Vadkerti harangok
2013. szeptember


Miért "szent" írás a Szentírás?
Szentmiseszándékok
Bibliafordítók
Életige
Kövesd az egri csillagot!
Betegek búcsúja Szentkúton
Minden prédikációnál megrendítőbb
Újra együtt a csapat
Megszületik a hit
Képzeld el...
A szeretethadjárat ABC-je
Hadd induljon tűzzel az új tanév!
Blaskó Mária: Hálaima
Add, hogy szeressek!
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Miért "szent" írás a Szentírás?

Miért szent könyv egyáltalán a Biblia, amely a keresztények számára az Ó- és Újszövetséggel az egyetlen kanonizált szent könyv? Szent, mert hitünk szerint sugalmazója a Szentlélek és általa Isten, aki nem egyszerűen „szent”, hanem maga „a” Szent. A Biblia szövegét tekintve is szent, mert Isten úgy mutatja be, ahogyan egyetlen filozófus sem volt képes létét felismerni, pusztán a természetes ész segítségével. S szent azért is, mert az embert megszentelt életre vezeti, ahogyan a zsoltáros is kéri: „Uram, mutasd meg nekünk az utat”. Hiszen a Biblia alapvető üzenete nem más, minthogy „Legyetek szentek, mint én szent vagyok”, mondja az Úr a Lev 11,14 bibliai sorokban.

A Biblia azonban emberi közvetítéssel küldi hozzánk üzenetét, az Isten szavát közvetítők saját stílusában, és különböző kulturális világképek keretében. Az adott kor embereihez alkalmazkodó hasonlatait, szemléletmódját is ez jellemzi. A szövegnek pedig megvan a saját műfaja. Ahogyan – történelmünk tanúsítja – a magyar nép felrázásához is alkalmas lehet a történelmi példázat, egy politikus beszéde, vers vagy ének. Hasonlóképpen a Szentírásnak is vannak történeti könyvei, van benne vers is, ének is, van benne prófétai jövendölés, népies elbeszélés, erkölcsi előírás, életbölcsességek fűzére vagy Jézus példabeszédei. Valamennyi a maga stílusában közli velünk Isten üzenetét, amely nem a világ fizikai vagy matematikai megismerésére vonatkozik, hanem az ember valláserkölcsi útbaigazítására. Ez az üzenet nem egyszerűen „közlés”, hanem „kinyilatkoztatás”, amelyben a Mindenható úgy mutatja be magát, háromszemélyű egy Istenként, mint „aki van”, és aki „velünk van”, aki tehát üdvösségünk Istene, akinek akarata a javunkra boldogságunkra irányuló üdvözítő szándék. A Biblia könyvei minden műfajukban úgy közvetítik Isten szavát, s benne üdvösségünk üzenetét, hogy mindezt a Szentlélek sugalmazza. A próféták, mint sugalmazott kiválasztottak azonban gyakran dramatizált formában fogalmazzák meg az isteni üzenetet. Arra kaptak belső indítást, hogy az isteni szót elmondják az adott kor embereinek, de nekünk is. Nem szabad hát fennakadni a műfaj részletein, hanem észre kell venni annak mondandóját. Világosan kell látnunk például, hogy nem a Noé bárkájának pontos leírása a kinyilatkoztatás, hanem ami a leírás mögött látható módon rejlik.

Felvetődik a kérdés: mi bizonyítja, hogy éppen a Biblia a „szent könyv?” Hiszen a hinduknak és más vallásoknak is megvannak a maguk szent könyvei. Vajon a Szentlélek működése csak a Bibliára korlátozódik? Egyáltalán nem. Hiszen magában a Bibliában olvashatjuk, hogy Isten Szentlelke, akár a szél, ott fú, ahol akar. Ismerjük azonban a garancia fogalmát: keresztény hitünk szerint az Egyház – a Szentlélek vezetésével – garantálja, hogy az elfogadott, vagyis garantált bibliai könyvek a saját műfajukkal valóban a kinyilatkoztatás könyvei. Üzenetük valláserkölcsi igazsága pedig nem lehet kiszolgáltatva az egyéni, olykor kifejezetten különc értelmezéseknek. Természetesen lehet számos olyan szent könyv vagy szent szöveg, mint például az esszénusok zsoltárai, netán Avillai Szent Teréz egyik könyve, de ezek egyikét sem kanonizálta egyházunk, a kanonizálások sora már lezárult.

A Biblia üzenetét illetően az Egyház csak a legfontosabb valláserkölcsi tanítást illetően mondja ki, hogy annak kinyilatkoztatott volta a keresztény hit logikája szerint biztos üzenet. Ennek szilárd jellegét és rangját jelenti a „dogma”, vagyis a változó korokban is változatlanul érvényes hitigazság, mint például az, hogy Isten három személyben Egy, a világot és benne az embert Isten teremtette, hogy a megtestesült Ige az általa küldött Megváltó.

(béel cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Bibliafordítók

Valaki azt felelte egyszer:

a legkedvesebb bibliafordítás

számára édesanyja élete.

 

Mondd, ma, zűrzavaros korunkban

szebb, becsesebb, hitelesebb

bibliafordítás lehet-e?

 

Hiszem az Ige

nem múzeumi tárgy,

nem régi emlék!

 

Bár te is, én és, mindannyian

életünkkel ilyen

bibliafordítók lennénk!

(TE)

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,18) Szent János írja ezt. Figyelmezteti a közösségeket, hogy ügyeljenek bizonyos emberekre, akik szavaikkal ugyan megvallják Jézusba vetett hitüket, de ezt a hitet nem követik tettek. Sőt haszontalannak és fölöslegesnek tartják ezeket a tetteket, mintha Jézus már mindent elvégzett volna. Az ő hitük így üres és terméketlen, mert hiányzik belőle az az elengedhetetlen hozzájárulás Jézus művéhez, amit Ő személyesen tőlünk kér.

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”
Tettekkel szeressünk! Az apostol azt mondja, hogy az igazi hit bizonyítéka, ha úgy szeretünk, ahogy Jézus szeretett bennünket, ahogy Ő tanította nekünk. Ennek a szeretetnek egyik legfőbb jellemzője a konkrétság. Jézus nem szép szavakkal szeretett, hanem ahol csak járt, jót tett, mindenkit meggyógyított, készséggel rendelkezésére állt mindenkinek, aki hozzá fordult, kezdve a legelesettebbeken, a legszegényebbeken, a társadalom kivetettjein, és az életét adta értünk.

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”
A tetteken kívül igazsággal is szeretnünk kell, mondja az apostol. A keresztény szeretet igyekszik konkrét tettekben megnyilvánulni, és a szeretet igazságából akar meríteni, amit Jézusban találunk meg. Az ő érzéseinek és az ő tanításának megfelelő tettekre törekszik. Oly módon és olyan mértékkel kell hát szeretnünk, ahogy azt Jézus megmutatta nekünk.

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”
Hogyan éljük tehát ezt az életigét? A mondanivalója teljesen világos. Meghív a hiteles keresztény életre, melyet Jézus annyira hangsúlyozott. Vajon nem erre vár a világ is? Talán nem a jézusi szeretet tanúságtevőit szeretnék látni a mai emberek?
Tettekkel szeressünk tehát és ne szavakkal! Kezdjük a legalázatosabb szolgálatokkal nap mint nap a mellettünk lévő felebarátok felé!

Szeressünk igazsággal! Jézus mindig az Atya akarata szerint cselekedett, nekünk is mindig Jézus szavai szerint kell élnünk. Jézus azt akarja, hogy őt lássuk minden felebarátban, ugyanis amit a felebarátunkkal teszünk, azt úgy tekinti, hogy vele tettünk. Továbbá azt kéri, hogy úgy szeressük a többieket, mint önmagunkat, egymást pedig úgy szeressük, hogy készek legyünk az életünket adni egymásért.
Szeressünk hát eszerint, hogy mi is Jézus eszközei lehessünk a világ üdvösségére!

 Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Kövesd az egri csillagot

A város északkeleti végein lévő szőlőkben valaha őrkunyhók álltak. Ezek az őrházak éjjel fáklyákkal voltak kivilágítva, így téve beláthatóvá a területet. Az őrkunyhók éjszakai fényének így védelmi és útjelző funkciója is volt.

A hosszú ideig eltartó utazást sokszor éjszaka sem hagyták abba. Tehették is, mert amikor Eger határához értek a sötét éjszakákban, az Eged-hegy szőlőinek őrkunyhói világítva mutatták az utat.

Az utasbarát jelzőfényeknek híre ment országszerte. Akkoriban terjedt el ez a mondás, hogy ha Egerbe utazol, kövesd az egri csillagot!

A jelzőfény hívó szavára jöttünk össze mintegy harmincan 2013. június 29-én a Kolping házban és jutottunk el Egerbe, a Borest rendezvénysorozat következő, hetedik állomásán. Az Egri Csillag története mellett megismerkedtünk az Egri Bikavér legendáival és igaz történetével, A Szépasszony-völgy elnevezés kialakulásával, a várost átszövő tekervényes pincesorral (megtehetnénk, hogy a város déli végéből elindulva anélkül jussunk el az északi részbe, hogy közben ki sem jönnénk a felszínre) és egyéb érdekességekkel.

A borkóstolás élményét pedig a hangulatos világítás mellett a háttérben hallható és látható koncertfelvételek tették teljessé. A jelenlévők megtudták azt is, hogy a bort szokás volt egykoron nem valamiféle űrmértékre adni, hanem „nyeletre", vagy „szívásra". Ez úgy történt, hogy a gazda 50 krajcárt, később (1920 után) 10 fillért kért egy nyelet borért. Nagy lehetőség volt ez a jó tüdejű, tapasztalt borivó embernek.

Az est során – a praktikus információ ellenére – az óvatos kortyolgatás mellett maradtunk, így fedeztük fel a kínált 7 fajta bor íz és illatvilágát.

Borestünk utókóstolással és kötetlen beszélgetéssel valamint azzal az elhatározással zárult, hogy ősszel ismét keressük az igazságot a borban.

Vissza az újság tetejére

Betegek búcsúja Szentkúton

Augusztus 2-án a betegek búcsúján vettünk részt Mátraverebély-Szentkúton az Idősek Napközi Otthona lakóival és egy busznyi hívővel. Nem kis izgalommal indultunk, aggódva a hőség miatt. Idős, fájós lábú híveinket inkább a szívük vitte, mint a lábuk. Szentkúton azt láttuk, minden irányból érkeznek a buszok, autók, jönnek-jönnek az idősek, betegek, ki bottal, ki mankóval, ki kerekesszékben, voltak, akik egymást támogatták, sokakat kísértek ápolók, hozzátartozók. Az egész nap folyamán orvosi ügyelet volt, ápolók jártak a sorok között, hogy rögtön ott legyenek, ahol esetleg baj van.

A szentmise és a litánia után imával, énekkel köszöntünk el a Szentkúti Szűzanyától, jó volt látni és hallani, amint a sok „keresztalja” elhagyta a kegyhelyet. A buszt várva régi ismerőssel találkoztunk, Nyíri Róbert atyát, egykori káplánunkat köszönthettük hívei körében.

Hazafelé kis kitérőt tettünk Mizsérfára. A vadkerti Idősek Napközi Otthonának lakói kérték, látogassuk meg egykori társukat, Jakubecz Jánosné, Markó Teri nénit, aki az itteni intézetben él. Nagyon meglepődött és megörült, mikor lehozták a lifttel és szeretettel köszöntötték az egykori társak, falubeliek. A pici falut szinte tábla is alig jelzi, kátyúkkal tarkított, egyetlen keskeny utcája végén áll a háromemeletes modern épület, mely sok idős, egyedülálló embernek ad otthont, sokuknak kórház, a gyógyulás reménye nélkül, és sokuknak börtön. Itt is élnek elégedett emberek és élnek megkeseredett, összetört szívű, magukra maradt idősek. Nem tudjuk, ránk mi vár, de nagyon örültünk, hogy nekünk van hová és van kihez hazajönni. Talán egy fokkal jobban megbecsüljük családunkat és a mellettünk élőket.

A szentmise szónoka Veres András szombathelyi megyéspüspök úr volt. Bátorító, biztató szavai kértek arra, hogy viseljük türelemmel betegségeinket, vegyük észre mások baját és legyünk segítőkészek. Ugyanakkor felhívta figyelmünket feladatainkra is.

„... Istengyermekségünk abban áll, hogy Isten szeretetét adjuk tovább a világba. Életünk sokkal reménytelibb lehetne, ha Isten szeretetében tudnánk maradni. Ma már nem kétséges, hogy a legtöbb emberi szenvedés lelki eredetű. Ha Isten szeretetét befogadnánk és másokkal megosztanánk, milyen megnyugvást okozna lelkünkben! Ha így élnénk, ha tudnánk szépen, jól szeretni, akkor az élet nem siralomvölgy lenne. Ezért van szükség a bűnbánatra, Isten irgalmas szeretetére.”

Erről szól a Porcinkula búcsú is. Hogy akik e szent helyre járulnak, ott, abban a kápolnában imádkoznak, elnyerjék bűneik tényleges bocsánatát. A romos, kis olaszországi kápolnát Szent Ferenc építette újjá. Milyen lehetett akkor, ott a vallásos élet? Ha ott és akkor vallásos emberek éltek, hogy hagyhatták Isten házát elpusztulni?! De nem ez a helyzet ma is? A plébániák azzal küzdenek, hogy nem tudják magukat fenntartani. Templomaink pusztulnak, nyugaton eladják azokat. Nemcsak Szent Ferenc idejében volt ilyen mélyponton a hitélet. Ez az ünnep bátorítson minket, hogy lelkileg is építsük a templomot!

A ma embere hogy kezdene hozzá? Konferenciákat, képzéseket tartanánk. Elemeznénk, milyen programot hirdet meg a Szentatya. Milyen engedményeket tesz?

Az igazi megújulás attól függ, mi hogyan éljük meg vallásos életünket, hogyan újítjuk meg a bűnbánatban! Jézussal való találkozásunkat megérzik-e a körülöttünk lévők. Mi azért vagyunk itt, mert személyes kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. Tegyük ezt őszintén, mert csak így tudjuk a világot szebbé, jobbá tenni. Azt kívánom, hogy hazamenve tudjunk tanúságot tenni Krisztusról. Szent Pál mondja: „megadatik a szenvedésben Krisztusnak közvetlen társa lenni...”

S búcsúzóul még egy gondolat, melyet Beethoven, a nagy zeneszerző fogalmazott meg: „Az emberi szenvedés olyan, mint a kottában a kereszt. Fölemel.”

Vissza az újság tetejére

Minden prédikációnál megrendítőbb

A kilencvenes évek első felében egy lelkésznek egy missziós lepratelep aratási ünnepségén kellett istentiszteletet tartania. Meg volt elégedve a hatással, amit szép prédikációja kiváltott. Ám akkor a telep ugyancsak beteg vezetője arra kérte, várjon egy kicsit a záró imádsággal, mert a leprások is szeretnék valamivel kifejezi az Úr iránti hálájukat. „Jöjjön mindenki előre!” - adta meg a jelet társainak a vezető.

És a csaknem ezer ember „előrejött”. Centiméterről centiméterre küzdötték magukat előre. Egyesek kéz- és lábcsonkjaikon vonszolták magukat, vagy egyenesen kis párnákon csúszva közlekedtek. Az emberroncsok teste telis-tele volt fekélyekkel, szörnyű sebekkel. Mikor a lelkész elé értek, mindnyájan elővettek valahonnan egy pár maréknyi rizst és a földre öntötték. A halom végül méternyi magas lett.

A telep vezetője ezután arra kérte a lelkészt, fogadja el tőlük – Isten helyett – ezt a rizst, áldja meg és adja majd oda azoknak, akiknek nincs annyira jó soruk, mint nekik. Hiszen nekik fedél van a fejük felett, tiszta vizet ihatnak, naponta kapnak egy csésze rizst (abból tették félre a nélkülözhető szemeket), hetenként egy kis zöldséget, sőt nagy ritkán még némi húst is. Hozzájuk lelkészek járnak, akik Isten igéjét hirdetik, gyermekeiket iskolába viszik, gondoskodnak róluk, még keresztény temetés is jut nekik végül. Bizonyára akadnak olyan emberek, akiknek nincs ennyi jóban részük, és azok örülnek majd ennek az adománynak.

A lelkész azonban nem tudott akkor imát mondani. Könnyei mégis legalább olyan kedvesek lehettek Isten előtt, mint imádságának szavai lettek volna.

(Szív Újság, 2003. február)

Újra együtt a csapat

 Pécsett került megrendezésre az Ifjúsági Tábor augusztus 29-e és szeptember 1-je között. Augsburgból és Délvidékről is érkeztek fiatalok a táborba.

 A Dóm előtti térre beszéltük meg a találkozót. „Kis” késéssel Gellérték is begurultak Kövesi Feri atya navigációs segítségével. A német fiatalokkal is sikerült megtalálnunk egymást. Innen a gyárvárosi plébániára mentünk, ahol finom vacsorával vártak minket.

 Pénteken idegenvezetéssel megnéztük a Dómot, a Püspöki palotát. Az Ókeresztény sírkamrákban is jártunk. Délután kisétáltunk a Zsolnay-negyedbe, megcsodáltuk a világhírű porcelánokat. Vacsorára a Pécs-Somogyi Kolping Család látta vendégül a táborlakókat.

 Másnap az orfűi Aquaparkban töltöttük a délelőttöt. Késő délután pedig Szekszárdra utaztunk. A szentmise és vacsora után a szekszárdi Kolping család egyik tagja meghívott minket a pincészetébe. A Pálinkás pincében finom borokat kóstolhattunk. Vidám hangulatban telt az este.

 Vasárnap szentmisével zárult a program. Útravaló csomaggal ellátva vettünk egymástól könnyes búcsút.

 Jövőre találkozunk és Téged is várunk!

Vissza az újság tetejére

Megszületik a hit

(Hit évi útravaló)

 A napi evangélium Jézus első csodájáról számol be, amelyet Kána városába egy lakodalmi ünnepség során tett nyilvános működése kezdetén. Abban az időben a lakodalom egy hétig tartott, s bizony nem kis gondot jelenthetett a családoknak, hogy ennyi ideig enni- és innivalóról gondoskodjanak a vendégsereg számára. Könnyen előfordulhatott, hogy közben elfogyott a bor, ami azzal járt, hogy az ünneplést idő előtt abba kellett hagyni. A kánai fiatalok és családjuk számára is nagy szégyen lett volna, ha ilyen előfordul, s a történet szerint éppen ez a veszély fenyegetett. A problémát Mária veszi észre, s ő szól fiának, Jézusnak.  A helyzet meglehetősen feszült, bizonyára a vendéglátók is tudtak már a gondról.  A drámaiságot tovább fokozza, hogy Jézus látszólag visszautasítja  édesanyja  kérését, mintha  nem  az  ő dolga volna a helyzet  megoldása  vagy  nem szándékozna segíteni. Mária azonban tudja, hogy nem visszautasításról vagy a segítség megtagadásáról van szó. Ő hisz abban, hogy fia biztosan segíteni fog, ha eljön annak az ideje. Ebben bízva mondja azt a szolgáknak, hogy bármit is kér, tegyék meg. A csoda aztán annak eredményeként történik meg, hogy a szolgák megteszik, amire az Úr utasítja őket. Furcsának tarthatták, hogy vízzel kell megtölteni a kőkorsókat, nem is sejtették, hogy mi fog ebből kijönni, mégis megteszik, amit Jézus kér tőlük. Két dolgon érdemes mindezek kapcsán elgondolkoznunk.  Hiszek-e abban, hogy segít nekem Jézus mindazon gondjaim megoldásában, amit elé tárok? Megteszek-e mindent, akár az először furcsának, érthetetlennek tűnő dolgokat is, amit Jézus kér tőlem? E hit és készség nélkül nincs csoda.

 A víz borrá változtatásával Jézus megoldja a nehéz helyzetet és biztosítja, hogy tovább folytatódhasson a lakodalom, s ne szakadjon meg a vendégek öröme. Nem feltűnést akar kelteni ezzel, csak egyszerűen segíteni akar és a szégyentől menti meg az újonnan házasultakat.  Cselekedetét természetesen az is motiválta, hogy édesanyja közbenjáró kérését teljesítse. Mindemellett Jézus csodájának legfőbb mozgatóereje az volt, hogy kinyilvánítsa isteni hatalmát, erejét, ahogyan ezt Szent János evangélista az elbeszélés egyik végkövetkeztetéseként megfogalmazza:„Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában.  Kinyilatkoztatta dicsőségét” (Jn 2,11).

 Az evangélista egy másik tanulságot is levon, amely így szól: a csoda láttán „tanítványai hittek benne”(Jn  2,11). A gyógyító csodák esetén mindig megfigyelhetjük, hogy a Jézusban való hit, az ő isteni hatalmában való hit feltétele a csodának.  A gyógyulni vágyó betegek vagy kísérőik minden esetben kifejezik Jézusba vetett hitüket.  A csodáknak ugyanakkor van egy másik hatása is, tudniillik az, hogy akik azokat látják, hitre ébrednek, megszületik bennük  a hit. Ébresszen bennem hitet Jézus isteni dicsőségének megtapasztalása és csodáinak látása!

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Képzeld el...

Képzeld el, hogy tikkasztó, meleg, nyári nap van. Ketten bandukolnak a sivatagban egy oázis felé. Kulacsaikban csak félig van víz.

„Ó jaj, – gondolja Áron – már csak fél üveg vizem van! Mi lesz, ha ez is elfogy, de nem érem el az oázist időben? Vibrál a levegő, csorog rólam az izzadság, fáj a lábam, és ez így megy már órák óta...”

„Uhh, szuper – gondolja Balázs – még van vizem, ez biztos kitart addig, amíg el nem érem az oázis forrását, és újra nem tölthetem a kulacsom. Biztos vagyok benne, hogy a barátaim már ott vannak biztonságban és várnak minket is, hogy aztán együtt folytathassuk az utunkat.”

Te melyik vagy a kettő közül? Áron, aki mindenen bosszankodik, és nem látja a lehetőséget az útja során, vagy Balázs, aki megtalálja az öröm kis magjait a nehézségek közepette is?

Szeretnél te is úgy gondolkodni, mint Balázs? Hidd el, lehetséges! Csupán nyitott szemmel és szívvel kell járni a világban, hogy meglelhesd azokat az apró örömöket, amelyek szebbé teszik az életed, s mindannyiunk életét.

Vissza az újság tetejére

A szeretethadjárat ABC-je

1.
Tisztelj mindenkit – Krisztus jelen van felebarátaidban. Légy megértő másokkal – ők a te testvéreid!

2.
Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat! Még a legrosszabb körülmények között is találj az életedben valami jót!

3.
Mindig jót mondj másokról – ne pletykálkodj és ne rágalmazz! Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne kelts viszálykodást mások között!

4.
Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld föl a hangod! Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! Ne fakassz könnyeket! Nyugtass meg másokat és légy jószívű!

5.
Bocsáss meg embertársadnak! Ne legyél haragtartó! Mindig te nyújts békejobbot elsőként!

6.
Mindig felebarátod javát tartsd szem előtt! Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, ahogyan szeretnéd, hogy ők veled bánjanak! Sose arra gondolj, hogy mások mivel tartoznak neked, hanem, hogy te mivel tartozol nekik!

7.
Légy együtt érző mások szenvedései láttán! Siess mindig a segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel!

8.
Dolgozz lelkiismeretesen – mások a te munkád gyümölcsét élvezik, ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások munkájának a gyümölcsét.

9.
Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására! Oszd meg velük anyagi és lelki javaidat! Próbáld észrevenni mások miben szenvednek hiányt!

10.
Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!

(Stefan Wysinszki, bíboros)

Vissza az újság tetejére

Hadd induljon tűzzel az új év!

A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel... Az új tanévhez, az élethez kell egy egy jó adag belső tűz, virtus: „Csak azért is én megmutatom!”

Kedves Fiatalok! 

A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel: „legyen meg aminek lennie kell, essünk túl ezen is” gondolatokkal... Az új tanévhez, az élethez kell egy egy jó adag belső tűz, virtus: „Csak azért is én megmutatom!”

Tudjátok, a tanév egy hatalmas verseny! A kérdés: képes vagy legyőzni önmagad újból és újból a leckék, a tanulás hatalmas viadalában? Ha tápos vagy, akkor biztos, hogy feladod, és kapsz ezer okot, amiért nem éri meg tanulni, készülni, eredményesen vizsgázni. De ha jóféle magyar emberből vagy, akkor nem adod fel, hanem a jó harcot jó végre viszed, és eredményesen leteszed azokat a fránya  vizsgáidat!

Szinte mindegy, hogy mit kérnek a tanárok, a lényeg, hogy te légy a győztes!! Ha ma az iskolában rászoksz a kudarc keserű ízére, akkor egy életen keresztül az fog téged hosszan kísérni, nyomodban lihegni nyálasan, mert te őt gyáván magadhoz fogadtad, otthont adtál az életedben neki. De ha ma kemény munkával győzöl az iskolapadban, holnap az életben is győztes leszel!! Ha a tanulásból, munkából fakadó sikert magadhoz édesgeted kemény, kitartó küzdelemmel, akkor az mint hűséges oroszlán mindig veled marad. Tudnod kell, hogy ehhez soha egyetlen egy csatát sem szabad feladni, elveszteni!! Nem arra születtél, hogy lábtörlő légy!

Kezdődik a tanév, szeretettel bátorítlak! Nézz magadba, téged Isten teremtett, nem vagy selejt, képes vagy győzni, hát akkor gyertek, szedjük szét azt az iskolát!!

Szeretettel,

Csaba testvér

Vissza az újság tetejére

Blaskó Mária: Hálaima

Behordják a föld termését,
Amit adott Isten,
Megköszöni Ég Urának
Hálás emberszívem

Amiből most kevesebb van,
Mint az elmúlt évben,
Azt is Isten engedte meg,
Kipróbál hűségben.

Hű maradok és hálát ad
Kevésért is szívem,
Hűségemet biztos, hogy majd
Jutalmazza Isten.

És amiből sok és szép van,
Az Isten áldása,
Szálljon érte föl az égbe
Ezerszeres hála!

Vissza az újság tetejére

Add, hogy szeressek!

Uram, add, hogy szeresselek: téged és azokat, akiket szereteted nékem adott, hogy életemet értékesebbé és gazdagabbá tegyék. Add, Uram, hogy oly mértékben és oly módon szeresselek, mint Te akartad, s oly szeretettel, aminőre engem teremtettél. Add, hogy e szeretet engem megszenteljen, tanítványoddá, gyermekeddé tegyen. Hogy az élő vizek forrását megnyissa bennem, és hordozzam, osztogassam az emberek között a Te szeretetednek léleknevelő édességét.

(Prohászka Ottokár)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. október 21. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Október 6-án, vasárnap, hagyományainkhoz hűen zarándoklatot szervezünk Szentkútra, hogy nagyobb közösségben fohászkodjunk a magyarok Nagyasszonyához Egyházunkért, nemzetünkért. A busz vagy nagyobb számú jelentkezés estén a buszok 8 órakor indulnak a Takarékszövetkezet elől. Most is a nagyparkolóból körmenetben megyünk a kegyhelyre. Ezért fontos, hogy keresztet, Érsekvadkert táblát, a jelenlévő egyesületek zászlóikat is magukkal hozzák. Jelentkezni október 2-ig lehet a templomi hirdetésben megnevezett személyeknél.

Október 19-én este nyolctól a teljes tagság részére borest lehetőséget kínál a fiatal családok csapata. Vetített képes előadás keretében az Eger és vidéke borairól szerezhetünk információkat, megtapasztalva azok gazdag ízvilágát.

Október 23-án a községi megemlékezést követően az erdei háznál munkával összekötött családi napot szervezünk. minden testvérünkre számítunk, hisz a közösség ereje az együtt töltött időből táplálkozik.

Október 26-án szombaton, Budapesten központi ünnepség lesz Kolping születésének 200 éves évfordulója alkalmából. A program a Belvárosi templomban (plébánosa Osztie Zoltán) 10 órakor szentmisével kezdődik, amit a nuncius úr celebrál több püspök és pap közreműködésével. 12 órakor állófogadás a jelenlévők számára a Piarista gimnáziumban lesz. Az emlékülés 14 órakor kezdődik, ahol Semjén Zsolt, Seregély István és Bernhard Burger ((Nemzetközi Kolping Szövetség ügyvezető igazgatója) tart előadást. A programot kulturális műsor zárja, köztük az Érsekvadkerten is szerepelt Kaposvári Fúvószenekar és Sillye Jenő együttese. A különbusz 8 órakor indul a Kolping ház elől. Bővebb információt szerezni és jelentkezni vasárnaponként nagymise után a Kolping házban lehet Faternál, legkésőbb október15-ig.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az augusztus 27-i önkormányzati képviselői ülésen az alábbi témakörökben született döntés. Módosításra került az Önkormányzat szociális ellátásról szóló rendelete. Fontos, hogy bekerült abba az is, hogy az ellátás feltétele a rendezett porta, a gondozott kert. Ezzel is szeretnénk előtérbe helyezni az élni akarást az élősködni akarással.

Ismertetésre került a számvevői ellenőrzés jelentésének tartalma, megalkotásra kerültek a szükséges intézkedések is. Az új, a változó törvényekhez igazodó közbeszerzési szabályzat is ekkor került elfogadásra.

Határozat született az urnahelyek kedvezményes értékesítéséről is, ami 7500 Ft/10 év költséget jelent az igénybevevőnek.

Az írásban is szociális bizottsági tagságáról lemondó Virág Rudolf helyébe, Gyurcsek Annát választottuk meg ezen az ülésen.

A lapzárta idején, szeptember 17-én megtartott testületi ülésünkön napirenden szerepelt 2013. első félévi költségvetésünk áttekintése, a vele szoros kapcsolatban álló módosítások elfogadása és a kiegészítő támogatásra történő pályázat szeptember 30-ig történő beadása. Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működéséről készült beszámoló és Ipolyvece kiválása miatt módosult az óvoda alapító okirata is. Határozat született a Világ Királynője mozgalom céljainak támogatása, az általuk építendő kápolna, a nemzet egységének megvalósítása érdekében egy marék föld adományozása, és a díszpolgári portrék elkészítésének tárgyköreiben is.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.

„Falubajnokság Újratöltve” címszó alatt 2013.szeptember 6. kezdettel, szombatonként 18 órától, 2x 20 perces játék idő mellett falubajnokság szerveződik, a fenti pályán. Az 5+1 fős csapatokba maximum 15 fő nevezhető augusztus 20-ig. Nevezési díj a csapatokkal történő egyeztetés után kerül rögzítésre. Bővebb információ és nevezési lap a benti címen és telefonszámon, vagy az emje52@gmail.com email címen szerezhető be.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

 Az esti szentmisék szept.15-töl 6 órakor kezdődnek.

Szept.29-e, szent Jeromos emléknapja, a Szentírás vasárnapja. Ő fordította le a Pápa megbízásából a teljes Szentírást az akkori „világnyelvre” latinra.

Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, kedden este fél 6-kor lesz. Ezt az első szentolvasót a Kálvária kápolnánál végezzük, a szentmisével együtt.

A rózsafüzér: Hétfő- kedd-szerda: a Kálvária kápolnánál, csütörtök- péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban.

Október 6-án Mátraverebély - Szentkúti Magyarok Nagyasszonya búcsú.

Október 20-án a távoli országok hithirdetőire, misszionáriusaira gondolunk, imával, és pénzbeli adományainkkal.

Okt. 23-án,  szerdán - NEMZETI ÜNNEP: este fél 6-kor a  szentmise előtti SZENTOLVASÓT ÉS A SZENTMISÉT a templomban MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.

Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján nov.27-én du. 3 órakor valamint nov. 1-én. Du. 3 órakor LESZ.  - Kérjük előre bejelenteni a síremlék megáldás szándékát. Minden szentek napja, tehát nov. 1-e, péntek ebben az évben már parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. A temető látogatás miatt a szentmise ne maradjon el.

A megholtakról nov. 2-án, szombaton emlékezünk meg reggel fél 8-kor, és este 6 órakor.

KERESZTELÉSEK:

23.  Gyarmati Olivér (Gyarmati Dávid – Pobori Bonita)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

            9./ Szept.7: Jancsó Krisztián – Vernyik Nikolett  

HALOTTAINK:

            28. Homolya László (1932).   

            29. Csere István (1943)

            30. Varga István (1949)

            31. Laczó Andrásné szül. Szabó Rozália (1938)

            32- Bulejka János (1943)

            33. Csige Imre (1969)

            34. Kovács Gergelyné, szül: Czinege Ilona (1923)

            35. Deszpot Istvánné, szül. Balla Erzsébet (1950)

36. Laczó András (1936)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és nászuk László

4. péntek        - Valusz János, felesége Margit és fiuk János

5. szombat     - Fábián Ferenc és hozzátartozók

                        - Pistyúr János, felesége, 3 gyermekük, Czinege és Halaj család halottaiért

                        - Verebes Ignác, felesége Szabó Ilona 3. évforduló, szüleik, testvéreik és a Csontos család halottaiért

6. vasárnap   - Szabó István, bátyja Sándor, szülei és nagyszülei

                        - Péter István, Boda Gergely hősi halott és fia, szüleik és hozzátartozók és Kovács Gergely

7. hétfő           -

8. kedd           - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

9. szerda        -

10. csütörtök -

11. péntek     -

12. szombat   - Kristók János, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Márta, szülők, élő és elhunyt családtagok

                        - Pálinkás István, felesége Csillag Erzsébet, szülők, hozzátartozók

                        - Záhorszki Ignác, Csordás család élő és elhunyt tagjaiért

13. vasárnap - Csillag Ferenc, felesége Jakubecz Margit, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Erdős János 4. évforduló és elhunyt családtagok

                        - Súth János, szülei, veje, Varga család élő és elhunyt tagjaiért

14. hétfő        -

15. kedd         - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

16. szerda      -

17. csütörtök -

18. péntek     - 50 éve végzett általános iskolásokért, tanáraikért, elhunyt tanárok és osztálytársak lelki üdvéért

                        - Záhorszki István, felesége Holman Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

19. szombat   - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kalmár István, felesége, fia, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna és szülei

20. vasárnap - Molnár János, szülei, Kaba András, felesége, Kristóf József, felesége Varga Piroska és hozzátartozók

                        - Jakubecz János, Jakubecz és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjai és a Vitéz család halottaiért

21. hétfő        -

22. kedd         - Bozsonyik Józsefné Mák Ilona

23. szerda      -

24. csütörtök - Tomis Andrásné Szrenka Mária, élő és elhunyt családtagok

25. péntek     - Csillag János hősi halott, felesége, szülei, leányuk Erzsébet

                        - Halaj és Kordics család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik, testvéreik és elhunyt hozzátartozók

26. szombat   - Szabó János, szülei, anyósa és hozzátartozók

                        - Murányi István, felesége, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Dósa János, felesége Pálinkás Rozália és fiuk

27. vasárnap - Kovács János, felesége Halaj Mária, szüleik, vejük Hrapan Pál, élő és elhunyt családtagok, valamint Péter Pál, felesége Dombai Mária, szüleik, fiuk és hozzátartozók

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre