésekre emlékeztek gyerekkorotokból? Mi volt a veszekedést kiváltó ok, és hogyan sikerült kibékülni? Hogyan hatott rátok mások veszekedése?

Jónak lenni jó, jót tenni öröm. A gyermeknevelés nem idomítás, a nevelőnek – legyen az szülő, tanár, vagy felügyelő – tisztelnie kell a gyermek személyi méltóságát, azaz arra kell törekednie, hogy a gyermek maga tudjon a jó és igaz mellett dönteni, és jócselekedeteit ne kényszernek érezze, hanem örömforrásnak. Hatásos eszköz erre a szülői példa, a döntések segítése akkor, amikor a gyermek még nem érett az önálló döntésekre, és egy sor olyan jó szokás kialakítása, amelyekre a magasabb értékek szolgálata fokozatosan ráépülhet. (vö. AL 263–267)

Mindenfajta emberi közösségben, így a családban is jelentkezhetnek konfliktusok, ezek megfelelő kezelése a család élete szempontjából meghatározó jelentőségű. A társadalmunkban jelen lévő problémák hatnak a családra és könnyen okozhatnak válsághelyzetet. Ilyenek a demográfiai krízis, a nevelési gondok, a meg nem született élet elfogadása és az a teher, amit az öregek gondozása ró a családra, a szegények és gazdagok közötti különbség, a bizonytalan jövő; ezek mind-mind konfliktusokhoz vezethetnek, amelyek gyakran erőszakba torkollnak. (vö. AL 43) A leginkább érintettek azok a családok, amelyeken belül hiányos a kommunikáció, amelyeknek tagjai nem egymás támaszai, ahol nincsenek minden családtag részvételével megrendezett családi események, ahol mindennaposak a szülők veszekedései, és ahol ellenséges viszony van a szülők és gyermekek között.(vö. AL 51)

Korunkban egyesek a családi erőszak és a család feladatainak nem megfelelő végrehajtása miatt azt állítják, hogy a hagyományos család elavult, nem szolgálja a jövőt. Ezért az egy férfi és egy nő házasságára épülő családmodellt nem tartják követendőnek, és több másfajta pár- és társas kapcsolatot támogatnak. Ezzel hátráltatják a személyek kiteljesedését, rombolják a közösségi értékeket, akadályozzák a társadalom erkölcsi fejlődését. A tartós elkötelezettség értékének el nem ismerése oda vezet, hogy hosszú távon nem biztosítható a termékenység sem. A házassághoz hasonló pár- és társas kapcsolatok ugyan valamiféle társadalmi stabilitást jelentenek a szingli életformához képest, tehát ellene hatnak a társadalom atomizálódásának, de nem szolgálják a jövőt, mert nem képesek a rájuk bízott gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését helyes irányba terelni. (vö. AL 52)

Hogyan tudjátok gyerekeiteket segíteni abban, hogy maguk döntsenek a jó és igaz mellett? Milyen jó szokásokat tudtok gyerekeitekben meggyökeresíteni? Hogyan tudtok másoknak segíteni konfliktusaik kezelésében? 

Este, amikor a négy fiú már békésen aludt, az édesapa megjegyezte: „Nem értem ezt a gyereket. A két bátyja példája arra indíthatná, hogy jól elverje a kicsit, hogy elmenjen a kedve a csípéstől-harapástól. Ő pedig azért, mert »annyira szereti« inkább tűri, noha fáj neki a csípés, sírva is fakad.” „Azt gondolom – válaszolta az édesanya –, hogy neki a csípésnél jobban fáj az, hogy a szeretett, és mindannyiunk által dédelgetett kicsi ilyen gorombán viselkedik vele. Talán mi is hibáztunk, amikor nem tiltottuk meg a verekedéseket, abban bízva, hogy majd maguk rájönnek, hogy erőszakkal nem lehet a konfliktusokat megoldani. Az erőszakoskodást, pláne a verekedést semmi esetre sem tanulhatták tőlünk. Ez a gyerek azonban most leckét adott a többieknek is, meg nekünk is: a szeretet minden konfliktus megoldója, a szeretet mindig győz, a szeretet a legerősebb »fegyver«.”

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.” (Jel 21,3)

Isten vágya mindig is az volt, hogy velünk, az ő népével lakjon. A Biblia első oldalai is ezt bizonyítják: Isten leszáll az égből, Ádámmal és Évával a kertben sétál és beszélget. Vajon nem éppen ezért teremtett bennünket? Aki szeret, vajon nem arra vágyik, hogy együtt legyen azzal, akit szeret? A Jelenések könyve Isten tervét fürkészi a történelemről, és bizonyossággal írja, hogy Isten vágya teljes mértékben meg fog valósulni.

Már közöttünk lakik, mióta eljött Jézus, az Emmánuel, a „Velünk az Isten”. Jézus feltámadása óta pedig a jelenléte nincs térhez és időhöz kötve, hanem kiterjed az egész világra. Jézus óta egy sok népből álló, valóban rendkívüli emberi közösség kezdett felépülni. Isten nemcsak lelkünkben, családunkban, népünkben akar élni, hanem az összes nép között, akik meghívást kaptak, hogy egyetlen népet alkossanak. Egyébként a jelenlegi népvándorlás miatt átalakul a nép fogalma is. A népesség több országban is immár sok népből áll.

Bőrszínünk, kultúránk és vallásunk szerint is nagyon különbözőek vagyunk. Gyakran bizalmatlanul, gyanakvással és félelemmel tekintünk egymásra. Háborút folytatunk egymás ellen. Pedig Isten atyja mindnyájunknak, mindannyiunkat szeret együtt és külön-külön is. Ő nem egyetlen néppel akar lakni – „természetesen a miénkkel”, ahogy azt gondolnánk –, és elfeledkezni a többiről. Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, egyetlen család.

Az e havi életigétől vezérelve gyakoroljuk, hogy értékeljük a különbözőséget, tiszteljük a másikat, hogy úgy tekintsünk rá, mint aki hozzám tartozik: én vagyok a másik, a másik pedig én, a másik bennem él, én pedig a másikban. Kezdjük azokkal, akikkel mindennap együtt vagyunk. Így helyet teremtünk Istennek közöttünk. Ő hozza majd létre az egységet, őrzi meg az egyes népek identitását, és hoz majd létre egy új emberi közösséget.

Chiara Lubich már 1959-ben megsejtette ezt. Ma is rendkívül időszerű és szinte hihetetlen ez a prófécia: „Ha egy nap az emberek – nem a személyek, hanem egész népek – […] önmagukat háttérbe tudnák helyezni, ha háttérbe helyeznék a hazájukról alkotott elképzelésüket […], és mindezt abból az államok közötti kölcsönös szeretetből fakadóan tennék, amit az Úr kér, éppúgy, ahogy a testvérek között is kölcsönös szeretetet kér, akkor ez a nap egy új korszak kezdete lenne, mert azon a napon […] lesz élő és jelenvaló Jézus a népek között is […].

Itt az ideje, hogy minden egyes nép kilépjen saját határai mögül és túltekintsen azokon; elérkezett annak a pillanata, hogy a másik hazáját úgy szeressük, mint a sajátunkat, meg kell tisztulnia szemünknek. Nem elég önmagunktól elszakadnunk ahhoz, hogy keresztények legyünk. A mai időkben Krisztus követőjétől ennél többet kérnek: a kereszténység társadalmi tudatát […].

[…] reméljük, hogy az Úr megkönyörül ezen a megosztott és szétszóratott emberiségen, ezeken az önmaguk burkába zárt népeken, akik saját egyszerű és elégtelen szépségüket csodálják – mely saját maguk számára egyedüli szépség –, akik foggal-körömmel ragaszkodnak kincseikhez, azokhoz a javakhoz is, melyekre más népeknek lenne szükségük, és az éhhaláltól mentené meg őket. Reméljük, az Úr ledönti a határokat, hogy a szeretet, az anyagi és lelki javak gyors vizű folyója akadály nélkül áradhasson az országok között.

Reméljük, hogy új rendet alakít ki világunkban az Úr, aki egyedül képes az emberiséget egyetlen családdá forrasztani és egyúttal a népek közötti különbözőségeket is megőrizni, hogy így mindegyikük képes legyen a többiek szolgálatába állítani a maga ragyogását és ezáltal felragyogjon az egyetlen olyan fény az életben, amely megszépíti és az örök haza előterévé teszi a földi hazát.”

Fabio Ciardi

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek


Május 3-án tartotta soron következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen határozat született, hogy a következő tanévben is részt veszünk az óvodatej programban. A KLIK kérésére véleményeztük a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói állás betöltésére kiírt és az arra beérkezett pályázatot. A testület ellenvélemény nélkül kiállt a jelenlegi igazgató pályázata mellett. Tájékoztató hangzott el a Hulladékszállítás területén bekövetkező változásról. Továbbra is a Zöld Híd szállít, de a számla már a Nemzeti Hulladékkezelőtől érkezi, mely a rezsicsökkentést is tartalmazza. Ugyancsak tájékoztatást hallottunk a Hunyadi út vis maior helyzetének állásáról, ahol bonyolítja a helyzetet a magántulajdonú pince és az, hogy a jelen helyzet kármegelőzés és nem kármegszüntetés.

Képviselőtestületi határozatban felhatalmazást kapott a Polgármesterasszony, hogy a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. bejegyzésének ügyében eljárjon.

Határozat született, hogy a testület élni kíván a Helytörténeti Emlékház felújítására kiírt pályázat lehetőségével.

Egyebek között ismét terítéken volt a műfüves pálya ügye. A képviselőtestület támogat minden olyan tervet és célt, amely elősegíti a település fejlődését és egyben a fiatalok testi-lelki fejlődését is. Utánpótlás Sport Egyesület kérelmére az Önkormányzat megoldást keres úgy, hogy az mindkét félnek megfeleljen, ugyanakkor a meglévő sportlétesítmény használói köre se szűküljön. Tájékoztatót hallhattunk a már leadott pályázatokról is. Ezek között szerepel a csapadékvíz elvezetés, a központ és bölcsődei csoporttal kiegészülő Óvoda, valamint az ipari park. Információk között szerepelt, hogy a járdaépítés az óvoda előtti részen kezdődik akadálymentes rész kialakításával, majd a Rákóczi út következik az előző évek munkálatainak folytatásával.

Lakossági észrevételekre (az orvosi rendelési időbeosztás, az utak-járdák helyzete) a jegyző asszony adott tájékoztatást.

Tájékoztatás végett jelzem, hogy a Holokauszt évfordulója alkalmával megnyitott kiállítás és a közösségi házban felavatott emléktábla híre túljutott a helységtábláinkon. Ezt támasztja alá az a tény, hogy Nádel Tamás elnök úr kíséretében dr. Frölich Róbert országos főrabbi május 5-én elismerést jelentő látogatást tett az említett helyeken.


Ugyancsak jó hír, hogy lengyel testvér települési kapcsolat született. Május 13-án, pénteken, a lengyel önkormányzatiság ünnepén Spytkowicében került aláírásra a megállapodás. Testvértelepülésünk a Szlovák határtól 30 km-re található a Krakkóba vezető út mentén. Rajtunk múlik, hogy a kölcsönösség jegyében mennyire válik gyümölcsözővé kulturális, turisztikai, gazdasági, netán egyházi területen a megszületett kapcsolat.

(emje, fotók: Vitéz T., doki)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. június 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Április 29-én volt az éves közgyűlésünk. Áttekintésre került a 2015. évben végzett munka és az ez évi feladatok. A közgyűlésen öt fiatallal erősödött az egyesületünk, melyre nagy átalakulás vár az ősz folyamán. A Kolping egyesületek ősztől az egyházmegyék felügyelete alatt és nem civil, hanem egyházi szervezet keretében folytatják működésüket. Ezt az ősz folyamán megtartandó közgyűlés rögzíti.

Társadalmi munkában, mint ahogyan a templomkert is, megszépült a Kolping ház kertje is. Alsópáhokról kapott bútorok, fedett szín biztosít még jobb lehetőséget a Tizenhárom Almafa Alapítvány és a Kolping család közös szervezésében május 21-én megrendezett családi napnak. Erről képes beszámoló a következő számban lesz olvasható.

Június 4-én, szombaton ismét Nemzetközi Kolping Focitorna lesz a Műfüves pályán. Buzdítsuk minél többen a helyi csapatot a sikeres szereplésben.

Június 18-án a budapesti Kolping családok nosztalgia juniálist szerveznek az erdei háznál. A színes programokra és lelki feltöltődésre szeretettel hívnak bennünket is.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

 

 1./  ÚRNAPJÁN FÉL 10-KOR LESZ AZ OLTÁRISZENTSÉG KÖZÖS NAGY ÜNNEPE, SZENTMISE, KÖRMENET. – Azon a vasárnapon C S A K  fél 10-kor lesz szentmise. (indok: egészségi állapotom miatt.)

Akiknek nem alkalmas az időpont, előtte szombaton 4-órakor Nászmisés esküvőn, vagy a szombaton előesti 7 órás szentmisén megünnepelhetik az Oltáriszentség nagy napját. Sőt - Vasárnap Pusztaberkiben du. 5 órakor is.

2./ A Papszentelés a Váci Székesegyházban június 18-án, szombaton de. 10 órakor lesz.

3./ Június 19-én vasárnap de. 10 órakor a Váci székesegyházban ünnepli Dr. Beer Miklós püspök atyánk pappá szentelésének 50. évfordulóját, aranymiséjét. Mindenkit szeretettel hív a hálaadó szentmisére. – Mindkét egyházmegyei ünnepen, mint székesegyházi kanonoknak illő, vagy kötelességem részt venni. A szentmisék itthoni rendjét előzőleg ismertetem.

4./ A XII. Váci Egyházmegyei Találkozó jún. 25-én, szombaton lesz VECSÉSEN. A program a hirdetőtáblán tanulmányozható.

5./ Jeles ünnepnapok júniusban: június 3: péntek: Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Szentmise este 7-kor, majd Jézus Szíve litánia. 24-én keresztelő szent János születésének ünnepe, június 29-én, szent Péter és szent Pál főapostolok ünnepe lesz.

KERESZTELTEK   

10./  SZABÓ EMESE (Szabó Tamás- Kovácsovics Éva)

11./  KOVÁCS ZORKA, ANNA (Kovács Dávid- Szikora Lívia)

12./  RÓZSA SZOFI, ERZSÉEBT (Rózsa Márton – Konopás Mária)

13./  JAKUS FANNI (Jakus Zoltán – Szabó Viktória)

HÁZASSÁGKÖTÉS

          1.  Ápr. 23: Surman Ágoston – Duffek Sára

HALOTTAINK:      

9./ Boda József (1942)

10./ Rith Lujza (1929)

11./ Gulyás János (1943)

12./ Págyor László (1957)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. szerda        -

2. csütörtök    - Papi hivatásokért

3. péntek        -

4. szombat     - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik, testvéreik, Nagy Ignác és élő hozzátartozókért

                        - Deszpót Mihály, szülei, apósa, anyósa, Jakubecz és Raduly család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Őszi József 6. évforduló, felesége Molnár Mária 1. évforduló, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

5. vasárnap   - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Konopás Jánosné Csernák Margit 8. évforduló, szülei, testvére József, apósa, anyósa, élő és elhunyt családtagok

                        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, testvére János, József, szülők és nagyszülők

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        - Lukács József, felesége Zsiros Erzsébet, fiuk József és Zsiros Lajosért

9. csütörtök    - Jegyesekért

10. péntek     - Hálából az 50 éve végzett élő és elhunyt nyolcadikosokért, az őket nevelő tanárokért és papokért

11. szombat   - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

                        - Molnár Lajos 1. évforduló, felesége Fodor Margit, szüleik és hozzátartozók

                        - Kovács, Boda és Bódi család, valamint Balázs István, élő és elhunyt családtagjaiért

12. vasárnap - Mrekvicska Ignác 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Kovács László 20. évforduló, szülei, fia, Kácsor Dezső, felesége Kordics Veronika, szülei, testvérei

                        - Egy jó édesanyáért

13. hétfő        - Podányi, Hotzi és Brezneczki család élő és elhunyt tagjaiért

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     - Kristóf Ferenc, felesége Pálinkás Julianna, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Kukkel József, felesége Kristóf Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó, Molnár és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

18. szombat   - Péter János 1. évforduló

                        - Pálinkás István, szülei, testvérei, násza Vigyinszki József, élő és elhunyt hozzátartozók

19. vasárnap - Holman József 10. évforduló, felesége Molnár Ilona, Holman és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Markó Lajosné, gyermekei, unokája és 5 testvére

                        - Csontos János, felesége Keresztes Rozália 25. évforduló, Verebes Ignác 15. évforduló, felesége Szabó Ilona, fiuk Ignác és elhunyt hozzátartozók

20. hétfő        - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottai (Alapítványi)

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit és hozzátartozókért (Alapítványi)

                        - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik és hozzátartozók

24. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

25. szombat   - Pásztor János, felesége Antal Ágnes és hozzátartozók

                        - Varga Gergely, felesége Péter Anna, élő és elhunyt hozzátartozók, unokáik János és Ferenc

                        - Valent József 5. évforduló, szülei, testvérei és apósa

26. vasárnap - Molnár, Kaba és Kristók család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Vincze János, felesége Fábián Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Szarvas Józsefné Kocsis Margit és szülei, veje Vitéz János

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök - Boda Istvánné Csillag Anna 1. évforduló, szülei, apósa, anyósa, nászuk Zachar László, a család élő és elhunyt tagjaiért

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre