Vadkerti harangok
2012. december


Karácsonyi ének
Szentmiseszándékok
Mi kacagtatta meg Jézuskát?
Szabóné Babik Erzsébet: Betlehem van mindenhol
A hit ajándék, amit Istentől kaptunk
Sík Sándor: Karácsonyi álom
Isten feltárja belső világát
Örömteli pillanatok
Öröm útjára lépni
Gyorsuló idő
Imádság a Szűzanyához
Közeledés, távolodás
Egyéb hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Karácsonyi ének

A sok karácsonyt idéző olvasmány közül számomra talán legkedvesebb Dickens elbeszélése, a Karácsonyi ének. Pedig sok minden változott a XIX. század eleje óta, bár ha jobban belegondolunk, az öreg, zsugori Scrooge londoni története ma is érvényes, kétszáz év múltán is, a kapitalista Budapesten, ahol a bőség és gazdagság fényei mögött iszonyatos nyomor, szegénység és reménytelenség árnyai vonszolják magukat. A világ nem lett jobb, talán rosszabb sem – az emberi természet változatlan maradt, összes hiúságával, öncsalásával és könyörtelenségével együtt. Az igazán nagy történetek időtlenek és minden emberi történet közül a legnagyobb Jézus története, melyet a keresztény ember évről évre átél, és mindig talál benne valami újat.

Nyugodtan mondhatjuk, a karácsony keresztény ünnepe ma a világ legismertebb és leginkább közös ünnepe, még sok más, széles körben elterjedt vallás hívei is megülik a maguk módján, oly magával ragadó a Születés tiszta, szelíd, gyermekien áhítatos csodája, minden családi ünnep közül a legszebb, legbensőségesebb. Az is igaz, erre az áhítatra is rátelepedett a fogyasztói társadalom kíméletlenül reklámozott vásárlási dühe, a hazug és édeskés amerikai Disney-világ primitív bája, de a fényfüzérek, a bömbölő karácsonyi dalok és reklámok mélyén azért van még valami az elorozhatatlan ünnepből, mely a békesség és szeretet gyertyalángjai közé tereli még a modern vadembereket és megrögzött istentagadókat is.

Kisgyermek koromban a Történet mesés elemei vonzottak, az Augustus császár által elrendelt népszámlálás, a betlehemi barlang és benne a jászol, fölötte a csillag, és persze a háromkirályok az ajándékokkal. A védtelenség, a kitaszítottság, a szegénység jelképei találkoznak a kiválasztottság és a királyság szimbólumaival. Hideg ésszel azt mondhatnánk, naiv, szentimentális, sőt romantikus történet, akár Dickens Karácsonyi éneke, de igazsága csak jóval később, a felnőtt korban éri utol és üti szíven az embert, amikor már a halálról is tud valamit, az emberi lét két legfontosabb dátumáról, a zárójelbe tett születési és halálozási évszámról. Mert Jézussal, a Megváltóval olyan Istenember született, akinek hiányzik a második dátum a neve mellől, az egyetlen ezen a világon, aki visszajött, aki visszajön „ítélni élőket és holtakat”.

Nehéz, embert próbáló időkben, mint amilyen a mostani is, a karácsonyi ünnepkör vigasztalása, csöndes melegsége különösen fontos. Nehéz úgy ünnepelni, hogy nemcsak „Isten sírja reszket a szent honban”, hanem a mi magyar életünkre is sötét fátyolként ereszkedik a fájdalom és a tehetetlenség érzése. Úgy vagyunk jelen a nekünk jutott időben, hogy nem vagyunk urai önmagunknak, nemzetünk sorsának - olyan védtelenek vagyunk, mint a kis Jézus és szülei. Tanulgatjuk a kiszolgáltatottság és szegénység leckéit, és karácsony szelleme végigvezet minket múltunk állomásain, mint Scrooge urat Dickensnél, hogy bűneinkből, tévedéseinkből és mulasztásainkból tanulhassunk.

Most már biztosan tudom, akkor lesz itt csak gyökeres változás, ha a karácsony ünnepe ismét kilép a családi körből, ha a köztereken felállított karácsonyfákon nemcsak üres dobozok díszelegnek, ha Magyarország és egész Európa újra megérti karácsony üzenetét – ha minden szegényt befogadnak, ha minden gyermek megszületik – egy jobb világra. Ha minden gyermeket úgy tisztelünk, mintha maga az Égi Kisded jött volna el.

Ezen Szentmihályi Szabó Péter gondolatokkal kíván minden olvasójának kegyelemben gazdag karácsonyt és áldásos új esztendőt a Vadkerti Harangok szerkesztősége.

Vissza az újság tetejére

Mi kacagtatta meg Jézuskát?

József úton volt Máriával, hogy Betlehemben közölje: Dávid családjából származik. Ezt a hatóságok ugyanúgy tudhatták volna, mint a magunkfajta emberek tudják, hiszen oly régóta benn van ez az Írásban. Ekkoriban jött le Gábor arkangyal – ismét titokban – az égből, hogy utánanézzen az istállónak, amelyben a Szent Család fog lakni. Még ennek a tisztán látó arkangyalnak is nehéz volt fölfognia, hogy miért a legszánalomra-méltóbb istállóban kell az Úrnak világra jönnie, és miért csak egy jászol a bölcsője. Legalább a szeleknek akart parancsolni, hogy ne süvítsenek olyan gorombán a réseken, a felhők pedig nehogy meghatódjanak és nehogy elárasszák könnyeikkel a gyermeket. Amikor végre fény gyúlt koponyájában, figyelmeztetni kellett még egyszer, hogy csak szerényen világítson és ne olyan fényesen kápráztasson és ragyogjon, mint a karácsonyi csillag. Az arkangyal kiugrasztott az istállóból minden állatot: a hangyákat, a pókokat, az egereket. Elképzelhetetlen, mi történhetett volna, ha egy egér idő előtt megijeszti Máriát. Csak a szamár és az ökör maradhatott benn. A szamár, mert később szükség volt rá az Egyiptomba való meneküléshez; és az ökör, mert olyan óriási nagy volt, hogy az összes mennyei seregek sem tudták volna elvinni a helyéről. Végül egy sereg angyalkát helyezett el sorban a tető peremén. Valami kis fajtájú angyalkák voltak, olyanok, melyek csak fejből és szárnyból állnak. Csendben kellett ülniük, figyelniük, s rögtön jelt kellett adniuk, mihelyt valami gonosz megtámadta a gyermeket meztelen szegénységében. Még egyet pillantott az angyalok körére, aztán megemelte szárnyait és elsuhogott onnan. Jó volt így. Jaj, de mégsem egészen, mivel a jászol alján a szalmában egy bolha aludt. Ez a parányi szörny megmenekült Gábor angyal elől. Persze, ez érthető is. Hisz mikor volt dolga egy arkangyalnak bolhával! És amikor a csoda megtörtént és a gyermek testet öltve feküdt a szalmán oly vonzó és megható szegénységben, az angyalok egészen oda voltak az elragadtatástól, s galamb módjára körülrepkedték a jászolt. Némelyik balzsamillatot legyezgetett a gyermekre; a többiek megigazgatták a szalmát, hogy egy szál se nyomhassa vagy szúrhassa meg. Az ezzel járó zizegésre azonban felébredt az álomban alvó bolha. Halálra rémült, mivel azt hitte, kergetik, mint ahogy ez vele gyakran megesik. Körbeugrált gyorsan a jászolban, kipróbálta minden tudományát, azután a végső szükségtől hajtva belebújt a Kisjézus fülébe. „Bocsáss meg! – suttogta izgatottan –, de nem tehettem mást; megölnek, ha elcsípnek. Rögtön eltűnök újra, isteni felség, csak hadd nézzek körül, hogyan tehetném ezt meg.” Körülnézett tehát és már meg is volt a terve. „Hallgass ide, – mondta. – Ha minden erőmet összeszedem, és te csöndben maradsz, akkor talán el tudnám érni Szent József feje búbját. Onnan pedig az ablak-keresztet vagy az ajtót.” „Ugorj csak! – mondta a gyermek, úgy, hogy csak a bolha érthette meg. – Csendben maradok.” A bolha ekkor ugrott, de nem tudta elkerülni, hogy meg ne csiklandozza közben egy kicsit a gyermeket. Ebben a pillanatban az Istenanya fölrázta álmából jegyesét: „Ó, nézd csak! – mondta Mária lelkendezve – már nevet.”

Vissza az újság tetejére

Szabóné Babik Erzsébet: Betlehem van valahol

Ránézel a fenyőre,

tudod jól, hogy jelkép,

rajta díszek és bokák,

mind ünnepi kellék.

Nézd, a havas utakat

belepi az éjjel,

s te a meleg szobádban

nem gondolsz a téllel.

Odaülsz a tűz mellé,

szíved fáj ma este,

hisz szomjazó lélekkel

vágyódsz Betlehembe.

A múlt karácsonyai

olyan édesen fájnak,

mikor gyermeki szívvel

egyre csak Őt vártad.

Angyal szállt át szobádon,

mert nagy volt a hited,

s lángtól égő lélekkel

újra látod-hiszed.

Betlehem van mindenhol,

nálad is kell legyen,

és a kisded Jézus majd

Király lesz szíveden.

Vissza az újság tetejére

A hit ajándék, amit Istentől kapunk

A hitet kegyelemként kaptuk, élővé és tevékennyé azonban csak a szeretet által válhat. Nem elég tanulni a hit tételeit, nem elég naponta olvasni a szentírást és elmélkedni rajta, mert mindez semmit sem ér, ha életünkből hiányoznak a szeretet tiszta, ingyenes cselekedetei, melyeken keresztül hitünk kibontakozhatna és megerősödhetne.

Lehet, hogy itt van az alapvető hiba, lelkünk nagy betegsége? Lehet, hogy itt kell keresnünk hitbeli kételyeink, elbizonytalanodásaink okát? A Jézusba vetett hit minden más, még a vallásos hittől is alapvetően különbözik, mert Jézus az Isten Fia, aki érettünk emberré lett. Ilyen soha nem volt és nem is lesz a vallások történetében. Ezért a keresztény hit csak akkor valódi és hiteles, ha szerzőjének és beteljesítőjének, Jézus Krisztusnak nyomdokaiba lépve, teljes önátadással gyakoroljuk az ingyenes és feltétel nélküli szeretetet.

Ez a hit, mely hegyeket mozgat. Értsük jól: Urunk nem a fakírokat felülmúló mutatványokra, a fizika törvényeit hatályon kívül helyező csodatételekre buzdít, amikor ezt mondja: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: - Menj innét amoda! - átmegy”, hanem arra a tiszta természetfölötti szeretetre, mely túlhaladja ezt világot, s melynek képességét megkaptuk a szívünkbe árasztott Szentlélek által.

Hitbeli nehézségeid vannak, kételyek gyötörnek? Ne futkoss egyik lelkiatyától a másikig, ne menj még másik lelkigyakorlatra, ne habzsold az ájtatossági könyveket, hanem tégy valami sokkal egyszerűbbet és kézenfekvőbbet: végezz ingyenes szeretetcselekedeteket a környezetedben, próbáld elviselni, ha szeretetlenséget kapsz viszonzásul, és Jézussal egyesülve továbbra is, még jobban szeresd azokat, akik hálátlanok veled szemben. Ez fogja csipkerózsika–álmából felébresztve élővé és tevékennyé tenni hitedet, s egy szempillantás alatt eloszlatni kételyeid ködét.

Barsi Balázs OFM

Vissza az újság tetejére

Sík Sándor: Karácsonyi álom

Magyar karácsony fekete-fakója

És minden, ami mostani, múljon,

Száz pici gyertya gyúlatlan gyúljon,

Csillagos álom pelyhes takarója.

Álom, álom karácsonyi álom!

 

Álom, álom. Betlehemben

Kicsike Jézus megszületett.

Szép Szűz Mária, egek ékessége,

Mi bűnös lelkünk egy édessége

Csókkal hajol a jászol tövébe

Kicsi Jézuskára rájanevet.

Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus,

Ügyefogyott népre, ránk mosolyog

Csilló levegő-égben, boldog fényességben

Nekünk dalolnak angyali karok.

 

Dicsőég, dicsőség mennyben az Istennek,

Békesség, békesség földön az embernek!

Álom, álom. Kegyes kicsi Jézus,

Panaszkodjunk-e teneked?

Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,

Hiszen te jól tudsz mindeneket!

S te, fényes szép angyalsereg,

A békességet is ismered!

A békesség – te jól tudod- meleg cipő:

És édesanyja a bánsági búza.

A békesség a nagy hegyek nyugalma:

És homlokukat a Tátra koszorúzza.

 

A békesség egy csendes kicsi napsugár talán,

Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:

De máshol még nem látják szegény magyar szemek,

Csak Pozsony ős Dunáján, és Szent Anna taván,

A békesség a kassai harangszó,

S a székely falukon a pásztorok miséje

Kétszerte szent!

Dicsőség a magasságban. Kicsi Jézus,

Tedd, hogy legyen békesség idelent!

Dicsőség, dicsőség a magasságoknak

Békesség a földön, békesség, békesség.

Vissza az újság tetejére

Isten feltárja belső világát

Karácsonykor Isten feltárja belső világát. Közénk lép a Második Isteni Személy, ezzel kiderül, hogy Isten nem belügyként kezeli belső világát, hanem megosztja a legértelmesebb teremtményekkel, az emberekkel. Beletekinthetünk, mi az ő alapállása a világgal.

Mi emberek hozzászoktunk a titkosszolgálatok létezéséhez. Szervezetek jöttek létre azért, hogy kiderítsék, amit hatalommal rendelkezők nem mondanak. S újabban nemcsak államvédelmi célzattal, hanem az ipar és technológia vonalán is felfutóban van a titok kiderítése. Védeni kell a szabadalmakat is. Mindez nem elítélendő dolog, de nyilvánvaló jele annak, hogy akármekkora is az információáradat, nem biztos, hogy arról beszél a világ, ami igazán érdekli az embereket.

Isten belső világához nem kell titkosszolgálat. Szokták az Egyházat is titkosszolgálati eszközökkel figyelni. Ha hitelesen él a keresztény ember, akkor ez a vizsgálat enyhén megmosolyogtató.

Nyilvánvaló dolog, hogy vannak belső ügyeink, amelyek nem tartoznak akárkire, de Istenre minden tartozik, mert ő ismer bennünket a legjobban.

Isten a legerősebb, mert magától feltárja belső világát, s nincs mitől félnie, mert ott csak szeretetet találunk. Félnivalója annak van, aki mást keres ott. De megtérni sohasem késő.

Sánta János

Vissza az újság tetejére

Örömteli pillanatok

„Zeng a harang hívó szóval, e szép ünnep estelén. Összegyűltünk, oltárodnál kél szívünkben új remény”- zengett a szentmise bevezető éneke Szent András ünnepén, templombúcsúnk napján. S a harang hívó szava halló füleket talált, hisz szinte megtelt templomunk, hogy együtt imádkozzon Osztie Zoltán atyával, belvárosi plébánossal (aki egyben a KÉSZ elnöke is), aki 30 éve újmisésként ebben a közösségben kezdte meg papi szolgálatát. Öröm volt számunkra ez az este, mert megannyi elfoglaltsága ellenére eljött közénk, hogy a hit évének kezdetén útmutatást adjon nekünk a körülöttünk folyó események megértésében, a hatásaikon történő felülemelkedéshez.

A hit éve feladatot jelen minden keresztény ember számára. Az első feladat az, hogy szembesülnünk kell a hitünkkel, hiszen Európa már megtagadta keresztény gyökereit (lásd brüsszeli karácsonyfa), hazánkat pedig annak alkotmányba történő beemelése belső és külső támadások középpontjába helyezte. Azért is kell ismét átgondolni hitünket, mert Jézus minket is megváltott, bennünket is hív teremtő művének kiterjesztéséhez. Keresztény életünk alapjául a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat (még ha ki is gúnyolnak érte) szolgál, ami az imáinkon keresztül valósul meg. Imáink során személyesen szólítsuk meg az Atyát, a Fiút, a Szentlelket és Máriát. Megszólításunk akkor az igazi, ha annak kapcsán nem Én, hanem a Te a fontos. (Gondoljuk csak végig a Miatyánkot.) S ha megtanultunk jól és nem szokásból imádkozni, tenni a hit dolgait, nem fog bennünket elsodorni a világ.

Számot is tudni kell adni hitünkről. Ez csak akkor lehetséges, ha életünket Jézus Krisztushoz igazítjuk, ha minden életre igent mondunk, megvalljuk a családhoz, egyházhoz és nemzethez tartozásunkat. Nem szégyelljük, hogy keresztények és magyarok vagyunk. Igaz, ennek megvallására rögtön rázendít az antszemitázók és fasisztázók kórusa. Rögtön oktatni is kezdenek bennünket az „eus és usás” oktatók. Ám tanításra és kioktatásra a 40, illetve 200 éves múltjuk nehezen jogosítja fel őket, hisz mi magyarok a Kárpát-medencében 1100 éves, a történelemben rengeteg nyomot hagyó múlttal rendelkezünk. Bevallották már nem egyszer, a múltat el kell törölni, mert az a legjobb módszer egy nemzet eltüntetéséhez.

Vegyük észre azt, hogy nekünk, magyaroknak és Európának szüksége van Jézus Krisztusra. Emeljük hát fel fejünket és legyünk büszke nemzet, aki a múltját a jelenben erőforrássá alakítva épít egy új világot és szebb jövőt.

Ehhez a címszóhoz szorosan kapcsolódik az advent 3. vasárnapi eseménysor is, ahol délelőtt a jubiláns házasok közösen adnak hálát az együtt eltöltött 25,50, 60-tól 71 évig. Délután pedig a zene veszi át a szerepet, hogy a felcsendülő dallamok elősegítsék szíveinket a Betlehemi Kisded méltó fogadására. Erről a januári számban olvashatunk bővebben.

Egy dolog ebben az évben kimaradt (lehet, hogy több is, de azokat küldjétek át ímélen a levelezési címre) ebből a rovatból. S ők a polgárőrök. Az a szűk csapat (33 személy), aki mind az egyházi, mind az önkormányzati rendezvények háttérbiztosítását megoldja, és éjszakák sokaságán járja a falu utcáit, hogy az értékeinkre vágyódókat, a községünket szépítő dolgok vandál pusztítóit meggátolja sátáni terveik megvalósításában. Köszönjük itt az örömteli rovatban a reánk fordított idejüket, a pálya széléről bekiabálóknak pedig üzenjük, hogy sorainkat bővítve szavaikat váltsák tettekre.

2012.11.30. emjé

Vissza az újság tetejére

Öröm útjára lépni

Ha megnézzük a körülöttünk lévő világot, lesír róla, hogy változást akar. A változás lépéseinek megalkotását tűzte zászlajára Egyházmegyei Zsinatunk, a változás módjáról szólt a templombúcsúi prédikáció, és annak lehetőségeit lebegteti meg a „Gyorsuló idő” című írás is.  A változás olyan, mint a maratoni futás, mely mint minden futás, az első lépéssel veszi kezdetét. Az első lépést - nem másokra és másoktól várva - nekem kell megtennem, melyre az alábbi recept megvalósítását javaslom magunknak:

Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.

Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetekben is.

Szívből ismételgesd: Isten, aki szeret engem, mindig jelen van.

Szüntelenül törekedj, hogy az embereknek csak a jó oldalát lásd.

Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.

Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb.

Munkádat örömmel és vidáman végezd.

A látogatókat mindig szívesen és jóindulattal fogadd.

A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz el.

Ha minden együtt az örömöt terjeszd, biztos lehetsz abban, hogy magadra is rátalálsz

Vissza az újság tetejére

Gyorsuló idő

Mindig megdöbbenünk, milyen gyorsan elszaladt megint egy év, még szerencse, hogy az egyházi év előbb kezdődött, az adventi várakozással, így fel tudtunk készülni a „világi” időszámítás új esztendejére. Az emberben mindig lappang egy kis gyász és keserűség, mert eltemettünk egy évet a saját életünkből is, de van benne egy kis diadalérzet is, hiszen életben maradtunk, túléltük ezt a nehéz évet is, nemsokára várhatjuk a tavaszt és talán a kisebb fűtési számlákat is. Jómagam sosem voltam a nagy szilveszteri mulatságok híve, mindig elcsodálkoztam azon, az emberek mennyi pénzt költenek tűzijátékokra, pezsgőre, mitől ez az össznépi, sőt összemberi vidámság, amitől inkább szomorkodni kellene, hogy ismét kevesebb lett a földi időnk, vagyis alkalmunk a békés, értelmes munkára és jócselekedetekre. Persze „fiatalság – bolondság”, a fiatalok úgy érzik, rengeteg idejük van, az öregek pedig fázósan összehúzódnak, alig tudják kivárni az éjfélt, és szerencsések, ha van még kivel koccintaniuk a Himnusz elhangzása után.

Minden évben gyorsabban telik az idő. Nemcsak mi érzékeljük így, hanem az események is egymásra tolódnak. Már nemcsak a tegnapi hír számít réginek, hanem az egy órával ezelőtt felröppent is, hiszen az internet és a világtelevíziók korában a nyomtatott sajtó is csak kullog a történések után. A hírközlés valóban egyetlen világfaluvá tette az egész földgolyót, de egyúttal megérthetetlenné és átélhetetlenné is, hiszen nincs időnk felfogni és súlyuk szerint kezelni az eseményeket. Egyre kevesebben pazarolnak időt egy jó könyvre, a gyermekek és fiatalok a számítógép előtt ülnek és virtuális, vagyis képzeletbeli kalandokkal múlatják az időt, ami felettük és bennük is kegyetlenül fogy, cél és értelem nélkül.

Az előrejelzések szerint megint rossz évünk lesz, szegény magyaroknak. Mondhatnánk, már megszoktuk, de a rossz dolgokat nehéz megszokni, s ha mégis, az nagyobb bajokat jelez. Nekünk, keresztényeknek talán kicsivel könnyebb viselni a terheket, mert ahogyan Krisztus királysága sem e világról való, ugyanúgy a mi vigasztalásunk sem ígéri, hogy egyre jobb lesz az életünk és könnyebb a mindennapi teher. Egyre több az éhező, a nincstelen és a caritas, a szeretet, a karitatív gondolkodás egyre tanácstalanabb, amikor milliók, sőt milliárdnyi ember vár segítségre, mindennapi kenyérre. A félelmetesen gyorsuló időben szertefoszlanak a hitek és hiedelmek, hogy az ember igába hajtja a természetet, hogy a tudomány majd megoldja az emberiség gondjait, s hogy utódaink élete egyre szebb és jobb lesz, ha mindenki szorgalmasan dolgozik. Mindnyájan érezzük, hogy egy civilizáció végére értünk, mely fölemésztette a Föld kincseit és immár az emberi létezést is veszélybe sodorta.

Ahhoz, hogy tiszta szívvel valóban boldog új esztendőt kívánjunk magunknak és az egész világnak, nekünk is magunkba kell szállnunk: Vajon megtettünk-e minden tőlünk telhetőt, hogy előkészítsük „az Úr ösvényeit” és felkészüljünk az idők végére, amikor új eget, új földet kapunk a romlandó régi helyett? Vajon tudunk-e hazát teremteni ebből a szegény, meggyötört kis országból, és emelt fejű nemzetet a megalázott, rettegő lakosságból?

Adjon Isten mindannyiunknak erőt és hitet az országépítéshez úgy, hogy közben Isten országát is építgessük, legalább önmagunkban és szeretteinkben!

szszp

Vissza az újság tetejére

Imádság a Szűzanyához

Mária, az új világ hajnala, az élők édesanyja, terád bízzuk az élet ügyét. Tekints le, ó Anyánk, a gyermekeid sokaságára, akiket nem engedtek megszületni, a szegényekre, akiknek az élet túl nehéz lett. Tekints le azokra az emberekre is, akik embertelen erőszak áldozatává lesznek, az öregekre és betegekre, akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek. Tedd, hogy akik hisznek Fiadban, szilárdan és szeretettel merjék hirdetni korunk emberének az Élet Evangéliumát. És eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az életet mindig ajándékként fogadjuk.

(II. János Pál pápa)

Vissza az újság tetejére

Közeledés, távolodás

Kínai tanmese

  Egy szent tanító a Gangesz partján készült a rituális fürdőjére, amikor a közelben egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és megkérdezte:

 - Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?

 A tanítványok gondolkodtak, s az egyikük így szólt:

 .Amikor elveszítjük az önuralmunkat, kiabálunk.

 - De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt, amit akarsz - mondta a tanító.

 A tanítványok nem találták a választ a szent a következő magyarázatot adta:

 - Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.

 Amikor két ember megszereti egymás, annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van köztünk.

 A tanítványaira nézett, és így folytatta:

 - Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon! Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön a nap, hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem találjátok a visszavezető utat!

Vissza az újság tetejére

Egyéb hírek

A Szent Borbála Családi Napközi várja a kisgyermekeket bölcsődés korosztálytól! Amit nyújtani tudunk: napi négyszeri étkezés, korosztálynak megfelelő fejlesztő foglalkozás, hitoktatás, igény szerint angol nyelvoktatás, logopédiai ellátás, néptánc oktatás.

Tervek szerint a Szent Borbála Vendégház 2013. május elsején megnyitja kapuit! Tizennyolc fős minőségi ifjúsági szálláshellyel, gazdagítva ezzel falunk életét.

Elérhetőségek:

E-mail: sznagyerzsi@freemail.hu

Tel.:+36204955049

Cím: 2659 Érsekvadkert, Jókai út 43.

Dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.január 21. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkészmikulás

December 8-án járt csapatunknál "cserkész-mikulás''.

10:00 órakor kezdtük a napot zászlófelvonással, imával . Ezt követően kirajzottunk a faluba, a kiscserkészek Csipkerózsikát mentették meg, ahol a nagyobbak akadályversenyen vettek részt, ahol a gyerekek (kis)cserkésztudásukról adtak számot.

Átfagyva, éhesen ér vissza mindenki a cserkészházhoz, ahol forró tea és finom ebéd várt mindenkit.

Ebéd után - kicsit a Mikulás válla fölött áttekintve _ adventi hangulatot terem- tettünk néhány adventi-karácsonyi énekkel. Néhány gondolattal közelebb kerültünk a betlehemi Kisjézushoz, aki annyira szeretett minket hogy közénk született, és hibáink bűneink ellenére is jászlához vár minket.

Az elmélkedés után kézműves foglalkozás volt ahol mindenki megtalálhatta a magának megfelelő elfoglaltságot.

Nem hiába vártuk a Mikulás bácsit sem, mert személyesen jött el hozzánk, és mindenkinek egy csomag kíséretében dicséretet, dorgálást adott.

A legutóbbi kirándulásunk képeit néztük meg közösen.

Közös szentmisével zártuk a napot.

Kuris R.

Kis, karácsonyi ének (részlet)

Tegnap harangoztak,

Holnap harangoznak,

Holnapután az angyalok

Gyémánt-havat hoznak.

 

Szeretném az istent

Nagyosan dicsérni,

De én még kisfiú vagyok,

Csak most kezdek élni.

 

lsten-dicséretre

Mégiscsak kiállok,

De boldogok a pásztorok

S a három királyok.

 

Én is mennék, mennék,

Énekelni mennék,

Nagyok között kis Jézusért

Minden szépet tennék,

 

Új csizmám a sárban

Százszor .bepiszkolnám,

Csak az Úrnak szerelmemet

Szépen igazolnám,

 

Áldott, békés karácsonyt

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Idén huszadik, jubileumi alkalommal rendezte meg a Cseh Köztársaságban lévő Zdar nad Sazavou-i Kolping Család november 16-18. között nemzetközi labdarúgó tornájukat, melyen ezúttal is részt vett az érsekvadkerti kolpingos csapat. A magyar ajkú résztvevők táborát gyarapította még a Csíkszeredából és Gyergyószentmiklósról érkezett két társaság, s a többi cseh alakulattal kiegészülve így alakult ki a torna 11 résztvevős létszáma.

Egy öt- és egy hatfős csoportban zajlottak a küzdelmek, majd az első négy-négy helyezett játszott egymással az egyenes kieséses szakasz során. Mindhárom magyar csapat sikerrel vette a csoportkört, azonban elődöntőig csak az érsekvadkerti csapat jutott, ahol azonban őket is sikerült megállítaniuk a későbbi győzteseknek. A bronzmérkőzésen sikerült bizonyítaniuk, hogy nem véletlenül esélyesek minden évben a hazánkból érkezett fiatalok a végső győzelemre is. Idén meg kellett elégedniük a dobogó harmadik fokával – amely semmi esetre sem tekinthető kudarcnak egy ilyen erősségű mezőnyben –, de megfogadták: jövőre a legfényesebb éremmel térnek haza.

A jubileumi tornát Zdar egyes számú alakulata nyerte, akiket Horni Kosov csapata követett a képzeletbeli dobogón, megelőzve Érsekvadkertet. Csíkszereda az ötödik, míg Gyergyószentmiklós a nyolcadik helyen zárt.

Az év háta lévő részében nem szervezünk nagyobb dolgot, hogy minél többen részesei lehessünk az egyházközség életének (karácsonyi készület, betlehemezők fogadása, pásztorjáték). A szilvesztert azonban most is közösségben tervezzük megülni, melynek elengedhetetlen része az éjféli (3/4 12-től) templomi szentségimádás.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A november 27-i ülésen (még kettő várható decemberi lapzártánk után, amit az oktatási rendszer változása és a költségvetési számok ismertté válása indokol) az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Tájékoztatás önkormányzatunk 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

2013. évi költségvetési koncepció, számolva az oktatás területén bekövetkező változásokkal.

Megállapodás a marcali hulladékkezelő használatából eredő kompenzáció tárgyában.

Megbízási szerződés jóváhagyása a KRODA Pályázatíró Kft.-vel (sportcsarnok).

Sportcsarnok tervezési szerződés jóváhagyása.

Döntés a szükséges földterületek megvásárlásáról vételár megjelöléssel.

Gázfogadó állomás földterületének önkormányzati tulajdonba kérése.

Vételárak értékbecslést követő megállapítása a központon lévő két (Antal János, Vitéz István) üzlethelyiség esetében.

December 10-én megtartott ülésünkön döntés született az iskola működtetésének átadása tárgyában, mely már magában foglalta a dr. Hoffman Rózsa nevével fémjelzett leirat tartalmát is. Ugyanekkor született határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő megállapodásról és teljességi nyilatkozatról. Mivel az iskola kikerül a társulási keretből, az óvodák tekintetében módosítottuk az Ipolyvecével meglévő Társulási szerződésünket. Végső pecsét is rákerült az iskolánk területén megépülő sportcsarnok pályázatára is.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Emlékeztetőül: Karácsony I. napján: éjfélkor, fél 8 – fél 10 óra (Pusztaberkiben fél 12)

Karácsony II. napján: fél 8 és fél 10 óra a szentmisék időpontja (Pusztaberkiben fél 12)

Dec.23-án, ádvent 4. vasárnapján, a fél 8-as szent mise után rövid irodalmi, és elmélkedéssel egybekötött karácsonyi előzetes ráhangolódást tartanak a hittanos gyerekek.

December 31-én hétfőn este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise

Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra

Január 1. Újév napja, parancsolt ünnep, az újesztendőt Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, mise mulasztással, szentmisék: fél 8 - fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

 Vízkereszt: Jan. 6-a, Minden szentmise elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel

 Január 23-án, szerdán este imaórát és szentmisét ajánlunk fel a keresztények egységéért.

KERESZTELÉSEK:

            21. Molnár Zselyke Júlia (dr. Molnár Arnold - Holman Diána) 

            22. Fábián Damján (Fábián László - Csejk Erika)

            23. Zemeny Benjámin (Cserni Miklós- Kristóf Lydia)

            24. Gere Csanád (Gere Zoltán – Vodnák Veronika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-

HALOTTAINK:

            47. Koza Istvánné, sz. Mészáros Borbála (1943)

            48. Szakács Ferenc (1934)

            49. Pinke István (1936)

            50. Sági Józsefné, sz. Czinege Mária (1932)

            51. Jakubecz Jószef (1945)

            52. Kordics Istvánné, sz. farkas Erzsébet (1928)

            53. Gál Gézáné, sz. Kovács Mária (1933)

            54. Nagy Károly (1929)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    - Papi hivatásokért

4. péntek        - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, fia, veje, élő és elhunyt családtagokért

5. szombat     - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szülei és hozzátartozók

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk és hozzátartozók, valamint Nagy Károly, felesége Vidó Mária és lányuk

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, nagyszüleik és hozzátartozók

6. vasárnap   - Majer István, szülei, anyósa, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Mrekvicska János, szülei, apósa Fábián József, felesége Czinege Margit és hozzátartozók

7. hétfő           - Csillag István, szülei és nagyszülők

11. péntek     - Halaj Mihály, unokája, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács János 1. évforduló, szülei, nagyszülei, Dombai János, felesége Erdős Emerencia, Berényi István, felesége Gubik Erzsébet és elhunyt családtagok

12. szombat   - Varga Szilárd, felesége Margit, gyermekeik, vejük Bakó László, élő és elhunyt családtagok

                        - Péter István és szülei, Boda Gergely hősihalott és fia és Kovács Gergely

                        - dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

13. vasárnap - Vincze János, szülei és hozzátartozók

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és nagyszülők

                        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük és a család halottaiért

14. hétfő        -

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök - Boda, Valkó és Beke család élő és elhunyt tagjaiért

18. péntek     - Halaj Ferenc, testvérei, szüleik, apósa, anyósa

                        - Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottaiért

                        - Murányi István, felesége, fiuk, menyük és hozzátartozók

19. szombat   - Szakács János 5. évforduló, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Halaj Károly, szülei és nagyszülei

20. vasárnap - Kristók István, Kopcsák János Tamás és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, szüleik, bátyjai János és József és nagyszülők

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök -

25. péntek     -

26. szombat   - Hornyák Kálmán, felesége Berze Margit

                        - Dósa János, édesapja, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjai

27. vasárnap - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Kristóf Józsefné Antal Mária, édesanyja, apósa, anyósa

                        - Csabák István, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre