Vadkerti harangok
2011. Március


Legyen
Szentmiseszándékok
Evangélium mindennap
Szüleim
Életige
Szécsény - Ferences templom és kolostor
Kedves Barátom
Honlap indul II.János Pál boldoggá avatásáról
Hirdetés
Való világ
Képek életünkből

Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kalász-hírek
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Legyen

(Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára)

Az emberiség történetében két, mindennél jelentősebb „legyen„ hangzott el. Az egyik, amikor Isten a Szentírás szerint a „legyen” szóval megteremtette a világot! A másik szóra, amikor Szűz Mária kimondotta a „legyen nekem a Te igéd szerint” mondatot, és ezzel megkezdődött a megváltás nagy műve.

E Mária ünnep tárgyában hitünknek csaknem minden titka egyesül. Atya, Fiú, Szentlélek, Szűz Mária istenanyai méltósága, szeplőtelen fogantatás, a megváltás, Isten nagy szeretete és gondoskodása és az angyalok létezése. Íme, milyen mély hódolattal kell megünnepelni ezt a napot, és mily nagy bizalommal telhetünk el Szűzanyánk iránt!

A Szűzanya ünnepén ne csak kérjünk tőle, hanem adjunk is neki valamit. Például ígéretet, hogy ezentúl úgy élünk, hogy a Szűzanya mindig örömmel, megelégedettséggel és mosolyogva tekinthessen reánk.

Az ünnep érdekes ellentétekre is emlékeztet. Ez a nap egyrészt annak a világtörténelmi fordulópontnak az emléke, amelyen a Megváltó megtestesült, Mária pedig istenanyai méltósághoz jutott. Másrészt meg ez az a nap, melytől fogva Mária élete a szenvedések állandó láncolata lett. A mi esetleges hosszú és súlyos szenvedésünk sem Isten haragjának vagy bosszújának jele, hanem éppen jövendő nagy dicsőségünk és mennyei örök boldogságunk záloga!

(béjé)

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való, Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen nekiadja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké és uralmának soha nem lesz vége!”

Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartották az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”

Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgáló leánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott olvashatjuk az ismerős történetet Lukács evangéliumának 1,26-38 sorai alatt. Ekkor kezdődött el megváltásunk. Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás művének megvalósulása és emberré lehessen a második isteni személy, a mindenható Isten egy embernek, Máriának a beleegyezését kéri. Történjék velem szavaid szerint - mondja a názáreti lány, s ezzel igent mond Isten akaratára.

A szenvedés órájában Jézus azért imádkozik, hogy ne az ő akarata teljesedjen be, hanem a mennyei Atyáé. Beleegyezik Isten akaratába, elfogadja azt, még akkor is, ha ez részéről életének feláldozását jelenti. Az Atya akaratát mindenben és mindenkor elfogadó Jézus joggal tanította övéinek, hogy övéi imádkozzanak azért, hogy az Atya akarata valósuljon meg. Mindezek a példák arra ösztönöznek minket, hogy életünk vezérelvévé váljon Isten akaratának szüntelen keresése és megvalósítása.

(his)

Vissza az újság tetejére

Szüleim

Sohasem mondták: meddig és miért?
Csak dolgoztak a drága fiukért.
 
Viseltek értünk kopott, vén ruhát
S átvirrasztottak sok, sok éjszakát.
 
Robotos sorsuk bús gyümölcse lett:
Lám, elvesztettek három gyermeket.
 
Az egyik erre másik arra jár
S a legkisebb is szárnyát bontja már.
 
Sírnak szegények, mikor búcsúzunk,
DE boldogok, ha boldogok vagyunk.
 
Árván maradnak. Bús szívük felett
Bizony, az ősz már búcsút integet.
 
Sóhajuk  csendes. könnyük gyönge nesz
A szívükben lassan este - este lesz.
(György Lajos)

Vissza az újság tetejére

Életige

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46)

Életünk nagy titka a fájdalom. Szeretnénk elkerülni, de előbb vagy utóbb ránk talál. A hétköznapi tevékenységünket megmérgező egyszerű fejfájásban, a rossz útra tért gyermekünk miatti fájdalomban, a munkahelyi kudarcban, a barátunkat vagy családtagunkat ért autóbalesetben, a sikertelen vizsga megaláztatásában, a háborúktól, a terrorizmustól vagy a környezeti katasztrófáktól való félelemben…

Tehetetlenek vagyunk a fájdalommal szemben. Még az is, aki mellettünk van és szeret minket, sokszor képtelen segíteni nekünk,  úrrá lenni szenvedésünkön,  pedig néha elég, ha valaki – még ha csendben is – osztozik velünk benne.

Jézus is ezt tette: olyan közel jött minden emberhez, hogy mindenben osztozott velünk. Sőt, magára vette valamennyi fájdalmunkat, és fájdalommá lett olyan mértékben, hogy így kiáltott:

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

Jézus délután háromkor kiáltott így az ég felé, miután már három hosszú órája függött a kereszten, átszögezett kezekkel és lábakkal.

Rövid életét a mindenki iránti folytonos ajándékozásban élte meg: meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, megszaporította a kenyeret, megbocsátott a bűnösöknek, a bölcsesség és az élet igéit hirdette.

Még a kereszten is megbocsátott hóhérainak, megnyitotta a mennyországot a jobb latornak, majd – miután odaajándékozta nekünk önmagát az eukarisztiában – testét és vérét adta értünk. Végül pedig így kiáltott:

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

De Jézus nem hagyta, hogy legyőzze Őt a fájdalom: egyfajta isteni alkímia révén szeretetté, életté változtatta át. Ugyanis éppen miközben tapasztalni vélte az Atyától való végtelen távolságot, óriási és elképzelhetetlen erőfeszítéssel, az Atya szeretetébe vetett hittel újra ráhagyatkozott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”[1]

Helyreállította az egységet az Ég és a föld között, megnyitotta nekünk a mennyek országának kapuját, Isten fiaivá és egymás testvéreivé tett minket.

A halál és az élet misztériumát ünnepeljük ebben az időben, a húsvét, a feltámadás napjaiban.

Ez az a titok, amelyet Jézus első tanítványa, Mária is teljesen átélt. A kereszt lábánál arra kapott meghívást, hogy „elveszítse” azt, ami számára a legértékesebb volt: isteni gyermekét. Abban a pillanatban viszont, pontosan azért, mert elfogadta Isten tervét, számtalan gyermek édesanyja, a mi édesanyánk is lett.

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

Végtelen szenvedése által – ez a mi megváltásunk ára – Jézus mindenben közösséget vállalt velünk. Magára vette fáradtságunkat, hiú ábrándjainkat, tanácstalanságunkat, bukásainkat; és megtanított minket élni.

Mivel magára vette az emberiség minden fájdalmát, megosztottságát és sebét, joggal gondolhatjuk, hogy ahol szenvedést látunk – akár a sajátunkat, akár testvéreinkét –, Őt látjuk. Minden fizikai, erkölcsi vagy lelki fájdalom az Ő jelenléte, az Ő arca, Őt juttatja eszünkbe.

Ezt mondhatjuk ilyenkor: „Téged szeretlek ebben a fájdalomban, elhagyott Jézus. Te vagy az, aki magadévá téve fájdalmamat, látogatóba jössz hozzám. És én téged akarlak, átölellek téged!”

Ha aztán figyelünk arra, hogy szeressünk, hogy válaszoljunk a kegyelmére, és azt akarjuk, amit Isten akar tőlünk a következő pillanatban, ha figyelünk arra, hogy életünket Érte éljük, akkor megtapasztaljuk, hogy a fájdalom legtöbbször eltűnik. Ez pedig azért van így, mert a szeretet magával vonzza a Szentlélek ajándékait: az örömöt, a fényt, a békét, és ott ragyog bennünk a Feltámadott.

 Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Szécsény - Ferences templom és kolostor

Nagyon régen, 1332. május 9-én XXII. János pápa engedélye hatalmazta föl Tamás erdélyi vajdát, hogy a Nógrád megyei Szécsényben templomot és kolostort emeltessen valamelyik kolduló rend számára, tizekét szerzetes részére. A választás a ferencesekre esett. Így kezdődött Szent Ferenc fiainak immáron 670 éves rendi élete a kis helységben. A templomot az Árpád-kori plébániatemplom helyére építették, 1334-ben a Szent Szűz tiszteletére szentelték fel.

Károly Róbert király 1334-ben városi rangra emelte a települést. Ekkor már állt a mostani szentély és a csodálatra méltó sekrestye - mely a középkori építészet gyöngyszeme -, és az emeleten lévő híres és nagyszerű Rákóczi-terem, ahol a nagyfejedelem a szécsényi országgyűlés idejére megszállt.

A kolostor a XV. században a szinte folyamatos építkezés során bővült. A szerzetesek nagy lendülettel fogtak hozzá a hívek lelki gondozásához. Iskolát nyitottak, a lelkipásztorkodás mellett kódexmásolással, s egyéb akkoriban szükséges iparral is foglalkoztak, a kolostor lakói szegényházat, kórházat emeltek a patak partján álló kápolna mellé. A kolostor 1451-ben tűzvész áldozata lett, majd egyidejűleg épült újjá a vár erősítésével.

A város 1552-ben került a török hódítók kézre, ekkor a régi várat újjáépítették, körülötte erős bástyarendszerrel, melybe a kolostor is belekerült. 1593-ban Szécsény és környéke ismét magyar kézre került, s kisvártatva az épületek újraépítése is megkezdődött.

A törökök 1663-ban újból elfoglalták a várost, a Historia Domus szerint a szentélyt dzsámivá, a templomhajót istállóvá, a sekrestyét pedig fürdővé alakították.

Sobieski János lengyel király seregei Szécsényt 1683-ban szabadították fel.  A török hódítók szinte a földig rombolták az építményeket, olyannyira, hogy 1689-ben Bárkányi János páter megérkezve Szécsénybe, hogy újrakezdje a rend letelepítését, ilyen látványról számol be: „A bozót, bürök és cserje rengetegein nem tudtunk áttörni. Kapával, baltával vágtunk magunknak utat a kolostorig."
     A templomot ezután többször is átépítették, míg végül 1733. május 25-én ismét fölszentelték. A főoltár és a mellékoltárok 1738-ban készült barokk fafaragványok. A diadalív mellett, bal felől áll Szent Ferenc oltára, melyet 1775-ben késztett Alter Antal pesti asztalos. Ehhez az oltárhoz fűződik tulajdonképpen a porcinkula-búcsú, amelyet itt a mai napig is nagy fénnyel tartanak meg a környék hívei és a környékbeli szolgáló papság.

Nagy csapást mért az ország kulturális fejlődésére II. József, mikor feloszlatta a szerzetesrendeket. Szécsényben 1784-ben fejeződött be az utolsó novíciát, míg II. József halála után újra meg nem nyílhatott. Mivel 1785-től újra a kolostor vezette a plébániát, ezért megmaradhatott ugyan, de a szerzetesi életet a rendeletek erősen korlátozták.

1797. augusztusában tűz ütött ki Szécsényben, mely majdnem az egész várost elhamvasztotta. A kolostor alsó részében a ferences testvérek nagy odaadással ápolták és bátorították a sebesülteket és a házukat elvesztett embereket.

A Napóleoni háborúk idején az egyházi értékeket királyi rendelettel lefoglalták. A szécsényi hívek a történtek után annyi pénzt gyűjtöttek össze, hogy azzal kiváltották a templom értékeit.

Az 1848-49-es szabadságharc idején sok testvér tevékenykedett katonai lelkészként. Ebben az időben a noviciátus ismét megszűnt Szécsényben.

1922-től a noviciátus újra Szécsénybe került. 1923-ban kezdték a kolostort és templomot rendbe rakni. Szent Ferenc halálának 700. évfordulójára új oltárkép készült, és a templom boltozatára felkerült az ország címere is. A II. világháborúban az épület több sérülést szenvedett.

Amíg a ferences atyák gondozták a szent helyet – 1950-ben elhurcolták őket, -, az újoncaikat - a novíciusokat – is itt nevelték.  A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása és az államosítás után a kolostorban mezőgazdasági technikum és kollégium működött.

1989-ben a ferencesek újból visszatérhettek Szécsénybe, ahol a templomi szolgálatokat 1950-től 1989-ig világi papság látta el. A kolostor épületébent jelentős felújítási munkák kezdődtek. Jelenleg plébánia és a rendtartomány noviciátusa működik az épületben. Szécsényben ma a ferences család minden ága megtalálható.
     A főbúcsú augusztus első vasánapján van.


(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 260.old. http://www.szecseny.ofm.hu)

Vissza az újság tetejére

Kedves Barátom!

Ugye emlékszel, hogy már több mint tíz éve, nagyböjt első szombatján, az Északi körzet Kolping családjai érsekvadkerti lelki gyakorlat keretében tesznek parányi lépéseket a jobbá válás útján. Ehhez adott támpontokat Lukács András apát úr,az érsekvadkertiek prézese, a vendéglátók mellett felsorakozott csepeli, istenhegyi, váci és városmajori családok jelenlévő tagjainak. S hogy a világosság ne jusson véka alá, megosztanék néhány gondolatot Veled, kedves távollévő barátom.

A három részes előadás és az azt követő templomi keresztút a családok éve gondolatát járta körül az Ó- és Újszövetség tanításán keresztül, felidézve történelmünk oltárra emelt család tagjainak életét, valamint Petőfi Sándor több, a családról szóló szavait.

Ugye emlékszel arra az ószövetségi részre, ahol teremtésünk első pillanatától Isten képmásaiként férfiak és nők vagyunk. Ugye füledbe cseng a felszólítás is, hogy termékenyek legyünk, töltsük be a Földet és uralkodjunk felette. Ennek megvalósítása csak az egy emberré összeforrt férfi és nő alkalmas, melynek igazi formája a házasság. Ennek megéléséért, nyílt megvallásáért bátran vállalható való világunk Konzervatív megbélyegzése is. Igen konzervatívok vagyunk, mert a mi törvényünk a Szentírásba rögzítődött. Ennek szellemében nem fogadhatjuk el az egyneműek álságos házassági kötelék igényét és semmi olyan törekvést, ami az önmegvalósítást zászlajára tűzve a családok szétverésén keresztül a nemzet sírját ássa.

 A házasságban a férfi és a nő egyenrangú fél. Ezt jelenti Éva teremtésének története is Nem véletlen az oldalborda szó használata, mert az van azonos magasságban mindkét félnél. Gondoljunk bele, ha a fej részéből történik a teremtés, nem sugallná-e a felsőbbrendűség gondolatát? És ha lábcsont kerül volna a borda helyébe, az emberi hiúság nem súgná-e az alantas voltot?

A házassággal – amely nem bontható fel-, a gyermekek vállalásával kezdetét veszi az emberi kapcsolatban az „Alkossunk embert” isteni tervbe kapcsolódás. Bennük és általuk élünk mi tovább. Ezért nem szabad megkeseríteni sorsukat, hanem az Úr tetszése szerinti nevelést kell megvalósítani mindannyiunknak. Kerüljük közöttük a rangsorolást, a kijátszást, a hátrányos megkülönböztetést. Adjunk példát számukra az idősek iránti tiszteletből, az Isten szeretetből, hisz az magvetésnek bizonyul kibontakozó életükben. Vetünk, de nem tudjuk mikor aratunk. Az aratás ideje a halálos ágyig is elhúzódhat. De ne csüggedjünk emiatt. Éljen bennünk az a tudat, ha akkor nem vettettünk volna, lehetősége sem lenne az aratásnak.

A gyermek Isten ajándéka, egyben megbecsülésünk jele. Megbízott bennünk az Úr, ezért bízta ránk az új életeket. Vigyázzunk az ajándékra! Kettős neveléssel ne képezzünk szellemi falakat köréjük!

A család boldogságának alapja a hűség. Hűség Istenhez. Hűség a házastárshoz. Ebben a szeretet kapcsolatban semmilyen bűnt nem szabad lekicsinyelni, mert az olyan károkat okozhat abban, mint az égő gyufaszál a szalmakazalban. Nézzük csak Dávid király esetét, aki megpillantotta hadvezére fürdőző feleségét, ami bűnös vágyat keltve benne a férj halálát előidézve szerzi meg feleségnek a megpillantott asszonyt Természetesen magyarázkodik ő is abban az időben, mint sok embertársunk napjainkban, de sem a prófétát, sem az Istent megvezetni nem tudja, tudjuk.

A hűség megélésére számtalan példa áll előttünk A Makabeus könyvben  hat fiának kivégzését végig néző édesanya meghatóan szól a kivégzéstől hittagadással megmenthető fiához. Nem én, hanem a mindenség teremtője alkotott meg téged, Fiam! Kilenc hónapig méhemben hordoztalak, három évig szoptattalak. Nézz fel az égre és gondolj kivégzett bátyáidra. Maradj meg hűségben életed árán is!

A hűség másik példája Anna asszony is, aki hét évi házasság után veszíti el férjét. Már 84. évében jár és férje elvesztésétől nem hagyta el a templomot, s azóta az Istent szolgálja.. Nézzünk csak szét környezetünkben! Mennyi egyedül maradt embertársunk nem menekül ujabb kapcsolatba, hanem Istent szolgálva őrzi meg hitves társi hűségét. Ha belenézünk egy kicsit történelmünkbe, sok magyar szent példáját követik ők. Itt van rögtön Árpádházi Szent Erzsébet, a szerelmes szent. A „hideg hónaljú” németek nehezen viselik el, ahogy körülrajongja férjét. Férjének elvesztését testvérének elvesztéseként éli meg . Megtorlások ellenére sem lesz más gróf felesége. De hasonlóan cselekedett a későbbiek során Ágnes, Jolán, Hedvig, Gertrúd és Margit is. Mintha olvasták volna Petőfi Sándor Szeptember végén című versének alábbi sorait:

 Elhull a virág, eliramlik az élet…

Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet keblemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?

Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre

Könnyezve borítasz e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világbol
Az éj közepén, s oda leviszem azt,

Letörleni véle könnyűimet érted

Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Szó volt még Batthyány Strattman László életéről, mely jó példája annak, hogyan válik egyenrangú, teremtő társsá egy feleség 

Családok éve van és már nagyböjt. Most keresztúttal zártuk a napot. Kedves Barátom! Nem akarom túl hosszúra nyújtani e levelem. Ezért csak az első állomásnál elhangzottakat osztom meg veled útravalóul. Miszerint a család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk a Pilátus, melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna Tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem szerető, féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságra.

S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete súlyt, add, hogy a Te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük

Érsekvadkert, 2011.március 12.

Üdvözlettel egy jelenlévő barátod!

Vissza az újság tetejére

Honlap indult II.János Pál boldoggáavatásáról

A Római Egyházmegye elindította a II. János Pál pápa boldoggáavatásáról szóló honlapját. A weboldal, a Karol-Wojtyla.org hét nyelven tájékoztatja az olvasókat a május elsején esedékes boldoggáavatás hátteréről, a vele kapcsolatos új információkról.

Az oldalon egy webkamerán át folyamatosan meg lehet tekinteni II. János Pál sírját, és 31 nyelven olvasható egy ima a közbenjárásáért. Azt is megtudhatjuk, hogy a május elsejei szertartás nyilvános lesz, és bárki ingyen, szabadon részt vehet rajta, írja a CNA.

Magyar Kurír

Hirdetés

A Szent Borbála Családi Napközi (Érsekvadkert, Rákóczi út 152.) várja azoknak a szülőknek a jelentkezését, akiknek gyermeke bölcsődés korú és nem tudja gyermeke napközbeni ellátását megoldani, akinek gyermeke óvodás korú, de a kis létszámú csoportot részesíti előnyben, akinek gyermeke iskoláskorú és délutáni felügyelete, a házi feladat elkészítése  gondot okoz. Amit kínálunk: kis létszámú gyermek csoport, családias légkör, egyéni bánásmód, szakképzett felügyelet, korosztálynak megfelelő foglalkozások, napi négyszeri étkezés. Külön szolgáltatások: hitoktatás, úszás, angol nyelv, logopédiai, pszichológiai ellátás, születésnapi zsúr szervezése, hétvégi gyermek felügyelet. Érdeklődni lehet: dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet 06/20 4955-049. Bővebb információ: a www. csaldinapkoziersekvadkert.hu honlapon található.

Vissza az újság tetejére

Való világ!

Mennyire tudunk együtt örülni egy ember születésének!
Az elmúlás fájdalmában is őszintén osztozunk.
Házi feladat mindenkinek.
A fenti kettő között egy kicsit emberibbnek lenni!!
Másokért élni, vállalva sorsukat.
Garantált eredmény.
Boldogabb leszel általa.
Egy új világ és szebb jövő köszönt reánk.
(véel küldeménye alapján)

Vissza az újság tetejére

Képek életünkből

Önkormányzati hírek

Soron következő testületi ülés törvénybe foglalta a jelzett 75Ft-os víz- és csatornadíj  c sökkentést. Így az ivóvíz ára 407 Ft-ról  370 Ft-ra , míg a csatorna díj 323 Ft-ról 285 Ft-ra mérséklődött köbméterenként.

Rendeletben került meghatározásra április 4-5 én az iskolai, április 6-7-én pedig az óvodai beíratkozások időpontja.

A több egyebek közti témakörök között szerepelt a közbiztonság helyzetének javítási igénye, szemétszállításhoz kapcsolódó lomtalanítás kérdése is.

Március 28-án, hétfőn este 6-tól FALUGYŰLÉS a Közösségi Házban. Témák között szerepel a szemétszállítás és a költségvetés.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.április 18. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Kalász

2011. március 6. Ismét kalász gyűlésünk volt. A csatlakozási kedv serkentése érdekében rövid ízelítőt adok annak eseményeiből. Rózsafűzérrel kezdtük az együttlétet, melyet a beteg tagjainkért és az őket ápoló családtagjaikért ajánlottunk fel. Március Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszny ünnepét is magába foglalja ebben az évben és hamvazós szerdával a nagyböjt is kezdetét veszi a családok évében. Elhatároztuk, hogy széppé tesszük az előttünk álló 40 böjti napot. Lemondásokkal, nyelvünk fékentartásával, jó cselekedetekkel készülünk a legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra.

Ezután egy könyvből olvastunk fel részleteket, melyben dr Gombos Miklósné a Kalász alapítójának, Luczenbecher Ritának küzdelmes életét taglalja. Mint az idősebbek tudják, sok más egyházi szervezet mellett a Kalászt is betiltották 1946.ban. Egyházközségi csoportként 1950-ig azonban tovább működött, úgy, hogy Rita néni falura költözött. Szorgalma, derüje ott sem hagyta el. Kétkezi munkával, piacolással és sok imával teltek napjai, amíg betegsége le nem vette lábáról. Egyébként nagy tisztelője volt Teréz anyának is. A tisztelet kölcsönös volt, amit megtudhatunk abból a tényből, hogy itt jártakor Teréz anya is felkereste Rita nénit, s az ágy mellett közösen imádkoztak.

Rita asszonyról tudni kell azt is, hogy előkelő családból származott és több nyelven is beszélt. Mégis elfogadta a szegénységet. Betegségéből adódó fájdalmakor nem fogadta el a fájdalom csillapítót, hisz arra vélhetően másoknak nagyobb szüksége van. Úgy gondolta ez is a magvetés része. S a jó mag, amit most elvet, kalászba szökken, s sokszoros termést hoz

Elhatároztuk, hogy március 19-én imádkozunk a Kalász új vezetőiért és minden hónap első vasárnapján, délután 3 órakor, találkozunk a kalászházba, ahová a nem kalásztagokat is szeretettel várunk.

(egy kalásztag)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Köszönjük mindazoknak a testvéreknek, akik a mókus kerékből kiszállva jelen voltak a március 12-i körzeti lelki napunkon.

Március 14-én a fiatalok és idősek nagy csapata találkozott, hogy munkájával is tanúságot tegyen hová tartozásáról. Ennek keretében az erdei ház körüli karbantartások ( kapu javítás, törött cserepek cseréje, esőcsatorna tisztítás, és a benti ház körüli munkák (kertek ápolása, vízelvezető árkok tisztítása, függönymosás és ablakok tisztítása) szerepeltek az elvégzett munkák listáján. Feladat továbbra is adva van. segítő kezek kellenek és nem vélemények ahhoz, hogy az eszközeink számára zárható szárazhely épüljön és mindig gondozott udvar várjon ránk. Előre is köszönjük a megvalósulásra érkező szervezőmunkát.

Köremailban kiküldött tájékoztató szerint augusztus 2. hetére szerveződik egy családi kirándulás Párkányba. Részletekről vasárnaponként, a nagymise után kaphatunk információkat és az esedékes tagdíjak is fizethetők!írekH

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Nagyböjtben pénteki napokon este 6 órakor keresztúti ájtatosság, utána szentmise. - Vasárnap (Amennyiben az idő engedi) du. 3 órakor a Kálváriánál végezzük a keresztutat, ha nem, akkor a templomban.

            Ne feledkezzünk meg arról, hogy Jézus halála napján, pénteki napokon, nagyböjtben hústilalom van. Ennyi áldozatot lelkünkért, - amelyért Jézus meghalt, -  mi is vállaljunk,        

            Márc.27-én reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

 
            Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft. Rólik Róbert, Vác- Deákvári plébános atya tartja ápr. 7-8-9-én

A lelkigyakorlat 3 estéjén 3 vendég atya állunk a gyónók rendelkezésére, használják ki az alkalmat, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagy-csütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.

 
            Ápr. 10-én, Nagyböjt 5. Vasárnapján lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.

 
            Virágvasárnap előtti szombaton Április 16-án, ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK LESZ. De. 10-kor szentmisével, kezdjük, majd a szokásos módon óránként tartsák a körzetek az imaórákat. Fél 7-kor rövid szentségimádás, majd szentmise.

            VIRÁGVASÁRNAP fél 10-kor a SZENTMISE a barkaszenteléssel a Lurdi Barlang előtt kezdődik, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg. 

            Mindhárom nagy napon, Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.

            Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána szentség-imádás 9-ig, 9-10 óráig a felnőttek tartanak közös imaórát.

            Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be meg-emlékezésünk. Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat.

            **Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso

            A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.

            A HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal a körmenetre! (Házaknál gyertya!)

KERESZTELÉSEK:

3. Bottyán Hanna (Bottyán Imre- Kovács Adrienn)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

HALOTTAINK:
8. Hudák Ferencné, Kukkel Julianna (1947)
9. Tálas Pál (1927)

10. Jakubecz János (1938)
11. Balga József (1940)
12. Szabó István (1937)
13. Holman István (1952)
14. Kovács Józsefné, Molnár Margit (1933)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. péntek        - Kovács János, szülei, apósa, anyósa és Paulicsek Péter

                        - Belencsák Ignác és felesége, Oravecz Rozália (1. évforduló) és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki Ignác, felesége Kosztrihán Ilona, 2 gyermekük, Kosztrihán és Záhorszki család halottaiért

2. szombat     - Bozsonyík János, szülei, testvére István, élő és elhunyt családtagok

                        - Nagy László, felesége Nagy Mária 1. évforduló, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Koza István, szülők és élő hozzátartozók, Dósa János, felesége Csillag Ilona és hozzátartozók

3. vasárnap   - Lipcsei Ferenc, Lipcsei és Kajtor család elhunyt tagjaiért

                        - Percsina Pál, neje Csernák Margit, fiuk, a Csernák és Berta család halottaiért

                        - Szabó, Laczó és Mihalik család élő és elhunyt hozzátartozók

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    -

8. péntek        - Gréczi János 3. évforduló, szülei, valamint a Kristók, Dósa és Valkó család halottaiért

9. szombat     - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szüleik és hozzátartozók

                        - Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, fiuk, menyük és elhunyt családtagok

                        - Pistyur András, Pistyur és Czinege család élő és elhunyt tagjaiért

10. vasárnap - Kovács és Buzás család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristók, Kaba és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Jakubecz János (25. évforduló) Jakubecz, Szabó és Záhorszki család tagjaiért

11. hétfő        - Fábián Istvánné szül. Laczó Ilona és szülei

                        - Temela Ignác, felesége Záhorszki Margit, fiaik Ignác és József, unokavejük, Urbán István, felesége Csernák Mária, élő és elhunyt családtagok

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és testvére Ignác és hozzátartozók

15. péntek     - Szabóki András, felesége Molnár Margit, élő és elhunyt családtagokért

                        - Szrenka József, szülei, apósa, Kristók jános és hozzátartozókért

                        - Varga János, felesége Paulicsek Erzsébet, Boda István, felesége Szabó Margit és szüleik

16. szombat   - Kovács József és felesége Kovács Rozália

                        - Kristóf Ferenc, felesége, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kukkel József, felesége, és a család élő és elhunyt tagjaiért

17. vasárnap - Boda Sándorné szül. Pobori Mária és szülei, férje Boda Sándor

                        - Bulejka Pál, édesapja, apósa, anyósa és sógorai

18. hétfő        -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     -

23. szombat   -

24. vasárnap -

25. hétfő        - Holman Imre, felesége, lánya, unokája, a Csillik és Hegyi család halottaiért

                        - id. Csillag Gyula, felesége Kordics Borbála és a család elhunyt tagjaiért, Dombai Gergely, felesége Mrekvicska Borbála, a család elhunyt tagjaiért

                        - Koza János és a Jakubecz család

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök -

39. péntek     - Halaj Mihály, élő és elhunyt hozzátartozókért

30. szombat   - Pataki András, szülei, Pataki és Bimbó család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kőműves Zoltán, felesége Gresina Melinda

                        - Kaba József 15. évforduló, felesége Dombai Margit 20. évforduló és szüleik

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre