Vadkerti harangok
2019. december

Szeretett gyermek
Szentmiseszándékok
Megváltó született
Templombúcsú 2019
Becsüljük meg az időt
Vedd el, ami az enyém
Kolping borest
Életet adunk és életet tartunk meg
Beszámoló az Európai Kolping Ifjúsági találkozóról
Körlevél I.rész
Főtisztelendő László Atya
Utunk Betlehem felé
Magunk mögött
Testületi ülésről jelentjük
Kolping híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Szeretett gyermek

A kereszténység legfőbb kérdése az évszázadok folyamán mindig is az volt, hogy kinek tartjuk Jézust, mit hiszünk személyéről. Jól emlékszünk rá, hogy egy alkalommal ő is éppen ezt kérdezi tanítványaitól: kinek tartják őt az emberek és mit gondolnak róla a tanítványok, akik közelebbről is megismerhették. A kérdésre adott válaszok egészen különbözőek, s e különbözőség mélyén nem csupán az húzódik meg, hogy egyesek felszínesen, mások közelebbről ismerik meg őt, hanem az is, hogy személyes hitéről ki-ki hogyan képes tanúságot tenni.


A Jézusról szóló vallomások és tanúságtételek ugyan különféle formában nyerhetnek megfogalmazást, de mindegyik közös eleme, hogy Jézust az Isten Fiának tartja. Minket, keresztény embereket az különböztet meg a többi valláshoz tartozóktól, hogy Jézust az Isten Fiának valljuk. Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának megvallása egész keresztény hitünk lényege. Ezen a hitvalláson áll vagy bukik keresztény hitünk.

Amikor magamban felidézem néhány közéleti személyiség, tudós vagy művész ember válaszát a Jézus személyét illető kérdéssel kapcsolatban, akkor egészen személyes vallomások jutnak eszembe, amelyekben felidézik gyermekkori és későbbi istenélményeiket, találkozásaikat az élő Istennel, az emberekben élő, a szentírásban felfedezhető, a szentségekben megtapasztalható Istennel. Észrevettem, hogy ha püspököknek, papoknak vagy szerzeteseknek tették fel a kérdést, hogy ki számukra Jézus, ők sokkal óvatosabbak. Ők is mondanak személyes élményeket, mert hiszen többek között hivatásukat is Jézustól kapták, de szívesen indulnak ki abból, hogy mit mond Jézus önmagáról. Egészen izgalmas útra lépünk, amikor arról kezdünk el elmélkedni, hogy mit mondott, tanított, vallott Jézus önmagáról és ez milyen nyomot hagy lelkünkben. Jézus kijelentéseit természetesen a szentírásból, az evangélisták, főként Szent János révén ismert számunkra. Idézzünk fel néhányat! Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), Én vagyok az élet kenyere (Jn 6,35), Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12), Én vagyok a jó pásztor (Jn 10,14), Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25).

Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy ezekben a mondásokban Jézus nem nevezte magát Isten Fiának, és tegyük hozzá, hogy más kijelentéseiben sem találkozunk ezzel. Az Atyával való szoros kapcsolatáról, egységéről viszont több alkalommal beszélt tanítványainak. „Én és az Atya egy vagyunk (Jn 10,30). E szempontból legfontosabb vallomása halála pillanatában a kereszten hangzott el, amikor Istent Atyjának vallotta: „Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46). Ha Jézus kevés utalást tett beszédeiben Istenfiúi mivoltáról, honnan tudunk arról, hogy ő valóban az Isten Fia? Mindenekelőtt nem emberi vallomásokból, hanem a mennyei Atya tanúságtételéből, ami Jézus megkeresztelkedésekor hangzott el: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt 3,17). A mai napnak, Jézus megkeresztelkedése ünnepének az a legfontosabb mondanivalója, hogy a mennyei Atya tanúságot tesz arról, hogy Jézus az ő fia.

Isten talán olyan büszkén akar ránk tekinteni, ahogyan a földi édesapák és édesanyák tekintenek gyermekükre, aki sikereket ér el. Jézus megkeresztelkedése azért fontos esemény, mert ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy ő az Isten Fia. Ehhez hasonlóan elmondhatjuk, hogy a keresztség felvétele mindenekelőtt azért jelentős számunkra, mert ekkor válunk a mennyei Atya gyermekeivé. Őrizzük meg magunkban az istengyermekség kegyelmét, amelyet a keresztségben kaptunk, hogy Isten mindig büszkén mondhassa rólunk, hogy az ő szeretett gyermekei vagyunk!

© Horváth István Sándor, Fotó: Kristók J

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet: Megváltó született

Megváltó született nekünk Betlehemben,

menjünk, hozsannázzunk, mint angyalok, szenten!

Daloljunk szívünkből, miképp a pásztorok,

hisz velünk az Isten, amint megmondatott...!

 

Megváltó született, Üdvözítő, nékünk,

bezárja a poklot, hogy Istennek éljünk!

Magához vonz egyre, s visz a fellegekbe...

Azt súgja, hogy: Ember, te vagy Isten terve!

 

Megváltó született egykor Júdeában...

menjünk Hozzá, ahol a csillagsugár van!

Ott vár minket az ég szerelmes gyermeke...

Azért jött, hogy a bűnt halállal győzze le...

 

Megváltó született, Felkent Szabadító...

Menjünk hozzá, hiszen gyermekszava hívó:

A Mennyei Atya örökösen szeret!

Ne várjunk, siessünk elébe, gyermekek!

Templombúcsú 2019

Zeng a harang hívó szóval Szent Andrásnak ünnepén. Ám nemcsak a harang zengett, hanem a közel ötszáz ember éneklő hangja is, miközben a betegeskedő András atyánk helyett Berta László atya, Nagyoroszi plébánosa és az asszisztencia körmenetben az oltárhoz érkezett. Első szavai a jövőbeli feladataikat adták meg azzal, hogy ne hagyjuk elveszni az eleink Szent András tiszteletét, és mindig imádságos lélekkel töltsük meg templomunkat.

A tanítása is mély nyomokat hagyott bennünk. A demokrácia jegyében kikérte a jelen lévők véleményét a tanító rész időtartamáról, de a vélemények sem csökkentették mondandójának idejét. Templomunk védőszentjétől indult a lelket melengető tanítás. Szent András, miután felismerte Jézusban a Messiást, azonnal elvitte testvérét, a későbbi első pápát, Szent Pétert Jézushoz. András máris missziós tevékenységet folytatott, nem mérlegelve a birodalom által nyakukban csüngő nehézségeket. András már tudta, ki Jézus. Mi vajon felismerjük-e ki is Ő? Tudunk-e mi is Úrhoz vinni másokat? Teljesítjük-e missziós küldetésünket mások Jézushoz vitelével? Ne mondjuk azt, hogy Andrásnak könnyű feladata volt, mert a második Isteni személy köztük járt, ugyanis Ő mai köztünk jár és bennünk akar élni, ha mi is úgy cselekszünk.

Feltehető tehát magunknak a kérdés: Te kit hoztál magaddal az Úrhoz, aki nem a holtak, hanem az élők Istene, élő személy. Ám mielőtt az első lépéseket megtennénk, tisztáznunk kell magunkban, ki is Ő számunkra. Erre adnak támpontokat az Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért sorai: Urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.

Mit is jelentenek ezek a szavak? Felidéznék néhányat, amit hallhattunk. A tanítványok tanítónak, mesternek (rabbinak) szólították Jézust, míg miden nap mint ember köztük volt. Ám Jézus feltámadása elvette a szemük előtt lebegő fátylat, és innentől már Úrnak nevezik Jézust. Jézus az akkori tanítványoknak és nekünk kései utódainak egyaránt urává lett a kereszten mindannyiunk megmentéséért odaadott életével.

Az úr a mi barátunk - mondja a nevezett ima. A barátság mindig a kölcsönös szeretetkapcsolatra kell épülnie életünkben. Ez úgy tud leginkább testet ölteni, ha áldozatok árán is beengedjük Jézust az életünkbe.

Táplálék is a mi Urunk, amit oly sok helyen olvashatunk a Szentírásban. Ugye ismerős, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Én vagyok az élő kenyér! Tehát a mi Urunk örök életet adó táplálék is számunkra.


Orvosunk, gyógyító orvosunk is Ő. A szentgyónás által gyógyít bennünket, még akkor is, ha a bűneink által okozott hegeket hordozzuk. Jézus nem készít leltárt az őszintén megbánt bűneinkről, mivel az Isten bárányaként keresztjére tűzve elveszi azokat. Természetes az is, hogy a lelki gyógyulásokat testi gyógyulások is követik napjainkban, melyről a számtalan csoda tanúskodik.

Jézus a mi békességünk is, mondja az ima. A békesség egyébként olyan állapot, melyben harmonikus egységet alkot a teremtmény (mi) a teremtőjével. Krisztus békessége az Istengyermekségből fakad és a felebaráti szeretet megélésével növekszik életünk során. A krisztusi béke jellemzője az, hogy ne félj tőlem, mert én nem bántalak téged, míg napjaink békéjét, a való világ békéjét inkább az jellemzi, hogy azért nem bántalak, mert félek tőled.

A bevezetőben hallhattuk, hogy András elvitte Pétert Jézushoz. Nekünk is ez a feladatunk. Elvinni az embereket Jézushoz. Elvinni őket úgy, hogy életünkkel mi vagyunk Jézus keze, lába szeme és szája, ne kifogásokat keresve azzal, hogy tegye ezt meg a pap a hitoktató és az egyházi liturgiákban felcsillanó lehetőség.

Az ünnepi szentmisét követően az imádság a Hősök terén folytatódott, ahol vendég atyánk megáldotta önkormányzatunk adventi koszorúját, fellobbantva azon a bűnbánatra hívó első lila gyertya lángját, mintegy jelezve ezzel azt, hogy a világnak Krisztus kell, még akkor is, ha az arról nem akar tudást venni.

(Érsekvadkert, 2019.11.30. Szent András ünnepe. emjé; fotó:Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Becsüljük meg az időt

Az újév küszöbén állunk. Szilveszterkor „temetésen” voltunk. Eltemettük a múlt esztendőt. Ma bölcsőt ringatunk. Az új év bölcsőjét. Még nem tudjuk, mivé fejlődik az, akit ringatunk. Nem tudjuk, mit hoz magával ez az esztendő. A titkot át nem tetsző palástjával fedte el Isten az emberek elől.

A jövő bizonytalan. Az új esztendő küszöbén hálával tekintsünk fel a felséges Istenre, aki megengedte, hogy megérthessük ezt. Ma, amikor annyi szenvedés zúdul a világra, Isten még adott nekünk időt! Időt, egy új esztendőt adott akkor, amikor a velünk egyidősek vagy nálunk fiatalabbak közül már ezrek távoztak az életből. Nagyon jó volt hozzánk az Úr! Jó volt, mert megtartotta otthonainkat. Megtartotta egyházközségünket, lakóhelyünket és megtartotta hazánkat is. Időt adott nekünk az Isten! Időt adott, melyről a közmondás azt tartja: „Az idő pénz!” De én azt mondom. Az idő több mint pénz! Az idő élet!

Becsüljük meg az időt. Istennek ebben az esztendőben ez a legnagyobb és legértékesebb ajándéka számunkra. Szinte hihetetlen, hogy az időt mennyire kevésre becsülik az emberek. Nincs a világon semmi, ami olyan lelkiismeretlenül pazarolnának el az emberek, mint az időt.

Az idő nagy értéke abban nyilvánul meg, hogy a földi élettel megvethetjük az örökké tartó boldogságot. Feltéve, hogy az időt Isten akarata szerint használjuk fel. Most, e sorok olvasásakor tegyünk egy komoly elhatározást! Fogadjuk meg: Isten szent akaratát teljesítem. Követem Isten egyházának tanítását, parancsait. A szentségek és szentelmények által törekszem arra, hogy Isten kedvét találja bennem. Családomat Isten buzgó szolgálatára vezetem. Apostolkodni fogok, hogy embertársaim is Isten útjain járjanak, jól felhasználva a kapott idejüket.

Röviden így foglalhatók össze a jövőbeni feladataink: Jó irányba tarts! Az utak mentén a járművek vezetőinek különböző és fontos táblákat helyeznek el az illetékesek. Ezek a táblák okos tanulságokat, eligazításokat is magukban rejtenek. Az egyik út mentén ott a tábla: Balra hajtani tilos! (Látható, igaz ez az életre is.) Rossz irányba hajtani lelki értelemben is tilos, hisz az nem más, mint letéve az isteni útról, a gonoszság útján való haladást eredményezi.

Újév közelében véssük mélyen szívünkbe és emlékezetünkbe: Jó irányba tarts! Mindig a jóra törekedjél! Mindig az legyen a célod, hogy nap mint nap szentebb légy, mert akkor az újév minden napja a magasságok felé, Isten felé vezet. Akkor valóra válik a kívánság, amelyet oly sokszor mondunk ki ebben a z időszakban: BOLDOG ÚJÉVET!

(Bánk József írása alapján)


Vissza az újság tetejére

Vedd el, ami az enyém

Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd! Szent Jeromos, aki elsőként fordította az akkori köznyelvre, a latinra a Szentírást, sok éven át élt remeteként abban a betlehemi barlangban, ahol Jézus született. A legenda szerint egy karácsonyi éjszaka imádság közben azt kérdezte Jézustól, hogy emberként miként tudná viszonozni azt, hogy Isten vállalta a nagy egyszerűséget, amikor megszületett. Kérdésére a következő szavakat hallotta: „Énekelj Istennek e szavakkal: Dicsőség a magasságban Istennek!”

Erre nem is kellett volna biztatni őt, hiszen szíve nagy örömével szüntelenül ismételgette az angyalok énekét, akik azon a bizonyos éjszakán, a Megváltó születése napján így énekeltek a pásztoroknak: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Szent Jeromos azonban kevésnek találta ezt, ezért felajánlotta összes pénzét Istennek, de erre azt a választ kapta, hogy vagyonát inkább adja a szegényeknek. Jeromos megígérte, hogy teljesíti a kérést, de tovább erősködött, mert mindenképpen adni szeretett volna valamit Istennek is. Úgy érezte, ha nem adhat semmit, akkor belehal a szenvedésbe. Erre azt a választ kapta, hogy akkor a bűneit adja oda. Ekkor Szent Jeromos így fejezte be imádságát: „Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd!”

A szeretet ünnepén lehet nagy felajánlásokat tenni, de ha önmagunkat nem akarjuk felajánlani Istennek, akkor semmit sem adtunk. Karácsonykor szép és értékes ajándékokat kaphatunk szeretteinktől, de ha Istent, aki önmagát akarja nekünk ajándékozni, nem fogadjuk a szívünkbe, akkor semmit sem kaptunk.

Karácsonykor megfogalmazhatunk csodaszép imákat, amelyekben hálát adunk Istennek a megváltásért és a Megváltó eljöveteléért, de ha nem vagyunk készek arra a csodálatos változásra, amely emberségünket Istennek tetszővé alakítja, akkor hiábavaló szavakat mondunk csupán. Tanuljuk meg tehát Szent Jeromos rövid imáját és mondogassuk gyakran ezekben az ünnepi napokban: „Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd!”

Istennek nem drága ajándékokra vagy nagy ígéretekre van szüksége, hanem szívünk megtérésére. Adjuk tehát neki bűneinket, valljuk meg, hogy engedetlenek voltunk, hogy ő megtisztítsa szívünket, eltörölje bűneinket.

Szent Jeromos szavait utánozva így imádkozhatunk: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el, töröld el bűneimet és add nekem, ami a tiéd, azaz a lelki tisztaságot és az életszentséget! Az ünnep előtti hetek és napok mindig fokozott izgalommal járnak, alig bírjuk elvégezni megszaporodott teendőinket. Ezért most, a karácsony ünnepét megnyitó éjszakán imádkozzunk így: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el türelmetlenségemet, vedd el szívem nyugtalanságát, és add nekem, ami a tiéd, add nekem békédet, add nekem nyugalmadat! A karácsony ünnepe szerénységre és alázatra indít minket. Imádkozzunk ezért így: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el túlzott magabiztosságomat, vedd el megváltoztathatatlannak gondolt elképzeléseimet, vedd el akaratoddal ellentétes szándékaimat, és add nekem, ami a tiéd, add nekem akaratod elfogadását, add nekem az engedelmesség lelkületét! Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el a hétköznapok gondját, és add nekem, ami a tiéd, add nekem az ünnep örömét!

(Horváth István Sándor)

Vissza az újság tetejére

Kolping borest

Felvidéki borok kóstolója – 2019.11.09.

 

A novemberi Kolping borestünk témája a Felvidék egyedi, naturális (BIO) borai köré épült fel.


A borok kiválasztása hosszas folyamat, sok ötletelést igényelt. Igyekeztünk kiválasztani azokat a felvidéki borokat, melyek a leginkább tükrözik ennek a borvidéknek a sajátosságait. A kiválasztás során 20 tételt kóstoltunk meg, így nehéz dolgunk volt, mindegyik bornak megvolt a különlegessége, amiért érdemes lett volna bemutatni a borkóstolón, de csak 6 tételt vihettem a résztvevők elé. A nap végére a bor „kedv-javító” hatásának köszönhetően, meghoztam a végső döntésemet a borok összeválogatása terén, mely a következők szerint alakult:

Három tételt szereztünk be, a kisújfalui Mátyás Pincészettől. A pincészetnek abszolút egyedi, különleges bio borai vannak. A borász hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a szőlő gondozására, valamint pincéjükben semmiféle, a bort befolyásoló mesterséges adalékanyagot nem alkalmaznak, a bort természetes módon készítik.

Másik három borunkat Párkány környékéről szereztük be.
Egy Pinot Noir-t BM Wine - Benyó Mihály Pincészetétől, akinek több nyertes bora is van, köztük a Pinot Noir is.
Egy igazán különleges, illatanyagokban igen gazdag fehérbor házasítást, mely nevét a Dévényi várról kapta „Devín” az iszomfalvai Drozdík Pincétől,
és egy félszáraz Kékburgundit Muzsláról a „Zalabawine” Pincészettől, akinek ez az édeskés ízvilágot adó Kékburgundija elvarázsolta a kóstolókat.

A borest látogatottsága rekordszámú volt, közel ötvenen voltunk. A felvidék egyedi borainak kóstolása közben, kellemes hangulat volt megfigyelhető, a borok illatvilága elkalauzolt minket a legjobb eszmefuttatásainkig, a borok ízvilága pedig remek ötleteket hozott számunkra.

„A borest menedzsment vezetője”

Fábián Balázs, Fotó: Kristók J

Vissza az újság tetejére


Életet adunk és életet tartunk meg

A Magyar Kolping Szövetség 2019. október 20-22. között nemzetközi konferenciát szervezett A keresztény nő kihívásai modern korunkban címmel Alsópáhokon, a Kolping Hotelben.

Az ország minden tájáról, sőt még határon túlról is érkeztek asszonyok, Érsekvadkertet hárman képviseltük. Igen jó érzés volt, hogy amikor hallották, honnan jöttünk, többen szeretettel emlegették a szeptemberi Országos Kolping Nap jó élményeit, gazdag programját, szíveslátását! Sok érsekvadkerti dolgozott együtt akkor azon, hogy vendégeink jól érezzék magukat. Nagyon köszönöm minden résztvevő segítségét, és örömmel tolmácsolom konferenciatársaim köszönetét is! Falunk és lakóinak jó hírét messziről hallottuk vissza!

A Kolping Hotel kiváló házigazdája volt konferenciánknak. Szép környezetben, figyelmes vendéglátók, jó hévízi gyógyvíz, finom és különleges ételek, békesség. Csak a családom hiányzott!

Az ismerkedési esten bemutatkoztunk, mindannyian beszéltünk magunkról és Kolping családunkról. Sok történet jött elő, családi boldogságról, tragédiákról, veszteségekről, gyermekeinkről, külföldi és közeli unokákról, nagyanyák gyötrelmeiről, élőkről, holtakról, Lujza bácsiról… Hol sírtunk, hol nevettünk, jól esett a beszéd, és főleg az értő meghallgatás. Ismeretlenül is ismerősök lettünk, egy „család” tagjai vagyunk. Itt tudatosult bennem, az Érsekvadkerti Kolping Család a legnépesebb és legdinamikusabban fejlődő az egész országban. Többen elöregedő, néhány fős családból jöttek és ámulattal hallgatták, nálunk fiatalok is vannak.

Dr. Komlósi Piroska pszichológus, családterapeuta volt első előadónk. Az élet változás. A családi élet pedig folytonos változások összehangolódásának művészete. Az Isten erre az összehangolásra teremtette a nőt. Életet adunk és életet tartunk meg. Folyamatosan változó és mégis állandó feladatainkról beszélt a különböző életciklusokban. Hisz más az élete a még gyermektelen friss házasoknak, a kisgyermekeiket nevelőknek, akár életközépi válságban, kamaszokkal, más az „üres fészek” párjának és életünk alkonyán is, esetleg betegápolás idején. Családunk egyetlen tagjával történő változás az egész rendszerre kihat. Hangsúlyozta, hogy a közösség által kiépített rítusok sokat segítenek a változásokon való átmenetben. Csodálatos nő és terapeuta Piroska! Megtudtuk tőle, mennyire fontos az anyánk arcáról tanult hála, amely által magunkkal elégedett emberré növekszünk, s a magával elégedett nő tud csak férjével, gyermekeivel megelégedett lenni. És ezzel ellentétben mennyire meg tudja rontani az elégedetlenkedő asszony a család légkörét! Rámutatott -pszichológiai tanulmányok alapján - milyen halálos kockázatú a tartós stressz a férfiakra, és hogyan óvhatjuk meg őket. Kiemelten jó tanácsa volt számunkra, hogy a hazatérő családfőnek adjunk legalább tíz percet a „csatornaváltásra”, hogy a munka világának stresszéből le tudjon engedni. Ilyenkor megértően, kedves gesztussal, testi kontaktussal fogadjuk (ne mindjárt az elromlott tűzhely problémájával), mert a vert hadak hazatérve együttérzésre szomjaznak.

Kecskés Katalin, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szakmai tanára Mi választjuk szerepeinket vagy a szerepek találnak meg minket? című előadásában összefoglalta, milyen sok szerepet töltünk be nőként, hogyan változik ez korunk előre haladtával, vagy akár kultúránként.

Simon Károlyné, a Magyar Kolping Szövetség vezetőségi tagja saját életének csodáját tárta elénk családi fényképei segítségével. Megindító volt hallani tanúságtételét, háláját Isten gondviseléséért, aki megtartotta őt és gyermekét, amikor „nagymama akart lenni és kismama lett”, súlyos betegség árnyékában. Áldott asszony ő, tele élettel, hálával, jó példát adva elénk. A legnagyobb nehézségek, menthetetlennek tűnő helyzetek idején is forduljunk a mi Urunkhoz, Ő megsegít.

Életet adunk és életet tartunk meg. Nagy erő van az asszonyokban. Az asszonyi beszédben is. Sok erőt, támogatást tudunk adni családunknak és egymásnak is. Erre teremtett az Isten.

Takácsné Kovács Korinna

Vissza az újság tetejére

Beszámoló az Európai Kolping Ifjúsági találkozóról

November 22. és 24. között lehetőséget kaptunk a Kolping Család tagjaiként, hogy részt vehessünk az európai Kolpingos Ifjúsági vezetőbizottság megválasztásán Lengyelországban. Magyarországot öten - mindannyian érsekvadertiek - képviseltük: Szabó Gellért, Nagy Bogi, Szrenka Ágoston, Szrenka Franciska és jómagam. Utunk még napfelkelte előtt kezdődött, amikor elindultunk Budapestre, ahonnan távolsági busszal utaztunk Lengyelországba. Miután megérkeztünk Krakkóba, megkerestük kolpingos testvéreinket, majd buszra szálltunk és elindultunk külvárosi szállásunkra. A helyszínen meleg fogadtatásban részesültünk, majd vacsorázni mentünk. A szállás és az ellátás kifogástalan volt. Miután mindenki jóllakott, egy rövid bemutatkozó játékot játszottunk, ami jó alaphangulatot létesített, így az este utolsó programja kötetlen beszélgetéssel zárult.

snap reggeli után kemény munka kezdődött. Első körben a több mint 15 országból érkezett képviselők egy-egy tagja mutatta be a saját országukban működő Kolping családok tevékenységeit. Ez igazán hasznos volt mindenki számára, hiszen így ötleteket gyűjthettünk saját közösségeink fejlesztésére. A találkozó fő célja azonban az új vezetőtestület megválasztása volt, amely egy kiadós, lengyel tradicionális ebéd után vette kezdetét. Mivel a leköszönő bizottság elnöke Gellért volt, így Magyarországról senki nem jelölte magát. A jelentkezők röviden ismertették terveiket és céljaikat, illetve a búcsúzó testület is szólt pár szót. A szavazás után szünetet tartottunk, majd miután összesítették a szavazatokat, kihirdették az új testület hét tagját. Ezek után az Erasmusról tartottak előadást, ami szintén nagyon érdekes volt.

A kommunikáció végig angolul ment, ami kissé fárasztó volt, de nagymértékben fejlesztette az angoltudásunkat. Mivel ez egy jubileumi esemény is volt, ezért vacsora után vidám ünneplés vette kezdetét, ami egy 25 éves időszakot összefoglaló videóval indult. Az este során összebarátkoztunk a különböző nemzetiségű fiatalokkal, és egy nagyon jó társaság alakult a végére.

Másnap korán reggel indultunk el Gellértékkel, mivel még hazaérkezésünk előtt szét akartunk nézni Krakkóban. Sajnos csak rövid időt tölthettünk a gyönyörű városban, de abszolút megérte. A varázslatos város teljesen lenyűgözött minket. A hazaút jó hangulatban telt és azt hiszem mindannyian élményekkel meggazdagodva tértünk haza.

 

Fábián Flóra


Vissza az újság tetejére

Körlevél I. rész

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közeledtével napjaink meghatározó problémáit áttekintő körlevet adott ki 2019. november 13-án.

Az MKPK a körlevélben leírtakkal igyekszik irányt mutatni a kiemelt társadalmi problémák helyes kezelésében.

Amikor készülünk a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, fontosnak tartjuk, hogy katolikus testvéreinkhez és minden jóakaratú emberhez forduljunk. Kongresszusunk jelmondata a 87. zsoltárból való: „Minden forrásom belőled fakad”. Krisztus a forrás, az ő tanítása, élete, megváltó kereszthalála és feltámadása, kegyelme, amely közöttünk működik az idők végéig, képes arra, hogy lelki megújulást hozzon városaink, népünk, Európa és az egész világ számára.

Korunk négy jelentős problémáját – a népesedési krízist, a nevelés-oktatás helyzetét, a szegénységet és a népmozgások által felvetett kérdéseket – tekintjük át a hit fényében és keressük ezekre a lehetséges válaszokat. A jelen dokumentum alapelveket kíván tisztázni, segíteni akar abban, hogy képesek legyünk korunk bonyolult jelenségeit a hit fényében látni.

A gyermek – áldás. A demográfiai válság és a család

Napjaink igazi válsága összetett értékválság, amelynek számos társadalmi, gazdasági, szociális összetevője van. Az elmúlt évtizedek változásai megbontották a családok és az egész társadalom harmonikus működéséhez nélkülözhetetlen egzisztenciális és lelki-szellemi alapokat. Korunkban jellemző a közbizalom és szeretet hiánya, a versengés, a kirekesztés. A generációk közötti szolidaritás meggyengült. A hajdan életpárti magyarok száma megfogyatkozott. Egyre későbbi életkorra tolódik a házasságkötés és a gyermekvállalás.

Az újratervezés alapja a keresztény családkultúra. A gyermeket vállaló család, ahogy Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg, „az élet szentélye”, „az élet kultúrájának a helye”. A demográfiai válság megoldása hosszú távon ebben a családmodellben és az élet radikálisabb védelmében rejlik.

A megfogant emberi élet elvétele és az abortív fogamzásgátlás eszközei erkölcsileg megengedhetetlenek. Határozottan kérjük a törvényalkotókat és országunk vezetőit ezen elv tiszteletben tartására. A krízishelyzetben szülő vagy még leánykorban anyává váló kismamákat megfelelő környezetbe kell befogadnunk. Ellátásuk érdekében akár anyagi vagy egyéb áldozatot is vállalnunk kell.

A házasságra való felkészülésnél a hit segít meghozni a végleges döntést. A házasságot jól eldönteni és vezetni nem egyedül kell, hanem érdemes elfogadni, hogy Isten szövetségesnek ajánlja magát. Amit Istennel döntenek el, azt Isten segít megvalósítani. A hit segít a házasoknak, hogy ne sodorja el őket a saját vágyaik, indulataik örvénye vagy a közfelfogás áramlata. Aki találkozik Isten irgalmával, az már képes lesz maga is megbocsátani. Sokat kap az a házasság, család, amely beágyazódik az Egyház nagy közösségébe és a helyi egyházközség életébe. A közösség mindig támaszt jelent, mintákat kínál, alkalmat ad a közös ünneplésre, segít a keresztet is hordozni. A keresztény kultúra, ami gazdagítja a házasságot, támaszt jelent a családi élet számára. Kialakult az ünnepek, a közösségi élet, a gyász, az esztétika kultúrája. Ezek olyan generációkon át lecsapódott és kitisztult rítusok, igazságok, amelyek felbecsülhetetlen kincset jelentenek. Ezeket önerőből fölépíteni szinte lehetetlen.

Az első életévben az állandó anyai jelenlét biztosítja a legjobban a csecsemő idegrendszerének, érzelmi életének teljes körű, zavartalan fejlődését. Az Egyház és a társadalom különleges összefogására van szükség ahhoz, hogy a gyermek a számára szükséges gondoskodást megkapja. Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy lehetőség nyíljon az édesanyák otthonmaradására és a gyermekeikkel való személyes törődés kereteinek, a nagycsaládos életpályamodellnek a kiteljesítésére. Szükséges lenne a nyugdíj összegébe beépíteni a gyermeknevelés költségeit, ezzel is bátorítva a gyermekvállalást és megbecsülve a szülők áldozatos szolgálatát.

Ma már nemzedékek sorának nincs lehetősége megtanulni a családi és közösségi élethez szükséges ismereteket, készségeket, nincs módjuk lelkileg felkészülni az élet kihívásaira. Ezért nélkülözhetetlennek tartjuk mind az iskolás korosztályok, mind a felnőttek ilyen tartalmú képzését, támogatását. A fiatalokat a családi életre nevelés programjának mind szélesebb kiterjesztésével fel kell készíteni a párválasztásra, a családalapításra. A családok számára biztosítani kell a kommunikációs, a konfliktuskezelési és a megküzdési, alkalmazkodási képességet fejlesztő kurzusokat. Szükség van a helyi iskolák, egyházi és más közösségek erősítésére. Fel kell karolni a szegényebbeket, akik a maguk erejéből nem tudnak megfelelő nevelést, gondoskodást és műveltséget biztosítani gyermekeiknek.

Európa és Amerika számos országában szélsőségesen liberális eszmék nevében támadják a házasság és a család intézményét, az Istenbe vetett hitet, a kereszténységet. A szórakoztatóipar és a közösségi média szintjén is fontos, hogy teret kapjon a család intézményének és értékrendjének megbecsülése és előnyben részesítése a házasság nélküli párkapcsolattal szemben. A keresztény kultúrát romboló erőkkel szemben minden kulturális és szociális eszközt be kell vetnünk a család támogatására és védelmére.

(A II. rész a januári számban olvasható)

Vissza az újság tetejére

Főtisztelendő László Atya!

Még mielőtt fellobbanna az önkormányzatunk által állított adventi koszorúnk bűnbánatra hívó lila gyertyájának lángja, a névnapján is betegeskedő András atyánk képviseletében és közösségeink nevében szeretettel köszöntöm templombúcsúnk ünnepén.

Köszöntöm, egyben köszönjük a nekünk ajándékozott idejét, mellyel hozzájárult eleink hagyatékának mai megéléséhez.

Köszönjük az épülésünkre szolgáló tanítását, mellyel megerősítette bennünk azt, hogy Krisztus arcának hordozóivá kell válnunk vajúdó világunkban.

Köszönjük a bemutatott szentmisét, melyből a kiáradó kegyelmek legyenek hatással ránk, László atyát pedig kísérjék további papi életében.

Imáink mellé, köszönetünk jeléül fogadja e jelképes ajándékunkat.

Vissza az újság tetejére

Utunk Betlehem felé

A hajnal első sugarai vakítóan aranyozták be Názáret határát. Máriát és Józsefet már úton találta a felkelő nap ragyogása. Mindenkitől búcsút véve indultak el, hogy az összeírásra időben megérkezzenek Betlehembe.

Jó utat! Vigyázzatok magatokra! – halkult el az aggódó köszöntés mögöttük, amikor kiértek a szűk utcán és ráfordultak a karavánútra. Még egyszer visszatekintettek, majd szemüket a távoli, még láthatatlan cél felé fordították. Így indultak el.

A szamár lábainak ütemes ügetése, József határozott léptei, amelyek hozzászoktak a dimbes-dombos galileai táj útjaihoz, biztosan vitték őket előre.

Mária elmélyülő tekintete összefonta a múlt, a jelen és a jövő titkait.


A modern ember, aki az automatizált világ információáradatában él, ahol a távolságok legyőzhetők akár néhány pillanat alatt, nehezen tudja megélni ezt a kiszolgáltatottságot. Pedig adventban az Úr minket is elindulásra szólít.

Ahhoz, hogy mi is tudjuk adni a világnak Krisztust, ahhoz, hogy a karácsony ne egy üresen eltöltött idő, hanem egy igazi élmény, az Istennel való találkozás ünnepe legyen, nekünk is el kell indulni, ráhangolódva Isten akaratára.

A rorátés hajnalokon, a sötétben, a ködben még autóval is botorkálva, indulunk, hogy eljussunk oda, ahol vár és készít bennünket nap mint nap Isten, hogy elérkezzünk mi is Betlehembe.

Lehet, hogy nem száz kilométer távolságokat kell beutaznunk, de ugyanilyen messzeségeket, vagy talán még nagyobbakat kell leküzdeni az emberi szívekig, lélektől lélekig, de nem a modern kor eszközeivel, hogy elérkezzünk az egymással való találkozáshoz, hanem a hit eszközeivel, hogy a lelkek találkoznak. Ezen az úton nekünk is gyalog kell járnunk, mert itt nem lehet rohanni. Itt néha meg kell állni, le kell pihenni, el kell csendesedni, meg kell állni másokkal beszélgetni.

Betlehem várja mindazokat, akik Krisztust várják az életükben. Istenben Betlehemmé válik az egész világ, ahol mindannyian tudunk találkozni, még ha távol is vagyunk egymástól.

Ennek a találkozásnak az örömére kívánok reményteljes elindulást, most, hogy boldog legyen a megérkezésünk.

(Szarvas Péter)

 

Vissza az újság tetejére

Magunk mögött

Magunk mögött hagytuk az elmúlt esztendőt....
levetettük, akár tavasszal a kendőt...
Hiszen várt már minket egy újabb év megint...
s a sorskerék forog szépen, idő szerint...

Jövőnk felsejlik bár, itt-ott még titokban,
Mégsem tudhatjuk meg, mit hoz ránk azonban...
Csak az biztos, amit megéltünk idáig...
A rossz felejthető, csak a jó, mi számít...

Béke-angyalokkal szól a szívem hát ma:
Üdvözletem küldöm szét a nagyvilágba:
Boldog, szép újévet adjon fentről Isten!
S áment feleljen rá a mi szívünk itt lenn!

 

Vissza az újság tetejére


Hírek a testületi ülésről

Az új önkormányzatunk az alakuló ülését követően több rendkívüli ülés és bizottsági ülések után december 5-én 16 órától a Hivatal tanácskozótermében tartotta meg első rendes ülését, melyen két külsős hallgató mellett már jelen volt az új jegyző, dr. Molnár-Fábián Ágnes is.

Az ülésen szóbeli előterjesztések útján előterjesztés hangzott el az előző hónapban történt intézkedésekről és a folyamatban lévő pályázatok állásáról. Fenntartva az érdeklődők számára azt a jog által biztosított lehetőséget, hogy jegyzőkönyvi betekintés útján tájékozódjanak a részletekről is, a teljesség igénye nélkül, véleményformálás szándékát mellőzve és tényszerűen megemlítenék néhányat az elhangzottak közül.

Új óvodánk esetében megnyílt és 60 napig áll fenn a lehetőség a kiegészítő támogatás beszerzésére és az azon túl még hiányzó források biztosítására a még fennálló forráslehetőségek megerősítésére vagy felbontására.

Könnyebb a helyzetünk az iskola energetikai pályázat kivitelezésénél, mert az a jelek szerint az állami ráemeléssel egyenesbe kerül.

Jól halad az Ipari park projekt is. Reális esélye van annak, hogy a polgárok számára is látható kivitelezési munkálatok tavasszal meg is kezdődjenek.

Részletesen hallhattunk a közművelődés szintének növelését célzó, a Könyvtár és a Hivatal tetőcseréjéről, rekortán és műfüves pályák épüléséről, a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről és a gazdaságélénkítő programokról.

Aktualizálva lett a Szociális tűzifa rendelet is. A fa már érkezik. A támogatást 2020.01.31-ig lehet nyomtatványon igényelni. A kiszállítás a beérkezett és több időpontban elbírált kérelmek sorrendjében történik. Egyik bírálási alap az egy főre jutó jövedelem, mely a nyugdíjminimum 400%-a, azaz 114 ezer forint.

Ezen az ülésen egyhangú támogatással delegálta a testület a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a Zöld Hídnál és a Balassagyarmati Kistérségi Társulásnál képviselje Érsekvadkert érdekeit.

A testület döntött arról is, hogy 2020.02.01-től Szabóné Jakubecz Tímea tölti be a megüresedett védőnői állást.

Döntés született az engedélyek beszerzését követő önkormányzati tulajdonú Családi Bölcsőde Rákóczi út 137 szám alatti beindításáról is. Napi térítési díjként a 2000 Ft-os összeg hangzott el. Ennek bonyolítását dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet kapta feladatul.

Egyebekben tárgyalták a Derék-pataki víztározó funkcióváltását is. A döntés jogos képviselői kérésre elnapolásra került.

A rendes ülés zárt üléssel folytatódott. Ez személyeket érintő tárgykörök mellett a 70. életévüket betöltött polgárok, az öregek napján már bejelentett, december 9-től fizetendő, vagy házhoz vitt karácsonyi, egyszeri 10 ezer forintos támogatásáról tárgyalt és döntött valamilyen formában, és úgy gondolom a háziorvosi ellátás sem véletlenül került a nyilvánosság mentes napirendek közé.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekLapzártánk idején immár tízedik éve, december 10 és 20 között, hétköznapokon és házaknál keres szállást a Szent Család. Az imaórák hétfő- kedd és szerdán este 7- kor, míg csütörtökön és pénteken az esti szentmiséket követően kezdődnek.
Közös szilveszteri óévbúcsúztatónk is a szokásos rend szerint batyus jelleggel zajlik, melynek részét képezi az éjfélt megelőző templomi hálaadás.
2020. január 14-én, kedden este 7-től Bibliaóra lesz a Kolping házban. Nagyszámú részvételünkkel is járuljunk hozzá András atyánk gyógyulásához.
Január 31-én az esti szentmise kolping misei is lesz, melyet a mise után éves közgyűlésünk követ.
  A Nemzetközi Kolping Szövetség 50 éves munkájáról beszámoló plakátkiállítás van a Kolping házunkban. A kiállítás mindenki számára nyitott vasárnapokon a mise után.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

András atyánk betegsége végett, a helyettesítési lehetőségek végett közöljük a kedves testvérekkel, hogy csak mindig a jövő hét programjait tudjuk közzétenni a szombat esti és a vasárnapi szentmisék alkalmával.

 

Változásokat a templomi hirdetésekben jelezzük.


December végi misék Érsekvadkerten:
 24-n (kedd) 20:00;
 25 (szerda) és 26-n (csütörtök) 7:30 és 9:30
 27 (péntek) és 28-n (szombat) 18:30
 29 (vasárnap) 11:00
 31 (kedd) 18:30
 
Pusztaberkiben a misék:

 25 (szerda) és 26-n (csütörtök) 11:00
 29-n (vasárnap) 15:00


Ez történt

Keresztelés:

22. Kristóf Sára (Kristóf Viktor- Vozik Henrietta)

Temetés:

43. Csabák Dávid (1994)Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

Decemberi változások az "Egyházközösségi híreknél", januáriak pirossal

1. szerda       11:00 - Hívekért

2. csütörtök   18:30- Urbán Ignác, felesége Kaba Mária 2. évforduló és hozzátartozók (alapítványi)

3. péntek       19:00 - Mortz Csaba lelki üdvéért

                        - Molnár István, szülei, Molnár és Laczó család halottaiért

4. szombat     18:30 - Murányi István, felesége Komlós Ilona, lányuk Ilona, Répássy Lászlóné és a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Okos József, felesége Pálinkás Mária 10. évforduló, valamint élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, fiuk, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

5. vasárnap   11:00- Kristók István, szülei, Kristók József és Varga Piroska, anyósa, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                      Pusztaberki 14:00
 

6. hétfő         
18:30 -

7. kedd          07:00 - Kiss András, felesége Kristóf Julianna, és hozzátartozók (alapítványi)

8. szerda       Nem lesz mise -

9. csütörtök   18:30 -

10. péntek     18:30 -

11. szombat  18:30 - Híves András, szülei, Kordics János, felesége Pálinkás Anna és hozzátartozók

                        - Varga Szilárd, felesége Erdős Margit, gyermekeik, valamint Bakó László és elhunyt hozzátartozók

                        - Pinke András, felesége Csabák Mária, élő és elhunyt hozzátartozók, Kovács Ignác, felesége Vidó Erzsébet, élő és elhunyt hozzátartozók

12. vasárnap 11:00 - Boda, Valkó és Beke család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Dósa János 3. évforduló, szülei, nagyszülei, apósa Vitéz József és két sógora

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük és hozzátartozók
Pusztaberki 14:00

13. hétfő        -

14. kedd         - Nem lesz mise

15. szerda     - 18:30

16. csütörtök - 18:30

17. péntek     - 18:30

18. szombat  - 18:30 dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

19. vasárnap - 11:00 Egy család elhunyt és élő tagjaiért

                        - Vincze János, felesége Fábián Mária, fiuk István, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, szüleik és testvéreik

20. hétfő        - 07:00

21. kedd        - Nem lesz mise

22. szerda     - Nem lesz mise

23. csütörtök - 18:30

24. péntek     - 18:30 Temela Ignác, felesége Záhorszki Margit 15. évforduló, két fia és unokája

25. szombat  - 18:30 Dósa János, szülei, anyósa, apósa, Dósa és Boda család élő és elhunyt hozzátartozóiért

26. vasárnap - 11:00
   Pusztaberki 16:00

27. hétfő        - Nem lesz mise

28. kedd        - 07:00

29. szerda     - 07:00

30. csütörtök - 18:30

31. péntek     - 18:30 Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

1. szombat    - 18:30
Pusztaberki 15:30

2. vasárnap   -
11:00

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre