Vadkerti harangok
2019. augusztus

Sziklára építeni
Szentmiseszándékok 
Magyarok Nagyasszonya
Életige
Augusztus 20.
Pogány Európa
Hogyan tovább Vadkerti Harangok?
Fogadalmi ünnep
Hittan-tábor 2019
Urunk színeváltozásáról
Imádság
Záró mise a gitáros táborban
Kolping híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Sziklára építeni

A tavasz folyamán fiatalokkal terveztük nyári kirándulásunkat. Az első kérdés természetesen az, hogy hová menjünk. Most még miénk az egész világ,vagy legalábbis Magyarország. Most még gondolatban bárhová mehetünk, bármilyen elérhető úticélt választhatunk. De ha meghozzuk döntésünket, akkor azon már nem fogunk változtatni, mert ennek megfelelően szervezzük az utazást, az étkezést és a napi programot. Most még többféle lehetőség közül választhatunk. Tervezhetünk kirándulást a hegyekbe, hajókázást a Balatonon vagy városnézést egy jelentősebb helyen. Aztán jöttek az ötletek, mindenki elmondhatta javaslatát. Végül döntöttünk: a Somló-hegyre megyünk kirándulni. Ettől kezdve már nem gondoltunk sem a Dunakanyar látnivalóira, sem a Mecsek magaslataira, mert idén a Somló-hegyre készülünk, de ez nem zárja ki, hogy jövőre felkeressünk más helyeket.


Amikor az ember házat épít, akkor az az első kérdés, hogy hová építse azt. Itt már nem kirándulásról van szó, komolyabb döntést kell hoznunk, mert a következő évben aligha fogunk más helyen új házat építeni magunknak. Nem csak azt kell kiválasztanunk, hogy hol szeretnénk élni, hanem olyan területet kell keresni, ahol a ház hosszú éveken át biztonságosan állhat. A folyók árterébe nem érdemes építeni, és vannak más kockázatos helyek is. Nem érdemes semmibe vennünk vagy lekicsinyelnünk a természet erőit, amelyek bizony könnyedén elpusztíthatják azt az épületet, amelynek nincs szilárd alapja. Erre utal Jézus példabeszéde is a mai ünnep evangéliumában. A bölcs ember sziklaalapra építi házát, otthonát, s az biztosan áll a természet viharaiban. Az ostoba homokra épített, s házát könnyedén elsodorta az első szélvihar. Életünkkel kapcsolatban komolyabb a döntés, mint egy kirándulás vagy egy házépítés esetében. Gyermekként álmodozunk, fiatalként tervezgetünk. Aztán egyszer döntenünk kell. Ha jól döntöttünk, életünk hivatása lehet az a mesterség, amit választottunk. Ha rosszul döntöttünk, esetleg új szakmát kell tanulnunk néhány év múlva. Választásunk, döntésünk mögött ott húzódik a kérdés, hogy mire akarjuk használni egyetlen életünket. Csak magunknak akarunk gyűjtögetni? Csak élvezni akarjuk az életet? Vagy esetleg mások javát akarjuk szolgálni, mások életét akarjuk jobbá tenni? Milyen elvek, eszmények vezetnek minket céljainkban? És gondolunk-e a földi élet utáni lehetőségekre? Aki felteszi magának ezeket a kérdéseket és választ is ad rájuk, még ennél is nagyobb léptékekben gondolkodhat. Ha már biztos alapra építette egyéni életét, elgondolkodhat azon, hogy a közösségi életnek is sziklaalapot kell választani. Szent István király 1000 esztendővel ezelőtt ilyen mértékben gondolkodott, amikor nem csak egyéni, személyes élete számára választotta irányelvnek a keresztény, a krisztusi tanítást, hanem azt akarta, hogy a magyar nemzet számára is Krisztus igazsága legyen a sziklaszilárd alap. Döntésének helyességét a történelem igazolta, népünk kiállta az évszázadok viharait. Ez a tény azonban ne tegyen kényelmessé minket! A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a házat, annak alapjait és falait szüntelenül erősíteni kell. Mert új viharok jönnek, új veszélyek közeledhetnek a jövőben. Ez a házunk, ez az otthonunk, ez az ország, Magyarország a hazánk. Ezt építsük, ezt erősítsük, amíg a földön élünk, s tegyük ezt annak reményében, hogy halálunk után otthonunk lesz a mennyben.

(© Horváth István Sándor, Fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Magyarok Nagyasszonya

Máriának jelentős szerepe van az üdvösség történetében. Abban, hogy a második isteni személy megtestesült, a szerepe megkerülhetetlen. Hogy miért a názáreti Máriát választotta ki Isten az ő Fiának édesanyjául, az a hit titka marad. A Megváltó a szűzi fogantatást leszámítva semmi emberit nem hagyott ki, nem került meg, azért, hogy az Isten a Fiában közel jöjjön hozzánk. Ám Istennek a „terve” megvalósításához egy édesanyára is „szüksége volt”.

Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent egy édesanya egy gyermek életében, és éppen az a tény, hogy Üdvözítőnk így testesült meg, bemutatja számunkra Isten „gondolkodását” és családszeretetét is. Így voltaképpen a megtestesülés jelenti számunkra az istengyermekség megvalósulását, ahogy erről a kinyilatkoztatás szól: „Akik a közénk jött Igét befogadják, azoknak ő hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.”(Jn 1,12)


Mária tulajdonképpen mindannyiunk édesanyja. Maga az Úr Jézus életének legsúlyosabb pillanatában szól a bennünket képviselő János apostolhoz a keresztről: „Íme, a te anyád!”Ez a fajta anyaság nyilvánul meg később pünkösd napján is, amikor a tanítványok körében ott látjuk a Boldogságos Szűz Máriát: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával.” (ApCsel 1,14) Jézusról azonban már földi működésének idején hallgatói így szóltak: „Nem az ács ez, Mária fia?”(Mk 6,3) Jézus nagyon szoros kapcsolatban volt tehát édesanyjával, ezzel egy példát is adott számunkra, majd pedig szóban ki is fejezte, hogy gondjainkat nyugodtan bízzuk Máriára, aki ezáltal minden hívő anyja lett.

Úgy, ahogy egy édesanyához ragaszkodunk, és úgy, ahogy egy gyermek a gondjaival anyjához siet, úgy kell most már égi édesanyánkhoz sietni, és tőle bátran kérni. Egy kisgyermek is képes már ösztönösen szívébe fogadni az anya iránti szeretetet, amely egy családban vonatkozhat akár a nagymamára is, vagy a család más nőtagjaira, akik valamiképpen ugyanazt az áldozatos jóságot élik meg, amellyel a Boldogságos Szűz Mária gondozta és nevelte az isteni gyermeket.

Mária az Egyháznak különlegesen is anyja. Ezt már a II. század közepén a római Priszcilla-katakomba freskóképe is igazolja, és a keresztény lelkiségben keleten és nyugaton elfogadott és megbecsült közbenjáró szerepe van. Az első keresztény évezred során egyre többször találkozunk a Szűzanya iránti odaadó magatartással, és kisebb vagy nagyobb egyházi közösségek vagy egész szerzetesrendek esetében is azzal a jelenséggel, hogy édesanyaként tekintenek Máriára.

A keresztény történelemben népek, nemzetek ajánlották magukat a Szűzanya imájába, akiről az Efezusi Zsinat Kr. u. 431-ben tanítást fogalmazott meg, hogy Mária valóban istenszülő, és különleges helyzetéből adódóan különleges módon tud segíteni mint jó édesanya a hozzá fordulókon.

A különféle nemzetek és népek mellett a magyarok Úrnőjüknek vallották a Szűzanyát, Nagyasszonyunknak szólítják, mert gondoskodó szeretetét, óvó, védő jóságát történelmünk kezdete óta tapasztalják. Ő nem kényezteti el a hozzá fordulókat, viszont mint „nagyhatalmú Szűz”, édesanyaként áll minden hozzá fohászkodó mellett, ahogy erről a Jelenések könyve ír, mely előrevetíti az Egyház küzdelmeit, amint a hitéért és az egységéért helytáll a történelem viharaiban: „A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt a többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett.” (Jel 12,17)

Kérjük Magyarország védasszonyát és patrónáját, a magyarok Nagyasszonyát, hogy soha ne feledkezzék el rólunk, szegény magyarokról!

(Kránitz Mihály cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Életige -Evangélium mindennap

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” (Jn 13,1)

 Tudod, hol szerepel az Evangéliumban ez a mondat? János evangélista írja, mielőtt beszámolna arról, hogy Jézus megmosta tanítványai lábát és felkészült a szenvedésre.

 Az övéi körében töltött utolsó órákban Jézus a maga teljességében és félre nem érthető módon fejezi ki szeretetét, melyet kezdettől fogva táplált irántuk.

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”

 A „mindvégig” szó azt jelenti: élete végéig, utolsó leheletéig. De a tökéletesség gondolata is ott rejlik benne. Arról szólnak ezek a szavak, hogy teljességgel, tökéletesen, mélységesen szerette őket, egészen a legvégsőkig.

 A tanítványok a világban maradnak akkor is, amikor Jézus már megdicsőül. Egyedül fogják érezni magukat, sok megpróbáltatást kell majd kiállniuk. Jézus éppen ezek miatt a pillanatok miatt akarja, hogy biztosak legyenek a szeretetében.

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”

 Talán nem világlik ki ebből Krisztus életstílusa, az, ahogyan ő szeret? Megmossa tanítványai lábát. Szeretete olyan szolgálatra készteti, amit abban az időben kizárólag a rabszolgák végeztek. Jézus a kálvária tragédiájára készül, hogy a rendkívüli igéken, a csodákon és minden cselekedetén túl az életét is odaadja „övéinek” és mindenkinek. Szükségük volt rá, hiszen minden embernek leginkább arra van szüksége, hogy megszabaduljon a bűntől, azaz a haláltól, hogy beléphessen a mennyek országába. Békét és örömet kellett találniuk abban az Életben, amely soha nem ér véget.

 Jézus halálra adta magát, elhagyottságában az Atya után kiáltott, míg végül azt mondhatta: „minden beteljesedett”.

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”

 Az isteni szeretet hűségét és a testvéri szeretet gyöngédségét tükrözik e szavak.

 Mi keresztények is szerethetünk így, mert Krisztus bennünk él.

 Mégsem azt akarom most mondani, hogy abban utánozd Jézust, ahogy meghalt másokért (amikor eljött az órája). Nem akarok olyan egyértelmű példákra hivatkozni, mint Kolbe atya, aki meghalt egy fogolytársa helyett, vagy Damián atya, aki leprás lett a leprásokkal, és meghalt velük és értük.

 Lehet, hogy életed folyamán soha nem fogják azt kérni, hogy fizikailag is áldozd fel magad a testvéreidért. Azt viszont biztosan kéri Isten, hogy szeresd őket mindvégig, a végsőkig, egészen addig, hogy te is elmondhasd: „minden beteljesedett”.

 Így tett a tizenegy éves Cetti egy olasz városban. Észrevette, hogy vele egyidős barátnője és osztálytársa, Giorgina mennyire szomorú. Próbálta vigasztalni, de sehogy sem sikerült. Mindent meg akart tenni érte, és megtudakolta bánatának okát. Giorginának meghalt az édesapja, anyja pedig a nagymamánál hagyta, mert egy másik férfivel élt. Cetti érezte, hogy nagy baj van, és segíteni akart.

 Bár gyerek volt, megkérte barátnőjét, hogy beszélhessen a mamájával. Giorgina pedig arra kérte, hogy előbb menjenek el az édesapja sírjához. Cetti nagy szeretettel elkísérte őt a temetőbe, és hallotta, amint Giorgina sírva könyörög apjának, hogy jöjjön el érte és vigye magával.

 Cetti szíve majd meghasadt. Nem messze tőlük egy romos kis templom állt. Beléptek. Csak egy tabernákulumot és egy feszületet találtak benne. Cetti megszólalt: „Látod, a világon minden elpusztul, de a feszület és a tabernákulum megmarad.”

 „Igen, igazad van!” – válaszolta Giorgina, és letörölte könnyeit. Aztán Cetti kedvesen kézen fogta őt, és elkísérte édesanyjához. Alighogy odaértek, Cetti határozott hangon így szólt: „Tudom, nem rám tartozik, és ne tessék haragudni, mégis meg kell mondanom, hogy megfosztotta Giorginát az anyai szeretettől, pedig nagy szüksége lenne rá. Azt is meg kell mondanom, hogy nem fogja megtalálni a lelki békét, amíg magához nem veszi őt, és meg nem bánja, amit tett.”

 Másnap az iskolában Cetti megint szeretettel vette körül Giorginát. De váratlan esemény történt: tanítás után egy autó jött a barátnőjéért. Az édesanyja vezette. Ettől kezdve mindig ez az autó jött érte, mert Giorgina újra az édesanyjával élt, aki végérvényesen szakított azzal a férfival.

 Cetti kicsi, de hősies tettéről el lehet mondani, hogy abban „minden beteljesedett”. Mindent megtett, teljes mértékben, és sikerrel járt.

 Gondolkozz csak el! Hányszor kezdtél törődni valakivel, aztán magára hagytad, és ezer kifogással elhallgattattad a lelkiismeretedet? Hányszor fogtál valamibe nagy lelkesen, aztán a nehézségek miatt félbe hagytad, mert úgy tűnt, hogy az erődet meghaladja?

 Jézus ma erre tanít: 

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”

 Tégy így!

 S ha majd egy nap Isten valóban az életedet fogja kérni, te sem fogsz bizonytalankodni. A vértanúk énekelve mentek a halálba. A legnagyobb dicsőség lesz a jutalmad, mert – ahogy Jézus mondta – „senkinek a világon nincs nagyobb szeretete annál, mint aki vérét ontja barátaiért.”

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Augusztus 20.

Újkenyér illata száll fel, hála, hála...

Hogy megért a búza, s hogy hajlott kalászba...

S lett belőle étek: puha, piros-barna...

Vágyja is sok magyar kicsinyje és nagyja...

Nemzeti szín szalag öleli át szépen...

Isten adta mindezt nagy szeretetében...

 

Ő formált államot, ki keze most is ép...

Nemzetté kovácsolt, s lett egy hős, büszke nép,

akarattal gyúrott és hittel kovászolt...

Így alkotott, ekképp, szép Magyarországot...

Kárpátok csúcsain a Nap is megállott...

S angyalok keze font füzérbe virágot....

 

Valljuk ezer éve egy az igaz Isten...

Tudjuk és hirdetjük boldogságos hitben...

S vagyunk jó magyarok, harcos, buzgó vérrel...

Él még Boldogasszony, van még, ki vezérel...

Eskünk visszhangozzák az ős Pannon-hegyek...

Pártfogónk, jó Anyánk, zeng a nagy „hiszekegy"...

 

Mint volt az egykoron, tartsd meg István népét:

szigorral, gyengéden... Te óvd minden léptét!

Mert bár hős a lélek, mégis néha álmos....

Add kezünkbe zászlód és szívünkbe lángod!

Tarts meg magadénak, míg idők valának!

Hisz mi is nevezünk édes, jó anyánknak...

Vétkeink tüntesd el, takard el hibánkat,

s maradj nagy oltalma szép Magyarországnak!

 

Boldog születésnapot, Magyarország.

Vissza az újság tetejére

Pogány Európa

A lények zöme harcol egymással a földön, vízben, levegőben. Általában két dologért: a táplálékért és a párzás jogáért. A homo sapiens azzal emelkedett ki az állatvilágból, hogy Alkotója révén fölismert egy harmadik célt is. Ez pedig a hit, pogány módra leértékelve az eszme. Részletezve: Isten, szabadság, hatalom, tudomány (áll-e a Föld vagy forog, netán kering?) Mi a létezés értelme, van-e egyáltalán, sőt! Az ember attól ember, hogy fölteszi e kérdéseket, meg alapjukat: mi történik velem halálom után?

Az emberiség harcai kezdettől fogva rendszerint vallásháborúk voltak. Azok is maradtak, és nem is lesz másként, amíg ember él a Földön. Az újkori Európában már nem a felekezetek harcoltak egymással, mióta a korábbinál irgalmatlanabb háborúk élét a jakobinusok, a kommunisták, a nácik a hívő emberek, leginkább a keresztények és a zsidók ellen fordították.

Két kérdés merül föl: hogyan és miért?

A háborúk azért vallásháborúk, mert a Földön egyetlen lénynek, az embernek lehet hite. Csak ő tudja, legalábbis sejti, hogy a halálon túl is van valami. Olyasvalami, ami a földi életnek, küszködésnek, sőt, a halálnak is értelmet ad. Annak a falubelimnek is, aki azt állítja, hogy neki nincsen. Ám, ha azt kérdezzük tőle, hogy eszerint képzelőereje sincs, álma vágya sincs, ami mondjuk túlterjedne egy jóféle marhapörköltön, bankbetéten vagy hasonlón, akkor fölháborodottan tiltakozna, s követelné, hogy hagyjunk föl a szofista szövegeléssel.

Tehát talált a kérdés. Mit talált el? A gyönge pontot. A gyönge pont akkor keletkezett, amikor ama bizonyos „titkos féreg” foga lyukat rágott némelyek, később többek, majd sokak lelkébe. A lyuk természeténél fogva valami üreg, aminek a lényege a hiány. A lyukban nincs semmi. Idő múltával a semmi lesz a sérült ember valamije, mondhatjuk a lényege. Ettől kezdve a megtámadott felebarátunk a semmit tekinti lénye lényegének. Természetesen nem semminek tartja, hanem valaminek, amire gondolkodását, életét, világnézetét alapítja. A hiány ettől kezdve a holmi valamiből átalakul „szegletkővé”. Ám ha jól megnézzük semmivé, mert embere egyre azt hajtogatja, hogy nincs túlvilág, nincs Isten, sehol sem létezik menny vagy pokol. Tehát erkölcs meg bűn és erény sincsen, vagyis egyik sem lehet az élet alapzata. Mondani sem kell, hogy ez a valami nem kő, sokkal inkább sár, amibe beleragad szegény ember.

A sár - tudjuk - vizes föld, amiből az Úr megformálta Ádámot. Ő azonban ezzel nem fejezte be az ember megalkotását, mert lelket is lehelt belé. Nem a szívébe vagy a tüdejébe, netán a gyomrába, hanem az egész lényébe. Ettől lett ember. Az isteni lélek-lehelet nélkül legfeljebb szobor lett volna, esetleg állat, egy a bacilusok, a tigrisek és birkák közül.

Az önmagát hiányossá tenni próbálkozó ember valami ilyesmin mesterkedik, de még ez sem fog sikerülni neki.

A mostanában Európában zajló iszlám behatolás tagadhatatlanul vallásháború. A muszlimok nyíltan lenézik a „gyaur kutyákat”, a hitevesztett, hajdani keresztényeket, akik valaha a „könyv népei” voltak, de mára lényük kiürült, „liberális semmik” lettek, tehát a hitharcosok jogosnak tartják becsapásukat, kirablásukat, megölésüket, országaik elfoglalását. Szerintük ugyanis, aki Istent nem ismer, az nem emberi lény. Az ilyen leigázható, irtható, a légynél is alábbvaló senki. Használható senki.

Nem véletlen, hogy a muszlimok bevándoroltatói, az élet császárai, a nagy mozgatók nem sejtik, vagy ha igen, nem akarják elhinni, hogy ők is benne vannak a célkeresztben, amióta bekapták a csalit, és belepistultak a régen lejárt liberális gondolkodók álmaiba. E tanokat persze továbbra is buzgón terjesztik, hogy a gyanútlan becsvágyókat beetessék az úgynevezett egyetemeik, szórakoztatóiparuk, politikájuk mérgezett csalijával. Nem kell ahhoz túltanultnak vagy nagyon öregnek lenni, hogy valaki fölismerje a CEU meg a hajdani Foxi-Maxi szellemi és tudományos szintjének azonosságát.

A mozgatók bábelőadása fölött mi loboghatna zászlóként, ha nem a pénz? Régebben az arany, újabban a tarka papírdarab, vagy az sem: „a bankrendszer fizetési ígérete.” Ennek ellenére nem akármilyen tekintélynek örvend. Hiszen ma a kapitalizmus, magyarra fordítva: „tőkeizmus”, a „pénzizmus” istentelensége uralkodik. Mivel lényege szerint nem ember, hanem dolog, ezért soha nem szokott felelősként szerepelni. Ráadásul alapállása a rejtőzködés. Az ő világa az erszény, a pince, a páncélteremben zajló titkos pénzmozgások homálya, az utóbbi századokban az árfolyamkeverés követhetetlen örvénye.

A pénz tán csak akkor lesz nyilvános mozgató, ha színt vall, s kijelenti, hogy ő se Istent, se embert, se népet, se művészetet meg tudást, sem életet se halált, azaz semmit sem önmagán, vagyis becstelen személyén kívül.

(Czakó Gábortól)

Vissza az újság tetejére

Hogyan tovább Vadkerti Harangok?

Féléves mérleg

Tájékoztatásul jelezzük a kedves olvasóinknak és támogatóinknak, hogy az idő már rég túlhaladta az adományperselyeken feltüntetett összeget. Ez akkor került megállapításra, amikor Érsekvadkerten egy gömb fagyit 100 forintért mértek. (Aki vett fagyit az utóbbi időben tudja, ezért már fél gömb sem dukál). Abban az időben 700 példányban jelent meg minden számunk, és az adományok némi tartalékkal fedték a megjelenés költségeit. Ahogyan nőttek a költségek és csökkent a kereslet számaink iránt, úgy csökkentettük a nyomdai darabszámot és a postai költségeket. Igaz, hogy 2005-től az Egyházközség honlapján is színes fotók társaságában olvashatók számaink, de sokaknak a kézben tartható példány pótolhatatlan.

A tartalékalapunk fogyásnak indult. Ennek ellenére árat emelni nem akarunk, de felélni sem szeretnénk a 27,5 év alatt összejött összeget. Ezért 2019 júliusától csak 400 példányt nyomtatunk számainkból és a 17 cím helyett csak 6-ra postázzuk számainkat. Ezzel havi 7395 Ft-ot spórolunk meg és segítjük újságunk talpon maradását, melyhez az önkéntes adomány növekményei is nagy segítséget jelentenek a jövőben. Eldöntendő kérdés: Hagyjunk-e nyomokat magunk után a történelemben?!

Zárásként beszéljenek gazdálkodásunk fő számai:

Maradvány összeg 2018. XII.31-én (27,5 év hozama):      95.515Ft

2019. első félév adományai (36.250 Ft/hónap) :               217.550 Ft

2019. első félév költségei (38.035 Ft/ hónap):                   228.210Ft

Maradvány összeg 2019.06.30-án (mínusz 10.660Ft):       84.835 Ft

(2019. 07. 28. Szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére

Fogadalmi ünnep 2019

Minden emberben közös, hogy kutatja a világ titkait. Azon tűnődik, hogyan teheti jobbá életét és ezzel együtt a világot is. A keresések során az igazi érték mellett számtalan „értékpótlékkal” is szembe találja magát a kereső ember. Egy-egy értéknek tűnő dolog meglelése döntést kíván. Nem mindegy hová teszi le az igenjét, vezette fel elmélkedését fogadalmi ünnepünk szentmiséjén, Loyolai Szent Ignác napján Krizsán Zoltán atya, karancslapujtői plébános.


Ennek szellemében fejtette ki a felolvasott evangéliumi rész (Mt 13, 44-46) nekünk is szóló üzenetét a földműves és a kereskedő tettein keresztül. Mindketten nagy kincsre bukkantak, melynek birtoklásáért az egész eddigi életüket is feláldozzák. Mondhatjuk, az igazi kincsre ráteszik az életüket. Az igazi értéket magában hordozó, jelen esetben a mennyországot jelképező kincsek felismeréséhez jó szem kell, hisz az értékes kincsek rejtőzködőek. Csak kitartó kereséssel lehet rájuk találni, mert a világ számos olyan dolgot tár elénk, amit nagy értéknek állít be és pénzért meg is vehető.

Isten országa az igazi kincs, a legnagyobb érték, amely teljes, az Isten közelségét megtapasztalni tudó és akaró embert kíván. (Vajon én hol tartok ezen a területen?) Isten nem elégszik meg a csak vasárnapi templomi jelenléttel, a befizetett egyházadóval. Istennek az egész életünkre van szüksége a mennyországért cserébe.

Mi oda merjük-e adni egész életünket cserébe a legnagyobb kincsért, a mennyországért? Vagy elégedjen meg az Isten a vasárnapjainkkal, a többi napon pedig hagyjon bennünket békén?

Fogadalmi ünnepe van ennek az egyházközség Loyolai Szent Ignác napján. Megélt ünnepe, mert szerdai napon is sokan vagyunk a templomban, és szépen zengnek az énekek és a közös imák is. Szentünk élettörténetét sokan ismerik. A gazdag családból származó Ignác katona lesz. Sikere sora, mulatozás és a nagyvilági élet az „osztályrésze”, melyet egy ágyúgolyó lábroncsoló hatása, majd a gyógyulás során olvasott Jézus élete felülír számára. A könyv hatására ráébred, hogy a világ katonájaként megszerzett kincsek nagyon mulandóak. Jézusban talál igazi kincsre, és ráteszi az egész életét. Ezzel válik a világ katonájából Krisztus katonájává, a jezsuita rend alapítójává.

Életútja szolgáljon számunkra is példaként, hogy a körülmények kényszere nélkül is bátran merjük Jézusunkat a világba vinni, mert a világnak Krisztus kell, még akkor is, ha nem akarja ezt tudomásul venni.

(Érsekvadkert, 2019. 07. 31. emjé¸fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Hittan-tábor 2019

Mindannyiunk nagy örömére az idei évben is megrendezésre került a Hittan tábor, melyre július második felében került sor. Kicsik és nagyok, lányok és fiúk egy héten keresztül igen sokoldalú programokkal teli napokat tölthettek el „főhadiszállásunkon”, a Kolping-házban és annak udvarán.

Hétfő reggel 9 órára gyülekeztünk, majd közös imádság után kezdetét vette a tábor. Ági néni és Anna néni a társaságot négy csoportra osztotta, melynek irányítására 2-2 idősebb gyermek kapott tőlük megbízást.


Sok színes, változatos tevékenységekre került sor a hét folyamán. Ültettünk magokat, kézműveskedtünk, oldottunk meg játékos feladatokat, pizzát készítettünk, sőt egyik délelőtt vendégünk is volt, akivel a hitről és a szentekről eszmecserét folytattunk, elmélkedtünk.

Minden nap jutott elég idő a szabadban való játékra, mozgásra is. A csapatok ezzel pontokat gyűjthettek, melyet a tábor végén összegezve kiderülhetett, hogy melyik volt az idei év Hittan táborának legjobb csapata.

Programjainkat színesítette, hogy egyik nap ellátogattunk a máriabesnyői Mária-kegyhelyre, ahol megismerhettük a hely történetét, és megcsodálhattuk a szép Nagyboldogasszony Bazilikát. Ezen a napon a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertet is meglátogattuk, ahonnan késő délután fáradtan és élményekkel telve tértünk haza.


A mozgalmas, játékkal, jókedvvel teli hetet péntek este hálaadó szentmise zárta, melyben megköszöntük a Jóistennek a jó időt, a sok élményt, és hogy mindenki balesetmentesen, sérülés nélkül megúszta a tábor napjait.

Köszönet a szervezőknek és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult az idei tábor sikeres lebonyolításához.

Zsiga Luca és Zsiga Marcell

Vissza az újság tetejére

Urunk színeváltozásáról

Egyházunk augusztus 4-én, vasárnap Jézus színeváltozását ünnepelte. Ezt az eseményt olvastuk a vasárnapi evangéliumban is. A történetet olvasva késztetést érzünk arra, hogy a három kiválasztott apostollal együtt mi is felmenjünk erre a hegyre, erre a lelki magaslatra. Mi is szeretnénk bepillantást nyerni Jézus isteni dicsőségébe és megpillantani legalább egy kis időre azt a dicsőséget, amely ránk vár a mennyországban, ahol teljes boldogságban élhetünk együtt majd Istennel. Hiába is próbálnánk ezt a lelki magaslatot egyedül elérni, az Úr vezetése, segítsége, felemelő kegyelme nélkül nem lehetséges. Jézus az, aki elvezet minket oda, ahol Isten-élményben lehet részünk, ahol megtapasztalhatjuk a mennyei Atya jelenlétét. És azt is jó tudnunk, hogy az élmény elmúltával, a hétköznapok gondjai között is velünk marad, velünk van Jézus. Lejön velünk a hegyről, hogy ne csak az ünnepi pillanatokban érezhessük közelségét, hanem a küzdelmes hétköznapokban is.

Az élményt viszont őrizzük meg szívünkben! Gondoljunk arra, hogy ugyanez a dicsőség vár Jézusra a feltámadás után, és mindannyiunkra, akik hiszünk abban, hogy Isten minket is feltámaszt az örök életre. Krisztus dicsőségében akkor részesedhetünk, ha kitartunk vele a szenvedésekben is. Ha kész vagyok vele együtt meghalni, akkor vele együtt fogok feltámadni is.

(HIS-től)

Vissza az újság tetejére

Imádság

Magyarok Nagyasszonyához

Országunk Nagyasszonya! Boldogságos Szűz Mária! Terjeszd elő Szent Fiadnak méltatlan könyörgéseinket, és hathatós pártfogásod által jelen nehéz időkben nyerd meg nekünk az Isten akaratában való megnyugvás kegyelmét, nyerj békességet országunknak, nyerj erőt a szegénységgel küzdőknek, bátorságot a kételkedőknek, vigasztalást a szenvedőknek, gyámolítást az árváknak, megbánást a bűnösöknek, boldog halált a haldoklóknak, üdvösséget mindnyájunknak. A Te Szent Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Vissza az újság tetejére

Záró mise a gitáros táborban

Az idén második alkalommal augusztus 1-4 között gitáros zenei tábor volt az Erdei háznál, ahová Budapestről, Veszprémből és az Ipoly túl partjáról, Ipolyszalkáról is érkeztek résztvevők. A jelenlévők előadásokat hallhattak a Gável testvérektől, Borka Zsolttól és Kurali Dominika nővértől, de nem maradt el a játék és a kötetlen beszélgetések sora sem.

A tábor csak „jópofa együttlét” lett volna, ha azt zengő énekekkel nem szentmise zárja gitárok, hegedűk, orgona és fuvola kíséretében. Tavaly egy szécsényi ferences atya, míg most Kovács György, borsosberényi születésű atya vezetésével adtunk hálát a jövőt építő együttlétért. Most megosztanék néhány gondolatot a szentmisén elhangzott tanításából, melynek alapját a mai evangélium (Lk 12,13-21) adta.


Semmi értelme az egésznek, vezette be elmélkedését György atya. Hiábavaló minden. Ugye lehangoló ez a kijelentés e szép ünnepen, de a Szentírásban is megtalálhatók ezek a gondolatok. Igaz ritkán olvassuk a Prédikártor könyvét, amely rámutat arra, hogy amit a földön látunk, olyan, mint a szellő. Jön, megy és elillan. Életünk során egyaránt találkozunk gazdag, becsületes és csak a földi javakat hajszoló emberekkel, akik földi szemüveggel nézve egyaránt üres zsebbel lépik át földi életük határvonalát. A bölcs és a balga egyaránt meghal, de szíveikben olykor – olykor megszólal egy „kis csengő”. Nem lehet minden hiába való! Ezért is kell megkeresnünk az élet értelmét, a másik emberre történő figyelést, kitépve szíveinkből a hiábavalóság fullánkját. Pál apostol tudtunkra adja, hogy Istent kell keresni a napi munkánkban, a zenei tábori együttlétben, a családban és nemzetben, minden közösségben, hogy a „földi határokon átnyúló” értékek birtokosaivá lehessünk.

Hallottuk, hogy a mai evangélium két testvér örökségi vitájáról tudósít. Jézust is bevonnák az ügy rendezésébe, ám Ő túllép a vita megoldásán, hisz a megoldás a vitatkozó felek kezében lapul. Le kell bontaniuk a vagyon szívük köré épített birodalmát (nekünk is ezt kell tenni), hogy ne a vagyonért legyenek, hanem a javaik az Istent szolgálják általuk és általunk.

Adja meg számunkra az Úr, hogy javainkat, benne a zenei szolgálatot is, az istenkeresésre használjuk. Lássuk meg azokban a köztünk lévő és segítő Isten kezét még akkor is, ha a való világunk épp az ellenkezőjéről is győzköd bennünket!

(Érsekvadkert- Erdei ház, 2019.08.04. emjé; fotó:  Korina)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

          

          

A szokásos, évi terményhálaadó ünnepünk, augusztus 25-én vasárnap lesz a fél 9-es szentmise keretében.  – A Pusztaberki szentmise délelőtt fél 11 órakor.

SZEPTEMBER 1-ÉN HŐSÖK ÜNNEPE, a fél 9-es szentmisét követően emlékezés a Hősök emlékművénél.

Szeptember 8-án, vasárnap: Kisboldogasszony napja.  

 A KÁLVÁRIA BÚCSÚ: SZEPTEMBER 15-én LESZ. Előtte szombaton fél 6-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise.

Vasárnap 15-én fél-9-kor indul a körmenet a Kálváriához, ott ünnepi szentmise.  Pusztaberki szentmise vasárnap de. 11-kor lesz.

Szeptember utolsó vasárnapja SZENTÍRÁS VASÁRNAP.

Pusztaberki búcsú: Szeptember 29-én, vasárnap Szent Mihály főangyal ünnep-napján.     Az Ünnepi szentmise du. 4 órakor.

A hétköznapi és szombati szentmisék szeptembe14-től (Kálvária búcsútól) este 6 órakor kezdődnek.  


KERESZTELTÜNK:
   

    15./ Hídvégi Nimród, Patrik (Hídvégi Balázs – Lengyel Noémi)

    16./ Kramlik Derien, Kornélia (Kramlik Kornél – Gere Petra)

    17./ Kapás Nóra (Kapás Zoltán – Enne Delia Katalin)

       

HÁZASSÁGKÖTÉS:   

            -

Halottaink:             

    30./ Horváth István (1963)

    31./ Juhász József Lászlóné, Tomis Erzsébet (1954)

    32./  Kutka Erzsébet (1960)

    33./  Valkó József (1939)

    34./  Csabai Tiborné, szül. Molnár Erzsébet (1951)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. vasárnap   -

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        - Laczó János, felesége Erdős Rozália, lányuk és vejük

5. csütörtök    - Papi hivatásokért

6. péntek        - Varga Kálmán, felesége Szabó Ilona 20. évforduló, sógoraik, nászuk, nászasszonyuk, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt családtagok

                        - Sipos Ferenc, unokái, Sipos és a Pataki család élő és elhunyt tagjai

                        - Bartók László, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

7. szombat     - Pálinkás István, felesége Dósa Erzsébet, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók, valamint Varga Ilona és férje Imre

                        - Kovács Ignác, testvére, szülei, apósa, anyósa, Kovács és Bozsonyik család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Majer László, felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt hozzátartozói

8. vasárnap   - Kocsisné Urbán Erzsébet, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és nagyszüleik

                        - Balogh Jánosné Pistyur Emerencia, élő és elhunyt hozzátartozók

9. hétfő           - Urbán Ignác, felesége Kaba Mária, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Laczó András, élő és elhunyt hozzátartozók

13. péntek     - Szabó Gáborné Csabák Mária és hozzátartozók, valamint Kovács és Boda család halottaiért

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, 3 fiuk, 2 menyük, szüleik, testvéreik és elhunyt családtagok

14. szombat   - Vitéz József, felesége Szabó Anna, fiuk és unokájuk

                        - Néder Géza

                        - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit, férje Péter

15. vasárnap -

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik, élő és elhunyt családtagok

20. péntek     - Soós Miklós, szülei, sógora, élő és elhunyt családtagok

21. szombat   - ifj. Boda János, szülei, nagyszülei és hozzátartozók, Boda Jánosné Kovács Mária és hozzátartozók

22. vasárnap - Konopás István 10. évforduló, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, Vitéz István, felesége Erdős Mária és hozzátartozók

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, Lukács János, a család élő és elhunyt tagjaiért

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     - Gálik István, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki József, édesapja, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pinke István 1. évforduló, szülei, élő és elhunyt családtagok

28. szombat   - ifj. Valkó János, nagyszülők, és élő hozzátartozók

                        - Halaj Ignác 25. évforduló, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, fiuk Ignác lányuk Margit és férje

                        - Kristóf Sándor 10. évforduló, felesége Molnár Ilona, fiuk József, szüleik, testvéreik

29. vasárnap - Híves Mihály, 2 felesége, szüleik, gyermekeik, 2 menye, élő és elhunyt családtagok

                        - Verebes Ignác, szülei, sógora Csontos István, a család élő és elhunyt tagjaiért

30. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre