Vadkerti harangok
2015. február


Az igazi böjt
Szentmiseszándékok
Ferenc pápa üzenetei XV.rész
Kik a boldogok
Miért gyónjunk
A szentmise értéke
Az őszinteség határai
Negyven nap
Ítélet
Oszd meg a kenyeredet
Életige
Egyházközösségi tervek 2015
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Az igazi böjt

Izajás próféta könyvében (Iz 58, 1-12) hosszú beszéd foglalkozik az igazi böjttel. Ennek részletei a nagyböjti szentmise olvasmányai közt is szerepel. A „böjtöt” az Ószövetségben a gyász idejének nevezik, amelyet nagy természeti vagy történeti katasztrófák alkalmából a papok rendeltek el. Ilyenkor a nép összegyűlt a templomban, megalázta magát „zsákban és hamuban” és bűnbánati imával, valamint könyörgésekkel Isten segítségét kérték a baj elhárítására. Ilyen böjt tartására ismerünk példákat a bibliai hagyományokból, sőt Joel próféta könyve is egy ilyen böjtre való felhívással kezdődik egy sáskajárás idején. „Papok, öltsetek gyászt és sírjatok, oltár szolgái jajgassatok! Gyertek, s virrasszatok, zsákruhában, Istenemnek szolgái! Mert eltűnt Istenetek házából az étel- és italáldozat Rendeljetek el böjtöt, hirdessetek ünnepet; vének, gyűjtsétek egybe az ország minden lakóját az Úrnak, a ti Isteneteknek házába! Kiáltsatok az Úrhoz” (Joel 1,13-14).


Izajás könyve szerint a próféta egy ilyen nyilvános böjt-istentisztelet alkalmával lép fel, amikor a résztvevők arról panaszkodnak, hogy hiába a böjt és az ima, Isten nem hallgatja meg őket. Erre a panaszra válaszként hangzik a prófétai beszéd, amely rámutat, hogy a böjt Isten tetszésének és jóakaratának keresése. De hogyan nyerheti el a böjt Isten tetszését, ha a részvevők a hétköznapi életben nem követik Isten akaratát, s itt elsősorban a felebaráti szeretet, a szociális segítés, és az irgalom testi cselekedeteinek hiányát kifogásolja élesen a nyilvános böjtön résztvevők szükségben szenvedő embertársaik iránti magatartásában. Ezen kell változtatniuk (változtatnunk), hogy böjtjük (böjtünk) Istennél meghallgatásra találjon.

A prófétai intés Isten szavaival, egyes szám első személyben hangzik el: „Törd meg az éhezőknek kenyered, és a hajléktalant fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd fel, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást, a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyered, és jóllakatod az elnyomottat, akkor mint sötétben a gyertya fénye felragyog világosságod, és homályod déli verőfényre változik.

Izajás könyve egy fontos igazságot tesz nyilvánvalóvá, amely a keresztény ember számára kötelező érvényű: Isten parancsai iránti elkötelezettséget nem pótolja a kultusz, még ha azt is sugallja mai világunk, esetünkben a böjt területén tanúsított buzgalom, sőt ez egyenesen Isten akaratának megkerülése. Az igazi böjt tartalmát Isten akaratának követése adja meg, mert nélküle csak lélektelen gyakorlattá silányul az. Nagyon jól fogalmazza meg ezt Ózeás (Óz6,6): Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet. Ezt mondja Jézus is Máté evangéliumában, ezt kéri tőlünk (Mt9,13) az alábbi mindannyiunknak szóló kérése: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”!

(RH nyomán, fotó bébé)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XV.rész

Hozzunk végleges döntéseket

A keresztények arra kaptak meghívást, hogy végleges döntéseket hozzanak, mint ahogy ezt tanítják minden korok vértanúi. Ma is sok testvérünket üldözik, akik példát mutatnak számunkra, és arra buzdítanak, hogy maradéktalanul az Úrra bízzuk magunkat, az Urat válasszuk határhelyzetekben is. A pápa Nabukodonozor király udvarában élő fiatal zsidó rabszolgák és az evangéliumi özvegyasszony példáját eleveníti fel üzenetének alapjául. Mindkét esetben határhelyzetről van szó: Az özvegyasszony nyomorban él, a fiataloknak rabszolgasors jutott osztályrészül. Az özvegyasszony minden vagyonát a jeruzsálemi templom perselyébe dobja, a fiatalok pedig hűségesek maradnak az Úrhoz, még életük kockáztatása árán is. Az Úrba vetett bizalom késztette őket erre a választásra, mert tudták, hogy az Úr hűséges. Ez a választás érvényes mind az egyszerű ügyekben, mind a nehéz döntésekben.

Az Egyházban is, az Egyház történetében is vannak férfiak, nők, idősek, fiatalok, akik így választanak. Amikor hallunk a vértanúk életéről, amikor olvasunk az újságokban napjaink keresztényüldözéseiről, gondoljunk ezekre a határhelyzetben lévő testvéreinkre, akik így választanak. Példát jelentenek ők számunkra és arra bátorítanak, hogy dobjuk be mindazt, amivel rendelkezünk az Egyház kincsestárába.

Jót tesz nekünk, ha ezekre a testvéreinkre gondolunk, akik ma is végleges döntéseket hoznak. Gondoljunk annyi anyukára, annyi családapára, akik mindennap véglegesen választanak, hogy ellássák családjukat, gyermekeiket. Ez kincset jelent az Egyházban. Ők tanúságot tesznek. Kérjük az Úrtól a bátorság kegyelmét, hogy előbbre haladjunk keresztény életünkben, megszokott, hétköznapi helyzetekben csakúgy, mint a határesetekben.

(VR)

Vissza az újság tetejére

Kik a boldogok?


Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsöndül a csöndjük és a titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha a szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert ők Jézus nyomában járnak.

(Bandi bácsi írást küldte Wné Győrből, fotó KJl)

Vissza az újság tetejére


Miért gyónjunk?

Nagyböjti időszakhoz érkeztünk. Lelkigyakorlatok sora kínálja az alkalmat arra, hogy tiszta szívvel várjuk az örömhírt: Feltámadt Krisztus. Úgy gondoltuk, hogy könnyebb legyen megvalósítani az évente gyónjál, s legalább a húsvéti időben áldozzál minimális elvárást, egy rövid, a gyónással kapcsolatos sorozatot indítunk útjára egy Mátraverebély–szentkúti kiadvány alapján Ennek első részét olvashatják a fenti címszó alatt.

Ha szeretünk valakit vagy valamit, azt akarjuk, hogy mindig a közelünkben legyen, és így örüljünk jelenlétének. Vágyunk rá, hogy jobban megismerjük, szívesen megismertetjük másokkal. Ha tudjuk, hogy megtámadták, meg akarjuk védeni, ha pedig megbántották, mi is szenvedünk. Csak azt szoktuk szeretni, ami számunkra értékes. Az értékes dolgok gyarapíthatják életünk minőségét, jobb helyzetbe kerülünk általuk, értünk vannak. Elveszteni azt, ami értékkel bír, annyit jelent, életünk minősége csökken, vagyis rosszabb helyzetbe kerülünk.

Isten parancsai a legfontosabb értékeket hangsúlyozzák, amelyek nélkül az ember elrontja az életét. Isten parancsai utat jelentenek számunkra, melyen az Isten ezt mondja nekünk: „Ember, fontos vagy, értékes vagy. Ne veszítsd el önmagad!”

Ha az ember érték, akkor felfogjuk, miért mondta az Úr azt, hogy szeretnünk kell egymást: ez az egyetlen viszony, amely tiszteli, és előbbre mozdítja a személyt. Megsérteni a parancsokat nem egyszerű szabály áthágás, hanem annyit jelent, hogy kevésbé leszünk emberek, kevésbé leszünk boldogok.

Isten tudja, hogy akkor vagyunk boldogok, ha szeretve érezzük magunkat, Tudja azt is, hogy a szeretet hiánya szenvedést, frusztrációt, bizonytalanságot okoz számunkra. Ezért mondja: Szeress! Szeresd az Istent, mert Ő előbb szeretett téged, szeresd testvéredet, mert tudod, hogyan szeret téged az Isten. Isten a szeretet. Megtanulni, úgy szeretni, ahogy az Isten szeret, nem könnyű és nem spontán folyamat. Hosszú és küzdelmes folyamatról van szó, amely során elbukhatunk, megfáradhatunk, elveszíthetjük célunkat, bátorságunkat.

Isten tudja ezt, és ezért elénk jön. Nem, mint szigorú bíró, hanem mint egy jó atya. Nyújtja felénk kezét, mert magánál akar tudni bennünket, mint gyermekeit. Isten nem botránkozik meg miattunk, nem ítél el, nincs benne félelem a rossz sötétjétől, és nem jön indulatba bűneink miatt. Lehajol hozzánk, lábainkat mossa, megérintve és begyógyítva rejtett sebeinket, melyekhez még mi sem merünk nyúlni. Ez a logikája annak, aki szeret.

Gyónni azt jelenti, elfogadom a bűneinkért meghalt Krisztus ajándékát, az első ajándékot, amit föltámadva tanítványainak adott húsvét napján: „Vegyétek a Szentlelket; akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer”.

Aki meggyónja bűneit, befogadja Isten irgalmát az élet valóságában, álarcok nélkül. Befogadja azt különösen ott, ahol az emberség esendő, gyenge és gyógyulásra van szükség.

(Következik a Felkészülés a szentgyónásra I. része)

Vissza az újság tetejére

A szentmise értéke

Elmélkedési ajánlás húsvét előtt


Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlottak fel érted mások. A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja és eltörli a bocsánatos bűneid, melyeket sohasem gyóntál meg.

Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének, és minden szentmisével buzgóságod szerint többé–kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki. Halálod óráján az lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál.

Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre, ezek lesznek közbenjáróid és új dicsőséget szerez számodra az égben. Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben rád várnak.

A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál. A szentáldozás során pedig felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz, és a Sátán is gyengébb lesz veled szemben.

A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. Várd meg az áldást türelemmel. Így a szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.

(Barsi Balázs OFM, fotó BB))

Vissza az újság tetejére

Az őszinteség határai

Őszintének tartjuk azt az embert, aki véleményét valamiről mindenféle fenntartás, kertelés, óvatoskodás nélkül kimondja. Az őszinteséget általában mindenki nagyra értékeli, házastársak, szülők és gyermekek, barátok között elengedhetetlen erény. Az már kissé idegborzongató, amikor nem túl művelt emberek „megmondják az őszintét”, többnyire tájékozatlanul, alpári modorban, végső soron durván és többnyire téves feltevésekből kiindulva. Vagyis az őszinteség önmagában véve akkor nevezhető erénynek, ha van mire alapozni, különben az is őszinte, aki a kocsmában behúz egy nagyot a másiknak. Ráadásul az őszinteségnek a társadalmi érintkezésben számos írott és íratlan szabálya is van. Udvariasságból, illemből nem beszélünk olyasmiről, ami másokat sérthet, pedig lehet, hogy igazat mondunk, de az igazság is fájhat, sőt leginkább az tud fájni. Saját, jól felfogott érdekünkben nem szoktunk teljes őszinteséggel megnyilvánulni barátságtalan feljebbvalók és hatóságok előtt. Közügyekben megpróbálunk pártatlannak, semlegesnek mutatkozni, hogy elnyerjük a többség bizalmát, egyetértését. Elhallgatunk fontos tényeket, problémákat, hogy békességet szerezzünk, középútra törekszünk a jó és a rossz között, mert nem szeretnénk valamilyen vitában állást foglalni. Olyan egyedi, egyéni, finoman hangolt lélektani döntéseket kell hoznunk társas életünk minden percében, melynek talán tudatában sem vagyunk. A nevelés, az élettapasztalat segít eligazodnunk a bonyolult kérdésekben. Őszinteségre, egyenességre törekszünk, de a kegyes hazugságok hálójában, a közéletben ezt „politikai korrektségnek” nevezik, és súlyos következményekkel is járhat, ha bárki nevén nevezi a dolgokat. Persze ez is megfogalmazás kérdése, hiszen csaknem mindent körül lehet írni anélkül, hogy épen az érvényben lévő normákat sértené.

Jézus ezért is beszélt parabolákban, példabeszédekben. Az emberi történelem legőszintébb, isteni tanítója sem mondta ki mindig a teljes igazságot, csak rávezetett, megmutatta az igazság felé vezető utat. Őszinteségéért még így is halállal lakolt, mert a teljes, isteni igazságot sem az emberi elme, sem a mindenkori társadalom nem képes megérteni, elfogadni, még kevésbé annak érvényt is szerezni. A teljes őszinteség isteni kiváltság, mert egyedül Isten képes minket őszintén megérteni, elfogadni és szeretni. Hiszen ahhoz, hogy valóban őszinték legyünk, meg kell szabadulni minden földi nyűgtől, kötöttségtől, félelemtől és előítélettől. Úgy kellene szeretnünk a világot, ahogyan Jézus tanította, de erre talán a legnagyobb szentek sem voltak képesek, mert itt, a Földön testi valónkban mind a tér és az idő foglyai vagyunk. Ha nem így lenne, nem kellene hinnünk, elég lenne a biztos tudás. Így aztán csak örökös vándorúton vagyunk a teljes igazság felé, akár maga az Egyház, a ránk hagyományozott tanítás egyre finomabb és messzebb mutató iránytűje. Alighanem gyarló gondolataink, és azok leképezésére sem mindig alkalmas szavaink is legyőzhetetlen akadályt jelentenek, hiszen a véges sohasem foghatja fel a végtelent.

Az a legteljesebb őszinteség, ha ezt beismerjük, és magunk között szerényen ide–oda tologatjuk az őszinteség lehetséges határait, mert porból vagyunk és porrá leszünk. Nagyon őszinte porrá.

(szszp†)

Vissza az újság tetejére

Negyven nap

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán vette kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás jegyében.

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai-hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.

A negyvennapos böjt a XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejtermékeket és tojást böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a tizennyolc és hatvan év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és a nagyböjt többi péntekén tizennégy évesnél idősebb tagjait arra kéri, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése. A templomot ebben az időszakban nem díszíti virág. Egyházunk sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és könyörgés fontosságát állítja a középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és a szegények megsegítésének lelkületét ajánlja híveinek.

(VPP Hírporta)

Ítélet

Ha valakiről ítéletet mondasz, az NEM arról szól, hogy milyen az illető. Arról szól, milyen vagy TE!

Vissza az újság tetejére

Oszd meg a kenyeredet!

Egyik utamon, egy nagyon tehetős ember kertjében jártam, ahol szép sétányok, értékes növények, fák voltak, és egy szép kis kiülő kemence, grillező. Őszintén megcsodáltam mindent és megkérdeztem, hogy milyen gyakran sikerül élvezni e csodálatos kertje pompáját. Kiderült, hogy nagyon ritkán, tavaly egyszer gyújtott be a kemencébe. Arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, még ha nem is lebontani a kerítést, de legalább egy nagy kaput vágni rá, a városka fiataljai, családjai számára. Miért ne gyönyörködhetne egy-egy fiatal kisgyerekes család az elzárt kert szépségeiben? A vasárnapi szentmiséről hazafele menet, miért ne süthetnék meg ebédjüket annak a helységnek a fiatal családjai ebben a kertben, és a tulajdonos, kinek gyermekei messzire szakadtak, miért ne gyönyörködhetne szülővárosa fiatal családjai gyermekeiben, mint saját ritkán látott unokáiban? Ki lehetne írni, hogy ez a kert minden vasárnap délután nyitva áll a családok számára. Mindenki megértené, hogy „foglalt", ha néha a tulajdonos, a messziről hazajött gyermekeivel szeretné a kertet használni.

E gondolattal játszódjunk csak tovább! Hány hétvégi ház áll hónapról-hónapra üresen, hány nagyszerű házimozi rendszer porosodik itt-ott egy-egy hatalmas nappaliban, vagy kihasználatlan szép medence várja hiába a látogatókat? Folytassam a felsorolást? Egy csodálatos díszkutat láttam egy elzárt udvaron, gyönyörködve szemléltem és megkérdeztem, hogy ez a szépség miért nem a városka parkjában áll? A tulajdonos rám nézett, és éreztem a tekintetéből, hogy érti, amit kérdeztem, sőt büszke lenne, ha ott állhatna szép kútja szülővárosának a főterén. És akkor – kérdeztem – miért nem ott áll a kút? „Hm… eszembe sem jutott” - mondta szelíden.

Régebb a tehetős emberek, a közösség templomának oltárait, szép üvegablakait csináltatták meg, vagy egy-egy szobor, orgona árának az átvállalásával örökítették meg családjuk nevét. Gondoljunk a Széchényi Könyvtárra, meg arra a sok közösségnek ajándékozott képtárra, múzeumra. Talán ma tehetősebb emberek vannak, mint régebben, hisz egy-egy régi udvarház, mondhatni „vizet sem vihet” a mai minden luxussal felszerelt otthonoknak.

Nagy-nagy szeretettel, alázattal biztatlak téged, kit a gondviselő Isten talán több szellemi, anyagi, lelki értékkel ajándékozott meg, hogy merd szeretettel, jósággal megosztani a rád bízott javakat. Hiszem, hogy így nemcsak gazdagságodat fogják megcsodálni, hanem nemes jóságodat, nagylelkűségedet is. Példádat követni fogják, és így a világ nemcsak szebb, testvéribb lesz, hanem fenntarthatóbb is. Hiszen ha mindenki mindenből szeretne önző módon magának is szerezni, mivel az anyagi javak végesek, akkor kénytelenek leszünk egymás torkának esni. De ha testvéri szeretettel, legalább azt, amire nincsen feltétlenül szükségünk, meg merjük osztani, akkor hiszem, hogy egy új kor küszöbén állunk.

Mindazt, amit itt mondok, bizalommal merem a figyelmedbe ajánlani, mint életem legértékesebb tapasztalatát. 1993-ban az omladozó dévai kolostorba szegény gyerekeket fogadtam be, otthont adtunk nekik, és a mai napig egy asztalhoz ülünk velük. Mindenünk közös. Ebből az összefogásból csodálatos élet bontakozott ki, hisz nagyon sokan őszinte szeretettel, kisebb, nagyobb értékeket, vagyonokat adományoztak a gyerekeknek, és így most 64 helységben 2200 gyereket gondozunk Erdély földjén. Meg vagyok győződve, hogy e nélkül a befogadó, megosztó szeretet nélkül nemcsak a dévai romos kolostor, hanem a dél-erdélyi magyar oktatás is a múlté lenne.

Mi, ferencesek Csíksomlyón a nemrég visszakapott kertünket nem elzárni akarjuk a külvilágtól, hanem szeretnénk benne összefogással egy szép Mária-kertet létrehozni, 15 különálló udvarral, elmélkedésre, befelé fordulásra alkalmas, mindenki számára nyitott teret, ahol az emberek nemcsak egymáshoz, hanem teremtő Istenükhöz is közelebb kerülhetnek. Hiszem, hogy így, népünkkel megosztva, sokkal szebb, értékesebb lesz a csíksomlyói Szűzanya otthona. Járható ez az út.

A drága jó Ervin atya Szárhegyen visszakapott egy nagy darab földet a Tatárdomb mellett, és olyan csodálatos, hogy ez a kilencven év feletti atya még meg sem kapta a kolostor birtokát, már a közösség számára szeretne rajta kialakítani egy Kájoni János tiszteletére szentelt kulturális központot, hol a Gyergyói-medencébe érkező látogató nemcsak a medence múltjával, szép földrajzi adottságaival ismerkedhet meg, hanem felüdítheti fáradt testét, lelkét is.

Óriási leckét kap most a világ az arab országoktól! Hány mesés keleti vagyon hull darabjaira, pusztul el, csak azért, mert gazdája elzárta, nem merte megosztani testvéreivel. Felgyújtották Kadhafi egyik mesés palotáját, az interneten néztem az égő csodát, sajnáltam, de megértettem, hogy nem a malter és az acél tartja össze a palotákat, hanem a szeretet és a jóság. E nélkül minden, de minden összedől.

Szolgáló szeretet… Isten a maga végtelen örömét szeretné megosztani velünk. Olyan rövid az élet! Csak az lehet örökre a miénk, amit szeretettel megosztunk népünkkel, testvéreinkkel. Döntsünk a szeretet, a szolidaritás mellett, és nyissuk meg szívüket egymás felé bizalommal!

Csaba testvér

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

 „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!” (Róm 15,7)

Pál apostol Rómába készült, […] ezért előzetesen levelet írt a városban élő keresztény közösségeknek. Ezek később számtalan mártír vértanúhalálával tettek tanúságot őszinte és mély kötődésükről az evangéliumhoz, mégis volt közöttük feszültség, meg nem értés és versengés is. A római keresztények társadalmi, kulturális és vallási szempontból is nagyon színes közösséget alkottak. Voltak közöttük eredetileg zsidók, görögök, az antik római vallást követők, talán sztoikus és más filozófiai irányzatokat képviselők közül valók is. Mindannyian magukkal hozták sajátos hagyományaikat, gondolkodásukat és erkölcsi beállítottságukat. Egyeseket „gyöngéknek” neveztek, mert különleges étkezési szokásokat követtek, például vegetáriánusok voltak, vagy olyan naptárat használtak, amely rendkívüli böjti napokat írt elő; másokat „erőseknek” neveztek, mert szabadok voltak ezektől a kötöttségektől. […]
Pál biztos abban, hogy az eltérő meggyőződések és szokások ellenére mindenki az Úr iránti szeretetből cselekszik. Nem indokolt tehát, hogy elítéljük azt, aki másképp gondolkodik, még kevésbé, hogy megütközést okozzunk becsmérlő és fennhéjázó viselkedésünkkel. Törekedjünk arra, ami a többiek javára, egymás épülésére szolgál: a közösség és az egység építésére. (vö. Róm 14,1-23)

Ezzel kapcsolatban is cselekedjünk a keresztény élet legfőbb szabálya szerint, amelyet Pál néhány sorral korábban említ a levelében: „A törvény teljesítése tehát a szeretet” (13,10). Mivel a római keresztények nem a „szeretetnek megfelelően” jártak el (14,15), alábbhagyott közöttük a testvéri szellem, pedig ennek kellene átjárnia a tagokat minden közösségben.
Az apostol egymás elfogadásában Jézust állítja elénk példaként, hiszen Ő „sem a maga javát kereste”, hanem halálában magára vette gyöngeségeinket (vö. 15,1-3). A kereszten fölmagasztalva mindenkit magához vonzott, és elfogadta Jánost, aki zsidó volt, a római századost, Mária Magdolnát és a mellette keresztre feszített latort is.

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!”

Keresztény közösségeinkben, bár „Isten mindnyájunkat szeret és meghívott az életszentségre” (1,7), mégis jelen vannak a római közösségben tapasztalt széthúzások és ellentétek különböző látásmódunk és eltérő kultúránk miatt. Gyakran egymásnak feszülnek a konzervatívok és az újító szelleműek, a nyitottabbak és óvatosabbak, a szociális kérdéseket hangsúlyozó valamint a lelkiségre összpontosító keresztények. Ezeket a különbözőségeket erősíti az eltérő politikai meggyőződés és a társadalmi hovatartozás. A bevándorlás következtében […] jelen vannak a más országokból érkező különböző kultúrájú emberek.
Hasonló helyzetek állhatnak elő a különböző egyházakhoz tartozó keresztények között, de a családban, munkahelyen vagy politikai színtereken is.

Fennáll a kísértés, hogy […] a másikat elutasítva terméketlen ellenállást tanúsítsunk egymás iránt.
Pál nem a mindent ellaposító egyformaságot ajánlja, hanem az eltérők között megvalósuló kommuniót, amely gazdagítja az embert. Levelének előző két fejezetében a test egységéről és a tagok különbözőségéről beszél, ehhez hasonlítja a sokféle karizmát, amely gazdagítja és élteti a közösséget (vö. 12,3-13). A modell nem a gömb – hogy a Ferenc pápa által említett képpel éljünk –, amelyben minden pont egyenlő távolságban van a középponttól és nincs különbség az egyes pontok között. A modell a poliéder, amelynek különböző oldalai vannak, aszimmetrikus test, melyben a részek megőrzik eredetiségüket. „Még azoknak a személyeknek is, akik bírálhatók tévedéseik miatt, van valamijük, amivel hozzájárulhatnak mindehhez, s ezt nem szabad veszni hagyni. Olyan népek egysége ez, amelyek az egyetemes rendben megőrzik sajátosságaikat; a személyek összessége egy társadalomban, amely a valóban mindenkit magában foglaló közjót keresi.”

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!”

Az élet igéje határozottan arra hív, hogy ismerjük fel a másikban a pozitívumot, ha másért nem, hát azért, mert Krisztus az életét adta azért az emberért is, akit én képes lennék megítélni. Az ige arra hív, hogy figyeljünk oda, hagyjuk el az önvédelmi mechanizmusokat, és legyünk nyitottak a változásra, fogadjuk el tisztelettel és szeretettel a különbözőségeket, hogy valóban sokszínű és mégis egységes közösséget alkothassunk.
Ezt a mondatot az evangélikus egyház a 2015. év igéjének választotta […]. Egymás befogadásának jele lehet a különböző egyházak tagjai részéről, ha ebben a hónapban közösen törekszünk a megvalósítására.

Így egy szívvel, egy szájjal dicsőíthetjük Istent (15,6), mert ahogy Chiara Lubich mondta a genfi Szent Péter református katedrálisban: „A jelen kor […] mindannyiunktól szeretetet, egységet, kommuniót és szolidaritást kíván. Az egyházakat is arra hívja, hogy állítsák helyre az évszázadokon át széttöredezett egységet. Ezt kéri tőlünk az ég: a reformok reformját. Ez az első lépés az egyetemes testvériség megvalósítása felé. A világ ugyanis akkor fog hinni, ha mi egy leszünk.”

Fabio Ciardi

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi tervek 2015

A 2015. február 2-án megtartott ülésünkön az alábbi témakörökkel foglalkoztunk:

Megtárgyalásra került a 2014. évi számadás, melyek rendezett dokumentációk mellett álltak rendelkezésünkre. Mint azt a hálaadó szentmisén is hallhattuk hatmilliós tartalék képződött a vizsgált év során úgy, hogy semmilyen kiegyenlítetlen számlánk nem maradt.

A bevételi sarokszámok ismeretében, azokhoz igazodóan került megállapításra a 2015. évi pénzügyi tervünk is. Nagyobb beruházást nem terveztünk be. Ez évi feladatként kiemelt szerepet kapott a padfűtés biztonságos voltának megoldása, a bejövő rendszer felülvizsgálata.

Mint azt sokan megtapasztalhatták, elengedhetetlen feladatként állt elő Kálváriánk környezetének rendezése. A balesetveszélyessé vált, az épületeket rongáló fák eltávolítása az ez évi feladat Természetesen nem maradna kopár a környezet, hisz szakemberek és a majdani felhívásra megjelenő segítő kezek közreműködésével, a talajt jól elviselő, parkszerűen telepítendő fák kerülnek a területre.

Nem hagyhatjuk tönkremenni a meglévő ingatlanjainkat (Cserkész-, Kalász-, Kolping-ház) sem. Állagmegóvó munkák mellett, a kihasználtságot is figyelembe véve tervek készülnek, hogy a kész tervek segítségével pályázati pénzeket is bevonhassunk a megújításba.

Beszéltünk még a plébánia épület vizesedésének megoldásairól, a Kálvária kápolna belső vakolati hiányosságának megszüntetéséről, az ottani ereszcsatorna karbantartásáról is.

Szó volt a nagyböjti lelkigyakorlatról, fogadalmi ünnepünk vendégpapjairól is, a betegek szentmiséjéről, az autósok szentmiséjéről, a megszentelt élet évéről, melyekről az egyházközségi hírekben olvashatunk majd.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Januári lapzártánkat követően „nagyüzem volt” önkormányzatunk képviselőtestületénél. Január 27-én rendkívüli és zárt testületi ülés keretében összeférhetetlenség fennállásának tényével és annak feloldási lehetőségeivel foglalkoztunk.

2015. február 3-án volt a következő és tervezett ülése képviselőtestületünknek. Ekkor tette le képviselői esküjét Súth Edvin, aki dr. Őszi Attila Csaba megüresedett helyét tölti be ettől a naptól. Az ülés elfogadta a tárgyév első félévére vonatkozó ülés tervét is, melyben az időpontok és a főbb napirendi pontok egyaránt rögzítésre kerültek. Döntés született a Nógrádi Korona és a Nógrádi Palócok Szociális Szövetkezetek területvásárlási szándéknyilatkozat határidő módosításában is, amely mindkét esetben ez év december 31-ben került rögzítésre.

Anyagi támogatási igények is szerepeltek a napirendi pontok között. Így foglalkoztunk a Rákóczi Szövetség, a Peter Czerny Alapítvány és ifj. Bakó László kérelmével is. A kérelmek közül a fakitermelő válogatottban elért eredményeiért - ami Érsekvadkert hírnevét is viszi a világban - ifj Bakó László támogatását szavaztuk meg, és erkölcsi elismerésként 30 000 Ft-ot juttatunk el számára.

Egyebek címszó alatt tájékoztatást kaptunk a volt szeméttelep rekultivációjáról, a Pást rendezésének jelenlegi állapotáról. Még a füvesítés és a Mikszáth út javítása hátra van (időjárásfüggő).

Fontos tudnivaló! Ez nem szemétlerakó hely! Be is lesz kamerázva. Ne lepődjenek meg az illegális szemetelők az esetleges bírságon. Ennek elkerülése végett a környéken lakók közreműködésére is számítunk, hisz az üres zsák is könnyebb, ha azt többen viszik. E napirenden belül információk hangzottak el a 22-es út felújításáról, az állandó trafipax főúti elhelyezéséről, lezárt pályázataink rendben talált ellenőrzéseiről, és a 2015-től számunkra is megnyílt START programba történő és munkahelyeket teremtő belépésről. Tárgyaltunk még a végén a nullás NAV igazolások meglétéről (minden választott képviselőnek rendelkeznie kell ezzel), a parkolási lehetőségekről és iskolánk támogatásáról.

Február 11-én került sor a 2015. évi költségvetés első fordulós tárgyalására, ahol helyenként az intézményvezetők bevonásával elemeztük a bevételi oldal (főként normatív támogatás) és a működéshez szükséges költségek viszonyát. Fontos szempont, hogy adóság tervezésére nincs lehetőség!

Lapzártánk idejében, február 24-én ismét ülésezik a testület. Ekkor kerül sor a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására, és a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására. Harmadik napirendként az új Szociális rendelet megalkotásával foglalkoztunk, és rögzítésre került az óvodai beiratkozások időpontja is.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. március 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekMint már az előző számban is hírt adtunk róla, 2015. március 14-én az Erdei házban körzeti Kolping lelkinap lesz. A lelki gyakorlatot Merlás Tibor atya (volt romániai Kolping szövetségi prézes, most Osztie Zoltán atya segítője) vezeti.

A lelki nap témája: NAGYBÖJTI ÚJRATERVEZÉS

A lelki nap időbeosztása: Érkezés 9:30 és 10:00 óra között, amit 10:45-ig az első elmélkedés nyit. Negyedórás kávészünet után 11:00 – 12:00 között kerül sor a második elmélkedésre. 13:30-ig közös ebéd, majd 14:00-tól erdei keresztút. A napot a 15:30–kor kezdődő szentmise zárja, benne foglalva a harmadik elmélkedés.

Jelentkezni március 9-ig lehet Beke Lászlónál személyesen, vagy a 06-20-544-4742–es telefonszámon. Étkezési szándék 500 Ft befizetésével jelezhető!

Tájékoztatjuk a Vadkerti Harangok olvasóit hogy a márciusi szám március 15-i lapzárta mellett 27-én, míg az áprilisi 14-i lapzárta mellett április 24-én jelenik meg. Lapzártáig kérem a megjelenni szánt írások megküldését a lapunkban feltüntetett email címre, vagy kézirati formában Gyurcsekné Marikánál a sekrestyében leadni.

Március 14.-én 17:00 órától a Közösségi Házban előadást szervezünk. Az előadó dr. Zacher Gábor toxigológus főorvos úr lesz. Előadásának címe: MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Belépődíj: 300Ft


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt. Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.)

 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT a nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor, pénteken pedig esti szentmise előtt fél 6-kor végezünk a templomban.

 

Márc. 15-én, nemzeti ünnepünkön de. fél 10-es szentmisével könyörgünk Magyar Hazánkért. 

 

Március 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 7-kor és este 6 órakor lesz.

 

Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft. Dr. Mátrai Benedek kanonok úr tartja március 19-20-21-én este a 6 órás szentmisén. A lelkigyakorlat 3 estéjén 5 órától lesz alkalom a szentgyónás elvégzésére.  Használják ki a lehetőséget, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagycsütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.

 

Márc. 21-én, a lelkigyakorlat befejező szentmiséjén részesülnek a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN azok, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére. (Áldozás nélkül nem vehető fel. A betegek kenete SZENTSÉG, amit csak tiszta szívvel fogadhatunk) – Akiket vasárnap a nagy-misére tudnak elhozni, azokat is részesítjük a betegek kenetében.

(Azt követő hét első napjaiban keresem föl az idős testvéreket otthonukban, hogy el tudják végezni ők is húsvéti szentgyónásukat, jelentsék be őket időben.)

Ugyanazon a héten látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket is.

 

Márc. 29-én, virágvasárnap) reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

 

Az 1%-os befizetett személyi adóról ne feledkezzenek el rendelkezni!  

A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név,

Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószáma: 18641107-1-12)

KERESZTELTEK

2./  Mácsik Regő, Fülöp (Mácsik Levente László - Valent Bernadett

 
HALOTTAINK:

3./ Halaj Gábor (1970)

4./ Gubik János (1926)

5./ Boskó Károlyné, sz. Boda Mária (1931)

6./ Jakubecz Gergelyné, sz. Czinege Erzsébet (1921)

7./ Szíjártó László (1948. Pusztaberki)

8./ Pataki Andrásné, sz. Bimbó Mária (1940)

9./ Honti Jánosné, sz. Gálik Erzsébet (1934)

10./ Pobori Lászlóné, sz. Kiss Mária (1936)

11./ Fábián Ferencné, sz. Kristók Mária (1933)

12./ Homuth Mihályné,s z. Családi Margit (1920)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. vasárnap   - Csillag Gyula, felesége Pistyúr Anna 25. évforduló, gyermekeik, vejük Fábián István, nászuk Jakubecz György és felesége

2. hétfő           - Záhorszki Gergely 1. évforduló, 2 felesége és szüleikért

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    -

6. péntek        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik, testvéreik és Nagy Ignác

7. szombat     - Percsina, Berta és Babinszki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Elhunyt szülőkért, fiukért, vejükért és élő gyermekeikért

                        - Barák Imre és családja

8. vasárnap   - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, Gyurkovics Sándor és szülei

9. hétfő           - Lukács József atya, szülei, nagyszülők, hozzátartozókért

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Szabó István, felesége Bozsonyík Borbála, menyük, nászuk, szüleik, testvéreik és élő hozzátartozók

13. péntek     - Konopás István, a Konopás és Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Gréczi Jánosné születésének 100. évfordulója és a család halottaiért, a Kristók és Dósa családért

14. szombat   - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szüleik (Alapítványi)

                        - Szabó Ignác, Laczó és Szabó család halottaiért

                        - ifj. Csordás Kálmán, fia, menye, szülei és a család élő és elhunyt tagjaiért

15. vasárnap - Konopás János, felesége Csillag Margit 3. évforduló, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt családtagok

                        - Vitéz István 25. évforduló, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt hozzátartozóiért

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Kosztrihán József, fia István és hozzátartozók

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik, nagyszüleik, és a családok halottaiért

                        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és elhunyt hozzátartozók

20. péntek     - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kalmár István, felesége Fábián Rozália, fiuk és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

21. szombat   - Murányi István, felesége Komlós Ilona 15. évforduló, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pistyúr András 30. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Holman Sándor, apósa, anyósa a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

22. vasárnap - Pistyúr Gábor, szülei, testvére János, élő és elhunyt családtagok

                        - Fábián Ignác, felesége Kovács Erzsébet, vejük Dósa József, szülők és nagyszülők, valamint a Boda és a Trombitás család halottaiért

                        - Kovács János és a család halottai

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     -

28. szombat   - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

                        - Kristók József, szülei: Kristók Sándor és Molnár Ilona és elhunyt hozzátartozók

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk Ignác, vejük Szabó József, élő és elhunyt családtagok

29. vasárnap - Szabó Ignác, felesége Kosztrihán Emerencia, szüleik, testvéreik

                        - Nagy László, felesége Nagy Mária, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit és hozzátartozók

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre