Vadkerti harangok
2015. november


Egy angyal megérint
Szentmiseszándékok 
Szerkesztőségi közlemény
Isten útja...(Mt 1,18-24)
Halhatatlan király
Egy egyházmegyei esemény pillanatképei
Hívom a családokat
Ferenc pápa üzenetei XXIII.rész
Műfüves pálya bérlése
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Egy angyal megérint


A karácsonyi ünnepre készülvén - mert bizony ideje már most elkezdenünk a készületet - Rembrandt József álma című festményét szemlélem. A jelenet a betlehemi istállóban játszódik Jézus világrajötte utáni órákban. A kép középpontjában Mária pihen a szalmán, karjai között kendőjébe takarva a kis Jézus. Mária alszik, álmában karolja át a Megváltót, aki alig látszik. A háta mögött imára kulcsolt kézzel József pihen, ő is alszik. A festmény harmadik alakja, akiből a fény árad, egy angyal, az Istenküldötte, aki mutatóujjával megérinti József vállát. Éppen azt készül elmondani Józsefnek, hogy még azon éjjel menekülnie kell Egyiptomba, mert Heródes halálra keresi az újszülött gyermeket. A kép által rögzített pillanat folytatásaként József kinyitja szemét, felkel és pakolni kezdi kevéske holmijukat. Mozdulataiban nincs sietség. A figyelmeztetést időben kapta. Miután kivezette a felmálházott szamarat az ajtó elé, visszalép az istállóba, még egyszer körbenéz a szegényes helyen, majd Máriához hajol, csendesen ébreszti, hogy a gyermek fel ne ébredjen, aztán indulnak messzi országba, menekülnek.

Advent első vasárnapján azzal a szándékkal is felidézhetném e jelenetet, hogy már most, az adventi készület kezdetén gondoljunk arra, hogy hová kell elindulnunk és megérkeznünk, kivel találkozhatunk és milyen öröm vár majd minket karácsony ünnepén. Emellett gondoljunk most arra, hogy egy angyal, akit Isten küld, hozzánk lép, megérint minket, üzenetet hoz. Egy angyal fel akar ébreszteni, útnak szeretne indítani minket. Ne villámcsapásszerű ébresztésre gondoljunk, hanem csak egy gyengéd érintésre. Nem kell kapkodnunk, nem kell sietnünk, minket most nem üldöznek, ne kell menekülnünk. Van még időnk, a figyelmeztetést időben kaptuk. Ébredjünk, itt az ideje a készülődésnek, induljunk! Az evangéliumban éjszakai virrasztásról, éberségről, készületről, várakozásról olvasunk. Arról, hogy egy ember idegenbe indul, elhagyja otthonát, mindenét a szolgákra bízza, a kapuőrnek pedig megparancsolja, hogy virrasszon, éberen várja visszatértét (vö. Mk 13,34).

Az advent jegyében helyénvaló éberen virrasztó kapuőrnek tekintenünk magunkat, de mégis vegyük inkább a bátorságot, hogy a ház tulajdonosai vagyunk, akik éppen útnak indulunk. A korábbi években már vigyáztunk eleget a házunkra, vagyonunkra, életünkre, most ideje kilépnünk a magunk világából. Ideje elindulnunk egy szegényesnek tűnő hely felé, amely megújulást, megváltást, újjászületést tartogat számunkra. Vásárlások és rohangálások nélkül el tudom képzelni az adventet. A sötétben gyengén világító fény nélkül már nehezen. Csend nélkül, hallgatás nélkül, álom nélkül, üzenet nélkül, érintés nélkül, indulás nélkül, találkozás nélkül már biztosan nem. Miként a betlehemi Gyermek nélkül is elképzelhetetlen a karácsony.

Az adventi koszorún a négy közül egy gyertyát gyújtunk meg a mai vasárnapon. Legyen ez az első az indulás gyertyája! Gondolj arra, hogy egy angyal megérintett! Kelj fel és indulj!

 
© Horváth István Sándor(fotó:Barák B)

Vissza az újság tetejére

Szerkesztőségi közlemény

Felhívjuk a Vadkerti Harangok olvasóinak és cikkek küldőinek figyelmét, hogy decemberi (karácsonyi) számunk lapzártája 2015. december 11. A nyomda év végi leállása miatt csak az eddigi időpontig beküldött írások, fotók és előjegyzett januári miseszándékok képezhetik annak tartalmát. Köszönjük megértő támogatásukat.

Vissza az újság tetejére

Isten útjai nem a mi útjaink, még ádventben és karácsonykor sem (Mt 1,18-24).

Isten belép egy fiatal pár életébe és életüket teljesen felforgatja, összezavarja. A vőlegényt Józsefnek, a menyasszonyt Máriának hívják. Zsidó szokás szerint az eljegyzés megvolt, amikor a lány 13 éves lett. 14 éves korában vőlegénye (férje) bevezeti a házába.

Mária Isten Egyszülött Fiát hordozza a méhében, aki nem férfiú akaratából, hanem Isten teremtő erejéből születik erre a világra. József rettenetes kétségek között gyötrődik.

Máriát kegyelemmel teljesnek nevezi az angyal, Józsefet igaznak mondja az Írás. Mindkettő tiszta, szent, ártatlan ember.

Van egyfajta gyötrelem a mi életünkben is, amely nem a bűnnek a következménye, hanem amelyet maga Isten okoz, mert az ő útjai nem a mi utaink, és gondolatai nem a mi gondolataink.

Egyre kevésbé szeretem a jól neveltek mindent elrendező „jóistenét”, aki csak arra való, hogy biztosítsa a vallásos ember életének zavartalan folyását: egészségét, családjának harmóniáját, a társadalom rendjét stb.

Van ebben az istenképben valami rettenetesen hamis, amelynek az egész Biblia keményen és nyersen ellent mond. Gondoljuk bele magunkat Ábrahám helyzetébe, akitől Isten maga kéri, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot, aki az isteni ígéret hordozója. Az összezavarodás totális. Milyen az az Isten, aki gyilkosságot követel? Hogyan mondhat ellen ilyen nyilvánvalóan saját ígéreteinek és törvényeinek? És milyen az az Ábrahám, aki indul, hogy feláldozza Izsákot? Gyilkos vagy Isten-szerető? Talán felette áll az isteni törvényeknek, azok rá nem vonatkoznak? És milyen az az Izsák, aki minderről tudomást szerezve meg nem gyűlölte apját, és nem lett ateista?

Ezek a kérdések botrányosak, de valóságos kérdések. Olyan lélekben születtek, aki hasonlót átélt.

Isten nem az általam elképzelt vagy tanult világrend fenntartója csupán, hanem Isten, a maga felfoghatatlanságában. Isten a szeretet! Meghalt a kereszten értem. Tehát érthetetlen útjai nem az embergyűlölet útjai, hanem a felfoghatatlan emberszeretet útjai.

Minden igazán hívő ember életében van (vagy lesz) egy olyan elintézhetetlen, megbotránkoztató esemény vagy tény, amelynek Isten az okozója.

Az igazán hívő ember, mint Mária és József, megrendülten, Istent meg nem értve, de mégis elindul Isten útjain. Ezek az igazi adventi utak.

Ha van az életedben olyan ellentmondás, olyan félelmetesen érthetetlen esemény, amelynek nem a bűneid az okozói, és nem lehet megoldani, de mégis elindulsz Mária és József nyomában Isten után, tudd meg, a legnagyobb misztikusok útját járod alázattal és szenvedve.

Egy házasság, amely nem „sikerülˮ és nem „teljesülhet”, mert az egyik fél halálosan megbetegszik, netán nyomorék lesz. Vagy az isteni szó egy fiút, egy lányt kiragad a gyöngéd és epekedő szeretet karjaiból és szüzességre hív. Ilyen eset lehet az is, amikor egy házaspár gyermeket szeretne, és nem lehet gyermekük. És még hány leírhatatlan helyzet, megfogalmazhatatlan szenvedés, amelyeket látszólag a velünk született korlátaink, örökségeink okoznak!

Íme, ez is Karácsony! Isten belép az életünkbe, és mi majdnem összeroppanunk, mert keresztjével együtt jön, vagyis ingyenes szeretetével, amely az abszolút ingyenes szeretetválaszt várja.

Uram, nekem is van valami hasonló az életemben, mint Mária és József életében volt. Érthetetlen, emberi értelemmel elfogadhatatlan, de tudom, éppen az Írások fényétől megvilágosítva, hogy Te magad akarsz az életembe belépni, jelen lenni benne. Jöjj hát, Uram, kereszteddel együtt. Jöjj, s ha átölelhetlek, mint Mária, elfogadom, hogy nekem is tőr járja át lelkemet.

(fr. dr. Barsi Balázs OFM. Fotó: Urbán Edit))

Vissza az újság tetejére


Halhatatlan király

Néhány évvel ezelőtt a fiatalok hívták fel figyelmemet a Mennyei királyság című amerikai mozifilmre. A nagyszabású hollywoodi alkotás a keresztes háborúk korát és világát tárja a nézők elé látványos jelenetekkel, de tulajdonképpen nagyon kevés mondanivalóval. A közhelyek és közmondások között egyetlen, vallási tartalmát tekintve említésre méltó kijelentést tudtam megjegyezni: „Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját. De ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te felelsz. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél, és azt sem, hogy az erény nem volt járható út a számodra”. Krisztus király mai ünnepe kapcsán ez a jelenet jutott eszembe. Nem csak evilági királyok és elöljárók hatalma alatt állunk, hanem Jézust is királyunknak, életünk urának tekinthetjük. Az ő szavára is mozdulnunk kell, s érdemes engedelmeskednünk parancsának. A földi királyok a történelem folyamán sokszor vitték háborúba alattvalóikat, Krisztus azonban ilyet nem kér tőlünk. Emberi erőinket, fizikai és szellemei képességeinket nem hadviselésre veszi igénybe, hanem azt kéri tőlünk, hogy az ő Országa, Isten Országa ügyéért fáradozzunk, és annak növekedéséért munkálkodjunk. Egyrészt amiatt nevezhetjük Krisztust királynak, mert méltóságában fölé emelkedik a teremtett világnak és benne minden teremtménynek, így az embernek is, másrészt pedig azért, mert ő minden emberi szív királya, aki a szívünket megnyerő szelídségével és jóságával tanít bennünket Isten akaratának megismerésére és teljesítésére. Mindannyiunknak személyes felelőssége, hogy keressük-e és megtesszük-e mindazt, amit Isten kér tőlünk, s azt az utat járjuk-e, azt az élethivatást választjuk-e, amit számunkra kijelöl.

 

Krisztus királyi méltóságának mai ünnepével lezárul az egyházi év, s egy hét múlva, adventben elkezdjük megváltói méltóságát szemlélni. A mai ünnep evangéliuma ebben az esztendőben a mi Urunk keresztre feszítéséről szól. A katonák, akik korábban gúnyból töviskoronát tettek Jézus fejére, s királyi palást gyanánt vörös katonaköpenyt terítettek rá, a kereszt alatt is gúnyból nevezik ők királynak. A Pilátus által készíttetett tábla „a zsidók királya” felirattal nem Krisztus igazi királyságára utal. De milyen uralkodó, milyen király ő valójában? Jézus egyértelműen kinyilvánítja Pilátus előtt, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Országa tehát nem egy bizonyos földrajzi területet fed le, hanem lelki értelmű. Országába „állampolgárságot” a bűnbánat gyakorlásával és lelki újjászületéssel lehet szerezni. A kereszten meghaló, de a feltámadásban halhatatlan királyként mutatkozó Jézus halhatatlanságot, pontosabban örök életet ígér nekünk. A kereszten azt mondta a vele megfeszített és bűneit beismerő embernek, hogy vele lesz a mennyben. Ez az ígéret nem csupán neki szólt, hanem mindazoknak, akik bűnbánattal közelednek hozzá. Krisztus, aki a kereszten mutatta meg, hogy nem uralkodni akar az embereken, hanem üdvösségüket szolgálni, azt kéri mindannyiunktól, hogy szívünket vonjuk el a földi dolgoktól, és életünk keresztjét hordozva kövessük őt királyi útján a menny felé.

 
© Horváth István Sándor (Fotó: Urbán Edit)

Vissza az újság tetejére

Egy egyházmegyei esemény pillanatképei

A váci püspöki palota adott otthont november 12-én a Ferenc pápa tanítása egyházi és világi szemmel címmel megtartott konferenciának. Az előadók életszerű gondolatokat osztottak meg a jelen lévőkkel és a médián keresztül másokkal is. Ebbe a sorba áll be most a Vadkerti Harangok is, amikor rövid tudósítást ad erről az eseményről olvasóinak.

Hegyi Gyula újságíró mint a délelőtti program levezetője nyitotta meg a konferenciát, kiemelve abban a Szentatyánk bolíviai beszédét, melyben a földhöz, a lakhatáshoz és a munkához való jogot „szent jognak” nevezte. Felhívta figyelmünket Ferenc pápa útmutató, mindenben a jót kereső megnyilvánulásaira.

Első előadóként megyéspüspökünk, dr. Beer Miklós lépett a mikrofon elé. Mielőtt egy szót is mondott volna, a szent ferenci Naphimnusszal megénekeltette hallgatóságát. Ez alapul szolgált arra, hogy a most megjelent pápai enciklika segítségével is, vegyük észre a jót és a szépet vajúdó világunkban. Ez az enciklika nemcsak a vallásos embereknek, hanem minden embernek szól. Ezt tanúsítja számomra az előadások után, az előadók személyének kiléte is. Az éhezők és a Föld jajkiáltása cseng össze ebben a pápai levélben. A hit ajándékának birtokában nekünk fokozottabban észre kell vennünk, hogy a környezetünk Jézus Krisztus által megszentelt közös kincs, melynek élhető továbbadása minden ember feladata.

Andor László közgazdász, volt EU-s képviselő előadása következett püspök atyánk után. Mondandójának vezérfonalát az EU parlamenti álláspontok és Ferenc pápa idevonatkozó megnyilvánulásainak összecsengése képezte. Ezek között kiemelten szerepelt a szegénység csökkentése, a szociális célok megvalósítása a párbeszédek döntéseinek életre keltésével. Sajnos a telhetetlenség miatt kialakult jövedelemegyenlőtlenség sokakat visz a szegénységbe, ami aláássa a stabilitás alapjait. Ezt hangsúlyozza több alkalommal a Szentatya is, mellette megkérdőjelezve a piac önszabályzó képességét is. Ebből az ördögi körből csak a szolidaritás és az emberi méltóság helyre állításával lehet kilépni. Így, ha biztonságot akarunk környezetünkben, biztonságot kell adni másoknak is, ott, ahol élnek, vagy az elvándorlás előtt éltek.

Török Csaba atya, az esztergomi szeminárium tanára követte a sorban az előadókat. Gondolatai az Egyház „ferenci” reformja címet viselték. Megjegyezte, hogy az Egyház reformja már a II. Vatikáni Zsinat óta folyik. Ebben az azóta egyházunk élén álló pápák egyaránt szorgoskodtak, melynek eredményeit vitatni, lehet, de tagadni nem. Ezért fontos, hogy tudatosodjék bennünk az, hogy az Egyház Isten népe, és ennek a vonzás-növekedés érdekében szavakon túl a tettekben is meg kell nyilvánulnia. Nagyon fontos, hogy az Egyház legyen emberarcú és egyben pásztor szagú.

Ezután Pogácsa Zoltán közgazdász folytatta az enciklikához fűződő gondolatmenetet. Az ökológiát, az egyenlőséget és a békét járta körül mondataival, feltárva abban az egyén és a nagy közösség szerepét. A bajok okát kell mindig keresni és megoldani! Így van ez a már másik előadásban érintett jövedelemegyenlőtlenségek esetében is. Megoldás: A pénzcentrikusság helyett az embercentrikusság mentén megszervezett élet.

A délelőtti előadások sorát Jávor Benedek, jelenleg is EU képviselő zárta. Gondolatmenete a vallási identitás és a környezeti attitűdök köré összpontosult. Honnan jön Ferenc pápa tanítása? Szegezte felénk a kérdést az előadó. Válaszában ő is a II. Vatikáni Zsinatot és az azóta péteri székben ülő pápákat nevezte meg. A zsinat óta eltelt időszak elgondolásai kerültek most elő a mai helyzethez igazodva. Kiemelt szerepet kap most a háttérbe szorított emberi méltóság, és a teremtéskor ránk bízott Föld utódainknak megőrző használata egyaránt. Hallhatjuk a médiákban, és mi is mondjuk sokszor, hogy viharfelhők gyülekeznek fejünk felett. Teszünk- e valamit is azok feloszlatásáért? Vagy csak mondjuk és másokra várunk? Feladatunk most az, hogy példát mutassunk a javainkkal való jó sáfárkodásból!

Majd Rodics Katalin személyében női előadó lépett a mikrofon elé. Tudni kell róla, hogy Isten létére a genetikai kutatásokon keresztül csodálkozott rá. Ennek ad hangot a Greenpace mozgalomban való tevékenységével is. Az emberiség létszáma egyre gyorsabban növekszik, és egyre jobban kizsákmányolja a Földet úgy, hogy a világ egyik fele dúskál a javakban, a másik felének pedig a mindennapi kenyér és víz elérése is szinte lehetetlen. Európa élen jár a fogyasztásban. Négyszer annyit fogyaszt, mint ami megilletné őt, miközben közel 800 növényfajt sodor a kipusztulás felé. És még mindig növekedni akar! De vajon hová? És kinek a kárára? Nem veszi tudomásul, hogy a világunk egy Isten által teremtett csoda. Nem veszi tudomásul, hogy nincs joga érdekei szerint szelektálni sem embert, sem az élővilág egyéb alkotó elemeit, mert ezzel a „Földanyánk” sérülékenységét növeli. Védjük hát meg a békét, védjük meg a Földet, mert azt nem megszüntetésre, hanem megóvásra kaptuk kölcsön unokáinktól!

A következő előadó Bárdos-Féltoronyi Miklós, a louveni katolikus egyetem nyugalmazott tanára volt. Mondanivalója Ferenc pápa tanítása geopolitikai megvilágításban címet viselte. Ki az igazi károkozó a Földön? Az egyén? A vállalatok? A választ is megadta rá azzal, hogy a vállalatok, hisz profitéhségük a természet és talaj életképességét egyaránt rombolja. Ezért bűnös szerkezetnek nevezte őket. A teremtett világban élünk mindannyian. Személyek és vállalkozások egyaránt. Elengedhetetlenül szükséges a párbeszéd Istennel és a környezettel. Fontos, hogy úgy kell tevékenykednünk, mintha Jézus ott állna felettünk!

Az utolsó előadás Hegyi Gyula újságíró nevéhez fűződik. Ferenc pápa tanítása és annak latin-amerikai gyökerei képezték megosztott gondolatainak középpontját. Már az elején rávilágított arra, hogy Ferenc pápa minden megnyilvánulásából kicseng a jezsuiták nagy tudása és a ferencesek népközelsége. Gondolatai közül kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy a szegények mindig a társadalom perifériáján élnek. Így volt az Jézus korában is. Nem véletlen, hogy Jézus tanítókörútjai is ezeken a helyszíneken valósultak meg. A szegények közé ment, hogy bátorítsa őket.

Nekünk is így kell tennünk. Lehajolni feléjük és nem erőszakot alkalmazni ellenük, mert az utóbbi út zsákutcába vezet, mint a különböző felszabadítási mozgalmak „áldásos” tevékenysége.

(Vác-Érsekvadkert, 2015. november 12. Emjé)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Gondoljunk a szállást keres a Szent Család-hoz

Hívom a családokat, a házaspárokat, a jegyeseket és a szerelmeseket, a szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

A karácsonyi nagy családi összejövetel tervezésekor az egyik fiú, aki családjával együtt a szülői házban lakott, megjegyezte: Remélem, öcsi, aki most, hogy a külföldön töltött nem túl sikeres évek után haza akar költözni, karácsonyig még nem érkezik meg. Nem szeretném, ha itt mindannyiunknak úgy kellene vele viselkednünk, mintha nem ő okozott volna annyi gondot és nehézséget öregedő szüleinknek, de azt sem szeretném, ha épp karácsony este kerülne sor egy kínos beszélgetésre. Az apa erre így szólt: Nemrég beszéltünk öcsivel telefonon, és azt mondta, hogy az év végéig valószínűleg nem fog sikerülni a kinti ügyeinek lezárása. Erre én meghívtam, hogy karácsonyra jöjjön haza, lakjék nálunk, ünnepeljünk együtt. A fiú erre egy fintorral az arcán szó nélkül felállt, és kiment a szobából.


Ha a szülők gyereküket valamiért megbüntetik, azt nem bosszúból teszik, hanem vagy gyógyító szándékkal, hogy elősegítsék a gyerek jó irányú fejlődését, vagy az elkövetett hiba jóvátétele érdekében. A megbocsátásra az igazságosság és az irgalmasság indítja őket. Az irgalmasság az erkölcsileg erősebb, nagyobb ember lehajlása a gyengébbhez. Boldog VI. Pál pápa megfogalmazásában az irgalmasság a „szeretet kultúrájának” alapja. Az igazságosság mindenféle emberi közösség létalapja, mert ez az az erkölcsi erény, amely az embert erőssé és állhatatossá teszi, hogy megadja Istennek és a felebarátnak azt, ami őket megilleti. Az igazságosság készségessé tesz mindenki jogainak tiszteletben tartására, segít annak az összhangnak a megteremtésében, amely előmozdítja a méltányosságot a személyek és a közjó irányában.

A megbocsátás az igazságosság és az irgalmasság cselekedete, amellyel a megbántott eltekint az őt jogosan megillető teljes erkölcsi és/vagy anyagi jóvátételtől, és a maga részéről helyreállítja a megsérült vagy megszakadt kapcsolatot. A megbocsátás jogos követelésről való lemondás, mellyel a sértett vagy megkárosított fél a vétkesnek elengedi a jóvátételt, ill. szándékosan nem tartja számon a sértést.

Hogyan szoktátok gyerekeiteket büntetni? Hogyan tudjátok ellenőrizni, hogy a büntetés eléri-e célját? Meg tudjátok-e őrizni a megbocsátás jelentőségét, hogy ne váljék puszta szófordulattá?

Mint minden emberi közösségben, a családban is naponta fordulnak elő súrlódások, kisebb nagyobb nézeteltérések. A felnőtté vált gyerekek önállóak akarnak lenni, de nem mindig úgy akarják berendezni életüket, ahogy azt a szülők elvárnák. Azok a gyerekek, akik felnőttként is – nemritkán saját érdekeiket tartva szem előtt – a szülői ház oltalma alatt élnek, gyakran kritikusan ítélik meg az otthonból kirepülteket és az őket továbbra is támogató szülőket. Az ilyen és hasonló esetekben sor kerülhet vitákra, veszekedésekre, hivatkozva az igazságosságra és az irgalmasságra sértegetik egymást és jogsértéssel vádolják. Mindebből haragos viszony következik, a kibéküléshez vezető megbocsátás pedig szóba sem jöhet. A helyzet kulcsát Szent Péter adja kezünkbe, amikor így inti a híveket: „Mindenekelőtt pedig kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt szüntelenül, mert a szeretet sok bűnt eltakar!” (1Pét 4,8)

Mi segít az irgalmasságot a bűnpártolástól megkülönböztetni? Hogyan lehet a gyerekek „lázadását” helyesen kezelni? Hogyan tudjátok a kapcsolatot akkor is fenntartani, amikor a gyerek szerintetek helytelen útra akar lépni?

 

Ferenc pápa írja Evangelii Gaudium című apostoli buzdításában: „(Az Evangélium) üdvözítő üzenete és a tevékeny felebaráti szeretet közötti felbonthatatlan kapcsolat megjelenik néhány szentírási szövegben, amelyeket ajánlatos szem előtt tartanunk és figyelmesen átelmélkednünk, hogy levonjunk belőle minden következtetést. Üzenet ez, amelyhez hozzászoktunk és szinte mechanikusan ismételgetjük, anélkül, hogy átgondolnánk: hogyan valósíthatjuk meg saját életünkben és közösségeinkben. Mennyire veszélyes és káros ez a megszokás, amely távol tart a testvériség és igazságosság evangéliumának megélésétől, csodálatától, vonzerejétől és az érte való lelkesedéstől! Isten szava arra tanít, hogy embertestvéreinkben a megtestesülés folyamatos meghosszabbítása rejlik mindannyiunk számára: „Amit megtettetek egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” (Mt 25,40). Amit másoknak teszünk, annak transzcendens dimenziója van: „Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is” (Mt 7,2); és rávilágít az isteni irgalmasság és a mi irgalmasságunk kapcsolatára: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítélkezzetek, és titeket sem fognak elítélni. Ne ítéljetek el senkit, és benneteket sem fognak elmarasztalni. Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni! Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mértékkel adnak majd öletekbe! Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek” (Lk 6,36-38). Ezeknek a szövegeknek az üzenete „az önmagunkból a testvér felé való kilépésnek” az abszolút prioritása, lévén ez a minden erkölcsi törvényt megalapozó két főparancs egyike, és az a biztos jel, amely megmutatja a lelki növekedésben való haladásunkat azon az úton, amelyen Isten teljességgel ingyenes ajándékozására adott válaszként járunk.” (EG 179)

Az evangéliumban sok szó esik az irgalmasságról és az igazságosságról. Az irgalmas szamaritánus nem azt nézte, hogy méltó-e az út szélén heverő kifosztott és összevert ember a segítségére, hanem mérlegelés nélkül segítségére sietett a rászorulónak. A tékozló fiú apja nem azt nézte, hogy megéri-e mihaszna fiát visszafogadni, hanem a megtért bűnös feletti örömét meg akarta osztani egész háza népével, ezzel is erősítve összetartozásukat. Pilátus kérdése – mi az igazság? – rokon azok gondolkodásával, akik azért, mert ők nem tudják, vagy nem értik, netán nem akarják érteni, hogy mi az igazság, inkább azt állítják, hogy nincs is. Látjuk, hogy mi történik akkor, ha az ilyen embereknek hatalom kerül a kezébe. A nap különböző szakaszaiban munkába állt és mégis azonos bért kapó szőlőművesek esetéből megérthetjük, hogy Isten nem a piaci szempontok szerint igazságos, hanem a szeretete alapján adja meg mindenkinek azt, ami őt megilleti. A nyolc boldogságról szóló tanítás pedig arra mutat rá, hogy akik keresik az igazságot, meg is találják; és azok nyernek irgalmat, akik maguk is irgalmasok. A Miatyánkban Isten bocsánatát is úgy kérjük, „miképpen mi is megbocsátunk”. Isten az irgalmát, és a bocsánatát hozzánk méri, a szeretetről azonban azt parancsolja nekünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, azaz feltételek, korlátozások és előítéletek nélkül.

Családi, rokoni, baráti körben beszéljétek meg a Szentírás igazságosságról, irgalmasságról és megbocsátásról szóló tanítását, és próbáljátok ezeket a mai magyar viszonyokra alkalmazni!

Karácsony este a csengő hangjára, mindnyájan betódultak a feldíszített karácsonyfához, ahol a fa alatt ott feküdt a jászolban a kis Jézus. Elénekelték a Mennyből az angyalt, majd a nagymama megszólalt: Istenem, megint eljöttél hozzánk, de jó, hogy velünk vagy! Köszönöm, hogy megint együtt lehetünk mindnyájan! Az idősebb fiú erre könnyekkel a szemében odalépett a szoba hátsó sarkába húzódott öccséhez, és forrón átölelte. Eközben a többiek rázendítettek: Dicsőség a magasságban Istennek…

(Bíró László, az MKPK családreferens püspöke fotó Kristók János)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXIII. rész

Föld, otthon, munka

A Szentatya kiemelten hangsúlyozza a szolidaritás fontosságát. Ebben nagy szerepet játszanak a népi mozgalmak, melyek szembe mernek nézni a pénz birodalmának pusztító hatásaival is. A szegénység botrányát nem lehet legyőzni a féken tartás stratégiájával, amely a szegényeket pusztán megszelídíti és ártalmatlanná teszi. Jézus álszentnek nevezné azokat, akik a szegényeket a passzivitás szintjére alacsonyítják.

A pápa három kulcsszót fogalmazott meg ebben a tárgykörben: Föld, fedél, munka. Különös, de amikor ezekről a dolgokról beszélek, valakinek úgy tűnik, hogy a pápa kommunista. Nem értik meg, hogy a szegények iránti szeretet az Evangélium középpontja. A föld, az otthon és a munka szent jogok, és ez az Egyház társadalmi tanítása is.

A földművelőkhöz intézve szavait aggodalmának adott hangot, mert el kell hagyniuk földjüket (szülőföldjüket) a háborúk, vallási üldöztetések és természeti csapások miatt. Bűnténynek nevezi a Szentatya, hogy milliók éheznek, miközben a pénzügyi spekulációk befolyásolják az élelmiszer árakat. A pápa arra buzdította a népi mozgalmak tagjait, hogy továbbra is küzdjenek a földművelő család méltóságáért. Ezután azokról szólt, akik kénytelenek otthon nélkül, hajléktalanul élni. Ezt megtapasztalta Jézus is, aki arra kényszerült családjával együtt, hogy Egyiptomba meneküljön.

Ma olyan hatalmas városokban élünk, amelyek hiú képet mutatnak magukról. Számos helyet kínálnak fel egy boldog kisebbség számára, de megtagadják az otthont ezrektől, közöttük a gyermekektől. Az igazságtalanságok világában bőségesen jelen vannak az enyhítő kifejezések. Ha valaki nyomorban él, akkor egyszerűen csak azt mondják róla: nem rendelkezik állandó lakhellyel. Olyan városokban élünk, amelyek bevásárlóközpontokat építenek, miközben a lakók egy részét a periférián hagyják. A pápa dicséri azokat a városokat, amelyek követik az integrált településfejlesztést és kedveznek a másik léttere elismerésének.

Nem létezik annál rosszabb anyagi szegénység, mint amelyik nem teszi lehetővé, hogy megkeressük mindennapi kenyerünket. Ferenc pápa külön kiemelte a fiatalok munkanélküliségét, hangsúlyozva, hogy ez a helyzet nem elkerülhetetlen, hanem egy olyan gazdasági rendszer következménye, amely a nyereséget az ember elé helyezi.

Szükséges hát új életet adni a demokráciáinknak. Nem lehet elképzelni a társadalom számára olyan jövőt, amelyben az emberek többsége nem főszereplőként vesz részt. Túl kell jutni a paternalista, gyámkodó segélynyújtás fogalmán, a társadalmi részvétel új formáit kell megteremteni. Ferenc pápa az alábbi felhívással zárta üzenetét: „Egyetlen család se legyen hajléktalan, egyetlen földműves se maradjon föld nélkül, ne legyen egyetlen munkás sem jogfosztott! Egyetlen személy se nélkülözze azt a méltóságot, amely a munkából származik!”

(Vatikáni Rádió nyomán)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Soron következő ülését 2015. október 27-én tartotta meg önkormányzatunk képviselő-testülete. Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

1.   Az Ary Erzsébet óvodában végrehajtott belső ellenőrzés ismertetése.

2. Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás finanszírozása.

3. Érsekvadkert Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata.

4. Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény költségvetés módosítása.

5. Telekrész (1320/ 9 hrszú) vásárlás.

6.    Az egyebek napirendi pontban beszéltünk a folyamatban lévő ügyekről. Ezek között szerepelt, hogy a térfigyelő kamera rendszerünk bővítése a befejezéshez közeledik, elkészült a belvíz elvezetési terv, amely Érsekvadkerten kívül még 21 település miénkhez hasonló problémáját hivatott megoldani. Minden település névre szólóan engedélyezteti a pályázati pénz megnyeréséhez. A hideg idő beköszöntével módosul büfénk nyitvatartási ideje is. A téli időszakban 6:30 és 14:30 között áll a lakosság szolgálatára.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. december 21. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat


November 7-én Az utolsó pohár címmel öt év után, ebben a formában, záró borest volt a Kolping házban. A terítéken az öt év alatt kóstolt borok közül választottak ki hatot a szervezők. Ezért most nem volt borismertető. Nekünk kellett kitalálni az asztalokra kihelyezett szórólapokon szereplő borok közül, hogy melyik került éppen kóstolásra. Öröm volt látni a szépen berendezett és teltházas termet, a „szakértő” közönséget, ami most is tükrözte azt, hogy közösségben lenni jó. Az est hangulatát fokozta még az is, hogy Fábián Annamária és Pálmai Krisztián a kínált borok között élő zenével lepte meg a jelenlévőket, amit még fokozott az öt év borkóstolós estéiről és Érsekvadkert múltjáról készült fotók kivetítése is.

Ebben az adventban is szállás keresésre indul a Szent Család. Aki szándékozik befogadni Őket, legkésőbb december 6-ig, a nagymisék utáni megbeszélések alkalmával jelezze a Kolping család vezetésének.

December 31-én éjfélkor rövid Szentségimádás lesz a templomban, hogy közösségben adjunk hálát Istennek a 2015-ös év ajándékaiért, s egyben útitársnak hívjuk Őt 2016-ra is.

(Fotó:Fábián András)

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


1. A karácsonyi előkészület, ádvent 1 vasárnapjával kezdődik November 29-én.

2. November 30-án, hétfőn templomunk búcsúnapja, Szent András apostol ünnepe.

 Este 6 órakor ünnepi szentmise, amit ÚRUS ATTILA, Nagylóci plébános atya mutat be.

3. Az első hajnali szentmise dec.1-én. kedden reggel  6 órakor lesz.

 A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán (kivéve dec.8) reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. (Használják ki az időt, mert nem biztos, hogy lelkigyakorlatunkkor lesz több gyóntatónk.)

4. A karácsony előtti gyóntatás elsőpéntekeseké is, A Lelkigyakorlatunkat követő hét    első napjaiban lesz. (Kérjük a sekrestyében felíratni őket)

5. December 8-a, kedd: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel 6 és este 6 óra.

Ezen a napon délelőttDe10 órakor a Váci Székesegyházba várja a Püspök atya a Váci egyházmegyei Zsinat befejező, és a szentatya által meghirdetett Irgalmasság évének megnyitó szentmiséjére a kedves Híveket.

 6. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec. 10-11-12-én este 6-kor. A szentbeszédeket Czombos József Rimóci plébános tartja, gyóntatásban segít Péntek Zsolt atya

7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.13-án) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

8. Dec. 13-ra tervezzük a  szokásos karácsony előtti koncertet.

9. KARÁCSONYI MISERENDÜNK:

 dec.25 éjféli szentmise 0 óra 

 dec. 25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

 dec.26-án r. fél 8  - de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

10. Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor.

KERESZTELTEK  

           -

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:

        50. Bódi Sándor (1932)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. kedd           - Szűzanya tiszteletére

2. szerda        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk, Laczó és Molnár család elhunytjaiért

3. csütörtök    - Papi hivatásokért

4. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

5. szombat     - Márton Sándor, szülei, Márton és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa, Kakas Mihály, felesége Hustyava Mária és hozzátartozók

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, hozzátartozóik

6. vasárnap   - Mrekvicska Ignác 15. évforduló, felesége Szabó Margit, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, Csillag Gyula és szülei

                        - Péter András 1. évforduló, felesége Kácsor Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Rith Veronika 10. évforduló, szülei, Szeitlében Lajosné és a Rith család elhunyt hozzátartozói

7. hétfő           - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik és a Záhorszki család halottaiért

8. kedd           - Erdős István 40. évforduló, felesége Boda Erzsébet, veje József, unokája István, Erdős Boda és Kosztrihán család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária és hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, lányuk, vejük és a család halottai

9. szerda        -

10. csütörtök - Szabó Gergely, felesége Kristók Mária, élő és elhunyt családtagok (Alapítványi)

                        - Szremka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik és Laczó Mihály és hozzátartozók

                        - Szunyogh László 2. évforduló, édesapja, nővére, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

11. péntek     - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, szüleik, nagyszüleik és testvéreik

                        - Fábián István, felesége Kövér Margit, testvére Rozália, szülők, valamint Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet, fiuk János és szülők

                        - Tomis József 2. évforduló, felesége Szabó Erzsébet, vejük Holman István, szüleik, testvéreik, Krizsan István, felesége Szabó Emerencia

12. szombat   - Boda János 7. évforduló, szülei, veje és a család halottaiért

                        - Pálinkás József, felesége Mrekvicska Margit, gyermekeik, vejeik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet 10. évforduló, lányuk Erzsébet és hozzátartozók

13. vasárnap - Antall József volt miniszterelnökért (Alapítványi)

                        - Pistyúr Gábor hősi halott, felesége Boda Mária, fiuk János és Gábor, hozzátartozók, Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit és férje Péter

                        - Bozsonyik János, 5. évforduló, szülei, élő és elhunyt családtagok

14. hétfő        - Bojtos Ferenc, felesége Gonda Ilona

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök - Molnár, Szabó és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

18. péntek     - Molnár István (Kurucz), felesége Laczó Mária és a család halottaiért

                        - Kordics Ignác, hozzátartozói, Sisa és Tolnai család halottaiért

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

19. szombat   - Kristók János, felesége Híves Katalin, lányuk, vejük és nagyszülők

                        - Pistyúr József, apósa, anyósa, szülei, nagyszülei, testvérei

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

20. vasárnap - Száz István, felesége Boda Mária 1. évforduló, lányuk és a család halottaiért

                        - Krizsan István, felesége Szabó Emerencia, szüleik, Majer István, szülei, testvérei, élő és elhunyt családtagok

                        - Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet 25. évforduló, anyósa, apósa, testvérei János, József és nagyszüleik

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök -

25. péntek     -

26. szombat   - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna, a családok élő és elhunyt tagjai, valamint a Valcz, a Boda és a Sors család halottaiért

                        - Pap Ádám, élő és elhunyt családtagokért

                        - Tomis István, felesége Péter Erzsébet, szüleikért és a családok halottaiért

27. vasárnap - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit és családtagokért (Alapítványi)

                        - Szabó Péter Pál 11. évforduló, Erdélyi Béla, felesége Dombai Margit, élő és elhunyt családtagokért

                        - Nagy Ignácné Vitéz Anna élő és elhunyt hozzátartozókért

28. hétfő        - Boda Gyula, felesége, fiuk, megyük, a családok halottaiért

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök - Hálaadás

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre