Vadkerti harangok
2014. május


A mennybe emelve
Szentmiseszándékok
A szentté avatási szertartáson hallhattuk
Szentek
Tömegtájékoztatás és evangelizáció
Sok vagy kevés a pap?
Hívom a családokat 2014 májusában
Köszöntő
Életige
Kozmopolisz
Május
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

A mennybe emelve

Urunk mennybemenetelének ünnepén a szentlecke az Efezusiakhoz írt levél egy részlete, amelyben Pál apostol híveiért imádkozik, és világosságot kér istentől, hogy a keresztények megértsék, milyen reményre hívja őket az Úr: „Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsességet és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson a lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, és milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,17-19)

Az imádságban arról a reményről van szó, amelyre Krisztus feltámadásában és menybemenetelében, mint örökségre meghívást kapunk. Pál a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, azaz Isten különleges megvilágosító erejét kéri, hogy az emberi értelemképes legyen az üdvösség művének ezeket a kinyilatkoztatásban kapott titkait megismerni és megérteni.

Ez után az apostol az imádság központi részében egy őskeresztény himnusz szavaival tesz hitvallást Isten hatalmáról és nagyságáról, amelyet Krisztus üdvözítő művében mutatott meg: „Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a menyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.”(Ef 1,20-22)

Pál apostol rövid összefoglalásában írja körül az üdvösség művének legfontosabb eseményeit, és a hangsúlyt Krisztus feltámadásában megnyilvánuló felmagasztalásra helyezi, mégpedig arra, hogy az Isten erejével és hatalmával a halálból feltámasztott Krisztus Isten világához tartozik. Isten jobbjára ültette őt, és a mindenség fölé emelte. A felmagasztalt Krisztusra irányul az a remény, amelyre Pál apostol szerint meghívást kaptunk. Ezt támasztja alá az a mondata is, mely szerint „Amint Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Tehát amikor a keresztény ember a felmagasztalt6 Krisztusra tekint, számára azt a reményt jelenti, hogy Krisztus egykor feltámadt életében részesíteni fogja őt.

Krisztus a mindenség és ez által az Egyház feje. Amíg azonban a mindenség a lába alá vetett, addig Isten az Egyháznak fejévé tette őt: „Mindent a lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz”, olvashatjuk az Ef 1, 22-23 levél részletben. Az Egyház Krisztus teste, általa él, és Krisztus az Egyházban él. Az Egyház az a közösség, amelynek révén Krisztus jelen van a világban. Mondhatjuk úgy is, hogy az Egyház Krisztus megjelenési formája ebben a világban.

A menybemenetel ünnepén a megdicsőült Krisztusra tekintünk, aki majd feltámadt életében részesít minket, de már most, mint az Egyház tagjai szoros közösségben vagyunk vele.

(erhá)

Vissza az újság tetejére

A szentté avatás szertartáson hallottuk

Ferenc pápa homíliája XXIII. János és II. János Pál szentté avatásának szertartásán, 2014. április 27-én.

Ennek a vasárnapnak a középpontjában, amely lezárja Húsvét nyolcadát, s amelyet II. János Pál az Isteni Irgalmasságnak kívánt szentelni, a feltámadt Jézus dicsőséges sebhelyei állnak.

Ő már megmutatta azokat az első alkalommal, amikor megjelent az apostoloknak, annak a szombat utáni napnak az estéjén, a Feltámadás napján. De aznap este nem volt ott Tamás; és amikor a többiek mondták neki, hogy látták az Urat, ő azt válaszolta: hacsak nem látja és nem érinti azokat a sebeket, akkor nem hisz. Nyolc nappal később Jézus ismét megjelent az utolsó vacsora termében a tanítványok között, és ott volt Tamás is; Jézus hozzá fordult és meghívta, hogy érintse meg sebeit. És akkor az az őszinte ember, az az ember, aki hozzászokott ahhoz, hogy személyesen ellenőrizze a dolgokat, letérdelt Jézus előtt és ezt mondta: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20,28).

Jézus sebei botrányt jelentenek a hit számára, de egyben a hit igazolásai is. Ezért a feltámadt Krisztus testéről nem tűnnek el a sebhelyek, ott maradnak, mert azok a sebhelyek Isten irántunk való szeretetének el nem múló jelei, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy higgyünk Istenben. Nem azért, hogy higgyük: Isten van, hanem hogy higgyük: Isten szeretet, irgalmasság, hűség. Szent Péter, Izajás szavait idézve ezt írja a keresztényeknek: „Sebei szereztek számotokra gyógyulást” (1 Pét 2,24; vö. Iz 53,5).

XXIII. Jánosban és II. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Nem szégyenkeztek Krisztus teste miatt, nem botránkoztak meg Őbenne, a keresztjében; nem éreztek szégyent a testvér teste miatt (vö. Iz 58,7), mivel minden szenvedő emberben Jézust látták. Mindketten bátor emberek voltak, telve a Szentlélek parrésziá-jával, nyílt, világos beszédével, s tanúságot tettek az Egyház és a világ előtt Isten jóságáról, irgalmasságáról.

XX. századi papok, püspökök és pápák voltak. Ismerték e kor tragédiáit, de ezek nem gyűrték maguk alá őket. Erősebb volt bennük Isten, erősebb volt a Jézus Krisztusba, az ember Megváltójába és a történelem Urába vetett hitük; erősebb volt bennük Isten irgalmassága, amely ebben az öt sebhelyben megmutatkozik; erősebb volt Mária anyai közelsége.

Ebben a két, Krisztus sebhelyeit szemlélő emberben és az Ő irgalmasságának e két tanújában „élő remény” lakozott, együtt a „kimondhatatlan dicsőséges örömmel” (1Pt 1,3.8). Olyan remény és öröm volt ez, amelyet a feltámadott Krisztus ad a tanítványainak, és amelytől senki sem foszthatja meg őket. A húsvéti remény és öröm áthaladt a lecsupaszítás, a kiüresedés, a bűnösökhöz való, végsőkig elmenő közelség olvasztótégelyén, egészen ennek a kehelynek a csömöréig. Ez az a remény és öröm, amelyet a két szent pápa ajándékba kapott a feltámadott Úrtól, s a maguk részéről bőséggel ajándékoztak Isten népének, örök elismerést nyerve ezáltal.

Ezt a reményt és örömet lélegezték be a hívők első közösségében, Jeruzsálemben, amelyről az Apostolok cselekedeteinek könyve szól (vö. 2,42–47). Olyan közösség volt ez, amelyben megélték az Evangélium lényegét, vagyis a szeretetet, az irgalmasságot, egyszerűségben és testvériességben.

Ez az Egyháznak az a képe, amelyet a II. Vatikáni Zsinat maga előtt tartott. XXIII. János és II. János Pál együttműködtek a Szentlélekkel, hogy helyreállítsák és naprakésszé tegyék az Egyházat eredeti alkatának megfelelően, azon alkat szerint, amelyet a szentek kölcsönöztek az Egyháznak az évszázadok során. Ne feledjük el, hogy pontosan a szentek azok, akik előreviszik és növelik az Egyházat. A Zsinat összehívásában XXIII. János kifinomult, Szentlélektől való tanulékonyságról tanúskodott, engedte vezetni magát, és pásztor volt az Egyház számára, egy vezetett vezető, a Szentlélek által vezetett vezető. Ez volt az ő nagy szolgálata az Egyház számára; ő volt a Szentlélektől való tanulékonyság pápája.

Az Isten népéért végzett ezen szolgálatban II. János Pál volt a család pápája.  Ő maga mondta egy alkalommal: azt szeretné, hogy a család pápájaként emlékezzenek rá. Szívesen hangsúlyozom ezt, miközben szinódusi utat járunk be a családokról és a családokkal. Ezt az utat ő bizonnyal nyomon kíséri és támogatja a mennyből.

Isten népének ez a két új szent pásztora járjon közben az Egyházért, hogy a szinódusi úton levés e két éve alatt mutasson a Szentlélektől való tanulékonyságot a család lelkipásztori szolgálatában. Mindketten tanítsanak minket arra, hogy ne botránkozzunk meg Krisztus sebhelyein, hatoljunk be az isteni irgalmasság misztériumába, amely mindig remél, mindig megbocsát, mert mindig szeret.

(Török Csaba fordítása. Magyar Kurír)

Vissza az újság tetejére

Szentek

Egy hónapja emelte a szentek sorába két elődjét Ferenc pápánk. Olvashatjuk is üzenetét a szentté avatási szertaráson elhangzott, a Harangokban most megjelent prédikációjából. De kik is a szentek?  Néhány ide vonatkozó gondolat Az igazak bölcsessége című könyvből.

A krízisek korában, vagy helyesebben mondva, a korunkra jellemző krízis kellős közepén nem engedhető meg, hogy a keresztények lagymatagok legyenek. A keresztényeknek nincs más feladatuk, mint hogy szentek legyenek - tanítja velünk Simone Weil.

Ezt erősíti meg Eduard Pope is, amikor azt írja, hogy akármilyen körülmények között is vagyunk, a Szentlélek azt akarja, hogy pontosan azok között az adott körülmények között legyünk szentek.

A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunkra vélik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket - jelenti ki a szentekkel kapcsolatban IX. Gergely pápa.

Nem tudok igazán jó ember lenni, mert mindig itt vannak a bűneim. De szent tudok lenni, mert a szentség nem azt jelenti, hogy hibátlan leszek, hanem azt, hogy Istennel együtt élek - tanítja ebben a témában sokunk ismerős, Barsi Balázs.

Vissza az újság tetejére


Tömegtájékoztatás és evangelizáció

A tömegtájékoztatás vasárnapja voltaképpen egy fokozottan időszerű témára hívja fel a hívő emberek figyelmét, számunkra érthető módon az Egyház és az Evangélium hirdetése szemszögéből. Hiszen részletes pápai körlevél is megjelent már a kérdéssel kapcsolatban.

A tömegtájékoztatás nem éppen hízelgő fogalom. Tömeg helyett inkább az emberi közösségek különféle típusait kellene alapul venni, kezdve a családtól egészen az emberiségig. Ma már informatikáról beszélünk. Informálni annyit jelent, mint tájékoztatni. A híradás, hírközlés is idetartozik. Tulajdonképpen ősi múltba visszanyúló és az élővilágban sajátosan emberi jelenség a beszéd útján történő információközlés. Az állatvilágban is vannak sajátos jeladások, amelyek például a közelgő veszélyt jelzik. Ezek azonban ösztönösek és nem fejlődnek. Az élővilág különböző lényeivel szemben az ember az, aki szellemiségével óriási fejlődésen ment keresztül az informatika vonatkozásában. Ebben a mérföldes léptű fejlődésben az információ közlésének gyorsasága és tágassága a tét. Ami pedig annak módját illeti, a minél hatékonyabb híradó eszközök létrehozása a cél. Gondoljunk a mobiltelefonra. Mindennapi beszédünk is sokat elárul a híradás jelentőségéről. Rutinszerű a kérdés: „Mi újság?”. Az a mondás is jól ismert: „Van egy jó és egy rossz hírem”. Nekünk igazi jó hírünk van: a földi létünkben kezdődő üdvösség örömhíre, az Evangélium. Erre utal Ferenc pápa is a közelmúltban megjelent könyve is.

McLuhan már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta az információközlés fejlődésének nagy formátumú hármas fokozatát. A szóbeli információ még az írás fölfedezése és alkalmazása mellett is nagy fölényben volt, egészen a könyvnyomtatás fölfedezéséig, amit aztán jelenünkben az elektronikus informatika térhódítása követett, első sorban a televízióval. Ez visszavetette az olvasás kultúráját, de az emberi beszéd nem veszítette el a jelentőségét, sem a családban, sem az iskolákban, de még a reklámok hadjáratában sem. A régi időkben kiemelt szerepet kapott az oktatásban a retorika, amelynek olyan kiváló mesterei voltak az Egyházban, mint Szent Ágoston. S erre ma is szüksége van, nemcsak az igehirdetőnek, hanem egy politikusnak is. Ami pedig az olvasás kultúráját illeti, az újságok változatlanul számíthatnak széles körű érdeklődésre.

Minket természetesen elsősorban az Evangélium hirdetésének szempontjából érint a „tömegtájékoztatás” fontossága. Ez azonban már nem a „tömeget” mint ilyet érint, hanem hívő közösségeket és az istenkeresőket. Az üdvösség történetében elsősorban a Törvényre és a próféták szavára gondolhatunk. Az Újszövetségben a tanító Jézust idézhetjük meg, a hegyi beszéddel. Hiszen abban az üdvösség jó hírét teszi közzé annak legilletékesebb hírhozója. Utalhatunk Péter apostol pünkösdi beszédeire. Szent Pál is sokat idézett megállapítása a szóbeli kommunikáció jelentőségét, az igehirdetést emeli ki: „A hit hallás útján terjed.”, olvasható a római levélben a 10.17 alatt

A szóbeli információ több évezredes múltja után azonban eljutottunk a képi információ szerepének és soha nem tapasztalt kitágulásának felismeréséig. Ennek előfutárai voltak a katakombák ábrázolásai, a középkorban forgatható szárnyas oltárok, majd a liturgia szerves részévé váló keresztút képei. A Keleti Egyház ikon- kultúrája pedig egészen különös szerepet kapott az evangelizációban.

A szóbeli és a képi informatika tehát nem zárja ki egymást, sokkal inkább összeköti. Elég ebből a szempontból a vallási elkötelezettségű újságot említeni. Az elektronikus civilizáció és kultúra persze foglalkoztatja a keresztény egyházakat is, az Evangélium jó hírének minél korszerűbb hirdetésével kapcsolatban. Ebben a világ fiai okosabbak a világosság fiainál. Nemcsak okosabbak, tehetősebbek is. Egyes filmjeiket akár számolatlanul is megismételik. Közmondássá lett, hogy „A tudás hatalom”. Ma ezt így mondhatnánk: „Az információközlés- hatalom”. Mi ebben hátrányos helyzetben vagyunk. Hiszen a rádiónélkülözhetetlen ugyan, de önmagában szóbeli információt képviseli.  Rászorul tehát a televízió képi informatikájára is. Elég Szent II. János Pál pápa ország látogatásait megidézni. Azt látni kell, hisz a képi jelenlét mélyebb ismereteket sugároz. Ugye a mély tengeri élővilág is többet mutat meg magából képi úton, mint csak elbeszélés alapján?

Egyházunkban jelszó lett az „evangelizáció”, s az nemcsak európai, de hazai vonatkozásban is felhívást intéz hozzánk az Evangélium jó hírének minél korszerűbb és hatékonyabb átadására, ami azzal válik igazán hatékonnyá, ha annak megélésével párosul.

(béel nyomán)

Vissza az újság tetejére

Sok vagy kevés a pap?

Júniusban vannak a papszentelések. Egy-két gondolat ennek kapcsán: Könnyen kimondjuk, hogy ma kevés a papok száma. S ebben van is igazság. De ha mélyebben megvizsgáljuk, hogy valójában mi is a pap feladata, akkor nem biztos, hogy kevesen vannak. Inkább az igazi papok hiánya mondatja azt, hogy kevés a pap.

A pap feladata mindig is az, hogy közvetítsen a természetes világ és a természetfeletti világ között. Ez minden vallásban közös. S ebben a pillanatban egy lépéssel visszaléptünk, hogy szélesebb összefüggésben lássuk a pap jelenlétét.

Nem a paptól függ a vallás, hanem a vallásoknak vannak papjai. S azt kell mondanunk, hogy amilyen a vallás, olyanok a papjai. Ha a vallás ismérveit nézzük, akkor egyáltalán nem vallástalan a mai ember. Ne mondjuk hitetlennek a mai embert! Nem olyan könnyű kisöpörni szívünkből Isten képét. Azt merem mondani, hogy nem is lehet. Hát ezért van annyiféle pótléka. Eszmék, termékek, bálványozott emberek, és végül, önmagát is állíthatja Isten helyébe az ember. Ma sokan teszik ezt.

És ennek a sokféle istenpótléknak megvannak a maga papjai. Mindenki papi szerepet tölt be, aki valamire rá akar venni másokat, pláne úgy, hogy arra tegye fel életét a másik. Aki hitet ad, bármilyen előjelű is ez a hit, papi szerepet tölt be.

Ezt a szemléletet kell a krisztusi áldozat fürdőjében tisztára mosni. Ezt üzenem minden újmisésnek, de elsősorban magamnak.

(Sánta János)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat 2014 májusában

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Azt mondd meg nekem, apu, hogy miért ragaszkodtok körömszakadtáig a házasság konzervatív felfogásához? Ez nagyon szép, eszmei dolog, csak a mai valóság egészen más – mondta egy fiatal lány édesapjának. — Te is tudod, hogy a megkötött házasságok nagyobb része felbomlik, pedig egyre kevesebb házasságot kötnek. Egyre kevesebb gyerek születik, azok jó része is házasságon kívül. Mindez azt bizonyítja, hogy az „eszményi házasság” nem felel meg a ma emberének. Jó, tudom, hogy nektek ez bevált, de ti kivételek vagytok. Annak a valószínűsége, hogy két ilyen ember találkozik, mint ti ketten, nagyon kicsi, semmiképpen nem általános jelenség. Nekem biztos nem lesz ilyen szerencsém, nem is számítok rá.

Idézzétek fel fiatalok fentihez hasonló kijelentéseit baráti, rokoni, ismerősi körből! Mi hathatott ezekre a fiatalokra?

A valóság fontosabb az eszménél – írja Ferenc pápa Evangelii Gaudium című apostoli buzdításában. „A valóság egyszerűen van, az eszmét kidolgozzuk. A kettő között állandó párbeszédnek kell folynia, nehogy az eszme elszakadjon a valóságtól. Veszedelmes dolog az üres szavak, képek és gondolatmenetek világában élni.” (EG 231) A valóság pedig az, amit a Biblia a maga nyelvén így fogalmaz meg: „Azt mondta az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.«” (Ter 2, 19). Erre a valóságra épül a házasság eszméje. A valóság az, hogy az ember egyedül nem képes kiteljesedni, szüksége van a másik emberre, aki segíti, aki hozzá illik, azaz akivel kiegészítik egymást. Minden korban és a föld minden részén az emberek arra vágytak, hogy legyen egy társuk, hogy megtalálják azt az egyet, az „igazit”, aki kiegészíti őket. Az emberiség történelme azt is igazolja, hogy azok a családok váltak a társadalmi és emberi fejlődés szilárd alapjaivá, amelyeket az „egy testté lett” (ld. Mt 19,3) emberpárok őszinte és önkéntes elhatározásból alapítottak. Azok az elméletek, amelyek a házasságot ki akarták iktatni a társadalom életéből, amelyek a családot csupán rosszul működő gazdasági egységként kezelték, sorra megbuktak, mert nem vették figyelembe a valóságot.

Mit tapasztaltok: kiknek az érdekében áll a házasság- és családellenes eszmék terjesztése? Kik a haszonélvezői annak, hogy a házasságok nem tartósak, hogy a társadalom elöregedik, hogy az emberi kapcsolatok meglazulnak?

„Az eszme – a kimunkált fogalmi rendszerek – feladata a valóság megragadása, megértése és irányítása” – írja Ferenc pápa (EG 232). A valóságtól elszakadt eszmék félrevezetik az embereket, az emberi méltóságnak meg nem felelő életvitelre késztetik őket. A tényeket figyelmen kívül hagyó eszmék nem tudnak visszahatni a valóságra, mert így nem alakulhat ki konstruktív párbeszéd az eszme és a valóság között. Így megakad a fejlődés, a tökéletesebb felé való haladás. A valóság az, hogy „Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette, férfinak és nőnek teremtette.” (Ter 1, 27) Vannak azonban elméletek, amelyek szerint a nemek nem velünk született adottságok, a nemekhez tartozó szerepeket a társadalom kényszeríti rá az egyes emberre. Ezen téveszmék nem csak elszakadnak a valóságtól, hanem megkísérlik azt manipulálni, amikor azt hirdetik, hogy ha a nemek okozta „rabságból” az embereket sikerül felszabadítani, akkor mindenki hatékonyabban tudja a társadalmat szolgálni.

A keresztény házasság-eszmény arra a tényre alapul, hogy a teremtő Isten képmása a házaspár: a férfi és a nő együtt. Nem pusztán a férfi, nem pusztán a nő, hanem ketten együtt, hiszen a kettő már egy test (Ter 2,24). A házastársi egységben a férfi és a nő a kölcsönös önátadásában és teljes, végleges életközösségében Isten és az Ő szeretete tükröződik vissza. Így részesednek a házastársak Isten teremtő munkájában, ez pedig a társadalom legmagasabb rendű szolgálata.

Mondjatok példát arra, hogy a valóságot és a tényeket figyelmen kívül hagyó eszmék szószólói megszavaztatják az e kérdésekben való döntésre nem felkészült testületeket tételeik igazolására! Ismertek-e áltudományos élet- és családellenes elméleteket? Hogyan léphetünk fel ezek ellen?

„A valóság az eszme felett áll” (EG 233). Vannak szószólói annak a téveszmének is, amely szerint a nők joga rendelkezni a bennük megfogant gyermek életéről és haláláról, azt állítják, hogy a születendő élet védelme ideologikus, sötétségbe borító és korszerűtlen nézet. A valóság az, hogy a legalapvetőbb emberi jog az élethez való jog, ez a jog pedig minden emberi lényt megillet élete minden helyzetében és fejlődése minden fázisában. A születendő gyermekek mindenki között a legvédtelenebbek és legártatlanabbak. Az anyaság feltételezi az apaságot, mégsem dönthet sem az apa, sem az anya, sem ketten együtt gyermekük életéről. Minden ember Isten teremtménye, akit Isten saját képmására teremtett, egyedül Ő rendelkezik élete felett. „Az ész önmagában elegendő minden emberi élet sérthetetlen értékének felismerésére, de ha hittel is nézzük, akkor az emberi személy minden megsértése Isten előtt bosszúért kiált és az ember Teremtőjének, Istennek is a megsértése.” (EG 213)

Mit tehetünk azoknak a nőknek az érdekében, akik olyan nehéz helyzetbe kerültek, hogy nem látják értelmét gyermekük világrahozatalának?

Tévedsz, kislányom – mondta édesapja lányának –, mikor azt mondod, hogy az eszményi házasság a ma emberének nem felel meg. Isten minden ember szívébe ültette a jó, a szép, az igaz és a szent utáni vágyat. Azok, akiknek élete valamiért kisiklott, tagadni igyekeznek az igazságot, a jó és a szép létezését, ezzel akarják igazolni kudarcaikat. Ezek az emberek szembe szállnak a valósággal, valótlanságokra épülő elméleteket találnak ki, ezeket sokszor szép jelszavak – szabadság, emberiesség, testvériség és hasonlók – mögé sorakoztatják fel, megtévesztve ezzel sokszor a jó szándékú embereket is. Ne higgy a hamis prófétáknak! Csak nézd meg, hogyan élnek ők: békesség, nyugalom, boldogság, virágzás veszi körül őket, vagy egymással szembefordulás, tülekedés, kíméletlenség, keserűség, kiábrándultság! És ne feledd: szüleid boldogsága sem véletlen szerencse műve. Hittünk abban, hogy Isten a saját képmására, a szeretetre teremtett minket, hogy az a hivatásunk, hogy szeressünk, s így visszatükrözzük Istent és az ő szeretetét. Azt kerestük, hogy hogyan tehetünk eleget hivatásunknak. Amikor találkoztunk, megértettük, hogy Isten egymásnak ajándékozott minket, nekünk is el kell magunkat ajándékoznunk. Ez a mi boldogságunk titka. Hiszem és tudom, hogy a szíved mélyén te is arra vágysz, hogy megtaláld hivatásod teljesítésének módját. Ne félj a hamis próféták okozta hangzavarban kimondani, hogy szeretetben akarsz élni, és szeretetből el akarod magadat ajándékozni. Csak te is akard, hidd és kérd Isten segítségét, meglátod, olyan „szerencséd” lesz, mint a szüleidnek!

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Vissza az újság tetejére

Köszöntő

Az érsekvadkerti egyházközség képviseletében szeretettel köszöntöm nálunk az első bérma-útja alkalmából.  Egyházközségünk számára mindig megtiszteltetés és ünnep, ha hozzá püspöke látogat.

A mai vasárnap, amikor püspök atyánk kegyelem közvetítő közreműködésével 20 fiatalunk részesült a bérmálás szentségében, feladatot is jelentő nagy ünnepünkké vált. Feladat adva van. Imádkozzunk a most megbérmáltakért, hogy a bennük szunnyadó hit tüze lángra lobbanjon bennük, és az első pünkösd csodáját követve, ezreket hozzon Isten közelébe, akár az internet  elhasználásával úgy, hogy nem a való világnak, hanem az Istennek történő megfelelés lebeg a szemük és a szemünk előtt.

Köszönjük püspök atyának az egyházközségünkön keresztül Egyházunkat felemelni szándékozó szolgálatát. Ennek folytatásához kívánunk sok kegyelmet és jó egészséget. Isten hozta hozzánk! Isten kísérje további szolgálatában!

Május 18-án, a tízórai nagymise keretében,Varga Lajos püspök atyánk az alábbi testvéreinket részesítette a bérmálás szentségében:  Antal Balázs, Beluczki Tamás (Pusztaberki), Bozsonyík János, Czinege Lilla, Csalár Patrik, Csari Gyöngyvér, Dósa Márton, Fábián Anita, Fábián Balázs, Halaj Balázs, Hegedűs Áron, Jakubecz Martin, Kakas Lili, Kovács János, Kovács Júlia, Laczó András, Szemerlák Benjámin, Szrenka Ágoston, Temela Fanni és Záhorszki Zsuzsanna.

(emjé-kájé)

Életige

Evangélium mindennap

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani azt a magyarázatot, amelyet Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója havonta a Biblia egy-egy mondatához fűzött, s amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

 

„…Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20)

Pál így buzdítja a korintusiakat abban a részben, mely az egész Evangélium szívét alkotó nagy örömhír közlése után következik: Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal (vö. 2Kor 5,19).

Fia kereszthalálával Isten végső tanújelét adta irántunk való határtalan szeretetének. Krisztus keresztje által kiengesztelt bennünket Önmagával.

Hitünknek ez az alapigazsága ma is teljesen aktuális. Ez az a kinyilatkoztatás, melyre az egész emberiség vár; igen, Isten mindenkihez közel van szeretetével, és szenvedélyesen szeret minden embert. A világnak szüksége van erre az örömhírre, de csak akkor tudjuk átadni, ha előbb újra meg újra elismételjük magunknak egészen addig menően, hogy átérezzük: körülölel bennünket ez a szeretet, akkor is, amikor éppen az ellenkezőjét gondolnánk.

 

„…Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!”

Az Isten szeretetébe vetett hit azonban nem maradhat kinek-kinek benső ügye, amint azt Pál is hangsúlyozza: Isten ránk bízta, hogy másokat is kiengeszteljünk Vele (vö. 2Kor 5,18), s nagy felelősséget ébresztett minden keresztényben, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről teremtményei iránt. S hogy hogyan?
Egész viselkedésünknek hitelessé kell tennie azt az igazságot, amit hirdetünk. Jézus világosan megmondta, hogy mielőtt ajándékunkat az oltárra vinnénk, ki kell békülnünk azzal a felebarátunkkal, akinek valami panasza van ellenünk (vö. Mt 5,23-24).

S ez mindenekelőtt közösségeinken – családjainkon, csoportjainkon, társaságainkon, egyházainkon – belül érvényes. Az a hivatásunk ugyanis, hogy ledöntsünk minden falat, ami akadályozza az egyének és a népek között az egyetértést.

[…]

„…Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!”

„Krisztus nevében” azt jelenti: az Ő helyetteseként lépjünk Krisztus nyomdokaiba; éljünk Vele; éljünk úgy, mint Ő, és szeressük egymást, amint Ő szeretett bennünket! Ne közösítsünk ki senkit, és tegyük félre az előítéleteket! Legyünk nyitottak arra, hogy befogadjuk és értékeljük felebarátaink pozitívumait, legyünk készek az életünket is adni egymásért! Ez Jézus legfőbb parancsa, a keresztények ismertetőjegye, mely ma ugyanúgy érvényes, mint Jézus első követőinek korában.
Ezt az igét élni azt jelenti, hogy békességszerzővé válunk.

Így minden gesztusunk, minden szavunk, minden tettünk, melyet szeretet itat át, olyan lesz, mint Jézusé.

Hozzá hasonlóan az öröm, a remény, az egyetértés és a béke hordozói, vagyis annak a világnak az előhírnökei leszünk, mely kiengesztelődött Istennel (vö. 2Kor 5,19), s melyre minden teremtmény vár.

 
Chiara Lubich
Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Kozmopolisz

Pünkösdi gondolatok

Szemünk láttára épül fel a Kozmopolisz, a világváros, mely tele felhőkarcolókkal, plázákkal, többsávos sztrádákkal. minden épület nagyjából ugyanolyan lesz, az utcák sakktáblaszerűen vannak megtervezve, mindenütt ugyanolyan ételeket kínálnak a gyorséttermek, és mindenki ugyanazokat a sorozatokat nézi, ugyanazokat az újságokat és könyveket olvassa. Kozmopolisz amerikai mintára épül. A régi városok lassan összeérnek. Ahogyan Japán átvette ezt a mintát, úgy veszi át Oroszország, Kína, India, de még az arab országok is. Kiépült a kommunikációs világháló, az internet, és lényegében itt van, működik a világnyelv, az angol, kicsit lepusztítva és új helyi dialektusokra bomolva, de az egyszerű érintkezésekhez elég ennyi is. És ráadásul mindezt nem egy fennkölt eszme mozgatja, ó, nem, nem a demokrácia, hanem a pénz. Mindennek ára van, az egyes ember is be van árazva, a többség munkabére által, a kivételezettek pedig nyíltan árucikké váltak, mint a filmszínészek vagy labdarúgók. Az utóbbiakat sok millió euróért adják-veszik, amikor másik klubhoz igazolnak, rögtön új állampolgárságot is adva mellé. Mindegy is, hiszen a Kozmopoliszban már nincsenek államok, nemzetek, legfeljebb helyi parlamentek, helytartók, akiknek egyetlen feladata a Központ törvényeinek elfogadtatása és betartatása, na meg a legfontosabb: az adók kiszabása és behajtása. Kedves barátom, Czakó Gábor a Keresztény Életben is sokszor megfogalmazta már, hogy Gazdaságkorban élünk, melyben időnként kitör a válság, mely a közgazdászok szerint törvényszerű és ciklikusan visszatér. A bankoknak elfogy a tőkéje, az államok „feltőkésítik a bankokat”, melyek aztán tovább hiteleznek akkor, ha eljön a várva várt fellendülés. A Kozmopoliszban önszabályozó kapitalizmus van, melynek legfőbb intézménye a tőzsde, egyetlen törvényes vallása pedig az aranyborjú határtalan imádása.

Ebből az új világból Isten és a nem látható világ egyre inkább kiszorul. Az új materializmusnak az anyagon kívül nincs másra szüksége: a szellem, a lélek egyre kevesebb embert érdekel ebben az új pogányságban, mely erőszakosabb és pusztítóbb a régieknél. Egyre több ember hiszi el (erre is nevelik, ebben nő fel), hogy csupán egy viszonylagosan sikeres állatfaj az emberiség, melynek egyetlen megkülönböztető vonása, hogy képes beszélni. És lám, Kozmopoliszban mindenki beszél, mintha a mobiltelefon a füléhez nőtt volna. Azt is folytonosan közölni kívánja mindenki a többiekkel, hogy nincs közlendője.

A vallástalan Európa mostani uniója is ezt a Kozmopoliszt építgeti, és elvárja új tagjaitól, hogy ehhez a világhoz „zárkózzanak fel”, ha ugyan valaha is képesek lesznek rá. (Aligha.) Fontos konferenciákat tartanak a fenntartható fejlődésről, a klímaváltozás megakadályozásáról, a kék bolygó megmentéséről, a káros anyagok kibocsátásának tilalmáról, ám az Anyag uralma alatt minden káros anyaggá válik.

A hívő emberek jól tudják, hogy Kozmopolisz, az élőhalottak városa ugyanúgy nem épülhet fel soha, ahogyan Bábel tornya sem dicsekedhetett ezzel. Az Anyag megcsúfolta a szellemet, a lelket, de sohasem lehet úr felette. Az emberek kisebbik, de értelmesebb és jobbik része ezt tudja, vagy legalább sejti. Az inga visszalendül nemsokára, és a Léleknek kell mindent újrakezdenie, ahogyan kétezer évvel ezelőtt, amikor kiáradt ránk a Vigasztaló.

(szszp nyomán)

Vissza az újság tetejére

Május

„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt” -  szüremlik be szobámba az édesbús melódia a szomszédos iskolából. A juharfák friss-zöld lombján át nem látom ugyan, de elképzelem őket ünneplőbe öltözve, megbicsakló mosollyal és bepárásodott szemmel. Összeszorul a szívem. Eszembe jut az utolsó osztályfőnöki óránk, amikor sötét öltönyben, ádámcsutkát szorító nyakkendőben ott szorongtunk a padokban, s utoljára hallgattuk Szíjjártó tanár úr el-elcsukló hangját. Elmondta, hogy milyen rosszak voltunk, eleven csibészek, de szívesen elviselné még legalább négy évig a rosszalkodásainkat. Amúgy meg jó eszű, kedves gyerekek vagyunk. Ő pedig – Isten nyugosztalja! – igazán jó tanár volt, szelíd, béketűrő és megbocsátó.

Felnőttesdit játszó kamaszok könnyeinket nyeldekelve vonultunk ki az addig börtöncellának tekintett osztályteremből. „A mi időnk lejárt!” Minden május elhozza a maga elérzékenyülését, a maga -titkolt- könnyeit.

Május. Virágoktól habos fák újzöld fű, lombok dús kontya, aranymíves köszörűjeként fel- elzúgó darazsak, legyek. Orgona- és gyöngyvirágillat. Emlékeket ébreszt. Gyerekkoromban kiszaladtam az erdőbe, a Nyúzóba gyöngyvirágot szedni édesanyámnak anyák napjára. A gyöngyvirágot messziről elárulja átható illata, ezért könnyű rátalálni, hiába rejtőzködik el dús levelei alá. Most orgonát vittem édesanyámnak anyák napjára lányomék arnóti kertjéből. De most már a mályi temetőbe. Ő már nem érezheti a virág illatát, a virág most már csak nekem fontos, nekem számít. A tavaszi napfényben szikrázik a sírkő, a közeli fán feketerigó fújja önfeledten. Közhely: minden tél után tavasz jön. Szívszakadva várjuk mindig. Nézem, sőt megsimogatom a sírkövön a feliratot, s arra gondolok, a két kopár évszám közé szorult élet nem volt hiábavaló, s édesanyám nem méltatlankodott, amikor magához szólította a Teremtő. „Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt.”

(fecske)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. június 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Sajnos az esős idő Balassagyarmatra tette át a XI. Nemzetközi focitorna meccseinek helyszínét május 17-én, melyre két erdélyi (Gyergyószentmiklós, Székelykeresztúr), egy felvidék (Ipolyszakállos), egy budapesti (Viziváros), egy csehországi csapat nevezett a rendező érsekvadkertiek mellett. A győztes csehországi Zsdár játékosainak ezúton is gratulálunk. Kijár a gratuláció minden induló csapatnak, élükön a harmadik helyen végzett Érsekvadkertnek is, akik emlékezetes, kulturális műsorral egybekötött díjátadót is szervezett a Közösségi házban, melynek díjátadói között a Nemzetközi Kolping Szövetség főprézese, Msg. Ottmar Dillenburg atya és Gregor Federhen kelet-európai referens is jelen voltak.

Június 27-én tervezzük, hogy a Váci Egyházmegyei találkozóra elmegyünk. Mint tudjuk ez Dunavarsányban lesz, és szervezői között az ottani Kolpig Család is szerepel. Tiszteljük meg őket jelenlétünkkel! Bővebb információ a vasárnapi összejövetelek alkalmával szerezhető.

Következő borestünk tervezett időpontja 2014.06.28. Napirendre most az illatos borok kerülnek.


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Áprilisban két alkalommal is volt képviselő testületi ülés. Az április 15-i rendkívüli ülés tárgya a Petőfi Sándor Általános Iskola munkavédelmi ellenőrzésének elemzése volt. Az ellenőrzés a félbe maradt beruházás - futópálya a műfű körül és a félkész lábtenisz pálya - balesetveszélyes voltának elhárítása volt, melyre tett lépéseink nyomai már láthatóak.

Április 29-én pedig az alábbi napirendi pontokban született döntés: Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendelet végleges formájának megalkotása, zárszámadási rendeletalkotás.  Házasságkötési rendelet módosítása. Belső ellenőri jelentés tárgyalása, elfogadása.  Közbeszerzési terv módosítása az új jogszabályok beépítésével, a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása. Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás és SZMSZ módosítás. Döntés született a gyermekorvosi rendelő havi egy alkalommal történő, ortopéd szakrendelés célú bérbeadásáról, és beneveztünk a 2014-2015 nevelési évre az óvodai tejprogramra is. Határozat született Renault kisbuszunk bérbe adásának lehetőségéről és az ide vonatkozó bérleti díjról.

Egyebekben  tájékoztatást kaptunk az Önhiki elszámolásról, a térfigyelő rendszer bővítési lehetőségéről, a napelemes pályázatunk kiviteli szakaszba lépéséről, a védőnői szolgálat épület- beruházásának részátadásáról, a volt szeméttelepünk rekultivációjának májusi kezdéséről és az út-  és járdaépítési lehetőségekről.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


1./ Június 22-ÉN LESZ AZ Oltáriszentség nagy ünnepe: Úrnapja, a fél 10-es szentmise körmenettel. (Pusztaberkiben du. 5 órakor)

2./ A Papszentelés a Váci Székesegyházban június 21-én, szombaton 10 órakor lesz.

3./ A Váci Egyházmegyei Találkozó jún. 28-29-én lesz  DUNAVARSÁNYBAN. A program a hirdetőtáblán tanulmányozható.


KERESZTELÉSEK:

       
            8./ Farkas Amíra,Mária (Farkas Zoltán – Lakatos Vera)

            9./ Virág Ádám Brendon (Virág Ádám- Virág Barbara)

10./ Kovács Bálint (Kovács Róbert – Dömötör Krisztina)

            11./ Fábián Dávid (Fábián Gábor – Papp Judit)

            12./ Pusztaberki: Kuris Réka, Rita (Kuris Roland – Zsiga Judit)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

       
            1. Márc. 13: Hotzi János – Brezniczki Erzsébet

            2. Ápr. 26. Dósa Gábor – Zsembe Erika

            3. Máj. 17: Oravecz Tamás – Csillag Orsolya

            4. Máj. 24: Szabó László – Erdős Judit

            5. Máj. 24: Konopás László - Kristók Mária

HALOTTAINK:

14./ Szabó Ignác (1950)

15. Saját Jánosné, szül. Gubik Erzsébet (1925)

16. Szabó Istvánné, szül: Szabó Mária (1930)

17. Kristály Mihályné, szül: Gyurkovics Rozália (1934)

18. Pap Ádám (1984)

19. Vitéz István (1924) 

20. Híves Józsefné, szül. Erdős Margit (1931)

21. Márton Józsefné, szül. Szabó Mária (1920)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. vasárnap   - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

6. péntek        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, bátyja János, József, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Hálából élő családért

7. szombat     - Konopás Jánosné Csernák Margit (6. évforduló), szülei, testvére, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kovács Ignác (erdész), élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik, testvéreik és Nagy Ignác

8. vasárnap   - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szülők, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

9. hétfő           - Boda Iván, felesége Pistyúr Mária, szülők és a család elhunyt tagjaiért

10. kedd         - Palánki és Hotzi család halottaiért

11. szerda      -

12. csütörtök -

13. péntek     - Halaj Gyuláné Antal Margit és szülei

14. szombat   - Zsiga Gyula, felesége Szabó Mária, lányuk és vejeik

                        - Brozsek Károly, felesége Berta Margit

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

15. vasárnap - Molnár, Kaba és Kristók család élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács László, szülei, fia, Kácsor Dezső, felesége Kordics Veronika, szüleik, testvéreik

                        - Szarvas Józsefné Kocsis Margit, veje Vitéz János, valamint Szarvas, Vitéz és Pistyúr család halottaiért

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Fábián Ferenc, szülei és hozzátartozók

20. péntek     - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

21. szombat   - Holman József, Holman és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Varga Gergely, felesége Péter Anna, szüleik, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok, unokájuk János és Ferenc

22. vasárnap - Jelen János 3. évforduló és hozzátartozók

23. hétfő        - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     -

28. szombat   - Szabó Péter Pál, Erdélyi Béla, felesége, élő és elhunyt hozzátartozók

29. vasárnap - Koza János 15. évforduló, szülei és testvére

                        - Pásztor János, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Rith József, felesége Sztrecskó Sarolta, lányuk Veronika, Rith és Sztrecskó család elhunyt tagjaiért

30. hétfő        -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre