Vadkerti harangok
2021. július

Szent Anna és Szent Joachim
Szentmiseszándékok
Mint mamácska
Országos Kolping ifjúsági tábor Érsekvadkerten
Hittantábor 2021.
A rágalmazás az ördögtől való
Útravaló - Hegyi Camino II.rész
Isten beperelve
Híreink
Vissza az előző menüre

Szent Anna és Szent Joachim

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.


Az ünnep a 13-14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült.

Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26.

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja: ,,A hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők.

Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza... a kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora, (a megváltó Vér)... Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drágagyöngyöt kereső kalmárról szólt, és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.'

A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent Annával.

A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között.

Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.

Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe.

Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték el.

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Illyés Andrásnál olvasható Szent Anna legendája végén: ,,Amiképpen a víz annyival tisztább, amennyivel a szép forráshoz közelebb meríttetik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a minden jóságos cselekedeteknek kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz.

Ily kedves lévén azért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő Szent Fölségénél, és minékünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké örvendezvén, dicsérhessük az Úristent a mennyei boldogságban.''

Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.

(NET-ről, Fotó: Barák B.)

 

Vissza az újság tetejére

Mint mamácskaErdő mélyén madárdal száll,
mint lelkemben a hála...
senki sincs már, mint te voltál,
olyan jó, Nagymamácska!

Tűz ropog a kandallóban
fényesen és melegen,
gyermeklelkem mégis jobban
felengedne szíveden...

Folyók zúgnak éltet adva
hegyen-völgyön, síkságon,
ám szíved, az istenadta,
éltetőbb volt, belátom...

Ezer virágillat mesél,
mégsem igéz annyira,
mint a te jó lelked... Ezért
áldlak téged, ó, mama!

Dallok néked sírod tövén,
csak te halld az énekem:
Szerettél. Megköszönöm én!
Áldjon érte Istenem!

(Babik Erzsébet, fotó: Kristók J.)


Vissza az újság tetejére

Országos Kolping ifjúsági tábor Érsekvadkerten


2021. július első hetén megrendezésre került a Kolping ifjúsági tábor az érsekvadkerti Kolping erdei házban, mely négy napon keresztül tartott, július 1. és 4. között.

A tábor első napja csütörtökön kezdődött. A táborozók a délután folyamán érkeztek, összesen 26 fiatal vett részt, jöttek Esztergomból, Egerből, Békéscsabáról, Egyházaskozárról, Tóalmásról és persze Érsekvadkertről is.

Már a tábor kezdő napján felszabadultak az emberek, és szinte olyan volt, mintha rég nem látott barátokként beszélgetnénk egymással. A bemutatkozás után egy játék következett, melynek az volt a lényege, hogy két perc alatt minél több közös tulajdonságot találjanak egymásban a táborozók, így mindenki ismerkedhetett mindenkivel. Ezután gitáros énekekekkel és kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este. Mi (Urbán Judit, Dósa Márton, Szrenka Ágoston, Fábián Balázs) szervezők örömmel konstatáltuk a nap végén, hogy rövid idő alatt fantasztikus hangulat jött létre.

A pénteki nap különböző, érdekes előadásokat hallgathattunk, melyek közös témája a segítő szeretet volt. Az első előadást Dr. Lengyel Zsolt atya, tóalmási plébános tartotta, melyben a segítő szeretet és közösségépítés elméleti részével ismertetett meg minket. A második előadást Kármán Krisztina, a Hungary Helps Önkéntes Program programigazgatója tartotta. Krisztina a segítő szeretet gyakorlati példáit mutatta be nekünk. Elmondta, hogy a Hungary Helps program keretében a Közel-Keleten és Afrikában is sok ottani közösségnek, gyerekeket befogadó központnak tudtak segítséget nyújtani. Az utolsó előadónk pedig Kaiserné Jósvai Ágnes volt, aki a közösségépítés gyakorlati lehetőségeit vázolta fel előttünk, saját tapasztalatát elmondva, mivel régebben az Országos Kolping Ifjúság vezetője volt.

Az előadások után kisebb, 8-9 fős körökben a saját gondolatainkat oszthattuk meg egymással, melyeket az egyes előadások értékes, tartalmas részei ébresztettek bennünk.

A napot kötetlen program zárta, voltak, akik gitár és zongora kíséretében énekeltek, mások társas-, illetve kártyajátékkal játszottak, és voltak, akik folytatták tovább a kötetlen beszélgetést.

Számomra ezek a nap végi programok nagyon tetszettek, ugyanis ezek segítségével könnyebben megismerhettük egymás személyiségét és remek hangulatot eredményeztek.

Szombaton a reggeli után túrázni indultunk Csesztvére. A túra első kilométerén a táborozók azt a feladatot kapták, hogy csendben, mindenki magában gondolkodjon egy kicsit, hogy ő maga miben értékes, és hogy személy szerint mit tudna adni a közösségnek. Csesztvén meglátogattuk a Madách Imre Emlékmúzeumot. Amellett, hogy megismerhettük Madách Imre életpályáját, Az Ember tragédiája c. alkotásához kapcsolódóan lehetősége volt néhány embernek beöltözni jelmezekbe, és előadni egyes részeket a műből egy kis színpadon. Szerintem az összes táborozó nevében mondhatom, hogy ez egy emlékezetes és talán a leghumorosabb pontja volt a tábornak. A múzeum után megebédeltünk, kicsit sziesztáztunk, majd visszaindultunk a táborba.

A visszaérkezés után a következő programban a táborozóknak meg kellett mutatni kreativitásukat – papírra kellett festeniük, kézzel vagy fűszállal –, és a túra egyik kedvenc pontját kellett megfesteniük. Ez a program persze nem maradt ilyen szolid… volt aki az egész tenyerét festékbe mártotta, és úgy alkotott, és voltak olyan merészek is, akik hajfestői képességüket mutatták meg.

Az egyik táborozó társunk, Jáki Tamás pedig bűvész tudásával nevettetett és kápráztatott el minket, sőt az egyik mutatványában szemléltette, hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez. A táborozóknak ez is nagy élmény volt, ugyanis hatalmas tapsot kapott barátunk.

Este szabad tűzön nyársalás, közös sütögetés volt. Ezután gitáros éneklés, és közös beszélgetés volt, a tábor élményeiről. Az éjszakát moldvai–zenés táncház nyitotta meg, majd ezt követte a modern hip-hop, ameddig csak bírtuk.

Vasárnap a reggeli után összepakolás és rendrakás következett. 11 órakor Máthé György plébános atyánk tartott szentmisét. A mise után megebédeltünk, kicsit még beszélgettünk, aztán elbúcsúztunk egymástól.

 

Összegzésképp azt mondhatom, hogy egy sikeres tábort zártunk. Külön örültem annak, hogy sikerült országos Kolping ifjúsági vezetőt választani Kovács Iván esztergomi kolpingos barátunk személyében, aki nagy lelkesedéssel vállalta a kinevezést. Innen is gratulálok neki.

Jó volt látni, hogy a tábor során milyen remek csapat alakult ki. Többen mondták, hogy a pandémiás időszak után micsoda felszabadító és feltöltő élmény volt a tábor. A közös programok, játékok, a túra, a sok nevetés, a közös sütögetés és talán a legmeghatározóbb pontja a tábornak az volt, amikor a nap végén, egy közös ima során, elmondhattuk saját gondolatainkat - mit várunk a tábortól, miért adhatunk hálát az adott nap, mit adott nekünk a tábor -, melyek sokat jelentettek mindannyiunk lelki feltöltődésének.

 

Örülök, mert valami elindult a Kolping ifjúsági közösségben, amire már építkezhetünk. Bízom benne, hogy a jövőben sok közös találkozót, programot szervezhetünk, és remélem, hogy bővíteni tudjuk ezt a remek közösséget.

 

Ezen beszámolómat a Kolping Dal 3. versszakával zárnám:

 

,,Nyitva áll az ajtónk, vár egy jó család, Vidám közösségre, otthonra találsz, Könnyebb így ma vinni életünk terhét, Boldogságát, reményét.”

 

(Fábián Balázs)


Hittantábor 2021.


Ebben az évben negyedszer vettem részt a hittantáborban, amit Bartók Ági néni és Beke Anna néni szervezett. Az idén is sok játékban, kirándulásokban, új élményekben és lelki feltöltődésben volt részünk.

Voltak sorversenyek, kézműves foglalkozások, mindenki batikolt magának saját pólót - én piros-fehér-zöldet akartam, de zöld-fehér-barnára sikerült J. Részt vettünk József atya előadásán a templomban, Ági néni padlófoglalkozást tartott, Böbi óvó néni meseterápiás foglalkozást csinált. Gyuri atyával szentmisén voltunk a Hont-Tsitári kápolnánál, és volt szentségimádás is a templomban.

Idén Szentendrére mentünk kirándulni. A skanzenben kenyeret sütöttünk, a saját kis kenyerét mindenki haza hozhatta. Anya és Apa szerint ez volt a legfinomabb kenyér, amit eddig ettek J.

Jó kis hét volt ez: sok vidámsággal, élménnyel és imával. Köszönet Ági néninek és Anna néninek a szervezésért!

Vitéz Gergely 6.a

 

A 2020-2021-es tanév is sajnos a „vírushelyzetről” szólt. Az iskolai online oktatás után pár hétre visszamehettünk a tanterembe is. Éppen ezért nagyon örültünk, amikor megengedték, hogy nyáron táborokat szervezzenek.

Eddig minden évben részt vettem az Ági néni szervezte hittan táborban. Az idén immár felsősként.

Az első napon szokás szerint megalakultak a csapatok. Azután Ági néni és Anna néni vezetésével meglátogattuk a templomot, és ott beszélgettünk József atyával. Ebéd után pedig a tábori pólókat készítettük el, mindenki kedve szerint tervezhette meg a sajátját.

A második napon Hont-Tsitárba látogattunk el, ahol Gyuri atya misézett nekünk. Délben a Várkapitány étteremben ebédeltünk meg Drégelypalánkon.

A harmadik napon a két csapat előadását láthattuk, és utána pedig követ festettünk.

A negyedik tábori napon Szentendrére mentünk. Megnéztük a skanzent, sétálgattunk. A csapat egyik fele kenyeret sütött, a másik fele pedig a játékvilág előadáson vett részt.

Az utolsó napot vidámság, sport, móka és kacagás jellemezte. A sorversenyek és az eredményhirdetés után kicsit kézműveskedtünk is.

A tábor hitben gazdagon és vidáman telt. Mindannyian tanultunk valami újat!

Kelemen Olivér 5. osztály 

Fábián Noel vagyok már 6. osztályos tanuló. Évek óta járok a hittan táborba, amit nagyon szeretek. Nekem legjobban a kirándulások és a foglalkozások tetszettek. Voltunk Hont-Tsitárban, ahol Gyuri atya misézett nekünk kedden. Szentendrén pedig csütörtökön, a skanzenben és a városban. Nagyon szép volt. Sok mindent tanultunk és sokat játszottunk. Köszönöm, hogy ismét eljöhettem, nagyon jól éreztem magam.

 

Zárszóként:

Köszönet és hála Gyuri atyának és József atyának a támogatásért, együttműködésért, Szabó Jánosnak (Fater) a sikeres pályázatért, a szülőknek a segítségért, süteményekért, a gyerekeknek az aktív részvételért, Beke Annának az aktív segítségéért, és nagy-nagy hála a Jóistennek, hogy megengedte megélni a hittantábort!

Ági néni

Vissza az újság tetejére

A rágalmazás az ördögtől való

Félreértelmezni annak a tetteit, aki jót cselekszik, irigységből megrágalmazni, csapdát állítani neki, hogy beleessen - mindez nem Istentől jön, hanem az ördögtől -, a napi evangéliumi szakaszból kiindulva mondta tavaly októberében Ferenc pápánk az egyik szentmiséjében.

A felolvasott evangéliumi részben Jézus ördögöt űz, jót cselekszik, beszél az emberekhez. Közöttük pedig van, aki elismeri tekintélyét, de van olyan is, aki megvádolja őt. Volt egy csoport, aki nem szerette Jézust, és igyekezett mindig máshogy, ellenségesen értelmezni szavait és viselkedését. Egyesek irigységből, mások doktrinális merevségből, megint mások attól való félelmükben, hogy jönnek a rómaiak, és mészárlást rendeznek. Számos okból próbálták kisebbíteni Jézus tekintélyét a nép szemében, és ennek érdekében akár rágalmazáshoz is folyamodtak, mint ebben az esetben is. „Belzebub által űzi ki az ördögöket. Megszállta az ördög. Mágiát használ, varázsló” – fogták rá, és folyton próbára tették, kelepcét állítottak neki, várva, hogy beleesik a csapdába.

Ferenc pápa mérlegelésre és óvatosságra int. Tudni kell helyesen értelmezni a helyzeteket: mi az, ami Istentől jön, mi az, ami a gonosztól, amelyik mindig megpróbál becsapni, rossz útra vinni bennünket. A keresztény nem lehet nyugodt, hogy minden rendben megy, meg kell különböztetnie a jót a rossztól, és alaposan megvizsgálnia az eredetét, honnan jön, és mi a gyökere.

Ébren kell őrködnünk, mert a hit útján mindig visszatérnek a kísértések, a rossz lélek soha nem fárad el. Ha elűzték, van türelme, vár, hogy visszatérjen, és ha ezt mi hagyjuk, még rosszabb helyzetbe kerülünk. Előbb ugyanis tudni lehetett, hogy az ördög kínzott minket. Aztán már álruhát ölt a gonosz, jól nevelt barátaival tér vissza, kopogtat az ajtón, engedélyt kér belépni, aztán bejön, és együtt él az emberrel a mindennapjaiban, apránként adja neki az utasításait. Ezzel a jólfésült stílussal az ördög meggyőz minket arról, hogy a dolgokat relativizáljuk, megnyugtatva a lelkiismeretünket. Elaltatja a lelkiismeretet és ez nagyon rossz dolog. Amikor a gonosz lélek képes elaltatni a lelkiismeretet, akkor valóban győzelmet arat, uralja a lelkiismeretet. De hiszen ez történik mindenütt! Igen. De mindenkinek, mindannyiunknak vannak gondjai, mindnyájan bűnösök vagyunk, mindenki. És ebben a mindenkiben ott van a senki. Mindenki, de én nem. És így éljük meg a világiasság szellemét, amely a rossz lélek gyermeke.

A pápa ezért újra éberségre és mérlegelésre int. Őrködjünk. Az Egyház mindig lelkiismeret-vizsgálatra buzdít minket: Mi történt ma a szívemben? Eljött hozzám a jól nevelt gonosz a barátaival? A jó és a rossz megkülönböztetése. Honnan jönnek ezek a megjegyzések, a szavak, a tanítás, ki mondja ezt? Mérlegelni és őrködni kell, hogy ne engedjük be azt, aki rászed, elcsábít, megbabonáz. Kérjük az Úrtól ezt a kegyelemet, a megkülönböztetés és az őrködés kegyelmét. A jelenlévőknek ezzel a felhívással zárta gondolatait a Szentatya, de a mihez tartás végett ugyanezt üzeni számunkra is.

(Vatikáni Rádió nyomán)Vissza az újság tetejére

Útravaló - Hegyi Camino II. rész

Ahogy mentem a zarándokúton, kezdtem megszokni az emelkedőket, lejtőket. Edzésbe jöttem. Kezdett alkonyodni, amikor egy völgybe értem. Egyik pillanatról a másikra köd borult a tájra. Nem látom világosan, merre vezet az ösvényem. Nem gyönyörködhetem a tájban és egy kicsit bezártság érzésem van. Ám fél óra múlva hirtelen oszlani kezdett a köd. Akkor vettem észre, hogy nem messze tőlem, a meredek és gyönyörű sziklafal tetején szép kilátó van, amit szépen megvilágítanak a nap sugarai. Ekkor eszméltem rá, milyen szép helyen is vagyok. Így van ez az életben is. Vannak olyan pillanataim, amikor tisztán látom, mennyire áldott vagyok. Van három gyönyörű gyermekem, aranyos feleségem, van mit ennünk, egészségesek vagyunk. Van lában, amivel el tudok menni kirándulni, van szemem, amivel láthatom a leírhatatlanul szép hegyeket. Amikor erre gondolok, hála tölt el és érzem, hogy Isten jelenlétében élek. Ennek átéléséhez törekedni kell, az éberségre. Ha éber vagyok, észreveszem, mikor szál fel a „köd” és meglátom az útjelzőket, felfogom mennyire áldott vagyok!


Már ötödik napja vagyok úton. Amikor csomagoltam, a „súlykorlátom miatt”csak két palack vizet tettem be . Most nagyon meleg van. Gyakran előveszem a vizesüveget. Rövidesen el is fogyott a munícióm. Kezdtem nagyon szomjas lenni. Amerre eddig jártam, sehol nem akadtam forrásra. Balszerencsémre senkivel sem találkoztam, de még lakott területet sem érintettem. Kezdtem nagyon szomjas lenni. A szám is kiszáradt. Lassabban mentem. Szinte csak magamra és a szomjúságomra, illetve a vízre tudtam gondolni. Leültem egy kőre az erdőben pihenni és gondolkodtam, mitévő legyek, merre menjek, hogyan keressek vizet. Egyszer csak hangokat hallok. Egy fiatalember ért utol az ösvényen, de vize már neki sem volt. Ám ő tovább ment egy másik turistajelzésen, én meg pihentem még egy kicsit.

Pár perc múlva kiáltást hallok. Gyere, megtaláltam a forrást! Felvettem a hátizsákom és rohantam a hang irányába. 300-400 méterre egy bővizű forrásnál állt az ismerős. Örültem és megnyugodtam és ittam, ittam…

Visszagondolva, egyedül nem biztos, hogy megtaláltam volna a forrást, hiszen az egy másik turistaút mentén volt. Én más irányba tartottam.

Ez is azt bizonyítja, hogy az életben szükségünk van egymásra. Néha életmentőek tudnak lenni a találkozások, kapcsolatok. Ám nem csak az emberekkel való találkozás életmentő, hanem az Istennel is. Ő az, aki olyan vizet, olyan életet tud adni nekem, amitől valódi, igazi életem lesz. Tehát annyira szükségem van Jézusra, mint az élő testnek a vízre. Víz nélkül már egy nap után elgyengülök.(És Isten nélkül?!)

Tovább folytatva utamat sokáig kerestem az ideális szálláslehetőséget. Csak mentem, mentem és arra lettem figyelmes, hogy kezd sötétedni. Hol aludjak? A térképen láttam én, hogy nem sokára lennie kell egy kis falunak. Így mentem tovább. Azonban nem gondoltam, hogy még az erdőben rám sötétedik. Ilyen még sosem történt velem. Megkerestem a zseblámpámat, mert nélküle alig láttam valamit. Csönd szállt az erdőre. Kicsit ijesztő volt. Óvatosan lépkedtem az ösvényen, mint mikor alvó gyermekem szobájába lépek be. Persze motoszkálások a bokorban, az ágreccsenések hangja felerősödött. Féltem, de kétségbe nem estem, de olyan kiszolgáltatottnak éreztem magam, mint még soha. Befurakodott a fejembe egy gondolat, ami erőt adott: most minden reményemet Istenbe kell vetnem. Hagyjam, hogy ő vezesse lépteimet. Magam sem tudtam, bár féltem, mégis kikapcsoltam a zseblámpámat. Így mentem lassan. Ahogy megszokta a szemem a sötétet - azért az ég felől valamennyi világosság mégis csak szűrődött a fák közé -, már láttam az ösvényt. Mentem, mentem. Egyszer csak fényt pillantottam meg jobb kéz felől. Elfordulva a fény irányába nemsokára egy erdészházhoz értem. Az erdész fogadott, vendégül látott és ágyat is biztosított számomra.

Ilyen élmények után nehezen jött álom a szememre. Megértettem, ott növekedhet a kapcsolat Krisztussal, ahol erőnk végéhez jutottunk, ahol nincs más hátra, mint megadjuk magunkat, és ott sejthetjük meg, hogy teljes mértékben Krisztusra vagyunk utalva. Merjünk hát ráhagyatkozni!

(Találkozásaim - könyvrészlet; Fotó Urbán E., folyt a III. résszel)


Vissza az újság tetejére

Isten beperelve

Cikkeim terjedelme nem igazán alkalmas egy-egy kérdés beható megválaszolására, pedig szívesebben írnék például azoknak a balliberális vallási „szakértőknek” a folyamatos sajtóhadjáratáról, akik a Katolikus Egyházat fundamentálisnak tartják, mely nem képes levenni magáról a középkor béklyóit, és makacsul ragaszkodik a konstantini államegyház hatalmához, javaihoz és tekintélyéhez. A mögöttes cél persze XVI. Benedek pápa támadása (Az ő pápasága idején íródott cikk ma is aktuális. Támadják a pápát, a papságot és Jézussal viccelődnek Müller Cecília kifigurázásával.), és ehhez a „szakértők” szívesen felhasználják (leginkább kiforgatva) az Egyház „liberális” képviselőinek különféle nyilatkozatait. Így aztán mondjuk Várszegi Asztrik, ebben az időben pannonhalmi főapát „haladó”, Bábel Balázs kalocsai érsek vagy Erdő Péter bíboros pedig „maradi”, alkalmasint még nacionalista is, nemcsak középkori. De hát legyen az önjelölt vallásszociológusok problémája és üzlete, alig merem megemlíteni, hogy, sajátos módon, más egyházak ügyeivel nem szoktak foglalkozni, nyilván a politikai korrektség jegyében.

Vidámabb témára térve, egy amerikai szenátor beperelte Istent, mivel természeti csapásokkal terrorizálja az emberiséget. (Amerikában semmi sem lehetetlen. Lásd a 2020. novemberi választások körüli eseményeket) A pihent agyú nebraskai szenátor az Amerikában oly divatos terrorista fenyegetéssel vádolja Istent, és mivel a Mindenható mindenütt jelen van, nyilván a Douglas megyei bíróságon is ott lesz. A bíróságon aztán megjelent egy kérvény, melyben Isten megfelelő képviselet hiányára hivatkozva kérte a kereset ejtését. Chambers szenátor azt szeretné elérni, hogy a bíróság kötelezze Istent, mondjon le a további fenyegetésekről.

Az angolszász törvények furcsaságai közé jól illő eset nem egyéb ízetlen tréfánál, mely persze bejárja az internetet, és médiaszereplést biztosít a vicces politikus számára. (Napjainkban nálunk is!) A középkorias Egyház és Isten, akit bepereltek, így olvad bele az évszázadok óta tartó ateista-balliberális kampányba, melynek nem titkos célja a kereszténység lejáratása, a pedofil papoktól kezdve egészen Jézus „házasságáig”. Ez a kampány sokkal jobban működik, mint a kommunizmus nyílt keresztényüldözése, mert a Világosság Fiainak besározása, megosztása és főleg nevetségessé tétele a SÁTÁN leghatékonyabb eszköze. Mindez ellen nehéz ellenszert találni, mert sem a felháborodás, sem a szótlan tudomásulvétel nem tud eredményt elérni. Mondhatjuk, Isten nem szorul védelemre, és a kereszténységet nem rendíti meg néhány ócska vicc és néhány (sok ezer) ostoba pojáca, aki befolyást, hírnevet, pénzt remél a Tagadásért. Érdekes módon földi perirat még nem született a SÁTÁN ellen, pedig a Gonosz védelmét minden bizonnyal milliónyi ügyvéd vállalná, hogy „sztár” lehessen, mint azok, akik jó pénzért a gonosztevőket képviselik és kimosdatják.

Ha jelképesen is, de Isten Pilátus ítélete óta folyamatosan per alatt van, a konok, ostoba és bűnös emberiség többsége ma is Barabást kiált, ha szavazásra kerül sor. Ne is áltassuk magunkat, sosem lesz másképp. A tömegnek kenyér és cirkusz kell, és ma a cirkusz még a kenyérnél is fontosabb. Már látom is a készülő amerikai filmet, mely a bátor és „felvilágosult” nebraskai szenátorral a főszerepben porig alázza az Istent képviselő fundamentalista Egyházat. Kasszasiker lesz, akár a hírhedt „majomperről” készült per. Istent, a főterroristát pedig drámai vita után elítélik az esküdtek.

Istennek van humorérzéke, szokták mondani az ateisták némi gúnnyal. Szerintem is kell, hogy legyen, különben a Legfőbb Bíró elvesztené a türelmét. De ne feledjük, nemcsak az igazság, az ítélet is odaát van!

(† SzSzP)


Vissza az újság tetejére
Egyházközösségi hírek


Augusztus 5-én, csütörtökön Szűz Mária római főtemplomának felszentelése, Havas Boldog Asszony ünnepe. Augusztus 6-án, pénteken Urunk színeváltozásának az ünnepe lesz.

 Augusztus 6-án lesz a hónap elsőpénteke is délelőtt az atyák a szokott rendben keresik fel otthonukban az idős-beteg Testvéreket a szentségekkel.

A Szűzanya legnagyobb ünnepe, Nagyboldogasszony napja ebben az évben vasárnapra esik. A szokott vasárnapi miserendet tartjuk.

Augusztus 20-án, pénteken Államalapító Szent István királyunkat ünnepeljük. Vasárnapi miserendet tartunk, templomunkban reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben 11 órakor mutatunk be szentmisét.

A terményhálaadó szentmise és körmenet augusztus 22-én a fél 10-es szentmise keretében lesz megtartva. Ezen a napon vendégünk lesz Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Érsek Atya.

Szentmisék rendje templomunkban: hétfőn- kedden –szerdán reggel 7 órakor, csütörtökön-pénteken-, szombaton este 7 órakor. Vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor mutatunk be szentmisét. Pusztaberkiben vasárnaponként 11 órakor van szentmise.


Ez történt


Kereszteltünk:

16. Sinkó Tamás

(Sinkó Tamás- Virág Barbara)

17. Berecz Elena

(Berecz Barnabás- Senoret Malagon Mária Del Consuelo)

18. Fábián Ignác

(Fábián Péter - Csari Evelin)

19. Molnár Merse Domonkos

(Dr. Molnár Arnold- Holman Diána Erzsébet)

20. Vincze Dávid

(Vincze Dávid- Dohor Léna)

21. Virág Norbert

(Virág Norbert- Virág Brigitta)


Házasságot kötöttek:

Július 10.

Horváth Milán- Molnár Eszter


Temetések:

31. Kovács Sándor (1942)

32. Bangó Ferencné Kovács Kornélia (1955)

33. Kovács Lászlóné Kácsor Veronika (1939)

34. Kalmár Józsefné Jakubecz Erzsébet (1942)

35. Kristók Istvánné Fábián Mária (1937)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. vasárnap   - Kristók István, szülei, apósa Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagok

                        - Fábián István, felesége Csillag Margit, élő és elhunyt családtagok

2. hétfő          -

3. kedd           -

4. szerda        - Füle Béláné 5. évforduló, a Füle és a Kovács család élő és elhunyt hozzátartozók lelki üdvéért

5. csütörtök   -

6. péntek       - Tomis József, felesége Szabó Erzsébet 13. évforduló, vejük Holman István, testvére Tibor és szüleik, a család élő és elhunyt hozzátartozói, valamint Krizsan István, felesége Szabó Emerencia és elhunyt családtagok

7. szombat     - Vitéz István, felesége Csillag Mária, fiaik János és József, nagyszülők, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Urbán Ignác 1. évforduló, gyermekei Erzsébet és István, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki Sándor 4. évforduló, Záhorszki és Lipcsei család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Valkó József, Gréczi István és a család elhunyt hozzátartozói

                        - Boda, Kovács, Gréczi és a Csabák család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Kálmán, élő és elhunyt családtagjaiért

                        - Zacharné Híves Zsuzsanna, szülei, nagyszülei

8. vasárnap   - Mihalik, Szabó, Laczó család, lányuk Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

9. hétfő          -

10. kedd         -

11. szerda     -

12. csütörtök -

13. péntek     - Pölhös Péter 1. évforduló és szülei, Záhorszki és Csillag család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Pistyúr János (1941), szülei, testvérei, apósa, anyósa, nagyszülei, nászasszonya és élő családtagok

14. szombat  - Kaba, Kristók és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fábián József, felesége Czinege Margit, testvéreik, szüleik, vejük Mrekvicska János, és hozzátartozók

                        - Fábián Ignác, felesége Halaj Anna és szüleik

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, menyük, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália, élő és elhunyt hozzátarozók

                        - Kovács János, szülei, Pál Jánosné, Pál István és elhunyt hozzátartozók

                        - Kristóf Imre, szülei, testvérei, apósa, anyósa, a család élő és elhunyt hozzátartozói

15. vasárnap - Berta József, felesége Boda Erzsébet, Berta és Boda család hozzátartozói

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, szülők, élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna 15. évforduló, szülők, Híves Ferenc 20. évforduló, felesége Kristók Borbála, 2 fiuk, menyük, unokájuk és hozzátartozók

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda     - Pénzes Ilona, nagyszülei Péter András, felesége Verebes Ágnes és hozzátartozók

19. csütörtök - Kaba Istvánné Kovács Ilona, szülei, apósa, anyósa

20. péntek     -

21. szombat  - Boda István, felesége Molnár Margit, szüleik, gyermekeik, vejeik, Boda és Záhorszki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona 20. évforduló, Csillag Gyula 30. évforduló, Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit és szülők

                        - Pincze Imre 1. évforduló, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

22. vasárnap -

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda     -

26. csütörtök -

27. péntek     - Molnár, Urbán és Valkó család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Vitéz Ignác, szülei, nagyszülei, apósa Fábián Ignác

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat  - Konopás István és szülei és a Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik és testvérei

                        - Hálából

29. vasárnap - Vitéz József 4. évforduló, szülei, nagyszülei, 2 sógora és a család élő és elhunyt tagjaiért

30. hétfő        -

31. kedd         -

 

Vissza az újság tetejére