Vadkerti harangok
2014. április


A föltámadás asszonyai
Szentmiseszándékok
Húsvéti prédikáció
Juhász Gyula: A föltámadott
Húsvét: az örök rejtély
Megbékélés a sorssal
Ferenc Pápa üzenetei -VI.rész
Világiak egyházmegyei találkozója
Anyai szeretet
Hívom a családokat 2014 áprilisában
Köszöntjük égi és földi édesanyánkat
Búzaszentelés
Életige
Falubajnokság 2014
Néhány gondolat a bűnről
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

A föltámadás asszonyai

Mélységes lét-üzenete van annak, hogy a föltámadott Krisztus először asszonyoknak jelenik meg. Kik is ők? Máté evangéliumának 28. fejezetében Mária Magdolnát és a másik Máriát, Jakab és József anyját említi. De a neveknél fontosabb a nem: nőkről van szó. Ők mindig ott kell legyenek az élet kezdetekor és a végénél. Ott vannak tehát Jézus második születésekor, a föltámadásakor is.

Az asszonyok a maguk különleges testi-lelki képességeikkel érzik ezt. A hivatásukat. Mert Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Messziről nézve hasonló alkattal, de közelről látva igencsak eltérő lehetőségekkel, hajlamokkal, fizikummal, lélekkel, szépséggel, éppen olyannak, amilyenre a másik nemből való vágyik, akivel kiegészülhet, akivel „egy test” lehet. Millió férfi és nő a saját nemén belül erre senkivel sem képes, és – a Szűzanyán kívül- férfi nélkül senki sem tud gyermeket foganni. Így lesz a nő anya, aki úgy tud pátyolni és szeretni, ahogy csak egy édesanya képes. Az úgy nem annyira mértéket jelent, hanem inkább minőséget, az anyai szeretet sajátos, semmivel össze nem téveszthető hevét, édességét és fájdalmát.

Gyermekoromban, Decsen még akadt néhány család, aki még „nem vetkőzött ki”, tehát népviseletben járt, és kislányuk életrendjéhez, mondjuk ki: beavatásához tartozott kelengyéjük elkészítése: a konfirmációs ruha – jobbára reformátusok voltak –, a menyegzős ruha, az új asszony viselet az első gyermek világra jöttéig. Aztán varródtak a mind sötétebb öltözetek, melyek az idősödő nőkhöz, özvegyekhez, vénasszonyokhoz, halottakhoz illettek, és végül egy hímzett hófehér: a szemfödél. Néhány év téli estéin a lányka átélte egész jövendőjét a halálával, temetésével együtt. Természetesen időközben látta, amint idősebb rokonai megmosdatják, fölöltöztetik a temetőbe készülőket, és kora előre haladtával segített is nekik tenni-venni és siratni a ravatalon fekvőt, majd virrasztani mellette.

Ez ma már nincs, a végső dolgokat a temetkezési vállalkozók intézik, a szülők pedig távol tartják a nagymama temetésétől az unokákat. Az ősi szerepeket az Antikrisztus buzgón igyekszik összezagyválni a lelkekben a gender-programmal. A nagyszerű politikai és tudományos világ rettegve, reszkető bűnös kezét ölébe rejtve mered maga elé és tűr és engedelmeskedik.

Persze, persze, a Semmi rém ereje! A föltámadott Üdvözítő az Idők Teljességének hófehérségében állt meg a neki halotti kenetet hozó asszonyok előtt, akik az elmúlás szolgálóiként érkeztek és az örök élet bábáiként hallgatták az Urat: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek…”(Mt 28,10) Az egyszerű szavak lélekmelengető finomsága! Különös örömmel élvezzük a test-vér szót,a mi csodálatos anyanyelvünkben. Így nevezi Jánosnál is az Isten Fia a tanítványokat. Mintegy saját családjába, az Örök Életbe vonja őket, és általuk a benne hívő egész emberiséget.

Ez a húsvét egyik üzenete. És ha csak ennyi lenne, már akkor is fölülmúlná az egész világot!

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Húsvéti prédikáció

A plébános úr Kárpátalja egyik kis városában szolgált még a világháború előtt. Húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre prédikálni, egy üres, rozsdás madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian vártuk, mi lesz ebből. Az atya elkezdte a prédikációt: „Amikor tegnap végigmentem a Fő utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálva ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: Hát te mit viszel magaddal? Csak ezt a három nyamvadt madarat, felelte a fiú. És mit akarsz velük csinálni, hangzott el a következő kérdésem. Hát hazaviszem őket és szórakozom velük. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás elleni viadalra kényszerítem őket. És élvezni fogom mindezt. Mit csinálsz velük azután, ha már megunod ezt a játékot, hangzott el a harmadik kérdésem. Nem sokat késett a válasza sem. Ó, van otthon két macskánk, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam. Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kell ez magának atya, jött a fiú válasza. Hiszen ezek csak nyamvadt mezei verebek. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek. Mennyit kérsz értük? – kérdeztem ismét. A fiú végigmért, mintha megbolondultam volna, aztán mondta az árat: Tíz pengő az atyának. Kivettem a tíz pengőt a zsebemből, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és elfutott, nehogy meggondoljam magam. Én meg felvettem a kalitkát, elvittem a közeli parkba, ott kinyitottam az ajtaját és szabadon engedtem a madarakat.”

Miután elmondta az iménti történetet a plébános atya, kicsi szünetet tartott és egy másik történetbe kezdett. Egy nap a Sátán és Jézus találkoztak. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett. Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, melynek nem tudnak ellenállni. Mind- mind az enyémek!

És mit akarsz velük csinálni? - kérdezte Jézus. Szórakozom velük. Megtanítom őket, hogy a test élvezetéhez nem kell szerelem. Megtanítom őket az élvezetek minden formájára, hogy részegeskedjenek és kábítószerrel éljenek. Utána feldühítem őket és arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, meg arra is, hogy minél hatásosabb fegyvereket készítsenek, és azokkal öljék egymást. Én pedig remekül szórakozom majd – mondta a Sátán.

És mit csinálsz majd velük, ha megunod a játékot? Ó, roppant egyszerű, felelte a Sátán. Megölöm őket.

Jézus hallgatott egy kicsit, mintha elgondolkodott volna. Mit kérsz értük? - kérdezte a Sátántól, aki felnevetett a kérdést hallván. - Nem kellenek neked az emberek! Nem jók ezek semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak érte. Leköpnek, megátkoznak és ellened fordulnak. Nem kellenek ők neked!

Mit kérsz értük?- kérdezte újból Jézus. A Sátán végig nézett Jézuson, és amikor megszólalt, a hangja hidegen csengett: A véredet, a könnyeidet és az életedet!

Jézus így szólt: Megegyeztünk! És kifizette az árat. Ekkor a plébános úr fogta a madárkalitkát, s amit még soha nem tett, a szentmise kellős közepén kiment a templomból a sekrestyébe. Mi pedig ott ültünk némán, hosszú perceken át.

(Ulrich)

Vissza az újság tetejére

Juhász Gyula: A föltámadott

A latrok között, a gyászos, csonka péntek,

Hasadt kárpitja a mogorva égnek.

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa

Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom,

És élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,

Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,

Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még,

S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan,

És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke,

A Genezáret kékségét kereste.

Vissza az újság tetejére


Húsvét: az örök rejtély

Kisgyermekként arra figyeltem fel, hogy karácsonykor mennyire másképp történik az ajándékozás, és mennyire másmilyen is volt az ajándék, mint húsvétkor. Karácsonykor nem kellett keresni az ajándékokat, mert azokat a karácsonyfa fényeinél egyből felfedezhettük azokat, és mindjárt ki-ki a magáét birtokba is vehette.

A húsvéti ajándékozásnak más volt a rituáléja, és más volt az ajándék is. Akkor még fényes nappal volt a feltámadási szertartás, s utána mindjárt kezdetét is vette a titok, az elrejtett ajándék felkutatása. Szüleink névre szólóan rejtették el azokat a kert zugaiba, bokraiba. Nem volt könnyű ezekre rátalálni. Egyet azonban tudtunk: érdemes keresni. Van remény. S ha valamelyikünk a hosszú, sikertelen kutatás után mégis sírásra görbülő szájjal feladta volna, szüleink biztatták, ne adja fel. Sőt az ajándékukat már meglelő testvérek is segítségre siettek a rejtőzködő ajándék meglelésében. A keresés sohasem fulladt kudarcba. A rejtek végül feltárult, nem maradt el a rátalálás öröme, az alleluja.

A húsvéti ajándékok kettős örömöt rejtettek. A rátalálásét, s az ajándékozásét. Az ajándékok egytől egyig kínálni való ínyencségek voltak. Ám egyikünknek sem jutott eszébe félre vonulni és egymagában felfalni azt. A körbekínálás édességétől százszorta finomabbat ehetett mindenki. Hát nem egy evangéliumi csoda ez?

Ma már tudom, hogy ennek a játéknak felettébb fontos szerepe volt. Bevezetett a húsvéti misztérium világába, s abba, hogy ez a misztérium, ez az ajándék örök rejtély, gazdagságának mélységeit vég nélkül kereshetjük. Erre biztatást is kapunk Jézustól a hegyi beszédben: „Keressétek Isten országát és annak igazságát” (Mt 6,33). Keressük, de nem mint a tűt a szénakazalban, esélytelenül és reménytelenül, hanem ott, ahol Jézus vár ránk, az asztalnál, ott, ahol Ő megtöri a kenyeret, ahol megeleveníti halálának és föltámadásának emlékét, ahol a szentáldozásban a hitünk szent titka, az Úr halála és föltámadása, életünk titkává lesz. Minél teljesebben megéljük ezt a titkot, annál beljebb és beljebb jutunk megismerésében. Keresésünk reményteljesen mindig új és új kezdethez érkezeik.

zéel 2013

Vissza az újság tetejére

Megbékélés a sorssal

In memoriam Kristók József

Megint eltemettünk valakit, aki közel állt hozzánk. Néhányunknak rokona, egy közösség aktív tagja, egy régi kipróbált jó barát. Olyasvalaki, akit bármikor fel lehetett hívni, s akivel felhőtlen volt a kapcsolatunk évtizedeken át. A lassan ölő, kérhetetlen rákbetegség gyűrte le. Karácsony előttig még kapta a kezeléseket, de azóta már anélkül volt itthon Érezte a fizikai gyengeségét, de nem adta fel. December 27-én látogattuk meg őt otthonában. Botjára támaszkodva jött elénk, majd leültünk beszélgetni. Köznapi dolgokról, közös munkahelyekről és gyerekkorról beszélgettünk, kerülve a betegség és annak várható következményének témáját. Azért annyit jeleztünk felé, hogy minden összejövetelünkre és szentmisére magunkkal visszük őt gondolatban. Tudom, válaszolta, s betegségtől megtört arcán különös derű jelent meg; megbékélt a sorsával. Amennyire csak tudom, igen jó ember volt. Akarattal senkinek sem ártott, s nem keveset munkálkodott a közjó szolgálatában. Az utolsó pillanatig mosolygott. Tette a dolgát, amint azt ereje engedte, s reménykedett. Megbékélt a sorsával, de nem hagyta el magát, és nem érezte úgy, hogy halálával véget ér, összedől a világ. Az Úr azonban elfogadva szenvedéseit, az egyik kezéből a másikba vette őt át, s teste immár a temetőnkben várakozik a föltámadás pillanatára.

Nem tudjuk, hogyan ítél majd ügyében az Igazságos Bíró, meghallgatja-e könyörgéseinket. Mi, akik hiszünk abban, hogy halhatatlan lelkünk van, hogy Krisztusban feltámadunk, sokszor milyen kicsinyhitűek és gyávák vagyunk, amikor el kell hagynunk e sáros-poros bizonyosságot, melyből az ember vétetett. Milyen szerencsések vagyunk mi, Isten gyermekei, s milyen kevéssé látszik sokunk arcán a megbékélés sorsunkkal, a szerető Gondviseléssel.

Ma, április nyolcadikán eltemettünk valakit, aki egy volt velünk „jóban-rosszban”. Hiszünk abban, hogy odaát találkozunk. Ám addig is, tovább élsz a családi és baráti közösségeidben. Akkor majd odaát is folytatjuk a most félbeszakadt beszélgetést, abban az örök békében és nyugalomban, melyre oly nagyon vágyakozunk még itt a földön is.

(szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Ferenc Pápa üzenetei - VI.rész

Ki kell jönnünk a sírból…

Lázár már három napja halott volt, amikor Jézus megérkezett Betániába. A két nővérnek, Mártának és Máriának mondott szavai örökre bevésődtek a keresztény közösség emlékezetébe. Jézus ezt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha” (Jn 11,25). Az Úrnak ezért a szaváért hisszük, hogy mindazok élete, akik hisznek Jézusban, és követik parancsolatait, a halál után, új, teljes és örök életté alakul át. Jézus az Atya mellett vár bennünket, és a Szentlélek ereje, ami őt feltámasztotta, azokat is feltámasztja, akik Jézussal egyesültek.

Krisztus nem törődik bele, hogy sírboltokat építünk saját magunknak a gonoszt és a halált választva, tévedéseinkkel, bűneinkkel. Nem törődik ebbe bele! Arra szólít fel bennünket, szinte parancsolja, hogy lépjünk ki a sírból, amelybe bűneink taszítottak bele. Folyamatosan hív, hogy lépjünk ki a börtön sötétségéből, amelybe bezárkóztunk, megelégedve egy hamis, önző, középszerű élettel. „Jöjj ki! – mondja nekünk – „Jöjj ki!”

Szép hívás ez a valódi szabadságra. Hagyjuk, hogy magukhoz ragadjanak bennünket Jézus szavai, amelyeket ma mindenkihez intéz. Felhívás, hogy megszabaduljunk önteltségünk kötelékeitől. A gőg ugyanis rabszolgává tesz, saját magunk rabszolgájává, annyi bálvány, annyi minden rabszolgájává. Feltámadásunk itt kezdődik: amikor elhatározzuk, hogy engedelmeskedünk Jézus e parancsának, kijövünk a fényre, az életre; amikor arcunkról lehullnak az álarcok – olyan gyakran elbújunk a bűn álarca mögé, az álarcoknak azonban le kell hullaniuk – és akkor újra megtaláljuk a bátorságot eredeti, Isten képére és hasonlatosságára teremtett arcunkhoz. Jézus gesztusa, amellyel feltámasztja Lázárt, megmutatja, milyen távlatokig juthat el Isten kegyelmének ereje, vagyis mit eredményezhet megtérésünk, változásunk.

Figyeljetek jól - tette hozzá Ferenc pápa - a mindenkinek felkínált isteni irgalmasság határtalan. Jól véssétek emlékezetetekbe ezt a mondatot. Mondjuk el most együtt: Nincs semmiféle korlátja a mindenkinek felkínált irgalmasságnak. Az Úr mindig készen áll arra, hogy felemelje bűneink sírkövét, amely elválaszt tőle, az élők világosságától.

(KÉ 2014.04.13.)

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Vissza az újság tetejére

Világiak egyházmegyei találkozója

A sok-sok ismerős arc megnyugvást ad kijelentéssel nyitotta meg a világi munkatársak találkozóját dr. Beer Miklós püspök atyánk. Megnyugvást, mert él a dolgok mögé látó hit, melynek tovább adása keresztényi kötelességünk. A mai (2014. 04. 05.) találkozó elővételezése annak az örömnek, hogy április 27–én, az irgalmasság vasárnapján, a XX. század két nagy pápája, XXIII. János és II. János Pál a szentek sorába lép. Róluk szól a mai napunk, melynek első előadója, a Szentatya magyarországi képviselője, Alberto Bottari de Gastello nuncius úr volt. Elhangzott gondolataiból most megosztanék néhányat Veled, kedves Vadkerti Harangokat olvasó testvérem.

A pápákról beszélni mindig öröm, vezette be gondolatait a nuncius úr. Krisztus helytartói voltak ők, de Egyházunkat az Isten vezette (vezeti) általuk. Az előző évezred nagy pápái voltak ők. Pásztorok, hitüket mesterfokon megélő személyek. XXIII. János pápával ugyan nem volt személyes kapcsolatom, hiszen még abban az időben kispap voltam. Ám előljáróimtól sok dolgot hallottam róla, melyből néhányat megosztanék önökkel. XII. Pius 1958-ban bekövetkezett halála után nagy volt a tanácstalanság a pápaválasztó bíborosok között. Ki is kövesse őt a péteri székben. Egy idős főpapra esett a választás, aki a XXIII. János nevet vette fel. Idős kora ellenére átmeneti pápának gondolták, aki átmenetiségét megcáfolva maradandót alkotott azzal, hogy sokak rémülete ellenére összehívta a II. Vatikáni zsinatot. Döntését környezetében egy ablaknyitással magyarázta meg. Ahogy az ablakon friss levegő áramlik a szobába, úgy kell, hogy „friss levegő” áramoljon a zsinat által az Egyházba is. Remek jelleme, mosolya, nyíltsága vonzotta az embereket, akikhez nem titkolva mindig is közel állt. Ezt igazolja a zsinat előestéjén tett rögtönzött kijelentése is, amikor a Szent Péter térre nyíló ablakából intézett az ott tartózkodók sokaságához: A pápa közel van hozzátok! Menjünk együtt, betegek és egészségesek egyaránt, az Istenhez vezető úton. Volt humora is az „öreg pápának”. Zárszóként idézem a nuncius úr által elmesélt rövid történetet. Tudni kell azt, hogy az eddigi pápák nem léptek közvetlen kapcsolatba nem főpapi körökkel. Most ez is megtörtént. Tudni illik, a pápai lakosztályt is svájci gárdista vigyázza éjjel-nappal a pápa ott léte alatt. Éjszaka csendje van. A gárdista járkál a folyosón. Cipőjének kopogása zavarja a szentatyát. Egy darabig elviseli a kopogást, majd ajtót nyitva jelzi az őrnek, hogyha most ő elmenne aludni, megszűnne a kopogó zaj, és a pápa is tudna aludni.

Szíriában voltam, amikor I. János Pál követte Jánost a pápai székben. Őt már személyesen ismertem. Elhatároztam, hogy meglátogatom őt, de 33 napos pápasága áthúzta terveimet.

Életem egyik kegyelmi ajándékának tartom azt, hogy a következő nagy pápával, II. János Pállal tíznél többször találkoztam személyesen is. Már a megválasztására is sokan felkapták a fejüket. Azt sem tudták hirtelen, honnan érkezett a pápai székbe. Talán Afrikából? Hangzott el a sok-sok feltételezés között. Hát még az, hogy a keleti blokkból érkezett, teljesen ledöbbentett sokakat. Ám már az első megnyilvánulásával eloszlatott minden kételyt: „Ne féljetek! Nyissátok meg szíveteket az Úr felé!”

A vele való találkozás mindig békét hozott a szívekbe. Ezt láttam édesanyámon is, amikor 50. házassági évfordulójuk alkalmából, ami egybeesett ezüstmisém időpontjával kihallgatáson fogadta népes rokonságomat. Imádkoztam értetek, mondta a lengyel pápa. Ám a csodákat nem én, hanem az Isten viszi végbe életetek során.

1999-ben kameruni misszióban szolgáltam. Az újabb személyes élményem ide datálódik, melyről nem könnyű beszélni. Ekkor hívott meg a püspöki székbe azzal a kéréssel, hogy „Látod már gyenge vagyok! Gyere, segíts nekem a szolgálatban!” Ezt követően 2000. január 6-án, Vízkereszt ünnepén Rómában tizenkettőnket, köztük két magyart is, név szerint Erdő Pétert és Veres Andrást szentelt püspökké a Szentatya.

Mint már említettem, többször volt szerencsém találkozni vele. A találkozásoktól mindig erőt kaptam. Betegként is tanított mindannyiunkat azzal, hogy a szenvedéseket is méltóan kell elviselni, megélni

Most már rajtunk a sor. Felidézve emlékeinket, kövessük életpéldájukat, hogy béke és szeretet uralkodjon szekularizált világunkban.

A nuncius urat Tarnai Imre (Imre bácsi), nagyoroszi plébános követte azzal, hogy ismertette milyennek látta ő XXIII. Jánost. Ezután Rúzsa László, nős máriabesnyői diakónus II. János Pál ereklyéjének jelenlétében beszélt a lengyel pápáról. A délelőtt záró momentumaként a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség „Találkozásom II. János Pállal” műsora hangzott el.

A délutáni programban Jávorka Lajos atya, Tiszakécske plébánosa Ferenc pápánkról beszélt. Mondandóját a most megjelent „Az Evangélium örömhíre” apostoli buzdítás és a „Jó napot! Ferenc pápa vagyok” művekre alapozta nagy élményt adva a hallgatóságának. Külön kihangsúlyozta a kilépő, a szegények felé elkötelezett egyházat úgy, hogy minden mondatából kicsengett a világ evangelizálásának szükségessége. Evangelizálni úgy, hogy megélve az abban foglaltakat adjuk azt tovább, nem belefáradva közben az irgalmasság szüntelen gyakorlásába.

A közös imával kezdett találkozót szentségimádás zárta, kérve az Úr áldását a jelenlévőkre és az otthon maradottakra, az egészségesekre és betegekre, az Istenhez közel állókra és a Tőle eltávolodottakra egyaránt.

Gödöllő, 2014.04.05. emjé

Anyai szeretet

Ó, gyermek! Szeresd anyádat!

Csókold és öleld meg őt!

Átölelnéd, s nem lesz már kit,

Megéred még az időt.

Kis gyermek! Szeresd anyádat!

 

Tekints mosolygó szemébe,

Az szerelme tüköre,

Majd keresed, még sóhajtozva

Néznél rá, s nem lesz kire.

Tekints mosolygó szemébe!

 

Csókold ajkit, amíg égnek

S szólnak hű érzelmiről,

Ah, majd az ő fagyott ajkán

Forró ajkad is kihűl.

Csókold ajkit, amíg égnek!

 

Imádj érte este-reggel:

Az ég tartsa meg anyád,

Jöhet nap, hogy életeddel

Életét megváltanád.

Imádj érte este-reggel.

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat 2014 áprilisában

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Egy szép napon a férj – megbecsült kutatóintézeti vezető – közölte feleségével, hogy változtatniuk kell életmódjukon. Eddig elviseltem – mondta –, hogy te azért, hogy az egyetemi karriered töretlenül íveljen felfelé, a háztartás és gyerekeink gondozása mellett tudományos fokozatot szereztél annak árán, hogy én erősen besegítettem itthon. Így természetesen nem haladhattam úgy a kutatómunkámban, ahogy kellett volna. De ez így nem mehet tovább. Nem azért kötöttem házasságot, hogy a konyhában tölthessem a szabad időmet, sőt, a munkám rovására mosogassak és takarítsak. Neked se megoldás az, hogy fél kézzel a bölcsőt ringatod, fél kézzel meg a disszertációdat írod. Felesége értetlenül nézett rá. Mit gondolsz – kérdezte –, mit tegyünk? Van valamilyen elgondolásod? Döntenünk kell – válaszolta a férj –, melyikünkből lesz tudós, melyikünk lesz a család gondozója!

Sok házaspár szembesül korunkban ilyen, vagy hasonló gondokkal. Régebben ez a probléma nem volt általános. Az emberek nagy többsége a hagyományokat követve akarta berendezni családi életét, ezt érezte természetesnek. A társadalmi elvárások is összhangban voltak a kialakult hagyományos férfi és női szereppel, az apai és anyai hivatás hagyományos értelmezésével, a házasság és a család intézményéről vallott hagyományos felfogással. Ezek a hagyományok a Bibliában gyökeredznek (Ter, 2,24;). A II. Vatikáni Zsinat így tanít erről: „Maga Isten a szerzője a házasságnak, mely különböző javakkal és célokkal rendelkezik, s ezek igen nagy jelentőségűek az emberi nem fönnmaradása, az egyes családtagok személyes fejlődése és örök sorsa, s magának a családnak és az egész társadalomnak méltósága, biztonsága, békéje és jóléte szempontjából. … Így tehát a férfi és a nő, akik a házassági szövetség révén »már nem két test, hanem csak egy« (Mt 19,6), személyük és tevékenységük bensőséges kapcsolatában egymás kölcsönös segítségére és szolgálatára vannak, egységüket átélik és egyre szilárdabban magukénak érzik. Ez a bensőséges egység, mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekek java megkívánja a házastársak teljes hűségét, és sürgeti fölbonthatatlan egységüket.” (GS 48)

Mondjatok példát baráti, rokoni, ismerősi körből olyan házaspárokra, akik mindketten szép és példás családi élet mellett tiszteletre méltó karriert futottak be!

A Teremtő elgondolásai alapján kialakult hagyományok és a társadalmi elvárások közötti összhang napjainkra megbomlott, és egyre távolabb kerül egymáshoz. Ferenc pápa Evangelii Gaudium (Az evangélum öröme) c. apostoli buzdításában felhívja a figyelmet arra, hogy noha hatalmas a haladás a tudományban és technikában, az egészségügyben és a kommunikáció területén, az emberek mindennapos bizonytalanságban élnek, terjednek bizonyos betegségek, sokak szívében elhatalmasodik a félelem és a reménytelenség, még az úgynevezett gazdag országokban is; kialszik az életöröm, növekszik a tisztelet hiánya, az egyenlőtlenség és az erőszak. Mindezzel együtt jár, hogy az emberi kapcsolatok, így a családi kapcsolatok is törékennyé, bizonytalanná váltak. Minthogy pedig a család a társadalom alapsejtje, az a hely, ahol meg lehet tanulni a különbözőségben való együttélést, az egymáshoz tartozást, és ahol a szülők a maguk kultúráját adják gyermekeiknek tovább, mindez nemcsak a családok, hanem a társadalom széteséséhez is vezet. (vö. EG 52, 66)

Soroljatok fel olyan tudományos „eredményeket”, társadalmi, kulturális tényezőket, amelyek a család kárára vannak, és ezen keresztül rombolják a társadalmat! Milyen hatással vannak az emberi kapcsolatok a társadalmi kohézióra?

A házassági szövetség, amelyet a Teremtő alapított, és amely a házastársi szeretet és élet bensőséges közössége, a férfi és a nő visszavonhatatlan személyes beleegyezése által jön létre. Szabadon, önként, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat, és kölcsönösen elfogadják egymást. Ebben az elajándékozottságban teljesednek ki. A minden transzcendenciát elutasító individualizmus és erkölcsi relativizmus ezzel szemben azt sugallja, hogy az egyén java előbbre való, mint a közjó, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása mindenkinek a saját megítélésére van bízva. Ennek a szemléletnek köszönhető, hogy mai társadalmunk élhetetlenné és életképtelenné kezd válni. Mennyire igaznak bizonyul Jézus szava: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt.” (Lk 17, 33)

Ferenc pápa mondta idén Szent Valentin püspök ünnepén, február 14-én, amikor Szent Péter téren jegyespárokkal találkozott: „A házasságon bizony mindennap dolgozni kell, mondhatni kézműves munkáról van szó, aranyművességről, hiszen a férjnek az a feladata, hogy feleségét egyre érettebb nővé tegye, a feleségnek pedig az a feladata, hogy férjét egyre érettebb férfivá tegye. Növekedni emberségben is, mint férfi és mint nő. És ez köztetek megy végbe. Ezt hívják közös növekedésnek. Nem az égből pottyan az öletekbe! Az Úr megáldja, de a ti kezetek munkája, abból származik, hogy miként viselkedtek, milyen életmódot folytattok, hogyan szeretitek egymást. Úgy élni, hogy együtt növekedjünk! Mindig úgy cselekedj, hogy a másik növekedjen. Dolgozzatok ezen! És így – nem tudom – lehet, hogy egy nap sétáltok majd falutok utcáján, az emberek pedig összesúgnak mögöttetek: »Nézd, milyen szép asszony, milyen erős!« »Amilyen férje van, érthető!« Rólad pedig: »Nézd, micsoda férfi!« »Amilyen felesége van, nem csoda!« Erről van szó! Együtt kell növekednetek, mindkettőtöknek a másik növekedését kell segítenie. Gyermekeiteknek pedig ez lesz az öröksége: olyan apukájuk és anyukájuk volt, akik együtt növekedtek, az egyik a másikat érettebb férfivá és érettebb nővé tette!”

Szüleitek, nagyszüleitek hogyan egyeztették össze családi és munkahelyi kötelezettségeiket, ambícióikat? Milyen segítség várható ebben a munkahelyektől, munkaadóktól?

Igazad van – mondta a bevezetésben említett házaspárból a feleség –, ez így nem mehet tovább. Sodródunk, a különféle kötelezettségek között őrlődünk, és nem látjuk, hogy így mire fogunk jutni. Azt azonban látjuk, hogy válságba jutottunk, és ha ez így megy tovább, válságba kerül a házasságunk is. Arra pedig nem számíthatunk, hogy rövidesen olyan új munkaügyi szabályok és szociális intézkedések lépnek életbe, amelyek egy csapásra megoldják a problémát. Azt gondolom, hogy a mi problémánkat nekünk kell megoldanunk. Először is keressük meg együtt, hogy Isten milyen utat jelölt ki számunkra, mit vár tőlünk, hogyan tudjuk megvalósítani azt az elképzelést, amit teremtésünkkor megálmodott, és hogyan tudunk egymásnak segíteni abban, hogy valóra váltsuk Isten álmát. Arról meg vagyok győződve, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és azt akarja, hogy egymást boldoggá tegyük. Ezen az úton kegyelméből megindultunk. Most arra kérjük: adja tudtunkra, hogy Ő mit vár tőlünk. Ne a saját elképzelésünket akarjuk mindenáron megvalósítani, hanem Isten akaratát. Ő nem fog cserbenhagyni minket. Figyeljünk Rá, és meg fogja adni a szükséges kegyelmeket. Nélküle úgysem juthatunk semmire. A pár perccel ezelőtt még oly indulatos férj átölelte feleségét, és halkan csak annyit mondott: Bocsáss meg, rossz napom volt, fáradt és ingerült voltam. Eddig is naponta tapasztalhattuk, hogy Isten velünk van, hát hogyne találnánk meg egységben Vele minden problémánkra a megoldást?

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Köszöntjük égi és földi édesanyánkat!

Szeresd szüleidet, amíg teheted, amíg élnek!

Hiába rendelsz kocsi számra koszorút a sírjára, hiába állítasz százezreket érő síremléket, hiába zengeted a harangokat óránként, nem pótolja azt, amit életedben megtagadtál tőlük, vagy elmulasztottál megtenni értük

Bef: Öreg harcos a háborúból hazatérve éjjel ért a faluba. Nem hazament, hanem a sírásót ébresztette fel, hogy közben meghalt, eltemetett édesanyja sírjához menjen elsőként.

A sötétben odamennek, a katona fiú megáll némán, majd elerednek könnyei, és fejét csóválgatva mondogatja a sírásónak:

"Öreg, ez nem az ő sírdombja! Hogy is férhetne el ilyen szűk helyen az én édes-anyámnak végtelen szeretete!"

Testvérek!

Anyák napja ébressze fel lelkiismeretünket, hogy a jó Isten parancsa szerint, és a szüleinktől kapott sok jóságért hálából szeressük jobban a mi drága jó szüleinket.

Nekünk, katolikus keresztényeknek 2 édesanyánk van! A földi édesanya mellett ragaszkodó szeretettel köszöntjük a mi nagy testvérünknek, Jézusnak édesanyját is. Mert ő rábízott minket, hogy anyai gonddal szeresse mindazokat, akik az ő tanítványai. De ez a kereszten elhangzott végrendelkezés nemcsak Máriának szóló kérés volt, hanem nekünk szóló bátorítás is: "Íme, ő a te anyád.!"

Május első vasárnapja: anyák napja! Május az égi Édesanyának, Máriának hónapja is. Köszöntsük hát mindkét édesanyánkat, hiszen anyai szeretetüket élvezzük, és szeretetük nem fogy el, és nem lesz tehetetlen az Égben sem.

Vissza az újság tetejére

Búzaszentelés


Szent Márk apostol ünnepén, április 25-én (naphoz közelebb eső vasárnapon) az Egyház szertartás keretében megáldja a vetéseket, kérve Isten áldását, hogy az elvetett magokból bőséges termés jusson minden ember asztalára. Régebben körmenetben mentünk a faluhoz legközelebb lévő búzatáblához, ma pedig a lekaszált búzalevelek kerülnek a templomba, hogy együtt legyen minden e szép ünnephez. Közösségben énekelünk, imádkozunk, hogy áldás legyen verejtékes munkánk gyümölcsén. Ezt foglalja jól össze az alábbi ima is.

Kegyes jóságodat kérjük mindenható Isten, hogy ezt a zsenge termést, amelyet eddig a levegő és az eső mértékével növeszteni méltóztattál, áldásod esőjével erősítsd, és a föld gyümölcseit megérlelni kegyeskedjél. Add meg népednek, hogy jótéteményeidért mindig hálát adhasson Neked. Elégítsd ki az éhezőket a föld bőséges termése által, hogy a szegények és szűkölködők is magasztalhassák nevedet. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ámen.

Vissza az újság tetejére

Életige

„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8)
Jézus a hegyi beszéddel kezdi meg tanítói működését. A Genezáreti-tó mellett Kafarnaum közelében felment egy hegyre, leült − ahogy akkoriban a tanítók szokták −, és beszélt a tömegnek a boldogságokról. Az Ószövetség többször is használja a „boldog” kifejezést: azokat tünteti ki ezzel a jelzővel, akik valamilyen módon valóra váltották az Úr Igéjét.
Jézus a tanítványok számára részben már ismert boldogságokat idézi, azt azonban először hallják, hogy a tisztaszívűek nemcsak fölmehetnek az Úr hegyére (vö. Zsolt 24,4) − amint azt a Zsoltár megénekli −, hanem meg is láthatják Istent. Milyen tehát az a magasabb rendű tisztaság, mely ekkora jutalmat érdemel? Jézus beszédei bőséges magyarázatot adnak erre. Forduljunk tehát hozzá, hogy a hiteles tisztaság forrásából meríthessünk!
„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.”
„Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek” (Jn 15,3): Jézus szerint ez a megtisztulás leghatékonyabb eszköze. Elsősorban nem a vallási szertartások gyakorlása tisztítja meg a lelket, hanem az Ige. Jézus Szava nem olyan, mint az embereké. Benne ugyanaz a Krisztus van jelen, aki − bár más módon − jelen van az Eucharisztiában is. Az Ige révén Krisztust fogadjuk magunkba, s ha engedjük őt cselekedni, megszabadít a bűntől, vagyis tisztává teszi a szívünket. A tisztaság tehát a megélt Ige gyümölcse: abból fakad, hogy életre váltjuk Jézus igéit, melyek megszabadítanak ragaszkodásainktól. Ezek ugyanis elkerülhetetlenül kialakulnak bennünk, ha létünk nem Istenben és tanításában gyökerezik. Előfordulhat, hogy a tárgyak, a teremtmények vagy önmagunk rabjaivá válunk. Ha viszont egyedül Isten áll szívünk középpontjában, minden más elveszíti jelentőségét.
Hogy sikerrel járjunk, jó, ha a nap folyamán többször is azzal a fohásszal fordulunk Jézushoz, Istenhez, amelyet a Zsoltárban olvashatunk: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem!” (vö. Zsolt 16,2). Ismételjük el gyakran, főként, amikor a különböző ragaszkodások olyan álmokat, érzéseket, szenvedélyeket ébresztenek bennünk, melyek elhomályosíthatják tisztánlátásunkat és megfoszthatnak szabadságunktól. Kedvünk támad megnézni bizonyos reklámokat vagy tv-műsorokat? Nem! Mondjuk ezt: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.” Ez az első lépés. Ha újra kifejezésre juttatjuk Isten iránti szeretetünket, sikerülni fog kilépni önmagunkból, s így ismét tiszták leszünk.
Észrevesszük, hogy egy ember vagy egy munka akadályt gördít közénk és Isten közé, s veszélyezteti vele való kapcsolatunk áttetszőségét? Itt a pillanat, hogy újra kimondjuk neki: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.” Ez segíteni fog abban, hogy megtisztítsuk szándékainkat és visszaszerezzük a belső szabadságot.
„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.”
A megélt Ige szabaddá és tisztává tesz, mivel szeretet. Hiszen a szeretet az, mely isteni tüzével megtisztítja szándékainkat és egész bensőnket. A Biblia szerint ugyanis az értelem és az akarat a szív legmélyén lakozik.
Az a szeretet azonban, amit Jézus kér, és ami lehetővé teszi ennek a boldogságnak az élését, a kölcsönös szeretet, mely akkor születik meg, ha valaki − mint Jézus − kész életét adni a többiekért. Ez a szeretet magával ragadja a másikat; kölcsönösséget és olyan légkört teremt, melynek legfőbb ismertetőjegye pontosan az áttetszőség és a tisztaság. Mindez Isten jelenlétéből fakad, és csakis Ő képes arra, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk (vö. Zsolt 51,12). A kölcsönös szeretettel élve az Ige kifejti bennünk hatását: megtisztít és megszentel.
Az elszigetelt ember nem tud sokáig ellenállni a világ csábításainak, a kölcsönös szeretet viszont olyan közeget biztosít számára, melyben képes megőrizni tisztaságát és hiteles keresztény életét.
„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.”
A mindig újra visszaszerzett tisztaság gyümölcse ez: „láthatjuk” Istent, vagyis megértjük, hogy Ő működik személyes életünkben és a történelemben, meghalljuk szívünkben szóló hangját és felfedezzük őt mindenütt, ahol jelen van: a szegényekben, az Eucharisztiában, Igéjében, a testvéri közösségben, az Egyházban.
Megízleljük jelenlétét már itt a földön, ahol „a hitben élünk, a szemlélés még nem osztályrészünk” (2Kor 5,7), mindaddig, amíg majd örökre, „színről színre” láthatjuk őt (1Kor 13,12).
Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Falubajnokság 2014

A szeptember-október hónapban lezajlott focibajnokságunk záró mérkőzését követően azonnal felmerült az igénye a tavaszi folytatásnak. Előzetesen jelezzük, hogy ebben az Önkormányzat és a Tizenhárom Almafa Alapítvány egyaránt partner.

2013 őszéhez képest változás lesz abban, hogy a megyei III. osztályban szereplők nem minősülnek igazolt játékosnak.

Tervezett játéknapok a MŰFŰVÖN: 2014. 05.10- 06. 28, szombatonként 18 órától.

Jelentkezési határidő: 2014. 04. 25.

Nevezéssel kapcsolatos an érdeklődni lehet Molnár Jánosnál a 06 30 494 5143 telefonszámon vagy az emje52@gmail.com email-en.

Vissza az újság tetejére

Néhány gondolat a bűnről

A bűn az, ami hátráltat abban, hogy jobban szeressek. A bűn az, ami a világot embertelenné teszi. A bűn az, ha elfelejtem inspirációmat és tétlen maradok. A bűn az, ha nem teszem meg a jót, amit megtehetek - olvashatjuk Henri Bouladnál.

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, amikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem amikor erénynek álcázza magát - vallja Weöres Sándor.

Az ördögnek egyetlen bejárata van a lelkünkbe: az akarat; egyéb rejtett kapuk nincsenek. Nincs olyan bűn, amit nem akarattal követtek el. Amibe az akarat nem egyezik bele, az nem bűn, hanem emberi gyengeség - tanítja szent Pio atya.

A bűnök a csüggedés talaján szaporodnak. Az egyik vétek könnyen a másikhoz vezet, és máris ördögi körbe keveredtél, míg meg nem érted: múltadnak nem kell uralnia a jövődet - vallja a bűnről Erwin Lutzer.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. május 19. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Május 1-jén társadalmi munkát szervezünk a benti háznál. A programban szerepel a kiülő rész munkálatainak folytatása, a kertekben ránk váró feladatok.

Május 17-én nemzetközi foci bajnokság lesz a Petőfi Sándor Általános Iskola műfüves pályáján.

Családi nyaralásaink augusztus első felében lesznek. A Fiatalok Gyula, míg a szeniorok Cserkeszőlő bevételét tűzték zászlóikra.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A falugyűlést követően, február 26-án testületi ülés keretében került elfogadásra a 2014. évi költségvetésünk, amit egy szóval úgy jellemezhetünk: szűkös!

Az ülés keretében, igazodva a törvényi előírások változásaihoz, módosításra kerültek intézményeink alapító okiratai is.

Az egyéb ügyek mellett (például a diákolimpikonok támogatása) a közelgő választások sikeres lebonyolítása érdekében sor került a Szavazatszámláló bizottság megválasztására is.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


1./  Május 1-én este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban a szerda kivételével mindennap este 7 – kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

2./ Május 18-án de. 10 órakor részesülnek a bérmálás szentségében az arra felkészült fiataljaink.

3./ Május 25-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás. Előtte szombaton du. 5 órától lesz gyóntatás nekik, szüleiknek, hozzátartozóknak.


KERESZTELÉSEK:

         7. Bottyán Zalán (Bottyán Imre – Kovács Adrien)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

          -

HALOTTAINK:

13. Kristók József (1950)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. csütörtök    -

2. péntek        - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. szombat     - szi József 4. évforduló, szülei, testvérei és hozzátartozók

                        - Hálából élő családért

                        - Fábián József, felesége Czinege Margit, vejük Mrekvicska János és a  család halottai

4. vasárnap   - Holman Imre, felesége, lányuk, unokájuk és hozzátartozók

                        - dr. Borsa Mihály, testvérei, szülei, Vitéz István, felesége, hozzátartozók, Nagy Ignác, Csernák és Káposzta család halottaiért

5. hétfő           -

6. kedd           - Urbán Ignác, beteg felesége, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

7. szerda        -

8. csütörtök    -

9. péntek        -

10. szombat   - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, Németh és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Konopás András, felesége Kovácspál Ilona, szülők, nászuk és hozzátartozók, Konopás Károly, felesége Záhorszki Anna, szülők és hozzátartozók

                        - Molnár János, felesége Valacsik Borbála, szüleik, testvére, násza, Híves János, felesége, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

11. vasárnap - Fábián Ignác, felesége Halaj Anna, szüleik és hozzátartozók

                        - Záhorszki Mihály, felesége Gubik Gizella, szüleik, vejük Balázs, valamint Gubik András 30. évforduló, Fodor Lászlóné és hozzátartozók

                        - Pálinkás János, fia Zoltán, Pálinkás és Glózik család halottaiért és Pribeli János

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök -

16. péntek     - Dósa Jánosné Pálinkás Rozália 1. évforduló, férje és fia

                        - Halaj Sándor, Boda, Valkó és Bajnok család halottaiért

17. szombat   - Szabóné Erdős Ilona, szülei és nagyszülei

18. vasárnap -

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök - Szabó László – Erdős Judit jegyesekért

23. péntek     - Jakubecz, Kalmár és Zöllei család élő és elhunyt hozzátartozóiért

24. szombat   - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, szüleik, gyermekeik, élő és elhunyt hozzátartozókért és unokájuk János

25. vasárnap - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 13. évforduló, szüleik, nagyszüleik, nászuk Vitéz Sándor és Záhorszki Jánosné

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök -

30. péntek     -

31. szombat   - Záhorszki Erzsébet, szülei, veje és hozzátartozók

                        - Pálinkás és Nemcsók család élő és elhunyt tagjaiért

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre