Vadkerti harangok
2016. április


Hallgatni a pásztor szavára
Szentmiseszándékok 
Nagyböjti lelkigyakorlatunkon hallottam
Az irgalmasság arca IV.rész
Irgalmasság
Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek...
Ferenc pápa üzenetei XXVIII.rész
Gitárzenekaros találkozó Balassagyarmaton
Életige
A fejlődés útján
Hívom a családokat
Ima papi hivatásokért
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Hallgatni a pásztor szavára


Egy lelkigyakorlat alkalmával egy idős atya mesélt gyermekkori élményéről. Még 12 éves sem volt, amikor rábízták, hogy a család nyáját egyedül legeltesse. Korábban többször volt már nagyobb testvéreivel egész nap kint a mezőn, jól tudta, hogy mi a feladata, mire kell figyelnie. Nem izgult különösebben, tudta, hogy könnyen megbirkózik a feladattal és a gyakorlott kutyákra is számíthatott. Este büszkén terelte haza a nyájat, de a számoláskor kiderült, hogy egy bárány hiányzik, mégpedig egy egészen fiatal, néhány hetes állat. Nagyon elkeseredett, még a könnyei is kijöttek. Nem gondolta volna, hogy ilyen történik vele az első nap, amikor egyedül vigyáz a nyájra. Egész nap nagyon figyelt, délután nem is szundikált, ezért nem értette, hogyan veszhetett el a kisbárány. Éjszaka nyugtalanul aludt, s hajnalban az elveszett bárány keresésére indult. Jó messzire el kellett mennie, egészen a szomszéd falu legelőjéig, ahol egy másik nyáj bárányai között örömmel fedezte fel az elveszett bárányukat, ami igencsak messzire tévedt. A másik pásztor is látta, hogy a kis bárány rögtön felismerte igazi gazdája hangját és azonnal hozzá szaladt, Ezért természetesen nem akadályozta meg, hogy haza vigye. Papként sokszor elmeséli ezt az esetet a gyerekeknek a hittanórán és prédikációkban is többször feleleveníti élményét. Jól tudja, hogy a bibliai történetek és Jézus szava mennyire igaz.

A bárányok viselkedése évezredek alatt sem változott: felismerik pásztoruk hangját és követik őt. Június 17-én, papi és szerzetesi hivatások világnapja van. A pap olyan személy, aki meghallotta Krisztus hívását és követi a Jó Pásztort. Emellett megbízást kap Istentől arra, hogy ő is pásztorként vezesse Isten népét, s e feladatának akkor tud megfelelni, ha a rábízottak megismerik hangját, pontosabban szavában, igehirdetésében felismerik az Úr szavát és életében felismerik Jézus odaadását és szeretetét. Egyedül Jézus önátadása, amellyel Istennek és az Egyháznak adja önmagát, lehet a mintája annak, ahogy a pap Istennek szenteli egész életét és részt vállal az Egyház küldetésében. Ez az Isten felé megmutatkozó önátadás és önfelajánlás alapozza meg a pásztori szolgálatot, amely minden pap hivatásának része. A pap pásztori szolgálata másodsorban megköveteli, hogy személyes kapcsolatot tartson egyházi elöljáróival és kifejezze készségét, hogy szolgálatát mindig az Egyház nevében és annak irányítását elfogadva végzi, azaz a pap önfelajánlása az egyházi közösség felé is megnyilvánul. Az önfelajánlás harmadik területe az, hogy a pap egészen a rá bízott híveknek adja magát, azaz Krisztus szeretetét sugározza feléjük. A pap soha nem feledkezhet meg arról, hogy pásztori és vezetői feladatát mindig szolgálatnak kell tekintenie és alázattal kell gyakorolnia. Tudja, hogy Krisztusnak, a Jó Pásztornak a szolgája és örömmel ébred annak tudatára, hogy egészen különleges kegyelemben részesült azáltal, hogy az Úr kiválasztotta és meghívta őt. Minél inkább tudatosítja magában azt, hogy a papi hivatás Isten ingyenes ajándéka, annál nagyobb lelkesedéssel végzi szolgálatát az emberek javára, azaz ajándékozza önmagát az embereknek. Nem puszta kötelességteljesítésről van itt szó, hanem örömteljes szolgálatról. A hivatás örömét és jutalmát Krisztus adja.

© Horváth István Sándor; fotó Kristók J.

Vissza az újság tetejére

Nagyböjti lelkigyakorlatunkon hallottam

Miről is szól a nagyböjt, tette fel a nyitó kérdést Berta László atya, Nagyoroszi és Patak plébánosa az előző számunk lapzártájának idején tartott lelkigyakorlaton. A válasz pedig így hangzott: A nagyböjt egy út, melynek a célpontja a húsvét. A nagyböjtnek ezért a keresztségünkről kellene szólnia, mert abban Isten gyermekeivé lettünk. A Szentség vételével ráléptünk egy útra, amiről oly sokszor le is térünk az elkövetett bűneink által, mintegy eltékozolva kapott „mennyei kincseinket”. Így válunk mi is az állandó atyai szeretet ellenére is tékozló fiúvá. Ezért úgy gondoltam, hogy a három este, a mindannyiunk által ismert tékozló fiúról szóló történet három szereplőjén keresztül elmélkedjük át helyzetünket.

Ma este a fiatalabb fiú esetét elemezzük úgy, hogy mindannyian vonjunk párhuzamot a fiatalabb fiú és a mi életünk között. Miért megy el abból az otthonból, ahol szeretve volt. Az ember tragédiája, hogy a világ zajának kísértésére hallgat, a hite is törékennyé válik, és a csábításnak engedve elhagyja otthonát. Sőt a távozásának igazolására még stratégiát is gyárt az „Atyai” házból távozó ember. Szeretetet keres, ám rossz helyen. Független akar lenni Istentől, mint a távozó fiú az Atyától. Ezzel a lépéssel válik az otthonát elhagyó evilági függővé és távozik a bűn távoli országába. Ám bármilyen messzire is távozik és a lehetetlenség mélységébe is süllyed, mindig van lehetőség a visszatérésre, amit jól mutat a hibáit beismerő és megbánó fiú példája is. Az Atya mindig is visszavárta megtévedt gyermekét. Nem mérges, csak szeret. Ezt teszi velünk is az Isten, ha átgondolva és őszintén megbánva az ellene irányuló tetteinket közeledünk felé, mert Ő irgalmas, szeretete határtalan és feltétel nélküli. Ezt tudta a tékozló fiú is. Ezért is mert visszamenni. Mi is tudjuk, hogy a Mennyei Atya irgalmas. Mindig megbocsát, ha őszintén kérjük Őt. Hát itt az idő, hogy bizalommal kérjük mi is Őt!

Második este az idősebbik fiú került „terítékre”. Ő a történet igazi negatív figurája, nem a tékozlóvá vált testvére. Látszólag otthon van és engedelmeskedik az atyjának. Lélekben azonban nagyon távol van a családtól. Nem tud örülni, a tetteit megbánó és visszatérő testvérnek. Megnyilvánulása az Atya felé felhánytorgató, s a megbocsátás csíráit sem mutatja ki. Szinte kitagadja a családból a visszatérő testvért. Mi vajon hogyan viszonyulunk egy-egy a templomba visszatérő testvérünkhöz? Nemde olykor-olykor lélekben kiközösítjük őt? Nem lehetünk „papír-keresztények”! Nem válhatunk a kötelezettség teljesítés rabszolgáivá. El kell hinnünk, hogy az Atya nem szeret bennünket kevésbé, ha a visszatérőt is szereti. Ezért nem egyszerű idősebb fiúnak sem lenni. Ott van abban a kísértés, hogy irigykedjenek rá a kisebb testvérek! Mi is itt vagyunk az Atyai Házban. És mégis mennyi bánat, meg nem értés vesz körül bennünket, s minket is megkísért a „nekem több jár” mint a másiknak elgondolás. Hányszor nem tudunk osztozni mások örömében és lenézzük a megtérő bűnös embert. Hányszor nem megyünk el a lakomára, pedig az Atya mindannyiunkat egyformán hív oda. Ismerjük fel azt a tényt, hogy az Atya minket is hazavár. Ne panasz, hanem hála legyen szíveinkben, hisz rengeteg (megosztandó) ajándékot kaptunk Istentől!

A történet harmadik szereplője, mondhatjuk a főszereplője, a fiait együtt érző szeretettel fogadó Atya képezte a harmadik este elmélkedési vezérfonalát. Alakja nagy kihívás elé állít bennünket, hisz szeretetének kiáradásában nem mérlegel, ami mintegy istenképünk felülvizsgálatára ösztökél. Az apa első benyomásra oktalannak tűnik. Fiának előre odaadja örökségét és szó nélkül elengedi őt. Pedig tudja, mi lesz a kiadott örökség sorsa. Az apa nem is nemtörődöm ember, mert minden nap visszavárja eltávozott gyermekét. Annyira várja, hogy érkezésének hírére elébe is fut. Hát nem ilyen velünk szemben is az Isten? Ránk bízta a Földet, pedig tudja, hogy visszaélünk bizalmával, tesszük azt tönkre. Isten ennek ellenére is vár bennünket. Főként, ha a tékozló fiú bűnbánatát követve közeledünk felé. Megbocsát, és a legjobbat akarja adni nekünk, hisz Ő az igazi öröm forrása is. Örüljünk és ünnepeljük a kis dolgokat, mert Isten nem a teljesítményekre kíváncsi. A két fiúval könnyű azonosulni. De vajon tudunk-e fiúi voltunk ellenére Atyaként élni és viselkedni? Ehhez ad segítséget, ha megtanulunk viszonzást nem várva adni, feltétel nélkül megbocsátani, nagylelkűnek lenni.

(Érsekvadkert, 2016.03.10.12. Molnár J.)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca IV.rész

Az Egyház életének boltozatát az irgalmasság oszlopa tartja. Ezért egész lelkipásztori tevékenységét át kell hatnia a hívők felé forduló gyöngédségnek; egyetlen igehirdető szava és világ felé közvetített tanúságtétele sem nélkülözheti az irgalmasságot. Az Egyház hitelessége az irgalmas és együtt érző szeretet által érvényesül. Talán régóta megfeledkezünk arról, hogy megmutassuk és járjuk az irgalmasság útját. Egyfelől a kísértés, hogy mindig és csakis az igazságosságot keressük, elfeledtette velünk, hogy az irgalmasság az első, szükséges és kihagyhatatlan lépés. Az Egyháznak (az Egyház mi vagyunk) azonban a fontosabb és magasztosabb rendű cél elérése érdekében túl kell lépnie ezen. Másfelől szomorú dolog látni, hogy kultúránkban milyen gyors ütemben halványul el a megbocsátás. Úgy tűnik, hogy bizonyos helyzetekben maga a kifejezés is jelentését veszti. A megbocsátás tanúságtétele nélkül azonban az élet terméketlenné, elsivatagosodottá válik. Újra elérkezett az idő az Egyház számára, hogy vállalja a megbocsátás örömhírének hirdetését. Itt az idő, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyöngeségeit és nehézségeit. A megbocsátás új életet fakasztó erő, és bátorságot ad arra, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.

Vissza az újság tetejére

Irgalmasság

Általában úgy szoktunk elmélkedni Mesterünk tanításán, hogy egy-egy részt kiragadunk, és azt elemezzük. Okos és jó módszer, mert segíti az összpontosítást, miáltal – talán – könnyebben meg tudjuk ragadni a lényeget. Nézzük Máté 9. fejezetét, ami úgy kezdődik, hogy Jézus a tavon át lakóvárosába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy hordágyon fekvő beteget hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.” Mintha kifordította volna Iuvenalis szavait, ami magyarul így hangzik: „ép testben ép lélek”. A rómaiak abban is hasonlítottak a mai emberre, hogy a testi egészséget mindenek fölé helyezték, magyarán szólva anyagelvűek voltak. A Iuvenalis-i szólás szerint a lélek virulásának testi alapjai vannak. Mondhatjuk úgy is, ahogy manapság szokás: anyagi talapzatra támaszkodik a szellem, a lélek. Ha ez szilárd, egyszerűen szólva. Ha meg van a ház, a kocsi, a pénz, akkor a szerelem is megjön. Hány híres bajnok bukik meg lelke, azaz lénye gyöngeségén, amikor ajzószert találnak a szervezetében! Az Úr éppen ellenkezőleg gondolkodik: „bocsánatot nyertek bűneid,” tehát lelked meggyógyult, s ezáltal tested is. Egész lényed.

Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Vagyis a legrosszabbra gondolt, és irgalom nélkül mondott halált Jézus fejére, hiszen az istenkáromlókat akkoriban kivégezték.

Jézus gondolataikba belelátva így szólt: „Miért gondoltok magatokban?” Rámutatott a bűn eredetére, amely gondolatainkból, vagy mélyebben a lelkünkből táplálkozik. Ha elgondoltuk a rosszat, s nem hessentettük el, vagy ha erőszakosabb volt, nem próbáltuk megérteni, átvilágítani a belőle áradó sötétséget, hogy tisztán láthassunk és megállhassunk, mielőtt cselekedetté változtatnánk.

„Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyertek bűneid? - vagy ha azt: Kelj fel és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Miért? Mert jók vagyunk, mert értjük és szeretjük őt? Nem, ő nem tőlünk nyerte a hatalmát holmi demokratikus választással, hanem az Atyától kapta, de mondhatjuk úgy is, hogy Isteni Személy mivoltából, ami szintén az Atya kegyelméből ered. Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza!” A bűn keletkezésére visszagondolva megint a Iuvenalis-gondolat ötlik elénk. Hányan vagyunk, akinek olyan éles a szeme, hogy akár a Holdon is észlelnénk egy macskát, mégsem vesszük észre lelkünk homályát.

A béna fölkelt és hazament. Bűnei eltöröltettek, újjászületett a teste is.

Nézzük most a vámos Lévi meghívását, aki szintén újjászületik az Úr szavára, s ott hagy csapot-papot, pénzes asztalt, mindent és követi a Mestert, sőt meghívja vacsorára tanítványival együtt. „Mikor annak házában asztalhoz ült, sok vámos és bűnös jött, s letelepedtek Jézus tanítványai közé. Ennek láttára a farizeusok megkérdezték tanítványait: Miért eszik Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt halotta, megfelelt nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Tudjuk-e mit tesz bemutatni az előírt áldozatokat: például körülmetéléskor a két gerlicét, vagy más alkalmakkor nagyobb állatot, akár szarvasmarhát öletni a papokkal, és mit tesz irgalmasnak lenni? Próbáljuk tanulni? Sejtjük legalább?

Az áldozat lehet szokás és külsőség, de eredhet Isten iránti hálából, szeretetből. Az irgalom mindig benső. A lélekből fakad. Elsőként följegyzett alakja iorgalom, azaz jorgalom, s ilyen formában a jó gyökszavunkkal is kapcsolatban állhat, amiből a jog is ered. Az irgalmas tehát jó. Aki jó, az ok nélkül az, csak azért, mert jónak lenni jó. Ide kívánkozik Jakab apostol leveléből két mondat: „Irgalom nélkül sújtja az ítélet azt, aki nem gyakorol irgalmasságot. Az irgalmasság azonban győzelmet arat az Ítéleten.” (Jak2.13)

Ismételjük el magunkban és gondolkodjunk!

(Czakó Gábor, KÉ)

Vissza az újság tetejére

Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek...


Mikor a gyermek gőgicsél,

Isten tudja, mit beszél!

Csak mosolyog és integet…

Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

 

Amint virággal esti szél,

Az anyja vissza úgy beszél,

Oly lágyan és oly édesen…

De őt sem érti senki sem.

 

Hogy mit beszélnek oly sokat,

Apának tudni nem szabad:

Az égi nyelv ez. Mély titok.

Nem értik, csak az angyalok.

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXVIII.rész

Az irgalmasság megváltoztat

Az evangélium szerint alapvetően fontos az irgalmasság. Isten elküldte Fiát, Isten emberré lett, hogy üdvözítsen bennünket, vagyis nekünk adja irgalmasságát. Jézus világosan kifejti ezt, amikor összefoglalja tanítását tanítványainak: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)

Létezhet olyan keresztény, aki nem irgalmas? Nem. Azért nem, mert az evangélium középpontja az irgalmasság. Az Anyaszentegyház azt tanítja, hogy adjunk enni és inni, aki éhezik és szomjazik, öltöztessük fel, aki mezítelen. S hogyan teszi mindezt? Sok szent férfi és nő példájával, akik ezt gyakorlatban megmutatták; de teszi ezt sok-sok apa és anya példájával, akik azt tanítják gyermekeiknek, hogy ami nekünk fölösleges, az hiányzik a szükséget szenvedőknek. Fontos, hogy ezt tudjuk. A legegyszerűbb keresztény családokban is mindig jelen volt a vendégszeretet szent szabálya: soha ne hiányozzék egy tányér étel és egy ágy a szükséget szenvedőnek.

Egyszer egy anyuka elmesélte. Egy napon déltájt egyedül volt három kisgyermekével. Kopogtattak az ajtón: egy férfi állt kint, aki enni kért. Az anyuka így válaszolt neki: „Várj egy kicsit.” Visszament a lakásba és ezt mondta gyermekeinek: „Egy bácsi enni kért, mit tegyünk?”Adjunk neki enni, anyu!” - válaszolták kórusban a gyerekek. Mindegyiknek a tányérján volt egy szelet hús sült krumplival. „Rendben van, akkor felezzük meg mindannyian a tányérunkon lévő húst, és adjuk oda neki!” Ez az anya megtanította a gyermekeinek, hogy a sajátjukból adjanak.

Az Anyaszentegyház azt tanítja, hogy gondoskodjunk a betegekről. Hány férfi és nő szolgálta Jézust ilyen módon! És hány egyszerű férfi és nő valósítja meg mindennap a gyakorlatban ezt az irgalmassági cselekedetet egy kórteremben, egy idősek otthonában vagy saját otthonában, egy beteg embert gondozva.

Az anyaszentegyház azt tanítja, álljunk közel a bebörtönzöttekhez. Erre azt mondaná valaki: „De az veszélyes, hiszen azok rossz emberek.” Jól figyeljetek, folytatta a pápa, mi mindnyájan képesek vagyunk rá, hogy megtegyük azt, amit elkövetett az a börtönbe került ember. Mindnyájan bűnös emberek vagyunk. Az a rab nem rosszabb nálad vagy nálam!

Az anyaszentegyház azt tanítja: álljunk közel a magányosokhoz, akik magukra hagyva élnek és halnak meg. Ezt Tette Boldog Teréz anya Kalkutta utcáin? Ezt tette és teszi sok-sok keresztény, aki nem fél attól, hogy megszorítsa azok kezét, akik távozni készülnek ebből a világból. Ebben az esetben is az irgalmasság békét ad annak, aki távozik, és annak, aki marad. Megérezteti, hogy Isten hatalmasabb a halálnál, és ha Őbenne maradunk, akkor a végső elválás is egy „viszontlátásra!” búcsúzás.

(Vatikáni Rádió)

Vissza az újság tetejére

Gitárzenekaros találkozó Balassagyarmaton


Szombat volt. Nem kellett messzire mennünk, csak a szomszédos Gyarmatra. Lazsán Zsolt hívására fiatal keresztények érkeztek március 12-én a szalézi templomba az egyházmegye minden részéről, hogy megmutassák, miként lehet gitárral, énekkel és más hangszerekkel dicsérni Teremtőjüket. Tíz együttes, illetve gitáros énekkar készült, hogy röviden bemutatkozzon, s szolgálatukról tanúskodjanak egymásnak valamint az érdeklődő közönségnek. A környező települések mellett távolabbról is érkeztek (Albertirsa, Vecsés, Gyömrő, Nagykáta, Maglód, Salgótarján, Balassagyarmat, Magyarnándor, Szente, Érsekvadkert) az először megrendezett találkozóra, amelyet – a szervezők szándéka szerint – hagyománnyá kívánnak tenni.

A helyszínre látogató érdeklődők nem csalódhattak a zenében, s a zenekarok színvonalában sem: nagyon lélekemelő dalokat hallhattunk mindnyájan. A rendezvényt lelkigyakorlatos szentmise zárta, ahol Bakonyi János atya szólt szívből, és készítette föl a templom hallgatóságát húsvét tiszta áldozatára. Különlegessé tette a szentmisét az is, hogy a megjelent ének- és zenekarok szolgáltatták a szentmise muzsikáját: ezzel mutatva ki hitüket, illetve az Anyaszentegyház és Jézus iránti szeretetüket.

qrcodeCsattanóként a végén maga a vendéglátó koncelebráns, Csiba Tibor atya is a húrok közé csapott: a záró énekben basszusgitárján közreműködött a zenészek és a hívek legnagyobb meglepetésére és örömére.

 

 

Te is vágysz az Urat dicsőíteni énekeddel, esetleg hangszeres kíséreteddel? Csatlakozz hozzánk! Próbák minden pénteken a Kolping-házban! Keress bennünket a Facebook-on is: https://www.facebook.com/ersekvadkerti.gitarosenekkar/ Érsekvadkerti Gitáros Énekkar (Bálint)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

Vajon miért olyan kedves számunkra Jézusnak ez a mondata, hogy gyakran visszatér a hónap életigéjeként? Talán azért, mert ez az evangélium szíve. E szavakat intézi majd hozzánk az Úr a végső napon, amikor ott állunk majd előtte. Ez lesz a tárgy életünk legfontosabb vizsgáján, amelyre nap mint nap készülhetünk.

Azt fogja kérdezni, hogy adtunk-e enni és inni annak, aki éhes volt és szomjas, hogy befogadtuk-e a vándort, felruháztuk-e a mezítelent, meglátogattuk-e a beteget és a rabot… Apró cselekedetek ezek, de az öröklétben értékük van. Semmi sem kicsi, amit szeretetből teszünk, amit neki teszünk.

Jézus ugyanis nemcsak pártját fogta a szegényeknek és kitaszítottaknak, nemcsak meggyógyította a betegeket és vigasztalta a szenvedőket, hanem kiváltságos szeretettel szerette őket, olyannyira, hogy testvéreinek nevezte őket, egészen titokzatos szolidaritással azonosulva velük.

Jézus ma is jelen van azokban, akik igazságtalanságot és erőszakot szenvednek, akik munkát keresnek vagy hátrányos körülmények között élnek, akik különféle háborúk miatt kénytelenek elhagyni hazájukat. Hányan és hányan szenvednek körülöttünk más okokból is, és talán kimondatlanul is a segítségünket kérik. Jézus az, aki konkrét szeretetet kér, az új igényeknek megfelelő új „irgalmassági cselekedeteket”.

Senkit nem zár ki. S ha egy beteg idős asszony Jézus, akkor hogy ne segítenénk mindazzal, ami enyhíti a körülményeit? Ha egy menekült gyereknek nyelvet tanítok, Jézust tanítom. Ha segítek otthon anyukámnak takarítani, akkor Jézusnak segítek. Ha reményt viszünk egy rabnak, és vigaszt a szomorkodónak, vagy megbocsátunk annak, aki megsértett, Jézussal lépünk kapcsolatba. Valahányszor megtesszük ezt, a gyümölcseként nemcsak azt tapasztaljuk, hogy örömet szereztünk a másiknak, hanem bennünket is nagyobb öröm tölt el. Ha ajándékozunk, kapunk, belső teljességet tapasztalunk, boldogok leszünk, mert akkor is, ha nem tudtuk, Jézussal találkoztunk: a másik az a kapu – Chiara Lubich írása szerint –, amelyen át Istenhez juthatunk.

Lelki tapasztalatának már a kezdetén így ír ennek az életigének a hatásáról: „A felebaráttal és a szeretettel kapcsolatos egész korábbi felfogásunk összeomlott. Ha Krisztus valamiképpen mindenkiben ott van, akkor nem tehetünk különbséget, nem részesíthetünk előnyben senkit. Szertefoszlottak azok az emberi elképzelések, amelyek osztályozták az embereket: honfitárs vagy külföldi, öreg vagy fiatal, szép vagy csúnya, antipatikus vagy szimpatikus, gazdag vagy szegény. Krisztus volt ott mindegyikük mögött, Krisztus volt ott mindegyikükben. És valóságosan egy másik Krisztus volt minden embertárs (…).

Így élve felfedeztük, hogy számunkra az embertárs az út, amelyen eljuthatunk Istenhez. Sőt, úgy tűnt számunkra, hogy a testvér olyan, mint egy kapu, amelyen át kell haladnunk, hogy Istennel találkozhassunk.

Ezt megtapasztaltuk az első napoktól kezdve. Micsoda egységre találtunk Istennel este az imában vagy az összeszedettségben, miután az egész nap folyamán szerettük Őt a testvérekben! Ki más adta volna nekünk a vigasztalást, ezt az olyannyira új, oly mennyei élményt, ha nem Krisztus, aki élte evangéliumának szavait: »adjatok és adnak majd nektek is« (Lk 6,38). Mi szerettük Őt egész nap a testvérekben, és íme, most Ő szeretett bennünket.” (Chiara Lubich: Jézus a testvérben, Új Város, Budapest, 2013, 80. o.)

Vissza az újság tetejére

A fejlődés útján

Az emberélet felén jócskán túl, a fejlődés útjára léptem. Ez volna az igazi út? Nem hinném, de be kell vallanom, másokkal együtt én is ezt az utat járom, akaratlanul is, a külső körülmények által sodortatva. Azt sem tudom, most panaszkodom-e, vagy éppen dicsekszem? Mindenesetre kételkedem.

Ezeket a sorokat a nyáron kapott laptopomba pötyögtetem, van némi számítógépes gyakorlatom, több, mint tíz éve van már asztali számítógépem, amit a feleségem tudtom és akaratom ellenére vett valakitől, kéz alól. Mindig is idegenkedtem a technikától, a gépektől, nem kívántam hát, hogy az új világ, a modernizmus betegye a lábát otthonunkba. Nejem azt mondta, ez a mai kor követelménye, és igaza volt, mert ma már a kiadók és szerkesztőségek elektronikus úton várják a kéziratokat. Először csak a szövegszerkesztőt használtam, ezt könnyű volt megtanulnom, hiszen évtizedeken át használtam írógépet, később beköttettem az internetet is, ímélen írok leveleket, és küldöm lapokhoz, kiadókhoz kézirataimat. A kéziratok ilyetén továbbítása rendben is van, de a kézzel írott és postán feladott levél sokkal személyesebb, közvetlenebb. Kétségtelen, időbe telik, némi fáradságba, de a gépi levelezés révén elgépiesedünk, elidegenedünk egymástól és voltaképpen a világtól is. Szerettem kinyitni a postaládát régebben, szerettem levelet kapni. Ma már ez az öröm ritka vendég. Még a karácsonyi és húsvéti lapokat is interneten keresztül intézzük általában. Azért kapok néhány kézzel írottat is, és én is küldök.

Mobiltelefonom is van. Azt sem akartam. A gyermekeim testálták rám, amikor ők már újabbat, modernebbet vásároltak. Hiába ódzkodtam, mára már úgy megszoktam, ha esetleg otthon felejtem, védtelennek, kiszolgáltatottnak érzem magam. Be kell ismernem, igen jó szolgálatokat tud tenni. Persze esemesezni nem tudok, de ki tudja, mit hoz a jövő. Emlékszem, amikor úgy 25 évvel ezelőtt előjegyeztettük a postán telefonigénylésünket, milyen izgalommal vártuk az első készüléket, és hogy milyen feszültség volt bennem a telefon miatt, mintha valaki idegen lett volna a lakásban, aki bármelyik pillanatban megszólalhat. Kiszolgáltatva éreztem magam. De megszoktuk, és egyre ritkábban szólal meg, mert már inkább mobiltelefonon intézzük beszélgetéseinket.

Nekem, aki 14 éves korában látott először tévét, mert a falunkban nem volt villany, ma kettő is van, egy a nappaliban, egy a hálószobában. Ez azért is jó, mert ha meccset akarok nézni, a feleségem a másikon nézhet valami neki jobban megfelelőt. Így a gépek miatt szakadunk el egymástól és a világtól, a természettől. A mai ember, ha kimegy a zöldbe szalonnát sütni, bográcsozni, minden hozzávaló készséget magával visz, nyársat, üst-állványt, mert ágast vágni, nyársat faragni nem tud. Ha áramszünet van, teljesen kétségbe esünk, nem tudunk mihez fogni. állunk, mint Bálám szamara.

Minél többet tudunk a világról, minél kényelmesebben élünk, annál árvábbak vagyunk.

(Fecske Csaba, KÉ. 2015. január 22.)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Rövidesen el kellene döntenünk, hogy milyen különórákra járatjuk a fiunkat – szólt feleségéhez a férj –, mert manapság csak az érvényesül, aki idejében specializálódik. A nyelvek is fontosak, nyelvek nélkül nem fog tudni tájékozódni a legfrissebb tudományos eredményekről. A sportot sem szabad elhanyagolni, ép testben ép lélek! Értelek – válaszolt a feleség –, csak nehogy úgy járjunk, mint a szomszédék a gyerekükkel, akit egész kicsi korában ráállítottak a biológiára, a „jövő tudományára”, vettek neki akváriumot, terráriumot, tücsköt-bogarat, kígyót-békát, aztán érettségi előtt kiderült, hogy a gyereket a holt nyelvek érdeklik, és esze ágában sincs biológusnak mennie. Apja kétségbeesve mondta, hogy mennyi pénzt öltek bele a „biológiába”, a gyerek meg olyan pályára akar menni, amelyen nem lehet normálisan keresni, még nyugdíjas korukban is nekik kell majd őt segíteniük.

Joggal merül fel a kérdés: hogyan lehet megalapozni a jövő nemzedékének jól-létét? Vajon a politikai, gazdasági folyamatok adnak-e reménykedésre okot? 2014. november 25-én Ferenc pápa az Európai Parlament ülésén mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió alapító atyái ambiciózus politikai tervüket az emberekbe vetett bizalomra alapozták, nem annyira, mint állampolgárokra, vagy a gazdasági élet tényezőire, hanem mint transzcendens emberi méltósággal bíró nőkre és férfiakra.

Ferenc pápa egész beszédének központi eleme volt a határozott kiállás minden egyes ember egyenlő méltósága mellett. „Olyan önző életstílusokkal találkozunk, amelyeknek a pazarlása nem tartható fenn – mondta –, ezek az egocentrikus emberek pedig legtöbbször közömbösen tekintenek a körülöttünk lévő világra, különösen a szegények legszegényebbjeire. Döbbenten tapasztaljuk, hogy a politikai vitákat gazdasági és technikai kérdések uralják, az emberi személyről való méltó gondoskodás rovására. A férfiak és a nők annak a veszélynek vannak kitéve, hogy őket csupán egy gépezet fogaskerekének tekintik, kihasználható fogyasztási cikknek. Ennek pedig az a következménye – mint ahogy ez tragikusan be is következik –, hogy ahol az emberi élet már nem látszik a gépezet számára hasznosnak, lelkiismeret-furdalás nélkül eldobják, például a halálos betegeket, az elhagyott és gondozásra szoruló öregeket, vagy az anyjuk méhében halálra ítélt gyermekeket. Ezek a súlyos veszedelmek akkor törnek ránk, ha megengedjük, hogy a technika vegye át a hatalmat, ha a célok és eszközök összegabalyodnak. Mindez az „eldobhatóság kultúrájának”, az ellenőrizhetetlen fogyasztásnak a következménye. Ezzel szemben az emberi méltóság tisztelete akkor tartható fenn, ha elismerjük az emberi élet értékét. Az életet ingyen kapjuk, tehát nem lehet adás-vétel tárgya.”

Mondjatok példákat arra, hogy hogyan sértik meg az emberi méltóságot! Mire hivatkoznak azok, akik igazolni akarják ilyen viselkedésüket? Milyen következményei vannak annak, ha valaki a saját emberi méltóságát sem becsüli meg?

A Szentatya rámutatott: „Ahhoz, hogy Európa reményteli legyen, el kell ismernünk az emberi személy központi jelentőségét, és segítenünk kell minden férfit és minden nőt képességeik kibontakoztatásában. Azaz fordítsunk gondot a személyekbe való befektetésre és azokra a kezdeményezésekre, amelyek tehetségeiket fejlesztik és gyümölcsözővé teszik. A legelső terület tehát az oktatás-nevelés, kezdve a családdal, minden társadalom alapsejtjével és legértékesebb elemével.”

Megállapította továbbá, hogy „családok nélkül a jövő azon bukik meg, hogy homokra épült, és ennek szörnyű következményei lesznek.” Amikor a család fontosságát hangsúlyozzuk, „nem csupán a felnövekvő új generációknak adunk reményt, hanem sok öregnek is, akik egyedül kényszerülnek élni és valósággal elhanyagoltak, mert nincs már körülöttük a melegítő, támogató és kísérő család.” Az egységes, termékeny és megbonthatatlan családok alapozzák meg jövőbe vetett reményünket – mondta Ferenc pápa. A család képét véve alapul kiemelte minden egyes európai tagállam kultúrájának tiszteletét és a szolidaritás és szubszidiaritás fontosságát. „Az egység azonban nem jelent egyformaságot a politikai, gazdasági és kulturális életben, vagy a gondolkodásmódban. Valójában a hiteles egység a különbözőségek gazdagságából ered: ebben az értelemben Európa hasonlít a családhoz, amely annál inkább egységes, minél inkább lehet minden tagja szabadon és teljesen önmaga. Európát úgy tekintem, mint a népek családját, amelyben a népek az Unió intézményeinek közelségét akkor érzik, ha az Unió képes bölcsen kombinálni az elérni kívánt egység ideálját minden egyes különböző hagyományokat ápoló ember számára, tiszteletben tartva a múltjukat és gyökereiket, megszabadítva őket annyi sok manipulációtól és fóbiától. Az emberi személy központi szerepének megerősítése mindenekelőtt azt jelenti, hogy mindenki számára lehetővé tesszük egyediségének és kreativitásának kibontakoztatását, legyen akár egyénekről, akár népekről szó. Az egyesek különlegességei akkor képviselnek hiteles gazdagságot, ha ezeket a többiek szolgálatába állítják. Mindig tartsuk szem előtt az Európai Uniónak a szolidaritásra és szubszidiaritásra alapuló konfigurációját, hogy a kölcsönös bizalomra építő kölcsönös segítség a haladást szolgálhassa.”

Idézzetek fel példákat a hagyományoktól, a gyökerektől való elszakadásnak! Milyen következményei vannak ennek? Hogyan tudjátok megkülönböztetni a jó és értékes hagyományokat a káros és elvetendő hagyományoktól?

A gazdaságról szólva a Szentatya javasolta, hogy a munkahelyek létesítése azt a követelményt is magába foglalja, „hogy megfelelő társadalmi környezet alakuljon ki, ahol a személyt nem zsákmányolják ki, hanem biztosítják, hogy éppen munkája révén családot tudjon alapítani és gyermekeit fel tudja nevelni.”

Ferenc pápa végül bátorította az Európai Parlament tagjait, hogy „dolgozzanak együtt egy olyan Európa felépítésén, amely nem a gazdaság körül forog, hanem szentnek tekinti az emberi személyt, elidegeníthetetlen értékeket állít a középpontba”.

Milyen lehetőségeit látjátok az emberi személy középpontba állításának saját munkahelyeteken, lakóhelyeteken, környezetetekben? Hogyan szolgálhatjuk közösen – az Egyházban és a világban – az emberi méltóságot és az ország, Európa és az egyház jövőjét?

Kétségtelen, mondta a férj, hogy találnunk kellene egy olyan iskolát, amelyiknek az a célkitűzése, hogy minden gyerekből hozza ki azt, ami benne van. Mert biztos, hogy a mi fiunknak is sok adottsága van, csak most még nehéz kitalálni, hogy miben tudna igazán jó lenni. Talán mégse az a helyes, ha százféle különórára járatjuk, ha megpróbáljuk rávenni, hogy ez vagy az érdekelje, hanem ha arra irányítjuk, hogy mindenben törekedjen a tőle telhető maximumot nyújtani. Ha pedig valami különösen érdekli, biztosítsuk neki a lehetőséget, hogy elinduljon abba az irányba. Legyen magával szemben igényes, és akarja kibontakoztatni magát úgy, hogy közben törődik társaival is, hiszen nincs, és soha ne is legyen egyedül.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Ima a papi hivatásokért

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.

(Szent II. János Pál)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az előző lapzártánktól eltelt időszakban három ülése volt az önkormányzat képviselő testületének. Március 22-én az intézményi térítési díjakról szóló rendelet elfogadása volt az első napirend témája. Módosításra került a Szociális gondoskodásról szóló rendeletük, és rögzítésre került az óvodai beiratkozások időpontja is. Elfogadásra került közbeszerzési tervünk, és határozatot hoztunk a benyújtandó pályázatok ügyében. Határozat született a 2016. évi járdafelújítások utcasorrendje ügyében, és tájékoztató hangzott el az önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőri jelentésről. Pontosításra kerültek a Holokauszt emléknaphoz kapcsolódó emléktábla elhelyezéshez kapcsolódó események (fotókiállítás, faültetés) is.


Április 11-én rendkívüli testületi ülésen megtárgyalásra került egy újabb műfüves pálya pályázati lehetősége. A képviselő testület úgy döntött, hogy az önerő - közel tízmillió forint - hiánya miatt nem tud részt venni ezen a pályázati felhíváson. Bízik abban, hogy az állam az iskolaközpont kialakításával a sportoláshoz kapcsolódó beruházásokat is meg fogja valósítani.

Április 12-i ülés döntött az intézmények konyhája vezetői állasra kiírt pályázat nyertesének személyéről, majd a személyi változás miatt a védőnői ellátás időpont változásait rögzítettük. Napirendi pontok között szerepelt a GAMESZ vezetői állásra történő pályázat kiírása is. Az ülés zárt részében, vitás földügyben a Nógrád Megyei Agrárkamara álláspontja mellett tettük le voksunkat.

Egyebek tárgykörben a pinceomlás miatt veszélyessé vált Hunyadi út hibaelhárításáról hallhattunk. Az április 20-i, az út felújítást támogatói EU-s pályázati ellenőrzést követően, vis maior keretből helyi vállalkozóval kívánjuk a hibát elhárítani.

Halhattunk a felső tanya telekalakítási tervéről, nem minősített fitnesz eszközök a futballpálya területén történt elhelyezéséről, a KLIK által fenntartott iskolánk gyepének gondozatlanságáról, honlapunk korszerűsítéséről. Tájékoztató hangzott el a házi orvosi rendelési idő módosítására irányuló kérelemről is. Jelképes összeggel támogattuk a Pedagóguskórus Érsekvadkert hírnevét öregbítő, határokon is átnyúló szereplését.

Ebben a rovatban megjegyezni kívánom, hogy április 4-vel immár 4. alkalommal - műfüves helyszínnel - megkezdődött a Falubajnokság. Képviselő társunk, Súth Edvin felhívására négy csapat több fordulóban, szombatonként küzd meg a falu bajnoka címért.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. május 23. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

 

1./  Május 2-án este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban a szerda kivételével mindennap este 7 – kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

2./ Május 7-én du. 4 órakor részesülnek a bérmálás szentségében az arra felkészült fiataljaink.

3./ Május 22-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás.  

4./ Május 29-én lesz az Oltáriszentség nagy ünnepe. Úrnapja, készüljünk a szokott módon sátrakkal, virágokkal, és minél több szentáldozással.


Az 1%-os befizetett személyi adóról ne feledkezzenek el rendelkezni!  

 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.
Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról,
és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára
(A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

KERESZTELTEK   

8./  Falusi Csenge (Falusi Krisztián – Kicska Georgina)

9./ Soós Bence (Soós István – Vladár Erika)

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:     

         8./ Erdős István (1940)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. vasárnap   - Murányi István és felesége Zsiga Mária, szüleik, élő és elhunyt családtagok

                        - Kristók János 3. évforduló, felesége Halaj Margit, lányuk Mária, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Erdős István és élő családtagok

2. hétfő           - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. kedd           - Boda Kálmán, felesége Valkó Ilona 1. évforduló, szüleik, testvéreik és élő családtagokért

                        - Temela János 1. évforduló

                        - Halaj Sándor, Boda, Valkó és Bajnok család halottaiért

4. szerda        -

5. csütörtök    - Papi hivatásokért

6. péntek        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Erdei Lajosné és a Gépállomás elhunyt dolgozóiért

                        - Szabó, Molnár és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

7. szombat     -

8. vasárnap   - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok, Németh és Varga családért

                        - Elhunyt és élő érsekvadkerti tűzoltókért

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet 1. évforduló, testvére József, szülők és nagyszülők

9. hétfő           - Vitéz István, felesége Csillag Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk és szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

13. péntek     - Boda János, 2 felesége, szüleik, nagyszüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Laczó János, felesége, szüleik, testvéreik, a Szabó család halottaiért

14. szombat   - Híves József, felesége Erdős Margit, fiuk, vejük, unokájuk és hozzátartozók

                        - Két család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Pap Ádám 2. évforduló, nagyszülei, élő és elhunyt családtagok

15. vasárnap - Babik Mihályné, a Babik család halottaiért, Szabó József és felesége

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Orem András, felesége Bakos Olga

20. péntek     - Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda István, felesége Molnár Margit, szüleik, gyermekeik, vejeik és a Záhorszki család halottaiért

21. szombat   - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, élő és elhunyt hozzátartozók, unokájuk János

                        - Záhorszki Erzsébet, veje, testvérei, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Konopás András, felesége Kovácspál Ilona, szülők, násza, nászasszonya, élő és elhunyt hozzátartozók

22. vasárnap - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, 15. évforduló, fiuk Ignác, nászuk Vitéz Sándor, valamint a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Péter János, szülei, Péter Pál, felesége Dombai Mária, fiuk István, valamint Kovács János, felesége Halaj Mária, szüleik, vejük Hrapan Pál

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, Kristók József, felesége Varga Piroska, Urbán Ignác, felesége Bozsonyik Emerencia, valamint Mitasz Imre, felesége Szrenka Emerencia, szüleik, nagyszüleik

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Hálából szülőkért, nagyszülőkért

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából

27. péntek     - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Jakubecz János, veje Kalmár József, szüleik és a Kalmár család halottaiért

28. szombat   - Holman Sándor, anyósa, apósa és a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Szabóné Erdős Ilona, szülei és nagyszülei

                        - Bozsonyik István, felesége Kristók Mária, fiuk István, lányuk Mária, nászuk, élő és elhunyt hozzátartozók

29. vasárnap - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők

                        - Pálinkás János, fia Zoltán, Pálinkás és Glózik család halottaiért

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre