Vadkerti harangok
2013. augusztus


István király...Veled vagy ellened?
Szentmiseszándékok
Fogadalmi ünnepünk
Kolpingos biciklitúra a Balaton körül
Aratási hálaadásra
Liturgiáink szimbolizmusa 6.rész
Életige
Vakáció közösségben
Út, igazság és élet
A szeretet alapkérdése
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

István király... Veled vagy ellened?

Egyszerűen nem tudjuk eléggé felfogni, hogyan lehetséges az, hogy ezredévnyi távolságból vagy még annál is távolabbi történelmi múltból mennyire képes jelen lenni és megrendítő hatást kifejteni egy rég meghalt személy vagy egy ősi írás. Ez az ember szellemiségének jele és a jelenlét titka. Szent István királyunk olyan hatással van magyar népünkre, közelebbről: a keresztény magyarokra, hogy szinte fölmérhetetlen. Hiszen még az 1990-es nagy politikai fordulatnak is részese volt. Vannak ebben az országban, akik közömbösek maradnak iránta. Talán azért, mert ateisták. Megtehetik. Legfájóbb mégis az, amikor azok, akik magukat „igazi magyaroknak” hirdetik, elfordulnak tőle. Voltak persze szellemi emberek, költők is, akik azzal szereztek „jó pontokat” a pártállam idején, hogy ők magyarok ugyan, de nem István király magyarjai, hanem a pogány magyarok utódai. Például Koppány hívei.

Szent István királyunk ellenségei nem ismerik jól a történelmet, Nem tudják, hogy Koppány eredeti neve Kapkán. Egy neves történészünk javított ki, amikor Koppány nevét a Kubánból eredeztettem volna. A Kapkán pedig eredeti avar méltóságnév, összeomlásuk idejéből. S testvéreim, az új pogány magyarok nem akarják tudomásul venni, hogy az avar uralom azért omlott össze, mert nem volt képes beilleszkedni a keresztény Európába, , s mert pogány szokás szerint az avarok nem bírták el a békés időszakokat, ivásnak adták a fejüket, meg ami ezzel jár.. Elzüllöttek. Fogoly avar vallotta meg Bizácban.

Él bennem valami felfoghatatlan nosztalgia az avarok iránt. Tudom, hogy teljes néven ők voltak az avarhunok. Tudom azt is, hogy nekünk nem Attila hunjaihoz volt közünk, hanem az avarhunokhoz, akik két és fél évszázadig laktak itt előttünk a Kárpát- medencében. Közöttük jelentős számban voltak a Meótiszból magukkal hozott, ugor nyelvet beszélő magyarok is. Maradékukat a nemzet testébe asszimiláltuk, s utódaik, bár genetikai keveredéssel mai itt vannak köztünk. Például avarszékelyként. Paptársaim közül a már elhunyt Bokor István színtiszta mongol arca van előttem. S különös felfedezés, hogy Csernoch prímás arca és termete szlovákiai avar eredetre vall. Megtudtam, hogy megkeresztelkedett avar főember vértanú lett, amikor visszajött Nyugatról. Meggyilkolták a pogány avarok.

Koppány tehát avar származású pogány vezér volt. Ezt üzenem azoknak a büszke magyar testvéreimnek, akik István királyunk ellenségét ősmagyarnak hitték és hiszik. Fájó a naivitásuk, a táltosok idealizálásával, a kisajátított „magyarok Istenével” és pogány hitükkel.

Amerikába szakadt honfitársunk versét olvasom, aki az újpogány büszkeséggel feszíti ki a mellét. Neki Koppány volt az igazi magyar. Versének címe: „Koppány vezér hitvallása!” Csakhogy Koppány, a hozzánk tartozó avar-utód jobbágyaival harcolt István királyunk ellen, aki hatalmi érdekből ellensége volt az egységes Magyarországnak. A magát „ismeretlen költőnek” nevező amerikai honfitársunk pogánykodó versét olvasva elszomorít, hogy mennyi benne a zavarodott tudatlanság. Mert Péter szobra bronzból van a Szent Péter bazilikában, és nem vasból, mint azt ő állítja. Ha pedig ő a tundrák földjéről jött, akkor nem lehet Csaba unokája, mivel Csaba sosem volt azon a földön. Versében megveti a Magyarok Nagyasszonyát, Máriát is Vallja, hogy ősi hite „kacag a szent holmikra”. A Szent Koronára is?  Számára az is szent holmi, Mondja a magáét, lepocskondiázva a „szent apácát” (nyilván Szent Margitról van szó) és a „görbe hátú barátot”. Ezzel, akarva- akaratlanul Juliánusz barátra is céloz, csak nem meri kimondani a nevét, mert gyáva. Hogy István királyunkról is így vélekedik, azt megint nem meri kimondani. Mert ahhoz még inkább gyáva. Egyházunkból is csatlakozók, akik Boldog Gizellát gyalázzák, István királyunk feleségét, Szent Imre édesanyját. Ezzel együtt István királyunkat is gyalázzák. Csak ezt már nem merik kimondani. Mert gyávák.

Veled, vagy ellened István királyunk? Csak azt kérdezném meg tőlük, elsősorban Amerikába szakadt hazánk fiától, Koppány buzgó hitvallójától, hogy hányan tartanának vele a várbeli Szent István körmeneten? Vagy a Szent-jobb körmeneten, a pesti oldalon, a Szent István bazilikánál? És a magyar falvakban, városokban? Vagy a csíksomlyói búcsún? Vajon hányan? Hogyan reagálnának az Erdélyből, a csángóktól és az óhazából odasereglett magyarok, ha ő az „Éljen Koppány vezér” feliratú zászlóval furakodna közéjük?

Veled vagy ellened? Ez itt a kérdés. Szent István királyunk, országunk alapítója, hazánk pártfogója. Mi veled vagyunk, és veled maradunk.

(Béel 2010-es cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Fogadalmi ünnepünk

Ebben az évben Varga András atya, egykori káplánunk, ma salgótarjáni kerületi esperes, plébános atya volt vendégünk. András atya szeretettel emlékezett vissza a 11 köztünk eltöltött hónapra, s örömmel vett részt ezen az ünnepi szentmisén, hisz káplán korában ezen a napon még és már nem volt közöttünk. Álljon itt néhány gondolat mindabból, amire felhívta figyelmünket beszédében.

 "Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat.... Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. ... Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát által Istennek, az Atyának." (Kol 3).

Loyolai Szent Ignác életéből tudjuk, hogy Isten lehetővé tesz nekünk egy nagy átöltözést. Jézus Kisztus áldozatával lehetővé tette, hogy levetkőzzük a velünk született, megromlott természetet és mintegy felöltsük azt az új természetet, amit Krisztus ad a benne hívőknek.

- Így kezdi Szent Pál: öltsétek magatokra az irgalmasságot, könyörületes szívet. Mi olyan világban élünk, ahol ennek az ellenkezője jellemző és azt tartják erénynek. Ki-ki magáról gondoskodjék. Magát érvényesítse. Hogy közben esetleg az mások rovására, kárára is történik? Védjék meg magukat. Mindenkinek a maga feladata saját magát biztosítani. Az irgalmatlanság és kegyetlenség az utakon, a házasságban, a nemzedékek közötti feszültségekben, az egész gazdasági életben egyre jellemzőbb lesz. Jézus azt mondja: nem erre tanított minket, hanem legyen irgalmas szemünk és könyörületes szívünk.

- A másik, amit említ: a jóság. A jóság mindig a kicsinyek, a megvetettek, az elveszettek, a segítségre szorulók irányában nyilvánul meg. A jóságnak mindig ára van. Ha jó vagyok valakihez, meg kell fizetnem az árát. Jóság és áldozat karonfogva járnak. Ezért félnek sokan jók lenni.

- Öltsétek magatokra az alázatot és szelídséget. Temérdek nyugtalanságnak, szorongásnak, versengésnek, aggódásnak az oka az, hogy nem merünk, és nem akarunk alázatosan és szelídek maradni. Mindig nekem kell felül maradni, mindig az enyém legyen az utolsó szó. Be kell bizonyítanom, hogy igazam van, akkor is, ha már tudom, hogy nincs. Ebből nem jön nyugalom. Jézus arra adott példát, hogy milyen az igazi alázat és szelídség. Soha nem élt vissza az Ő isteni hatalmával és sokszor nem is élt vele, a maga javára soha nem élt vele. Ha mások javára használhatta, akkor igen.

- Aztán említi a türelmet. Ez jelenti azt is, hogy eltűrni mindazt, amit Jézusért el kell szenvednünk és tudni várni mindarra, amit Isten megígért és majd megvalósít. Tűrni és várni. Csak az tudja ezt, aki bízik Istenben és ismeri Őt.

- A következő: öltsétek magatokra a megbocsátás ruháját. Bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy Isten megbocsátott nektek a Krisztusért. És Ő hogy bocsátott meg? Feltétel nélkül. Nem azt mondta, hogy majd ha megváltozol és rendbe hozod mindazt, amit elrontottál, beszélhetünk arról, hogy van-e bocsánat vagy nincs. Hanem azt mondta: megbocsátottam neked és ez ad erőt ahhoz, hogy ne ismétlődjék az életedben az, amit most meg kellett bocsátani. Ez a feltétel nélküli, sokszor előlegezett bocsánat.

- Mindezt, amit eddig felsorolt, övezzétek körül a szeretettel, mert az mindent szépen összetart. Ha a szeretet öve kerül ezekre a ruhadarabokra, akkor mindegyik a helyén lesz, mindegyik jól működik. Mindegyik áldás lesz másoknak. A szeretet mindig cselekedet. Mindig azt cselekszem, amire a másiknak szüksége van. És nem várok tapsot, jutalmat, elismerést, semmit.

- És ha mindezeket megteszitek, akkor egyszer csak különösen tapasztaljátok, hogy Krisztus békessége betölti a szíveteket. És ennek kapcsán felszakad a szívetekből a hála, az Istent dicsőítő ének.

Tudnunk kell, hogy ez az új ruha nem divatos öltözék. Soha nem is volt az. Jézus tanítása soha nem volt korszerű, de mindig időszerű volt. Örökké időszerű. Ezekben a ruhákban nem nagyon lehet boldogulni, de lehet boldoggá lenni és boldoggá tenni másokat. Ezekkel a tulajdonságokkal az ember sokszor alul marad. A többiek hangosabbak, erőszakosabbak és sokszor érvényesítik is a nyers erejüket az ilyenek felett. De igazán nagy győzelmeket csak ezekkel a tulajdonságokkal lehet aratni. Igazán nagy értékeket csak ezekben lehet másoknak továbbadni. Készek vagyunk-e megfizetni az árát?

(Egy olvasótól, 2013.07.31-én, Szent Ignác napján)

Vissza az újság tetejére

Kolpingos biciklitúra a Balaton körül

Nagyon örültünk, amikor áprilisban Krisztián megkeresett bennünket, hogy lenne-e kedvünk velük tartani júliusban két keréken a Balaton körül. Johnnyval rögtön a naptárunkhoz kaptunk, hogy itthon leszünk-e a nyár közepén. Természetesen az időpont megfelelt, így nagy lelkesedéssel vágtunk neki a túrának. Az útvonal számunkra nem volt ismeretlen, hiszen a hittanos közösségünkkel már hagyománnyá vált, hogy minden évben körbebiciklizzük a Balatont.

Július 25.-én reggel indultunk a Déli pályaudvarról vonattal. Negyed nyolcra értünk oda, és nagyon megijedtünk, amikor a kígyózó sort megláttuk a jegypénztárnál, de végül elértük a vonatot, így időben érkeztünk Balatonakarattyára, ahol már az Érsekvadkerti Kolping család fiataljai vártak bennünket.

Krisztián bemutatott bennünket a csapatnak és ismertette a hétvégi túránk menetét. Ezek után nekivágtunk az első nap viszontagságos 84 km-ének. Az első nap sok-sok megpróbáltatása (defektek, kondícióhiány, a nagy meleg, domborzati nehézségek… stb) után megérkeztünk Badacsonylábihegyre, ahol az első éjszakát egy nagyon kényelmes kempingben töltöttük. A bőséges vacsora után izgalmas Balatoni kvíz játékra került sor, Eszti és Krisztián szervezésével.

Másnap tovább folytattuk a túrát Balatonfenyves felé. Utunk közben a Szigligeti várban, egy vitézi bemutatót tekinthettünk meg, majd a kis pihenés után tovább indultunk. Keszthelyen egy biciklis pihenőben megebédeltünk, majd a fárasztó út után nagyon megörültünk, amikor a Balatonfenyvesi Kolping házba megérkeztünk. A szállásunk elfoglalása után a fiúk elmentek vásárolni, majd lementünk a Balatonhoz fürdeni. Este a vacsora után kitöltöttük az újabb Balatoni kvízt, majd Krisztián húgának, Annának megünnepeltük a névnapját! J

A balatonfenyvesi szállás mindenkinek elnyerte a tetszését. A kertben található hatalmas trambulin, amin (a fáradságunk ellenére) egész este jó kedvűen ugráltunk, valamint a közös kiülő ahol közös programjainkat töltöttük.

Szombaton pihenőnapot tartottunk, egész nap strandoltunk, beszélgettünk, játszottunk, majd közüs sütögetéssel és a szokásos kvízzel zártuk a napot.

Vasárnap reggel misével köszöntöttük a napot, majd szállásunkat elhagyva nekivágtunk az utolsó 71 km-nek, és meg sem álltunk Balatonkeneséig, ahol végre elmondhattuk, hogy „jaj, de jó, körbetekertük négy nap alatt a Balatont”. Ebéd után szomorúan búcsúztunk el, az érsekvadkertiektől, majd Johnnyval vonatra szálltunk.

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy együtt sportolhattunk, nyaralhattunk az érsekvadkerti ifjúság csapatával.

 

Sári és  Johnny (Budapest Vízibárosból)

Vissza az újság tetejére

Aratási hálaadásra

Arany kalász, arany kalász,
Teremj búzát nékünk,
Hogy kenyerét megkaphassa
Szegény magyar népünk.

 

Nyári eső termékenyítsd
Barna földeinket,
Égi harmat lágyítsd meg a
Sok-sok kemény szívet.

 

Hogy akinek Isten adott,
Adjon a szegénynek,
Örömöket szerezve a
Földnek és az égnek.

 

Áldd meg Isten, esedezünk
Az összes terményünk,
Mindennapi kenyerünket
Ó, add meg minékünk!

(Blaskó Mária)

Vissza az újság tetejére

Liturgiáink szimbolizmusa 6.rész

Mikor a templomba lépünk, amikor este aludni térünk, reggel új napra ébredünk, szenteltvízzel keresztet vetünk magunkra.

A víz! A titokzatos víz! Ha bepiszkolt az élet sara, ismét tisztára mos! Ha eltikkasztott az élet küzdelme, ismét frissé üdít! Amikor belépek a templomba tisztának kell lennie gondolataimnak, szívemnek, munkás szándékomnak. Ezért érintem szenteltvízzel homlokomat és mindkét munkás vállamat. Nem egészen természetes ez?

És jön az este s bontakoznak az éjszaka sötét hatalmai, amit oly sokszor megénekeltünk, amikor zengett a templomban is a „gonosz álmok fussanak és minden éji képzelet” sorokat tartalmazó gitáros énekben. Az éj nem barátja az embernek. Mi a napsugár, a fény, a világosság fiai vagyunk! Amikor tehát a homály a sötét, az alvás, az öntudatlanság sötét birodalmába indulunk, s kialszik a villany fénye és az öntudat fénye egyaránt. Krisztus Urunk erősítő keresztjelét írjuk magunkra, hogy Isten oltalmazzon meg bennünket minden lelki sötétségtől, bűntől az „ellen kezének megkötésével”. Reggel felébredve ismét keresztet vetünk magunkra, hogy a világ világossága fényeskedjék a megkezdett nap útjain.

Kedves és természetes szimbólum a szenteltvíz használata. A cikket mindenki folytassa azzal, hogy átgondolja hol és mikor használja egyházunk által nekünk ajándékozott szentelményt!

(Tihamér atya 1929. évi cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

„Most pedig halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak'' (MTörv 4,1)

Isten úgy szól hozzánk, mint barátaihoz. Izrael ősi népe büszke volt arra, hogy Istene olyan Isten, aki közel van hozzá, aki igaz törvényeket és szabályokat ad neki. Ezt olvashatjuk az Ószövetségben, a Második Törvénykönyvből fent idézett részletben is. Isten igéjének különleges varázsa van. Ezért könnyen azt hihetjük, hogy mindent megteszünk azzal, ha meghallgatjuk. Ezzel szemben az igét életté is kell váltanunk, és ez alapvető fontosságú.

Az Újszövetségben Jakab apostol is erre hívja fel az első keresztények figyelmét: ,,Legyetek megvalósítói az igének, s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg!'' Ugyanezt tanította Mózes is, amikor ezekkel a szavakkal fordult a néphez:

,,Most pedig halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak''

Hallgatni tehát és élni az igét.

Jézus van jelen az általa kimondott igékben; az Ő igéi:  Ő maga. Örök igék, ezért minden időben aktuálisak; és egyetemesek, tehát mindenkire érvényesek, bőrszíntől és kultúrától függetlenül. Szavai nem egyszerűen buzdítások, javaslatok vagy parancsok, mint az emberi szavak, hanem magukban hordozzák és átadják az Életet.

Ezzel kapcsolatos Jézus ismert példabeszéde, a hegyi beszéd. Ennek végén homokra épített házhoz hasonlít mindenkit, aki lelkesen hallgatja igéit, de nem váltja életté. Amikor jön az eső és a szél vagyis a könnyű és csábító emberi megoldások és a múló káprázatukkal elbűvölő hamis tanítások -, az ilyen ember talpa alól kíméletlenül kicsúszik a talaj, mert az evangéliumi üzenet nem vált benne életté.

Azokat pedig, akik gyakorlattá váltják igéit, Jézus sziklára épített házhoz hasonlítja: jöhetnek próbatételek, kísértések, kételyek vagy elbizonytalanodások, az ilyen ember mégis rendíthetetlenül az Evangélium útján marad, és továbbra is Isten Igéjében hisz, mert megtapasztalta igaz voltát.

Isten igéjének megélése valóban forradalmasítja személyes életünket, és annak a közösségnek az életét is, amely osztja velünk az Evangélium üzenetét.

Jézus igéit gyermeki egyszerűséggel kell megélnünk. Ezt mondja nekünk:

,,Adjatok, és adnak majd nektek is!''

Hányszor megtapasztaltuk, hogy minél többet adtunk, annál többet kaptunk! Milyen sokszor láttuk, hogy nem maradtunk üres kézzel, mert minden alkalommal, amikor adtunk a rászorulóknak, százszor annyi érkezett cserébe! És ha nem volt mit adnunk? Jézus talán nem azt mondta, hogy ,'kérjetek, és adnak nektek”? Mi is kértünk… és házunk megtelt mindenféle földi jóval, hogy legyen mit továbbadnunk.

Amikor aggódással tölt el egy-egy erőnket felülmúló helyzet, és a szorongás megbénít minket, emlékezzünk Jézus szavaira:,,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve!'' Ha rábízzuk minden nyugtalanságunkat, meglátjuk, hogy visszatér a békénk, és megoldást találunk problémáinkra.

Isten igéje megtöri énünket, eltörli önzésünket, és Jézuséhoz hasonlóvá alakítja gondolkodásmódunkat, akaratunkat, cselekedeteinket. Az igét élve felülkerekedik bennünk az isteni logika' az evangéliumi mentalitás, és mindent új szemmel fogunk látni' Megváltoznak másokkal való kapcsolataink is. Ha azok, akik korábban nem ismerték egymást, együtt megélik Isten igéjét, és elmesélik egymásnak ebből fakadó tapasztalataikat, felfedezik, hogy egymás testvéreivé, egy néppé, élő Egyházzá válnak. Az evangélium egyetlen igéje, ha sokan életté váltanák, megváltoztathatná a történelem menetét.

Isten igéje, ha megéljük' csodákra képes. Ezért szívünkben új, határtalan bizalom születik az Atya szeretete iránt, aki minden nap közbelép, hogy gyermekein segítsen. Igéi igazak. Ha megéljük azokat, akkor ó is szóról szóra betartja őket, és megadja mindazt, amit megígért: a százszorost itt a földön, a Mennyországban pedig az élet teljességét és a soha véget nem érő boldogságot.

Chiara Lubich

Vakáció közösségben

 

Ebben az évben három időpontban és két helyszínen töltöttek el egy-egy hetet egyesületünk tagjai, hogy a világ zajából kiszakadva töltődjenek fel az újabb kihívások leküzdésére. Megjegyezni kívánom, a három csoportos kirándulást a résztvevők nagy száma tette szükségessé, hisz ennyi embert egy időben olcsó szálláson elhelyezni szinte lehetetlen.

Középiskolásaink csapata friss diplomásokkal kiegészülve most is a Balatont kerülte meg kerékpárral, melyről olvasható is az összefoglaló írás újságunkban, míg a fiatal szülők gyermekeikkel lapzárta idején Bogácsra térnek vissza immár negyedik éve.

Az „öregek”, ha nevezhetjük 40 fős csapatunkat így, mivel a korösszetételben 10 hónapostól 65 évesig sok évszám szerepelt, ismét Bogácson vertek sátrat. A péntektől péntekig tartó nyaralásnál kirándulásokat most nem terveztünk. Szabad programokkal, igazi pihenéssel teltek napjaink, melynek mindennap közös pontja volt az együtt elfogyasztott, két-két család által elkészített ebéd. Öröm volt látni a mindannyiunkat szolgáló, szorgoskodó kezeket, melynek eredményét mindig jóízűen fogyasztottunk el, épülve általa testileg és lelkileg egyaránt. Természetesen nem feledkeztünk meg a nyaralási idő alatti születésnaposokról, névnaposokról és a 12. házassági évfordulójukat ünneplőkről sem, és része volt napjainknak a gyógyvíz használata mellett a hosszan tartó beszélgetések, véleménycserék sora is.

Egy üdülés nem igazi, ha abban csak a földiek kapnak helyet. Ignác napja fogadalmi ünnepe egyházközségünknek. Mi most nem otthon ültük meg ezen ünnepet, hanem Bogácson, a szilvásváradi plébános úr által bemutatott szentmisével. Megjegyezni kívánom azt is, hogy nem volt szentmise úgy, hogy ne képviseltettük volna azon magunkat, hisz ez így természetes. Ajándékot is hoztunk kedves olvasóinknak, az alábbi imát, amit nap nap után imádkozik a helyi közösség:

Templomodból uram, mielőtt távozom

Földporába hullva újra imádkozom.

Buzgón esedezve arra kérlek Téged

Ne ostorozd tovább sanyargatott néped.

Ha Tebenned bízva munkája után lát

Hullasd munkájára áldásod harmatát.

Ha könnyei között örömért kiált fel

Bűnbánatos néped, ó Uram, ne vesd el.

Hogyha vész rohan rá, s Tőled kér segélyt

Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.

Hogy így napról napra virradván örömre

Nevedet dicsérjük most és mindörökre.

(Bogács-Érsekvadkert, 2013.08.03. emjé)

Vissza az újság tetejére

Út, igazág és élet

Jézus egyik legismertebb mondata ez az Evangéliumban: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam”.

Jézus nem önmagát hirdeti, hanem az ő Mennyei Atyját. Ezért végső soron nem is őhozzá igyekszünk, hanem rajta keresztül az Atyához. Csak éppen az Atya láthatatlan, ő pedig látható. Ezért amikor Jézushoz igyekszünk, az Atya országa felé tartunk, a Szentlélek erejében.

Az út és az életfolyamatot jelent, az igazság pedig állapotot Igazsággal bebiztosítva járjuk utunkat, ezzel párhuzamosan egy másik utat is járunk, ez pedig maga az élet. Az élet természetes szinten egy utat jelent. A természetfeletti út pedig maga az élet. A kettő közötti kapcsolat az igazság. Szokták úgy is fogalmazni, hogy életutunk van. Ez egybefoglalja zarándoklásunk természetes és természetfeletti jellegét.

Stabil igazság nélkül nem tudjuk rendesen járni életutunkat. Olyan zsákutcák csalogatnak, amelyekbe könnyű besétálni, de visszafordulni már nagyon nehéz. De a Szentlélek erejében ez sem lehetetlen.

(ESJÉ)

Vissza az újság tetejére

A szeretet alapkérdése

Az idő múlásáról a világ milliónyi eseménye tanúskodik. Nem a változás ténye a kérdés, hiszen a szülők és a gyermekek világa sosem volt teljesen azonos, hanem a sebessége és a gyökeressége. Gyorsabb-e, nagyobb-e, alaposabb-e, vagy ha úgy tetszik végletesebb-e a réginél?

Megkérdezhetnénk az ügyben szociológusokat, mutassák idevágó méréseiket, de nem tesszük, mert értelmes tudós vagy józan akárki kimutatás nélkül is tudja az eredményt. A kérdőívek, súlyozott átlagok, számítógépes műveletek leginkább csak a tudományosság leplei.

Ismerjük a szomszédokat, a barátokat, a gyermekek iskolatársait, netán még saját családunkat is, és halljuk, hogyan beszélnek az emberek és a nemzedékek egymással, hogyan viselkednek, , s kiderül számunkra, miként élnek. Hogy esetleg mi is ugyanúgy vagy hitványabbul, azt már nehezen ismerjük el, lehetőleg fel sem tesszük az ideirányuló kérdést magunknak, s ezért a lényeg homályban marad.

Ha emlékeinket faggatjuk, akkor nagyjából az derül ki, hogy 50 -60 évvel ezelőtt a gyermekek a mainál sokkal keményebb iskolába jártak, ahol a rosszalkodók verést kaptak, és a sarokban térdeltek. Egyszer Szilágyin Jóska az iskolai sakkversenyre hozott nekünk, a vetélytársaknak egy üveg pálinkát. Ő ugyan nyert, de másnap Beödök tanár úr végigpofozta az egész sakkversenyt. Jól tette. Egymás közt mi is gyakran bunyóztunk. Kicsiért, nagyért, mert akadtak verekedős gyerekek, akik az élő fába is belekötöttek. Játékaink mégis emberiek voltak, ami úgy értendő, hogy csakis egymással játszottunk, amikor csavarogtunk, kergetőztünk, a lányok varkocsát huzigáltuk, fociztunk. Még a modellezés és a babázás is emberjáték volt, hiszen leginkább társaságban történt, s a baba maga is családtag volt. Olvasmányaink körbejártak, jórészt titokban, mert csak a háború előtti rongyos lapokról olvashattuk A koppányi aga testamentumát, a May Károly és Cooper könyveket. Így lettünk bandázásainkban dakoták- huronok, törökök- magyarok, ellenfélként is emberek.

Mai buta szóval „képi kultúrában” élünk, mert nincs határozott mondanivalója egy egy műnek, azt mindenki maga határozza meg képzelete alapján.

A mi időnkben a kútból húztuk a vizet, hasogattuk - hordtuk a tüzelőt, a nagymamával váltva kevertük a szilvalekvárt az üstben, hoztuk a répalevelet a határból a kiskacsáknak, teregettünk, almoztunk, csépléskor szalmazsákot tömtünk. Bölcseleti tanulmányok nélkül is tudtuk, hogy a szeretet a másik életterhének az átvállalása. Nem létezett vízvezeték, mosógép, porszívó, hűtőszekrény, távfűtés,hús és olykor kenyér sem. Mi több, tévé és számítógép sem nyelt el öreget és fiatalt, hogy ne ő játsszék, hanem az ember és gyerekelegyen különböző programok eszköze, rabszolgája és szenvedélybetege, és ne tudja többé elképzelni a Létet.

Akkor is léteztek csonka családok, bár kevésbé a szesz, a hűtlenség meg a bűnözés, hanem a háború miatt.

Hogy mi volna a korszakos különbség, azt három szóban foglalhatjuk össze. Amikor hazaértünk az iskolából, és beszámoltunk a történtekről, mi is feltettünk egy kérdést. Tanúsíthatom, mert sok pajtásomnál megfordultam, mindannyian: parasztgyerekek, lelencek, iparosfiak, verekedősek és nyafkák, fiúk és lányok mind megkérdeztük: „Édesanyám, mit segítsek?”

Ha azt tudakolja valaki, hogy miért bomlik a család, miért nem értik egymást a nemzedékek, miért nem születnek gyermekek, és ha igen, miért nem törődnek oly sokukkal, s miért a tömérdek magányos és a függő szenvedélybeteg? A válasz íme itt van: a szeretet gyermeki alapkérdése kiveszett!

(Czakó Gábor cikke alapján)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. szeptember 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkész csapat lapja

Csaba testvér: Befogadlak!!

 

Bármerre is nézünk azt látjuk, hogy társadalmunkat ezer darabra szedi a harag, a gyűlölet, vélt vagy valós érdekek kérlelhetetlen szembenállása. Emberek indulattal elfordulnak egymástól, veszekednek, pártoskodnak, háborúskodnak! Ennek következtében családjaink széthullanak, közösségeink lemorzsolódnak, népünk mint oldott kéve szétsodródik a nagyvilágban. Döbbenten olvasom, hogy a Kárpát-medencei magyar háztartásokból minden harmadikban magányosan él az ember. A mi Urunk Jézus Krisztus életét nézve láthatjuk, hogy ő nem szétszór, hanem összegyűjt. A születése pillanatában már angyalok hívják a pásztorokat, égi csillagok szólítják meg a napkeleti bölcseket, mert Jézus közösséget épít, szeretettel mindenkit befogad! Megkeresztelkedésének napján, nyilvános működésének kezdetén már tanítványokat gyűjt maga köré, közülük apostolokat választ, semmit nem csinál egyedül. Magával viszi barátait a kánai menyegzőre, a tanító, gyógyító útjaira és tudatosan hirdeti, hogy ő mindenkit válogatás nélkül magához akar vonzani.

A történelemből láthatjuk, hogy mily könnyen lehet ember embernek farkasa. Igen, félelemből, gyűlöletből szembe fordulhatunk egymással, sebeket okozva megoszthatjuk a közösséget, de ez az út a sötét káoszba, a pusztulásba vezet. Hogy kinek van igaza? Két autó ha összemegy, mindkettő összetörik, és a kórházba szenvedve, sovány vigasz, hogy neked volt igazad! A történelem nagyjai Jézus Krisztus integráló, befogadó útját járják. Gondoljunk csak Szent László királyra, aki a trónra lépésekor az egymással szemben álló kérlelhetetlen erőket képes volt egy asztalhoz ültetni. Akkoriban nem csak családi, közösségi érdekek feszültek egymásnak, hanem a keresztény és a pogány világnézet is megosztotta az embereket. Mennyi vér és fájdalom,- Szent Gellért halála, anarchia, háború, szörnyű sebek- és Szent László király bölcsen, igazságot szolgáltatva minden erőt befog, megalapítsa a középkori nagy Magyarországot.

Szent királyunk képes volt még a legyőzött ellenségeket is integrálni. A győztes csatája után, a legyőzött kunokat katonái elkezdik lekaszabolni, a szent király saját katonáit sírva kéri, hogy ne bántsák a legyőzött ellenséget. Így szól: Papokat hívunk, majd tanítsák őket, mindannyian Urunk Istenünk gyermekei vagyunk, letelepednek, békében együtt építsük országunkat és háborúban fegyverrel a kézben együtt fogjuk megvédeni azt.

Erdély aranykorát, Bethlen Gábor hozta el. Erdély népei félrevezetve, bután egymás ellenségei lettek. A székelyek nem csak fellázadtak, hanem megölték fejedelmüket Báthori Endrét, a belső széthúzás meg a külső hatalmak szinte szétzilálták a csöpp fejedelemséget. A Marosillyén született és Gyergyószárhegyen felnőtt nagy fejedelem bölcsen és okosan ki tudta engesztelni az egymással szemben álló erőket, Erdély különféle nemzetiségű lakóit be tudta vonni az ország építésébe. Bár protestáns fejedelem volt, mégis a katolikus hitet belülről ismerte, anyai ágon családja katolikus volt.

Nagy kortársa, Pázmány Péter esztergomi hercegprímás, mindig az elismerés és a tisztelet hangján szólt róla.

Bármerre utazunk a Kárpát-medencében, láthatjuk, hogy szép városaink, középületeink nagy része a kiegyezés után épültek. Az l860-as években Deák Ferenc vezette magyar tárgyaló delegáció, Bécsben a császári udvarban minden fontos, lényeges kérdésben "kiegyezett".

Déván, húsz évvel ezelőtt én is tudatosan, Jézus Krisztus befogadó, a másikat szeretettel átölelő útjára léptem. Az elmúlt évek alatt a kedves munkatársaimmal 72 otthonban közel 5000 gyermeket fogadtunk be. Jelszavunk: Szent Ferenc Alapítvány szeretne egy nagy fa lenni, melynek ágai közé örömmel befogadjuk az ég madarait, mindazokat a gyermekeket, fiatalokat kik fáradtan, magányosan élnek, kiknek nincs hol lehajtaniuk a fejüket.

Azt tapasztaltam, hogy ez a befogadó jézusi magatartás hihetetlenül gazdaggá, széppé tette a mindennapjainkat, mert végtelenül színes, sziporkázóan csodálatos az élet, nincs két egyforma gyermek vagy életút. E húsz év alatt megtapasztaltam, hogy aki szeretetet, jóságot vet, az szeretet és jóságot is arat! Egyetlen igent sem bántam meg mit kimondtam!

Nagy nagy alázattal köszönöm az Istennek az erőt, bátorságot mellyel bemertük fogadni az ajtónkon kopogtató sokféle gyermeket, fiatalt.

Erdély, Kárpát-medence elég nagy ahhoz, hogy becsületes megélhetést biztosítson mindazoknak akik itt élnek. Ezért imádkozom, hogy egyházi felekezeteink, politikai pártjaink, különféle világnézetű csoportosulások ne kiszorítani akarják egymást, hanem merjük megvalósítani bizalommal azt amit a II. Vatikáni Zsinat annyira szépen megfogalmazott: " Isten azt akarja, hogyaz emberiség egy nagy családot alkosson, s mindannyian egymásnak jó testvérei legyünk!''

 

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A július 25.-én megtartott önkormányzati testületi ülés az alábbi napirendi pontokat tárgyalta és hozott azokban a jegyzőkönyvben rögzített döntéseket.

- A közterületet-elnevezések megállapításáról, változásról, jelöléséről szóló rendelet a most hatályos törvényhez illesztése

- A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.

- Határozat a települési értéktár létrehozásáról.

- Határozat a felvehető működési hitel maximumáról.

- Határozat a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről. Csak a Bokréta mögötti parkolóban lesz konténer, melybe csak ÜVEG helyezhető el. Megjegyezni kívánom, hogy a szigetek egyenlőre funkció nélkül maradnak, bízva abban, hogy felnövünk (az eddigi mindent bele használat minden elképzelést felülmúlt és jelentős költséget okozott a községnek) a gyűjtőedények kiírás szerinti használatához.

- Zárt ülés keretében került elbírálásra az óvodavezetői pályázat, melynek győztese Ősziné Kaba Lívia lett.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.

„Falubajnokság Újratöltve” címszó alatt 2013.szeptember 6. kezdettel, szombatonként 18 órától, 2x 20 perces játék idő mellett falubajnokság szerveződik, a fenti pályán. Az 5+1 fős csapatokba maximum 15 fő nevezhető augusztus 20-ig. Nevezési díj a csapatokkal történő egyeztetés után kerül rögzítésre. Bővebb információ és nevezési lap a benti címen és telefonszámon, vagy az emje52@gmail.com email címen szerezhető be.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

 Termény hálaadásunk augusztus 25-én, vasárnap a de. fél 10-kor kezdődő szentmisén, és az azt követő körmeneten lesz.

Pusztaberkiben a szentmise: vasárnap du. 5-kor lesz.

SZEPTEMBER 1-ÉN HŐSÖK ÜNNEPE, a fél 10-es szentmisét követően emlékezés  a Hősök emlékművénél.

Szeptember 8-a, Kisboldogasszony napja ez évben vasárnap lesz. Szokásos vasárnapi miserenddel.

 A KÁLVÁRIA BÚCSÚ: SZEPTEMBER 14-15-ÉN LESZ. Szombaton fél 6-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise a Kálváriánál.

15-én, vasárnap a templomból fél 10-kor indul a körmenet a Kálváriához, majd ott szentmise, és körmenetileg jövünk vissza.    

Pusztaberki szentmise du. 5 órakor

Szeptember utolsó vasárnapja SZENTÍRÁS VASÁRNAP.

Pusztaberki búcsú napja: Szeptember 29, vasárnap. Szentmise délután

KERESZTELÉSEK:

15. Schulz Benedek (Schulcz László- Pince Mónika)

16. Kelemen Boldizsár (Kelemen István – Jakubecz Anett)

17. Demeter Loránd, Mihály (Demeter Bálint – Vitéz Katalin)

18./ Nagy Domán (Nagy Krisztián- Vitéz Anita)

19. Záhorszki Hanna (Záhorszki Ferenc – Kovács Mónika)

20. Englóner Dominik, József (Englóner Dávid- Megyes Zsuzsanna)

21. Englóner Fruzsina,Boglárka,Johanna (Englóner Dávid- Megyes Zsuzsanna)

22. Iktaii Gergely (Iktaii Mohamed Gergely- Hutlasza Erzsébet Márta)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

 8.  Aug. 17: Tóth Tibor – Zsiga Amália

HALOTTAINK:

23. Losó Mária (1951)

24. Makó Dezső (1937)

25. Vincze János (1961)

26. Berta Józsefné, sz. Boda Erzsébet (1940)

27. Vitéz Ferencné, sz. Nagy Erzsébet (1931)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. vasárnap   - Konopás István, Konopás és Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, élő és elhunyt családtagok

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        - Laczó János, felesége Erdős Rozália, lányuk és vejük

5. csütörtök    -

6. péntek        - Jakubecz István 1. évforduló, felesége Zöllei Ilona

                        - Sipos Ferenc, a Sipos és a Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és nagyszüleik

7. szombat     - Kristók Sándor, felesége Molnár Ilona 1. évforduló, szülei, testvérei, élő családtagok, valamint Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk, vejük, szüleik

                        - Molnár János, szülei, Molnár József és felesége, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Holman János 30. évforduló, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

8. vasárnap   - Dr. Mácsik Ferenc, szülei, valamint a Mácsik család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Súth Antal, felesége Bicskei Anna 15. évforduló, fiuk, szüleik és unokavejük

                        - Vitéz József, felesége Szabó Anna és hozzátartozók, Nagy Jánosné Boda Margit, 2 férje és hozzátartozók

9. hétfő           - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjai (Alapítványi)

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök - Laczó András, felesége Kácsor Erzsébet, élő és elhunyt családtagok

13. péntek     - Bartók László, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik, testvéreik és elhunyt családtagok

                        - Urbán János 40. évforduló, szülei, testvérei és hozzátartozók, valamint Hegedűs Lászlóné

14. szombat   - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet 5. évforduló, szülők, hozzátartozók

                        - Berta és Boda család élő és elhunyt tagjaiért és Brozsek Károlyné Berta Margit

                        - Néder Géza apát úr

15. vasárnap -

16. hétfő        -

17. kedd         - Záhorszki Gergelyné Csillag Erzsébet évfordulós és szülei

18. szerda      -

19. csütörtök -

20. péntek     -

21. szombat   - ifj. Valkó János és nagyszülők

                        - Kristóf Ferenc, felesége Pálinkás Julianna, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kukkel József, felesége Kristóf Erzsébet, élő és elhunyt családtagok

22. vasárnap - Boda János, 2 felesége, szüleik, nagyszüleik, nászuk Csabák István és hozzátartozók

                        - Gréczi István, felesége Boda Mária, fiuk István, nászasszonyuk és hozzátartozók

                        - Kristók, Dósa, Gréczi és Valkó család halottaiért

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök -

27. péntek     - Híves Mihály, 2 felesége, gyermekeik, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szabó János, szülei, anyósa, apósa és Czinege Ferenc

28. szombat   - Gálik István 3. évforduló, szülei, apósa, anyósa, Gálik és Hrapan család halottai

                        - Varga Imre, Szakács József, felesége Pataki Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Mészáros Lajos, felesége Boda Erzsébet, 2 fiuk és hozzátartozók

29. vasárnap - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, szüleik és gyermekeik

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, Lukács János, a Szrenka és Lukács család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Jakubecz Gergely, élő beteg felesége, szülei, unokája István, Czinege és Varga család halottaiért

30. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre