Vadkerti harangok
2016. január


Odabújni a keresztedhez
Szentmiseszándékok 
Adventi lelkigyakorlatunk gondolatai
Hamvazószerda
Ferenc pápa üzenetei XXV.rész
Balázs-áldás
Az irgalmasság arca - I.rész
Örömteli pillanatok
Karácsonyi Hangverseny
Harangok 2015
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Odabújni a keresztedhez


Nemrég találkoztam egy régi ismerősömmel, aki idegesen támadta egykori közös szomszédunkat, aki vasárnaponként képes beülni a templom padjai közé és „csalárd módon”együtt imádkozni a többiekkel, miközben olyan bűnök terhelik a lelkét, amelyek szerinte megbocsáthatatlanok. Bevallom, kicsit szégyenkezve hallgattam kifakadását, mert abban hihetetlen gőgöt éreztem, a kiválasztottság hamis nagyképűségét, amely azt akarja tudatosítani, hogy a templomokba csak tökéletes emberek léphetnek be, hogy ott csak ártatlanok és bűntelenek imádkozhatnak, olyanok, mint ő. Ismerek sajnos többeket, akik képtelenek elfogadni azt, hogy valaki megtért, hogy új életet kezdett, vagy legalább annyit, hogy erős elhatározással próbálkozik jobb útra térni. Holott Krisztus, aki a megváltás, a megtérés lehetőségét teremtette meg nekünk, éppen azért jött a földre, hogy szabadulást hozzon vétkei börtönéből az embernek. Tudván és hirdetvén: nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell az orvos. A megbánás, a megbocsátás a kereszténység lényege, a „térjetek meg, tartsatok bűnbánatot” az ember tökéletesedésének, az elbukó felemelkedésének a kegyelmi ajándéka.

A nagyböjti időszak magunkba szállásra késztet, hol is tartunk keresztényként. Tudunk-e méltó módon tanúskodni Urunkról, voltunk-e biztató kenyér az éhezőknek, adtunk-e egy pohár vizet a szomjazóknak életünkkel, szolgáltuk-e az igazságosabb, tisztább, boldogabb jövőt azon a poszton, ahová a Gondviselés állított, elvittük-e a remény és bizalom melegét a csüggedőkhöz, a keresőkhöz? Tudtunk-e bárányként járni a farkasok között,  vagy falakat húztunk hidak helyett a másképp gondolkodók és magunk közé? Tudtunk-e úgy tanúskodni a sokat emlegetett keresztény értékrenddel, hogy az ne mellveregető, ne taszító legyen, hanem hívogató és egybegyűjtő. Tudunk-e osztani „előnyeinkből”, nemcsak a feleslegünkből, s lemondani valami számunkra kedvesről, odaajándékozván annak, akinek sokkal nagyobb szüksége van rá. S tudunk-e még odabújni, Uram,  a keresztedhez, Adyval együtt elsírni imánkat:

„Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sohsem lohadni, semmit sem kérni, el se venni, nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldani tudni:”

(Toldi Éva KÉ, fotó: Urbán Edit)

Vissza az újság tetejére

Adventi lelkigyakorlatunk gondolatai

Olyan jó, hogy keresztények vagyunk, és édesanyánk az Egyház, melynek építőköveiként az év során végig elmélkedjük Jézus Krisztus életének és halálának minden titkát, vezette be a három estés lelki napunk elmélkedését Czombos József, rimóci plébános atya.

Advent van. Adventban sokat gondolunk a prófétákra, akik évszázadokon keresztül ébren tartották a népben a messiás várás gondolatát. Ezt teszi ma is az Egyházunk. Tudatosítja bennünk, hogy az advent eljövetelt jelent, mégpedig Jézus Krisztus eljövetelét. Ez az eljövetel hármas eljövetelt takar. Az első az újkori időszámításunk kezdetén történt, amikor földre szállt a Megtestesült Ige, Jézus Krisztus. Ez már nem módosítható történelmi tény. A második eljövetel időszakában élünk az első eljövetel óta. Mi is várjuk az Úrjézust, aki kopogtat lelkeink ajtaján. És mi kimerjük-e számára nyitni lelkünk ajtaját, hogy szállást vehessen bennünk, vagy inkább a sötét istállóba száműzzük Őt? És ha kinyitottuk lelkeink ajtaját, rá merünk-e kérdezni, hogy örül-e a személyes, a családi, a nagyobb közösségi, netán nemzeti várakozásnak? Ehhez ad segítséget a két nagy ünnepkörünk, a karácsonyi és a húsvéti. Mindkettő böjttel kezdődik, ami olyan, mint a hegymászók előtt álló meredek csúcs, ahová a feljutás számos nehézséggel jár, ám a csúcsra jutás látványa és érzése minden fáradozást kárpótol.

A harmadik eljövetel a világ végén lesz, melynek időpontját nem ismerjük. Ezért feladatunk a második eljövetel idején, a mában van. Most adhatjuk jelét adventi aktivitásunkkal (hajnali misék, adventi imádságos gyertyagyújtások, betlehemezés, szálláskeresés stb.), hogy ébren tartjuk lelkeinkben az új ég és új föld „birodalmába” jutás gondolatát és hitét.

A tanítás második részében a jelen cselekményei kerültek terítékre. Szép dolog összejönni a „lelki szanatóriumban”, a templomban, ahol a világ Megváltója jelen volt, jelen van és jelen is lesz. Mert ő minden helyzetben, még ha mi el is fordulunk Tőle, teljesíti a világ végéig tartó velünk létének ígéretét. Isten mindig betartja ígéretét, igaz csendesen, szerényen, mint ahogy a Földre lépett Mária méhében, majd a betlehemi istállóban. Ezért is szép dolog összejönni a templom csendjében, az egymásra történő odafigyelésben, a gyógyító hang érzékelésében. Mert az Úristen csendesen gyógyít a bűnbánat szentsége által, a gyóntatószékek csendjében, ahol megtapasztalható a tékozló fiúi visszafogadásunk élménye is. Igaz, oly gyakran vissza tudunk zuhanni a „disznók vályúja” mellé, ám Isten mindig ad esélyt az újrakezdésre. Feladatunk adott: Merjünk és őszintén akarjunk is folyamatosan újrakezdeni!

A harmadik este tanítása Szent Pál börtönből írt leveléből indult ki. Örömre szólít fel onnan, ahol lenni általában nem öröm. Pál ezt a helyzetét Jézus fogva tartóival történő megismertetésére használja ki. Arra szólít fel bennünket is, hogy szüntelenül örüljünk az Úrnak, aki közel van hozzánk. Sőt köztünk is van az Oltáriszentségben. Ne aggódjunk hát, hanem tiszta szívvel tárjuk elé kéréseinket, tudatosítva magunkban azt, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Az Isten ugyanis csodálatos bizalommal van irántunk, és újra meg újra reményt ébreszt szíveinkben. Az őskeresztények a katakombák mélyén, élet-halál veszélyben is összejöttek, hogy magukhoz vegyék az élet kenyerét. Mi hogy állunk ezzel az önmegvalósítást hirdető világunkban? Nehéz helyzetek mindig is voltak és vannak ma is. Jézus látta azt akkor és látja azt ma is. Ezért maradt közöttünk az Oltáriszentségben, hogy a szentáldozásban eggyé legyen velünk, hogy segítségünkre siessen az áldozatvállalással járó, alkotó megújulásunkban. Tudatosodjék bennünk, hogy az Úristen örül az alkotó, egymásra figyelő embereknek. Használjuk hát ki földi adventünk idejét, hogy ne okozzunk szomorúságot embertársainknak, s rajtuk keresztül az Istennek.

(Érsekvadkert, 2015. 12. 13., emjé)

Vissza az újság tetejére

Hamvazószerda

Február 10-én, hamvazószerdán elkezdődik a 40 napig tartó húsvéti előkészület, a nagyböjt. Ez az időszak a bűnbánatra és a megtérésre ad lehetőséget. Krisztus társaiként indulunk el a szenvedés útján, amelyet egykor végigjárt, illetve elindulunk az Istennel való kiengesztelés útján, amelyet az Ő keresztáldozata hozott meg számunkra. Ezen a napon, a szentmiséken különleges szertartás jelzi a böjti időszak kezdetét. A pap hamuval keresztet rajzol homlokunkra, ami emberi végességünkre emlékeztet, ugyanakkor bűnbánatra hív. Porból lettünk és visszatérünk a porba. Az ember számára kikerülhetetlen a halál, mégsem jelent számunkra teljes megsemmisülést, mert létezik a feltámadás. Krisztus feltámadásába vetett hitünk azt is magába foglalja, hogy Isten minket is fel fog támasztani.

Az Egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre, amely minden esztendőben a vallási életben való megújulást szolgálja. Az imádságot, a böjtölést és az alamizsnálkodást, amit a szentmise tanító részében is hallhatunk. Természetesen az év más időszakában is fontosak ezek, de most még több figyelmet és időt kell szentelnünk erre.

Jézus kiemeli, hogy e cselekedetekkel ne az emberek előtt akarjunk hivalkodni, hanem inkább „titokban” végezzük őket, azt jelezvén ezzel, hogy egyedül Isten kedvét keressük általuk. Az elmúlást jelző hamu emlékeztessen bennünket a nagyböjt napjaiban arra, hogy el nem múló és az örök üdvösséget biztosító érdemeket szerezhetünk az ima, a böjt és az adakozás által.

(fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére


Ferenc pápa üzenetei XXV. rész

„Jézust hallgassuk, ne a hamis prófétákat”

„Maradjatok meg az Úrban!” János apostol buzdításából indult ki január hetedikei üzenetében a Szentatya. Ez olyan életre szóló tanács, melyet János szüntelenül hangoztat. Annak a kereszténynek, aki az Úrban akar maradni, tudnia kell, hogy mi történik saját szívében. Ez az egyik magatartásforma, amelyet János apostol megjelöl. Ezért ne higgyünk minden léleknek, hanem tegyük őket próbára. Szükség van a jó és a rossz szellemek közötti megkülönböztetésre.

Szívünkben mindig vannak vágyak, kívánságok, gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést: ezek az Úrtól vannak-e, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek eltávolítanak Tőle. Szükségünk van arra, hogy éberek legyünk. A keresztény ember éberen őrködik a szívén. Szívünkben jönnek-mennek az érzések, vágyak, gondolatok, dolgok; egy kis piachoz hasonlít, ahol minden megtalálható. Ez önmagában nem jó vagy nem rossz, ez tény. Ahhoz viszont, hogy az Úrban maradjunk, különbséget kell tenni közöttük.

Szent János gondolata világos. „Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való”. Tehát az Antikrisztus szelleme. Mit jelent azonban az, hogy elismerjük, hogy az Ige Testben jött el? Azt jelenti, hogy elismerjük Jézus Krisztus útját, elismerjük, hogy Ő, Isten létére lealacsonyodott, megalázta önmagát, egészen a kereszthalálig.

Ez Jézus Krisztus útja: a lealacsonyodás, a teljes megaláztatás. Ha egy gondolat, egy vágy az alázatnak, a lealacsonyodásnak, a mások szolgálatának útjára visz, akkor Jézus útja. Ha azonban az önteltség, a hiúság, a gőg, egy elvont gondolat útjára visz, akkor nem Jézusé.

A pápa mindannyiunkat felszólít, gondolkozzunk el azon, mi megy végbe a szívünkben. Tegyük fel magunknak a kérdést: mérlegelem-e, amit gondolok, amit akarok, amit kívánok, vagy mindent elfogadok? Az emberi szív gyakran olyan, mint egy utca, ahol mindenki fel-alá jár. Vajon mindig azokat a dolgokat választom-e, amelyek Istentől jönnek? Ne feledjük, hogy a szempont az Ige megtestesülése. Jézus Krisztusban Isten emberré lett, lealacsonyította magát, megalázta magát szeretetből, hogy mindnyájunkat szolgáljon. János apostol segít minket, hogy felismerjük, mi megy végbe szívünkben, és meg tudjuk különböztetni: mi az, ami Istentől származik, és mi az, ami nem.

(Vatikáni Rádió 2014.)

Vissza az újság tetejére

Balázs-áldás

Február 3-án ünnepeljük Szent Balázs püspök és vértanú emlékét, aki a III. század második felében élt, és a IV. század elején szenvedett vértanúhalált. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban eredetileg orvosként működött. Mivel azonban igen jámbor életet élt, és a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki bajok orvoslására is, a hívek a legközelebbi püspökválasztás alkalmával pásztorukká választották.

Balázs püspököt 316-ban (1800 éve) bírói széke elé idézte Agricola, Szebaszte pogány prefektusa, aki az akkoriban kitört keresztényüldözés során elsősorban a nyáj pásztorára vetette ki hálóját. A szent püspök készségesen engedelmeskedett a hatósági idézésnek, és a katonák kíséretében a városba indult Útja valóságos diadalmenetté alakult. Amerre elhaladt, hívei mindenütt eléje vitték betegeiket, és ő egyszerű keresztvetéssel meggyógyította őket. Többek között ekkor gyógyította meg a halszálkától fulladozó gyermeket is.

A legenda szerint a szent püspök közvetlenül vértanúhalála előtt ígéretet kapott Istentől, hogy mindazok, akik testi vagy lelki bajaikban közbenjárását kérik, biztos meghallgatást remélhetnek. Ezért alakult ki az a régi szép hagyomány, hogy a szent ünnepén a pap két keresztbe tett gyertyát tart a hívők álla alá és e szavakkal megáldja őket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged a torokbajtól és minden bajtól a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”

(Szenthelyi-Molnár István)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca - I. rész

Szentatyánk a 2015. december 8-a és 2016. Krisztus Király ünnepe közti időszakra a fenti című bullával, meghirdette az irgalmasság szent évét. A Vadkerti Harangok azzal csatlakozik a szentévhez, hogy több számban annak egy-egy részletével megismerteti olvasó táborát.

Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát. Ezért állandóan szemlélnünk kell ezt a misztériumot, ami számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása, egyben üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvérre, akivel életútján találkozik. Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeret bennünket.

Vissza az újság tetejére

Örömteli pillanatok


2015-ben is keresett és talált is szállást Érsekvadkerten a Szent család. A december 8-án kezdődő ima kilenced során minden hétköznap este más családnál jöttünk össze, hogy a hajnali misén megáldott Szent Család szobor jelenlétében imádkozzunk, s ünnepeljünk e szürke estéken. Mert házaink, s családjaink ünnepévé lépett elő a lemondásokkal járó esti óra, mert támpontokat adott a Szent család példájának követéséhez és ismét megmutatta azt, hogy közösségben lenni és élni jó. Tudatosította bennünk az imádságos együttlét, hogy Égi Édesanyánk legfőbb vágya az, hogy Jézust minden szív szeresse, s minden ember Jézust kövesse, minden lélekben, családban, közösségben és nemzetben, hivatásban és állásban, korban és nemzedékben Jézus győzedelmeskedjék, uralkodjék és parancsoljon. A kilenced idejében három napos lelkigyakorlatunk is volt, melyről rövid tudósítás külön cikkben olvasható ebben a számban.


Advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja. Már folytatandó hagyománnyá vált, hogy a nagymise keretében a 25, 50, 55, 60 és a hatvannál több éves jubileumot ünneplő házaspárok adnak hálát az együtt töltött évekért, s részesülnek áldásban. Jelenlétük hitvallás, mellyel példát adnak mindannyiunknak, hogy az egymással megosztott gondok, az egymásért meghozott áldozatok segítségünkre vannak a holtomiglan-holtáiglan házassági eskünk megtartásában. Ebben az évben az alábbi házaspárok álltak elénk követendő példaként: Boldog József – Szarvas Ágnes, Kakas Csaba – Urbán Ilona, Nagy László – Kristók Mária, dr. Szabó János – Kristóf Márta, Temela László – Csernák Bernadett a 25., Híves Ignác – Erdős Margit, Záhorszki Sándor – Liptai Julianna az 50., Pistyúr József – Urbán Anna az 55., Jakubecz Mihály – Varga Mária, Vitéz József – Fábián Erzsébet, Záhorszki Károly – Zöllei Anna a 60., Csáki Mihály – Gyurkovics Mária, Ferencsik József – Pinke Mária a 65. és Fábián Ignác – Szabó Ilona  a 66. házassági évfordulója alkalmából tett tanúságot a szeretet győzelméről.


Ugyanezen a vasárnapon, immár 18. alkalommal karácsonyi hangverseny is volt a templomunkban. A már állandónak számító kórusok mellet az idei évben is új kórussal ismerkedhettünk meg. A Molnár Ottó vezette ipolybalogi Szent Korona Kórus a határokon átívelő módon hangolta hallgatóságát a kis Jézus közelgő megszületésére. (A hangversenyről bővebben egy másik cikkben olvashatunk.)


Egyébként advent minden vasárnapjára is jutott a programokból. A Hősök terén a már álló betlehem mellett elhelyezett adventi koszorún, a templomban lévő koszorúról hozott lánggal, rövid az ünnepkörhöz igazodó megemlékezés mellett, folyamatosan gyulladtak ki és világítottak a karácsony közelségét jelző gyertyák. Igaz, a falusi ünneplés fő részesei, mint legtöbb esetben, a templomból kijövő emberek voltak, ittlétükkel tanúskodva keresztényi gyökereink élő voltáról a közömbös emberek felé, s rajtuk keresztül a hitét megtagadó, migránsok által ostromolt Európának egyaránt. A gyertyagyújtásokhoz a második vasárnap vásár, míg a negyedik vasárnap pedig a vámosmikolai Betlehemesek előadása is kapcsolódott.

A községi programok része volt még az Öregek napja, a Petőfi Sándor Általános Iskola karácsonyi műsora Zsiga Lajos költői estje, Filharmónia koncert, Gömör Kata kiállítása, Bónizs Róbert íróval történő beszélgetés is, melyről bővebb tájékoztatást a helyi médiákon keresztül kaphatunk.


Érsekvadkert utcáin már durrogtak a petárdák, amikor az esti hálaadó szentmisét követően ¾ 12-kor, több szilveszterező helyszínről, közel százan érkeztek a templomba, hogy rövid, imákat, csendet, gitáros énekeket és a himnuszt is magába foglaló szentségimádás keretében köszönjük meg Istennek, a mögöttünk hagyott év ajándékait, egyben meghívjuk Őt útitársunknak a földi vándorutunk 2016. évi szakaszára.

(Molnár J.; fotók: Kristók J., Fater)

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi Hangverseny - hallgassunk egy kis zenét!

           

Advent harmadik vasárnapján, Érsekvadkerten zeneművészek, kórusok és a Karácsonyra ily módon is hangolódó hallgatóság tölti meg a templomot, immár 18. alkalommal.

            Az eseményt megelőzően sorra érkeznek a segítségüket valamilyen módon felajánlók. Mindenki igyekszik valami kicsit hozzátenni, hogy a koncert összeállhasson. Goethe mondta, hogy „ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy verset, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt és amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót!” Nos, nézzük, Goethe gondolatai miként teljesülnek hangversenyünk napján.

            Délelőtt a Kolping-házban sürgés-forgás, szorgos kezek készítik a finomságokat, hipp-hopp feldíszítik a termet, minden a helyére kerül. Valami jó érzés tölt el, mintha egy pillanatra megállna az idő, aztán már rohan is tovább. Jöhet a koncert!

            Eközben a zenészek gyakorolnak, vagy ha más nem, gondolatban még végigfutnak néhányszor a kottán, bemelegítik a hangszálakat, a hangszereket hangolják. Készülnek az öröm vasárnapján!

            A templom megtelt. Szalai Lovász Emőke felkonferálja az előadókat. Karácsonyi kórusművek hangzanak el a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóitól, Temeláné Csernák Bernadett vezetésével. Majd az Érsekvadkerti Népdalkör és az Érsekvadkerti Pedagóguskórus hangja tölti be a templomot énekével, Gyimesi László vezetésével, aki egyébként a zenei program összeállításán munkálkodik a kezdetek óta. Meghívott vendégként Mekis Péter és Molnár Ottó orgonaművészek lépnek porondra, valamint a híres ipolybalogi Szent Korona Kórus, Híves Mária énekessel, Molnár Ottó vezetésével. A falu zeneművészei következnek. Fábián Annamária (gitár), Szarvas Anna (fuvola), Gyimesiné Sepsi Erika (furulya, fuvola) virtuóz játékukkal szinte beteljesítik a fenti goethei gondolatokat, mintha máris fiatalabbak lennénk. A zenei élményt Halaj Léna, Halaj Benedek, Kremers Lívia furulyajátéka gazdagítja, Gyimesiné Sepsi Erika vezetésével. A koncert után pedig agapé, amelyen baráti, szakmai beszélgetések kezdődnek és tartanak éjszakába nyúlóan.

            Azt hiszem, mindazok, akik részt vettek a hangversenyen, szép zenei élmény részesei lehettek, amely minden bizonnyal a karácsonyi készület, várakozás meghatározó pontja volt. Legyen így jövőre is! Addig is minden nap olvassunk el egy verset, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt és tegyünk valami jót!

 

A rendezvényt támogatták: Nyugat-Nógrádi Coop Zrt., Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Érsekvadkerti Kolping Család, Mede szerszámszaküzlet, Szamovill Kft., Major Ferencné, Dósa Józsefné, Sági Péter, Záhorszki Ignác, Horváth Szikvíz, Kristók János, Romhányi Pékség, Nógrádi Korona Szociális Szövetkezet, FIDESZ Érsekvadkerti Csoportja

Ezúton is köszönjük a támogatóknak, valamint külön köszönet illeti a házi süteményt készítőket!

 

(Fábián András, fotó: Kristók János)

Vissza az újság tetejére

Harangok 2015

Immár újságunk 25. évfolyamának első számát tartod a kezedben tisztelt újságunkat olvasó testvérem. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott esztendőben is minden hónap végén sikerült megjelennünk, számonként ötszáz példányban. Igaz költségkímélés miatt a fotók a nyomtatásban fekete-fehérek, de a honlapunkon 2004-től fennlévő számok esetében színes képekkel is látható.

Az első szó most is a köszöneté. A legelső köszönet az olvasóinkat illeti meg, akik keresik lapunkat és érdeklődve várják a megjelenését. Köszönet jár a névvel és név nélkül beküldött írásokért, fotókért, mellyel nyomot hagyva a történelemben sajátjukká is lett ez lap. Köszönet azoknak is, akik a háttérből segítik elő ezt a kiadványt. Így Molnár Balázsnak az internetes cikkek feltérképezéséért, András atyának a tartalmi, a Pálinkás családnak a nyelvtani kontrollokért, a kántor úrnak az egyházközségi részek előkészítéséért, Fábián Istvánnak a nyomdai előkészítésért, a dejtári Horváth Zoltánnak a nyomtatás szívügynek tekintéséért, a Barák családnak pedig a számaink internetes megjelenítésért.

Néhány adat a Vadkerti Harangok anyagi helyzetéről. 54.425 Ft volt a 2015. év nyitó egyenlege. Ez az összeg a kezdeti megjelenéstől halmozódott fel. A 2015. évben is 12 X 500 példányban jelentünk meg, melynek összköltsége 426.370 Ft volt. A kihelyezett perselyekbe 428.520 Ft adományt kapott a Harangok. Tehát 2.150 Ft maradvány képződött az év alatt. Ezen kívül az év folyamán öt testvérünk 15.715 Ft külön támogatást adott a megjelenéshez. Így összesen 17.865 Ft-tal növekedve a nyitó pénzkészletünk, 75.290 Ft-tal zártuk az eddigi működésünket. Ez az összeg, a jelenlegi költségszinten két szám megjelenését fedezi. Ezért most sem tervezünk áremelést, ám önkéntes adományaikkal elősegíthetik a lap technikai színvonalának emelését.

(Molnár J.)

Önkormányzati hírek

2015.december 15-én, közmeghallgatással egybekötve tartotta utolsó, tervezett ülését képviselőtestületünk. Az alábbi témakörökben született döntés: Törvényi változás miatt a szövegezésben módosításra került tíz adótörvényünk, és elfogadtuk a 2016-2019. évi belsőellenőrzés stratégiai tervét. Ennek keretében elfogadásra került a 2016. évi belsőellenőrzési tervünk is. A napirendi pontok között szerepelt a Rózsa büfé szolgáltatásainak bővítése. A jövőben csak a büfénken keresztül kerülhet sor a rendezvényeink italszükségletének beszerzésére. Módosult háziorvosaink feladat ellátási szerződése is. Helyt adtunk a Vízmű 2016-2030 időszakára készült Gördülő Finanszírozási Tervének úgy, hogy az önrészt is az üzemeltető fedezi a pályázatokon elnyert pénzből és a bérleti díjakból.

Zárt ülés keretében került sor a NAK Nógrád Megyei Szervezete állásfoglalására Kajos Józseftől beérkezett kifogás elbírálásában. A Testület a kamarai állásfoglalás mellett tette le voksát ebben a tárgykörben

Az egyebek tárgykörben tájékoztatást kaptunk a balassagyarmati Református Egyházközség kérelméről, melyben félmillió forintot kérnek kocsi vásárláshoz, hogy szolgálni tudják az érsekvadkerti református híveket. A döntés meghozatalához személyes, képviselői egyeztetésre megkeressük a lelkészasszonyt. Tájékoztatást kaptunk a befejezés előtt álló pályázatok műszaki átvételéről, a pályázati pénzzel történő elszámolások állásáról is

A közmeghallgatás keretében hallhattunk Petőfi Sándor iskolánk nehéz anyagi helyzetéről, a karbantartási munkálatok elvégzésében előálló csúszásokról, melyek megoldásához a GAMESZ-on keresztül kivitelezett segítségünket kérik. Kérdésként merült fel a járdáink, átereszeink, korlátaink nem megfelelő állapota is. A kérdést felvető polgártársunk pozitív hozzáállása példaértékű, hisz a megvalósulásban is segítséget ajánlott, amire eddig nem igen volt példa.

Önkormányzatunk Mikszáth Kálmán Közművelődési intézménye Első Világháborús Emlékkiállítást szervez az Ifjúsági Házban. Ehhez kérik az Önök segítségét azzal, hogy a birtokukban lévő első világháborús fényképet, képeslapot, vagy bármilyen tárgyat február 5-ig jelezzék a könyvtárban személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken. E-mail: kultúra @ersekvadkert.hu, telefon:06-35-540-050. A tárlat befejeztével a kiállított emléktárgyakat visszaadjuk tulajdonosuknak!

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. február 15. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Köszönjük mindazoknak a testvéreknek, akik meghallva felhívásunkat, a cipős dobozba helyezett ajándékaikkal meglepetést okozva szereztek karácsonykor örömet közel ötven kisgyereknek.

2016. január 9-én, szombaton országos titkári értekezletünk volt Vácott. A témák között szerepelt az, hogy a mai korban hogyan lehet szervezetünk családi, munkahelyi, egyházi és társadalmi szinten még jobban teljesítő, milyen szervezeti átalakulások várhatók országos szinten, és milyen lehetőségek kínálkoznak a családi üdülési pályázatok területén.

Az idén is várnak bennünket Csepelre, ahol január 30-án 10 órától kerül megrendezésre a már hagyománnyá vált Zoltai Ferenc zenei nap.

Már előre jelezzük, hogy február 20-án, szombaton Vácott lesz az országos Kolping lelkigyakorlat. A lelkigyakorlatot megyéspüspökünk, dr. Beer Miklós vezeti. Azért, hogy azon minél többen részt vehessünk, az idén nem lesz helyi kolpingos lelki nap. Megfelelő számú jelentkezés estében buszt indítunk és előgyakorlás esetén a gitáros mise lehetősége is fenn áll!

A Vadkerti Harangok következő számának lapzártája február 13., szombat. Az újságba szánt írásokat, fényképeket ezen időpontig kérjük a lapban szereplő email címre eljuttatni.

A februári Kolping mise időpontja 26., péntek este 6 óra. Márciusban ez az időpont Húsvét. Így Kolping miseszándék nem lesz, de lesznek keresztutak, lelkigyakorlat. Ezen vegyünk részt minél többen!

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Febr. 2-a, KEDD: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Mindkét szent­mise elején GYERTYASZENTELÉSSEL  

 Február 3-án szerdán a reggel szentmise után Szent Balázs püspök ünnepén külön-külön, majd azt követő vasárnapon közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

 Febr.10-e HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdő napja, szigorú böjti nap. Régen egész nagyböjtben hústilalom volt, mai egyházi törvény hamvazószerdán és Nagypénteken ír elő szigorú böjtöt, - 3-szori étkezéssel, de csak 1-szeri jóllakással. Nagyböjt péntekein - minden pénteken - Bűnbánat jeléül és a szenvedő Krisztus iránti szeretetből tartózkodjunk a húsos ételektől. A törvény felnőttekre vonatkozik.

            Hamvazószerdán és a nagyböjti vasárnapokon du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, ugyanúgy pénteki napokon esti szentmise előtt fél 6-kor.

 Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet. A Szentmisét A lourdes-i Szűz tiszteletére, betegeinkért ajánljuk fel.  

 A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 28-án lesz.


KERESZTELTEK   

1./  Szabó Nóra (Szabó Zoltán- Jakubecz Tímea)

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:  

1./ Földi Ferenc (1951)

2./ Záhorszki Imre (1964)

3./ Gulyás Ferenc (I1971)

4./ Magyar Csenge (2015)

5./ Szabó Józsefné, sz. Szapkovics Margit (1939)

6./ Czinege László (1963)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. hétfő           -

2. kedd           - Záhorszki József 16. évforduló, Záhorszki és Szuhánszki család élő és elhunyt tagjaiért

3. szerda        -

4. csütörtök    - Papi hivatásokért

5. péntek        - Kovács József 2. évforduló, szülei, nagyszülők és testvérei

6. szombat     - Hrapan Pál, szülei, hozzátartozók, Kovács János, felesége Halaj Mária, hozzátartozók, veje Péter János

                        - Sipos Ferenc, unokái, Sipos és Pataki család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, élő és elhunyt családtagokért

7. vasárnap   - Jakubecz Gergelyné Czinege Erzsébet 1. évforduló

                        - Szabó Ignác 15. évforduló, felesége Vitéz Mária, fiuk Ignác, szülők, nagyszülők, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Honti Jánosné Gálik Erzsébet, férje 1. évforduló, hozzátartozóikért

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök - Lurdi Szűz tiszteletére a betegekért

12. péntek     - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária 1. évforduló, szülei és hozzátartozók

                        - Laczó János, felesége, lányuk, vejük, szüleik, testvéreik és a Szabó család halottaiért

13. szombat   - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és elhunyt hozzátartozók

                        - Csernák Katalin 3. évforduló és édesapja, Csernák és Zöllei család halottaiért

                        - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, vejük és hozzátartozók

14. vasárnap - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (Alapítványi)

                        - Buzás Ildikó és nagyszülők

                        - Csillag István, szülei, Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, Jakubecz és Kaba család halottaiért

15. hétfő        -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

                        - Kristók Ferenc, felesége, élő és elhunyt családtagok

                        - Kukkel József, felesége, elhunyt családtagokrk

19. péntek     - Urbán és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért, valamint ifj. Valkó János

                        - A Farkas család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Márton István, szülei és testvére, Berecz Károly, felesége Czinege Rozália, szülők és hozzátartozók

20. szombat   - Csillag Gyula, 2 felesége, gyermekeik és szüleik, vejük Fábián István, testvére, szülők, nagyszülők

                        - Pálinkás István, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda István, Kovács és Boda család elhunyt tagjaiért

21. vasárnap - Záhorszki János, testvére Imre, és édesapja

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, szüleik, testvéreik, nagyszülők

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

22. hétfő        - Zelinkáné Mária

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök -

26. péntek     - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Molnár és Urbán család élő és elhunyt tagjai, özv. Fábián Ferencné, a Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

27. szombat   - Keresztes János, anyósa, valamint Záhorszki József hősi halott

                        - Őszi István, testvére, szüleik, apósa és násza Boda Gergely

                        - Azokért, akikért nem imádkozik senki

28. vasárnap - Jakubecz János 30. évforduló, felesége Szabó Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Holman Sándor, szülei, apósa, anyósa, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

29. hétfő        -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre