Vadkerti harangok
2012. március


Bevonul a béke királya
Szentmiseszándékok
Akit szeretünk
A húsvéti jelenések miértje
A csend
A válság erkölcsi hozadéka
Krisztus a kereszten
A valódi győzelem
Lelkigyakorlat az erdőben
Zakeus vallomása
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Bevonul a béke királya

A Jeruzsálembe való bevonuláskor a tanítványok és a pászka ünnepére érkező zarándokok nagy lelkesedéssel, hozsannázva, mint királyt köszöntik Jézust. A szenvedéstörténet folyamán a tanítványok gyáván magára hagyják Mesterüket, a néptömeg egy része pedig a vezetők bujtogatására Jézus ellen fordul. A keresztre feszítést követően Jézus királysága a kivégzést végrehajtók és az azt szemlélők számára már csak a gúny tárgyát képezi.

Az eltérő hangulat ellenére az evangélisták szemléletében a két esemény szorosan összefügg. Egyfelől Jézus magatartására mindvégig ugyanaz jellemző: egyszerűség, alázat, erőszakmentesség. Másfelől mindaz, ami Jézussal történik, benne a dicsőséges bevonulás és a megalázónak tűnő szenvedés, annak az üdvözítő tervnek felel meg, melyet Isten az ószövetségi próféták által előre meghirdetett.

A jeruzsálemi bevonulást az evangéliumok egyértelműen messiási megnyilvánulásként mutatják be. Az ünnepi hangulatban vonuló néptömeg, a ruhák, a lombos ágak útra terítése uralkodónak kijáró tisztelet jelei a Galileából érkező vándortanító számára. Ezt erősíti a bekiabálások sokasága, mely annak a reménynek ad hangot, hogy Jézus nemsokára nyilvánvalóvá teszi majd királyi uralmát. Természetesen Jézus is messiási öntudattal közelít a szent város felé. Szemlélete azonban nagyon eltér kortársai politikai várakozásától, ami már abban is kifejeződik, hogy szamárháton halad. Nincsen nála fegyver, nem viseli a hatalom eszközeit, szelíden ülve a szamárcsikó hátán halad a szent város felé. Ő a béke királya, aki nem az erőszak alkalmazásával szerez érvényt az igazságnak, és nem hódítással tesz szert az egyetemes uralomra. Ezt a gondolatot vezetik tovább a szenvedéstörténetet leíró szentírási részek is. Jézus erőszakmentessége nem pusztán a szelíd lelkületében és magatartásában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy Isten üdvözítő akaratának engedelmeskedve szabadon aláveti magát az emberi önkénynek.

A jeruzsálemi bevonuláshoz hasonlóan Jézus engesztelő szenvedése és halála is a béke jegyében történt. A béke a Biblia felfogásában azt a harmonikus állapotot jelenti, amelyben az ember mind Istennel, mind pedig az embertársaival bizalommal teli, bensőséges kapcsolatban él. Amikor az Újszövetség szóhasználatát követve azt állítjuk, hogy Jézus békét szerzett számunkra szenvedésével, akkor az üdvösség munkálását állítjuk. Az Ő kínszenvedése nemcsak az Istennel való kiengesztelődést tette lehetővé, hanem azt is, hogy a különböző, egymással vetélkedő és szembeálló nemzetek és népcsoportok megbékéljenek, és Isten új választott népének közösségében, szeretetben találjanak egymásra. A Krisztus követőknek ugyanis innentől egyedül Jézus lelkülete és magatartása mérvadó, melyben lemondott önmaga jogainak védelmezéséről és minden fajta erőszakról, tanújelét adva ezzel, hogy a rosszat csak jóval, az erőszak bűvkörét pedig önfeláldozó szeretettel lehet legyőzni.

Jézus példája mindenkori felszólítás arra, hogy a nehéz helyzetünkben is a béke munkálóivá kell váljunk, hogy beteljesedjék életünkben a nekünk szóló hegyi beszédi ígéret: „Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak fogják majd őket hívni”. Ezzel a zárógondolattal kíván kegyelmekben gazdag húsvétot olvasóinak a Vadkerti Harangok szerkesztősége.

(KI-emjé)

Vissza az újság tetejére

Akit szeretünk

A keresztény szóhasználat szerint Jézus a húsvéti bárány, aki feláldozza magát értünk. Ő az Isten Báránya, akinek önfeláldozása megváltást hozott az emberiség számára. Éppen ezért a húsvéti ünnephez a bárány tartozik és nem a nyúl. A zsidók az Egyiptomból való szabadulás emlékére ülték meg a húsvétot, amely során bárányt fogyasztottak. A törvény előírta, hogy Niszán hónap tizedik napján kellett otthonukba vinni egy hibátlan bárányt, amit a tizennegyedik napon készítettek el ételként. Közben négy nap telik el. Mi történhetett ez idő alatt a báránnyal? Könnyen kitalálhatjuk: a gyerekek állandóan játszottak a kis báránnyal. És közben megszerették. És azt is könnyen elképzelhetjük, hogy milyen fájdalmat jelenthetett számukra, amikor néhány nap elteltével megölték a kis állatot, hogy megsüssék és megegyék. Hirtelen szembetalálják magukat annak elvesztésével, halálával, akit szerettek.

Ma, nagypénteken Jézus halálára emlékezünk. Annak a Jézusnak a kereszthalálára, aki ártatlan, és akit szeretünk. Úgy gondolom, hogy a kereszt titkából mit sem értenek meg azok, akik nem szeretik Jézust. Talán együttérzés vagy felháborodás ébred bennük, ha ártatlannak tartják őt, talán igazságtalannak tartják a halálos ítéletet, talán sajnálkoznak a kereszthordozással járó rettenetes fájdalmak láttán, de mindez nem elegendő a kereszt titkának megértéséhez. Ha a keresztre tekintve nem ébred bennünk szeretet, akkor nem értettük még meg, hogy Jézus szeretetből tette mindezt. Isten egészen különleges, egyedülálló módon mutatta meg, hogy mennyire szeret minket: saját Fia életáldozatával. Mi változik meg Jézus életáldozatával? Mi változik meg Jézus kereszthalálával? A keresztény szóhasználat szerint Jézus szenvedése és kereszthalála megváltást hozott az emberiség számára. A megváltás azt jelenti, hogy Isten többé már nem mint bűnös emberekre tekint ránk, akik büntetést érdemlünk, hanem mint megváltott emberekre. Az isteni irgalom, a megbocsátás, a kegyelem kiárad felénk. Mondhatjuk tehát azt, hogy Jézus azért jött el közénk és azért áldozta fel magát, hogy Isten, a mennyei Atya másként tekintsen ránk. Ebben talán van igazság, de minden bizonnyal helyesebb volna a másik oldalról közelítve megfogalmaznunk az eredményt: Jézus azért áldozta fel magát a kereszten, hogy mi, emberek másként tekintsünk Istenre. Úgy tekintsünk rá, mint aki a legvégsőkig elmegy, csak hogy megmutassa, kifejezze irántunk való szeretetét. Ne félelemmel és rettegéssel gondoljunk rá, hanem a kibékülés vágya, a gyógyulás vágya, a lelki felemelkedés vágya vezessen minket hozzá.

Az elmúlt napokban utazás közben a rádiót hallgattam. Emlékszem egy reklámra, amely egy televíziós filmsorozat igyekezett népszerűsíteni. Az alig egy percig tartó során kétszer vagy háromszor is elhangzott a következő kijelentés: Bosszú mindhalálig. Magamban elgondolkoztam azon, hogy ki lehet kíváncsi a halálig tartó bosszúra, mert én biztosan nem. Vagy a bosszú ennyire benne él az emberekben? Ha a bosszú erősebb az emberekben, mint a megbocsátás, akkor egyáltalán nem keresztény világban élünk, és ennek a világnak újra és újra hirdetnünk kell Krisztus keresztjének üzenetét: a megbocsátást. Egy Jézusról szóló filmet talán ezzel a mondattal lehetne reklámozni: Megbocsátás mindhalálig. Isten, aki szeret minket, megbocsát nekünk.

Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

A húsvéti jelenések miértje

Jézus születése nagy titok, de benne az egyetemes emberi tapasztalat asszisztál a hitünkhöz. A föltámadás már jóval nehezebb titok. Még a szemtanúknak sem volt könnyű elfogadni. Miért? Mert nem asszisztált hozzá a tapasztalat úgy, mint a születéshez és a halálhoz. A feltámadásra reagálva ösztönösen a legendák és a mondák világa jut az eszünkbe. Még a csodálatos gyógyulást is könnyebben elfogadjuk, mert az a biológiai létformánkon belül történik. A feltámadás hitének legnagyobb próbatétele az, hogy ellent mondani látszik a halál egyetemes emberi tapasztalatának. S ebben a titokban elemi erővel feltárul előttünk az, amit a teológia úgy nevez, hogy természetfölötti.

Ebből a háttérből kezdjük megérteni, miért vannak a különféle húsvéti jelenéssel. Miért nem elég az, hogy Jézus egyetlen ünnepélyes megjelenésével tanúsítja föltámadása valódiságát az apostoloknak. Ha Tamás nincs ott és nem hisz a többieknek, magára vessen. Miért nem elég egyetlen egyszer meglátniuk a Fénybe Öltözöttet? Azért, mert ez a titok elemi módon szembeszegül a halál tapasztalatával. Meg kell hát győzni az érzékeinket.

Próbáljunk ki hát egy lélektani kísérletet. Magam is meglepődtem, amikor az apostolok reagálását kutattam. Egy szót sem mertek kimondani, amikor a Föltámadott először megjelenik nekik. Hány kis elemista van így, amikor eljött a püspök a bérmálásra. Amikor megkérdezte nevüket, volt, akinek ajkára fagyott a szó. Hányszor van úgy, hogy egy nagy tekintély megjelenésekor elfogódottságunkban még köszönni is elfelejtünk. Mint az apostolok. A pszichológia hitelesíti, hogy a bennünket váratlanul érő, sokkoló jelenségekre lelkileg nem tudunk hirtelenjében reagálni. Megmerevedünk, mint nyúl az út közepén, amikor elkapja őt autónk reflektorának fénye. Az apostolok lelki reagálása tökéletesen hiteles, mint az is, hogy időbe telik, amíg lelkileg meg tudják emészteni a teljesen váratlan eseményt.

Így már megérthetjük a húsvéti jelenések többes számát. Lassan felismerjük, hogy a Feltámadott minden érzékszervünket meg kívánja győzni. Először a látást: „Láttuk az Urat”. Aztán a hallást: „Én vagyok, ne féljetek!” Sőt a tapintást is Tamás apostolon keresztül: „Tedd ide ujjadat a sebek helyére!” „Tapintsatok meg!” De hol marad a szaglás és az ízlelés érzéke? Azt is megtaláljuk a húsvétot követő igeliturgiákban. Ugye emlékszünk a Genezáreti-tavon történő éjszakai halászatra Péter és János esetében, akik a nagy események után visszamennek eredeti foglalkozásukhoz, a halászathoz. Éjjel azonban egy halat sem fogtak. És akkor, a hajnali fényben váratlanul megint megjelenik nekik a Föltámadott. Újabb hálókivetésre bíztatja őket. És bőséges a halfogás. Az evangélium, még a halak számát is leírja.

Pillanatkép a húsvét utáni hétnapokból. Jézus megjelenik a parton, s megszólítja tűznél ülőket. A parázson hal sül. Mellette kenyér. Ismerős párosítás. Ugye emlékszünk, amikor meg is sokasította azokat. S most köddé foszlanak a mítoszok és legendák világa a mindennapok valóságában ezzel a mondattal: „Jöjjetek, reggelizzetek!”  Az ufó-látnokok sosem számoltak be arról, hogy az „égi jövevényeket” enni látták volna. A húsvéti jelenések megostromolják mind az öt érzékszervünket. Ezzel a jelenéssel még a szaglás és az ízlelés érzékét is. Most már jobban megérthetjük a jelenések többes számát.

Csupa megkapó kép a hétköznapok realizmusából. János felismeri: „Az Úr az”! Péter gyorsan rendbe szedi magát, mert „neki volt vetkőzve”. És nem merik megkérdezni: „Ki vagy Te”? Hiszen tudják jól. Ő az, persze, hogy Ő. Mégis valahogy más. Szólni sem tudnak, pedig már látták a Feltámadottat.

Igen, a lélektani reagálás hitelessége. Megjelenik nekik a hétköznapokban is. Egészen váratlanul. Az érzékek ostromállapota ez. S végül mind az öt érzékszerv megadja magát a Feltámadott valóságnak.

(béel)

Vissza az újság tetejére

A csend

A csend az Ige gondolati közvetítője. A csend a harctéren az ágyúk dördülésének rosszat sejtető előjele. A szeretet légkörét uraló csend magában hordozza az elkövetkező történések szépségét. A csend nemcsak a teljesség jele, hanem maga a teljesség.

A csend aranyat ér, mondja az egyik közmondás. Ha beszélgető emberek között vagyunk, bölcs dolog hallgatni, elrejteni magunkat.

Sokszor a dolgok gazdagabban szólnak, mint mi. A vörösen lángoló ég, a zavaros folyó, az őserdő hangzavara, jelei valamilyen történésnek.

Ha elhallgatunk, felmorajlik bennünk a mélység vize. Ki kutatta fel tudatunk „föld alatti” rétegeit? Senki. Ezért a csend lehet mélyebb vagy sekélyebb, de végsőpontjait ritka, aki eléri. A csendben megszólalnak a hangon túli hullámok, amelyek észlelhetetlenek látható világunk számára.

A csend gyakran beszédesebb a szónál. Bizonyos titkos jelrendszerrel beszél. Ezért jobb hallgatni, másoknak teret hagyni, hogy megszólalhassanak. A hangnak határai vannak, a csend a végtelen határait érinti.

A csendben olyan igazságok és színek jutnak kifejezésre, amelyeket csak álmunkban tudunk megsejteni. Engedjük át magunkat bizalommal a magány beszédtelenségének, amely a csend egyetlen igaz barátja, és gondolkozzunk el a világ folyásáról.

A csend megerősít bennünket, és megőrzi testünk és lelkünk tisztaságát nagyobb erőfeszítésekhez, nagyobb ugrásokhoz. Általa látókörünk is kitágul. Ezért szívesen fogadjuk a csendet földi utazásunk állandó kísérőjeként. Ha engedelmeskedünk a csendnek, hamarosan észrevesszük, hogy tartalmasabbak, bölcsebbek leszünk.

A csend a legnemesebb lelkigyakorlat. Általa figyelmesebbek, érzékenyebbek, gondolkodóbbak leszünk. A csend a tudatlanság nagy tanítója. Nem hiába kiáltott fel Pascal: „Ne hagyd el hiába a szobád magányát!” A magány félelemmel tölt el bennünket, és sokszor rettegve közeledünk feléje, ugyanakkor a magány csendje által leszünk gazdagabbá, mert a Lélek mind magasabb csúcsok felé emel bennünket, amikor egy-egy pillanatra az igazság felvillanásaiban megérezzük az abszolút boldogságot, azt a boldogságot, amely csak azoknak elérhető, akik szeretnek.

(M. Vetus)

Vissza az újság tetejére

A válság erkölcsi hozadéka

Nehéz dolog, de a keresztény embernek kötelessége mindig a dolgok jó oldalát nézni. Azért van ez így, mert hiszünk Isten végtelen bölcsességében és jóságában, gondviselésében, a teremtés és a megváltás tervében. Az a politikai, gazdasági, erkölcsi válság, amelyet a világ és Magyarország a többség számára váratlanul átél, akár a javunkra is válhat, mint minden megpróbáltatás. Egy haszonszerzésre alapuló globális rend kapott halálos sebet, és a Leviatán haldoklásában is rettenetes, mert milliókat tesz földönfutóvá egyetlen végvonaglása is. A „szentnek” tekintett GDP-növekedés mínuszba fordult, immár kénytelenek vagyunk beismerni, hogy „semmik vagyunk”és nem leszünk minden, mint ahogyan azt egykor az Internacionálé ígérte a zavaros fejű embereknek, szovjet szuronyok árnyékában. Az emberiség faji és osztályszempontú üldözése helyett valami rettenetesen új és egyben régi szörnyeteg telepedett a világra, a Mammon uralma, az a kamatrabszolgaság, mely legalább félezer éve működik, de amelynek bilincsei most már egész népekre csattannak rá - miránk, magyarokra is.

A keresztény egyházat nem érte váratlanul a válság, mégis nehéz megnyilvánulnia, hiszen Istennek felelős, nem a császárnak, de alávetett helyzetben is felelős híveiért, akik útmutatást és vigaszt várnak papjaiktól. Időnként megpróbálom elképzelni XVI. Benedek pápa helyzetét, milyen hatalmas külső és belső nyomás nehezedik rá, Szent Péter utódjára, a világ legnagyobb erkölcsi tekintélyére. A Vatikáni Állam mindössze nyolcvan éves, de a kétezer éves egyház milliárdos létszáma és az egymillióra tehető papság ettől a tekintélytől vár biztos eligazítást egy olyan korban, amikor birodalmak dőlnek össze és dicsőséges eszmék válnak nevetség és megvetés tárgyává. A szegénység, az éhség, a klímaváltozás, a keresztényüldözés diplomáciát igényel éppúgy, mint a más világvallásokkal folytatott, időnként reménytelennek tetsző párbeszéd. A legnagyobb probléma azonban most kétségtelenül a világkapitalizmus válsága, mely könnyen folytatódhat egy minden eddiginél pusztítóbb világháborúval vagy a diktatúrák megerősödésével, a „feleslegessé” vált népcsoportok lassú vagy gyors kiirtásával. A minden eddiginél nagyobb katasztrófát jómagam is évtizedekkel ezelőtt megjövendöltem, mint legtöbb jövőkutató és sci-fi író, de a világpolitikai „elitje” úgy ül a töklevél árnyékában, akár a bibliai Jónás. A keresztények többsége is így üldögél, titokban reménykedve, hogy különalkut köt Istennel, pedig ebben a válságban nem létezik ilyen különalku.

E sorok, amikor megjelennek, fortyog Görögország, s támadások tömkelegét zúdítja ránk a brüsszeli gépezet, valamint a posztkommunisták a (vad)kapitalizmus hamis prófétáiként tizedelik meg Magyarországot és a világot. Nehéz ilyenkor mit mondani, a teljes törvénytelenség idején. De talán e hatalmas válság végre megerősíti a kereszténységet, megerősíti a pápaságot, az egyetlen, krisztusi örökséget, mely fenntarthatja és élhetővé teszi ezt a földi világot. Hiszek abban, hogy ez a totális válság lehetőséget ad az elfeledett és gyakran kicsúfolt parancsolatokhoz való visszatérésre, és ismét kereszténnyé teszi lélekben és testben Európát és a világot. Ez talán az isteni terv, melynek most szenvedői, de ha jól működünk közre, hitben, lélekben, kegyelmekben győztesei is lehetünk. Köszönjük, Uram, ezt a nagy, fájdalmas leckét!

Vissza az újság tetejére

Krisztus a kereszten

Kitárt karjával ég és föld között
Rám néz, még itt van… élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít, azt suttogja: szeress!
 
Értem függ a fán, ujjai tárva,
Nem lehet többé a szívem bezárva.
Igen, jól látom, Ő felém tekint.
Kezét szög tartja, csak a szemével int.

 

Jézus, Megváltó megbízást ad,
Szemével üzen: folytasd munkámat.
Legyél jószívű, legyél irgalmas,
Hagyd el a rosszat, mindenkit meghallgass.
Te légy a lábam, szívem és kezem,
Hogyha vállalod, becsukhatom szemem.

 

Kitárt karjával ég és föld között
Rám vár, még itt van élet halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít: jöjj, és engem kövess!
Vissza az újság tetejére

A valódi győzelemről

Ha elfelejtenek vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor - az győzelem.

Ha a jót, amit teszel, vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többiek pont azt teszik, ami neked nem tetszik; ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor - az győzelem.

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy; ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogyan Urad vezet, megelégedett vagy, akkor - az győzelem.

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz - bár azokat nem helyesled -, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor - az győzelem.

Ha körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz, s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor - az győzelem.

Ha sosem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sikereidet kiemelni; ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére; ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor - az győzelem.

Forrás: Isten irgalmát hirdetem szüntelen

Lelkigyakorlat az erdőben

„Az Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse,ami elveszett.”

A kilencvenes évektől kezdődően az Északi körzet kolping családjai nagyböjt eleji hétvégén Érsekvadkerten találkoznak, hogy elvonulva a világ zajától lékben is felkészüljenek a Húsvét méltó megünneplésére. Verőfényes nap volt a március 10, amikor több mint 60, a helyi Kolping és Kalász jelenlévő tagjai mellett, Budaőrsről, Dányból, Dunavarsányból, Herminamezőről, Istenhegyről, Pécsről, Romhányból, Újpestről, Vácról érkezett testvérünkkel közösséget alkotva, aktív közreműködője legyen, Kövesei Ferenc atya, a Kolping mozgalom egyházi elnökének tanításának.. A két napos program alapjául Lukács evangéliumának 19. szakaszának 1-10 verse, Zakeus története, szolgált alapul. Ez adta a témáját az előadásoknak,  a kiscsoportos és személyes feladatoknak, a délutáni erdei keresztútnak, a szombat esti erdei-házi és a vasárnap délelőtti templomi záró szentmisének egyaránt. Most röviden, a teljesség igénye nélkül, megosztom az ott kapott kincset, veled kedves olvasónk, hogy részed lehessen abban, ami úgy megérintett bennünket

Zakeus utólag érzékelte, hogy elveszett ember.

Isten nélkül nincs élet. Aki hisz a fiúban, örök élete van. A ma embere Isten nélkül él és hal meg.

Jézus ma átjön Vadkerten.

Zakeus Jézust akarta látni. Ez volt első lépése volt.

Jézus nem személyválogató. Zakeus remélte, hogy Jézus észreveszi. Látni akarta Jézust.

Kicsoda Jézus? Minden ember vágyik Jézus után, csak ez a vágy betemetődik. Valami hiányzik az életünkből. Jézusban az Isten jön közénk.

Senki sincs véletlenül itt a lelkigyakorlaton egy átdolgozott hét után. Vagyis nem mi, Jézus keres minket. Többet akar velünk tenni, mint gondoljuk. Vonz Jézus, de megköt minket sok földi dolog.

Zakeus akarta látni, hogy kicsoda Ő. A sokaság miatt meg kellett tenni a második lépést. Rangjához nem illő módon fára mászik Te se csak ülj, hanem cselekedj, ha igazán akard látni Jézust.

De Zakeust nagy megvetés vette körül. Az indulat fűtötte a jerikói sokaságot. Összezárultak a vállak. Zakeus két lábon álló erszényeknek látta az embereket. Egyedül maradt.

Ma is sokszor a pénzt hajhásszuk. Jézust meg lehet találni, ha akarom. Mindig van egy fa.

Sok fügefa volt Jerikóban. Zakeus vette a fáradságot, szégyent nem bánva, áldozatot hozott a fára mászással, hogy lássa Jézust.

Mi készek vagyunk áldozatot hozni? Melyik fára kell mászni, hogy lássam?

Zakeus kiszámította, hogy hol lesz majd Jézus.

Ott van az imádságban, szentségekben. Ahol ketten, hárman összejönnek a nevében, ott már jelen van. Akarta látni, áldozatot vállalt, jó helyen kereste. És én vajon jó helyen keresem Jézust. Tudok-e vele csendben elmélyülten beszélgetni, vagy csak a világ zajában érzem jól magam?

Kevés csak látni, hallani is kell. Sarkig kitart ajtóval várni, akarni, cselekedni kell, még akkor is, ha a világ meg vet érte mint Jézust, aki Zakeus házába lép.

A fára mászó ember a nehézségein akar úrrá lenni. Dacol a sorsával. Kiverekszi magát. Amíg csak Zakeus cselekszik, addig nem történik semmi.

A fa lombja el is rejthet. Egy közösség lehet lombos fa, ahol el lehet rejtőzni. Magaslesből nem lehet megismerni a megváltót. Le kell jönni a fáról.

Zakeus hallgatott Jézusra. Lejött a fáról. Engedelmes volt. Megtette azt, amit Jézus kért.

Mit tegyek, hogy higgyek? Keresni, vágyakozni, megtenni Jézus kérését. Szállj le. Ha megettük, történni fog valami.

A hit döntés, akarat dolga is. Figyelj, mit mond Jézus és tedd meg.

Zakeus nem kérdezte Jézus véleményét azokról, amit nem értett. Minden mellékessé vált. Jézus akarata volt fontos. Vakon rábízza magát Jézusra. Ez a hit.

A pilóta is vakon rábízza magát az irányítókra es úgy cselekszik. Rábízni magam Jézusra, hallani, bízni és mindig sietve, gondolkodás nélkül megtenni, amit kér.

Jézus megszenteli az értelmünket, majd átalakítja az értelmünket.

Okoskodás, kétely támadhat, de ezért jár elől a hit, mert a tudásunk véges. Mindent, amit kapunk Istentől, kegyelemből van. Alázat, bizalom, engedelmes szív kell. Csak tárjuk ki a kezünket és Jézus megajándékoz. Jézus mindent megtett értünk.

Kész vagyok-e elfogadni az új élet ajándékát? Kinyitom a lelkem ajtaját es most fogadom be.

Sokan hisznek Istenben, de bűneikről hallani sem akarnak.

Be kell fogadni Jézust. Ne akarjunk semmit elrejteni előtte. Majd Jézus teremt rendet. Új teremtés kezdődik Jézussal.

Ha behívnánk Jézust házunkba, sokan mondhatnák: Itt a konyha. Itt eszünk, veszekszünk. Itt a dohányzó, ahol dicsekszünk a vendégeknek. Gyereksarok, ki tudja mikor jártam erre...

Hálószoba, ahol durcásan szoktunk hátat fordítani egymásnak és magányosan aludni.

Itt a megtakarításunk, amiből vajon megfizettük a tizedet?

Imádkozni? Azt nem szoktunk. Ugye megérted? Uram foglalj helyet. Itt a lakáskulcs. Itt egy kulcs, amihez senki nem nyúlhat, de neked adom. Mától kezdve te vagy az úr. Azt csinálom, amit mondasz. Ez jelenti befogadni Jézust. Jézus az Úr az eletemben. Megtalált ember vagyok. Fia lettem, nem szolga. Isten örököse Jézus által. Minden enyém lesz.

Aki a bűn szolgája, annak távlata a halál. Aki Krisztust szolgálja, annak távlata az örök élet.

Zakeus ezt a nyilvánosság előtt csinálta. Megjegyzések érték őt a tömegből.

Vajon hányan tudjak, hogy keresztény vagyok? A mi fejünk ki bűne miatt fáj? Másoké vagy saját bűnünk miatt?

Isten kegyelme ajándék. Nem lehet kiimádkozni. Ha megalázkodom, kinyújtom a kezem, megkapom a kegyelmet.

Mindent szolgáltassunk ki Jézusnak. Add oda Jézusnak maradék kulcsaidat! S ha megtesszük nem maradunk elveszett emberek, szemünk elé tárul egy új világ, s egy szebb jövő részeseivé leszünk.

Évad, 2012.03.12. kájé-emjé

Vissza az újság tetejére

Győri József: Zakeus vallomása

Uram, mellőztelek,
Nem is ismertelek,
Mert sosem volt időm,
Hogy a versenyfutást,
Mely engem is sodort,
Mint vélem annyi mást,
Csak egy órára is
Félbeszakítanám.

 

Életrendező
Szavadat hallanám.
Hajtott a vérem
És gyűlt a pénzem.
Épült a házam,
Evilági váram.
Oly nagyra épült
Oly igen megszépült,
Hogy Istent ott fent,
Az embert itt lent
Elzárta előlem.

 

Saját börtönbe zárt
Rab lett belőlem.
Nyomorult lettem.
Uram, kerestelek.
Hajtott a Lélek.
Vágytalak látni,
Hallani Téged.

 

S amint közeledtél
Szent békességben,
Sóvárgó gyermek
Lett ott belőlem.
Inogni kezdett
Rabtartó házam.
De, hogy levessem,
De, hogy lerázzam,
Az én erőmből
Az ki nem tellett.

 

Kegyelmed kellett.
Uram, észrevettél.
Magadhoz fogadtál.
Házamba jöttél.
Asztalomhoz ültél.
Új szívet adtál.
Nékem, családomnak
Üdvösséget hoztál.
Hálaadásra felindítottál
Uram, te légy a
Családfő nálunk!

 

Szenteld templomoddá
Szívünk és házunk.
Zsugori kezemet
Ajándékozásra,
Hamis szerzemények
Visszaadására.
Erősítsd meg, Uram!
Vehessék észre,
Kik engem látnak:
Ura lett Jézus
Ennek a háznak!
Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.április 16. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Térden állva a gyerekek előtt

Ki gyermekekkel foglalkozik, az tudja, hogy mindenik évnek megvan a maga keresztje... Van olyan tanév, mikor a mumpsz, máskor a gripa környékezi meg a nagycsaládot, és biza akkor ''elindult a gyűrű vándorútra egyik kézből a másikba'', és nehéz megfékezni a járványt.

Persze nemcsak járványos betegségek indulhatnak el a gyermekek világában, hanem különféle divatok, hóbortok is, melyeket a felnőtteknek szintén nagyon nehéz megérteni, befolyásolni. Volt egy év mikor főleg a fiaink elkezdtek cikizni a tanárokkal, az osztályok szinte versenyeztek, hogy ki tud rálicitálni csínytevésben a másikra.

Nekik nagyon jó bulinak tűnt, de egy - egy tanár biza a felmondását fontolgatta. Mi mást tehettem

volna, újból és újból összeszedtem az intézet belső udvarára a gyerekeket és néha szép szóval, máskor meg minden pedagógiai haragomat csatasorba állítva próbáltam a fiaimat nevelgetni, a kedvesség és a jóság útján tovább terelgetni.

Tavasz fele, már az egész pedagógiai eszköztárunk romokban hevert. Magamba roskadva, behívtam az intézet vezetőjét, és megbeszéltük, hogy ha már nincs eredménye annak, hogy a gyerekek fejét mosogassuk, akkor próbáljuk meg a lábukat is megmosni. Nagycsütörtökön a szentmisén szépen minden osztályból a legcsintalanabb gyereket kiültettük az első padba, és az evangélium után úgy papi ruhában, prédikáció helyett letérdeltem szerre mindenik fékezhetetlen kiscsikó elé, és szelíden, ahogyan mesterünktől, Jézus Krisztustól tanultam, megmostam a ''tanítványaim'' lábát.

Döbbenetes élmény volt a zsúfoltságig telt templom előtt szerre, nyugodtan letérdelni, megmosni, megtörölni, majd megpuszilni a gyermekek lábait... Hihetetlen csend volt a templomban, én nem mondtam semmit, csak céltudatosan végeztem a dolgomat, a kántor úr közben énekelt egy nagyon szép, szomorú éneket.

A történetet én a gyerekeknek szántam, pedagógiai célzattal, de igazából engem is végtelenül

megindított a szertartás. ott és akkor döbbentem rá, hogy Péter lábát mosva, az én lábamat is megmosta a Mester... Bár Júdás zsebében ott zörgött a harminc ezüstpénz, Jézus mégis lehajolt és az ó lábát is megmosta.. Aztán belém nyilalt a felismerés: Jézus nemcsak megmosta a fiai lábát, hanem utána meg is halt értük a kereszten! ''Vajon én megtudnék halni ezekért a ''rosszcsont'' gyerekekért?'' A lábmosás szertartását befejezve felálltam, és csendesen néztem őket,míg az orgona utolsó akkordjai is elhaltak. Néztem a fiaimat és annyira szépeknek láttam őket, mint addig soha sem!

Végtelen csendben folyt le a nagycsütörtöki szertartás, a megfosztott oltár előtt sokáig némán térdeltünk. A végén, a sekrestyében mindenik "tanítványom'' odajött, hozzám bújtak, megöleltek csendesen. Néma percek után az egyik, talán a legcsintalanabb megszólalt:

''Csaba testvér, én többet rossz nem leszek!'' Én sem, én sem, visszhangozták a többiek a mélyről jövő jó elhatározást. Évek teltek el, ma már felnőtt emberek, elsodorta őket a múló idő, de én úgy gondolom, hogy legtöbbjüknek sikerült megtartani a tiszta szívből felfakadt őszinte fogadalmat. Egy biztos, ha találkozunk, akkor ugyanazzal a szeretettel tudjuk egymást átölelni.

Jézus Krisztus útján járva, de különösen ott térden állva a gyermekek előtt, örökre megértettem, hogy szeretetre, csak végtelen alázattal és nagy-nagy szeretettel lehet tanítani a testvéreinket. Csak akkor van jogom szeretetet kérni és elfogadni, ha kész vagyok a másikért vállalni akár a halált is. Ezen a szinten már nem az a fontos, hogy a másik mit csinált, mondott, hogy a zsebében csörög a harminc ezüstpénz vagy nem, hanem egyszerűen csak az, hogy van, s te alázattal, boldog örömben érette vagy.

Böjte Csaba testvér levele

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Február utolsó péntekén, az esti szentmisét követően, megtartottuk éves közgyűlésünket. Beszámoló hangzott el a mögöttünk hagyott év eredményeiről és hiányosságairól.

Röviden összesítettük 2012 feladatait, programjait, melyek között a 20 éves fennállásunk megünneplése áll a középpontban. Az ünnepet nemzetközire tervezzük, hisz Felvidékről, Erdélyből és Németországból is várunk vendégeket. A június 2-án megtartandó ünnep előkészületei megkezdődtek. Bővebb információkra és segítőszándék megtételére elsősorban a vasárnapi nagymisék után van lehetőség.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Március 8-án az önkormányzati ülés keretében az alábbi kérdéskörökben született döntés:

-          Elfogadásra került a 2012. évi költségvetés.

-          Határozat született a csapadékvizek elvezetéséről, mely az Ipoly vonzáskörzetében és határon átnyúló pályázat keretében valósulna meg. (Lókos, Vadkert-patak, utcai vízelvezetők).

-          Rögzítve lett az iskolai (március 29-30.) és óvodai (április 11-12.) beiratkozások időpontja.

-          A Zsidó Emlékház új telephelyként a Mikszáth Kálmán Könyvtár és Közművelődési Intézményhez került.

-          Egyebek közt rögzítettük a műfüves pálya bérlési lehetőségét, amely minimum 10 alkalomra történő bérlés esetében óránként 3500Ft, míg alkalmankénti igénybevétel esetén 4500Ft óránkénti költséget jelent az igénybevevőknek. A gördülékeny használat egyeztetést igényel, mely bevezetési időszakban Fábián Attila iskolaigazgató úrnál lehetséges személyesen vagy a 06-20-428-9072-es telefonszámon.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Márc.25-én reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft. Dr. Kocsis Imre, váci nagyprépost úr tartja március 22-23-24-én est 6 órás szentmisén.

A lelkigyakorlat 3 estéjén 3 atya állunk a gyónók rendelkezésére, használják ki az alkalmat, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnep-napokon nagycsütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.

Március 25-én, Nagyböjt 5. Vasárnapján lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.

Márc. 25-én, a fél 10 órás szentmisén, és előtte este a lelkigyakorlat befejező szentmiséjén részesülhetnek a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN AZOK, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére. (Áldozás nélkül nem lehet, a betegek kenet SZENTSÉG, amit csak tiszta szívvel fogadhatunk)

VIRÁGVASÁRNAP fél 10-kor a SZENTMISE a barkaszenteléssel a Lurdi Barlang előtt kezdődik, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg.

Mindhárom nagy napon, Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.

Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána szentségimádás 9-ig,    9-10 óráig a felnőttek tartanak közös imaórát.

Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be megemlékezésünk. Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat.

Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.

A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.

A HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal a körmenetre! (Házaknál gyertya!)

Április 16-án, ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK LESZ. De. 10-kor szentmisével, kezdjük, majd a szokásos módon óránként tartsák a körzetek az imaórákat. Fél 7-kor rövid szentségimádás, majd szentmise.

 Bérmálkozás, elsőáldozás időpontjáról a templomi hirdetésekben tájékozódhatnak, a Bérmálás idejét a Püspök úr jelöli ki. (Április 29.!) . Elsőáldozás május hónapban lesz.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószáma: 18641107-1-12)

KERESZTELÉSEK:

  -

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

  -

HALOTTAINK:

6./ Híves Ignác (1936)
7./ Trombitás Erzsébet (1936)
8./ Záhorszki János (1956)
9./ Reiner László 1927. Pusztaberki)
10./ Csatai Árpád (1931. Pusztaberki)
11./ Jakubecz Jánosné, sz. Szabó Ilona (1930)
12./ Kiss László (1954)
13. Boda Gergely (1942)
14. Zsákai Béla (1959)
15. Majer Lászlóné, sz. Danázs Erzsébet (1923)
16. Gálik János (1935)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. vasárnap   -

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        - Balázs Sándor, felesége Balázs Sándorné, a család élő és elhunyt tagjaiért

5. csütörtök    -

6. péntek        -

7. szombat     -

8. vasárnap   -

9. hétfő           - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, Jakubecz, Szabó és Záhorszki család elhunyt tagjaiért

                        - Kristók Jánosné, lánya Cseh Józsefné, és veje, a család élő és elhunyt tagjaiért

10. kedd         - Fábián Istvánné sz. Laczó Ilona és szülei

                        - Halaj Károly, szülei és nagyszülei

11. szerda      - Pistyúr Mihály, felesége és gyermekeik

12. csütörtök - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és Nagy Ignác

13. péntek     - Antal Ferencné, 3 gyermeke, szülei, apósa, anyósa, élő családtagok

14. szombat   - Murányi István, felesége, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - ifj. Csillag Gyula és szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik, és Mrekvicska Ignác és szülei

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária (2. évf.) szüleik, élő és elhunyt családtagok

15. vasárnap - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács és Buzás család halottaiért, Ildikó unokájukért, élő hozzátartozókért

16. hétfő        - Kovács József, felesége Kovács Rozália

                        - Konopás István, a Szlúka és a Konopás család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Pistyúr Ignác, felesége, 2 gyermekük és szüleik

17. kedd         - Hálából

18. szerda      - Egy szándékra

19. csütörtök -

20. péntek     - Molnár István, felesége, szüleik, vejük Pistyúr József, szülei, testvérei és hozzátartozók

                        - ifj. Pistyúr András, apósa, anyósa és hozzátartozók

21. szombat   - Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, fiuk, vejük, menyük és a család elhunyt tagjai

                        - Pataki András, Pataki és Bimbó család halottaiért és Korpás Lajos

                        - Bozsonyik István, édesapja, apósa, szüleik, Szabó Andrásné 2 férje és szüleik

22. vasárnap - Holman Imre, felesége, lányuk, unokájuk, a Hegyi és a Csillik család halottaiért

                        - Koza János, és Jakubecz család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szrenka József, szülei, apósa Kristók János, élő és elhunyt hozzátartozók

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     -

28. szombat   - Őszi József 2. évforduló, szülei és hozzátartozók

29. vasárnap - Lipcsei Ferenc, Lipcsei és Kajtor család halottaiért

                        - Záhorszki András, felesége Margit, gyermekeik, Kovács Gergely, felesége Dósa Erzsébet és gyermekeik, Záhorszki Jánosné Kovács Borbála

30. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre