Vadkerti harangok
2016. március


A feltámadt Krisztus követőjeként éljünk a világban!
Szentmiseszándékok 
Juhász Gyula: A feltámadott
Nagypénteki csend
Miért kell szenvednünk?
Életige
Polgári felhívás
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Országos Kolping lelki nap Vácott
Ferenc pápa üzenetei XXVII.rész
Az irgalmasság arca III.rész
Én vagyok
Ezüstmise
A vallásos hitetlenek
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A feltámadt Krisztus követőjeként éljünk a  világban!


Szent István és a szent családja óta, Egyházunk számos magyart ismert el a Krisztust követő élet hőseiként. A XX. század nekünk, magyaroknak nagyon keserves volt. Lám mégis, a rossz idők ellenére, hazánk fiai közül erre többen elismerten méltónak bizonyultak. Honnan merítették a meggyőződést és az erőt, hogy érdemesnek ítélték a Názáreti Jézus nyomában megjárni az életet? A vértanúk pedig, boldog Apor Vilmos és boldog Rozsma Teodor, életüket is adták érte.

Biztosan ugyanaz a meggyőződést adó és erőt jelentő világosság volt ez, amiről a nagypéntek eseményei után az Emmauszba igyekvő szomorú tanítványok lelke is lángra lobbant. Az úton hozzájuk csatlakozó idegenben még fel sem ismerték a Feltámadottat. Ő azonban, látva levertségüket, Mózes és a próféták írásaira hivatkozva megmagyarázta nekik, hogy nem kell megütközni a Názáreti Jézus sorsán. Ezt kellett a Messiásnak elszenvednie, hogy bemehessen az Ő dicsőségébe.

Azóta eltelt 2000 év. A húsvét hitében egyre többen mertek a keresztre feszített Jézus Krisztus nyomában élni és halni a világon. Mertek és mernek ma is, mert meggyőződtek arról, hogy a krisztusi élet minden embert a húsvéti dicsőségbe vezet el. Nem a saját erejükből, de magának a Feltámadottnak az erejéből, aki megígérte, hogy velünk marad az idők végeztéig. Ő az idő és az örökkévalóság Ura. Ő, aki legyőzte a bűnt és a halált, képesít arra, hogy követői és tanítványai szolgálják minden ember életét, boldogulását és üdvösségét.

Nem vagyunk életrevalóságot vesztett népe még Jézus Krisztus követői nagy családjának. A nekünk keserves században is éltek közénk valók, akik ebben hősnek bizonyultak. Életük, haláluk bátorít, hogy el ne felejtsük: „A Názáreti Jézus feltámadt a halálból, elsőnek a halottak közül, és minket is feltámaszt a húsvét hirdette új élet országában, ha hűségesek maradunk hozzá.”

Maradjunk meg tehát, az előttünk élők példáját látva húsvéti hitünk Isten előtt igaz életet sürgető ösvényén. El ne riasszon, hogy keresztjeinkkel Krisztushoz kell hasonlóvá lennünk. Ha annyian, a szentté és boldoggá avatottak, sőt a szentté nem avatott elődeink sokasága képes volt erre, mi, XXI. századi magyarok is képesek leszünk rá.

Jézus Krisztus feltámadásának idén is megünnepelt napján, vértanúink életpéldáján felbuzdulva ébredjen fel bennünk a keresztény élet megújuló elhatározása. Éljünk húsvéti hitből és kegyelemből mindenki javára és üdvösségére érdemes életet! Ezekkel a Seregély érsek úrtól származó gondolatokkal kíván a szerkesztőség is, az élet győzelmében bízó húsvéti ünnepeket!

(Keresztény Életből; fotó Kristók János)

Vissza az újság tetejére

Juhász Gyula: A feltámadott

A latrok között, a gyászos, csonka péntek,

Hasadt kárpitja a mogorva égnek.

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa,

Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom,

Élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,

Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,

Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még,

S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan,

És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke

A Genezáret kékségét kereste.

Vissza az újság tetejére

Nagypénteki csend


Nagypénteki gondolatainkban, elmélkedésünkben óvatosnak kell lennünk. Megvan bennünk ugyanis a hajlandóság, hogy Jézus kereszthalálát önmagában szemléljük és ennek következtében tragédiaként, negatív eseményként éljük meg. Szerencsésebb, ha az Úr keresztáldozatát úgy szemléljük, mint földi életének betetőzése, végső fejleménye, illetve a feltámadás fényében tekintjük. A kereszthalál és a feltámadás időrendisége nyilvánvaló, a halál következik be először, aztán a feltámadás kis idő múlva. Ha csak az időbeli kapcsolatot nézzük, könnyen abba a hibába esünk, hogy túl kell lennünk a kereszten a feltámadás érdekében. A nagypénteket átvészeljük valahogy, talán a szigorú böjtöt is megtartjuk, amit az Egyház ajánl e napra, de jöjjön gyorsan a feltámadás szép húsvéti ünnepe! A lehető leggyorsabban szűnjön meg a világra és gondolatainkra boruló nagypénteki sötétség, hogy minél hamarabb örvendezhessünk annak, hogy Krisztus feltámadt és mi találkozhatunk vele. Felejtsük el az egész szörnyű és botrányos kereszthalált és koncentráljunk a feltámadásra! Ez a gondolkodásmód is sietős szándék azonban egy kicsiny, látszólag jelentéktelen dolgon megbukik: a feltámadt Krisztus testén látszanak a sebhelyek és éppen ezekről ismerhető fel, hogy ő az. A feltámadt Krisztussal való találkozások történeteiben az evangélisták azzal a szándékkal említik meg e sebeket, hogy senki ne gondolja azt, hogy a kereszthalál egy múltbéli esemény, amelyet elfelejthetünk, és most már csak a jelenre és a Feltámadott jelenlétére kell figyelnünk. A feltámadt Krisztus megmutatja sebhelyeit, hogy apostolai meggyőződhessenek arról, hogy valóban az ő Mesterük áll előttük, aki meghalt a kereszten. A kereszthalál és a feltámadás között nem csupán időbeli kapcsolat van, hanem Jézus Krisztus személye köti össze a két eseményt. Ő halt meg a kereszten és ő támadt fel. Aki meghalt, az részesült a feltámadásban. Szent Pál apostol így fogalmazza meg ezt az igazságot a korintusiakhoz írt első levelében: „Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint” (1Kor 15,3-4). Az események másik összekötő kapcsa az Isten megdicsőítése. Jézus élete, halála és feltámadása megdicsőíti az Atyát, dicsőséget szerez Istennek. Hiába gondolják egyesek, hogy legyőzhetik Istent, mert szégyent vallanak. Nem a gonosz győz, hanem Isten. Nem győzedelmeskedik az emberi gonoszság és gyűlölet, még ha nagypénteken úgy is tűnik egy rövid időre, hanem Isten győzelme válik nyilvánvalóvá. Jézus tökéletes engedelmessége, a szenvedést és a halált is vállaló engedelmessége, dicsőséget szerez az Atyának, mert ennek köszönhetően valósul meg a megváltás isteni terve. A megdicsőülést azért is érdemes kiemelnünk, mert emberileg kudarcként értékelhető a kereszthalál. Hiába tanított csodálatos módon Jézus, hiába tett csodákat isteni erejével, hiába hittek benne oly sokan, az élete, a munkája kudarccal végződött. Azt is mondhatnák egyesek, hogy hiába volt vele Isten egész életében, a legfontosabb pillanatban mégis elhagyta és nem mentette meg a haláltól. Ha így gondolkozunk és így szemléljük a nagypénteki eseményt, csak erősödik bennünk a tudat, hogy a jó elkerülhetetlenül kudarcra van ítélve a világon, mert az emberi rosszindulat és gyűlölet könyörtelenül elnyom minden jó kezdeményezést. A kereszthalált és a feltámadást összeköti a csend. Abban a pillanatban, amikor Jézus kileheli lelkét, a világ elnémul. Isten Fia szenvedése, az ártatlan halála láttán az ember elnémul. Most emberi szó felesleges. Csendesedjünk el, hogy a feltámadás az öröm szavait adja ajkunkra harmadnapon.

© Horváth Sándor, fotó: Kristók J.

Vissza az újság tetejére

Miért kell szenvednünk?

Nem akarjuk elhinni, hogy a szenvedésre szüksége van a lelkünknek, hogy a keresztnek mindennapi kenyerünknek kell lennie. Ahogy a testnek szüksége van a táplálékra, úgy van szüksége lelkünknek a keresztre nap mint nap, hogy tisztuljon és kiváljon a teremtmények közül. Nem akarjuk megérteni, hogy kereszt nélkül Isten nem akar és nem is tud sem üdvözíteni, sem megszentelni bennünket, és minél inkább magához vonz egy lelket, annál jobban megtisztítja a kereszt által.

(Szent Pio atya)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Közel van már hozzátok az Isten országa.” (Lk 11,20)

Erre vártak Jézus korában a zsidók. Ő pedig, amint járni kezdte a falvakat és városokat, ezt hirdette: „Közel van hozzátok az Isten országa” (Lk 10,9). És közvetlenül utána: „Közel van már hozzátok az Isten országa.” „Az Isten országa közöttetek van” (Lk 17,21). Jézus személyében maga Isten jött el a népéhez, határozottan és nagy erővel újra kezébe vette a történelmet, hogy a cél felé irányítsa. Csodái ennek jelei voltak.

Abban az evangéliumi részben, ahonnan az élet igéjét vettük, Jézus épp meggyógyított egy némát, megszabadította az ördögtől, aki megszállva tartotta. Ez a bizonyíték, hogy azért jött, hogy legyőzze a rosszat, mindenféle rosszat, és végül helyreállítsa Isten országát.

Ez a helymeghatározás, „Isten országa”, a zsidó nép szóhasználatában Isten működését jelentette, aki Izrael érdekében cselekszik, megszabadítja a szolgaság minden formájától, minden rossztól, igazságra és békére vezeti, valamint elárasztja örömmel és minden jóval. Jézuson keresztül olyan Istent látunk, aki irgalmas „atya”, tele szeretettel és együttérzéssel, ismeri minden gyermekének szenvedését, és tudja, mire van szükségük.

Nekünk is meg kell hallanunk, amit Jézus hirdet: „Közel van már hozzátok az Isten országa.”

Ha szétnézünk, sokszor az a benyomásunk, hogy a világban a rossz uralkodik, hogy az erőszak és a korrupció kerekedik felül. Ellenséges erők kerítenek hatalmukba, erőnket meghaladó fenyegető események vesznek körül. Tehetetlennek érezzük magunkat a háborúkkal és a környezeti katasztrófákkal szemben, a klímaváltozás okozta változások és tragédiák, valamint a migráció, a gazdasági és pénzügyi válság láttán.

Erre is érvényes, amit Jézus hirdet: azt kéri, higgyük el, hogy már most is győzelmet arat a rossz fölött, és létrehoz egy új világot.

Huszonhat évvel ezelőtt épp márciusban beszélt Chiara Lubich sok ezer fiatalhoz, és rájuk bízta álmát: „Tegyük jobbá a világot, szinte olyanná, mint egy család, akik mind egyetlen közös és szolidáris haza, az egyesült világ gyermekei.” Ez akkor is utópiának tűnt. És azért, hogy az álom valóra váljon, azt kérte tőlük, éljenek kölcsönös szeretetben, mert biztos volt benne, „így maga Jézus lesz közöttünk, a Mindenható. És tőle mindent remélhetünk”.

Igen, Jézus az Isten országa.

Mi tehát a mi feladatunk? Tegyünk meg mindent azért, hogy mindig közöttünk legyen. És így folytatta Chiara: „Akkor Jézus maga működik majd az országotokban, mert bizonyos értelemben visszatér a világba, mindenhová, ahol éltek, és jelenvalóvá teszitek őt kölcsönös szeretetetek, az egységetek által. Megvilágosít majd titeket, hogy mit kell tennetek, vezet és támogat, erőt, tüzet és örömöt ad. Általa egyetértésre jut majd a világ körülöttetek, és szertefoszlik minden megosztottság. (…) Legyen szeretet közöttetek, és vessétek el a szeretet magját a föld minden sarkában az emberek, a csoportok, a nemzetek szívébe minden eszközzel, hogy elárassza a világot és megvalósuljon az a szeretetáradat, amiről időnként beszélünk. Ti is járuljatok hozzá, hogy megvalósuljon a szeretet civilizációja, amelyre mindenki vár. Erre kaptatok meghívást. És nagy dolgokat fogtok látni.” (A Fiatalok az egyesült világért IV. nemzetközi fesztiválja (Genfest), Róma (Palaeur), 1990. március 30.)

Fabio Ciardi

Vissza az újság tetejére

Polgárőr felhívás

Mint azt a különböző hírcsatornákon hallhatták, szélhámosok kifosztásának célpontjává váltak az idős, s főként egyedül álló személyek. Régi tárgyakat kereső, különböző tárgyakat árusító, unoka balesetokozásának gyors segítségét azonnal intéző személyek, akik közöl többen tört magyarral beszélik nyelvünket. Legyenek óvatosak velük! S ha bármilyen gyanús dolgot, eseményt észlelnek vagy látnak, melyek netán az ön- vagy a közbiztonságát veszélyeztetik, hívják a polgárőrséget! A segítségükre leszünk!

TELEFONSZÁMUNK: 06-30-621-8066

Vissza az újság tetejére

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Ez a szép ünnep napjainkra szinte teljesen háttérbe szorult. Pedig az angyali üdvözlet, Jézus fogantatása megváltásunk kezdete. Korunknak szóló külön figyelmeztetése, hogy a magzat a kereszténység legmélyebb gyökereiből következően teljes értékű ember.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáról már a XV. század végén olvashatunk, de az összetett kifejezés egyes részeit már jóval korábbi írásos emlékek is őrzik, hiszen nyelvünk legrégebbi rétegéhez tartoznak. A „gyümölcs”, a „boldog” és az „asszony” már a halotti beszédben is előfordul. A „gyümölcs” ótörök szó, a bizonytalan eredetű „boldog”jelentése érdekes módon szent, gazdag, szerencsés, sőt (áldott)állapotos! Az „asszony” királyasszonyt, tehát királynőt is jelentett őseink nyelvében. Érdemes még az ugor eredetű „olt” szó régi odaköt, hozzáköt értelmén is elgondolkodni. Hiszen az Ige megtestesülésével a Szentháromság újra magához kötötte a hűtlenné vált embert. Az emberiség vad alanyába a legnemesebb gyümölcsfa hajtását „oltotta”, ezért már mi is hozhatunk jó gyümölcsöt.

A szavak értelmezése útján érthetjük meg Szűz Máriának a magyar nyelvben egyedülállóan szép Boldogasszony nevét is, ami mai nyelvre fordítva nagyjából „áldott állapotú királynő” jelentésű. Mennyivel kifejezőbb ez, mint például a latin Sancta Maria, azaz Szent Mária!

(Keresztény Életből)

Vissza az újság tetejére

Országos Kolping lelki nap Vácott


Az idén immár 5. lelki napunknak a Váci Egyházmegye központja adott otthont. A résztvevők nagy száma, közel 300 Kolping testvér jelenléte, a püspökség Galamb utcai oktatási központjából a Piarista gimnázium dísztermébe tette át a lelki nap előadásainak helyszínét.

Lelki gyakorlatunk előadója, dr. Beer Miklós püspök atya volt, aki ráhangolódásként elénekeltette velünk a sokunk által ismert „Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem” sorokból álló éneket. Majd rögtön kérdést tett fel számunkra: Ki emlékszik Ferenc pápa jelmondatára? A döbbent csöndöt is ő törte meg azzal, hogy latinul és magyarul is elmondta a választ, ami magyarul így hangzik: Megkönyörült rajtam az Úr, és meghívott engem. Nem véletlen hát az, hogy Szentatyánk meghirdette az Irgalmasság Szent Évét erre az egyházi évre, amit az Irgalmasság Arca című bullájában részletesen ki is fejt. A bulla 17. pontja a nagyböjttel foglalkozik. Így ma mi is ehhez kapcsolódva elmélkedjük át, hogyan is vonatkoznak az abban leírtak ránk.

A nagyböjt megkezdődött. Mi, akik tüntetés helyett lelkeink ápolására jöttünk össze itt, közösen gondoljuk át, hogy miben is tapasztaltuk meg Isten irgalmasságát. Házi feladat ugyanennek otthonainkban történő, a személyre szabott átelmélkedése. S már ez elején tegyük fel magunknak a kérdést. Vajon hányszor köszöntük meg Istennek, hogy épp az az édesanya szült minket? Tudatosítsuk magunkban, hogy nem mi választottuk őt, hanem Istentől kaptuk ajándékba. Az ajándékot pedig ugye illik megköszönni? Családba születni nagyon jó dolog. A vérszerinti teljes család, de a Kolping család is védőernyő az ember életében, amit kevésbé érez meg az, aki csonka családban és közösségen kívül nő fel.

Gondoljuk végig életünk eseményeit. Mennyi jót vettünk át a volt osztálytársaktól, a bennünket tanító tanároktól, papoktól és mindazoktól az emberektől, akiket az élet mellénk sodort. Ha jól belegondolunk, így távlatokból jól kikristályosodik Isten velünk szembeni irgalmassága és hogy az sok, amiben részünk volt, az szinte mind Tőle származik, nem leértékelve a törekvéseink eredményeként hozzátevődő töredéket sem. Ebből okulva tanuljunk meg naponta hálát adni Istennek mindenért, ami körül vesz bennünket. Ne elégedetlenkedjünk! Ez nem könnyű feladat mai világunk szánni való gyengesége, az állandó elégedetlenség mellett.

Az állandóan elégedetlen ember is szánalomra méltó. Imádkozzunk azért, hogy Isten nyissa meg szemünket arra, hogy észrevegyük, mi mindennel kényeztet el bennünket az Isten. Tudjunk örülni a félig üres pohárnak is, hisz az mindig félig teli is van!

Az irgalmasság fogalmának említése mindannyiunkban az irgalmas szamaritánus történetét hozza elő. Jézus ezzel a történettel felhívja figyelmünket arra, hogy keresztényként nekünk a szamaritánust kell követnünk abban, hogy észrevesszük életutunk során a rászorulókat, nekünk is megesik rajtuk a szívünk, s az adott pillanattól figyelemmel kísérjük sorsukat. Ne gondolkodjunk úgy, mint a pap és a levita, akik előtt az lebegett, hogy mit miért ne tegyenek meg. Nem az a fontos, hogy ki az ínséget szenvedő, hanem az, hogy amit teszünk, Isten dicsőségére tegyük. Ez a mi hivatásunk. Erre szólít fel bennünket most enciklikájában Ferenc pápa, és szólít fel számtalan szentünk, Néri Szent Fülöptől boldog Kolping Adolfig.


A lelki nap tanításának harmadik része a Bazilikában az érsekvadkerti gitárosok zenei szolgálattevésével megtartott szentmise keretében hangzott el. A püspök atya felhívta figyelmünket arra, hogy a tökéletesség felé vezető út alakítói életünkben mindazok az embertársak, akiket az élet találkozási pontként mellénk sodort. Ám nem szabad elveszítenünk az igazi célt. A mi tökéletesedésünk célja Jézus tökéletessége felé kell tartson, ami nem nélkülözheti az Ő irgalmát. Ne spekuláljunk a nehéz helyzetekben, hanem mindenkor törekedjünk a béke eszközei lenni. Nehéz pillanatokban, a bántalmazások idején is tudjuk kimondani, amit Jézus mondott: „Atyám, bocsáss meg nekik!” Ekkor nem győzi le szívünkben a gyűlölködés a szeretetet. Kérjük a Szentlelket, hogy minden élethelyzetben tegyen képessé erre bennünket!

(Vác-Érsekvadkert, 2016.02.20., Molnár J.; Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXVII. rész

A feltámadás hassa át egész szívünket és mutatkozzon meg egész életünkben, kezdte üzenetét Szentatyánk. Ezután több nyelven boldog húsvétot kívánt. „Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt.” Közöttünk jár-kel az utcákon, tereken és otthonainkban egyaránt!  Húsvét hetében továbbra is kicseréljük húsvéti jókívánságainkat, mintha a húsvét egyetlen nap lenne. Ezt a nagy napot az Úr adta nekünk. A feltámadást elbeszélő evangéliumi szakaszokból áradó uralkodó érzés az örömteli, nagy ámulat!

A belülről fakadó öröm! A liturgiában átéljük a tanítványok lelkiállapotát, amikor az asszonyok elhozták a hírt: Jézus feltámadt! Mi láttuk Őt! Hagyjuk, hogy ez a tapasztalat, amelyet az evangélium rögzített, mélyen belevésődjék szívünkbe is, és áthassa egész életünket. Hagyjuk, hogy húsvét vasárnapjának örömteli ámulata sugározzék gondolatainkból, tetteinkből, magatartásunkból, gesztusainkból és szavainkból. Bárcsak ilyen ragyogóak lennénk!

De ez nem kozmetikum! Ez belülről jön, olyan szívből, mint Mária Magdolna szíve, aki sírt Ura elvesztésén, és nem hitt a szemének, hogy meglátta a feltámadt Jézust. Akinek része van ebben a tapasztalatban, az tanúja lesz a feltámadásnak, mert bizonyos értelemben ő maga is feltámadt. Akkor képes lesz arra, hogy elvigye a feltámadt Úr világosságának egy „sugarát” a különféle helyzetekbe.

Ezen a héten jól tesszük, ha elővesszük az evangéliumot, és elolvassuk azokat a fejezeteket, amelyek Jézus feltámadásáról szólnak. Olyan jót tesz majd nekünk! Jót tesz ezen a héten az is, ha gondolunk Mária, Jézus anyja örömére. Mint ahogy a fájdalma bensőséges volt olyannyira, hogy szívét tőr járta át, így öröme is bensőséges és mély volt, és a tanítványok meríthettek belőle.

Megtapasztalta Fia halálát és feltámadását, ezeket a hit szemével szemlélte, mint Isten szeretetének legmagasabb rendű kifejezését, így Mária szíve a béke, a vigasztalás, a remény, az irgalmasság forrásává vált. Mária minden előjoga abból származik, hogy részt vett Jézus húsvétjában. Péntektől vasárnap reggelig Mária nem veszítette el a reményt: szemléltük a fájdalmas Anyát, de ugyanakkor a reményteli Anyát is. Ő, minden tanítvány Anyja, az Egyház Anyja, a remény Anyja.

Kérjük Máriát, Jézus halálának és feltámadásának csöndes tanúját, hogy vezessen be bennünket a húsvéti örömbe!

(Vatikáni Rádió nyomán)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca III.rész

Az irgalmasság gyakorlása isteni tulajdonság, melyben különösen megmutatkozik mindenhatósága. Aquinói Szent Tamás fenti szavai azt mutatják számunkra, hogy az isteni irgalmasság mennyire nem a gyöngeség, mint inkább az Isten mindenhatóságának a jele. Ezért imádkozunk így a liturgia egyik legrégebbi könyörgésében: „Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes vagy hozzánk.” Isten az emberi történelemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, szentnek és irgalmasnak mutatkozik.

„Türelmes és igaz” fogalompár gyakran előfordul az Ószövetségben Isten természetének bemutatására. Irgalmas volta az üdvtörténet számtalan eseményében konkrétan is megmutatkozik, amikor jósága érvényesül a büntetéssel és a pusztítással szemben. Különösen a zsoltárok emelik ki az isteni cselekvés e tulajdonságát: „Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.” Az Úr megszabadítja a foglyokat, az Úr megnyitja a vakok szemét, az Úr felemeli a megalázottakat, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi az idegent, pártját fogja özvegynek és árvának, de a gonosz ember útját zsákutcába viszi. Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Az Úr fölemeli a megalázottakat, de a gonoszokat földre tiporja.

Összegezve: Isten irgalmassága nem elvont eszme, hanem konkrét valóság, mellyel kinyilvánítja szeretetét, mely olyan, mint egy atyáé és anyáé, akik szívük mélyén megindulnak gyermekeikért. Valóban állíthatjuk, hogy „szívbéli” szeretet. A bensőből fakad, mint mély, természetes érzés, melynek összetevői a gyöngédség és az együttérzés, az elnézés és a megbocsátás.

Vissza az újság tetejére

Én vagyok

A legelemibb tőmondatok egyike: „Én vagyok”. Ez megelőzi a „Gondolkodom, tehát vagyok” híres filozófiai elvet is (Descartes). Az én vagyok-nak többféle jelentése és hangsúlya van. Lehet az ébredő emberi öntudat eszmélő vallomása abban a megközelítésben: én vagyok, tehát létezem. Nincs más élőlény a világban az emberen kívül, amely ezt elmondhatná, és ennek élményét magában hordozná. Más a hangsúlya, ha egy híres ember jön el hozzánk, s valaki megkérdezi: „Ön az?” S a válasz már önazonosító: „Igen, én vagyok”. Megint más az értelme, ha valaki bekopogtat az ajtón, s a benn lévő személy megkérdezi, „Ki az?”, kintről pedig jön a megnyugtató válasz: „Én vagyok”.

Ahogyan azonban a Feltámadott mondja: „Én vagyok”, az felülmúlja mindezeket, mert húsvét vallomását, a halálon való győzelmet is jelenti. A Természetfelettivel való találkozáskor az ember első reakciója a félelem. Ezért kérdi tőlük Jézus: „Mit féltek?” Nem a rettegés félelme van itt jelen, inkább a tiszteleté. Ennek szóbeli vetülete az „istenfélelem”, előidézője pedig a megrendítő titokkal történő találkozás.

Amikor a feltámadt Üdvözítő megjelenik apostolainak Tamás távollétében, a félelmet akarja feloldani, ami az elhangzott szavakból jól kiolvasható: „Én vagyok, ne féljetek”. Jézus ezzel azonosítja előttük magát. Valóban én vagyok, nem valaki más. Nem kísértetet láttok. Én vagyok! Legyőztem a halált. Létezem. Feltámadtam. S akkor is vagyok, ha az nem a test és vér biológiai létformája, hiszen az üdvözült lét annál magasabb rendű és maradandó. A végső átalakulás állapota. „Én vagyok”, én a ti mesteretek, akivel együtt jártátok be Júdeát és Galileát, s annak határain túl is elkísértetek. Én vagyok, aki a vizet borrá változtattam, aki megszaporítottam a kenyeret, aki lecsendesítettem a háborgó tengert, aki visszaadtam a vak látását és feltámasztottam a halott Lázárt. Én vagyok, aki előre megjövendöltem, hogy „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem”. Lássatok szemeitekkel, halljátok meg a hangomat. Mert „Én vagyok”, és megdicsőült mivoltomban is ugyanaz vagyok.

Nekünk nem adatott meg a Föltámadottal való személyes találkozás. De ott vannak a hiteles tanúk. S van a találkozásnak más módja is. Amikor egy rászoruló embertársunkon segítünk, tudjuk, hogy Jézus azonosította vele magát. Mégis megkérdezhetjük magunkban: „Te vagy, Uram?”. S akkor belülről ugyanazt a választ kaphatjuk, mint az apostolok a húsvéti jelenéskor: „Én vagyok”. Ezekkel a gondolatokkal kíván áldott húsvétot lapunk szerkesztősége.

Vissza az újság tetejére

Ezüstmise

Mint azt a templomi hirdetésben is hallhattuk, március 6-án 12:30-tól tartotta ezüstmiséjét volt káplánunk, Székely János püspök atya.  Megtelt az Országúti Ferences templom ebből az alkalomból. Közülünk is sokan a helyszínen adtak hálát Istennek e jubileum alkalmából, de lélekben együtt voltunk akkor az itthoni szentmiséken, és most, amikor e sorokat olvassuk az esemény kapcsán. Isten kísérje kegyelmével őt további papi életében!

(fotó:Kristók J)

Vissza az újság tetejére

A vallásos hitetlenek

Virágvasárnap után, nagyhétfőn Betániába jövet a Megváltó megátkozza a terméketlen fügefát, s az elszárad. Utána több példabeszédet mondott a „főpapoknak és a nép véneinek”. Az utolsóban a gonosz szőlőmunkások megölték a Gazda fiát, az Örököst. Az Üdvözítő megkérdezte a hallgatóságát: „Amikor eljön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőmunkásokkal?”

Maguk Izrael vezetői mondták ki az ítéletet a választottság korszakának lezárulásáról: „A gonoszokkal el fog bánni, felelték, és szőlőjét más szőlőmunkásoknak adja bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést.”

Egy sem akad köztük, aki leborult volna Jézus előtt: Én Uram, én Istenem, vagy legalább elment volna az oltárhoz imádkozni, és az Atya világosságát kérni. Viselkedésük a vallásos hitetlené. A vallásos hitetlent arról ismerik meg, hogy pontosan ért minden tanítást, de nem vonatkoztatja önmagára. Ugyanígy gondolkodik a moralista-bűnöző is.

Jézus nem adta föl, hiszen az elveszett bárányokért jött! Így szólt hozzájuk: „Sohasem olvastátok az írásban: A kő, mit az építők megvetettek, szegletkővé lett? Az Úr művelte ezeket, csodálatos szemünk előtt, amit cselekedett.”

Virágvasárnap még ujjongó szavakkal üdvözli a Jeruzsálembe bevonuló Messiást: „Áldott, aki az Úr nevében jön!”, és hívott mindenkit, a Főtanács tagjait is „Álljatok be a menetbe, legyen zöld ág a kezetekben, egészen az oltár szarváig!” Azaz eleven emberfonallal kössétek egybe az Üdvözítőt a néppel és az Úrral!

A főpapok, vének és írástudók azonban nem álltak be a menetbe, zöld ágat sem lengettek. A maguk módján hittek ugyan az Úrban, de az Ő egyszülött Fiában nem, inkább a reálpolitikában gondolkodtak. Ahogy Kaifás megfogalmazta: „Nem látjátok át, jobb, hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem az egész nép elpusztuljon.” Milyen okos! A vallásos hitetlen, úgymond, józanul számol. Nem szerelmes Istenbe-emberbe, hanem a nagy eszébe veti bizalmát. Egy fő názáreti ácslegény valóban csekély ár a római barátságért, hisz úgy sem tudná legyőzni a légiókat. Ezer csodát tett, de egy olyat sem, amivel ártott volna bárkinek! Az ilyen nem tud harcolni!

Az Örök Bíró bizonyára szomorú szívvel hirdette ki az ítéletet. Nem halálról, nem keresztre feszítésről szólt: „Ezért mondom nektek: Elveszítitek Isten országát, és olyan nép kapja, amely megtermi gyümölcsét.” A választott nép fája kiszáradt. A Messiásnak a fügefát sújtó átka csak mindegy jelezte a tényt: A kiszáradás oka benső. Az Úr szigorú döntése így zárult: „Mindaz, aki e kőre esik, összezúzza magát, akire viszont ráesik, azt szétmorzsolja. E példabeszéd hallatára a farizeusok és főpapok megértették, hogy róluk van szó.” Ámde szívük-lelkük rezzenetlen maradt, és nagypéntek hajnalán meghozták régen eltervezett ítéletüket.

Kajafás tévedett: álmessiások és háborúk következtek, Jeruzsálem és a zsidó önigazgatás megsemmisült, a nép részint szétszóródott, részint elpusztult.

Most derül ki a fügefa megátkozásának oka! A fügefa, azaz Izrael megteremtette az Üdvözítőt, de nem fogadta el. Jézus helyett nem születik másik Messiás, nem lesz pótmegváltás. Az üdvösség immár mindenkié. Ezzel kíván kegyelmekben gazdag húsvétot a Vadkerti Harangok szerkesztősége.

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Testületünk február 28-i ülésén került sor a 2016. évi költségvetés elfogadására. Költségvetésünkből kitűnik, hogy minden intézmény alulfinanszírozott. A működéshez a helyi adókból közel 40 milliót kell tenni, ami nem jó, hisz a fejlesztésektől vonja el a tőkét. A költségvetés egyensúlya az adótartozások csökkentésével, a jövőbeli tisztességes közteherviseléssel tartható fenn.

Napirenden szerepelt az intézmények konyhája vezetői állás betöltése, amit az ideiglenes vezetői állás végleges betöltése tett indokolttá. Ezután került sor a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására, amivel a legújabb törvényi megfelelésnek teszünk eleget.

Egyebek közt tájékoztatást kaptunk az ipari park kialakítása érdekében megvásárlás tárgyát képező területek értékbecslési eredményéről, ami egyébként 100 Ft/m2. Beszámoló hangzott el a volt szeméttelep rekultivációjának ellenőrzéséről, és a Hunyadi út kivitelezői teljesítésének közelgő EU-s ellenőrzéséről is.

Tájékoztató hangzott el a lakossági szemétszállítási kedvezmény tárgyában is, amely plakátokon, a honlapon és a képújságon is egyaránt olvasható lesz. Lényege az, hogy a jegyzőtől kért igazolás és nyomtatvány kitöltésével, életkortól függetlenül, minden egyedül élő személy kérheti a 60 literes kuka igénybevételét, az azzal járó díjcsökkenéssel együtt.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. április 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

 ÁPRILIS 3-a, az Irgalmasság évének kiemelkedő ünnepe, Püspök atya MÁRIABESNYŐN fél 11-kor vár szentmisére minél több hívőt az irgalmasság évének közös ünneplésére.

  Mivel nagyhétre esett márc. 25, Gyümölcsoltó Boldogasszony, a liturgikus rendelkezés szerint a húsvét hetét követő hét hétfőjén (ápr. 4) emlékezünk meg a megtestesülés titkáról. Reggel és este is 7 órakor lesznek a szentmisék.

 Április 16-án, szombati napon lesz ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK. De. 10-kor szentmisével, kezdjük, majd a szokásos módon óránként tartsák a körzetek az imaórákat. Este fél 7-kor rövid szentségimádás, majd szentmise, ami egyben vasárnapi előesti szentmise is.

 Ápr. 17-én, Hivatások Világnapja. A jó Isten mindenkinek más földi megbíza-tást, hivatást adott. – Ezen a napon a Papi és szerzetesi hivatásokért, és azt elvállaló papjainkért, szerzeteseinkért imádkozzunk. – Legyenek újnak, és tartsanak ki a jó Isten és a rájuk bízottak szolgálatában mindvégig.

 Április 24-én, könyörgő nap a jó termésért: Búzaszentelés. A fél 10-es szentmisét mindannyiunk „mindennapi kenyeréért” imádkozva kezdjük a Lourdes-i barlangnál.

 Május 7-én szombaton du. jön Dr. Beer Miklós Püspök atya, hogy a felkészült fiataljainkat a bérmálás szentségében részesítse.

 Elsőáldozás május 22-én lesz. Mindkét szentségben azok részeülnek, akik kellő buzgósággal, a hitoktatáson és szentmiséken készültek a Jézussal való találkozásra.


Az 1%-os befizetett személyi adóról ne feledkezzenek el rendelkezni!  

 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.
Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról,
és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára
(A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

KERESZTELTEK   

3.    Temela Dorka (Temela Zoltán-Bolla Veronika)

4.    Englóver Mia Letícia Mária (Englóver Dávid- Megyes Zsuzsanna)

5.    Petényi Angelina (Petényi Tamás- Pintér Timea)

6.    Petényi Immanuel József (Petényi Tamás- Pintér Timea)

7.     Lendvai Maja (Petényi Tamás – Lendvai Mónika)

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:  

          -

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. péntek        - Konopás János, felesége Csillag Margit 4. évforduló, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt családtagok

                        - Fábián József és élő családtagok

2. szombat     - Mészáros Károly, felesége Sándor Mária, fiuk Mészáros Károly, valamint Fülöp Károlyné Kőműves Sarolta, fia Fülöp Miklós

                        - Nagy László, felesége Nagy Mária, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Elhunyt szülők, fiuk, vejük, élő gyermekeik és hozzátartozók

3. vasárnap   - Borsa Mihály, szülei, Nagy János és 2 felesége, hozzátartozók, Vitéz István, felesége Erdős Mária és hozzátartozók

                        - Nagy Ignác, Csernák és Káposzta család tagjaiért

                        - Szabó Ignác, felesége Kosztrihán Emerencia, szüleik és testvéreik

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Papi hivatásokért

8. péntek        - Híves András 1. évforduló

                        - Laczó Andrásné Kácsor Erzsébet, élő és elhunyt hozzátartozók

9. szombat     - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet 15. évforduló, fiuk, menyük, Kristók Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Temela János, testvérei Ignác, János, nagybátyjuk, szülők, Urbán István, felesége Csernák Mária

                        - Kristók József 2. évforduló, szülei, nagyszülei, sógornője, Halaj család élő és elhunyt hozzátartozóiért

10. vasárnap - Csillag Gyula, Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik

11. hétfő        -

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök - Fábián Istvánné Laczó Ilona és szülei

15. péntek     - Urbán József 1. évforduló, szülei, anyósa, apósa, násza, Urbán, Hustyava és Jakubecz család halottai

16. szombat   - Pistyúr András, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

17. vasárnap - Buzás Ildikó, Buzás és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szrenka József, szülei, apósa Kristók János, élő és elhunyt családtagok

18. hétfő        -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, fiuk Attila, a család élő és elhunyt hozzátartozói

23. szombat   - Pálinkás István, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Halaj Gyula

24. vasárnap - Szabó Ignác 2. évforduló, édesapja, édesanyja, Vitéz Mária, apósa, Záhorszki János, Péter Anna és hozzátartozók

                        - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők

                        - Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, fia, menye, veje, Jamrik és Kordics család elhunyt tagjaiért

25. hétfő        - Vadkerten szolgálatot teljesített papokért

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök -

29. péntek     - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, Nagy Ignác, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin, szüleik, gyermekeik és unokáik

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

30. szombat   - Molnár István, felesége Murányi Margit, szülei, vejük Pistyúr József, szülei, nagyszülei és testvérei

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre