Vadkerti harangok
2013. május


Vegyétek az én testem
Szentmiseszándékok
Szentháromság
Életige
Zsinati hírek
Anyák napi Hangverseny a Templomban
Trinon és a történelem ura
A gyorshajtó
Liturgiáink szimbolizmusa 3.
Családi nap a Kolping gázban
Ferenc pápa beszédei
Elsőáldozás
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Vegyétek, az én testem

Úrnapján, Krisztus testének és vérének ünnepén az Evangélium az Eucharisztia rendelését beszéli el. Jézus szavai arról tanúskodnak, hogy eucharisztikus teste és vére üdvözítő áldozatát jeleníti meg, amely üdvösséget és bűntől való szabadulást hoz az egész emberiségnek.

Az evangéliumi hagyomány az utolsó vacsora eseményeiből csak a lényeget őrzi meg, kihangsúlyozva az Eucharisztia alapítását. Azokat a vonásokat tartotta meg az emlékezetében, amelyekkel Jézus új tartalmat és jelentést adott a húsvéti vacsorának. Az alapítási szavakat az evangélisták már az ősegyház liturgiájából vették át, azzal a mélyebb megértéssel, ahogyan az ősegyház liturgiája Jézus üdvözítő szenvedését és halálát értelmezte. Miközben Jézus és tanítványai az utolsó vacsorán Izrael Egyiptomból való szabadulásának emlékét idézik fel, valóságban már az Újszövetség húsvétja van jelen: „Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem! Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és nekik adta: Ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik”.

Jézus rendkívüli adományban részesíti tanítványait. A kenyér, amelyet testként ad nekik, nem más, mint saját maga. A test nem emberi lényének egy részét, hanem egész valóságát jelenti. Szavait így is mondhatnánk: „Ez vagyok én”. Ezzel a vacsora új értelmet nyer. Jézus azonosítja magát a szétosztott kenyérrel, s mint Messiás, az áldás és üdvösség forrása, adja magát övéinek. Ajándékával eddig ismeretlen, páratlan közösséget hoz létre tanítványaival. A kehely Jézus hamarosan bekövetkező szenvedését és halálát idézi. A tanítványok között szétosztott bor a kereszten kiontott vére, amelynek, miként testének is, személyes hangsúlya van, a halálra kiszolgáltatott életét jelenti. Jézus a bort is önmagával azonosítja, de abban elsősorban a halálra rendelt és a halált önként elfogadó valósága jelenik meg.

Jézus kiontott vérének üdvözítő hatása, szövetségkötő ereje van, amely a Sinai szövetséghez hasonlóan új szövetséget, új kegyelmi rendet, új Isten-népet hoz létre. Jézus vére „sokakért ontatik ki”. Kiontott vére üdvösség és bűntől való szabadulás sokaknak. Ő, mint a szolga sokakért, Izraelért és a népekért, mindenkiért szenved. Üdvözítő hatása az egész emberiségre kiterjed.

Amikor az Eucharisztia adományaira tekintünk és körbe visszük a templomaink környezetében lévő, virágokkal borított sátrak útvonalán, tudjuk, hogy a Messiás-Jézussal, az üdvösség szerzőjével alkotunk közösséget, aki az Újszövetség húsvéti vacsorájának résztvevőit a megváltott új Isten-népe közösségében egyesíti.

(R.H. cikke alapján)Vissza az újság tetejére

Szentháromság

Igen, a Szentháromság! Nagy titok.

A Három, és mégis mindig Egy,

Mely miatt oly sok könny és vér folyt,

S amit nem árulok el senkinek.

Pedig oly egyszerű, csak nincs rá szavatok,

Talán a legközelebbi szó ez: család,

Vagy amint a tükör tükrében az ember,

Mindent megsokszorozva lát,

Vagy miként együtt munkál benned is

Hit, értelem, erő, akarat,

Mindegyik különbözik, egymással vitázik,

De az eredmény, az összeg: te vagy magad.

Létezik teremtő szellem, mely csupán figyel,

Van Közbenjáró, az élő kapcsolat,

És ott a Lélek, mely fáradhatatlanul

Keres mindkettőhöz mutat.

Már régen van rádiótok. Talán megérted így:

Végtelen hullámokon üzenek mindenkinek,

Az én Fiamon keresztül fogható fel,

De a Lélek juttatja el az üzenetet.

(szszp: Istenes versei)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

 „Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra…” (Jak 5,9)

Hogy jobban megérthessük az e havi igét, figyelembe kell vennünk, hogy milyen körülmények hatására született. Azokban a közösségekben, amelyekhez Jakab apostol a levelét intézte, több nehézség adódott: botrányok, társadalmi megkülönböztetés, a vagyon önző kezelése, a munkások kizsákmányolása, inkább a szavakra, mint a tettekre épülő hit stb. Mindez neheztelést és ellentétet váltott ki közöttük, és elégedetlenséget szült az egész közösségben.
„Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra…”
Tehát már az apostolok idejében is észre lehetett venni azt, amit ma is látunk közösségeinkben: hitünket élve gyakran nem azok a legnagyobb nehézségek, amelyek kívülről, azaz a világból érkeznek, hanem azok, amelyek belülről származnak, bizonyos helyzetekből és a testvérek viselkedéséből, amikor nem a keresztény ideál szerint élnek. Ez pedig rossz közérzetet, bizalmatlanságot és csüggedést eredményez.
„Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra…”
Ezek a súlyos vagy kevésbé súlyos ellentmondások és következetlenségek abból fakadnak, hogy nem mindig világos a hitünk, és még nagyon tökéletlen bennünk a szeretet az Isten és a felebarát iránt. A keresztény első reakciója mégsem lehet türelmetlenség vagy könyörtelen ítélet, hanem csak az, amit Jézus tanít. Ő türelmes várakozást, megértést és irgalmat kér, ami segíti kifejlődni a belénk vetett jó magját, ahogy ezt a konkolyról szóló példabeszédében is magyarázza. (Mt 13,24-30.36-43)
„Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra…”
Hogyan éljük tehát e hónap igéjét? Ugyanis a keresztény élet egyik súlyos problémáját tárja fel előttünk. Mi is különböző közösségekhez tartozunk (családhoz, plébániához, egyesülethez, munkahelyi közösséghez, civil szervezethez), sok mindent tapasztalunk, ami szerintünk nem helyes: az emberek temperamentuma, látásmódja, cselekvésmódja, következetlensége, ami fájdalommal tölt el, és visszautasítást vált ki belőlünk.
Íme, mindez alkalom lehet arra, hogy jól éljük a hónap igéjét. Ahelyett, hogy zúgolódnánk vagy ítélkeznénk – ahogy kísértésünk támadhat rá –, türelmesnek és megértőnek kell maradnunk, és csak ezt követően igazíthatjuk ki egymást, amennyire lehetséges. Azzal pedig mindenképp a kereszténységről teszünk tanúságot, ha az esetleges szeretetlenségre és az odaadás hiányára a mi nagyobb szeretetünkkel és odaadásunkkal válaszolunk.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Zsinati hírek

Az érsekvadkerti esperesi kerület tavaszi ülését április 25-én Szendehelyen tartotta meg, ahol a kateketikai munkacsoport által készített témák kerültek megbeszélésre. A vitaanyagot Marton Zsolt esperes úr, gödi plébános küldte meg számunkra, melyből néhány gondolatot megosztok a kedves olvasóinkkal.

A katekézis, a katekumenátus célja az, hogy a vezetett felismerje, neki is feladata van, a közösségnek, magának Isten Országának építésében a keresztény élet egyre mélyebb megélésével. Ez a folyamat olyan, mintegy háromlábú szék (a három pont stabilitást ad a geometriában is), ami a családi háttér, a hitoktatás, a pap-egyházközség-szentmise egységében ölt testet a világban és Isten országának szolgálatában.

A katekézis felelőse a helyi egyházközségekben mindig a plébános. Ő valódi lelki gondozóként működik a rábízottak között. Ennek ellenére meg kell találni az egyes feladatokra alkalmas felnőtteket és fiatalokat.

Az iskolai hitoktatásban a fő feladat az, hogy megtanítsák az Istenre figyelést, az imádságos lelkületet. Ezt a feladatot a pap mellett a munkát szívvel-lélekkel végző hitoktató is végezheti.

Nagyon fontos elem a hittan tanulás mellett a rendszeres szentmisehallgatás, az azon történő tevékeny jelenlét. Sajnos meglehetősen nagy azoknak a száma, akik ugyan hittanra járnak, de a szentmiséket hanyagolják. Igaz, nekik a szüleik sincsenek ott a templomban. Kívánatos lenne abba az irányba elmozdulni, hogy a hittanos gyermekek szüleikkel járjanak a templomba, mert a gyermek sohasem a szavainkból tanul, hanem a tetteinket követi. Ezért kell törekedni arra, hogy minden szentség vételére történő felkészülésnek a szülők is részesei legyenek.

Az est folyamán rövid előadásokat is hallhattunk. Marton Zsolt atya előadásában hallhatunk arról, hogy a hitoktatás különböző formáinak egy a célja. Elkötelezett Krisztus hívőket adni a világnak.

Csiba Tibor atya az iskolai hittan és a plébániai katekézis témakörét járta körbe. Fontos, hogy ne a rábeszélés, hanem a felfedezés érzése alakuljon ki és erősödjön a tanulási folyamat során

Edőcsényné, Zita nagymarosi hitoktató fontosnak, sőt elsőnek látja a felnőttek megszólítását, a működő családi közösségek kialakítását. Nem szabad feladni akkor sem, ha egy-egy alkalomnál két-három család képviselteti magát az összejövetelen.

Farkas László atya, ifjúsági referens a fiatalok egyházközségi munkába történő bevonását tárta a jelenlévők elé. Sokuknak hitismerete ugyan van, de eltávolodtak minden közösségtől. Visszatérésüket a közösségben megtapasztalt élmények segíthetik elő, jól alkalmazva számukra az oly sok veszélyt hordozó virtuális világ eszközeit.

Az ülést kérdések és a rá adott válaszok zárták Engem legjobban Varga Lajos püspök atya megnyilatkozása fogott meg. Tudjuk, az Istenhez vezető utak száma végtelen. Szép, eredményre vezető dolgokról hallottunk az est folyamán. Még plébánosi szolgálata alatt, egy mátrai idős néni betegágyánál hatalmas hitet tapasztalt meg. Pedig ő ezekről a fogalmakról, ami az est folyamán elhangzottak, nem igen hallott. Ő csak a hagyományos vallásosság talaján növelte ily hatalmasra az Isten és Egyház szeretetét. Ez a gondolat erősítette meg bennem, hogy a hagyom megtartása az egyházban is hűséget eredményez.

(emje)

Vissza az újság tetejére

Anyák napi Hangverseny a templomban


„Gyermekeink élete fehér lapokból álló tiszta könyv,
Melybe ők nem szép elveinket, vagy okos tanácsainkat,
Hanem életünk példáját fogják bemásolni.”

 

E gondolatok szellemében 2013. május 5-én adták jelét iskolánk diákjai, név szerint Villant Anna furulyán, Fábián Balázs versben és trombitán, Halaj Benedek altfurulyán, Kovács Melinda versben, Tuza Bernadett fuvolán, Pistyúr Zsolt versben, hogy figyelik és a maguk módján teszik azt, amit a felnőttek is tesznek a kultúráért. A gyerekek műsorát Buzási Diána hegedűtanár a szív legmélyebb zugaiba bejutó hegedűszólója zárta.

A gyerekek műsorát a Pedagógus Kórus fellépése követte, akik profi módon nekünk is bemutatták programjukat, amellyel a Mária Rádiónak a gazdagréti templomban, május 25-ére szervezett Kórusversenyén és másnap este 7-kor a váci Püspöki Palota dísztermi Hangversenyén is fellépnek.

Sok sikert, további önzetlen szolgálatot kívánunk minden szereplőnek, s az összhangot zenei kísérettel és vezényléssel biztosító Perneczky Zsolt és Gyimesi László tanáruraknak.

Vissza az újság tetejére

Trianon és a történelem ura

Az a magyar, akinek fáj Trianon. A több mint kilencven éve fájó, sohasem gyógyuló sebe most is égető emlék, a haza 2/3-ának elvesztésébe sosem lehet belenyugodni. Csak együtt lehet élni a békediktátum összes következményével a megcsonkított országban. A magyar baloldal az internacionalizmus szellemének megfelelően úgy vélte, a proletárok nemzetközisége le fogja győzni a valóságos határokat, a liberálisok kozmopolita szemlélete pedig mindenkit világpolgárnak tekintett. Most a globalizmus nótáját fújják. Szerintük országokra, nemzetekre nincs már szükség. Arra hivatkoznak, hogy az Európai Unióban már a határok is jelképesek, mindenki szabadon kereskedhet és közlekedhet, és szabad verseny van az eszmék között is újabban elég a szlovák példára utalni, hogy belássuk, sem a határok nem igazán légiesedtek (legfeljebb a bűnözőknek az ellopott áruk ipolysági bizományba adásában), sem a kultúrák, sem a nemzeti történelmek nem közösek, de még az alapvető emberi jogok sem.

A kereszténység nemzetek feletti gondolkodásmódja az emberi minőséget teszi az első helyre, de az Egyház kezdettől fogva tudja, hogy a közösségek rendjében nemcsak a család, hanem a nemzet is alapvetően fontos megtartó erő, hiszen a nemzet az a nagy család, amelynek nyelve, hagyománya, kultúrája, szokásai és törvényei nélkül az egyén gyökértelenné és számkivetetté válik, mint a magyar nemzet egyharmada a trianoni döntés után. A magyar állampolgárság visszaadására tett hősies kísérlet 2004. december 5-én - a ma „kanosszát” járó Flecó és csapata áldásos tevékenységére - kudarcot vallott, de mostani kormányunk helyrehozta e szégyenletes hibát. Sokat támadott alaptörvényünk is tanúskodik ma már az összetartozás mellett, hisz alkotói vallják, hogy Isten a „történelem ura”. Ez az idézőjelbe tett fél mondat 1945-2010 között még törvényjavaslatban sem szerepelhetett. Törvénybe kerülését - látjuk - milyen felháborodást keltett a balliberális hazai körökben, és a keresztény gyökereit nem vállaló Európai Parlamentben. Liberális körökben azt panaszolják, kifelé lejárat kampányt folytatva, hogy a hivatalos szövegben történő Istenre hivatkozás kirekesztő a nem hívőkkel szemben, sőt azzal is gúnyolódnak, ha az Isten a történelem ura, miért engedte meg a trianoni tragédiát. Fájdalmas dolog, hogy ezt magyar állampolgárok teszik, akik úgy nőttek fel, hogy jól megtanulták a leckét, miszerint Trianon említése merő irredenta, horthysta, náci, fasiszta bűntény, mely feleslegesen sérti az utódállamokat, s veszélybe sodorja a szomszéd államok beilleszkedni vágyó magyarságát. Sajnos, ezek az antimagyarok nem fogják aláírni a tanúságtételt, pedig csak arról volna szó, hogy az Országgyűlés fejet hajt mindazon férfiak és nők, illetve az ő emlékük előtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencvenhárom év során magyarságukért hátrányt, sérelmeket szenvedtek, vagy életüket áldozták nemzeti önazonosságuk vállalása végett. Pedig e nemzeti tragédia okainak és következményeinek pontos ismerete és feldolgozása nélkül Csonka-Magyarország népe lelkileg is csonka marad, mint azok, akik úgy vélik, Isten veszélyezteti a köztársaságot és a demokráciát.

Nem tudják, mit írnak, beszélnek. Nem tudják, mit cselekszenek.

(szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

A gyorshajtó

Tanulságos történet sofőröknek

András még egy hosszú pillantást vetett a kilométerórára, mielőtt a villogó rendőrautó előtt lelassított: 120 km/h a kitáblázott 90 helyett. Ez már a negyedik ebben a hónapban, mint oly sokszor máskor is. Hogy lehet, hogy valakit ennyiszer lemeszelnek?
Amikor a kocsi lelassított, András lehúzott, de nem teljesen az út szélére; hadd izguljon csak a zsaru a mellette alig fél méterre elhúzó autók miatt.
Megállt.
A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy mappával a kezében előre jött.
József? József a gyülekezetből? Még csak ez kellett! András próbált minél jobban elsüllyedni az ülésben. Ez rosszabb, mint a közelgő büntetés maga. A keresztyén rendőr épp egy saját gyülekezetéből való gyorshajtó embert fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap után sietett hazafelé a munkahelyről.
Szinte kiugrott az autóból, és ment a rendőr felé, akivel minden vasárnap találkozik a gyülekezetben, de eddig még soha nem látta egyenruhában.
- Hát, szia, József! Örülök, hogy látlak! Milyen érdekes, hogy itt találkozunk!
- Szervusz, András - semmi mosoly.
- Hú, de szigorúnak látszik a Biztos úr, éppen most kapta el a felebarátját, aki siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez.
- Igen, úgy tűnik: elkapta. - József kissé zavartan felhúzta a szemöldökét. Jó jel!
- Nagyon húzós és hosszú napom volt ma. Asszem kissé túlléptem a limitet - de csak most az egyszer, he-he!
András lefelé sandítva arrébb rúgott egy kavicsot az aszfalton.
- Az asszony finom vacsorát készített, már nagyon vár haza. Érted, mire gondolok?
- Tudom, mire gondolsz. És azt is tudom, hogy már kétes hírnévre tettél szert a körzetünkben az őrsön.
Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt az ideje taktikát váltani.
- Mennyit mértél?
- 115-öt. Volnál szíves visszaülni az autóba?
- Várj egy kicsit. Amint megláttalak, én azonnal megnéztem az órát, és épp csak súrolta a 100-at.
A hazugság kegyesnek, célravezetőnek tűnt, és "magától" jött.
- Légy szíves, András, ülj be a kocsiba.
András zavartan bemászott a kocsija ajtaján, és becsapta az ajtót. Bambán bámult előre a műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő. Lassan, kelletlenül nyúlt az ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta, hogy József ír a mappán. Vissza a műszerfalra.
Miért nem kérte ez a jogsimat? Bármi történjék is, az tuti, hogy 1-2 hónapig nem ülök ennek az embernek még a környékére sem vasárnap.
Eltelt még 2-3 hosszú perc, majd egy kopogás az ablakon. András kinézett balra, József volt az, kezében egy félbehajtott papírdarabbal. A bűnös mintegy 3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak annyira, hogy a papír beférjen.
- Köszi! - András nem nagyon tudta leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában.
József szó nélkül ment vissza a rendőrautóhoz, András csak nézte a visszapillantóban.
Felemelte a papírt: Nnna, nézzük, mennyi. Álljunk csak meg. Ez meg mi? Tréfa? Nem büntetőcédula, az biztos.
András olvasni kezdett.
"Kedves András! Egyszer volt egy kislányom, akit 6 évesen elütött egy autó.
Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság, 3 hónap a fogházban, és az illető szabad volt; mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg újra megláthatom.
Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell tennem. Most is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan: nekem egy kisfiam maradt.
József "
András hátranézett, és látta, hogy a rendőrautó megfordul, és elindul visszafelé az úton. Csak bámult a távolba, amíg a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban 20 percig, aztán beindította a motort, elindult, és lassan, az Úrhoz bűnbocsánatért esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán otthon percekig szorongassa magához meglepett feleségét és gyerekeit.
Ne ölj!
Ne kockáztass!
Esélyt se adj rá!

(barnától)

Vissza az újság tetejére

Liturgiáink szimbolizmusa III.rész

Van más módja is tiszteletünk kifejezésének. Ez épp ellenkezője a térdelésnek. A felállás.

Nézzünk csak rá példát. Tegyük fel, hogy íróasztalnál ülsz az irodádban .Kopognak az ajtódon, mire te a tessék szóval reagálsz. Az ajtón belép a főnököd. Mi teszel? Ugye azonnal felállsz. Állva beszélsz hozzá, hisz az ülve maradás figyelmetlenség volna irányába. Állok: azaz figyelek, mint a királyra figyel a hű szolga, és készen vagyok, mint egy bátor harcos. Ezt jelenti a felállás.

Amikor a szentmisében az evangéliumot olvassák, tiszteletből felállunk. Mikor a keresztszülők a keresztgyermek helyett a keresztségi ígéretet teszik, amikor az elsőáldozók megújítják keresztségi fogadalmukat, amikor a jegyesek örök hűséget ígérnek az oltárnál, mind állnak. A felállás így azt jelenti, kemény, komoly dolgot ígérek, a harcra készen állok!

 (Tihamér atya nyomán)

Vissza az újság tetejére

Családi nap a Kolping házban

2013. május 11-én 10 órától a benti Kolping ház adott otthont egy hagyományteremtő családi napnak, mely megszólítva sok közösségen kívüli gyermekes családot, a kifelé nyitás szellemében szerveződött. A helyszín is szépen átalakult erre az alkalomra. Az első terembe szőnyegek kerültek, ahol a legkisebbek, még menni sem tudók csapata töltötte az időt rajzolással, színezéssel és azzal, hogy hogyan fordul a hátra fektetett állapotából hasra.

A most készülő kiülőben arcfestészet keretében váltak oroszlánná, pillangóvá, királylánnyá a kíváncsi gyermekarcok. Amíg erre az átalakulásra vártak, kézműves foglakozás keretében számtalan figura készült a szorgos kis kezek között.

A frissen nyírt gyepű kertben ugrálóvár, trambulin és mini foci pálya várta a hatalmas (több mint negyven fős) gyereksereget. Aki elfáradt, az a hintákon vagy a homokozóban pihente ki magát a következő játékhoz.

Déltájt megjött a tűzoltó autó is. Urbán Dávid és társai bemutatták az autó minden zegzugát a kíváncsi gyerekhadnak. Sőt szinte mindenkit szirénaszó mellett egy templom körüli útra is elvittek, maradandó élményt adva ezzel számukra.

A kisgyerekek mellett az idősebb korosztály sem maradt program nélkül. Fél kettőtől Tóth András ftzl vetítéssel egybekötött előadása gazdagította a jelenlévők közlekedésbiztonsági tudását. Megtudhattuk, hogy az ember legnagyobb ellensége a közlekedésben maga az ember. A felelőtlen gondolkodás, a nem megfelelő állapot nagyon sok világot tör darabjaira. Ezért az úton haladva nemcsak nézni, de látni is kell úgy, hogy meggyőződünk az autók holttereinek veszélymentességéről is.

Rövid szünet után dr. Kovács János háziorvos vette át a szót, ahol az egészségvédelem került terítékre a szenvedélybetegségek és azok forrásain keresztül. Az alkohol, a nikotin, a gyógyszerek, a szerves oldószerek és a kábítószerek használata kényszerbetegségek kialakulásához vezet, melyből már segítség és önakarat nélkül nincs visszaút. Ezért jobb az, ha mindannyian a megelőzés tevékeny követei leszünk, megtartva általa tévút felé sodródó társunkat családjának.

Az előadás végére a babgulyás is elkészült, amit a több mint 100 jelenlévő közösen fogyasztott el úgy, hogy közben újabb kapcsolatok épültek a kötetlen beszélgetések során

Az élményekben gazdag, közösségépítő programot sötétedéskor a gyermekek örömét szolgáló tábortűz zárta úgy, hogy sok résztvevőben kérdésként felmerült a következő hasonló rendezvény igénye is.

emjé

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa beszédei

Giovanni Maria Vian, az Osservatore Romano című szentszéki napilap igazgatója elemzi Ferenc pápa megszólalásait, és a tematikai párhuzamokat Ferenc pápa és XVI. Benedek kommunikációjában.

Miket tart Ferenc pápa központi témáinak a megválasztása óta elhangzott beszédei alapján?

A pápa alapvetően egy dologról beszél: Isten irgalmasságáról, és arról a válaszról, amit Isten minden embertől vár. Püspöki mottója, melyet pápává választása után is megőrzött, egyáltalán nem szokványos: Miserando atque eligendo (megkönyörült és kiválasztotta). A szöveg Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap egyik szentbeszédéből származik. A középkori angol szerzetes a vámszedő Mátéval kapcsolatban azt mondta, hogy meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta. Isten rá vetett tekintete hívás volt, melyet türelem és szeretet járt át, és amely válaszra várt. Ez Ferenc pápa központi témája, mely a keresztény hagyományban is fontos helyet foglal el.

Mit visz tovább Ferenc pápa XVI. Benedek gondolataiból

Sok ilyen elem figyelhető meg. XVI. Benedek a hagyomány embere, aki nagy hangsúlyt helyez a hit örökségének megőrzésére és továbbadására a jövő generációknak. Ez a törekvés minden pápának fontos, így a hagyomány tovább él a különböző személyiségek során át. De vannak konkrétabb párhuzamok is, például a judaizmus felé való közeledés és jó kapcsolat kiépítése, vagy a legkiszolgáltatottabb keresztényekre való odafigyelés, illetve válaszok keresése a mai világban uralkodó vallásnélküliség és közöny problémáira.

Mik Ferenc pápa prédikációinak jellegzetes vonásai?

A pápa rendszerint rövid és lényegre törő prédikációkat tart, melyekben gyakran elhangzik, hogy a keresztény emberek mindennapjaiban szerepet kell kapnia a többi ember tiszteletének és a perifériákra való odafigyelésnek mind földrajzi, mind spirituális értelemben. Egy olyan pásztor szavai ezek, aki a lehető legközelebb akar maradni a nyájához.

Mely területeken számít Ferenc pápa úttörőnek?

Már maga a személye is úttörő az egyházban, hiszen a bíborosok választása sokrétű jelentést hordoz. Utoljára a XVIII. század első felében állt az egyház élén Európán kívülről származó pápa. Ő az első dél-amerikai és az első jezsuita, aki a pápai székbe ülhetett. Névválasztása is úttörő. A Ferenc név nem a zsidó-keresztény hagyományból ered, hanem egy középkori név, mely azt jelenti: Franciaországból származó, francia nemzetiségű. Ez a név azonban Assisi Szent Ferenc miatt a kereszténység egyik jelképévé vált. Assisi Szent Ferencet a korabeli források második Krisztusnak, alter Christus-nak nevezték, akinek hatása messze túlnyúlt a katolikus egyház határain. Élete mindenki számára üzenetet hordoz, hívők és nem hívők részére egyaránt.

Mely XX. századi pápáktól merít Ferenc pápa?

Sok párhuzam vonható. Tartalmi szempontból Ferenc pápa természetesen közel áll elődjéhez, XVI. Benedekhez. Az emberekkel való közvetlen kapcsolat keresésében leginkább II. János Pálhoz hasonlítható, de I. János Pált, XXIII. Jánost és XI. Piuszt is említhetnénk. A szerdai pápai audienciák rendszerét például XI. Piusz vezette be az 1925-ös szentév alkalmából, mely a zarándokok számának jelentős ugrásához vezetett. De Ferenc pápa közvetlen viselkedését X. Piusszal is párhuzamba állíthatjuk, aki minden héten katekizmus magyarázatot tartott a híveknek a Szent Damasus udvarban.

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Elsőáldozás

Urunk mennybemenetelének napján, a nagymisén megtelt a kívül belül virágokkal feldíszített, még beállványozott templomunk, hisz az elsőáldozás nagy ünnep egy közösségben. Szülők, rokonok és sokan mások lettek tanúi annak, hogy a képen látható 26 gyermek - Balga Dominik, Bencsics Alexandra, Bogdán Norbert, Bozsonyik Gábor, Bozsoniík Mihály, Dávid Máté, Dósa Áron, Erdős Krisztián, Farkas Hanna, Farkas Szabolcs, Gálik Gréta, Gulyás Zsófia, Gyurkovics Ádám, Híves Dóra, Kordics Rita, Körtvélyesi Kata, Lukács Kristóf, Makó Zsuzsanna, Mulik Zoltán, Pálfi Zsanett, Rácz Fanni, Szabó Benjámin, Szabó Csaba, Szunyogh Márk, Vidák Noémi, Virág János Juliánusz - először veszi magához az Élet kenyerét. Öröm volt látni a mosolygó arcokat, hallani imáikat és gitár kíséret melletti éneküket, ami e jól ismert ének sorait keltett ott életre. Veled és feléd, egy életúton át, veled élek, így szép a világ. Úgy legyen!


Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. június 17. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Egyétek! Több életetek lesz

Már a 8-10 éves kis elsőáldozó-jelöltek is tudják a helyes választ a kérdésekre, hogy vajon látták-e az apostolok, hogy a kenyér Jézus testévé, a bor az ő vérévé változott az utolsó vacsorán. Nem látták hangzik a válasz. Nem látták, hanem hitték. Miért hitték? Mert ezt Jézus mondta nekik. Miért hitték el Jézusnak? Mert ő Isten. Honnan tudták, hogy ő Isten? Onnan, hogy csodákat tett, és mert rajta teljesedtek be az évezredes jövendölések, melyeket a próféták az eljövendő Messiásról elmondtak, akit Emmánuelnek neveztek, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten.

Ezért van, hogy minden szentmisében, az utolsó Vacsora megjelenítése után szinte felkiáltva mondja a miséző lelkiatya: Íme, hitünk szent titka!

Ott, akkor, az utolsó vacsorán Jézus hatalmat adott az apostoloknak - és csak nekik, még édesanyja sem volt jelen -, hogy ők is ugyanezt cselekedjék az ő emlékezetére. Ez a hatalom aztán továbbadódott és adódik kézrátétellel a papoknak Őr ezzel a hatalommal változtatják át a kenyeret és a bort minden szentmisében.

Egy diákom egyszer azt kérdezte: miért adta Jézus magát nekünk eledelül?

Kettős választ adtam neki.

1. Mert így óhajtotta beteljesíteni az örök emberi vágyat, amely mióta ember az ember - ott él a szívekben: valami módon személyesen találkozni Istennel. Ezt Krisztus előtt (a primitív emberek ma is!) úgy vélték elérhetőnek, hogy az áldozati ételből vagy állatból egy kis részt nem égették hamuvá, hanem kultikusan megették. Igazában ez nem volt személyes találkozás és egyesülés az istenséggel, de remek előképpé magasztosult. Hiszen Jézus ezt a találkozást igazán, lényegszerűen (ontológiailag) megvalósította az utolsó vacsorán' Az átváltoztatott kenyér valóban az ő teste. A szentáldozás igazi istentalálkozás.

2. Azért is rendelte Jézus a szentáldozást - volt második válaszom a diáknak -, hogy nekünk „több életünk legyen”. Ezt maga Jézus mondta így. Erről a több életről így vall a katekizmus:Aki rendszeresen eszi az Úr testét, abban előbb-utóbb megerősödik a meggyőződés, hogy Isten minden élethelyzetben gondját viseli, és hogy lesz örök életünk. Ez a belső élmény kizár minden kételkedést, lázadást, mert megtanul várni. Több élet az életkedv, a lélek békéje, az öröm és a szeretet. A több élet képessé tesz jól értelmezni a nehéz élethelyzeteket: halált, szenvedést. Megláttatja a kegyelmi összefüggéseket és a dolgok és történések igazi lényegét.

Egy halni készülő pap így búcsúzott az itteni élettől: „Arra kérem Krisztust, nyissa ki számomra a kaput, ismerjen önmagáénak, hiszen annyiszor magamhoz vettem őt, és annyiszor nyújtottam másoknak.

Kérem, hogy Vezessen haza országába, ahol ő lesz minden mindenben.”

Kerényi Lajos

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2013. április 30-án a képviselő testület az alábbi témakörökben hozott döntést.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása az érvényben lévő törvények és a megvalósulás összhangjában.

2012. évi zárszámadás tárgyalása, elfogadása.

Költségvetési koncepció 2014. évre

A 2010-2012 éveket átfogó pénzügyi átvilágítás eredményének tárgyalása, elfogadása. Megjegyezni kívánom itt is, hogy a MBI könyvvizsgálói Kft pozitív képet állított ki gazdálkodásunkról.

Rendeletalkotás a közterület használatról, a használati díjak mértékéről.

Rendeletalkotás az üzletek nyitvatartási rendjéről.

A 2012 évet vizsgáló belső ellenőri jelentés tárgyalása.

Pályázatok kiírása az Óvoda, a Művelődési ház, a Konyha vezetői állás betöltésére, amit a június 30-án lejáró szerződések tettek szükségszerűvé.

A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása.

A 20/2012.(IV. 23) számú rendelet visszavonása megvalósulás elmaradása miatt. ( Roma közösség gazdálkodása Székely János püspök úr kezdeményezésével.)

Állásfoglalás focipálya melletti 3 telek bérbeadásáról, melynek célja munkahelyteremtés.

Állásfoglalás a műfüves pályagondnoki állásáról.

LADA NÍVA gépkocsi értékesítési ügye.

A megvásárolt butikok használatba vétele a vizes blokkok kialakítását követően. A volt Virágbolt bérbeadása május 15-től, míg a másikat az Önkormányzat üzemelteti konyhánk bevonásával..

A zárszámadási adatok ismeretében a 2012-ben még Ipolyvecével társulásban működő iskolánk és óvodánk többletkiadásainak létszámarányos kérése Ipolyvecétől.

Műfüves pálya bérlése

 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                             4500Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:   3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1./ Június 2-ÁN LESZ AZ Oltáriszentség nagy ünnepe: Úrnapja, a fél 10-es szentmise körmenettel. (Pusztaberkiben du. 5 órakor)
 
2./ Június 17-én, Hétfőn itt Érsekvadkerten várom azokat a paptestvéreket szokásos évi találkozónkra, akikkel együtt készültünk a papságra az Egri Szemináriumban. (Ha megérjük, és mindenki el tudna jönni, akkor 7-en lennénk. Este 7 órakor hálaadó szentmisét mondunk közösen, amire természetesen a kedves híveket szeretettel hívom és várjuk.
3./ A Papszentelés a Váci Székesegyházban június 22-én, 10 órakor lesz.
4./ A Váci Egyházmegyei Találkozó jún. 28-29-én lesz  PÁSZTÓN. A program a hirdetőtáblán tanulmányozható.
5./ Június 29: Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, szentmisék r. 7 és este 7 órakor lesznek.

KERESZTELÉSEK:

            8./ Virág Flóra, Vivien (Virág László-Kovács Vivien)

            9./ Fuchs Zoé, Anna (Fuchs Szabína)

Elsőáldozó volt 26 gyermek május 12-én.

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

1./  Ápr.20: Urbán Dávid- Babcsány Éva

2./ Ápr. 27: Ruzsin Róbert – Zachar Katalin

3./ Máj. 25: Csizmadia Kornél – Zöllei Ildikó

4./ Máj. 25: Kovács Dávid – Kovács Eleonóra

HALOTTAINK:

            15./ Verebes Ignácné, sz. Juhász Mária (1937)

16./ Kristók János (1931)

17./ Nagy Lajos (1935)

18. Dósa Jánosné, sz. Pálinkás Rozália (1923)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. szombat     - Murányi János, felesége Boda Katalin, fiuk János, élő és elhunyt hozzátartozókért

2. vasárnap   - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, bátyjai, szülők, nagyszülők, és élő hozzátartozók

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        - Berecz Károly 1. évforduló, felesége Czinege Rozália, szüleik és hozzátartozók

6. csütörtök    - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

7. péntek        - Halaj Gyuláné Antal Margit és szülei

8. szombat     - Csabák Csaba, a Csabák és a Gubik család élő tagjaiért és elhunyt hozzátartozókért

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

9. vasárnap   - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Konopás Jánosné Csernák Margit, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Hotzi Jánosné Palánki Edit

10. hétfő        -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök -

14. péntek     - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

15. szombat   - Boda Sándor, felesége Deszpót Erzsébet 10. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szarvas Józsefné Kocsis Margit 5. évforduló, veje Vitéz János, Szarvas, Vitéz és Kocsis család halottaiért

16. vasárnap - Zsiga Gyula, felesége Szabó Mária, vejeik, lánya Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács László, szülei, fia, kácsor dezső, felesége Kordics Veronika, szüleik, testvéreik

                        - Rith József, felesége Sztrecskó Sarolta, Rith és Sztrecskó család elhunyt tagjaiért

17. hétfő        -

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök -

21. péntek     - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

22. szombat   - Varga Gergely, felesége Péter Anna, gyermekeik, szüleik, unokáik János és Ferenc

                        - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

                        - Fábián Ferenc, szülők és hozzátartozók

23. vasárnap - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit (Alapítványi)

                        - Molnár Ignác, felesége Kozák Margit 1. évforduló, fiuk, Kaba Antal és felesége, Kristók József és felesége és elhunyt hozzátartozók

                        - Jelen János 2. évforduló, élő és elhunyt családtagokért

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök -

28. péntek     - Jakubecz István, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Szabó Péter Pál, Edélyi Béla, felesége, gyermekei és nagyszülők

29. szombat   - Pásztor János 4. évforduló, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt családtagokért

                        - Kristók János, felesége Híves Katalin és nagyszülők

                        - Varga Ignác 1. évforduló, édesapja, testvére, apósa, anyósa, és Hogál János

30. vasárnap - Koza János és a Koza család halottaiért

                        - Konopás József 1. évforduló

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre