Vadkerti harangok
2007. szeptember 


Szentírás vasárnapján
Szentmiseszándékok
A végig csókolt Biblia
Isteni sugallat
A rózsafüzér ereje
Szent Kereszt felmagasztalása
Csak ennyi? Ennyi.
Életmérleg
Javakat birtkolni
Alázat
Magyarok Nagyasszonya
Nyári leltár
Harmadik
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Kolping Szövetség Támogató Szolgálat
HíreinkVissza az előző menüre

Szentírás vasárnapján

Biblia Fotó: Barák Barna ImreAz egyház mindenkor tisztelte a szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen a szent liturgiában veszi és nyújtja a híveknek az élet kenyerét, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról. Az isteni írásokat a szenthagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja egyházunk, mert ebben a próféták és apostolok szavain keresztül a Szentlélek szólal meg. Az Isten sugalmazására egyszer és mindenkorra vannak írásba foglalva az embert Istenhez vezető gondolatok, melyek minden korban és változatlanul közvetítik magának Istennek az igéjét. A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania  egyházunk tanítását és a keresztény vallást is.

 A szent könyvben a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé és beszélget velük. Márpedig akkora erő és hatékonyság van az Isten igéjében, hogy támasz és életerő az egyháznak, hitszilárdság az egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek. Isten szava eleven és átható, mondja már a zsidókhoz írt levél is. Amit pedig Isten kimond az úgy van, hiába magyarázzák másként a másként gondolkodó, eltérítő kalandorok. Feladatunk tehát adva van. Naponta olvassuk e könyvet, mert az mindenkihez szól. Vagy csak strigula kedvéért vettük meg, hogy polcainkon porosodjon? Tavaly Gárdonyi Géza sorai voltak, most Túrmezei Erzsébet verse legyen segítségünkre napi olvasási igényünk növelésében.

Vissza az újság tetejére

A végig csókolt Biblia

Sok porosodó, drága Biblia,
Ha kinyitását mindhiába várja.
Lenne nagyörömest
Távoli vak testvérünk Bibliája.

Elveszítette mindkét karját,
Rászakadt a vakság éjjele.
De felragyogott neki Krisztus,
És az élete fénnyel lett tele.

Szomjazott az ige kristályvizére.
Hogyan is olvashatna Bibliát?
Keze nincs, hogy betűit tapintsa,
És nem betűzheti, mint aki lát!

Mégis Bibliát olvas!
Előtte vakírásos Bibliája.
Nyelvével tapintja ki betűit,
S lelke az ige mélységeit járja.

Így betűzte elölről végig többször
Isten szent könyvét. Az élete,
Vigasztalása, kincse, békessége!
S bibliája – sokunk ítélete.

Éhezzük-e, ahogy ő éhezi,
És látó szemünk tapad-e úgy rája,
Nem vádol-e bennünket távoli
Testvérünk végigcsókolt Bibliája?!

Vissza az újság tetejére

Isteni sugallat

 Az inspiráció, melyet szoktak ihletnek vagy sugallatnak is fordítani, voltaképp belégzést jelent: amikor a földi halandó lelkébe Isten vagy a túlvilági hatalmak belélehelnek valami számára is felfoghatatlan erőt, tudást, képességet. Az isteni sugallat lényünk lényegéből, lelkiismeretünkből táplálkozik. Mozgósít minden eddigi élményt, tapasztalatot, villám módjára lecsapva hoz megvilágosodást.

 Az emberiség törvényhozóinak, prófétáinak, látnokainak, költőinek életében gyakran kimutatható ez a villámcsapásszerű felismerés, mely nemcsak egyéni életüket változtatta meg, hanem egész népek, sőt az emberiség életét is. Az ember, az emberiség jobbik énje üzen ilyenkor, melyre csodálkozva pillant az is, akinek tollába mondták az Igét. Valami új, valami döbbenetes és visszavonhatatlan kinyilatkoztatás született, mely isteni eredetű, de emberi kéz által rögzített.

 A hívő ember ezt a kivételes lelki állapotot mindennap, minden órában elérheti, amikor imádkozik, vagyis egyedül marad és személyes párbeszédet kezd Istennel. Istenhez a legjobb énünkkel fordulunk, Ő a legtisztább akaratunkat szólítja meg. Istennel az imában tegező viszonyban vagyunk, mert Ő szülőnk, testvérünk és a legjobb barátunk, aki elől semmit nem titkolhatunk el. Nincs értelme alakoskodni Őelőtte, hiszen mi kezdeményeztük az imádság párbeszédét, végtelen tudása magába foglalja minden kimondatlan bánatunkat és kívánságunkat is. Így hát aki Istennel van, soha nincs egyedül. Mi, gyarló emberek, néha szánt szándékkal nem figyelünk Őrá, nem akarjuk meghallgatni barátságos figyelmeztetését, a szelíd korholást. Hányszor nem hallgatunk a „jobbik eszünkre”! Hányszor hurrogjuk le jobbik énünket, halhatatlan lelkünk parancsát! Pedig az isteni sugallat, mint a napfény, egyetemlegesen árad szét és sugárzik mindenkire.

 Aki árnyékba húzódik a napfény elől magára vessen- gonosz úton jár. Aki nem szólítja Istent és nem hallgat szavára, saját lelkének gyilkosa.

 Ma, úgy látszik, nagyon sok szerencsétlen lélek fordult el végképp Istentől. Nem kíváncsiak sugallatára, vigasztalására, tanácsára. Csak ezen a világon és csak az anyagiakban keresik boldogságukat. Isten teremtményei, de elfordultak teremtőjüktől, mesterüktől, atyjuktól, testvérüktől, barátjuktól.

 Naponta olvassuk hát a Szentírást, hallgassunk az isteni sugallatra, hogy segítségükre lehessünk!

(SzSzP írása alapján)

Vissza az újság tetejére

A rózsafüzér ereje 

(Gondolatok az októberi litániákhoz)

 Korunkat sajátos lemondás, fáradság üli meg. A nagyhangon beharangozott konvergencia törvény ellenére sem dübörög a gazdaság, amit a most közzé tett adatok is mutatnak. Terjed a tanácstalanság: merre vezet az út a jövőbe? Szaporodnak a csalódások: már túl sokszor bizonyultak illúziónak és tévútnak a nagy hanggal beharangozott programok, a fejlődésbe és tudományba vetett hit. Hiányzik manapság a reménykedés ereje, az út világossága és az a lelki tőke, amire szükség lenne a föld megújulásához.

 A földön minden probléma megoldható, ha előteremtjük a szükséges szellemi tőkét, ami nem más, mint a szívek ereje, a lelkiismeret ereje, a szeretet és felelősség ereje! Ám a lelki-erkölcsi erő megszerzésének csak egyetlen útja. A lélek erejét csak attól kaphatod meg, aki a lelket megteremtette! Csak az élet teremtője tudja megadni neked az életnek azt a leheletét, ami belülről tesz erőssé téged. Imádkozó emberré kell lenned, aki Istenhez fordul, megnyitja magát neki, az Ő lelkét szívja magába az imában. Akkor megkapod az élet leheletét, a lélek életerejét, a reménység erejét, a világos utat és a türelmes szeretetet.

 A rózsafüzér a lelki erőhöz vezető szilárd út. Naponta imádkozzátok a rózsafüzért, hangzott a fatimai üzenet. Ha az előbbi kérést teljesíted, Isten egyre új ösztönzéseket és sugallatokat ad neked, hogy Mária példájára te is folyamatosan tedd a jót. Csak az imádkozók lesznek alázatos, szolgálatkész emberek, akik Mária módjára( Ime az Úr szolgáló leánya) mindig az Isten rendelkezésére állnak.

 A rózsafüzér Istenhez való közelsége elmélyíti lelked kútforrásait, újra eltölti kegyelemmel azt. Világosabb lesz bensőd, eltörpül a kudarctól való félelmed, a lélek fáradságát por módjára fúja el a „ mennyei szél”. Ám az élet ezen kútforrásából nap mint nap inni kell. Ezzel veszel vigasztalást Istennél és így lesz erőd mások vigasztalásához.

 Az imában kapni fogsz és adni is ezért tudsz. Elengedni és engedni akaratodból, reményt és békét adni, mivel lelked erőt, világosságot és szeretetet nyert, Isten Lelke leheleteddé vált, Jézus pedig életprogramoddá. Nem hallgatsz a média guruk kívül csillogó ám belül üres üzeneteire, emelt fővel jársz a mindennapok rögös útján, mivel Isten elérkezett életedbe.

 Október. A rózsafüzér hónapja. Máriához fordulva istenre hagyatkozni soha sem késő. A folytatás és újra kezdés lehetősége a kezünkben van. Éljünk hát vele, hogy magunk megváltozásával segítsünk a Magyarok Nagyasszonyának felemelkedésünk előmozdításában.

( H.M. cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Szent Kereszt felmagasztalása    

Mise az érsekvadkerti Kálvárián Fotó: Barák Barna Imre Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. ( Jn 3,13-17)

 Lelki megújulásunk forrása mindig az, hogy újra és újra Krisztus keresztjére tekintünk. Megváltásra váró emberként szüntelenül erre a keresztre tekintünk, amely meghozta számunkra a megváltást. A világ számára Jézus halála nem sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és értelmetlennek tartják. A hívő ember azonban meglátja mögötte Isten akaratát, s megérti a kereszt igazi üzenetét: megváltás, üdvösség, élet, és remény fakad a keresztből. Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva római százados megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan elhomályosul körülötte minden, lélekben megrendülök, s szívemben megszülethet a hit.

/ Horváth Sándor István Szombathely/

Vissza az újság tetejére

Csak ennyi? Ennyi.

Kálvária búcsú Fotó: Kristók János Nem történik térségünkben semmi, hangzott el régebben bizonyos fórumon ez a kijelentés. Hála Istennek a történések ennek ellenkezőjét támasztják alá. Eldöntendő kérdés értékválságban küszködő világunkban mi is a valami, hogy csak a lábunk elé nézve leragadunk a földön, avagy emelt fővel járva észre vesszük való világunk pici csodáit.

 A már rendhagyó, terményekért hálát adó körmenet hitvalló volta sok testvérünk alázattal végzett áldozatos munkájának gyümölcse. A nagykátaiak élen haladó, virágból készült koronája, az odafigyelés magas fokát sugárzó ünnep pici dolog a világegyetemben, ám közösségek életképes voltát tükröző esemény. Csak ennyi?

 Rá egy hétre a háborúk áldozataira emlékeztünk a templomban és a hősök terén. Múltunk történéseit idéztük, ám a mában a jövőbe tekintettünk egy kicsit. Ennyire képes a gyarló ember, de képes, ha akaratát úgy irányítja.

 Öröm volt a következő vasárnapi nagymisét bemutatni, indított útnak bennünket az Apát Úr!

Rengeteg fiatalunk gyónt erre a szentmisére készülve, hisz „VÉNI SZANKTE” van. Isten nélkül tanévet sem lehet kezdeni! Csak ennyi! És miért csak most ennyi? A nyári szünetben miért nem ennyi?

 Tóalmáson körzeti focibajnokság is megvolt. Mi, a résztvevők álltuk a költségeket. Ennek ellenére jó volt együtt lenni, tenni. Ennyi! Igen, ennyi, mert jó közösségben lenni.

 Mint már az előző számunkban ( Vadkerti Harangok: www.ersekvadkert.vaciegyhazmegye.hu  címen bárki olvashatja ) jeleztük ki Szent Teréz balassagyarmati látogatását, aki Vác felől érkezve Érsekvadkerten is áthaladt. Ismert, hogy szentté avatásakor nem tudtak csodákról, nagy tettekről beszámolni, hisz rövid élete nem volt más, mint belesimulás Isten tenyerébe. A csodák itt és most történnek, hisz látogatására megtelnek a templomok. Leontin atya néhány gondolatát, amit sok testvérünk hallhatott a helyszínen megosztanék tisztelt olvasóinkkal. Meglepő története, mely szerint a szent gyarmati vendéglátása a „Terézke” működési területén személyét és szüleit ért vendégként kezelés viszonzásaként is fel lehet fogni így utólag. A prédikációban nagyon szépen vonult végig a „kicsiség nagysága”, mely az alázat és önzetlen szeretet alapján áll. Olvasható élettörténetében, hogy Isten kezében labda szeretne lenni. Ugye mindannyian ismerjük a labda szerepét. Abba belerúgnak a gyerekek ( olykor a felnőttek is), földhöz vágva pattogtatják, de az én labdám címmel megannyiszor magukhoz is ölelik. Ennyi szeretett volna lenni? Ennyi! Igen ennyi. Egyszerű, az Isten kezébe labdaként belesimuló. És lett a kis emberek nagy szentté válásának példaképe. Ereklyéje bejárja a világot. Missziósként térít. Odavonz. Ennyi? Igen ennyi, ami a másokat szem előtt tartó közösséggé formál, még akkor is, ha való világunk minden szócsöve az önmegvalósító egoizmust sulykolja belénk az alázat erényének meghunyászkodássá silányításával.

Kálvária búcsú Fotó: Kristók János Lapzárta időpontjában ( szeptember 15-16.) a közösség élt a hagyományával. A gondos kezek által gondozott Kálváriánk búcsúját. Nagy dolog mondja a közönyös ember. Számára csak ennyi. Számunkra is ennyi? Nem, nekünk sokkal több, hiszen a Trubin család által 1868-ban kezdeményezett ( a templomi nagy kereszt is tőlük származik), Boda Pál által felkarolt kápolna 1904-től hirdeti Isten dicsőségét. Együtt ünnepeljük itt Mária neve napját és a Szent Keresztet, hisz azok egymástól elválaszthatatlanok és a nagyfokú alázat példaképei minden kor emberének. Ennyi? Igen ennyi, de nagyon is ennyi! Kérdés csupán annyi, mennyire tudunk ezzel zúgolódás nélkül élni? Mihez tartás végett, zárszóként és röviden idéznék a prédikációban elhangzott történetből. Emberünk, nevezzük Galamb Mihálynak felesége elvesztése után nagyon mogorva ember lett családjával és környezetével egyaránt. Nem ismert sem Istent, sem embert. Némi változás akkor történt életében, amikor a megszületett unokája szintén a Galamb Mihály nevet kapta. Ő lett a Galamb Misike, akiben saját magát látta. Nagy terveket szőtt, ám az élet közbeszólt. Vonatgázolás végett Misikének temetés lett a földi végállomás. Háztól temettek akkor.Áll a család a fehér koporsó körül. Az édesanya sírását alig tudják elállítani. Mihály csak áll és néz meredten a kicsi koporsóra, majd hirtelen mozdulattal, sokak megrökönyödésére letépi a koporsó keresztjét és mindenki szeme láttára földhöz vágta üdvösségünk jelét. A temetés lezajlott, ám Mihályunk lelkében még nagyobb békétlenség költözött. Nem hagyta békén Öt a meggyalázott kereszt. Egy késő este csöngetett a plébánosnál és keresztet kért tőle az öreg Mihály. Még aznap éjjel a sírt kihantolva adta vissza kis unokájának azt a keresztet, melyhez belső hangként annyira ragaszkodott a kis Misike.

 - emjé Évad-

Vissza az újság tetejére

Életmérleg

Az Úr, nem azt fogja kérdezni tőled, mennyi volt a fizetésed. Azt kérdi majd, nem aljasodtál-e le érte.

Vissza az újság tetejére

Javakat birtokolni 

 Mint azt a vasárnapi evangéliumban /Lk 12.13-21/ hallhattuk a tömegből valaki odalépett Jézushoz és megszólította: „Mond meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” Ám ezzel a szavakkal elutasította őt Jézus: „Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségeteket?” Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”

 Példabeszédet is mondott nekik: Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már mit teszek: lebontom a csűrömet és nagyobbat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál és élj jól! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még ma éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? Így jár az aki vagyont halmozott fel magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.

 Aranyszájú Szent János egyik mondása szerint az ember által gyűjtögetett anyagi javakat három veszély fenyegeti itt a földön: vagy önmaguktól elavulnak, vagy a tulajdonos pazarlása emészti fel őket, vagy idegenek csalárd módon elrabolják őket. Úgy tűnik e évszázados bölcsességet kevesen ismerik napjainkban. Azokra gondolok, akik az anyagi javak felhalmozását tarják követendő életelvnek, mit sem törődve a szegények megsegítésével.

 Az említett 3 veszély számos formában van jelen napjainkban. A fiatalok a legújabb mobiltelefont, legmodernebb számítógépet és más hasonló eszközöket akarják birtokolni. Mivel a gyártó cégek a haszon érdekében újabbnál újabb termékeket dobnak a piacra, sok termék válik gyorsan elavulttá. Bár jól használhatók, de az új varázsa annak birtoklásába hajszol. A pazarlással is nap mint nap találkozhatunk. Miközben sokan nélkülöznek a konvergencia zászlaja alatt, egyesek két kézzel szórják a pénzt szórakozásra, fölösleges, éppen megtetsző dolgokra. A harmadik veszély is bőven jelen van napjainkban. Sokan úgy vesztik el vagyonukat, hogy mások ( BAUMAX, IL FERRO, Biogiliszta, stb) becsapják őket. Az anyagi javakat könnyű elveszíteni. Ha szüntelenül azok biztonságos megőrzésével, kamatoztatásával törődünk, elfelejtünk emberként élni. A felhalmozott vagyon boldogság helyett rettegést hoz, amit jól mutat mai „nagyjaink” kigyúrt alakok kíséretében történő közszereplése is.

 A földi gazdagsággal szemben a lelki kincsekkel egészen másként állunk. Nem véletlen tehát, hogy az anyagi javak gyűjtése helyett Jézus az Istenben való gazdagodást, a lelkiekben való bővelkedést ajánlja a fenti Evangéliumi részletben. A jóság, a szelídség, a türelem, a megbocsátás, a békességre való törekvés, a szeretet gyakorlása, az alázatosság, az odafigyelés, az együttérzés és más lelki javak mind- mind olyan kincsek, amelyek sohasem mennek ki a divatból, nem számítanak elavultnak és akkor sem fogyunk ki belőle, ha pazarlóan bánunk velük és a tolvajok sem képesek elrabolni tőlünk.

 Az Istenben való gazdagodás egyik módja éppen ez lehet. Akinek van módja, segítse a rászorulókat. Nem könyöradományról van itt szó, hanem az igazi nagylelkűség lehetőségéről. A vagyon és a kapott ajándék megtölti kezedet, zsebedet. Amit viszont másoknak adsz, a szívedet tölti meg örömmel és boldogsággal.

( HIS 2007-08-06)

Vissza az újság tetejére

Alázat

Ha még emlékszenek rá, szeptember 2.-án a nagymise prédikációjában kitért az Apát úr az alázat szerepére életünkben. A Keresztény Élet ezzel dátummal megjelent számában Boda László az alázat értékét mutatja be. Balassagyarmaton a „terézi„ látogatás kapcsán keményen kicsengett a Leontin atya prédikációjából, Kis Szent Teréz életpéldája alapján, az alázat és a szeretet kapcsolata. Fogjuk fel ezt alkalmazandó felhívásként mi is, mert általa biztosan kijutunk abból a válságból, melyet az isteni útról történő, névlegesen keresztény Magyarországgá válásunk idézett elő. S mielőtt cselekednénk, tisztázzuk magunkban, mit is jelent az alázat fogalma.

 Az alázat büszkeségtől mentességet, szerénységet jelent. Annak belátását, hogy gyarló teremtmények lévén megvannak a korlátaink, melyeket legfeljebb Isten kegyelméből hághatunk át, mert tehetségünk és akaratunk kevés hozzá.

 Szent Pál számos helyen szól az alázatról, most azonban Szent Péter apostoltól idézek: „Ugyanígy, ti fiatalok engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig viseltessetek alázattal, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőíthessen benneteket.”

 Teljesen világos, hogy Istennel szemben csak az alázatnak van helye, a teremtő és teremtmény viszonyát ez az érzés alapvetően meghatározza. Az elöljáróknak kijáró engedelmesség, szolgálatkészség alázata nem jelent megalázkodást, meghunyászkodást, jogfosztottságot ( való világunk ezt hangsúlyozva él tévedésben), csupán a keresztény ember társadalmi kötöttségét és felelőségét. Isten úgy kívánja, hogy az emberi társadalomban is az értelmes rend érvényesüljön s az Istentől kisugárzó parancs megerősíti a Tőle származó emberi tekintélyt is. Az elöljárónak azonban élen kell járniuk mindabban, ami hitelessé teszi őket az alájuk rendeltek szemében. Az emberi történelemben egyébként azokra a hatalmasokra emlékszünk a legjobb szívvel, akik tudatában voltak saját kicsiségüknek. Akik pedig gőgösek voltak, azokat szépen, csöndben kitörli az emlékezet.

 Egymás embertestvériként fogadjuk el kölcsönös gyarlóságainkat, annak tudatában, hogy Isten gyermekeiként osztozunk a közös jótéteményekben, ami az önkéntesen vállalt, senkit meg nem alázó alázat eredménye.

 Ez a mélyen gyökerező alázat az alapja a kereszténységben elrejtett demokratikus gondolatnak, ez az a „szabadság, egyenlőség, testvériség”, amit a felvilágosodás kisajátított és szellemében napjainkig visszaél vele.

 Alázatosság, mondja a keresztény ember, s ha sikerül megtartania és gyakorolnia ezt az erényt, akkor ő lesz a mindenkori, legmodernebb demokrácia támasza.

 Ez az alázat nem jelenti azt, lefokozzuk, lealacsonyítjuk magunkat. Azzal sem jár, hogy dölyfös urak szolgái leszünk. Ez az alázat elsősorban Istennek szól és Isten művének. Minden cselekedetünk ebből kell, hogy következzék. Kicsinyek vagyunk, s ami jót és nagyot elértünk, azt Őérte és Őáltala cselekedtük. Csak Istené a dicsőség, míg a hiba és a tévedés a mi tulajdonságunk.

 Nehéz, egész életre szóló lecke az alázaté a tökéletesség felé vezető úton, melynek mementója Krisztus keresztje.

( tanár úrtól)

Vissza az újság tetejére

Magyarok Nagyasszonya

(Búcsú előtti gondolatok)

 Mátraverebély-Szentkút Fotó: Barák Barna ImreNagyobb megtiszteltetés nem érhet embert, mint a Boldogságos Szűz Máriát. Hiszen, ha valakit így köszöntenek, hogy „ kegyelemmel teljes”, akkor ez azt jelenti, hogy ennek az embernek életét az isteni életből való részesedés teszi teljessé, vagyis Isten örök elgondolása szerinti életet él. Egyenes következménye a feni idézetnek az is, hogy vele van az Úr. Nemcsak, vagy lesz vele, hanem a jelenlét folyamatos és időn átívelő.

 Mindannyiak ismerjük az angyali üdvözletet, az angyallal folytatott párbeszédet. A szolgáló leányság vállalása nem megalázó, hanem kiválasztottságot magával hozó hozzá állás az ismert eseményekben.

 Mária nem kételkedik Zakariás módjára, de nem is hiszékeny. Mária megkérdezi az angyaltól a messiási édesanyaság mikéntjét. Ö tudta meg először az emberek közül, amit mi a hitünk által tudunk, hogy ami akkor és ott történt az a Szentlélek műve, mely a leáldottabb asszonyi rangra emeli Máriát.

 Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Egy olyan korban, amelyben csak a férfi számított, egy egyszerű názáreti szüzet választ ki az Isten, hogy az emberiség üdvösségének eszköze legyen. Istent akkor sem és most sem érdeklik az emberi előítéletek. A Boldogságos Szent Szűz egész élete a kimondott igen jegyében zajlik le és válik a hit legtökéletesebb példaképévé.

 Magyarok Nagyasszonyának ünnepén tekintsünk Égi Édesanyánk alakjára, aki mindenben rá tudott hagyatkozni Isten bölcsességére. Nem jelentett ez passzivitást nála. Neki is meg kellett élnie a Krisztus követés összes drámai mozzanatát, az elszakadások sorozatát, a hit homályában való járást. Vegyük hát észre, ezzel tud példaképünk lenni, hisz mindenkinek meg van a saját kis keresztje, bárhogy is nevezzük azt.

 Mária életében első az Atya akarata, a Fiú szolgálata és a Szentlélek Úristen. Ha mi, magyarok Nagyasszonyunk törvényei szerint igyekszünk élni, akkor a jövőben is beteljesedik majd az ismert, szép, magyar egyházi ének szövegének igazsága: „ Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek! Hazánkat így mentsd meg!”

(bépé)

Vissza az újság tetejére

Nyári leltár

Fotó: Kristók János Már csak múlt időben beszélhetünk a nyárról, hisz már a tanítás is megkezdődött. Sok csoportban és több pontján jártunk ez idő alatt. A cserkészek a Börzsönyben erősítették közösségüket, melyről az előző számban is olvashattunk. Volt hittantábor, Észak- magyarországi és tóalmási csoportos kirándulás, de képviselték Érsekvadkertet a III. Egyházmegyei Találkozón éppúgy, mint Galgagután az új templom felszentelésén. Résztvettünk a Palóc Búcsún, más települések ( Nagykáta, Tura) is szép számmal  képviseltették magukat a terményekért hálát adó körmenetünkön. Voltak egyéni kirándulások, de nem száradtak ki ez alatt sem a templom kertvirágai és a sövény sem nőtte túl magát. Megszépült a Kálváriánk központi keresztje, megújult a temetőben egy kereszt valamint a Sós – Kápolna.

 Biztosan sokan élményekben is gazdagodtak ez idő alatt. Örömmel venné újságunk, ha megosztanánk olvasó táborunkkal azokat, hogy legalább az olvasás szintjén részesei lehessenek örömeinknek. Ennek szellemében tesszük közkinccsé a Cserkeszőlői templom hirdető tábláján olvasható tanúságos verset, amit Túrmezei Erzsébet írt :

Vissza az újság tetejére

A harmadik

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
Mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
Tedd meg, ha teheted!
Mégis arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!

Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor!- nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik
Egyszer első lehetne,
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna,
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd,
Bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet!

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az idei cserkésztábor

Augusztus 15. szerda

Bölöncsák öcsénk költött minket reggelröl. Aztán Roland bátyánk a paraszti élet munkáiba kalauzolt a reggeli tornán, ahol zúgott is egy nagyot. Hogy segítsünk rajta elzarándokoltunk a Kutyikáho'. Az út keménynek bizonyult, cipők hada ragadt a mocsarakba. A cipők megmenekültek, hogy láthassák a Hont járás fergeteges előadását. A mező közepén díszmagyarba öltöztünk, reméljük senki nem leselkedett! Bár vannak kétségeink! A mise meglepetéssel kezdődött, mert kedves plébánosunk tartotta. De ért más is: az ottani kántor szirén hangja ritkította meg a tömeget, s űzte el az erdő vadállatait. A kútból annyi vizet pumpáltunk, hogy még a kallantyú is kiakadt tőlünk. Hazafelé az út gyorsabban fogyott, a nyelvünk hegye is kilógott. Bálint útközben mellizomra gyúrt, de sikert nem ért el. Végül is hazatértünk, mártóztunk egyet a patak hűs vizében. Utána kiadós vacsora zöldség és hús kombinációja, majd egy kis zsírégető méta. Szuper tábortűz után eltettük magunkat holnapra.

Augusztus 16. Csütörtök
Cserkésztábor 2007Kedves bátyám és néném! Lassan írom, mer' tudom, hogy rosszul hallanak. Nagy Vadkerti Ácsok nagyon jó dógoznak. Azé a nagy feladatnak nekiindultunk, s Bálint öcsénk meljizma némileg megnövekedett, de bicepszre még gyúrni köne Uegyezte mög Bernadett mögtiszteltetés, hogy azzal bíztak mög bönnünket, hogy mi építsük fel Palócország várát a Csóványos köveibő', de vótak akik puhánynak bizonyultak, azé' ne essenek kétségbe, a nénénk).
Most gyütt eszembe, Arnyi jámborságának jelét jó kimutatta a röggöli alatt, azzal hugy a pad alá borult buzgalmában. Vót, aki mögmásztaja várat, hogy megmérje a méretjit neki, megint mások mög rövidebb-hosszabbított úton a várat elkerülve próbáltajaz alapkövet mögtalálnyi.
Kedveskéim!Amit Roland bátyánk kimond az úgy is van ! Eztet tanúsítja ja következö eset: Hasadékba fölfelé baktatva, Roland bátyánk elkurjantotta enmagát:
-Nézzetek a lábatok elé, mer' szarvasnak agancsát is találhattok, mer' embör itten még nem járt.
Abban a szent minutában Vihariék pulyája nem felbucskázott egyben?! Az örömhír mán Vadkertre is eljutott, érkezett is az örömkalács melegibe. No most mán mennénk alunnyi, csak aztat várjuk, hogy a honti pulyák, hogy bódogulnak a vörös szörü hercegvel az éjszakai randevún.
Utóirat: Nényém, bátyám, ha gyünnek hazafelé és talányának egy zöd, müjanyag, amolyan csikóbörös forma demizsonyt, aztat főtétlen hozzák magukval, mer Bernadett nénénk azóta is siratja.

Folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 Szeptember 8-án ismét Tóalmás adott otthont a körzeti focibajnokságnak. Fiaink nagy csatában büntetőkkel szorultak le a dobogóról. A lányok sikere most sem szakadt meg. Mácsik Viktória két góljával arattak diadalt a nagy rivális és jó barát Romhány csapata felett egy olyan tornán, ahol a mozgalom felül kerekedett az anyagi nehézségeken.

 A szabad idő tervezhetősége végett jelezzük, hogy a benti házunknál társadalmi munkát szervezünk október 6 és 13 napokon. Ekkor kerülne sor a bevakolt estyi ház utó munkálataira,

Fűmagvetéssel egybekötött termőföldes tereprendezésre, gyümölcs ( ribizli, málna szőlő ) telepítésre, a tavasszal telepített gyümölcsös télre való felkészítésére.

 Ne feledjétek. A Magyarok Nagyasszonya búcsú a múltunk végett kötelez. Találkozzunk a belső parkolóban, ahonnan kereszt és lobogók kíséretében, együtt induljunk a Szűzanyához, hogy közös jelenlétünk is erősítse élni akaró szándékunkat.

Vissza az újság tetejére

Kolping Szövetség Támogató Szolgálat


 

Kolping Szövetség Támogató Szolgálat
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 126.

Segíteni tudjuk:

    - otthoni teendőinek elvégzésében,
    - házi, ház körüli munkáiban,
    - bevásárlásban, takarításban,
    - beteg, mozgásában korlátozott hozzátartozója gondozásában,
   
- orvoshoz, rendelésre, kontrollra való szállításban,
      (Kerekes szék szállítására alkalmas gépkocsival rendelkezünk.)
      (Szolgáltatásaink ári jövedelem függőek, az orvos úti költséges papírt is ki tud állítani, melyet mi figyelembe tudunk venni.)


Hívjon, mi segítünk!

Telefon
:   06/35/ 340-228 vagy 06/20/ 578-08-67

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- Októbertől az esti szentmisék este 6-kor kezdődnek.

- Októberi rózsafüzér: hétfő, kedd, szerda a Kálvária kápolnában este fél 6-kor. Csütörtök, péntek, szombaton este fél 6-kor a templomban. Vasárnap fél 10-kor, a nagymise előtt.

- Október 1-től minden hétfőn este fél 8-kor felnőtt hittan kezdődik a Cserkészházban. Mindenkit szeretettel várunk, aki fontosnak tartja hitünk jobb megértését, lelki töltekezést.

- Október 7- én vasárnap a reggeli mise után autóbuszokkal megyünk Szentkútra, hogy az ott megjelent zarándokokkal közösen köszöntsük a Magyarok Nagyasszonyát. Az autóbusz várható költsége személyenként 1200Ft. Jelentkezni Beke Lászlónénál (Beke butuk) és Gyurcsek Gyulánénál (sekrestye) lehet. Jelentkezés a fenti összeg letételével lehetséges

Úgy tervezzük, hogy az előző évek gyakorlata szerint, a buszparkolóból körmenetben megyünk a Kegyszoborhoz . Ide várjuk a kocsival érkezőket is, hiszen egy közösséget képviselünk a nagy közösségben.

Hazaindulás a litánia utáni közös búcsúzással veszi kezdetét, körmenetbeni járművekhez vonulás, az otthoni templomi beköszönéssel ér véget a búcsúi nap.

- Idén is gyűjtünk terményeket a kispapok részére. Előreláthatólag október 11-től 13-ig (csütörtök, péntek, szombat). További információ a templomi hirdetésekből tudható meg.

- Október 23-án emlékezünk meg utolsó szabadságharcunkról. Vegyünk részt az önkormányzatunk által szervezendő ünnepségen.


Keresztelt(ek):

Nagy Lili /Nagy Zsolt – Freund Katalin/

Házasságot kötöttek:

Fazekas Gábor – Fábián Szilvia

Halottaink:

Tóth Kálmán 1971
Kurfis Ignác 1943
Sipos Ferenc 1936
Erdős Ferencné Pálinkás Margit 1937
Balga Sándor 1947
Jakubecz Jánosné Szabó Erzsébet 1924
Záhorszki Gergelyné Csillag Erzsébet 1929
Szrenka János 1933

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
október
07. Ferenc imacsoport
14. Pió imacsoport
21. II. János Pál imacsoport
28. Teréz anya imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    -

5. péntek        - Fábián Ferenc, szülei, testvérei, apósa, anyósa

                        - Csordás Istvánné szül. Gubik Julianna halálának 10. évfordulója, férje, szüleik, a Csordás és Gubik család halottai

6. szombat     - Hives Ferenc, felesége Kristók Borbála, szülők és hozzátartozók

                        - Koza István (3. évf.) szülők és hozzátartozók

                        - Boros Ernőné

7. vasárnap    - Vincze János, szülei és hozzátartozók

                        - Fábián János, felesége Hives Margit, gyermekei és nagyszülők

8. hétfő           - Szabó János, szülei, testvérei, Kaba család halottai (Alapitványi)

9. kedd           - Boda Gyula, felesége, a család halottai és Zachar László

10. szerda      - Jakubecz Lajos, neje Kaba Piriska, szüleik, Csillag István, neje Erdős Margit és szüleik

11. csütörtök  -

12. péntek      - Hálából 25. és 55. házassági évfordulóra, valamint Mezei Ferenc és felesége Mátyás Mária

13. szombat   - Súth János, szülei, veje és a család halottai

                        -Csillik és Záhorszki család halottai

                        - Paulicsek Péter 1. évf.

14. vasárnap  - Szabó János, felesége, 2 gyermeke Julianna és János, Farkas Lajos, felesége, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Varga Ignác, neje Pistyúr Margit, és a családok halottai

                        - Kolnár János, édesapja, apósa, anyósa és elhunyt családtagokért

15. hétfő         - Élő és elhunyt családtagokért

16. kedd         -

17. szerda      - Jakubecz János

18. csütörtök  - Csillag Ferenc, neje Jakubecz Margit, szüleik, élő és elhunyt családtagokért

                        - Molnár József, neje Boda Anna, szüleik és hozzátartozók

19. péntek      - Boda János, 2 felesége, szüleik, sógora és Csabák István

                        - Kristók, Valkó, Dósa és Gréczi család halottai

                        - Záhorszki Istvánné, szül, Holman Ilona (20. évf.) férje, szülei, testvérei,

20. szombat   - Kökény, Kovács és Gyurcsek család halottaiért

                        - Kovács Ignác, Kovács és Nagy család halottaiért

                        - Jakubecz Gergely, szülei, Czinege család halottai, és násza Varga János

21. vasárnap  - Cseh Józsefné, férje, élő és elhunyt családtagokért

                        - Hálából 20 éves házassági évfordulón

                        - Szabó János, anyja Murányi Rozália, édesapja és testvérei

22. hétfő         - Varga Jánosné szül. Körmendi Erzsébet, férje, gyermekei, Gubik Pálné, férje, leánya és unokái

                        - Fábián Istvánné Laczó Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

23. kedd         - Szabó Ignácné szül. Záhorszki Margit, férje, gyermekeik, szüleik és testvéreik

24. szerda      - Csillag János hősi halott, felesége, leányuk Erzsébet és szüleik

25. csütörtök  -

26. péntek      - Kovácspál István és családtagok, Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, 2 gyermekük és szüleik

                        - Dósa János, fia és a család összes halottaiért

27. szombat   - Murányi István, felesége, fiuk, menyük, Kristóf Sándor és szülei

                        - Jamrik Antalné 1. évforduló

                        - Pálinkás és Hives család élő és elhunyt hozzátartozóiért

28. vasárnap  - Zöllei és Horváth család halottaiért

                        - Kalmár István, fia és a család halottai

                        - Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, fiai, unokaveje, Kristók Ignác, felesége Pinke Erzsébet és elhunyt családtagokért

29. hétfő         -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre