Vadkerti harangok
2013. november


Virrasztás
Szentmiseszándékok
Múltunkkal a jövőnkkért
Egyetlen királyunk
Gyújtsunk isteni fényeket!
Zsinati hírek
Borest 2013.október
Meghívó
Szentatya üzenetei I.
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Hirdetés
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Virrasztás


A virrasztás szép magyar szó, a virradatból származik. A virrasztás tehát a virradatra való várakozás, a sötétségben a világosság reménye. Adventi időszakban egyre rövidebbek a nappalok, a Világosság Fiai egyre szomjasabbak a fényre. Az egyházi év kezdetén és a naptári év végén vegyes érzelmek kavarognak bennünk, a születés előtt vagyunk megint, ugyanakkor me3gint egy éves számadással tartozunk önmagunknak, családunknak, nemzetünknek. Ezért keseredés ez az időszak legtöbbünk számára: mit kezdtünk a ránk bízott talentumokkal, jó munkát végeztünk-e az Úr szőlőjében.

A bibliából tudjuk, hogy boldog, aki virraszt, hogy türelmet tanúsítunk, amikor virrasztunk, és ha tudnánk, mikor jön a világvége, bizonyára virrasztanánk. erre is emlékszünk, hogy Jézus hiába kérte tanítványait, maradjanak ott és virrasszanak. ők bizony mind elaludtak. Korholta is őket a Mester: „Még egy órát sem tudtok virrasztani”.

Az ébren töltött éjszakák közül talán a legszomorúbb a halott melletti virrasztás, bár már az a szép népszokás egyre ritkább, hisz ma legtöbb ember kórházban hal meg, ismeretlen emberek között, magányosan. Az önkéntes ébrenlét, az álmosság leküzdése nagy akaraterőt igényel, ám az is igaz, hogy egyre több ember küzd krónikus álmatlansággal, a különböző gyógyszerek közül talán az altató a legelterjedtebb. Ideges, zaklatott, állandóan változó világunkban az élet is elrohan mellettünk, miközben mi is rohanunk mindennapi gondjaink megoldása vagy enyhése céljából.

Ugyanilyen szép szó a latin vigília is, emlékeket ébreszt és az éberség biztonságát sugározza: nem törhetnek ránk álmunkban a Sötétség Fiai. A keresztény közösségek még ragaszkodnak a hagyományokhoz, a hajnali misék, a roráték megint egyre több embert vonzanak bensőséges hangulatukkal és a korai kelés önkéntes áldozatával. Prohászka Ottokár adventi elmélkedésében sejtelmes időnek nevezi ezt a várakozást:  „várakozunk, reménykedünk, szemünk az örök világosság kapuján függ… Jöjj el, Úr Jézus”. A rorátét régen aranyos vagy angyali misének is nevezték, és érdekes módon csak az egykori Osztrák- Magyar Monarchia országaiban honosodott meg ez a szép szokás. Bűnbánatra és lelki összeszedettségre alkalmas ez a nagy készülődés: „harmatozzatok égi magasok”!

A Mikulásból hiába próbáltak Télapót faragni, a karácsonyból pedig fenyőünnepet: a karácsonyi áhítatot sem sikerült megtörni a plázák reklámjaival és üzleti fogásaival. Az emberiség sok görbe utat bejárt, sok zsákutcába tévedt, de a karácsony szent ünnepéről nem tudott és nem is akart megfeledkezni, sőt még a nem keresztény vallásúak vagy az ateisták is többnyire megtartják ezt az ünnepet, mert nélküle nemcsak ők, hanem gyermekeik is szegényebbek lennének.

Hazánk, Európa és egész civilizációnk és kultúránk mély válságba jutott, nemcsak anyagi, pénzügyi, gazdasági válságba, hanem lelkibe, szellemibe és erkölcsibe. Nem tudunk virrasztani, nem tudunk éberen várakozni, elaltatott bennünket az anyagi jólét vagy annak vágya, kísértése. Csak az a nemzet tud majd talpra állni, amelyben erős a hit, a remény, az egymás iránti felelősség és szeretet. És akkor harmatoznak majd az egek az emberek szívében, megújult templomunk vonzáskörzetében, egyházunkban és hazánkban.

(szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Múlttunkkal a jövőnkért

A címként szereplő gondolat jegyében, október 26.-án 10 órakor a belvárosi plébániatemplomban kezdődő szentmisével vette kezdetét a boldog Kolping Adolf 200. születésnapjára emlékező ünnepség. Hogy a távollévők se maradjanak ki az eseményen hallottakból, röviden összefoglalom a nap eseményeit.

A romhányiakkal közös csapatunk már negyed 10-re a helyszínre érkezett. Már messziről hallottuk az Érsekvadkerten is fellépett kaposvári diákok rézfúvós együttesének térzenéjét. A súlyos hangszerekből áradó lágy dallamok mindannyiunkat ráhangoltak e jubileum méltó megünneplésére. Alig fél óra alatt megtelt a templom előtti tér ünneplő emberekkel, a felsorakozott 35 zászló pedig jelezte a világ felé hovatartozásunkat.

A szentmise elején, amit Alberto Bottari de Castello nuncius úr celebrált több püspök és prézes atya közreműködésével, Kövesi Ferenc atya, országos prézesünk szólt az ünneplőkhöz. Szavaiból kicsengett II. János Pál pápa 1991 X.27.-i Kolping atyánk boldoggá avatási beszéde, miszerint a bicentenáriumát ünneplő Kolping atya az égből tájékozódott, miközben mindkét lábbal a földön állt. A világban volt ugyan, de nem a világból való volt, aki imádkozva dolgozott és dolgozva imádkozott. A tettek misztikusa lett, ezért emelte őt egyházunk az oltár tiszteletére. Nehéz időben közösségeket alkotott, melynek alapjai ma is aktuálisak. Ezt a közösséget nekünk is ápolni és felelősséggel vállalni kell ma is, hisz a mások szolgálatát, a szolidaritást, a mindenben jobbá válást tűzte zászlajára, ami ma is felemelkedésünk záloga.

A boldogok és a szentek viszonyítási pontok életünkben, mondta a nuncius úr szentbeszédének bevezető mondataként. Ilyen a napokban Budapesten boldoggá avatott Sándor István, de ilyen a 200 éve született Kolping atya is. Más korban, ám mindketten az ifjúságnak szentelték életüket. Kolping atya csak 52 évet élt, ám a másfél évszázada történt magvetése sikerült, hisz szinte a világ minden táján családegyesületként működnek közösségei, melyre nagy szüksége van világunknak.

A szentmise végén a papság koszorút helyezett el a templom belső falán található emléktáblán, amely Kolping atya 1856. .májusi itt jártáról és az első magyarországi legényegylet megalakulásáról tanúskodik. Míg a koszorú a helyére került, zengett a templom a Boldogasszony anyánk énektől.

A szentmisét követően a zászlók sorfala között a fúvósok zenéje mellet, a délutáni programok színhelyére, a szomszédos Piarista központba mentünk, ahol elsőként Lachegyi László elnökúr köszöntötte az ünneplőket, fölelevenítve az utolsó 20 év főbb eseményeit.

Másodikként dr Bánhidi Vajk, aki Kolping Adolf életét kutatja munkássága kapcsán, rövid előadásában kiemelte azt, hogy ez a mozgalom az ipari forradalom idején indult. Ugyanazon a májusi napon indult el, mint a marxi szocializmus. Hogy melyik lett életképesebb, döntse el mindenki a tények alapján. Kolping vallotta, hogy az elkötelezett keresztények, akik szolidárisan érzékenyek és nem mentesek a modern polgári gondolkodástól és vallásosságukat a gyakorlati életben élik meg, a valódi jólét letéteményesei. A valódi jólét pedig csak az igazságra épülhet, ahol az etika és jog ikertestvér!

Seregély érsek űr következett a felszólalók sorában. Így, koránál fogva már hazafelé tartva, bátran jelezte azt, hogy ő sosem volt a mozgalom tagja, de a most ünnepelt paptestvérünk szellemisége nagyon megérintette őt. „Isten áldja a tisztes ipart!” Sokat mond ez a mondat számára, s kell, hogy mondjon számunkra is annak tisztes „keresztényi” volta végett. Hiszen láthatjuk hogyan tették tönkre a magyar munka becsületét a látszateredmények követelésével, elismerésével. Ne csodálkozzunk hát, hogy ide süllyedtünk! Vissza kell hát térni gyökereinkhez, a hithez, a hittel végzett építő tevékenységhez, ha jövőt akarunk. Munka – család- közélet Isten nélkül nem létezik. Itt az idő a cselekvésre!

Az érsek atyát Hölvényi György államtitkár úr követte a szólásra emelkedők között. Mondandójában kiemelte azt, hogy a hitből táplálkozó közösségeknek- bár azok hagyományainak ívét a letűnt korok megtörték- nagy feladata van a társadalom megújításában. Kolping szellemiségéből a hitelesség sugárzik, ahol a család a legfontosabb egység. A családból építkezik Egyház és társadalom. Ha a családok nem működnek jól, nem lesz előre lépés sem itthon, sem a nagyvilágban. Ezt ismerték fel egyre többen a közéletben, ennek szellemében próbálnak politikai döntéseket hozni, átlépve holmi szobordöntögetők pótcselekvései felett.

Az emlékülés záró szavait a nemzetközi Kolping Szövetség és az Augsburgi Egyházmegye képviselőitől hallhattuk. Igaz barátokká lettünk mi németek és magyarok Jóban, rosszban egymás mellett kitartunk, amit jól tükröz a MKSZ és az Augsburgi Egyházmegye több mint 20 éves kapcsolata is. Az idők jelei mindig megmutatták azt, hogy mit kell tennünk. Ma azt mutatják, hogy evangéliumi alapú, szociálisan érzékenyebb társadalmat kell építenünk úgy, hogy ne hagyjuk elfoglalni magunkat az EU által, megmaradva továbbra is büszke magyarnak.

A kulturális programot a szekszárdi Katolikus Kolping Szakiskola diákjainak az ünnepelt életét bemutató elődadása nyitotta meg, míg zárszóként Sillye Jenő és barátaival közösen énekeltünk, búcsúztunk, eljöttünk azzal a szándékkal, hogy egy új világot, szebb jövőt építünk azzal, hogy Kolping művén dolgozunk és összetartozunk.

Bp-Évad, 2013.10.26. emjé-kájé

Vissza az újság tetejére

Egyetlen királyunk

Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepli Egyházunk. Annak érdekében, hogy helyesen értelmezzük Krisztus királyságát és uralmát, idézzünk fel néhány jelenetet az ő életéből!  Nyilvános működését megelőzően pusztai tartózkodása idején a sátán három alkalommal is megkísértette Jézust, s ezek közül az egyik arra irányult, hogy fogadja el az általa felkínált hatalmat. Jézus egyértelműen elutasítja ezt, hiszen ő magától a mennyei Atyától kapja hatalmát. A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek erőszakkal királlyá akarják Jézust tenni, de ő nem engedi ezt. A nép szándéka mögött az állt, hogy a messiás-királyt vélték felfedezni személyében, aki a Mózes idejében, a pusztai vándorlás korában történt manna-csodát megismételve kenyeret adott az embereknek.  Jézus viszont nem akar ilyen király lenni, messiási uralkodása is egészen más természetű, ezért inkább „visszavonult  a  hegyre, egészen  egyedül”  (Jn6,15). A jeruzsálemi bevonuláskor már nem utasítja vissza azt, hogy a nép királyként tiszteli, és Pilátustól is elfogadja, hogy királynak nevezi, miként ezt a mai evangéliumban olvassuk, ugyanakkor jelzi, hogy uralma, királysága egészen más, mint amire a római helytartó gondol.

Ha Jézus nem fogadja el a kísértő által felkínált uralmat, és ha ő nem olyan király, mint amilyet a nép szeretne, vagy amit Pilátus gondol, akkor milyen királyság  az  övé? Így szoktuk mondani: Jézus Isten országának királya, a szívünk királya, életünk királya. Ha megnézzük, hogy mi a közös pont ezekben a kifejezésekben, akkor odaérünk a Golgotához, a kereszthez és megértjük, hogy Jézus a kereszt királya, királyi hatalmának teljessége és uralmának mibenléte a kereszten mutatkozik meg. Pilátus később ezt íratja a keresztre: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Mi tudjuk, hogy többről van itt szó, minden ember királya áldozta fel életét a kereszten. A kereszten is és a feltámadásban is halhatatlan királyként mutatkozik meg Jézus, aki képes minden embernek örök életet adni. Ez nem csupán ígéret az ő részéről, hanem valóban ő az örök élet ajándékozója, az üdvözítő Isten. Nem uralkodni akar rajtunk, hanem az üdvösségre szeretne elvezetni minden embert. Keresztútja királyi út, a megdicsőüléshez és földi küldetésének beteljesedéséhez vezető út. Ha hiszünk benne és parancsai szerint élünk, életünk keresztútja, kereszthordozása a végső megdicsőülésre vezet.

A Pilátus ítélőszéke előtt álló Krisztus eszünkbe juttatja, hogy ő lesz az utolsó ítélet királya. Egyszer majd mindannyiunknak elé kell állnunk, hogy számot adjunk életünk napjairól,  tetteiről. Az Úr könyörtelen ítéletet kapott az emberektől, Pilátus az emberi kényszer hatására  kimondta  a halálos ítéletet. Mire számíthat az utolsó ítéleten az Isten Fiát elítélő

ember? Igazságosságra és irgalomra. Emberileg talán összeegyeztethetetlennek tartjuk e tulajdonságokat, de Isten tud egyszerre igazságos és irgalmas lenni. Csupán könyörületére számítva  ne  legyünk könnyelműek! Csak az igazságra számítva pedig ne essünk kétségbe bűneink miatt, hiszen Isten megbocsátó!

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Gyújtsunk isteni fényeket!

Nagyon nagy bajok vannak nemcsak hazánkban, de a világon is igen sok helyen. Én kis szentjánosbogárként hivatásomnak érzem, hogy azon fórumokon, ahová az Úr állított, isteni fényeket gyújtsak.

Nem szabad, hogy elvesszenek legjobbjaink e gyilkos harc alatt! Egy titkos hangot idézek a romhalmazzá lett fiataloknak, egyéneknek, az öngyilkos jelölteknek: Te szegény áldozat! Kaptál képességeket. Dolgozhattál volna, tanulhattál volna, jót, szépet beszélhettél volna, írhattál volna. Lehettél volna pap, kedvesnővér, szentségi házasságban é1ő sok drága gyermekkel - és te utcalány, utcafiú, drogos, csavargó lettél.

Nem adták meg neked az istenismeretet, az erkölcs KRESZ-szabályait, a Tízparancsot, sőt gúny tárgyává tették és teszik előtted. Aztán életunt, depressziós lettél és leszel.

Sajnos ez az irány hazánkban is. Hetente látom, találkozom az áldozatokkal.

Mit tegyünk?

Válasszunk jól és jókat!

Nem lehet egyetlen szempont, hogy hány kilométer utat épít valaki: hetet vagy négyszázhetet, ha közben összedönti a Messiás házát! A belső értékrendet is kell figyelni!

Egy ember mindig úgy vett könyveket, hogy lemérte a polc magasságát, külön figyelte a borító színeit. A belső tartalom szinte nem is érdekelte.

Ébredj végre, magyar!

Azt számolgatod, hogy ki ad több pénzt? Az is szükséges. De nem veszed észre, hogy egyre inkább kiölődik magyarságod és kereszténységed önazonossága?

Már nem igényeled Jézust, Aki a lelkiismereti szabadság egyetlen biztosítéka?

Neked elég az olyan személy és vezetőség, amely felcseréli a magyarságot a kozmopolitizmussal? Szállj síkra, hogy az erkölcsök ne zülljenek, ne zuhanjanak a szabadelvűségbe!

Eszmélj már fel, te szegény magyar! Igényeld, hogy hiteles ember legyen férjed, feleséged! Igényeld, hogy erkölcsi és világnézeti példakép legyen, aki majd irányít! Nem pedig házasságot nem kötő, összevissza szédelgő, gyermekeket felelőtlenül nemző vagy foganó némber.

Magyar testvérem! Ó mondd, te kit választanál?

Kerényi Lajos: Mondom néktek... III.

Vissza az újság tetejére

Zsinat hírek

2013.november 14.-én újabb témakört tárgyalt az esperesi kerületünk az egyházmegyei zsinat keretében. Most a házasság, család témakörre került megvitatásra Nagyorosziban. A Szentlélek segítségül hívását követően a témakör rövid felvezetésére került sor, majd 8 csoport megalakítása következett, akik az alábbi témakörökben fejtették ki véleményüket. Egyébként a téma fontosságát az is jelzi, hogy jövő tavasszal a Ferenc pápánk által összehívott szinódus is ezt tárgyalja Rómában. Témakörök címszavakban:

1. Az élet védelme a fogantatástól a halálig, érintve benne a gyermekvállalást és az eutanáziát is.

2. Családi életre nevelés a szülők, a családi közösségek, az iskola és a plébánia szemszögéből.

3. Felkészítés a szentségi házasságra a jegyes oktatástól a már együtt élők házasság rendezéséig.

4. Házasság ápolás, a házaspárokkal történő foglalkozás, különösen a krízis helyzetbe jutottakkal.

5. Érték áramlása a generációk között a családban és a közösségekben.

6. Család és Egyház, családos közösségek, belefoglalva a rászoruló nehézségekkel küszködő családok segítését is.

7. Különleges élet állapotban lévők, özvegyek, elváltak, együtt élők, csonka családok közösségben otthonra találásának elősegítése.

8. Család, nemzet, társadalom, benne a családok mai általános helyzete, közgondolkodás a családról, lakáshoz való jog, a médiák befolyásoló szerepe és a más népcsoportokhoz tartozó viszonyunk.

A csoportok alkalmi vezetők koordinálásával több mint egy órát beszélgettek, vitatkoztak saját csoportjuk témájáról, amiről a csoport vezető jegyzetet készített. A kiscsoportos foglalkozás után ismét a nagyterem lett a zsinatunk színhelye, ahol minden csoportvezető elmondta a náluk elhangzott véleményeket, megfogalmazott gondolatokat. Ezek közül közölnék most néhányat, felhívva a figyelmet arra, hogy az elhangzottak teljes terjedelemben olvashatók lesznek a zsinat után megjelenő dokumentumban.

Ha „betegek” a társadalmat építő családok, beteggé lesz maga a társadalom is. Ezért nem mondhatunk le a családok neveléséről,amit nem másoktól kell várni, hanem első sorban nekünk kell ebben lépni. Sosem az én, hanem a TE boldogsága a fontos. Ez csak a Jézus által mutatott önzetlen szeretet megélésével tud valóvá válni..

A gyermekek nevelését már a fogantatástól kezdve végeznünk kell egy életen át. Ez szülői feladat. Csak is erre tud építeni iskola és Egyház. Nagyon fontos a szülői életpélda. Nem elküldöm a gyermeket templomba vagy rokonlátogatásra, hanem együtt megyünk el oda.

Sok házasság meg sem köttetik, csak úgy összebútoroznak. Minek a papír, mondják egyre többen és egyre hangosabban. Ők a „kútba ugrók csapata”,akik szírén hangon kiabálják azt, hogy milyen jó a kúti állapot. Maradjunk inkább a felszínen, ahol változik az időjárás. Van hideg és meleg, vihar és napsütés, melyben erőforrás a tanúk előtt kimondott holtomiglan- holtáiglan.

Kevés a gyermek. Fogy nemzetünk és fogy egyházunk A meg nem született gyermekekből nem lesz orvos, ápoló, munkás és pap sem. A gyermek vállalása keresztényi kötelesség. Az elfogadod- e a gyermekeket, amivel Isten megajándékozza házasságotokat, minden házasságra lépő igennel felet. Ám az életben szerepcsere történik. A családokon belüli kevés gyerek, mintha azt mutatná, hogy örüljön az Isten, hogy egy gyerekkel is megajándékoztuk őt. Mi szülők, nagy szülők, nézzünk magunkba, a sok miből tartod el őket, hol fogtok laknival, nem vagyunk-e okai ennek a trendnek? S ha a gyerek ezt megérzi a családban, tovább is viszi, hiszen amit éveken át megtapasztalnak gyermekeink, azt tovább viszik felnőtté válásuk során is.

A család egy kis sziget az élet tengerén, melyet könnyen elsodorhat a rázúduló vihar. Közösséget alkotva (Házas hétvége, Kolping, Schönstadt, stb) ezek a szigetek összekapcsolódnak és nagyobb erőt képviselnek az egoista törekvések legyőzésében. Kell hogy legyen egy olyan hely életünkben, ahol őszinték lehetünk. Ez a hely mindig legyen összhangban a plébániát vezető személlyel, aki mindig sít tekintetünket a valami helyett a Valaki (Isten) felé fordítani.

A gyermekekre mindig kell időt szakítanunk. Nem árt meg nekik, olykor – olykor elvisszük őket közösségeinkbe, hogy megérezzék az együtt lenni jó ízét És az sem árt meg, minden híresztelés ellenére riadalmat sem okoz kis lelkeikben, ha a nagymama halálos ágyánál imádkozva együtt vagyunk, hisz jóval nagyobb az esélyünk nekünk is arra, hogy nem a legnagyobb magányban léjük át a másik világ kapuját.

Nem mehetünk el szó nélkül a különleges élethelyzetek mellet sem. Így elő kell mozdítani a csak úgy együtt élők házasságra lépését (házasság rendezés) is főként ha az egyházilag rendezhető. Nem kell megijedni attól sem, ha gyermekét férj nélkül világra hozó anyuka keresi a keresztelés által a helyét egyházunkban. Ezen a területen a világiak közreműködése mellett nagy szerep jut a plébános atyáknak.

Nagyoroszi- Érsekvadkert, 2013.november 15. emjé

Vissza az újság tetejére

Borest 2013.október

Barátaim! Kaló Imre Szomolyán, egy kis felújított parasztházban lakik, és ott van picéje is. A pincébe beérve egy kőből faragott angyal köszönti a látogatókat. Úgy néz ki a pince előcsarnoka, mintha egy kápolna lenne. A pince belsejébe haladva, labirintusszerű útvonalon, további faragott szobrokkal találkozhatnak a látogatók, melyek mind a házigazda magyarságtudatáról tanúskodnak. Nagy Magyarország, Turul madár és más érdekességek.

A parasztház falán egy táblára lettem figyelmes, melyen a következő felirat állt:

„Mert Isten az ember örömére teremtette a bort a világ kezdetétől.

Tudod barátom Kaló Imre igaz ember vagy és magyar.

Isten áldja meg a határt, ahol Te termelsz, Szomolyát!

Pincédben forrjon a bor, mint az igaz magyar vér!

Mert a Te borod olyan, mint az élet vize annak, aki igaz és magyar.

Mindezért személyed kísérje egészség, házadba mindig térjen be az áldás, és a békesség,

Jó szívedet járja át a szeretet és a boldogság!

Tedd hát, amit neked rendelt az ég, hogy ezt az áldott nedűt még sokáig élvezhessük!”

Ezeket a sorokat egy barátja írta Kaló Imréről, akinek borát most kóstoljuk. És nyugodt szívvel mondhatom, hogy valóban nagyon becsületes, és igaz ember Imre, igazi magyar. Amikor Szomolya környékén jártok, nagy szeretettel, meleg szívvel vár benneteket házába, pincéjébe, hogy a többi borát is megízleljétek. Természetesen, ha elégedettek vagytok a borok minőségével. Nagyon örült, amikor elmondtam, hogy vannak olyan emberek, akik baráti körben népszerűsítik a borivás hagyományát, a borkóstolást.

Minden jót kívánok nektek! Üdvözlettel!

Meghívó

A közösség teremtés jegyében ebben az évben is lesz karácsonyi hangverseny templomunkban 2013.XII.15.-ém, az öröm vasárnapján. A délután fél 5-kor kezdődő zenés áhítat programját Gyimesi tanár úr állítja össze, ami plakátokon és a hirdetőtáblákon is olvasható lesz az egyeztetést követően.

Még most is érezzük a válság hatásait, támogatókat az ügy mellé állítani sem egyszerű feladat. Belépő díj ennek ellenére, mint eddig, most sem lesz, de adományokat (sütemény, üdítő, pénz, stb) örömmel fogadunk, melyek a rendezvény kezdetőig adhatók át Beke Lászlónak, Fábián Andrásnak vagy Molnár Jánosnak.

Itt és most kedvet csinálva a támogatóvá váláshoz, megköszönjük a tavalyi hangversenyünk támogatóinak önzetlen segítségét és mindannyiukat várjuk a zenei programra, valamint az azt követő kolping házi kötetlen beszélgetésre.

2012 évi támogatóink névsora így fest: Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Halaj Tüzép, Horváth Szikvíz, Kolping Család, Kolping Üdülési Alapítvány, Kristók János, Kristók József,  Major Ferencné,  Mede Szerszámszaküzlet, Önkormányzat, Nyugat Nógrád COOP Zrt, Romhányi Pékség,  Takarékszövetkezet, Szamovill Kft, Vadkert Harangok, ZI.

Vissza az újság tetejére

Szentatya üzenetei I.

Sokszor tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de nincs hozzá bátorságunk. Tanuljuk meg Máriától a döntési képességet Istenre bízva magunkat.

A szeretet, a türelem és a gyengédség gyönyörű kincsek. Amikor birtokában vagy, szeretnéd megosztani azt másokkal.

Az egész üdvtörténet Isten története, aki keresi az embert: felkínálja neki szeretetét és gyöngéden befogadja.

Vissza az újság tetejére  

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. január 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Csaba testvér: Bátorítok mindenkit a szeretetre

Jónak lenni jó-elnevezéssel szervezett adománygyűjtő akciót 2012 adventjén, a Dévai Szt.Ferenc Alapítvány javára a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. Az advent első vasárnapján induló akció során minden várakozást felülmúlt a beérkezett felajánlások mennyisége. Végeredményben több mint 92 millió forint gyűlt össze a felajánlásokból. A Dévai Szt. Ferenc Alapítvány életre hívójával, Böjte Csabával beszélgettünk.

 - Számított-e arra, hogy a felhívásra ilyen mértékben megmozdul az ország?

- Sokszor, sok formában szembesültem már azzal,hogy az emberekben végtelen jóság, segítőkészség lakozik. Ám ennek ellenére is azt kell mondanom, hogy a legmerészebb álmainkat is felülmúlta az a segítségözön, amely ezt a jótékonysági akciót övezte. Úgy gondolom, nemcsak én. de maguk a szervezők is meglepődtek, milyen sokan jelezték, hogy velünk vannak, és segíteni akarnak. Szeretném is megragadni az alkalmat, hogy kifejezzem hálámat és köszönetemet, ezért a rengeteg segítségért, felajánlásért, és az ennek eredményeként befolyt hatalmas összegért.

- Amikor a televízió adásában közölték önnel a befolyt összeg mértékét, első reakciója azonnal egy felajánlás volt, amelyben 10-10 millió forintot adományozott a délvidéki és a kárpátaljai ferences misszió számára.

Mért érezte fontosnak, hogy a Dévai Szt. Ferenc Alapítványnak felajánlott pénzösszegből ön is jótékonykodjon?

- Legfőképpen talán azért, mert magam is nap, mint nap látom, tapasztalom, hogy a segítség mindenütt jól jön. Sok-sok éve már annak, hogy közvetlen, személyes kapcsolatba kerültem a délvidéki ferences testvérekkel. Többször élvezhettem vendégszeretetüket, meghívtak missziós előadásokra is. Nem a mostani az első alkalom, hogy segítjük egymást, és biztos, hogy a jövőben is számíthatunk egymásra.

Egy előadásomon mondtam egyszer félig viccesen, hogy milyen nagyszerű volna, ha az anyaországot körbeérné a gyermekek szeretetből fakadó jókedve, mosolya. Ha ennek létrejöttéért tudunk tenni azzal, hogy segítjük akár a délvidéki, akár a kárpátaljai rászoruló gyerkőcöket!

Ez volt a felajánlásom mozgatója. - A gyermekek érdekében eltöltött, húszévnyi missziós tevékenysége tapasztalatai alapján hogyan látja: mire van a leginkább szüksége a mai gyerkőcöknek?

- Figyelemre, törődésre, szeretetre van szükségük. Nem az anyagiak tudják igazán boldoggá tenni a gyermekeket. Akkor lesznek egészséges lelkületűek, helyes értékendűek és akkor lesz kellő önbizalmuk az élethez, ha feltétlen szeretetet, szívből jövő odafigyelést és őszinte érdeklődést, törődést kapnak. Ez egy olyan dolog egyébként, amelyben semmi változás nem ment végbe a húsz év alatt, legfeljebb csak annyi, hogy ebben a felgyorsult, és sok tekintetben elszemélytelenedő világban talán a korábbiaknál is nagyobb figyelemigénye van a mai gyermekeknek.

- Egy személyes kérdést engedjen meg: akár a tv-ben látjuk nyilatkozni, akár személyesen írt üzeneteit, leveleit olvassuk, mindig derű és optimizmus árad önből, holott szolgálata során nyilván szörnyű sorsokkal is szembesülnie kell. Honnan merít erőt a hétköznapok kemény munkájához?

- Elsősorban természetesen az Istenbe vetett hitemből, de abból is, hogy rengeteg az öröm a világban. Az a tapasztalatom, hogy ha az ember pozitívan viszonyul az embertársához, akkor szinte minden esetben ugyanezt kapja vissza maga is.

Ne a rosszkedvet, ne a félelmeket közvetítsük a világba, hanem az örömhírt, a jót. Jézus soha nem pánikol, hanem világosan fogalmaz, és azt mondja: Bízzatok, ne

féljetek! Ez legyen az iránytűnk.

Nagyon fontos a szemlélet, nagyon sokat számit, hogy nyitott szemmel járjunk és képesek legyünk észrevenni a legapróbb örömet is. Ha ez működik, akkor csodaszép kalanddá válik az egész élet. Hadd meséljek el egy konkrét példát, amelyet az egyik paptestvérem mesélt Karácsony után. Az ünnepi szentmisét követően észrevette, hogy hiányzik kis Jézus a betlehemi jászolból.

Már átfutott a gondolataiban, hogy valaki talán ellophatta a Jézus-szobrocskát. Még fel sem ocsúdott a helyzetből, amikor látta, hogy az egyik gyerkőc biciklizik a templom felé, és ott van nála a Jézus szobor, éppen hozza vissza. A gyermek kérdés nélkül is megmagyarázta tettét: annyira vágytam egy biciklire, hogy megfogadtam, ha megkapom Karácsonyra, elsőként a kis Jézuskát viszem el egy körre.

Ilyenek a gyermekek, ilyen csodálatos lények. S miután én közöttük élek, nem is lehetek másmilyen, csak derűs és optimista.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Az ősz folyamán a foci vette át a hangot egyesületünkben. Fiataljaink szeptember végén megnyerték a falunapi Gönc kupát és az október közepén zárult falubajnokságot. Lapzárta időpontjában csehországi tornán vettek részt a fiatalok, ahol csoportjuk győzteseként a torna 6. helyével öregbítették Érsekvadkert hírnevét.

Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az évben is a családoknál Szálást fog keresni a Szent Család. az imalánc tervek szerint a hajnali misén történő részvétellel kezdődne. Részleteket és a beosztásokat vasárnaponként, nagymise után, a kolping házban lehet megismerni. Előzetes jelentkezés Szabó Jánosnál (Fater) lehetséges

Tervezzük a betlehemi láng elhozását is templomunkba. Erről is a vasárnapi összejöveteleken szerezhetünk bővebb információt.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

November 13-án tartotta soron következő ülését községünk képviselőtestülete. A testületi ülés az alábbi témakörökben foglalt állást, ami részleteiben állampolgári jogon megismerhető a hivatalban.

Költségvetési koncepció 2014. évre. Tájékoztató az első ¾ év gazdálkodásáról. Rendeletalkotás az Áht-n kívüli pénzeszközök átadásáról, átvételéről. A közterület használati díjjal kapcsolatos rendeletünk formai módosítása. A talajterhelési díjról szóló rendeletünk módosítása. Vízi közművagyon felértékelés kérdésköre. A Derék-pataki víztározó út helyzete. Sportpálya melletti telkek értékesítése. Óvodai pályázat előkészítése. Egyebek között értékelésre került a rendőrség munkája, előtérbe helyezve a mielőbbi rendőrőrs kialakítását. Ugyanitt jegyzőkönyvben is rögzítésre került a Hunyadi úti pályázat jelenlegi állása. Megjegyezni kívánom, hogy minden fajta rémhír ellenére nem a pályázat pontszáma, hanem a forrás hiánya tette tartaléksorba azt. Egyebekben foglalkoztunk a szórakozó helyek nyitvatartási időre vonatkozó kérelemmel is, ahol nemleges döntés született a zárási idő későbbre tételében.

Lapzárta utáni rendkívüli testületi ülés témája Önó járműpályázaton történő indulás volt.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Hirdetés

A Szent Borbála vendégházban 25 fő befogadására kialakított terem kiadó, amely alkalmas családi és baráti összejövetelek, osztálytalálkozók, egyéb közösségi rendezvények megtartására. Érdeklődni lehet dr. Szrenkáné Nagy Erzsébetnél a 06-20- 4955-049 telefonszámon, vagy az sznagyerzsi@freemail. hu email címen
Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1. A karácsonyi előkészület, ádvent 1 vasárnapjával kezdődik December 1-én.

2. November 30-án, szombaton Szent András apostolnak, templomunk védőszentjének napján, az esti szentmisén 5 órakor lesz külsőleg megújult templomunk megáldása. Az áldást és a búcsúi szentmisét a Nógrádi főesperes, Dr. Stella Leontin, kanonok, prépost, balassagyarmati plébános végzi.

3. Az első hajnali szentmise december 2-án, Hétfőn reggel 6 órakor lesz.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. (Használják ki az időt, mert nem biztos, hogy lelkigyakorlatunkkor lesz több gyóntatónk.)

4. Az elsőpéntekesek karácsony előtti gyóntatása, áldoztatása dec. 6-án. 

Kérjük a sekrestyében felíratni azokat, akik nem rendszeres elsőpéntekesek, és szeretnének szentgyónással, szentáldozással készülni a nagy ünnepre. Őket dec. 9-10-én keresem föl.

5. December 9-e, az adventi vasárnap miatt hétfőre áttett ünnep: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel 6 (Hajnali szentmise időpontjában) és este 6 óra. 

6. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec.12-13-14-én este 6-kor

7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.15-én) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

8. KARÁCSONYI MISERENDÜNK: dec. 25 éjféli szentmise 0 óra 

                        dec. 25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

                         Dec.26-án r. fél 8  de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

 
9. Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor.

KERESZTELÉSEK:

27.   Győrfi Kristóf (Győri Mihály - Virág Tímea)

28.   Győrfi Levente (Győrfi Mihály - Virág Tímea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

          -

HALOTTAINK:

41. Lada Géza (1964)

42. Bozsonyik János (1941)

43. Zöllei József (1956)

44. Molnár Lajosné, szül. Fodor Margit (1941)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

 

1. vasárnap   - Nagy Károly, felesége Vidó Mária és lányuk, Boda Sándorné

                        - Szabó, Czinege, Paulicsek, Csűri család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Markó Lajos, fia Lajos, szülei, testvére, veje Kis István

2. hétfő           - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, 2 fiuk és lányuk és hozzátartozók

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

6. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, szüleik, lányuk, vejük

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

7. szombat     - Márton Sándor, szülei, élő és elhunyt családtagok

                        - Mrekvicska Ignác, szülei, Csillag Gyula, szülei, Szabó Vince, felesége és szüleik

                        - Vitéz János, testvére József, édesanyjuk és Szarvas Józaefné

8. vasárnap   - Antall József volt miniszterelnökért (Alapítványi)

                        - Hegyi János és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők, dr. Borsa Mihály atya, szülei, nagyszülei és élő hozzátartozók

9. hétfő           - Szabó Gergely, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Gréczi, Valkó és Kristók család halottaiért

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Homuth Mihály, felesége Kiss Anna és hozzátartozók

13. péntek     - Szlúka András, felesége Szabó Margit, szüleik, vejük és a család élő tagjaiért

                        - Zöllei József, édesapja, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozókért

14. szombat   - Boda János 5. évforduló, szülei, veje és a Csordás család halottaiért

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók, valamint Kakas Mihályné Hustyava Mária és hozzátartozók

                        - Pálinkás József, felesége Mrekvicska Margit, gyermekeik, vejeik és hozzátartozók

15. vasárnap - Pistyúr Gábor hősi halott, felesége Boda Mária, két fiuk János és Gábor, hozzátartozók, Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit és férje Péter

                        - Rith Veronika, szülei és Szeitlében Lajosné

                        - Fábián István, felesége Margit, testvére Rozália, élő és elhunyt hozzátartozók, Laczó János, fia János, élő és elhunyt hozzátartozók

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Kristók János, neje Híves Katalin és hozzátartozók

20. péntek     - Pistyúr József, szülei, nagyszülei, testvérei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - ifj. Nagy József, szülei, veje Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

                        - Szabó Péter Pál 9. évforduló, Erdélyi Béla, élő és elhunyt hozzátartozók

21. szombat   - Boda János 1. évforduló

                        - Bozsonyik János 3. évforduló, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor és a család halottaiért

22. vasárnap - Krizsan Istvánné Szabó Emerencia, férje, szülők és hozzátartozók

                        - Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet, apósa, anyósa, szülei, bátyjai János és József és hozzátartozók

                        - Csabák István és szülei 15. évforduló és hozzátartozók

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Kosztrihán István, édesapja József, a Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Záhorszki József, édesapja, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Neisz József, felesége Csabák Ilona, gyermekeik József és Mária és elhunyt hozzátartozók

27. péntek     - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit

                        - Boda Csillag és Mrekvicska család halottaiért

                        - Molnár, Szabó és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat   - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna, a Híves és a Mrekvicska család halottaiért

                        - Dombai Gábor 1. évforduló, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Tóth József, felesége Száz Mária, édesapja és nagyszülők

29. vasárnap - Berta Józsefné Boda Erzsébet és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Urbán és Gresina család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Laczó András, felesége Szabó Rozália, szüleik, testvéreik, nászaik és hozzátartozók

30. hétfő        -

31. kedd         -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre