Vadkerti harangok
2015. szeptember


Hogyan olvassuk a Szentírást
Szentmiseszándékok
Gondolatok a Bibliáról
A kereszt megtalál
A Szent Kereszt
Az aradi tizenhárom
Itt van az ősz
Nyárvégi események címszavakban
Értéktár bemutató Érsekvadkerten
Egy időben két helyen
Ferenc pápa üzenetei XXI.rész
Gyógyszer a lélek számára
Műfüves pálya bérlése
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Hogyan olvassuk a Szentírást


Mivel a Szentírás a láthatatlan Isten látható formában való megjelenése köztünk, azért minden szentírásolvasáskor Istenhez kell emelkednünk. Ugyanolyan imádságos lélekkel kell a Szentírás után nyúlnunk, mint ahogyan a legméltóságosabb Oltáriszentséghez közeledünk. Valahányszor a Szentírást olvassuk, a tanító Jézus lábainál ülünk. Őt hallgatjuk. Ezt a gondolatot idézzük fel minden olvasás előtt.Ezt az imádságos lelkületet természetesen külsőleg is biztosítani kell. A társaságtól elvonulva, minden külső zajt elkerülve, a magány csendjében tudunk csak találkozni Istennel. Ha másutt nem lehetséges, térjünk be arra a negyedórára a templomba, és ott végezzük el az olvasást.

Lassan, nyugodtan, elmélkedve olvassuk. Nem az a célunk, hogy minél előbb „elolvassunk” egy könyvet, hanem hogy Isten üzenetét minél alaposabban ismerjük meg. Tehát nem sokat olvasunk, hanem sokat gondolkodunk az olvasottakról. Iparkodunk minél jobban megismerni Istent: az Úr Jézus személyében keressük az isteni tulajdonságokat; a mindenhatóságot, a bölcsességet, legfőképpen pedig a végtelen jóságot és irgalmat, és meggondoljuk, hogy ez a hatalmas Isten a mi szerető Atyánk, aki minket is be akar kapcsolni fenséges életébe. Azért ismerteti meg titkait, hogy még közelebb jussunk hozzá.

Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Jézus parancsa, hogy legyünk tökéletesek, miként a Mennyei Atyánk is tökéletes. Ezért az isteni igazságokat magunkra alkalmazva kell megfontolnunk: mennyire tettem eleget a parancsnak? Mennyire iparkodtam Istenre hasonlítani? Mennyire igyekeztem kiirtani lelkemből minden olyan tulajdonságot, ami elcsúfítja lelkemben az Isten- képmását? Az Úr Jézus emberi egyénisége legyen állandó példaképünk: Őt akarjuk utánozni, Őt akarjuk követni életünk minden napján. Különösen sokat elmélkedjünk az isteni Mester tanításáról, és keressük meg azokat az intelmeket, amelyek a mi bűneinkre, hibáinkra, gyarlóságainkra vonatkoznak. Bőven fogunk találni részleteket, melyek olvasásakor az lesz az érzésünk: ez most egyenesen nekem, csakis nekem szól!A megismert igazságoknak a magam életében való alkalmazására tegyek gyakorlati jótételt.

Mindennapra tűzzünk ki valamilyen erénygyakorlatot! Így aztán állandó csiszolgatással sikerülni fog egyre jobban alakítgatni lelkünkben az Isten-képmást. Tehát a Szentírás olvasása át fogja alakítani egész életünket. Ezért nagyon fontos hogy szentírásolvasásunkban legyen bizonyos rendszeresség. Sokan nekibuzdulnak, és egy napon elolvassák Szent János evangéliumának mind a 21 fejezetét. Máskor viszont megunják az egészet, és napok, sőt hetek telnek el anélkül, hogy a Szentírásba belenéznének. Ez az eljárás semmiképpen sem helyeselhető. Inkább kevesebbet olvassunk, de abban legyen céltudatos beosztás, rend, hogy lelkünk is megkapja a maga táplálékát.

Ha így olvassuk a Szentírást, az csak közelebb fog vinni Jézus Krisztushoz, Istenhez, a mi legfőbb célunkhoz .

(KÉ, fotó Barák B.I.)

Vissza az újság tetejére

Gondolatok a Bibliáról

 

Ha úgy közelítesz az Evangéliumhoz, mint emberi könyvhöz, akkor csak emberi gondolatokat és recepteket találsz benne. Ha úgy közelítesz hozzá, mint Szentlélek diktálta műhöz, szavai benned és életedben az örökkévalóság magjává válnak.

Jézus Krisztus az Egyházra hagyta Testét, de ránk hagyta szavait is. Jézus az Eucharisztiában közöttünk él, az Evangéliumban pedig szól hozzánk. Közeledj az Evangéliumhoz úgy, amint az Eucharisztiához közeledsz; szüntelenül részed lehet az Isten Igéjében, az sohasem merül ki, mert „Isten szava eleven”, mondja Szent Pál.

Vissza az újság tetejére

A kereszt megtalál

 

A mai ember sokszor tűnik a cselekvés és az állandó tevékenykedés megszállottjának. Sok esetben igaz ez az egyházi életre is. A tervezés, a gondos előkészítés és a megvalósítás valóban fontos és elengedhetetlen. De valóban ez viszi előbbre Egyházunk életét? Ha igennel válaszolnánk erre, akkor az emberi tevékenységet nagyobbra értékelnénk, mint Isten művét. Fel kell fedeznünk, hogy a keresztény ember és az egész Egyház sorsát Krisztus szenvedése és keresztje határozza meg, s mindazoknak a benne hívőknek a szenvedése, akik az ő keresztjéből merítettek erőt a megpróbáltatások elviseléséhez. Bármilyen programot vagy tervet készítünk, mindennek Krisztus keresztjéből kell kiindulnia, s ehhez kell csatlakoznia a mi áldozatvállalásainknak. Jézus keresztútja azt mutatja, hogy az elesésekből fel lehet állni, s tovább lehet haladni. Nem elegendő számunkra, ha például a nagyböjti időben évente egyszer átelmélkedjük Jézus szenvedésének útját, hanem minden nap fel kell vennünk életünk keresztjét, hogy utunkat végigjárva eljuthassunk a feltámadásra. Ma, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Isten üdvözítő tervéről és annak megvalósulásáról olvashattunk az evangéliumban. Ezek szerint „Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy általa üdvözüljön a világ.” Krisztus keresztjében felismerni az üdvösség eszközét és csak a megfeszített Jézus Krisztusról tudni, ez jelenti Szent Pál apostol számára az igazi bölcsességet, s ez útmutatás lehet minden kereszténynek. Ezt az igazi bölcsességet szeretnénk mindannyian elsajátítani, amikor a mi Urunk keresztjére tekintünk, s valahányszor előtte imádkozunk. Sok titkot rejt e kereszt, de a Megfeszítettet szemlélve megérthetjük, hogy számunkra is csak a szenvedésen és a halálon át vezet út az örökkévalóságba. Időnként a kereszt útjában van valakinek. Olvasom a hírt, hogy Franciaországban egy ápolónővér okozott országos riadalmat azzal, hogy nyakláncán egy kis kereszt függött. Mit keres egy kórházban kereszt? Más alkalommal egy tanár nehezményezte, hogy kereszt függ annak a teremnek a falán, ahol a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Mit keres egy iskolában kereszt? Valószínűleg nem az ellenzők szemét bántja, hanem a lelkiismeretüket. Nehezükre esik a keresztre nézni, mert akkor önmagukba kellene nézniük. Mert Krisztus keresztje már csak ilyen: önmagával szembesíti az embert. Előtte elnémul, aki máskor a maga emberi bölcsességét hirdeti. Előtte kicsinek érzi magát az is, aki földi hatalommal rendelkezik. Szent Pál apostol arról írt egykor, hogy egyeseknek botrány, másoknak ostobaság a kereszt, a hívőknek viszont Isten ereje és bölcsessége (vö. 1Kor 13,24). Titokzatos erő rejlik benne, mert Isten Fia hordozta, őt feszítették rá, és ő halt meg hozzá szegezve. Ez Krisztus keresztjének titka. A hitetlen világ évezredek óta birkózik a kereszttel. A hitetlen ember küzd a kereszttel. Nem akarja látni sehol. Nem akarja hordozni soha. Nem akarja elfogadni. A keresztet elfogadni csak a szeretet képes. Mert Krisztus is szeretetből fogadta el. A kereszt megtalál minket. Le lehet vetetni egy keresztet az iskolák és kórházak faláról. El lehet távolíttatni a nyakláncokról. De a kereszt mégis megtalál minden embert.

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére


A Szent Kereszt

Nagy és értékes kincs a kereszt, mert Isten szenvedésének és győzelmének a jele. Szenvedésének, mert rajta vállalta Krisztus önként a kínhalált, de győzelmének is jele, mert rajta sebezte meg a Sátánt. Itt győzte le a halált, itt tört össze az alvilág kapuja és a földkerekség minden népének lett üdvössége a Szent Kereszt. Ezért nevezzük a keresztet Krisztus dicsőségének és Krisztus felmagasztalásának. Tekinthetjük kívánatos helynek, de tekinthetjük Krisztus értünk elszenvedett gyötrelmei befejezésének is

/Szent András krétai püspök/

Vissza az újság tetejére

Az aradi tizenhárom

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztjének tövében érett apostollá az apostolok lelke, és a bitófák tövében kell forradalmárrá érnie a magyar lelkeknek” – ezek voltak Lázár Vilmos, honvédezredes utolsó mondatai, mielőtt a hóhér a nyakára tette a kötelet Aradon. Minő hazaszeretet, mekkora lelkierő kellett hozzá, hogy büszkén, emelt fővel elfogadja a magas rangú honvédtisztekhez méltatlan kötél általi halált. Fiatal volt még, mindössze 34 éves, amikor élete ily módon ért véget. Nála csak Leininger-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok a maga harminc évével volt fiatalabb, amikor a magyar sereg Világos közelében lévő szőlősi mezőn megadta magát az orosz csapatoknak. Ha a magyarok az osztrákok előtt teszik le a fegyvert, azzal elismerték volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott. Így azonban a fegyverletételnek az volt az üzenete, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább folytatni a harcot.

Az oroszok, noha ígéretet tettek az ellenkezőjére, foglyaikat némi habozás után végül átadták az osztrákoknak, akik számára így elérkezett a pillanat, hogy elégtételt vehessenek a magyarokon. A nagy sértés, hogy nem előttük, hanem az orosz csapatok előtt tették le a fegyvert, bosszúért kiáltott. Ezért küldték bitóra – golyó általi halál helyett – a magyar tábornokokat. Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje alapos meggondolás szerint történt. Mivel a legtöbb bosszúságot Damjanich János okozta a császáriaknak, őt illette volna meg az utolsó hely, ám Haynau személyes bosszúja ezt felülírta. Így Vécsey Károly grófra került utoljára a sor, aki minekután már nem volt kitől elbúcsúznia, Damjanich előtt térdelt le, neki csókolt kezet, így búcsúzott el az élettől.

Nem akarom felsorolni a tizenhárom nevet, hisz azok számára, akiknek szívében ott él az aradi tizenhárom emléke, nem ismeretlenek. Akinek pedig érdektelen, mi is történt 1849 október 6-án Aradon, akik közömbösen vállat rándítanak, ha ezt a dátumot hallják, azoknak úgy sem jelent semmit a tizenhárom  magyar hős, ahogy gróf Batthyány Lajos, első magyar miniszterelnök sem, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten, az Újépületben. Kivégzésének helyén áll ma a Batthyány-örökmécses.

Aradon a katonai elit kivégzése már valójában jóval előbb, augusztus 22-én elkezdődött, amikor felakasztották Ormai Norbert ezredest. Később, az aradi tizenhárom kivégzését követően, október 25-én agyonlőtték Kazinczy Lajos ezredest, akit néha a 14. aradi vértanúként is emlegetnek. Lenkey János tábornokot azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott, és néhány hónappal később az aradi kazamatában meghalt.

Október hatodika nemzeti gyásznap. Ezen a napon a magyar nemzet gyászol és emlékezik. Az aradi tizenhárom vértanú utolsó mondatait olvasva Kiss Ernő szavai különösképp elgondolkodtatóak. Mintha csak megsejtette volna a távoli jövőt, amikor így szólt: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé életük”.

(Lévay Mária KÉ)

Vissza az újság tetejére

Itt van az ősz

Gondolatok a tanév kezdetén

Itt van újra, visszhangzik fülemben Petőfi versének kezdő sora. Ezt a verset annak idején kívülről kellett fújni az iskolában. Persze akkor még meg se kottyant egy ekkora terjedelmű szöveg megtanulása. Persze most, egy négysoroshoz is idő kell.

Hát igen, a testünket pecsenyére sütő nyár után megérkezett az ősz, az olykor szentimentális, olykor depressziós évszak. Házunk előtt a juharfák levelei már fémesen zörögnek. Becsöngettek az iskolába. Megnőtt csendes kis utcánkban a forgalom, kis nebulók igyekeznek az iskolába, mely az utca végében van. Szüleik hozzák autóval a gyerekeiket, sokan még a közeli utcából is, el ne kopjon a gyerek lába, gondolom azért, vagy hogy kerekedjenek szépen ülőgumóik.

Iskolatáskát vesz hátára Zolika és Áronka, és anya kezét szorongatva elindulnak abba a titokzatos valamibe, az iskolába. Napok óta izgalommal várják ezt a pillanatot, minden nap minden órájában ez a téma otthon. Az izgalom természetesen érthető, hiszen nem tudják, mi vár rájuk. Rajtam is izgalom lesz úrrá, vajon hogyan élik meg az első perceket, az első napokat – heteket. Visszarévedek csaknem hatvan évvel ezelőttre. Emlékszem az iskolakezdés előtti napra, emlékszem, mintha csak tegnap lett volna, nagyon beleivódott az emlékezetembe. A répaföldön voltam a szüleimmel, akik a terményt fuvarozták haza a tehén fogatú szekéren. Ülök a répahalom tetején, és az iskoláról folyik a beszéd közöttünk. Hogy milyen lesz, hogy milyen kedves tanító néni fog tanítani. Komlóssy Gizella tanító néni tanította a bátyámat is, ismertem én is, hiszen a bátyám néhányszor magával vitt az iskolába, amikor a szüleink nem voltak otthon, óvoda pedig nem lévén a faluban. De már szüleimet is aez a drága emlékű tanítónő tanította, őt Isten erre a hivatásra teremtette. Puha hangjával, kedvességével megszelídítette a tüskés kis vadoncokat is.

Iskolás lett hát az unokatestvér Zolika és Áronka, cipelik az iskolatáskát a dolgos, szürke hétköznapokon. Szép ugyan az iskolatáska, ám nehéz. A tudásért meg kell szenvedni, nem adják ingyen. Ingyen semmit sem adnak. Nálunk az ingyenes oktatás is valahogy nagyon sokba kerül. Elképedek azon mindig, hogy az alsós kisdiáknak is hány szebbnél szebb könyve van, és szinte iskolánként más és más.

Tudom demagógiának hangzik, de a mi korosztályunknak egyetlen könyve volt, mégis megtanultuk, amit kellett. És ez az egy sem változott évről évre, melyhez talán kezdünk ismét menetelni. Ekkor még meg tudtuk fölöttünk járó pajtásainktól fél pénzen vásárolni azokat, s egy év után tovább is adtuk a bennünket követőknek. Fejlődik a világ, a technika, a tudomány és az oktatás is. De olykor mintha visszafelé fejlődne, legalábbis nagy- nagy kacskaringókat tesz, némelykor teljesen fölöslegesen.

Két kis unokám iskolás lett, kíváncsi vagyok, hogyan állnak helyt. Drukkolok nekik. Annyit tehetek csak, hogy jó tanulást kívánok nekik. És minden mostani kisdiáknak.

(Fecske Cs 2013.szept)

Vissza az újság tetejére

Nyárvégi események címszavakban


Már rég nem írtam arról, mi is történik Érsekvadkerten. Minden esemény megérdemelné, hogy bővebb tájékoztatót adjon az programokra váró, ezektől távolmaradóknak. A teljesség igénye nélkül, az utókor számára is, pár gondolattal összefoglalom, milyen események voltak és mik várhatók a lapzártánkat követően.

Augusztus 8. Immár 15. alkalommal Gödör fesztivál keretében megtelt a központ. Minden jelen lévő találhatott neki tetsző programot a több „fellépő csapat” és az utcabál keretében. Nekem még most is itt cseng a fülembe a Varga Miklós- ék élő koncertjének „Vén Európa” című dala, s elgondolkodtat azon, hogy a migráció végett nem megy-e át a vénség a halálba.

Augusztus 20. A nyolcórai szentmisével vette kezdetét államalapításunkra és Szent István királyunkra történő emlékezés, hogy erősödjék tudatunkban az ezer éves tény, miszerint nekünk és Európának a jövője is kereszténység és nemzet tudat nélkül nem létező dolog. Az ünnepség a Hősök terén folytatódott, ahol sajnos nem sokkal voltunk többen, mint a templomban. A központon lévő ünnepség az Amatőr Alkotók Ifjúsági házi tárlatának megnyitójával zárult, de az ünnepség nem ért véget. A helyszín a Pástra tevődött át, ahol a „Nagygönc Fesztivál” keretében kaphatott felüdülést a nagyszámú jelenlévő.  A gönc kóstolás és az azt követő torok öblítés mellett,kirakodó vásár, népi játékok, bűvész, bohóc, humorista, folklór műsorok, az Érsekújvári operettesek előadása, a tűzijáték és a hajnalig tartó bál egyaránt az ünneplést és közösség formálását szolgálta.

Augusztus 23. Ezen a napon a megtermett javakét adtunk Hálát Istennek. A nagymise díszeit a szorgos kezek által készített gyümölcs és virágkompozíciók és a népviseletünk egyaránt alkotta.  A megáldott terményeket a népviseletbe öltözöttek, a nagyszámú hálát adó kíséretében körmenet keretében kivittük a  faluba, mintegy felhívva a világ figyelmét arra, hogy nem azon kell siránkoznunk, amink nincs, hanem azért kell hálát adnunk, amivel a Jóisten megajándékozott.

Szeptember 3. Csütörtök. Hétköznap van, mégis ünnep. Ezt jelezte az esti szentmise kezdetére megtelt templom és a sok ministráns is. A szentmisén való jelenlétünkkel, az azt követő rövid műsorokkal köszöntöttük András atyát, a mi papunkat, 70. Születésnapja alkalmából.

Szeptember 5. Két egymásba illeszkedő program is futott szülőfalunkban. Négy órától a teltházas Közösségi házban került sor az értéktárunk megnyitására, ami rövid műsorokkal és népi ételek kóstolásával a Tájházban ért végett. Ekkora már a Gödör is életre kelt a Tizenhárom Alamafa Alapítvány, az Önkormányzat és a Kolping család közös szervezésében, a Mozdulj Vadkert” program keretében. A 150 regisztrált résztvevő kipróbálhatta tudását a népi játékok használatában, a fezekasságban, a fafaragásban, íjászatban és a koszorúkészítésben egyaránt. A gyerekek a nézők közreműködésével részesei lehettek egy mesevilágnak tanulhattak táncokat élő zene kíséretében.

Szeptember 6. 1989-től szeptember első vasárnapján a hőseinkre emlékezünk. Így volt ez most is. Értünk imádkoztunk a nagymisén, koszorúk, virágok és mécsesek kíséretében rájuk emlékeztünk a Hősök terén, jelét adva annak, ha bár arcaikra sokan nem emlékezhetünk, de sohasem felejtjük őket.

Szeptember 12-13. Kálvária búcsú.  A búcsút megelőző napokban az esős idő ellenére is közel harminc „ember szorgoskodott, hogy a Szent Kereszthez méltó környezetben tarthassuk meg a „kis templomunk búcsúnapját. Szombat este keresztút, majd szentmise a szabadtéri oltárnál. A vasárnapi szentmise a rendszerváltozást követően ismét életre kelt körmenettel kezdődött. A plébánia templomtól a polgárőreink által biztosított útvonalon, a kereszt vezetésével , lobogóik alatt haladt az énekekkel imádkozó testvérek sokasága, jelezve a világ felé, hogy életük része a Megfeszített. András atya tanítása körbe járta keresztből áradó szeretet megnyilvánulásait, a misék végén pedig imádkoztunk az otthonaik elhagyására kényszerített testvéreinkért is.

Lapzárta van, de az élet nem áll meg a faluban. A megjelenésünk napján ismét benépesül a pást, hisz szeptember utolsó szombatján, aki még nem tudná, színes műsorokkal falunap van a helyszínen. Vélhetően még Gönc kupa is lesz a Műfüvön.  Október első vasárnapján zarándoklat szerveződik a megújult Nemzeti kegyhelyünkre és október 23-án megemlékezünk az utolsó szabadságharcunkról is. Lesz szüreti bál és szerveződnek színházlátogatások is. A fentiekről és a most meg nem nevezett programok részleteiről hirdetések és plakátok útján juthatunk információkhoz.

Értéktár bemutató Érsekvadkerten


A Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád megyei Irodájának kezdeményezésére, a megyében több településen elindult a helyi értéktárak kialakításának folyamata. A kezdeményezéshez a mi településünk is csatlakozott és szeptember 5-én megtarthatta értéktár bemutatóját, amit hosszú kutató és gyűjtő munka előzött meg.

A helyi értéktár bemutatónk program sorozata délután 4 órakor a Közösségi Házban vette kezdetét, ahol Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármesterasszony köszöntő szavait Pistyúr Zsófia szavalata követett. Ezután egy kis filmet láthattunk, amely szépen összefoglalta a település történetét és életét. A műsort Bene Annamária fuvolajátéka zárta. Képekben kiállítva láthattuk épített és vallási értékeinket, valamint falunk történelmét és programjait dióhéjban. Kiállításra kerültek neves személyiségeink portréi is, de a település régi és mai sport életébe is betekintést nyerhettek a látogatók a képek, cikkek érmék és kupák által. .Ezek mellett láthatók voltak még a TSZ krónikák, Érsekvadkertről szóló könyvek, valamint azok a fotófelszerelések is, melyekkel az 50-60 évek vadkerti fotói készültek.

A program második részeként az Ifjúsági Házban lehetőségünk nyílt megtekinteni azt a kiállítást, mely a helyi alkotók munkáiból valósult meg. Hála Istennek nagyon sok amatőr alkotó él közöttünk. Erről tanúskodnak az őket dicsérő szebbnél szebb kézimunkák, festmények és fafaragások.

A szervezők ezt követően a Helytörténeti Emlékház udvarára invitáltak bennünket, ahol Nagy Nándor meséje és Villant Anna éneke mellett az idén 10 éves jubileumát ünneplő Érsekvadkerti népdalkör nóta csokrát halhattuk.  A műsor után körbejárhattuk az emlékházat, ahol erre az alkalomra és a Hősök napjára való emlékezésként az I. és II. világháborúban elesett áldozatainknak is emléket szenteltek. A kis műsor és az emlékház megtekintése után a kemencét körbe ülve kóstolhattuk meg gasztronómiai értékünket, a nagygöncöt, amit ebben az évben Nógrádikumok közé választottak.

A Tizenhárom almafa alapítvány szervezésében a gyerekeket egész délután kézműves foglalkozás, este pedig táncház várta. Ezzel ért véget az értéktár bemutatójának színes programja.

 Azt gondolom, mi vadkertiek szerencsés helyzetben lehetünk, hiszen több évtizeddel ezelőtt a Réti házaspár elkezdte összegyűjteni településünk múltját, értékeit. Az ő munkájuk eredményeként jött létre a Helytörténeti Emlékházunk, amiért nagyon hálásak vagyunk.  Továbbá köszönet mindazoknak, akik települési értéktárunk kialakítását segítettek. Megjegyezni kívánom, hogy a helyi értékek feltárása folyamatos, ezért továbbra is várjuk az itt élők észrevételeit, javaslatait, gyűjtéseit.

Egy jelenlévő

Vissza az újság tetejére

Egy időben két helyen


Augusztus a családi nyaralások időszaka. Kolping családunknál is így van ez már két évtizede. S mivel népes tábort alkotunk nem igazán találni olyan, a pénztárcánkhoz is jól igazodó, és hetvennél több személy egyidejű befogadására alkalmas helyet. Ezért a főleg kisgyermekes családok, míg az „öregek” a balatonfenyvesi nyaralóházunkat választották bázisul, immár többedik alkalommal.

Most megosztok a kedves olvasókkal néhány pillanatképet a Balatonfenyvesen közösségben eltöltött időszakról. A nyaralót kis csoportokba szerveződve foglaltuk el úgy, hogy senkinek se jelentsen gondot az utazás. Az öt apartman és a nagy és jól felszerelt ebédlő a játékokkal teli, középen fedett kiülővel rendelkező tágas udvarra nyílott. A három és tizennyolc év közötti gyerekeknél nagy sikert aratott a „trambulin”, amit keveset pihent ottlétünk alatt. Míg a csillaghullást is onnan figyelték, versenyezve, hogy ki számol meg többet közülük.

Programjaink szabadon választottak voltak. Volt család, aki egy- egy nap útra kelt, hogy megismerje Tihanyt, Badacsonyt, vagy a közelben található bivalyfarmot, kihagyva a Balaton 28 fokos vízben történő lubickolást. Ám az esték mindig közösek voltak. Sokszor éjfél utánig beszélgettünk. Terítékre került sok más mellett a napi politika, Érsekvadkert helyzete, a Kolping családunk működésében a lelki tartalom növelése.

Nem múlik el üdülés, hogy személyes ünnepet közösségben üljünk meg, Így közösen elfogyasztott vacsora keretében, a képen is látható nagy tortával köszöntöttük Fábián Zsófikát, aki épp most lett 18 éves.


Üdülésünk most sem múlhatott el lelki töltekezés nélkül. A közös imák mellett elzarándokoltunk az andocsi Szűzanyához, hogy Nagyboldogasszony napján előtte köszönjük meg Istennek mindazt a fizikai és lelki ajándékot, amelyben az egyhetes együttlétben részesültünk, mintegy megerősítve általa azt a tényt, hogy közösségben lenni és élni jó, maradandót alkotó. Ezt támasztja a lá Szent István királyunk életpéldája is, hisz még annyi balszerencse és oly sok viszály után él nemzetünk e hazán, melynek tovább folytatása a mi kezünkben van.

A vasárnapi szentmisének Balatonfenyvesen voltunk részesei. A Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomban, a tegnapi nap folytatásra szólító felvetésével kapcsolatba, már megéreztük, hogy van remény, hisz a mise kezdetéig nemcsak a templom, de a kihangosított templomkert is megtelt imádkozó emberekkel. A Hit pajzsa címet kiérdemelt György-deák Márton atya felhívta figyelmünket arra, hogy a bölcsesség nagy kincs. Olyan, mint az örökmécses lángja, amelyről újabb tüzeket lehet fellobbantani, anélkül, hogy az örök forrássugárzó fénye megfogyatkoznék. A bölcsesség tanulható is az életünk során. Nagy segítség ebben, ha nem azon kesergünk, ami nincs, hanem minden boldogság morzsának örülni tudunk, megköszönve azt Istennek.

Hétfőre elromlott az idő. A hőséget viharok és hatalmas záporok váltották fel. Ennek ellenére sem unatkoztunk. A fürdőzést a beszélgetések és a társasjátékok váltották fel, amit a hazautazásra történő előkészület követett. Összegezve az üdülésünk milyenségét egy naplót is író kis gyereket idézek: Sokszor voltam már veletek, de ilyen jól még nem éreztem magam.2016-ban is folytassuk!

(Évadkert, 2015.08.24. emjé; fotók Fater)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXI.rész

(Út a győzelemig – kudarcokon át)

Sokszor torzan ítéljük meg az Isten látszólagos„tévedéseit”, különösen a kereszt botrányát. Pedig Isten szeretetének győzelme éppen a kudarcokon, elvetettségen, leselejtezésen keresztül valósul meg, mondta a Szentatya a Szent Márta –házban. Az elvetett kő is szegletkő lett. Egy botrányos szégyenfa, mely látszólag a remény egész történetének végét jelenti, végül  a világ üdvösségének kezdete lesz. Isten a gyengeségre épít, de ha valaki az Isten és a népe közötti szeretet történeteinek lapjait olvassa, az a tévedések történetének tűnik. Egy gazdaember gyönyörű szőlőt telepít, de a munkások megölik, bárkit is küld hozzájuk az uruk. Valójában az élet éppen ezekből a halálokból vesz kezdetet.

A prófétákat, akik Isten embereiként beszéltek a néphez, nem hallgatták meg, kidobták, leselejtezték őket, de végül is ők válnak Isten dicsőségévé. A Fiú pedig, az utolsó küldött, akit tényleg elvetettek, elítéltek, nem hallgattak meg, ő maga lett a szegletkő. Ez a történet, mely a szeretetről szóló álommal kezdődik, és látszólag annak a szeretet története, ami aztán a kudarcok történetébe fordul látszólag, de Isten nagy szeretetével végződik, aki az elvetettből teremt üdvösséget.

Itt azonban a tévedések logikája megfordul. Jézus ezt a nép vezetői emlékezetébe idézi, a Szentírást olvasva: „A kő, amit az építők elvetettek, az lett a házának szegletköve. Az Úr műve ez, a csoda szemünk láttára történik”.  Szép dolog a Szentírásban ezt olvasni, még amikor Isten siralmairól is olvasunk, az Atyáéról, aki sír, amikor népe nem akar engedelmeskedni, mert ő maga akar az Isten lenni akkor és napjainkban egyaránt.

A megváltás a kudarcok útja. Az utolsó, a kereszt kudarca egy botrány. De éppen itt győz a szeretet. És atörténet, mely a szeretet- álommal kezdődik, a kudarcok történetével folytatódik, hogy aztán a szeretet győzelmével végződjön: ez Jézus keresztje. Nem szabad elfelejteni ezt az utat, mely egy nehéz út! Miként a miénk is! Ha valaki közülünk lelkiismeret vizsgálatot tart, meglátja, hányszor űzte el a prófétákat, hányszor mondta Jézusnak:”Távozz tőlem!, hányszor akarta megváltani magát, hányszor gondolta azt, hogy ő az igaz.

Tehát ne felejtsük, hogy a Krisztus keresztjével való halálban nyilvánul meg Istennek népe iránti szeretete. Hasznos lesz, ha emlékezünk arra, hogy a szeretet történetének ez az emlékezete látszólag kudarcba fullad, de végül győzedelmeskedik. Saját életünk történetét szemlélve is láthatjuk azt a magot, melyet Isten vetett el, tegyük ezért ugyanazt, amit Jézus tett: „Megalázta magát”.

(VR nyomán)

Vissza az újság tetejére

Gyógyszer a lélek számára

Ferenc pápa, ha teheti rózsafűzért osztogat az embereknek. Kicsi gyógyszeres dobozban és az alábbi használati utasítással

A gyógyszer neve így hangzik: Misericordia (Irgalmasság). Az összetételében sincs ismeretlen anyag. Tartalmaz 50 Üdvözlégyet, 5 Miatyánkot, 5 dicsőséget és egy Salve Reginát.  Aktív alkotórészként az Isten kegyelme szerepel benne, ezért pezsdítő hatású. Javasoljuk a túladagolást, mivel nagy dózisban pezsdítő hatású. A nagy dózis a következő szimptómákban nyilvánul meg. Lázas örömkitörés, hirtelen felfakadó dicséret Isten felé, az irgalmasság és könyörületesség.

Kölcsönhatások: Jobb hatásfok érdekében javasolt, hogy más imákkal együtt vegyük, együtt a szentségekkel, különösen az Eucharisztiával.

Gyógyászati tünetei az alábbiakban érzékelhető: lelki langyosság esetén nagyon ajánlatos, segíti a megszentelődést, elriasztja a kísértéseket, elmulasztja a lelkiismeret elnehezülését és savtartalmát, kihozza a lelket a tisztítótűzből.

Adagolása szájon át történik odaadás és nagyfokú koncentráció kíséretében. Hatásfoka fokozódik csoportos alkalmazása esetén. Mindennap elmondva folyamatokat indíthat el az agyban.

A szavatossága is tökéletes. Semmilyen formában nem romlandó, minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Figyelmeztetés: Tartsa a gyógyszert mindig a gyermekekhez közel, könnyen elérhető távolságban. Az sem árt meg, ha mondjuk most kezdődő októberben rózsafűzéreket velük együtt mondjuk a templomban

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. október 19. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Az esti szentmisék szept.12-től 6 órakor kezdődnek.


Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, csütörtökön este fél 6-kor lesz. 
Pusztaberki Szent Mihály templombúcsú szeptember 29-én lesz. Ünnepi szentmise du. 5 órakor.
A rózsafüzér: Hétfő-kedd-szerda 6-kor a Kálvária kápolnánál, csütörtök-péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban. Vasárnap pedig a nagymise előtt.          
Október 4-én Mátraverebély - Szentkúti Magyarok Nagyasszonya búcsú.
Okt. 18-án, Missziós vasárnapon a szentmiséken a missziókban munkálkodó papokért, szerzetesekért, segítőikért imádkozunk, és támogatásokra küldjük persely adományainkat.
Okt. 23-án, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN,  pénteken a  SZENTOLVASÓT ÉS A SZENTMISÉT MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.
 

Az Új síremlékek megáldása Mindenszentek előtti vasárnap, okt. 25-én, és Mindenszentek napján (nov.1.) du. 3 órakor lesz. Kérjük, hogy jelezzék szándékukat azok, akik kérik hozzátartozóik új síremlékének megáldását.

 

KERESZTELTEK  

 -

HÁZASSÁGKÖTÉS

4./ Dr. Kovács Miklós - Pál Ágnes

5./ Jakus Zoltán – Szabó Viktória

HALOTTAINK:

42.Holman Józsefné, szül. Molnár Ilona (1931)

43.Homuth Mihály (1951) 

44.Árpás Béláné, szül. Gulya Ilona (Pusztaberki, 1934)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. Csütörtök  -

2. Péntek       -

3. Szombat    - Halaj Ignác, felesége. Kosztrihán Mária, fiuk: Ignác, 2 vejük, szüleik, Kristók család élő és elhunyt tagjai

                        - Madaczki István 1. évforduló, szülei, anyósa, apósa és a család hozzátartozói

                        - Varga István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozókért

4. Vasárnap  - Konopás István, és szülei, Szlúka család élő és + tagjaiért

                        - Nagy István, felesége: Kristók Emer, fiuk, menyük és elhunyt családtagokért

5. Hétfő          -

6. Kedd          -

7. Szerda       -

8. Csütörtök  - Szabó János, szülei, testvérei, Kaba család halottaiért

                        - Fábián Ferenc, felesége: Kristók Mária, szüleik és nagyszüleik

9. Péntek       - Kristók János, veje, szülei apósa, Mrekvicska József, felesége: Csillag Mária, Vitéz István és a család halottaiért

                        - Pálinkás István, felesége, Csillag Erzsébet, szüleik és a család halottaiért

10. Szombat - Mrekvicska János, felesége. Krizsán Rozália, gyermekeik, szüleik, vejük: Kovács István, testvéreik  és családtagokért

11. Vasárnap:- Súth János, felesége. Varga Mária, szüleik, vejük, élő és elhunyt hozzátartozókért

12. Hétfő        -

13. Kedd        -

14. Szerda     -

15. Csütörtök  - Fábián Jánosné, szül: Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozókért

16. Péntek    -

17. Szombat - Pásztor János, felesége. Antal Ágnes 1. évforduló

                        -  Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik, hozzátartozóik, és Csabák István

                        - Valkó Ignác, felesége: Szarvas Erzsébet, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozókért

18. Vasárnap  - Jakubecz János, Jakubecz és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár János 10. évf. szülei, Kaba és Kristók család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Erdős János, ső és elhunyt hozzátartozókért

19. Hétfő        -

20. Kedd        -

21. Szerda     -

22. Csütörtök -

23. Péntek:   - Magyar hazánkért

24. Szombat - Zöllei István 5. évf. Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, felesége. Fábián Julianna, fiuk és elhunyt hozzátartozókért

                        - Hoszpodár Józsefné, szül. Szabó Julianna   és a család élő és elhunyt tagjaiért

25. Vasárnap - Kiss András élő és lehunyt  hozzátartozókért

                        - Csillag Ferenc, felesége: Jakubecz Margit, szüleik, élő és elhunyt családtagokért

                        - Molnár József, felesége. Boda Anna, szüleik és hozzátartozókért

26. Hétfő        -

27. kedd        -

28. Szerda    -

29. Csütörtök - Boda Istvánné, szül. Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozókért

30. Péntek    - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

                       - Pataki András, felesége: Bimbó Mária, Beszkovszki Jánosné, Tóth István és a családok élő és elhunyt tagjaiért

31. Szombat - Erdős István, felesége: Boda Erzsébet, szüleik, testvéreik, vejük: József, unokájuk: István élő és elhunyt hozzátartozókért

                       - Szabó János 15. évf. szülei, anyósa és hozzátartozókért

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre