Vadkerti harangok
2007. január


Szükségünk van a hit fényére
Szentmiseszándékok
Iránytű (Dalai Láma); Boldogok vagyunk (T.E.)
Áldozat és engesztelés volt az élete
A fény (Jelképeink az egyházban)
Úton a háromkirályikkal
Miért jött létre a KARITASZ csoport és mit végz lakóhelyünkön?
Ünnep máskét
Karácsonyi Hangverseny
Cserkészek közt
"Jót tenni jó"
Kolping Híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Szükségünk van a hit fényére

  Amikor a világon az első vakok intézetét –Amerikában-, a tervezők nem hagytak ablaknyílásokat a falakban. Úgy gondolták, hogy a vakoknak úgy sem lesz szükségük fényre, világosságra. Tévedtek. Az új lakók beköltöztek otthonukba, az ablak nélküli falak közé és levertek, rosszkedvűek, idegesek lettek.

  Gondozóik rájöttek, hogy hiányzik nekik a napfény. Jó nagy ablakokat vágtak hát a falakba. A ragyogó napsugár beözönlött az addig sötét termekbe. A sápadt arcok ismét kipirultak, a betegek, gyengélkedők meggyógyultak.

  Gyertyaszentelő a katolikus világnak ősi (4. század eleji), népszerű, kedves ünnepe. A világosságot ünnepeljük ekkor. Azt a Boldogságos Szűzanyát, aki karján a világ Világosságát, a kis Jézust hordozta.

  Tudjuk, a jó Isten is a fényt választotta saját jelképéül. Égő csipkebokorban jelent meg Hóreb hegyén Mózesnak. A zsidókat világító tűzfelhő vezette az Ígéret Földjére. Közben a Sínai hegyen a Tízparancsolatot is vakító villámok fénye hirdette ki a népnek. Az Újszövetség hajnalán a betlehemi csillag ragyogása jelezte, hogy az Isten a Földre lépett. Jézus maga is egy nagy ünnepen kiáltott fel a jeruzsálemi templomban: „Én vagyok a Világ Világossága! Aki, utánam jön, nem jár sötétségben!” „ Az Úr megközelíthetetlen világosságban lakik”- tanítja Szent Pál. Mi is ezt mondjuk, amikor a szentmisén Krisztusról hitet teszünk: „Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól.”

  De ezt a legyőzhetetlen isteni Fényt és ebben az élő hitet, mégis miért a gyenge gyertyaláng jelképezi?

  Először is azért, a gyertyának gazdagmúltja és történelme is van. Gyertyaláng, mécs fénye világította meg a katakombákban a szentmiséken titkon résztvevő őskeresztények áhítatos arcát. Az üldözések megszűntek, templomok épültek, változtak az emberek, korok, ám a változatlan, örök hit szimbóluma, a gyertya ott él, szolgál, világít minden templomunk oltárán.

  Az egyszerű, élő gyertyaláng, a mesterséges fények özöne jelzi a hitet. A gyertya meleg lángja, fénye olyan, mint az ember lelkében világító hit. Mindkettőre gondosan kell vigyázni! Mert elég egy kis léghuzat, és a gyertya kialszik. Mennyien nem vigyázunk az élőhitünkre? Egy hitetlen társ, vagy hitellenes szellemi áramlat könnyen kiolthatja,

  Gyertyaszentelő a Szent Szűz ünnepe is. A sugárzó hit végig kísérte őt földi életében, Mária hitt a Jézus születését hirdető Angyal szavainak. Hitt abban az Istenben, aki egy szegényes istálló kopott jászlában, mint kisgyermek szendergett előtte.

  Kérjük hát az Istenszülő Szent Szüzet, tanítson hitre minket, segítsen, hogy sok-sok embertársunk kaphassa meg, és őrizze a hit ajándékait!

(PÉVÉ 2005)

Vissza az újság tetejére

Iránytű

Ha valaki több mosolyt szeretne saját életében, akkor annak tennie is kell érte valamit.

Hogy miként is?

Természetesen nem haraggal, féltékenységgel, mohósággal vagy gyűlölettel, hanem szerető kedvességgel, nyitott szívvel, bizalommal.

(Dalai Láma)

Boldogok vagyunk

Boldogok vagyunk,
Hisz mánk és tegnapunk
Ott van Isten kezében,
S a holnap is egészen.
Benne remélhetünk!
Fölfelé nézhetünk!
S ha rábízzuk, mánk és holnapunk,
Mi boldogok vagyunk!

(T.E.)

Vissza az újság tetejére

Áldozat és engesztelés volt az élete    

„Minden kincsem az, hogy szolgáljalak Téged jó Uram.
Minden kincsem az, hogy szolgáljalak Téged jó Uram.
Szolgálni mind jobban,
Szolgálni mind jobban.
Minden kincsem az, …”

  1270 január 18-án a Nyulak szigeti –ma Margit sziget – kolostorban hunyt el IV.Béla és Laszkarisz Mária leánya, Boldog Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstanca testvére, Árpád-házi Szent Margit. Margit a dalmáciai Klissza várában született, ahol szülei fogadalmat tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik.

  Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben megerősített.

  Önfegyelmezés, teljes Istennek-adottság, a legalantasabb szolgai munka végzése, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét.

  XII. Pius pápa 1943. november 19-én avatta szentté. A pápa szentté avatási határozatában ez áll: „Mindig a legsilányabb ruhákba öltözött, alacsony rendű szolgálatra áhítozott. A söprésben, szennyes helyek takarításában, konyhai munkában, nehéz terhek cipelésében lelte örömét. Beteg nővéreket és szolgálókat a fertőzés veszélyét is vállalva szeretettelés a megalázkodásnak nagy vágyával szolgálta ki…

  Az Úr szenvedéseinek titkairól zokogva elmélkedett és vértanúság forró vágya lobogott benne. Tevékenységét nem korlátozta csupán az Istenhez intézett lángoló könyörgésekre és kemény vezeklésekre. Nem habozott éles szemrehányásokkal illetni a bűnt sem, akárki, még ha a legnagyobb tekintélyt vagy méltóságot képviselőszemély követte is el.

  Amikor pedig látta atyja családját marcangoló ellenségeskedését és meghasonlását, a nép elnyomatását, az anyaszentegyháznak zsarnoki lábbal tiprását, a kolostorok elnéptelenedését, Margit a mindenható Isten haragjának engesztelésére és népe számára a kegyelem kieszközlésére, még bőségesebb könnyhullatással imádkozott. Testét böjtökkel sanyargatta, vezeklő övet viselt, siratva azok bűneit, akik gonoszul Isten ellen cselekszenek, s egészen imádságba merülve járt közben népéért Istennél.”

 Szent Margit egészen új típust vezetett be a szentek galériájába: lelke az engesztelő áldozatnak volt leggyönyörűbb példája. Hivatásként fogta fel az engesztelést nemcsak azért, mert őt szülei Istennek áldozták, hanem saját elhatározásból is.

  Két ízben áldotta meg a jó Isten a magyar népet Margit engesztelő áldozatának elfogadásával. Korában két ízben állt szemben testvére és édesatyja, magyar a magyar ellen. Margit úgy érezte, hogy most neki kell az engesztelő áldozatot bemutatni, hogy az Úr mentse meg Mária országát a testvérháborútól. 1262-ben és 1266-ban sikerült kibékíteni az apát és fiát.

  Már közel 750 éve történtek a leírt események, de modern formában ma is érzékelhetünk hasonló, bűnökön alapuló szembenállásokat. Vajon ma támadnak-e közülünk Margitok, hogy megmentsék vesztébe rohanó nemzetünket. Imádkozzunk és a szolgálatra vállalkozzunk!!!!

(újságcikk alapján)

Vissza az újság tetejére

A fény

(Jelképeink az egyházban)

 A szertartásainkon ugye mindannyian találkozhattunk gyertyával, tűzzel, fénnyel és az állandóan jelt adó örökmécsessel. Önmagukon túl mutató szimbólumok ezek. Égő gyertyák a misés oltáron! Örök mécses az Oltáriszentség előtt! Égő gyertya a kereszteléskor, a haldokló ágyánál és a temetéseken! Mind magukért és nekünk beszélnek.

  Ha belegondolunk, belátható az, hogy az emberi természet legmélyéről tör elő a fény utáni vágy, annak kultusza. Késő őszi este…homályos szobában ülünk…olyan barátságtalanul rideg minden. Meggyújtjuk a kályhában a tüzet…ropog a száraz fa…táncolnak a lángnyelvek… és íme: barátságosra enyhül az egész szoba.

  A tűz! A világosság! A fény! A láng! Az élet legszebb szimbóluma a láng: melegít, világít, s nyugtalan lobogásával tör mindig fölfelé. Bárhonnan jön egy kicsi fuvallat, a lángot bizony eltéríti abba az irányba. De el is ragadja magával? Óh nem! Erre nem képes! A láng pillanatnyi elhajlás után visszatér a tűz magjához s a szélcsend beálltával már ismét a magasba tör. Ugye meglátható ebben a lángban a saját lelkünk? A kísértés fuvallatai el-elhajlítják a lelket, de az végleg elszakadni nem tud Istentől, s a pillanatnyi megtántorodás után lobogása már ismét a szent magasságot áhítja.

  Gondoltál-e már arra, Testvérem, hogy az örök mécses az oltár előtt, az égő gyertya az oltáron téged jelképez? Amint ég, fényt áraszt, de közben fogy, majd elég…

 Mennyi melegség, mennyi báj, mennyi poézis, mennyi finom vallásos érzés rejlik a mi szimbólumaink mögött! Szépek, kedvesek, hasznosak azok, csak… csak legyen mögöttük eleven lélek, áhítatos élet!

(T. Tihamér 1929.)

Vissza az újság tetejére

Úton a háromkirályokkal

Több mint két évezreddel ezelőtt útra keltek a háromkirályok, hogy hódoljanak a gyermek előtt, s drága kincsekkel; arannyal; tömjénnel; mirhával halmozzák el őt. Idegen tájakon, vad, ellenséges népeken küzdötték keresztül magukat, hogy eljussanak Betlehembe, leboruljanak a Kisded előtt, s hitben erősödve, lélekben gyarapodva térjenek vissza hazájukba. Csillag vezette őket útjukon Betlehemig. Szilárd hittel követték fényét, s nem csalatkoztak: a csillag megmutatta nekik a jó irányt, a helyes utat, a járhatót.

Ilyenkor, vízkereszt ünnepén, elgondolkodunk, hogy mi, XXI. Századi vándorok, akik az egykori háromkirályokhoz hasonlóan keressük a Kisdedet, milyen tanácsot kérhetnénk napkelet bölcseitől. Mi mást is kérhetnénk, asszonyok és férfiak, tudósok és tudatlanok, restek és igyekvők, mint vezérlő csillagot? Vagy legalább egy kis fényt, belső világosodást, mely megmutatja a helyes irányt. Mert számosak és csábítóak a tévutak, s oly göröngyös, kanyargós, nehezen járható az igazi. A választás nehéz, a tét mérhetetlen. Segítsetek hát nékünk, Gáspár, Menyhért, Boldizsár, vándorló társaitoknak, a Gyermeket keresőknek, hogy miközben a tudód elmék vizslató tekintete egyre mélyebbre hatol az anyag szerkezetében a parányok felé, ezen egyre tágabban öleli fel a mindenség távlatait; a tudás mámora, a megismerés káprázata ne vakítsa el a bölcsesség mértéktartását, hogy a megismerésre való képesség gyönyörű adománya ne vezessen a teremtett világ elkorcsosulásához, pusztulásához. Adassék a tudatlanoknak tudás, a tudósoknak bölcsesség, a bölcseknek hatalom, a hatalmasoknak pedig erős akarat, hogy olyan úton vezessenek minket, mely a jövő távolában az ember és természet harmóniájába torkollik. Segítsenek nekünk Gáspár, Menyhért, Boldizsár, hogy leljük meg az utat az örömhöz. Küldjetek nékünk tanítómestereket, akik útközben elmondják százszor, elismételik ezerszer, s ha kell, szerte visszahangozzák az egész világon, hogy a soknál több az elég; hogy a mohóság útja a végtelenbe vész; hogy a törtető vágy szakadatlan perzselése kiszárítja az öröm forrását, megöli a percét, zsivajjal űzi el a csendet, s folytonos hajszával riasztja el a lélek benső békéjét. S fáradhatatlanul hirdessék, hagy a restek ópiuma, az irigység is csupán parázstánc egy végtelen ösvényen, mi nyugalmat nem terem. Keressetek hát nékünk, napkeleti bölcsek, tanítókat, kik az olcsó sikerek és önsorsrontó karrierek bálványimádóinak és irigyeinek toborzása közepette is bátrak világgá kiáltani: az örömhöz csak annyi kell, hogy elmondhassuk, ennyi elég. Egy kevés arany a test és szellem táplálására, egy kevés tömjén a lélek ápolására, egy kevés mirha érzékeink gyönyörűségére.

Küldjetek nékünk Gáspár, Menyhért, Boldizsár szigorú bírákat, kik megszeghetetlen törvényekkel és szelíd erőszakkal igaz útra kényszerítenek minden asszonyt és férfit. S végül józan törvénymondókat, kik örökre kőtáblákba vésik minden gyermek szent jogát a szeretetre, a gondoskodásra, az örömre, az útmutatásra, a megvilágosodásra.

S ha megtaláljuk…? Mi milyen ajándékot tennénk a Gyermek lába elé?

Tegyük elé hitünket, hogy elhihessük végre: mindannyiunknak megvan a saját küldetése e termett világban, Isten tervei szerint. Kinek-kinek a föld művelése vagy a szőlő metszése, s a kenyér sütése, a család összetartása, egy település közösségeinek a szolgálata, országos feladatok felelősségének vállalása. Kérjük a közénk született Kisdedet, növelje bennünk a hitet, hogy megtaláljuk saját küldetésünket, és merjük vallani azt.

Tegyük a jászol mellé reményünket, hogy mindazt, amiről életünk folyamán álmodtunk, és amiért kemény erőfeszítéssel annyit küzdöttünk, meg is tudjuk valósítani, de legalább gyermekeink, unokáink lelkében jó talajba hulljanak, s jó gyümölcsöt teremjenek.

S végül ajánljuk fel szeretetünket, hogy magunkban, szűkebb családi körünkben meg tudjuk teremteni a béke szigetét, és a szeretet ereje sugározza be kisebb-nagyobb közösségeinket.

„Hatalmas Ég, új Messiást küldj: Beteg a világ, nagy beteg!...” sóhajt föl Ady, s ma is annyian. Pedig egy új Messiás akár hamis is lehet. És nincs is szükség új Messiásra, hiszen a „régi megtenné,” ha hagynánk…

Nógrádi László (Lenti)

Vissza az újság tetejére

Miért jött létre a KARITÁSZ csoport és mit végez lakóhelyünkön?

Önkéntesen, önzetlenül vállaljuk 4 éve, a Káplár András által létrehozott, SZENT KAMILL AZ ÉRSEKVADKERTI BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY mellett működő Karitász csoportban a munkát.

Mindenki adottságainak megfelelően: ajándékkészítés, gyűjtések lebonyolítása, ünnepek előtti ajándékozás, betegek, idősek látogatása.

 Pár gondolat a beteglátogatásról. Rohanó világunkban kevés ideje marad az otthon ápolt betegekre és idősekre a családnak. Ajándék számukra, ha van valaki, aki nyugodtan végig tudja hallgatni félelmeiket, panaszaikat. Vigasztalni, bátorítani tudja őket  Isten Igéjével, imádsággal, olvasnivalóval. Így szeretnénk eleget tenni Jézus bibliai parancsának:” amikor megtettétek, ezeket akár csak egyel is, velem tettétek meg.”

/Máté 25,40/

Indítson Isten még embereket arra, hogy minél többen végezzük ezt a munkát, ez a kérésem Tőle.

Réti Lajosné

Vissza az újság tetejére

Ünnep másként

A szúrós szűrű bárány. Ezzel a mesével vette kezdetét december végén a Kolping Kistérségi Támogató Szolgálat meghitt karácsonyváró ünnepe. Dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet, a szolgálat vezetője a mese főhőseihez hasonlította, a beteg, fogyatékos embereket, akiket sajnos „szúrós szőrű bárányként” ma is kirekeszt a társadalom. De mi mindent tettek az elmúlt az évben, hogy a sérült gyerekek és felnőttek életét szebbé varázsolják? A bájos karácsonyi produkciók után egy kisfilmből ezt is megtudhatták azok a polgármesterek, orvosok, pedagógusok és szülők, akik ott voltak december 18-án a Kolping Házban.

 

Kedves, meghitt műsorral készültek a gyerekek az ünnepekre. Halaj Balázs verse és a szátoki Százszorszép Gyermekotthon lakóinak produkciója egyaránt melengette a szíveket. A sokszor látott- hallott Jókai novella „a Melyiket a kilenc közül? is” új színt kapott annyi szeretet és öröm bujkált a gyerekek játékában. Jó volt egy kicsit megállni és csak rájuk figyelni. A mennyből az angyal hangjai pedig valahogy szebben és mélyebben hangzottak az ő szájukból, mert bármelyik profi kórus előadásában.

Ezután a szolgálat eddigi életét megörökítő fotókból vetíttek le egy prezentációt, megelevenedtek a közös foglalkozások, kirándulások, az állatsimogatás.

A szép kisfilm után a kötetetlen beszélgetés és a finom falatok elfogyasztása következett, ezeket a lelkes szülők varázsolták az asztalra.

Vitéz Kata

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi Hangverseny

„Nagy béke tölt el, új dalra vágyom,
Most végre látom: az élet vár.
Ma végre érzem, ez nem csak álom,
A többi ember, mind jóbarát.”

 Nagy ünnep számunkra az advent 3. vasárnapja, hisz visszatérő módon a zene hullámhosszán hangolódhatunk a karácsonyra. A balassagyarmati rézfúvós kvintett óriási zeneszerszámaiból kiáradó lágy hang megadta az alaphangulatot, ami előbb-utóbb vastaps formájában nyert kifejezést. Most sem maradt el a hegedű szívekbe hatoló megszólalása, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tanárainak és tanítványinak több tételű fellépése. A Dalegylet, a pedagógus- és diák kórus már örömmel várt szereplő e templomi rendezvényen. Jó eső érzés volt látni az 1éve alakult érsekvadkerti népdalkör sok munkát igénylő szereplését és a Siklai Istvánné által dirigált dejtári Szivárvány kórus ( kép róluk) színvonalas előadását, melyet az apát úr köszönő szavai, és a kolping házi vendéglátás és az Ember Csaba vezényelte dalegylet ráadás dalai tettek emlékezetessé.

   Hát megszólalni ilyen sok szép zene, ének után, kezdte a zárszavát András atya, nem könnyű feladat. Úgy gondolom mindannyiunk köszönetét tolmácsolhatom azoknak, akik ezt az élményt adták a Karácsonyi hangverseny megvalósulásával. Arra gondoltam közben, hogyha azt mondanák nekem, hogy ideadnak egy festővásznat meg ecsetet mindenféle festékekkel és fessem le azt ami itt történt, azt a gyönyörű zenei élményt, amit kaptunk , hát akkor néznék, hogy mit nem kívántok tőlem. Majdnem hasonló módon kell mondanom azt is, ha most erről a szép estéről értékelést akarnék adni, úgy járnék, mint ha le akarnám festeni a hangokat, ami nagyon szépen hangzott templomunkban. Öröm az, hogy a Jó Isten sokféle ajándékkal ajándékoz meg bennünket. Ajándékok a zeneszerzők, akik ezeket a műveket alkották és ajándék minden szereplő, aki különös zenei élményben részesített bennünket. Megsejtettek valamit a szeretetről, a békességről, az adventről, karácsonyról, Jézusról, Istenről, hitről és megadatott nekik az, mint ahogy én nem tudom lefesteni, ők le tudták írni, a zenével megkomponált belső kincsüket. Persze ami előtte volt és utána megmaradt, az ilyen mindenféle bimbókkal teleírt kottalap ugye?  Nem sokat mond egy kívülállónak. Itt jön a zenészeknek, karmestereknek, énekeseknek a nagy dicsősége, amikor a hideg papírról, a kottáról a zene eszközei által élővé tették a szerzői gondolatokat.  Munkájuk gyümölcseként az élmények sokaságát tolmácsolták felénk. Ne feledjük, Istennek is adunk hálát minden képességért, mert ezeknek az énekeseknek, karmestereknek, zenészeknek, a legkisebbtől a legnagyobbik, akik felismerték magukban a Jó Istennek ezt az ajándékát, nem őrizték kincsüket, hanem ránk ragyogtatták az ő szép műsorukkal. A Jó Isten áldása legyen rajtuk mindegyikükön. Megköszönjük fáradozásukat, munkájukat, amit sokszor hallott  tapssal, vastapssal tudtunk viszonozni. Ez a taps mindig annak a jele, hogy örömünket, köszönetünket tolmácsoljuk, valamit megjegyeztünk abból amit nekünk ajándékoztak. Kicsit furcsa a templomban a nagy tapsikolás. Ám hogy is mondta az Úr Jézus: "azt akarom, hogy örömük legyen, és örömük teljes legyen". Hát az örömünk kimutatásához hozzátartozik a taps. Bizonyára a Úr Jézus is tapsolt volna velünk, látva azt a szépet, hallva azt a gyönyörűséget, amiben részünk volt ezen az estén. Mindenkinek, aki akár a lehetőség megteremtésével, vagy akár csak jelenlétével is közreműködője volt ennek az estének hálás köszönet. Természetesen elsősorban a főszervezőnek, Gyimesi tanár úrnak mondunk köszönetet, s vele együtt mindenkinek. Ő volt az, aki karmester módjára, jó szervezőként ezt a mai estét számunkra ajándékozta. Neki is és mindannyiuknak kegyelemteljes szép, boldog karácsonyt kívánok. Remélhetőleg ez a ma esti zenei élmény, átadva a benne rejlő kincseket, szívünkben is megpengetett, olyan húrokat, amilyeneket azok a zeneszerzők lejegyeztek. Ám nekünk is van kincsünk egyszerűeknek. Szabadna egy éneket kérnem, egy karácsonyit a jelenlévőktől? Engedjék meg, hogy elkezdjem: Dicsőség mennyben az Istennek…. E kérés sem maradt viszonzás nélkül, hisz történetünkben először a hallgatóság, együtt a szereplőkkel a fokozatosan bekapcsolódó zenei kíséret mellett, kérte minden ember számára a  földi békét is a közismert karácsonyi énekkel.

  A hangverseny ugyan véget ért, Ám a dallamok, az ott szerzett élmény beépülve mindennapjainkba alakít bennünket, jelenlévőket, az egyént és közösségeit. Látszódik az, hogy nem vagyunk magányosak. Számíthatunk egymásra még akkor is, ha a nehéz időszakban áldozatot is kell hozni egy nemes ügyért. Ezt tették a háttérben maradó, szintén köszönetet érdemlő segítők és az alábbi rendezvényt támogatók:

 Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Önkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, FIDESZ 4.vk vezetése, Nyugat-Nógrád COOP,ÉDIMODUL KFT, Fater BT, Sági Péter, Mede Zoltán vállalkozó, Fehér Tibor vállalkozó, Halaj Ferenc ( Tüzép), Zsiga László, Kolping Család Egyesület, Horváth Lajos, Nagy József, Valcz László vállalkozó, Beke butik, Vadkerti Harangok, Major család, Fábián család.

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Világraszóló találkozó - 100 éves a cserkészet

BEJUTOTTUNK,MEGCSINÁLTUK, SIKERÜLT!

Ott lehetünk a dzsemborin, ami minden cserkész álma! A világ legnagyobb ifjúsági szervezete, a Cserkész Világszövetség 2007 nyarán rendezi a 21. Cserkész világtalálkozót, annak emlékére, hogy éppen 100 éve, 1907 augusztusában nyitotta meg Baden-Powell az első cserkésztábor kapuit. 40 000, 14-18 év közötti fiatal, köztük mi, s mintegy 600 magyar cserkész gyülik össze két hétre London mellett, hogy megkoronázzuk a másfél éves folyamatot, amiben a Magyarországon tartott képzések alkalmával részt vettünk. A képzést megelőzően próbáznunk kellett, mely különböző angol nyelvi, műveltségi és cserkésztudást mért fel. Ezt követően több felkészítő hétvége elvárásainak kellett s kell még megfelelnünk. Mindez nem hiába, hisz mi képviselhetjük hazánkat eme nagyszabású rendezvényen. A helyi cserkészcsapatból mindhármunknak sikerült teljesíteni a feladatokat így beválogattak minket a magyar csapatba, az észak alföldi, Báthory István rajtagjaiként. Kijutásunk azonban nem csak tudáson és rátermettségen, hanem anyagiakon is múlik. Hármunknak közel fél millió forintot kell összegyűjtenünk. Ezidáig körülbelül a költségek felét sikerült előteremteni, ezúton is köszönjük eddigi támogatóinknak hozzájárulásukat. Ha tehetik, kérjük, támogassanak minket, hogy mindhárman jelen lehessünk:

06(20)-828-0282

-Támogatóink adókedvezményt vehetnek igénybe.

Szeretnénk kijutni, mert:
-kamatoztathatjuk cserkésztudásunkat
-feléleszthetjük szívünkben a cserkészeszményt 216 különböző ország cserkészeivel együtt
-megismerhetjük más országok kultúráit
-gyakorolhatjuk nyelvtudásunkat
-barátokat, ismerősöket szerezhetünk magyarországi és külföldi csapatokból
-kamaszkorunk legnagyobb élménye lesz.

A 21. cserkész világtalálkozó jelyszíne

A 2007-es Világdzsemborit több mint ezerholdnyi (400 hektár) dimbes-dombos angol vidéken, az Essex-beli Chelmesford területén fekvő Hylands Parkban rendezik meg. A táborhely parkok, kisebb erdők, farmok összessége, és 50 km-re van London északnyugati részétől, a főváros központja pedig körülbelül egy órányi utat jelent. Ezenkívül kiváló a vasúti-, légi- és tengeri összeköttetés a fővárossal, például London minden nagy reptere (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton) elérhető innen 1-2 órán belül.

Hylands Park

A Hylands Park-i birtokot és a kastélyt Sir John Comyns alakította ki a 18. században, s azóta már számos tulajdonosa volt. 1996-ban a chelmsfordi városi tanács megvette a birtokot, és mára már befejezték a helyreállítási munkálatokat. A Hylands Park számos rendezvénynek ad otthont télen-nyáron, köztük egy minden évben 60.000 fiatalt ide vonzó rock koncertnek is. A táborhely mintegy 200 hektárnyi füves területből, valamint a parkot határoló gazdaságokból fog állni.

forrás: www.cserkesz.hu

Vissza az újság tetejére

"Jót tenni jó"

A múlt esztendőben fő célunk volt, hogy a csoport tevékenységére irányítsuk a község figyelmét, jobban megismertessük az embereket a „munkánkkal”. Feladatainkat önként vállaltuk és természetesen mindannyian a másokért való cselekvés jegyében veszünk részt a karitatív feladatok ellátásában.

Tevékenységünket azonban nehezebben és kevésbé hatékonyan tudnánk végezni, az Önök segítsége nélkül, hiszen időnként sok emberre és pénzre is szükségünk van. Hála a jótevőknek minden célunkat meg tudtuk valósítani 2006-ban és ebben az évben talán még többet tudunk tervezni és elvégezni, a rászorulók javára, mint előző évben.

 Igyekszünk szent Pál szavait szem előtt tartani:”… A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. …”

 Több helyi vállalkozó és polgár tisztelt meg adományával, illetve a Szt. Antal persely tartalmának egy részét, és a jótékonysági nap bevételét fordíthattuk a meghirdetett és a nyilvánosság részére névtelen rászorulóknak juttatott segítségnyújtásokra.

 Húsvét előtt a böjti időszakban filmvetítést szerveztünk a templomban. Testi- és értelmi sérült fiatalok játszották a passiót. Aki látta meghatódva tapasztalhatta ezeknek az embereknek az élni akarását és akaraterejét, töretlen hitét Istenben és az emberekben. Sokan erőt meríthettünk a mi „csiplicsupli” nehézségeink megoldásához, átvészeléséhez.

Ebben az időszakban hirdettük meg a faluban a ruha,-könyv, és használati tárgyak gyűjtését. Három napon át fogadtuk  a rengeteg holmit, melyet ez úton is hálásan köszönünk. Egy missziós központba juttattuk el a zömét, ahonnan főként magyarlakta területeken élőket segítenek. A nyár folyamán válogattuk, rendszereztük a begyűlt adományokat, de természetesen a Vadkerten élő rászorulók is részesültek a számukra szükséges holmikból. Mivel ezeket az eseményeket diszkréten kezeljük, így áttételesen tudjuk közvetíteni Önök felé a hálás szavakat. Ezen a nagy akción kívül is több alkalommal kaptunk ilyen adományokat, melyek szintén célba értek, helyben is. Egy kedves nyugdíjas házaspár sok bútort adományozott, melyek részben gazdára találtak, egy részük még szállításra vár.

Az ősz, az óvodák javára rendezett jótékonysági napra való készülődéssel telt. Nagy izgalommal vártuk az eseményt, hiszen ilyen nagy összefogással megvalósuló rendezvényünk még nem volt. Nagy örömmel és sok hálával gondolunk segítőinkre, hiszen kisgyermekeink életét tettük szebbé az összegyűlt 200 000 Ft-tal. Bizakodásra ad okot a siker, hiszen mindannyian nehezebben élünk, kevesebb a szabadidőnk és a bevételünk, de összefogva mégis örömet tudtunk szerezni  óvodásainknak. Köszönjük a műsoron fellépő művészek, előadók és gyermekek közreműködését, mert szebbé tették ezt a délutánt, a sok szorgos kéznek a munkát, illetve a támogatóknak a vásárlást, az adományozást. Reméljük, hogy emlékezetes volt ez az esemény és sokáig örülnek majd a vásárfiának!

Karácsony előtt, a már hagyománnyá váló ajándékozásra koncentráltunk. 67 000 Ft értékű volt az 54 db ajándékcsomag, melyeket a kisgyermekes családok kaptak. A beteg embereket és az Öregek otthonába járókat karácsonyi asztaldísszel leptük meg ünnepek előtt.

 A betlehemezés sajnos elmaradt a gyerekek leterheltsége és a téli szünet rövidsége miatt. Így a Szent Kamill az érsekvadkerti beteg gyermekekért Alapítvány, nem gyarapodott, pedig szükség lenne több családban is támogatásra. A csoport vezetőjeként köszönöm a tagok munkáját, lelkesedését, ötleteit! Halaj Sándornak köszönöm, hogy több alkalommal is vállalta a szállítást igen kedvező áron, így költségünk minimális összeg, hiszen amit tudunk megoldunk csoporton belül, vállalva a költségeket is.  Támogatóinkat kérem, hogy idén is álljanak mellettünk, hiszen jó és hasznos célokért dolgozunk és egyre nagyobb szükség van  a segítségre!

 Isten áldását kérve nézünk az új esztendőbe és lelkesen készülünk megvalósítandó feladatainkra.

Dombai Szilvia

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

 Köszönjük mindazoknak munkáját, akik széppé tették a december 27-i erdei házi és a szilveszteri közös ünnepünket. Külön köszönet azoknak, akik időt szántak arra, hogy az újév első perceit a templomban töltötték, kinyilvánítva az Ő vele kezdés szándékát.

 Százhalombattán, a 16 csapat részvételével rendezett „csocsó” bajnokságon 8. helyezést értek el a Fábián testvérek

 Ezúton is gratulálunk Horváth Csabának, aki 1 évre a verbiták felügyelete alatt az afrikai Ghánában teljesít missziós szolgálatot. Imádkozzunk azért, hogy terveit siker koronázza.

 Tájékoztatásul közöljük, hogy az erdei házi lelkigyakorlat 2007.03. 03-04én ( szombat-vasárnap) lesz. Az előadó a „Csaucseszkui” börtönt megjárt Harai Pál Meggyes ( Erdély) plébánosa lesz . Jelentkezni Beke Lászlónál lehet.

 Mint már közöltük, 2007. március 10-én, szombaton az esti szentmisével kezdődően ünnepli egyesületünk megalakulásának 15 éves jubileumát. A misét kolping házi közgyűlés követ. Mindenki jelenlétére számítunk.

 Már előre jelezzük, hogy március 15-én, a faluban megtartott ünnepség után, társadalmi munkával egybekötött programot szervezünk az erdei háznál. Minden segítő kéz számít!

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- 2007. január 1-től a vasárnap és ünnepnapon a szentmisék 8 és 10 órakor lesznek.
- Február 2. Gyertyaszentelő B. A. szentmisék reggel 8 és este 6-kor
- Február 3 Balázsáldás
- Februárban 3-án elkezdődnek a Lourdesi ájtatosságok a szokott rendben este a szentmisék előtt fél órával
- Felhívjuk mindazoknak a fiataloknak figyelmét, akik ebben az évben kívánnak házasságot kötni és még nem jelentkeztek a februárban Balassagyarmaton kezdődő jegyes oktatásra, január végéig tegyék azt meg a plébánia irodájában.
- Hétfőn este fél 8-tól a cserkészház ad otthont a felnőtt hittannak. Sok, hasznos, Ószövetségi ismerettel gazdagodik az, aki nem sajnálja az időt magától.
- Kérésre megerősítjük azt, hogy hétfőtől- szerdáig a szentmisék reggel 7-kor kezdődnek. Csütörtöktől - szombatig este 6-kor mehetünk misére. Fontos az is, hogy téli időszakban vasárnap reggel 8-kor és 10 órakor tehetünk eleget azt Úr napjának megszentelésének. Az esetleges változásról a vasárnapi hirdetésekben történik tájékoztatás.
- Február 21. HAMVAZÓSZERDA!!!

    SZIGORÚ BÖJTI NAP, A NAGYBÖJT KEZDETE.
- Nagyböjtben péntekenként este fél 6-kor Keresztút.

Kereszteltek:
Bencsik Anna (Bencsik Csaba - Molnár Mária)

Házasságot kötöttek:
- 

Halottaink:

Vitéz József 2006
Szabó Gergelyné Balga Mária
Pálinkás Jánosné Benyó Erzsébet
Szűcs Ferencné Erdős Margit
Bozsonyik Józsefné Mák Ilona

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 15-16 óra között

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

- 2007. január 1-től a vasárnap és ünnepnapon a szentmisék 8 és 10 órakor lesznek, szombat este továbbra is előesti szentmise lesz.
- Karácsony előtti szentgyónásban részesült 67 idős beteg testvérünk.

1. csütörtök - Híves Mihályné Mrekvicska Julianna (2. évf.) férje és a családok élő és elhunyt tagjaiért

2. péntek - Kocsis Ferenc és felesége
- Záhorszki József, veje, szülei, gyermekei, és a családtagok

3. szombat - Dósa Jánosné, férje, szülők, apósa, anyósa, elhunyt családtagok
 - Kovács és Kökény család halottaiért
 - Jakubecz János, szülei, Jakubecz Mihály és Csillik Margit és a családok halottaiért

4. vasárnap - Kristóf Józsefné Antal Mária (1. évf.)
 - Élő családért
 - Korpás Lajos, szülei, anyósa, apósa, hozzátartozók és a Bimbó család halottaiért

5. hétfő -

6. kedd -

7. szerda -

8. csütörtök - Molnár József, neje Boda Anna, vejük és hozzátartozók

9. péntek - Hugyecz Józsefné,édesapja és sógora Orem András

10. szombat - Kristóf Sándor, szülei, Murányi Istvánné, férje, fiuk, menyük és hozzátartozók
 - Szabó és Molnár család halottaiért
 - Egy súlyos beteg édesanyáért, Záhorszki Jánosné születésének 79. napján

11. vasárnap - Szabó Ignác, neje Vitéz Mária, szülei, testvérei és násza Vitéz Sándor és szülei
 - Kaba András, felesége, násza Kristók József, felesége és a család halottaiért
 - Konopás István és a család elhunyt tagjai

12. hétfő -

13. kedd -

14. szerda -

15. csütörtök -

16. péntek -

17. szombat - Laczó János halálának 25. évfordulója és fia János
 - A Pataki és a Sipos család halottaiért

18. vasárnap - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család halottaiért
 - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália és élő családtagok
 - Molnár János, édesapja, és a család halottaiért

19. hétfő -

20. kedd -

21. szerda - Fábián Istvánné sz. Laczó Ilona, Fábián és Laczó család halottaiért

22. csütörtök - Fábián János, felesége Híves Margit, gyermekei és nagyszülők

23. péntek -

24. szombat - Pásztor István, szülei és apósa

25. vasárnap - Csillag Gyuláné sz. Pistyúr Anna, férje, gyermeke Gyula és családtagok

26. hétfő -

27. kedd -

28. szerda -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre