Vadkerti harangok
2011. Április


Legyen
Szentmiseszándékok
Evangélium mindennap
Szüleim
Életige
Szécsény - Ferences templom és kolostor
Kedves Barátom
Honlap indul II.János Pál boldoggá avatásáról
Hirdetés
Való világ
Képek életünkből

Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kalász-hírek
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Minden megmozdul

Máté evangéliumában (21,10) olvashatjuk, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásakor megmozdult az egész város. Itt valami készül, gondolhatták egykor az emberek. Az evangélista azt is itt írja le, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus a keresztn kilehelte lelkét, „a föld megmozdult, a sziklák megrepedtek”. Nagypénteken ílyen természeti jelenségek irányították figyelmünket a Golgota felé, amelyen Jézus keresztje állt. A virágvasárnap megmozdult városi nép a föld megmozdulásakor megnyugszik. A nagy feltűnést keltő Jézus többé már nem él. Jézus ellenségei megnyugodhatnak, hiszen elérték céljukat. Húsvétvasárnap hajnalban azonban újra megmozdult a föld, s megmozdult a Jézus sírját elzáró kő. Jézus feltámadása óta a húsvéti napokban megmozdul a világ. Zarándokok tömege látogat Jeruzsálembe, hogy végig járja a szenvsdés helyeit, belépjen a Jézus sírja fölé emelt templomba és az utolsó vacsora termébe. Igen. Mozgásbe jön most is az éppen nem békés Jeruzsálem, de mozgásba jön a mi környezetünk is a szertartások és körmenetek által. Mi is elindultunk és elindulunk húsvét éjszakáján, hogy közösségben ünnepeljük Krisztus feltámadását.

A feltámadás hitünk egyik legnagyobb titka. Vajon mi áll ezen titok hátterében? Kinek köszönhető Krisztus feltámadása a halálból? A húsvéti szentmise kezdő imádsága pontos választ ad erre: „Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: Csodálatos a te tudásod,alleluja!” Jézus mondja ezeket a szavakat a mennyei Atyának. Krisztus feltámadása egyértelműen az Atya cselekedete. Ő ajándékozott Fiának új életet. Még a halál, a kereszthalál sem szakíthatja el Jézust az Atyától. A feltámadás által Jézus újból az Atyával van. A kereszten átélte az Atyától való elszakítottságot, amit a halála órájában elhangzott szavak is jeleznek számunkra: „Istenem, Istenem miért hagytál el engem?” A feltámadás pillanatában pedig átéli, hogy újra együtt van az Atyával.

Mi következik ebből számunkra? Ha Krisztus feltámasztása az Atyának köszönhető, akkor neki hatalma van arra is, hogy minket is feltámasszon majd a halálból, megadva általa az Isten közeli élet lehetőségét.

A mai éjszakán talán semmi mást nem látunk, mint egy üres sírt. Azt látjuk, hogy a sírbarlang, amelybe Jézus testét elhelyezték, most üres. A követ elmozdító angyal megmutatta az üres sírt egykor az odaérkező asszonyoknak, ma pedig nekünk mutatja meg. A következő napokban  még ennéál is nagyobb élményben lehet részünk. Ugye emlékszünk arra, hogy az asszonyok kis idővel az űres sír látványa után,találkoznak a Föltámadottal.. Ettől kezdve már nem az üres sír látványa a hitük alapja, hanem az élőként látott Úr. Az előttünk álló Húsvéti időben mi is Jézust keressük. Nem csupán az üres sírt, hisz az már kevés számunkra. A feltámadt Üdvözítőt keressük, vele szeretnénk találkozni.

Egykor megmozdult a várois, megmozdultak az emberek. Most nekem kell megmozdulnom, nekem kell elindulnom, ha a feltámadás tanúja és hirdetője szeretnék lenni.

(his- től)

Vissza az újság tetejére

Együtt az idősekkel

(Anyák napi gondolatok)

„Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat,

dicsőségük pedig az Úrnak félelme.” (Sir 25,6)

 

 Eljön az idő, amikor szüleink szeretnének támaszra találni bennünk. Felelősek vagyunk értük, és indít a hála is, hogy gondoskodásukat viszonozzuk. Nem ritkán mindkét részről nehéz az elfogadás. Nekik az, hogy kiszolgáltatottá válnak, félnek, hogy gondot okoznak, nekünk pedig megélni, hogy szüleink, akikre felnéztünk gyengék lettek.

Keveset tudunk az öregedés sajátos lelki folyamatairól, az idősek kisérésének, ápolásának szépségéről, s hogy mindezzel mi az Isten terve. Gyakran észre sem vesszük, hogy mekkora értéket képviselnek ők, hanem a korszellem terhes kötelessége telepedik tudatunkra..

Szakítsunk rájuk időt, bátorítsuk, kérdezgessük őket, lapozgassunk bele sárguló fényképalbumaikba, hogy a gyermek és szülő e közeli kapcsolat útján is átadhassák tapasztalataikat, melyek eleinkben gyökerezve csörgedeznek tovább bennünk. Megtanulhatjuk tőlük azt is, hogy az élet szenvedései nem hiábavalók, a hibák pedig kellő szándékkal jóvátehetők.

Éreztessük velük, hogy magányosan, betegen vagy elesetten is szükség van rájuk. Családjainkban gyakran ők jelentik a sietség helyett a kiszámíthatóságot, az állandó tevékenység helyett a rendelkezésre állást, a mennyiség helyett a minőséget, a zaj helyett a csendet. Ezzel is gyógyítani tudják rohanó életünk sebeit. Zárszóként ajánlom Juhász Gyula Édesanyám című versét.

A Tisza partján él egy özvegyasszony;
Szeméből könnyet egyet se fakasszon
A nyomorúság, a gond és a bánat:
Ó áldd meg Isten, édes jó anyámat!

 

A Tisza partján él egy özvegyasszony…
Tudom, hogy bút hoz neki minden alkony,
Mert ő a jóság, szenvedés, a bánat…
Holtig siratja édes jó apámat!

(Családok imakönyvéből)

Vissza az újság tetejére

Móra István: Édesanyámnak

Csendes alkonyat volt,
Ahogy hazaértem,
Ave Máriára
Harangoztak éppen.
 
Ültél a ház előtt
A régi kispadon,
Könnyekkel szemedben,
Sóhajjal ajkadon.
 
Letérdeltem eléd,
Közelről néztelek,
Úgy eltévedt rajtam
Jóságos két szemed.
 
Kerested a régi
Derült vonásokat,
Ragyogó szemeim,
Nevető arcomat.
 
Az arcom oly törött,
A szemem sem ragyog,
Miről is tudtad meg,
Hogy a fiad vagyok?
 
Hazajöttem, anyám,
Beteg vagyok, lelkem,
Anyai szerelmed
Gyógyítson meg engem.
 
Taníts meg engemet
Még egyszer nevetni,
Taníts meg remélni,
Taníts meg szeretni.
 
Vígy el, ahogy régen
Az első misére-,
Mutasd meg még egyszer
Az utat az égre.
 
Ugye megvannak még
A glóriás szentek,
Akik énnálam is
Még többet szenvedtek?
 
Mutasd meg őrizőm
Az Isten Bárányát,
Mondd, hogy csókoljam meg
A feszület lábát.
 
A nagy kereszt alatt
Térdeljünk le ketten,
S mondjuk el mint régen:
Hiszek egy Istenben…

Vissza az újság tetejére

Életige

„Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!” (Mk 14,36)

Jézus az Olajfák hegyén volt, a Getszemáni kertben. Elérkezett a várva-várt óra, egész életének kulcspillanata. Földre borult, és bensőséges bizalommal „Atyjának” nevezve Istent hozzá fohászkodott, hogy ne kelljen „kiinnia a kelyhet”[1], vagyis szenvednie és meghalnia. Azt kérte Tőle, hogy múljon el ez az óra, aztán mégis teljesen az Ő akaratára hagyatkozott:

„Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!”

Jézus tudta, hogy szenvedése nem a véletlen műve, és nem is egyszerűen emberi döntések eredménye, hanem Isten terve. Az emberek ítélik el és utasítják őt vissza, de a „kehely” Isten kezéből származik.

Jézus azt tanítja nekünk, hogy az Atya személyes szeretettel szeret minket, és mindannyiunkról van egy szeretet-terve. Ha hiszünk ebben a szeretetben és válaszolunk rá – ez ugyanis feltétel –, akkor Ő mindent a javunkra fordít.

Jézus életében semmi sem történt véletlenül, még a szenvedés és a halál sem. Ezt követte a Feltámadás, amit ebben a hónapban ünneplünk.

A Feltámadt Jézus példája fény kell, hogy legyen életünkben. Mindent, ami bekövetkezik, ami történik, vagy ami körülvesz bennünket, azt is, ami fájdalommal tölt el, tudnunk kell úgy látni, hogy az a minket szerető Isten akarata – vagy pedig megengedte, mert ezzel is szeret bennünket. Így minden értelmet nyer. Felfedezzük, hogy minden végtelenül hasznos: az is, ami érthetetlennek és abszurdnak tűnik az adott pillanatban, sőt az is, ami olyan halálos gyötrődéssel tölt el, mint amit Jézus is átélt. Elég, ha az Atya szeretetébe vetett teljes bizalommal Vele együtt ismételjük:

„Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!”

Az Ő akarata nem olyan, mint amilyennek sokszor gondoljuk: nem olyan elrendeltetés, amelybe bele kell nyugodnunk, különösen, ha fájdalmas; és nem is monoton cselekedetek szórványos ismétlődése életünkben. Az Ő akarata az, hogy éljünk, hogy örömmel adjunk hálát Neki az élet ajándékaiért.

Isten akarata az a hang, amely folyton megszólít és hív; az a mód, ahogyan Isten kifejezi szeretetét, hogy nekünk adja Élete teljességét.

Úgy lehetne legjobban ábrázolni, mint a Napot, amelynek a sugarai olyanok, mint az Ő akarata rólunk mindannyiunkról. Mindenki a saját sugarán halad, amely különbözik a mellette lévő sugártól, de mindegyik a Nap sugara, Isten akarata. Mindannyian egyetlen akaratot teszünk, Istenét, de ez mindenki számára különböző. A sugarak pedig minél közelebb kerülnek a Naphoz, annál közelebb kerülnek egymáshoz is. Mi is, minél közelebb jutunk Istenhez azáltal, hogy egyre tökéletesebben tesszük isteni akaratát, annál közelebb jutunk egymáshoz, amíg végül mindnyájan egy leszünk.

Ha így élünk, akkor életünkben minden megváltozhat. Ahelyett, hogy csak azok felé fordulnánk szeretettel, akik szimpatikusak, képesek leszünk odalépni mindenkihez, akit Isten akarata mellénk állít. Ahelyett, hogy a számunkra kedves dolgokat keresnénk, tudni fogjuk azt választani, amit Isten sugall nekünk. Ha próbálunk ráfeszülni az adott pillanatra vonatkozó isteni akaratra („amit te akarsz”), el tudunk majd szakadni mindentől, még önmagunktól is („ne az legyen, amit én akarok”). Így teszünk majd, annak ellenére, hogy nem az elszakadást keressük, hanem egyedül Istent; örömünk pedig teljes lesz. Elég, ha belemerülünk az adott pillanatba, és teljesítjük az Ő akaratát a jelenben, ezt ismételgetve:

„Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!”

Az elmúlt pillanat nem létezik többé, az eljövendő pedig nincs még birtokunkban. Olyan ez, mint az utazás a vonaton: azért, hogy célba érjünk, nem járkálunk fel és alá, hanem nyugodtan ülünk a helyünkön. Ugyanígy kell a jelen pillanatba helyezkednünk: az idő vonata halad magától. Istent csak a nekünk megadatott jelenben tudjuk szeretni úgy, hogy kimondjuk erős, teljes és aktív „igenünket” az Ő akaratára.

Szeressük tehát azt a mosolyt, amelyet adnunk kell, azt a munkát, amelyet el kell végeznünk, az autót, amelyet vezetünk, azt az ételt, amelyet el kell készítenünk, a tevékenységet, amelyet szervezünk, azt az embert, aki szenved mellettünk!

A próbatételek és fájdalmak sem tölthetnek el félelemmel bennünket, ha Jézussal fel tudjuk fedezni bennük Isten akaratát, irántunk való szeretetét. Sőt, így imádkozhatunk:

„Uram, add meg nekem, hogy semmitől se féljek, mert mindaz, ami történik, nem más, mint a Te akaratod! Uram, add meg, hogy ne vágyjak semmire, mert nincs kívánatosabb, mint a Te akaratod!

Mi az, ami számít az életben? A Te akaratod.

Add, hogy semmi ne csüggesszen el, mert minden mögött a Te akaratod van! Add, hogy semmi miatt ne helyezzem dicsfénybe magam, mert minden a te akaratod szerint van!”

 Chiara Lubich[1] V.ö.: Mk 14,36

Vissza az újság tetejére

Útravalóként

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó hatalom így szólt:

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked ha magadnak tartod. Elbocsátottalak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él. El kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.

Most eredj, és élj, mert a világ a tiéd!

(Hamvas Béla: A láthatatlan történetéből)

Vissza az újság tetejére

Szavak

(Lelkigyakorlatunk gondolatai)

A szülők, amikor gyermekeik kiejtik az első értelmes szavakat, nagyon megörülnek és életre szólóan fel is jegyzik azokat. Hasonlóan járunk el akkor is, amikor valamelyik közeli hozzátartozónk a halálos ágyáról mondja felénk utolsó jó tanácsait, a búcsú szavait. De emlékszünk-e Jézus utolsó szavaira? S ha emlékszünk mit mondanak azok számunkra? Ismerjük ugyan a mondatokat, de megérint-e bennünket, tette fel kezdő kérdéseit Rolik Róbert atya, deákvári plébános a lelkigyakorlatunk bevezetőjeként.

Ugye emlékszünk arra, amikor így szól Jézus a keresztről: Atyám! Bocsáss meg nekik! Nem tudják mit cselekszenek. Mekkora erő kellett ennek kimondásához. Ez is arra utal, hogy  a kínok között is teljes az összhang Jézus és az Atya között. Még a keresztről is mindenki felé szeretettel közeledett, amit a kereszthalállal pecsételt meg. Bennünket, a mai kor emberét is nevelni akar ezzel, hogy minden helyzetben tudjunk ellenségeinkért is imádkozni. Szükség is van erre ebben a széthúzó, Isten nélküli, morális válságban szenvedő világban. Mert misem tudjuk mit cselekszünk, amikor mise helyett dolgozun, esküszünk valamire, de épp az ellenkezőjét tesszük, a szeretet helyébe a marakodást léptetjük sokszor még a családokon belül is. Nagy baja a világunknak, hogy nem tudja mi a bűn, és az alkalmi előnyökért nem is keressük annak elkerülési lehetőségeit.  Isten mindenkihez türelmes. A bűnöshöz is. Nála nincs kettős mérce, mint nálunk számtalan esetben (törvényes,de nem etikus!). Szenvedéseink idején nem tudjuk kimondani a jobb lator szavait, melynek paradicsomi lét lett az eredménye a még ma velem leszel a paradicsomban jézusi szavak alapján. Ez is követendő példa a minden napok küzdelmes keresztvitel idején, hisz az az ígéret nekünk is szól.

Jézus, szinte megfeledkezvén szenvedéseiről  végrendeletszerűen gondoskodik rólunk. Az  „Asszony,íme a te fiad! Fiú, íme a te anyád!” bejelentés végérvényesen biztonságba helyez bennünket. Máriában égi édesanyát ad nekünk, aki jó anya módjára nem hagy el bennünket, gondoskodik rólunk, ha bizalommal fordulunk hozzá. Ennek tudatában kell meghozni áldozatunkat, elindulva általa az életszentség útján. S az úton megfordulni nem szabad. Még akkor sem, ha  testi és lelki szenvedések érnek, és a mi szánkat is elhagyja az én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet kereszten elhangzó jézusi gondolat. Legyen erőnk kimondani, hogy legyen meg a Te akaratod!

Jézus tudta, hogy közel van a beteljesedés, a megváltásunk kapuja rövidesen kinyílik. Ám mégis elhagyja száját a szokjazom szó, ami a testi és leki szomjazást egyaránt magában hordozza. A testi szomjat vizzel lehet oltani, míg a lelki szomj csak Isten közelséggel, a szerettel oltható. Szueretettel és viszont szeretettel. Azzal, hogy elfogadjuk Jézus tanítását. Ételből, italból lehet eleget fogyasztani, de az Isten közelségből sohasem lehet elég. Isten mindent megtett értünk. Most rajtunk a sor, hogy szomjazzuk az igazságot a cselekvő hit által.

Így válik valóra életünkben az a pillanat, hogy mi is kimondhassuk Jézussal, Atyám , kezedbe ajánlom lelkemet.

Jézus utolsó szavaként a beteljesedett hangzott el. Mílyen hatalmas szó ez? Nem vége lett ezáltal valaminek, hanem az isteni ország kapuja nyílik meg e szó alapján. Nem lehangóló, hanem életre szólító e bejelentés, hisz innentől nyitva a kapu mindannyiunk számára. Kérdés csupán annyi felénk, hogy beakarunk-e lépni azon, vállalva a napi kereszthordozást, a másokéert élt életet.

( egy jelenlévő)

Vissza az újság tetejére

A család és a nép

A család az első ősközösség, melyből az emberiség élete fakad. Az egyes emberé, de a népeké is, a testi élet, de a szellemi, erkölcsi élet is. Az egymásra következő nemzedékek sora innen lép elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek minden küzdelme és győzelme, minden szenvedése és öröme, minden fáradtsága és lendülete. A legbensőségesebb emberi szeretetközösségnek a sértetlen állapota tehát az-az: a család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd kerete, a csorbíthatatlan szülői tekintély, a férj és a feleség, a szülő és a gyermek rendezett viszonya együtt biztosítják azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű, megbízható erkölcsű és alkotó készségű emberek születhessenek, és életképes, alkotó erejű népek képződjenek.

Korunk rontó szelleme (életársi kapcsolat házasság szintre emelés, egyesszámú-, kettesszámú szülő, semleges gyerek, stb) azonban ezt az élethordozó intézményt is megtámadta. A teremtő Isten félreérthetetlenül meghatározta törvényeit, de a modern ember hangzatos jelszavakkal, kifelé a tudomány és az egyéni szabadság nevében, valójában pedig mérhetetlenül önző lelkületből kikezdte és megvetette ezeket. A következmények előtt lehetetlen szemet hunyni. Mióta a házasság törvényei meglazultak s célja és tartalma kezdett elsikkadni: virágot fakasztó tavasz helyett levelét hullató őszben járunk, az emberiség életfája szuvas. A szeretetközösség helyett, melyben a legboldogítóbb és legdúsabb emberi viszonyoknak kellene fejlődniük, a csalódott, egymásra únt, ideges és bánatos, állandóan szétinduló vagy már szét is ment házasok tömegével találkozunk. Az egészséges lelkű gyermekek helyett pedig fészkéből kiesett, didergős „madárfiókákat „ látunk, az elvált szülők gyermekeiben, akik a szerető gondoskodás hiányában fázós lélekkel, megedzetlen jellemmel nőnek fel.

Világos, hogy a népet nagyobb veszély nem  fenyegetheti, mintha gyökerében, a családban kezd elgyöngülni. Amelyik nép életében a felbomlott házasságok tömege utal arra, hogy az emberekben elhalványodott a felelőségtudat, a házastárs személyi értékének felismerése és megbecsülése. A gyermekáldás ellen való tiltakozás elszomorító eredményéből látjuk a lehangoló tényt, hogy a népben megfogytkozott az életakarat, az élethez szükséges elszántság és erkölcsi érzék.

Gondoljuk át a Márton Áron püspök úr által 1937- ben papírra vetett sorokat és hassunk oda a családok évében, hogy nemzetünk, családjainkon keresztül, a lejtmenetből a felemelkedés útjára lépjen.

Mese a gyerekekről

Gyermekeim, egy mese. Jó Uram, te csodálatos sorsa méltattál, hogy 4-5 kis csodát bíztál rám és hites feleségemre! Magokat nevelünk, öntözünk, de nem mi növelünk.
Semmiből nőnek valamivé, senkiből valakivé. Vagy Valakivé? Igen, elvben tudom, hogy szenteket kell belőlük nevelnem. Pedig eredetileg szentként jöttek a világra. Morbid, de ha nem lenne az, meg kellene ölnöm őket születésük után, így csak én kárhoznék el, ők garantáltan a mennybe kerülnének. De ez még viccből leírni is bűn, bocsáss meg. (A professzorom azt mondta egyszer maga elé: „egy jó poénért eladnánk a lelkünket is...")

Nem fogod, hiszen mennyivel több nagyobb bűnöm van, s azokért sem adtad! Fiad vére által nem adtad. Őáltala, aki az egyetlen közöttünk, aki sosem volt morbid. Nem ölt szóval. Pedig ha valaki megtehette volna, hát Ő bizony... Amikor azt mondta, én vagyok, a főpap szolgái a földre estek a hangjától. Nem kiabált, mint én a gyerekekkel, csak a leghétköznapibbat mondta: Én vagyok.
Nem akart morbid lenni. Csak meghalt. Pedig Ő élet volt. Ő volt az élet.

A gyerekeimben bontakozik az élet, s nekem megadtad, hogy láthatom. Sőt! Részt adtál nekem az életben. Mivel magaddal egyenrangúnak tartasz, hihetetlenül nehéz részt adtál.

Egyfelől bontakoztassam ki belőlük azt a csodálatos csírát - szárat - törzset - virágot - gyümölcsöt, amit nem láttál meg az elátkozott fügefán. Hihetetlenül nagy átalakítás!

Másfelől tartsam meg őket szentnek, hogy olyanok maradjanak, mint a gyerekek. Hihetetlen be nem avatkozás...

Ments meg engem, emelj fel, mint Mátyás az okos asszonyt: hogy CSAK a Te kegyelmedből dolgozzak! De abból aztán nagyon!

Mert Tenélküled nem fog menni!!! Kérlek, adj száz pontot*, mert én egyet sem tudok gyűjteni!

Ámen.

Egy ember a mennyország küszöbére kerül. Szent Péter leül vele szemben:
- Kicsit modernizáltuk az eljárást, 100 pontot kell gyűjteni, tudod, mint a tévés vetélkedőkben.
- Rendben, értem. Kezdhetjük!
- Szerinted mivel lehet pontot gyűjteni?
- Hát, tízparancsolat?
- Remek!
- Nos, sosem paráználkodtam. Volt egy feleségem, vele éltem le az életem, hűségben. 5 évig udvaroltam neki, azalatt csak a kezét fogtam meg. Semmilyen tiltott fogamzásgátlást nem követtünk el, 12 gyerekünk született...
- Rendben, ismerem a sztorit. Egy pont!
- Hmmm... Ja igen, mindig jártam misére, minden nap, nem csak vasárnaponként! Na jó, egyszer nagyon lázas voltam, akkor kimaradt egy hét, s háromszor el is késtem az Evangéliumról...
- OK, láttalak, ráadásul oda is figyeltél. Ez is egy fél pont!
- Másfél pont??? ... Hát akkor én itt biztosan nem fogok bemenni... Esetleg Isten kegyelméből...
- Rendben, 98,5 pont!

Forrás: www.igen.hu

Vissza az újság tetejére

Jól tudjuk mégsem tesszük!

Nagy házaink vannak, ám a toleranciánk kicsi.
Útjaink szélesek, de nézeteink szűkösek.
Többet fogyasztunk, de kevesebbünk van.
Többet is vásárlunk, mégis kevesebb az örömünk.
Nagyobb a családi jövedelem, ám sokkal több a válás.
A házaink mérete nő, mégis kisebbek a családok.
A házaink egyre szebbek is, ám a szétrombolt otthonok száma növekszik.
Több a kényelem, de kevesebb a szabadidőnk.
Több az okítási is, ám kevesebb az értelem.
Az ismeret is több, de a megértés sajnos kevesebb.
Tele vagyunk szakértőkkel is, ám a problémáink száma is egyre több.
Több az orvosság, de kevesebb az egészség.
Hamar felidegesítjük magunkat,
este későn fekszünk le, reggel fáradtan ébredünk.
Túl keveset olvasunk,
ritkán tekintünk a távolba, és ritkán imádkozunk.
Anyagi javainkat megsokszoroztuk,
de közben elfogytak értékeink.
Túl sokat fecsegünk,
de túl keveset szeretünk, ám sokat gyűlölködünk.
Tudjuk azt, hogyan teremtsük elő az élethez szükséges dolgokat,
de hogy hogyan is élünk valójában, azt nem tudjuk.
Könnyebben jutunk el a Holdra, mint a szomszéd ajtajáig.
Meghódítjük a világűrt, ám a bennünk rejlő űrt nem látjuk meg.
Egyre nagyobb, de sajnos nem jobb dolgokat viszünk végbe.
Szétromboljuk az atomokat is, ám az előítéleteink felett szemet húnyunk.
Megtanultunk gyorsak lenni, de várni azt nem tudunk.
Eljött a mindet tudó tabletták korszaka.
Stimulálnak, megnyugtatnak, megölnek bennünket
Üzenetet küldünk és kapunk, de változni nem akarunk.
Pedig több időt kellene szakítani szeretteinkre,
mert nem lesznek velünk örökké.
Öleljük meg hát a körülöttünk lévő embereket,
mert ez olyan kincs,
ami a szívből jön és pénzbe sem kerül.
Mondjuk el bátran szeretteinknek,
hogy mennyire szeretjük őket.
Egy puszi, egy szívből jövő ölelelés
minden rosszat elfeledtet.
Fogjuk meg egymás kezét,
élvezzük azt a pillanatot, amíg együtt vagyunk.
Mert eljön a nap,
amikor ezek az emberek már nem lesznek mellettünk.
Találjunk időt a beszélgetésre, egymás szeretetére.
Mondjul el mindazt, amit el szeretnénk mondani.
Mert az életet nem a lélegzetek,
hanem a lélegzet elállító pillanatok számával mérhető.
(G. Charlin)

Vissza az újság tetejére

Egy este II. János Pállal

Az "Egy este II. János Pállal" szervezőinek fő törekvése, hogy világnézettől és tartózkodási helytől függetlenül minél többen együtt tölthessenek néhány órát a pápára gondolva; személyét, lelkületét – akár magyarországi látogatásainak emlékét is - felidézve. Az együttlétnek számos formája lehetséges: imádság, koncert, filmnézés, előadás, csoportos beszélgetés, fotókiállítás stb. A különleges este helyi programokra épül, amelyeket bárki megszervezhet saját településén a www.eletjel.hu honlapon közzétett segédanyagok és támpontok alapján, de egyéni bekapcsolódásra is lehetőség nyílik. A kezdeményezés részeként a budapesti Lehel téren található Szent Margit-templomban kiállítják a pápa temetésén a magyaroknak ajándékozott "Santo Subito" transzparenst, amellyel olasz fiatalok kampányoltak az egyházfő mielőbbi boldoggá-, majd szentté avatásáért. A boldoggá avatás szertartását másnap, május 1-jén 10 órától élőben közvetítik a budapesti Szent István-bazilika előtti téren felállított kivetítőn.

További információ:

www.eletjel.hu, info@eletjel.hu; Gégény István 20/770-8304

Vissza az újság tetejére

A madridi ifjúsági világtalálkozó előkészületi imádsága

Urunk, Jézus Krisztus, barátunk,
milyen nagy vagy!
Szavaiddal és tetteiddel kinyilvánítottad
ki az Isten, a Te Atyád és mindnyájunk Atyja,
és hogy ki vagy Te: a mi Üdvözítőnk.
Arra hívsz, hogy veled maradjunk.
 
Követni akarunk téged, bárhová mégy.
Hálát adunk Megtestesülésedért;
Isten örök Fia vagy, mégsem tétováztál, hogy leszállj közénk, és emberré legyél.
Hálát adunk neked halálodért és feltámadásodért;
hogy mindvégig engedelmes voltál az Atya akaratának
és ezért mindenkinek és mindennek az Ura vagy.
Hálát adunk neked, hogy közénk jöttél az Eucharisztiában;
Jelenléted, Áldozatod, Vendégséged
arra hívnak minket, hogy egy legyünk Veled.
Arra szólítasz, hogy Veled munkálkodjunk.
 
Mindenhová el akarunk menni, ahová csak küldesz,
hogy Nevedet hirdessük, hogy gyógyítsunk a nevedben, és hogy elkísérhessük testvéreinket hozzád.
 
Add nekünk Szentlelkedet, hogy megvilágosítson és megerősítsen minket.
Szűz Mária, akit Édesanyánkul adtál a keresztről, lelkesítsen minket arra, hogy azt tegyük, amit Te mondasz nekünk.
Te vagy az Élet, hogy gondolataink, szeretetünk és tetteink benned gyökerezzenek!
Te vagy a mi Sziklánk, hogy a beléd vetett hit szilárd alapja legyen egész életünknek!
 
Kérünk Téged XVI. Benedek pápáért, püspökeinkért és mindazokért, akik a következő madridi Ifjúsági Világtalálkozót előkészítik.
Kérünk Téged családjainkért, barátainkért, különösképpen azokért a fiatalokért, akik majd megismernek téged e találkozón az örömteli hit bizonyossággal teli tanúságtételén keresztül. Ámen.
 
(ford. Pákozdi István)

Önkormányzati hírek

Képviselő testületünk 2011.03.29.-i ülésén  aktualizálta a meglévő és élő rendeleteket és megbízást adott működésének könyvvizsgálói átvilágítására. Döntés született a Petőfi Sándor Általános Iskola a nyáron lejáró határozott idejű igazgatói állás betöltésére kiírt pályázat feltételeiről, valamint a 2011. évi közbeszerzési tervről. Elfogadásra került az önkormányzat sport koncepciója és döntés született az iskola felújítás és műfüves pálya megvalósulásra kiírt pályázaton történő indulásról is.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.május 16. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Örömmel tudatjuk!

A múlt év végén sikeres toborzást rendeztünk az általános iskolában, így csapatunk két új őrssel gazdagodott. A leendő kiscserkészek aktív tagjai csapatunknak.
Az új lány őrs a Tulipán nevet kapta, melybe hét kis tulipán jár. Nagy szorgalommal és lelkesedéssel sajátítják el a kiscserkész tudást. Gyűléseink szerda délutánonként vannak, melyen sokat játszunk, dalolunk, és persze nevetünk. :)

Az őrs tagjai: Balla Boglárka, Magyaros Réka, Fábián Flóra, Szrenka Franciska, Lengyel Viktória, Fehér Viktória, Lakatos Renáta. Vezetők: Holman Eszter és Surman Cecília.

A szintén újonnan alakult kisfiú őrs a Szajkó nevet választotta. Az őrsgyűléseket péntek délutánonként tartjuk a cserkészházban. Az együtt töltött idő jó hangulatban telik, hiszen játékosan sajátítunk el minden tudást, ami segít abban, hogy igazi kiscserkészekké váljunk.

A négy eleven kis őrstag: Benyó Bence, Erdős Krisztián, Gyurkovics Ádám és Szunyogh Balázs. Őrsvezetőjük: Balla Fanni.

Cserkészfarsang

Ebben az évben is megrendezésre került cserkészfarsangunk, melyen a csapat apraja-nagyja részt vett.
A programunk fénypontja a felvonulás volt. A Szajkó őrs rituális táncával a bennszülöttek világába csöppenhettünk, a kis Tulipánok pedig a Százholdas Pagony lakóinak hétköznapjait mutatták be. A Kaméleon őrs egészen a kőkorszakig kalauzolt bennünket a Flinston család autójával. Ezután a vadnyugati érzésbe is belekóstolhattunk, a Katica őrs jóvoltából. Majd csatlakoztak hozzánk lagzis mulatók (Oroszlán őrs), óriás bébik (Százszorszép őrs), illetve apácák is (Nefelejcs őrs).
A felvonulás után játszottunk egy jót, majd elfogyasztottuk az elmaradhatatlan farsangi fánkot. A napot eredményhirdetéssel zártuk, melyen nagy örömünkre újonnan toborzott őrseink jeleskedtek.

Nefelejcs őrs

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Erdő Péter bíboros, prímás március 21-én bemutatkozó látogatással egybekötött munkamegbeszélésen fogadta a Magyar Kolping Szövetség országos egyházi elnökét, Kövesi Ferenc atyát; országos világi elnökét, Laczhegyi Lászlót; országos  gazdasági vezetőjét, Szabó Jánost és országos titkárát, Hudson Juditot.

Május 21-én a balassagyarmati műfüves pályán rendezi ifjúságunk a már hagyományos nemzetközi labdarúgó tornát. Vendégeinkkel az erdei háznál is találkozhatunk.

Ugyancsak május 21-én országos közgyűlés keretében a tavalyi év értékelése és az idei aktualitások kerülnek megbeszélésre.

írekH

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

  1./ Április 24-e HÚSVÉT NAPJA, KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE. Húsvétvasárnap, és húsvéthétfőn is fél 8-kor, fél 10-kor, Pusztaberkiben fél 12-kor lesznek a szentmisék.

 2./ Május 1-től a szerda kivételével mindennap este 7 – kor lesz a szentmise. Utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL.  Szerdánként a szentmise reggel van, a májusi ájtatosság pedig este 7-kor a Kálváriánál.

 3./ Május 1-én, Irgalmasság vasárnapján lesz II. János Pál pápa boldoggá avatása Rómában. A boldoggá avatásra mi 3 este készülünk. Csütörtökön a Szentmise előtt elvégezzük az általa kezdeményezett VILÁGOSSÁG OLVASJÓJÁT. --Pénteken, szombaton pedig az Irgalmasság olvasóját. Mindhárom este a szentmise után rövid vetítéssel életéről, és magyarországi látogatásáról emlékezünk meg. A Népstadionban fiatalokkal való találkozásakor lelkesen mondta, ezt kérjük, ezt mondja most is: „Isten legyen veletek!”

 5./ Húsvét és nyolcada miatt elmarad a Búzaszentelés. Május első csütörtökén, május 5-én, az esti szentmise előtt, fél 7-kor könyörgünk jó termésért.  A szentmisét is azért ajánljuk fel, hogy Isten, a mindennapi kenyeret ez évben is megadja nekünk.

 6./ Május 15-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás. Előtte szombaton du. 5 órától lesz gyóntatjuk őket, szüleiket, hozzátartozókat.

KERESZTELÉSEK:

4. Kuris Emese Katalin (Kuris Gábor - Nagy Bernadett- Pusztaberki)
5. Tóth Gábor Bonifác (Tóth Gábor - Szabó Franciska)  
6. Bada Márk (Németh Márk - Bada Szilvia)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

HALOTTAINK:

15 Nagy Lajosné, sz. Szrenka Ilona (1931)
16./ Mészáros László (1951)
17./ Sívó József (Pusztaberki)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. vasárnap   - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária és hálából

                        - elhunyt édesanyáért és élő családjáért

2. hétfő           - Fábián Jánosné sz. Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

3. kedd           -

4. szerda        - József és Mária szülőkért, élő és elhunyt családtagokért

5. csütörtök    - Könyörgés jó termésért (búzaszentelő)

6. péntek        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

7. szombat     - Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottaiért

                        - Vitéz Ferenc, szülők, nagyszülők, dr. Borsa Mihály, szülei, testvérei és nagyszülők

                        - Antal Ferencné sz. Pálinkás Borbála, 3 gyermeke, Pálinkás és Antal család élő és elhunyt tagjaiért

8. vasárnap   - Pálinkás János, fia és hozzátartozók, Glózik család elhunyt tagjaiért

                        - Boda Sándorné sz. Nagy Mária, édesanyja és nagyszülei

9. hétfő           -

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Paczolai István és összes elhunyt hozzátartozókért

13. péntek     - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekei, élő és elhunyt családtagokért

                        - Varga Jánosné sz. Dombai Erzsébet 1. évforduló, férje, násza Jakubecz Gergely és unokája

                        - Molnár József, felesége Boda Anna, szüleik, vejük és testvéreik

                        - Hálából az 1961-ben végzett diákokért és elhunyt osztálytársaikért

14. szombat   - Hálából 56. házassági évfordulóra élő és elhunyt családtagokért

15. vasárnap - Koza Kálmán, felesége Kristók Viktória, fiaik, menyük, vejük, unokáik, valamint Koza, Kristók, Szrenka és Sipos család halottaiért

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Konopás Károly, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Konopás András, felesége Kovácspál Ilona, szüleik, nászáék és hozzátartozók

20. péntek     - Orem András (5. évforduló), szülei, apósa, anyósa, sógora, sógornője, élő és elhunyt családtagok

                        - Kosztrihán János, felesége Urbán Mária, szüleik, gyermekeik és vejeik

21. szombat   - prof. Dr. Molnár Sándor, szülei, nagyszülei és sógorai

                        - Kristóf Ferenc, felesége, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Kukkel József, felesége, és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

22. vasárnap - Boda István, felesége Molnár Margit, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Csillag Gyula, szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, szüleik, Mrekvicska Ignác és szülei

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     - Jakubecz János és veje Kalmár József, élő és elhunyt családtagok

                        - Gyurkovics Károly 1. évforduló, felesége Sági Erzsébet és szüleik

28. szombat   - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 10. évforduló, szüleik, nagyszüleik, nászuk Vitéz Sándor, Záhorszki Jánosné

                        - Záhorszki Erzsébet 1. évforduló, szülei, veje, testvérei és hozzátartozók

                        - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, gyermekeik, hozzátartozók, unokájuk János, Dósa Sándor, felesége Balga Anna

29. vasárnap -

30. hétfő        -

31. kedd        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre