Vadkerti harangok
2008. Október


A Szentírás éve 10.
Szentmiseszándékok
Egyházunk nem feledkezik meg halottairól
Amikor pőrén állunk
Erzsébet
Ellesett gondolatok
A legszebb emberi érzés
Újra felajánljuk
Misszió
Érzékeny és nehéz erkölcsi kérdések
Állatkerti séták
Hogyan olvassuk a szentírást?
Bibliai kapaszkodók (6)
Kedves Gyerekek
Ingyenes jogi tanácsadás
Karácsonyi hangverseny
Boldog út
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

A Szentírás éve 10.

Kovács Veronika 2.oszt. Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus az alábbi példabeszédet mondta.

„Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.

 A vámos távolabb állt meg, és szemét sem merte az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják”, olvashatjuk Lukács evangéliumának 18,9-14 soraiban.

 Gondolkodjunk csak el a történeten! Vajon én kihez hasonlítok? Döntésünk meghozásában szolgáljon segítségül az alábbi történet, miszerint három ember tart a templom felé. Lassan haladnak felfelé a bejárati lépcsőkön. Egyikük gyakran látható itt. Mindennap idejár és igen buzgónak tartják az emberek. Nincs közösségi istentisztelet nélküle. Az első padban van a megszokott helye, más nem is mer odaülni. A másik ember is ismerős valahonnan, de biztosan nem a templomból. Valahol máshol láttam, talán valamelyik hivatalban. Mi szél hozta erre? Talán bajban van, hogy templomba jön? Az első Kakas Lili 5.oszt.nagy mozdulattal szélesre nyitja a kaput, s büszkén lép be az Isten házába. Látszik rajta, hogy otthonosan mozog e környezetben. Tudja, hogy miért jött, talán még azt is, hogy mikor fog távozni. A kapu lassan becsukódik mögötte, de mielőtt teljesen bezárulna, a keskeny résen még éppen besurran a másik ember is. Harmadikként én lépek be. Azonnal észreveszem, hogy az első már ott van a helyén, de a másik félénken néz körül a félhomályban, megtorpan, láthatóan nem találja a helyét, kissé oldalra somfordálva megáll hátul az oszlopok mellett. Az első elmélyülten imádkozni kezd, fejét magasra emeli, néha még a karját is kitárja. Időnként hátrapillant a másikra, megvető pillantással méregeti, majd újra előre fordul és imádkozik. A másik még jobban behúzódik az oszlopok árnyékába, menekül a megvető tekintet elől. Talán azonnal ki- menne, de mégis marad, szégyenkezve a mellét veri. Én pedig közben elgondolkodom azon, hogy melyikük mellé álljak oda, melyikük mellett van az én helyem?

 Remélhetőleg érdemes ilyen módon átgondolnunk a fenti evangéliumi részt. Biztosan a javunkra válik, ha az olvasott rész szereplőinek közelébe képzeljük magunkat. Jézus példázatai sokszor választás elé állítják a hallgatóságot. Így vagyunk az iménti hasonlattal is.

Vajon melyik ember magatartása áll közelebb hozzám? A farizeushoz vagy a vámoshoz hasonlítok-e jobban? Melyiket választom a két, egymással ellentétes emberi magatartás közül?

 Ha igaznak tartom magam, Isten nem tud semmit ajándékozni nekem. Úgy fogok távozni Isten közeléből, ahogyan érkeztem. Szegényebb talán nem lettem lelkileg, de gazdagabb sem, ez egészen biztos. Ha elégedett vagyok önmagammal, sosem fogom megtudni, hogyan értékeli viselkedésemet és életemet az Isten. Ám ha őszinte vagyok magamhoz és beismerem bűneimet, Isten meg tud ajándékozni a bocsánattal és az üdvösséggel. Lélekben gazdagon távozhatok.

 Gondolatbeli utazásunknak még nincs vége. Az első ember befejezi imáját, már indulna kifelé, amikor észreveszi az oltár előtt kinyitott Szentírást. Odalép a nyitott könyvhöz, s talán elolvassa az ott talált történet utolsó mondatait, mert többre nincs ideje. Látható, hogy a szövegnek nem tulajdonít különösebb jelentőséget, egy vállrándítással megfordul, és kimért léptekkel távozik a templomból. Távozása után második emberünk is visszanyeri bátorságát, előre megy és elolvassa ugyanazt a mondatot. Arcán szerény mosoly jelenik meg, megkönnyebbülten nagy levegőt vesz, egy hálás pillantást vet a kereszten függőre, s kifelé indul az isten házából. Talán csak onnan felülről, a keresztről látni szívének boldogságát. Én is odalépek a Szentíráshoz, amelyben ezt találom: „Aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják”.

(István atyától)

Vissza az újság tetejére

Egyházunk nem feledkezik meg halottairól

Ez is a vadkerti temető Fotó: Barák Barna Imre Sok ember életében nemcsak az élők foglalnak el fontos helyet, hanem a halottak is. Halottak napja is ennek a szeretetnek a bizonyítéka. A megelőző hetekben igyekszünk rendbe tenni szeretteink sírját, megvásárolni a virágot és gyertyát. Mindenszentekkor és halottak napján nagy tömeg gyűlik össze a temetőkben. A megjelentek között alig akad valaki, aki aggódva fel ne tenné önmagának a kérdést: Vajon gyermekeim, unokáim, hozzátartozóim eljönnek-e majd legalább évente egyszer a temetőbe, hogy meglátogassák síromat? Vagy néhány év múlva már nem is emlékeznek rám? Akármi is legyen a válasz erre az aggodalmas kérdésre, nyugtasson meg bennünket az a tény, hogy az Anyaszentegyház soha sem feledkezik meg rólunk. Gondviselő szeretete megnyilvánul a haldokló ágyánál, amikor szentségekben részesíti őt a nagy út előtt, temetéskor pedig azért a testvérért imádkozik, aki követi temetendő testvérünket.

 Az Anyaszentegyház a szentmisékben is megemlékezik az elhunyt híveiről és imádkozik azokért, akik a föltámadás reményében hunytak el, valamint az összes megholtért, akik irgalmat találtak az Úrnál, és kéri az Urat, hogy bocsássa őket szent színe látására. Az egyetemes könyörgésben még azokról is megemlékezik egyházunk, akikért már senki sem imádkozik. Ennek tudatában ne aggódjunk azért, hogy a feledés homályába elveszünk.

 Karöltve az Egyházzal kapcsolódjunk bele mi is imádsággal, a szentségek gyakori vételével, az irgalmasság gyakorlásával e gondviselő szeretetgyakorlatba, mert a Szentírás szavaival élve „szent és üdvös dolog imádkozni a halottakért” és emlékezni rájuk.

(Ilk)

Vissza az újság tetejére

Amikor pőrén állunk

(Temetői gondolatok)

Fotó: Barák Barna Imre A halál küszöbéhez érve lassan megszabadulunk minden kötöttségtől, földi tehertől, kapcsolattól, aztán már ruháinkat is eldobjuk, pőrén állunk testben és lélekben az Igazságos Bíró elé, minden szégyenérzet nélkül, először találkozván valódi önmagunkkal.

 Az embert egész életében izgatja, milyen is valójában, s ebben nemcsak a hiúság játszik szerepet, hanem az önismerés vágya, ami hajt bennünket kisgyermek korunktól fogva, ez a pályaválasztási küzdelem zajlik bennünk sokszor még idős korunkban is, amikor nyugdíjasként kezdünk el festegetni, verselni, vagy éppen barkácsolni. Valódi önmagunk felderítésére roppant kevés idő adatik, hiszen a Nagy Körforgás, melyben élünk, alig ad esélyt minden képességünk kipróbálására. A legtöbb ember számára a munka csak pénzkereseti eszköz, nem öröm és az „önmegvalósítás” forrása, s a szürke hétköznapok malmában őrlődve, az egyik számlától a másikig tartó fizetések foglyaként alig merünk arra gondolni, hogy mire lakásunk törlesztő részletéből az utolsó is letelik, már nem lesz szükségünk földi lakásra.

 Szinte naponta találkozunk olyan rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, akik már magukon viselik a halál jegyét. Megjelölte őket a Nagy Kaszás, és ők is tudják, mégis nehezükre esik a nyílt beszéd erről, mert a halál a modern élet nagy tabutémáinak egyike, a biztos halálba indulót vigasztaljuk, hitegetjük, „semmiség az egész, hamar meggyógyulsz”, nem akarjuk megölni a reményt, hiszen a remény már fél gyógyulás. Persze saját halálunkról sem szívesen gondolkodunk, elhessegetjük dolgot, mint valami kellemetlen emléket vagy rémálmot. Majd egyszer elgondoljuk, majd egyszer végrendelkezünk, majd egyszer mindenkinek elmondjuk a legőszintébb, halál előtti véleményünket, de most még nem, hiszen még messzi van az. Gyávák és gyöngék vagyunk és bizony kissé képmutatók is, ha a halál, a személyes halál kerül test- és lélek közelbe. A legszörnyűbb azonban az, hogy testileg és lelkileg oly sok esetben magára hagyjuk még szeretteinket is, mert a legutolsó pillanatig fenn kell tartanunk bennük és magunkban is azt a hazug reményt, hogy még sikerül elkerülni azt a legrosszabbat, hogy a kórházakban az orvosok közelében jobb helyük van, mert mi úgy sem tehetünk semmit. Ostoba és kegyetlen, elembertelenedett világunk immár semmit és senkit nem tisztel, nincsenek ésszerű szokásaink és tisztességes szavaink, mert aki a modern élet mókuskerekének pörgését nem bírja, aki elvéti a ritmust, bizony már felesleges ember, teher és bűntudat a többi ember számára.

 De amikor pőrén fekszünk, s mindössze két vékony lepedő választ el múlttól és jövőtől, élettől és haláltól, amikor életünk elfér a sírkőre vésett kéz évszám között, mindez már igazán nem érdekes. Próbálom felkelteni magamban Krisztus erejét és bátorságát, hogy ne csak az élőkhöz akarjak és tudjak szólni, hanem a halni készülőkhöz is, azzal a szeretettel és biztonsággal, amellyel a föltámadt KRISZTUS hívja maga után híveit abba a világba, ahol már nincs több szenvedés, várakozás, hallgatás és halogatás, ahol végre megszűnik a JÓ és GONOSZ harca, ahol meghal a halál.

(SzSzP)

Vissza az újság tetejére

Erzsébet

Érsekvadkerti templom ablak Szent Erzsébet Fotó: Barák Barna Imre

Legyetek irgalmasok, olvasható e jó tanács az evangéliumokban. Ha belegondolunk Szent Erzsébet életébe, egyértelműen az isteni gondviselés csodálatos megvalósulását láthatjuk, amikor e királyi családból származó leány észreveszi a szegényeket, a segítségre szorulókat, azaz mindazokat, akiknek nyomorán az irgalmasság cselekedetei segíthetnek. Észrevette az irgalmasságra szomjazókat s a cselekvő szeretet útjára lépett, olyan példát mutatva, amelyet sok évszázad után is követendőnek tartunk.

 Az ilyen jó példákat látva azt szoktuk kérdezni, hogy vajon mi a titka? Mi lehet a titka Szent Erzsébetnek?

 Erzsébet azzal a meggyőződéssel végezte az irgalmasság cselekedeteit, hogy mindent Krisztusnak és Krisztusért tesz. Ezt az önzetlen és áldozatkész magatartást tanuljuk meg tőle nevének ünnepén, s vele karöltve lépjünk mi is a tevékeny szeretet útjára!

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

A remény küldetés.
A remény erő.
A reményhez hit kell és meggyőződés;
És sok-sok emberi munka.
A remény a jó diadala.

(Pestalozzi)

Vissza az újság tetejére

A legszebb emberi érzés

A keresztény vallás legfontosabb parancsa a szeretet. Szerintem ez a legszebb emberi érzés. Hogy miért?- erre szeretnélek rávezetni titeket. Ahhoz fogható érzés a világon nincs is, hogy az emberek törődnek, foglalkoznak egymással. Ha a világon nem lenne szeretet, valószínűleg meg sem születtünk volna. Az élet nagyon rövid és ki kell használni az időt, ne töltsünk egy percet sem szomorkodással, veszekedéssel, rossz dolgok művelésével. Törekedjünk arra, hogy minél több időt töltsünk rokonainkkal, családtagjainkkal, barátainkkal, imádsággal, másokon való segítéssel, gyámoltalanok segítésével.  Vagy jó erre a következő is: ha az osztálytársunk rossz jegyet kap, ne csúfoljuk ki, hanem inkább magyarázzuk el neki, hogy is kellett volna a feladatot megoldani. A közmondás is azt mondja: „Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel.” Ha valakit nem is szeretünk, nem szimpatikus nekünk, akkor is legalább el kell fogadnunk őt olyannak amilyen. Senki sem tökéletes, úgy ahogy te sem vagy az én sem vagyok. De egy valamit tehetünk, próbáljunk meg jót cselekedni! Már születésünk előtt is szerettek minket, és hálát kell adnunk azért Istennek, hogy egészségesek vagyunk, de a beteg gyermeknek az édesanyja is ugyanúgy szereti őt, mintha egészséges volna. A másik fontos dolog a bocsánat. Meg kell tanulnunk megbocsátanunk a másiknak és elhinni, hogy megbánta, de azt is tudnunk kell, hogyan kell bocsánatot kérni. A bocsánatkérés nem megalázó, emberek vagyunk, néha hibázunk. Ha összeveszünk a barátunkkal, barátnőnkkel ameddig ki nem békülünk mind a kettőnknek lelkiismeret furdalása van, de egyet biztosan tudunk, miután összeveszünk, kibékülünk és nincs is szebb dolog annál, mikor újra együtt vagyunk. Próbáljuk meg az emberekben a rosszat kevésbé látni, és a hibákat fedjük el a jókkal. Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Minden emberben van legalább egy csöpp szeretet és arra a csöppre nagyon kell vigyázni!

Knyazoviczki Barbara

8/A Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

Vissza az újság tetejére

Újra felajánljuk

Szentkút 2008.Hozzád repül ma hő fohászunk, Nagyasszonyunk, Szűz Mária. Tekints az égből szánakozva szegény hazánk bús tájaira! Te voltál az, ki védted, óvtad, mindenkor híven nemzetünk. Mutasd meg anyai szerelmed, mikor most búban könnyezünk, hangzott fel a kérés Szentkúton, a Ternyák egri érsek úr által bemutatott szentmisén, amit két rózsafüzér tized között mi is elénekeltünk a búcsúhely felé tartó buszunkon, hangolódva a közösségben történő ünneplésre.

 Igen. Ünnep a Magyarok Nagyasszonya  búcsú. Egyre fontosabb ünnep, hisz való világunk önpusztító lépései szükségessé teszik a szentistváni nemzet felajánló lelkület erősítését, a történelmi múltunk hitbeli vállalását, mert ebben rejlik a jobbjövőnk záloga. Az ezer éves  felajánlás a mi megerősítésünkre vár. Ezért is jöttünk a Szűzanyát, Magyarok Nagyasszonyát köszönteni Szentkútra, mely helynek kisugárzása volt már a múltban is. E vonzerő vitte eleiket is, sokszor fáradságot nem kímélve gyalogosan is a Szent Szűz lábához. E nemzeti kegyhely ma sem csökkentette vonzási energiáját, az ország számos településéről, de a képzeletbeli határokon túlról is egyre többen zarándokolnak ide, hogy visszatérve az alapokhoz, erőt merítsenek kuszált világunk problémáinak emberibb megoldásához.

 Túlzás volna ennek ellenére azt állítani, hogy mi magyarok más nemzeteknél jobban tiszteljük Jézus édesanyját, hisz más népeknek régebbi időponttól rendelkeznek nemzeti kegyhelyekkel. Nekünk, magyaroknak két ilyen hely van, Máriapócs 2005.-től és Szentkút 2006.-tól. Ám a mi Mária tiszteletünk egyidős a kereszténységünkkel. A hit elterjedésével vert gyökeret nemzetünkben.

 A Magyarok Nagyasszonya most is azt sugallja, hogy földi hazánk vezetőjének, Úrnőjének tartjuk Máriát. Legyen valóban lelkeink vezetője földi éltünk során, aki utat mutat a hozzá fordulóknak az égi haza felé. Merjük hát nyíltan segítségét kérni imáink kapcsán, mert az új Magyarország csak imából születhet meg!

(Szentkút, 2008-10-12.)

Vissza az újság tetejére

Misszió 

 A Szentírás évében sokan többet olvassák szent könyvünket. Biztosan észrevették azt, hogy Jézust tanító körútján a tizenkét tanítvány mellett asszonyok is követik. Lukács evangélista fontosnak is tartja jelenlétüket és mindennapi szolgálatuk kihangsúlyozását. Azt jelzi ezzel, hogy Isten országáról szóló tanítás mindenkinek szól. Lukács azt is említi, hogy ezek a nők mind köszönhetnek valamit Jézusnak, valamennyiüket megszabadított valamilyen rossztól. A szabadítás révén kerültek kapcsolatba az Úrral. Nem bizonyultak hálátlannak, hanem szeretettel segítették őt.

Nézzünk egy kicsit magunkba. Mit kaptam én Jézustól? Vajon segítek-e neki? Megosztom- e hitemet másokkal, vagy magánügyként rejtegetem?

(HIS)

Vissza az újság tetejére

Érzékeny és nehéz kérdések

Sorozatunkban Peter J. Matuska: A szentgyónás c. Szent Gellért Kiadó könyve alapján előveszünk egy-egy nehéz erkölcsi kérdést, hogy kedves olvasóink is bizton eligazodjanak az élet dolgaiban...

Mi a teendő hűtlenség okozta válság esetén?

A hűtlenség problémájának kezelése, két változatban:

- Az első a keresztény megbocsátás és kiengesztelődés megoldása, amely egyben rámutat a családi önkritika szükségére; a probléma gyökeréig kell hatolnunk, és meg kell vizsgálnunk a hűtlenség lehetséges okait.

- A második a "tántoríthatatlan magatartás"-t javasolja, mert a könyörgések és érvek néha kevésbé hatékonyak. Már az első félrelépésnél "le kell adni a sortüzet a legnagyobb kaliberű fegyverből". A házasságtörőnek meg kell tapasztalnia bűne következményeit, és választania kell bűntársa vagy a családja között.

A házastársak közti beszélgetésekben azonban következetesen kerülni kell a hűtlenség felemlegetését. Javasolt az "intim együttélés" helyreállítása; ajánlott a családi költségvetés közös megtárgyalása; fontos, hogy a házastársak megbeszéljék, hogyan töltsék el közösen a szabadidejüket; és semmiképpen ne tárgyalják ezt a konfliktust a gyerekek előtt.

A hűtlenség okozta válságot leginkább a bűnbánat szentségének vételével, tapasztalt és széles látókörű gyóntatópap, esetleg házassági tanácsadás segítségével lehet megoldani.

Vissza az újság tetejére

Állatkerti séták

Nagy izgalommal készültünk a Támogató Szolgálat szervezésében a budapesti Állatkertbe, ahol fogyatékkal élő emberek napját tartottak. Reggel szomorúan láttuk, hogy ömlik az eső. Ennek ellenére neki vágtunk az útnak. Az állatkertbe érve ajándékkal köszöntöttek minden gyermeket, aminek ők nagyon örültek. A sziklabarlangban különféle előadásokkal szórakoztatták az oda érkező sérült embereket. Sérült gyermekek megható műsorral leptek meg bennünket, majd híres énekesek fellépése következett. A hangulat egyre fokozódott, a gyerekek nagy lázban égtek, énekeltek, táncoltak, rendkívül jól érezték magukat velünk, szülőkkel együtt. Az eső és a hideg ellenére szép napunk volt és fáradtan értünk haza este. Egy hónap elteltével ismét ellátogatunk az Állatkertbe egy gyönyörű napsütéses őszi napon. Most végre lehetőségünk volt megnézni, megsimogatni az állatokat  közelből megszemlélni a gyerekek által csodálatosnak tartott vízi lovat, elefántot és orrszarvút. Nagyon jól telt a napunk, a gyerekek sokat játszottak, mi szülők pedig örültünk örömüknek. Újabb élménnyel gazdagodva, fáradtan értünk este haza egy csodálatosan szép nap után. Köszönjük a Támogató Szolgálat dolgozóinak ezt a két szép napot is.

Havaj Istvánné(Jucika)

Vissza az újság tetejére

Hogyan olvassuk a Szentírást?

H. P. Backer, az illusztrációk nagy mestere három dolgot figyelt meg a kertbeli virágjai között.

-         Az első egy lepke volt. Rászállt egy szép virágra, ott ült néhány másodpercig, majd átment egy másikra, majd sokáig ismételte ugyan azt. Látott és érintett sok virágot, de hasznot nem húzott belőlük.

-         Utána jött egy botanikus nagy jegyzetfüzettel és mikroszkóppal. Eltöltött bizonyos időt minden virág és növény fölött és terjedelmes jegyzeteket készítve azokról. Mikor azonban befejezte tevékenységét megtelt a jegyzete, ám a fejében nem sok maradt meg.

-         Azután egy méhecske jött. Rászállt egy- egy virágra, eltöltött ott bizonyos időt és virágporral megterhelve távozott. Üresen jött és tele távozott.

 Így van ez a Bibliaolvasásaink esetében is- Vannak, akik úgy olvassák a Bibliát, hogy egyik kedvenc helyről a másikra mennek, de keveset kapnak az olvasás folyamán.

 Mások igazán tanulmányozzák és jegyzeteket is készítenek az elolvasott részekről, de valójában nem értik az Írás tanítását.

 Néhányan pedig, mint a méhecske, elidőznek az Ige mellett, belemélyednek, többször is elolvassák, míg szívükkel megértik. Ez táplálja elméjük bölcsességét és életük mennyei édességgel telik meg.

(Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Bibliai kapaszkodók (6.)

 Az életünk során sokszor és sokféle problémával találkozunk. Csüggedni azonban nem szabad, hisz a Szentírás által Isten ad a megoldáshoz útmutatást, csak élnünk kell az alábbi lehetőségekkel:

Ha elhagyatottnak érzed magad olvasd el a 28. Zsoltárt, s ha elbátortalanodtál  bátorságod visszatér a 43.44. Zsoltárokban történő elmélyedéskor.

Vissza az újság tetejére

Kedves Gyerekek!

Ági néni JátszóházaJátszóház a Cserkészházban
A Noé Bárkája Játszóház vár benneteket izgalmas történetekkel, játékokkal, mozgással, tánccal, énekléssel és kézműves foglalkozásokkal!

A következő foglalkozás időpontja november 15. délután 3-tól 5-ig a cserkészházban!

Ez a játszóház azért jött létre, hogy gyermeküknek legyen egy olyan hely, ahol önfeledten ki tudnak kapcsolódni, ahol társaikkal közösen játszhatnak, és új barátokat szerezhetnek. Kérem, hogy szánják rá havonta egyszer idejüket, és hozzák el gyermeküket. Várom a középsős és nagycsoportos óvodásokat, és az elsős és másodikos iskolás gyerekeket.

A részvétel ingyenes!

Ági néni

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától  ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2008. november 17. hétfő

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi hangverseny

„A nagyvilág létével énekel, de
Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét,
Zengjük velük: Nagy Isten áldott légy”.
 

Már, megint közeleg az egyházi év végét jelentő Advent. S ha advent, akkor annak 3, vasárnapján, az örömvasárnapon, december 14-én délután ½ 5-től KARÁCSONYI HANGVERSENY  lesz a templomunkban.

Karácsonyi hangverseny Fotó: Barák Barna Imre A felcsendülő zeneművek vezérfonalát most is a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola tanárainak és diákjainak műsora képezi, Gyimesi László és Ember Csaba szervezésében, de egyre nagyobb sikert arat a Pedagógusaink és diákjaink énekkara, az érsekvdkerti és balassagyarmati Dalegylet, a dejtári Szivárvány Kórus és az esetenként bejelentkező csoportok műsora is.

 A program összeállításához ismerni kell a fellépők műsorát. Ezért kérjük az előadott darabok nevét november 25-ig jelezzék Gyimesi László tanár úrnak személyesen, vagy 06-35-340-162 telefonszámon.

 A hangversenyre belépőt most sem szedünk, de a szereplők jelképes támogatásához minden adományt (sütemény, szervezési segítség, pénz,..) örömmel fogadunk. Felajánlásaikat a hangverseny előtti napig fogadja Beke László, Fábián András és Molnár János, de aki a hangverseny alatt dönt az anyagi támogatásról az a kórus alatti üveggömb perselyben megteheti.

 Támogatói szerepvállalásra buzdítva az újabb adományozókat ismét megköszönjük 2007. évi  anyagi segítséget, mely beérkezési sorrendben az alábbiak szerint történt: Major család, Fábián László, özv. Dósa Józsefné, Beke butik, Valcz László, Kolping család, Kolping ifjúság, Mede Zoltán, Vadkerti Harangok, Fehér Tibor, Kristók József, ÉDIMODUL KFT, Fater Bt, Önkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Nyugat Nógrád COOP ZRT, Zsiga László, Nagy József, Percsina Norbert, Halaj TÜZÉP, Sági Péter, Horváth Lajos és a sok anoním segítőnek, hogy önzetlenül szereztek a rendezvény megvalósulásával örömet mindannyiunknak.

(szervezők)

Vissza az újság tetejére

Boldog út

Eljön az ősz, meghal az ének.
Elnémul a fülemilének
Zengő szava és minden hallgat.
Dérré dermed hamar a harmat.
Falevelek aranyló ezre
Zizegve hull az ösvényedre.
Szívedben halk melódiákkal
Mégy a száz színű őszön által.
Virág hervadt el utad mellett,
Halkan érint hideg lehelet,
De a te lelked nem remeg meg
Érintésén a fagyos szeleknek.
Hullhat lomb, halhat ének
Tűntével a nyár melegének.
A szél süvölt, a tél havaz bár,
Terád tavasz, tavasz, tavasz vár!
S lelkeden át már fénye rezdül,
Amint mégy az őszön keresztül.
A köd mindjobban szerteszéled.
Ó, boldog út! Ó, örökélet!

(TE)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Csaba testvér level

Kedves Testvérek!

Itt van az ősz, hóharmat tarolja le a virágokat, a leveleket a fákról. Október a levert forradalmak, népünk szenvedéseinek az ideje is. És alattomosan körülöttünk kígyózik ez a gazdasági váltság, melynek méreteit, és a mi kis életünkre való hatásait még nem is látjuk pontosan. Gondok, bajok, válságok részei az életünknek. Krisztus nem ígérte, hogy aki utána akar menni, annak csupa napfény lesz az élete, és virágesőben járhat, majd az angyalok által elénk terített bársonyszőnyegen. Nem: Ő azt mondta, hogy: "ki utánam akar jönni vegye vállára a keresztet és úgy kövessen engem!" Felmerül a kérdés, és sokan nekem is szegezik, hogy egy kereszténynek mi a teendője válság idején. Arra gondoltam, hogy a Szent Család példáján keresztül fogalmazzunk meg a magunk számára egy stratégiát. Nézzük meg ők hogyan viselkedtek a válság idején, és kövessük őket alázattal:

Ismerős a történet: a 12 éves kis Jézussal szülei felmennek Jeruzsálembe. Az ünnep végén elindulnak hazafelé, és egy idő után észreveszik, hogy nincs velük a gyermek.

Szörnyű percek lehettek ezek: Három fontos szabályra hívnám fel a figyelmeteket:

1. A Szent Család nem esik pánikba: Abban az időben a közbiztonság nem a mai volt, az, hogy egy erős, egészséges fiút elraboljanak rabszolgának, nagyon elképzelhető. Bármi megtörténhetett, látták ők már a gyermekgyilkos Heródes kegyetlenségét is. A szentcsalád uralkodik magán, szépen szisztematikusan elkezdik keresni az Isten által rájuk bízott Gyermeket. Három nap hosszú idő, és mégis amikor megtalálják, Mária csak ennyit mond:

„nézd atyád és én aggódva kerestünk, miért tetted ezt velünk?” Döbbenetes önuralom, nem kerül elé nadrágszíj, nincsenek idegösszeomlások, nagy jelenetek, sírógörcsök. Csodálom ezt az önuralmat, melyet kemény, kereső három nap után siker koronáz.

2. Nem dobják be a törülközőt, fásult rezignáltsággal, nem ülnek le, és fatalista módon, nem mondják, azt, hogy ha akarja majd az Úr visszahozza a gyermeket. Nem mondják azt, hogy Isten adta és Isten elvette, hanem minden erejüket megfeszítve próbálják megoldani ezt a váratlan komoly feladatot, mellyel szembe kerültek. Isten rájuk bízta a Szent Fiát, és ők a maguk kis emberi eszközeikkel sikeresen próbálják megoldani a feladatot. 1-2 nap után sem adják fel a keresést, tudják, hogy Isten lehetetlen dolgokat nem biz az emberre. Csak kell legyen megoldás! Végérvényesen nem mehet zsákutcába az élet! És nekik lesz igazuk, megtalálják és átölelhetik drága kincsüket a földre szállt élő szeretetet.

3. Összezárnak. Nem esnek egymás nyakának, és nem kezdik firtatni, hogy ki mennyire felelős a kialakult helyzetért. Persze hogy mondhatta volna Mária, hogy te vagy a férfi, miért nem ügyelsz ránk? És József is kitörhetett volna: Hát nem rád bízta a Jóisten a gyermeket, te beszéltél az angyallal, te vagy az anya! Mind a kettőjüknek igaza lehetett volna, de most nem az igazságot kell keresni, hanem a földreszállt szeretetet, az Istenembert. "Atyád és én aggódva kerestünk.." mondja Mária. Együtt, felelősen próbálják elhárítani az életük ellen irányuló csapást. Ők tudják, hogy nem egymásban kell keresniük a problémát, a gond ott van és egyformán sújtja mindkettőjüket, ezért minden erejüket latba vetve összefognak és együtt oldják meg a feladatot.

Kedves Testvérek a létért küzdeni kell, az erdőben a kis őzike létével fizet, ha a rejtőzködés, menekülés, életben maradás feladatait nem tudja megoldani a farkasok között. Számára nem kérdés, hogy van-e kedve szaladni, csendben figyelmesen táplálkozni? Neki ott nincsenek jogai, csak lehetőségei, melyeket ha kihasznál, életben marad. Természetesen a feladat megoldása okosabbá, ügyesebbé, erősebbé teszi. Mindennapi küzdelmei által nő fel, hogy nagy és szép legyen.

Az emberek világ a is hasonló! Mi is dzsungelben élünk! Az ördög mint ordító oroszlán vesz körül, és azt keresi, hogy kit nyelhet el. A létünkért küzdünk. Ha megtanulunk két lábon járni, szépen beszélni, önmagunkon uralkodni, nehéz helyzetekben kitartani , éles szemekkel meglátni a veszélyt, a lehetőségeket, és azt villámgyorsan, és pontosan lereagálni, akkor életünk itt a földön kiteljesedik. Ahogy Mária felvállalta a feladatot, és annak becsületes elvégzése által felnőtt a Mennynek Királyné asszonya címhez, mi is felnőhetünk oda, hogy Istennel egy asztalhoz üljünk, ha kitartó kemény munkával megkeressük és megtaláljuk a holnapba vezető utat.

Szeretettel, CS. t.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A váci szeminárim és a szécsényi ferences kolostor számára meghirdetett gyűjtés eredménye 210000 Ft és 80 zsák burgonya, liszt, cukor, bab, olaj, dió, savanyúság, rizs, hagyma, karalábé, cékla. Köszönjük a nagylelkű adományaikat.

- Október 30-án nem Patakon, hanem Nagyorosziban lesz a szokásos havi szentségimádás és szentmise papi és szerzetesi hivatásokért. Szentségimádás 5-kor, szentmise este 6-kor. Templomunkban ezen a napon reggel 7-kor lesz szentmise.

- November 1. Mindenszentek. Szentmise reggel ½ 8. Du. 2-kor a temetőben imádkozunk megholt testvéreinkért, majd ezt követően kerül sor az új síremlékek megáldására.

- November 2. Halottak napja. Szentmise reggel ½ 8, valamint este 6-kor. Az esti szentmisén megemlékezünk az összes megholtakról.

- November 12. Szentségimádási nap. Ünnepi szentmise de. 10-kor, utána szentségimádás besorolás szerint. Kérjük figyeljék a hirdetőtáblán a kiírást. Este 6-kor közös szentségimádás, szentségbetétel, majd szentmise azoknak akik a nap folyamán akadályoztatva voltak

- November 18. Kedd. Templomunkban kerületi papi gyűlés (Korona) lesz. Szentmise de. 9-kor.

- November 27-én Nőtincsen lesz a szokásos havi szentségimádás és szentmise papi és szerzetesi hivatásokért. Szentségimádás 5-kor, szentmise este 6-kor. Templomunkban ezen a napon reggel 7-kor lesz szentmise.

- November 30. Templombúcsú. Szentmisék reggel ½ 8 és de. 10-kor. A búcsúi nagymisét az egykori érsekvadkerti káplánokkal: Balás Béla kaposvári megyéspüspök, Udvardy György és Székely János esztergomi segédpüspökökkel együtt ünnepeljük.


Vadkertről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Kristóf Fanni /Kristóf Viktor – Jass Lívia
Kerényi Dániel Róbert /Dr Kerényi Csaba – Szabó Réka/
Tokodi Emília /Tokodi Viktor – Csűri Beáta/
Horváth Levente Mihály /Horváth Mihály – Dejtári Anett/
Gulyás Nadin Zsuzsanna /Gulyás Ferenc- Horváth Zsuzsanna/
Lakatos Rajmund Gábor /Lakatos József Rajmund – Oláh Kinga/
Lakatos Krisztián /Lakatos József Rajmund – Oláh Kinga/

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
Záhorszki József 1927
Paczolai István 1920
Kristók János 1934

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. szombat     -

2. vasárnap    - Kovács Ignác, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Urbán Ignác, Kaba család elhunyt tagjai

                        - Kovács István, édesapja István és nagyszülei és hozzátartozók

3. hétfő           - Vitéz Ferenc (5. évforduló), Dr. Borsa Mihály (4. évforduló) élő és elhunyt családtagok

4. kedd           - Czinege János, felesége Pálinkás Rozália, szüleik, fiuk István, menyük Borbála

5. szerda        -

6. csütörtök    -

7. péntek        - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és vejük

                        - Kristók János, szülei, Pinke Ferenc, felesége és szüleik

                        - Boda János, szülei, Száz István, szülei, valamint Száz János és felesége, Kovács Julianna és hozzátartozók

8. szombat     - Erdős János, felesége Kopisz Mária és szüleik

                        - Híves Ferenc, Kristók Borbála és szüleik és gyermekeik

                        - Laczó János, édesapja és nagyszülei

9. vasárnap    - Záhorszki János, neje Szabó Apollónia, vejei, menye, szüleik és 2 unokájuk

                        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István és szüleik

                        - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, gyermekeik, unokáik és hozzátartozók

10. hétfő         - Csillik és Záhorszki család halottaiért

11. kedd         - Pistyúr Károlyné, férje, élő és elhunyt családtagok, Híves Mihály, 2 felesége, Pistyúr Ignácné és hozzátartozók

                        - Szabó István, felesége, szüleik és gyermekeik, Fábián Ignác, felesége és szüleik

12. szerda      - Hálából élő családért 55. éves házassági évforduló

                        - Első évforduló János testvérünkért, szülőkért és élő családtagjaiért

13. csütörtök  - Kis János, felesége Márton Julia és hozzátartozók

                        - Balogh István, felesége Kaba Ilona (6. évf.) élő édesanyja

14. péntek      - Szabó Ignác és szülei, menye Szabó Józsefné

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária és szüleik

                        - Kovács Gyula, felesége, lányuk, vejük, valamint Pinke István, felesége, lányuk, vejeik és a családok hozzátartozói

15. szombat   - Holes Antal 5. évforduló és élő családtagok

                        - id. Valcz Ferenc, felesége Margit, 2 menye, szüleik, Sors Károly és felesége

                        - Pelle és Dombai család halottaiért

16. vasárnap  - Hornyák Kálmánné, Berze Margit

                        - Csernák István, szülei és a Zöllei család elhunyt tagjai

                        - Dósa András, felesége és Nagy Pál család elhunyt tagjaiért

17. hétfő         - Élő és elhunyt családtagokért

18. kedd         - Élő és elhunyt családtagokért

19. szerda      - Valkó Ignác 10. évforduló, testvére András, édesapjuk, a Valkó és a Péter család halottaiért

                        - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, gyermekeik és szüleik

20. csütörtök  -

21. péntek      - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet, násza, nászasszonya és hozzátartozók

                        - Urbán Ignác, felesége és szüleik, valamint a Molnár család halottaiért

                        - Záhorszki János, szülei, testvérei, Jakubecz Lajos, neje Kaba Piroska, Gréczi János, neje Híves Mária, Híves és Gréczi családért, valamint Kovácspál József és szüleiért

22. szombat   - Szabó Istvánné született Csillag Mária 5. évforduló, édesapja, anyósa, apósa és élő családtagokért

                        - Sági József halálának 5. évfordulója, fia Attila, Sági és Czinege nagyszülőkért

                        - ifj. Gréczi István és édesapja

23. vasárnap  - Kristók Ignác, halálának 10. évfordulója, élő ás megholt hozzátartozókért

                        - Erdős János, Erdős és Halaj család halottaiért

                        - Holman István, felesége Vámos Erzsébet, élő és elhunyt családtagokért

24. hétfő         - Hálából

25. kedd         -

26. szerda      - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és a család halottaiért

27. csütörtök  - Gulya József, felesége Szabó Mária és családtagokért

28. péntek      - Pistyúr János, felesége, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok

                        - Zöllei József, a Zöllei és a Dénik család halottaiért

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor és a család elhunyt tagjaiért

29. szombat   - Kiss András, élő és elhunyt családtagokért

                        - Pataki András, szülei, Pataki és Bimbó család elhunyt tagjaiért

                        - Híves András, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók

30. vasárnap  - Boros Ernőné született Zsilkó Erzsébet

                        - Kovács Ignác, élő és elhunyt családtagokért

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre