Vadkerti harangok
2013. április


Búzaszentelő
Szentmiseszándékok
Életige
Bán Aladár: Búzaszenteléskor
Érints meg
A vértanú
Két afrikai asztali imádság
Csendben és bölcsen
Hívom a családokat - Bíró László püspök levele
Liturgiáink szimbolizmusa 2.
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Búzaszentelő

Bár álmatlan éjszakáimon most is vetésektől zöldellő, burgonyavirágtól fehérlő, bíborlóherétől pirosló, máktábláktól tarka mezőkre járok gondolataimban álmot hozó álomporért, nem felejtem el a mezők gyötrelmét sem, amelyben nekem is volt részem, ha kevéske is, már gyermekkoromban is.

De emlékem annál több azokról, akik tavaszi és őszi hideg szelektől, a nyári kánikulától kicserzett arccal, holtfáradtan tértek haza az egész napi szántóföldön való görnyedéstől, gyenge tehenekkel száraz tarlók feltörésében való bajlódástól, a kaszálás és aratás miden erőt kiszárító próbatételétől, a soha véget nem érő, pihenést nem engedő teendők monoton láncolatától. Azokról, akik aggódva kémlelték esténként a nyugati égboltot, jön-e végre az áldott eső, vagy a setét felhőket, nem okoznak-e valami veszedelmet? S akiknek egy aggodalom volt szinte egész életük: meglesz-e a sok küzdelemért mindennapi kenyerük?

Egy napon, Szent Márk napján, búzaszentelés ünnepén Istennek ez a sok próbát kiállt dolgos népe nem szokásos dologtevő ruhájában, hanem ünneplőben, kereszt mögött, processzióban vonult ki mindennapi küzdelmeinek helyére, a mezőre, hogy papja vezetésével teendőire, magára, hívőtársaira Isten áldását kérje.

Mily meggyőződéssel énekelték a dűlőutakon bandukolva a legrégibb mélységet hordozó Mindenszentek litániájában, hogy Isten mentse meg őket minden rájuk leselkedő rossztól, a döghaláltól, éhségtől és a hadak pusztításaitól, s adja meg nekik azt, amitől életük függ: a föld termékeinek baj nélküli beérését. S a kijelölt földekre érve megint imádkozták, hogy Isten a sarjadó vetéseket áldásának árjával öntözze és érettségre vezesse, hogy a föld termékenységében munkájuk eredményeként bőségesen kielégülhessenek. Nemcsak ők, minden éhező a világ minden részén, amiért a pap a világ mind a négy tája felé fordult imádságával.

Mára már a szertartás is, némiképp módosult, a mezei világ és a rajta élők sorsa pedig erőteljesen megváltozott. Ma sovány tehenek és abraktalan lovak helyett erős gépek szántanak, s okos gépek végzik azt a sok már, testet-lelket ölő munkát. S ez az erő, összefogás nemcsak arra elég, hogy munkájuk eredményeképp bőségesebben teríthessék meg asztalainkat, de arra is, hogy emberibbé tegye egész életüket.

A mai könyörgő nap természetesen sokkal közelebb áll, a vidék, a falvak népeihez, akik látják az ígérkező bőséget is, de az árvizek és egyéb természeti csapások nyomán a szűkösséget is. Mi tudjuk, hogy a kenyér nem az üzletek polcain terem, és a tej nem dobozokban keletkezik. De akik messze élnek, állnak a földtől, ne felejtsék el, hogy a kenyér és a bor – mint a szentmisében imádkozza a pap: „A föld terméseként és az emberi munka gyümölcseként” kerül asztalunkra.

Eggyel több ok arra, hogy Istennek mindennap; különösen ezen a földet művelő embertársaink ünnepnapján hálát adjunk. S mivel pedig csak a munka az emberé, az áldást pedig az Isten adja, elődeink buzgóságával kérjük, hogy áldás kísérje mindennapi munkájukat. Hogy adjon egészséget mindannak megtételére, amit meg kell tenniük. Adja meg azt a lelkületet, hogy megelégedjenek azzal, amit munkával szolgálnak meg: azt az igazságérzést, hogy ne akarjanak mások kárára hasznot húzni; azt a szeretetet, amelynek erejével tudnak másokért is áldozatot vállalni.

(Pénzes Balduin, 1970, Új Ember cikke nyomán)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!  Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomba visszanyerte látását, és követte őt az úton. (Mk 10,46-52)

Szomorúan olvastam a híreket az elmúlt napokban, hogy a világ egyik leghíresebb Mária-kegyhelyét, a franciaországi Lourdes-ot elöntötte az árvíz, mert a kegyhely közvetlen közelében húzódó kis folyó a hatalma esőzések miatt megáradt. Elszorult szívvel néztem a képet, hogy a jelenések helyszíne, a massabielle-i barlang, ahol Bernadette Soubirousnak 1858-ban megjelent a Szűzanya, több mint egy méteres vízben állt. Az elmúlt napokban a sártengertől megtisztították a kegyhelyet, amely most már újra fogadja a zarándokokat. Nem a hírről szerettem volna beszámolni jelen elmélkedés keretében, hanem arról, ami ennek kapcsán eszembe jutott és a mai vasárnap evangéliumához, a vak meggyógyításához kapcsolódik. Évekkel ezelőtt jártam Lourdes-ban. Abban az időben a világosság rózsafüzérének titkaihoz szabadtéri állomásokat állítottak fel. Az utolsó tizedet egy nagy sátorban az Oltáriszentség előtt lehetett imádkozni. Méltó hely volt ez ahhoz, hogy a zarándokok imádkozzanak Jézushoz, „aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”. Miközben az imádságot végeztem, egy kisebb csoport érkezett, 10-12 vak embert vezettek segítőik a sátorba. Mielőtt nekiálltak volna az imádkozásnak, egy vak embert segítettek a felolvasó állványhoz, aki Braille-írásos kis könyvéből, a betűket ujjaival kitapintva német nyelven felolvasta társainak az Oltáriszentség alapításának eseményét, az utolsó vacsorán történteket. A felolvasó egy negyven év körüli vak pap volt. Annyira megható volt a felolvasása, hogy a magam imáját félbehagyva szájtátva hallgattam őt. Amikor másnap miséztem magyar zarándoktársaimnak, az átváltoztatáskor, amikor a kenyér és bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé, eszembe jutott vak paptársam, aki minden nap elmondja a szentmisében ugyanezeket a szavakat. Szemével nem láthatja a világot és nem lát semmit a titokból, miként szememmel én sem láthatom a titkot, bár én láthatom a világot. Mindketten hiszünk a titokban, hiszünk a csodában, hiszünk Krisztus jelenlétében. Amikor a mai evangéliumban szereplő vak koldus „Dávid fiának” szólítja Jézust, ezzel kifejezi, hogy hisz abban, hogy ő a Messiás, hiszen abban a korban azt vélték, hogy az eljövendő messiás Dávid király leszármazottja lesz. Amikor Bartimeus Jézustól segítséget kér, ezzel kifejezi, hogy hisz abban, hogy Jézus tud rajta segíteni isteni erejével. A gyógyítással, a csodával Jézus az ő hitét jutalmazza meg. Amikor visszaadja a vak szeme világát, ezért mondja az Úr: „Menj, a hited megmentett téged.” Idén, a Hit évében érdemes figyelnünk arra, hogy a vak szemeinek megnyitása a nem hívők hitre jutását jelképezi. A hitetlenség, a kételkedés sötétségét egyedül Isten képes eloszlatni, ő adja a hit világosságát, a hit ajándékát. Jézus a nagy zaj közepette is meghallotta Bartimeus kiáltását. Isten napjainkban is meghalja mindazok kérését, akik a hit ajándékáért fordulnak hozzá. A hit az Isten-látás csodálatos élményét adja az embernek, segítségével megláthatunk valakit, akit testi szemünkkel nem láthatunk. Dobjuk el lelki vakságunk köntösét, a hitetlenség hitvány ruháját és siessünk Jézushoz, aki a hit új ruhájába öltöztet minket!

Befejezésül térjünk még vissza egy gondolat erejéig Lourdes-hoz! Milyen érdekes, hogy éppen a Hit évének elején egy természeti csapásról szóló negatív hír kapcsán még a nem hívők is odafigyelnek e kegyhelyre. Talán ezt mondják most magukban: „Valami történt ott. Árvíz volt.” Az árvíz hordalékát, a szemetet és a sarat néhány nap alatt eltakarítják. Utána pedig ezt gondolják: „Valami történt ott. Egy csodás jelenés, amely hitre ébresztett sokakat.” Talán éppen egy ilyen pusztító árvíz miatt figyel fel valaki e Mária-kegyhelyre, utánanéz az egykori eseményeknek, az azóta történt csodáknak, és ennek köszönhetően elindul a hit útján. A bölcs embereket minden Isten felé vezeti.

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Bán Aladár: Búzaszenteléskor

 

Ím a gyönge kis búzaszár

Virul kinn a zöld mezőn,

A víg búbos pacsirta már

Ott lépeget a dűlőn.

Az út mentén a bokorban

Lenge szellők játszanak,

Az árnyékos csalitokban

Csergedezik a patak.

 

Bontsátok ki a zászlókat,

Menjünk ki a rétre hát,

Áldjuk meg a kaszálókat

És a zsenge gabonát,

Kérjük Istent térden állván

Odakünt a zöld gyepen,

Őrködjék e föld határán

Aratásig kegyesen.

 

Áldja meg a nép munkáját,

Reményeit váltsa be,

Töltse majd meg kis kamráját

A hideg tél jöttire.

S hol csak tűzhely lángja lobban

Az egyszerű hajlékokban

Boldog arcok, hű szívek -

Jó emberek legyenek!

Vissza az újság tetejére

Érints meg!

Anyák napi köszöntő

Érints meg - erre kérlek -, ha kisbabád vagyok!

Ölelj gyakran magadhoz, nélküled „megfagyok”!

Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem, etess!

Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!

Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,

Öledbe bújva érzem, hogy jó szülőm szeret!

Érintésed, ha érzem, az biztonságot ad,

Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!

 

Érints meg - erre kérlek -, ha gyermeked vagyok,

S nem értem a világot, s félelmeim nagyok.

Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,

Helyemet nem találom, sok még az új dolog!

Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!

Könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!

Jó éj puszid oly édes, olyan megnyugtató,

Mesélő érintésed álomba ringató!

 

Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!

Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!

Ne hidd, hogy azért bántalak, mert most komisz vagyok.

Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!

Magam felnőttnek érzem, s hangodra szomjazom,

Az élet viharához így alkalmazkodom.

Kettészakadt világban, még helyem nem lelem,

Viselj el, hogyha bántalak, s maradj mindig velem!

 

Érints meg - erre kérlek -, ha barátod vagyok!

Megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!

Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.

Értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.

Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!

Lehet, hogy érintésed, minden, amit kapok.

Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,

Legyél velem, ha baj van, s nem hagylak én sem el!

 

Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,

Érintésed, szerelmed a legszentebb dolog.

Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.

Ezer félelmem kerget a karjaidba még.

Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,

Lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!

Ilyenkor végre érzem, szemünk együtt ragyog.

Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.

 

Felnőtt gyereked lettem, most már csak az leszek,

S van már saját családom, kiket ölelhetek

Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.

Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.

Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,

Így segíts értékelni, múltat jövőt, jelent.

Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.

Ami fájt elfelejtem, az élet jó tanár.

 

Érints meg még - ezt kérem -, idős szülőd vagyok.

Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!

Érints meg, ahogy egykor érintettelek,

Amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.

Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erőt,

Simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redőt!

Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjai,

Te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim.

Vissza az újság tetejére

A vértanú

Boldog Salkaházi Sára emléknapja

Május 11-én van Boldog Salkaházi Sára vértanú, szociális testvér ünnepe, aki 1944 karácsonyán halt vértanúhalált és 2006-ban a boldogok sorába emelte Egyházunk. Sára túllátott korának veszedelmein (mi észleljük-e a ma veszedelmeit?), amit a nyilas uralom félelemkeltése mért a korra.

Az ember elcsodálkozik, mi ad erőt egy embernek, hogy látszólag elveszve értelmét lássa életének. Ő sem és számtalan vértanú társa sem mazochista öntetszelgésből dobta oda életét a gyilkosainak. Ha így lenne, nem is avatta volna őt boldoggá Egyházunk. A vértanúk az igazi távlat emberei, akik teljesen Istenre bízzák, hogy mikor és hogyan válik életük mások javára. Ez azért figyelmeztetés, mert az úgynevezett átlagkeresztények sokszor panaszkodnak, hogy nincs eredménye fáradságuknak.

Az a baj, hogy nem merünk eléggé Istenben bízni, hanem hitünk eredményességét mértékegységekkel akarjuk mérni. Például úgy, hogy 20 év keresztény példaadás eredményére két gyermeknek és négy unokának vallásossá kell válnia fogalmaink szerint. S ha nem így történik, akkor kétségbe esünk vagy elfásulunk. Tépelődünk azon, hogy mit is rontottunk el.

Valójában semmit, csak elfelejtettük, hogy az igazi krisztushit nem emberi produkció eredménye, hanem fentről jövő ajándék. De emellett mégis számít, hogy mit teszünk a fiataljainkért. Isten nem az eredményességet kéri számon, hanem a szándékunkat.

Evilági síkon a vértanúk a világ legeredménytelenebb emberei, ám Isten kegyelmi mozgásterében ők a legeredményesebbek.

(Sánta János cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Két afrikai asztali imádság

Köszönöm, ó Uram, hogy oly jó volt az étel.

Hogy finom volt a földimogyoró leves.

Hogy ízletes volt a bivalyhús,

Hogy erős volt a bors és felséges a jamgyökér.

Uram, tele a gyomrunk.

Naponta megújuló csoda ez!

Köszönetet mondunk ezért Tenéked

S az ételek jó ízéért is,

Mit még nyelvünkön érzünk.

És mily üdítő volt a víz!

Vele adod meg a napra szükséges erőt.

Add Lelked is, hogy helyesen használjuk. -

A testi étek mellé,

Add meg az égi eledelt is, amíg csak élünk.

Irgalmas Istenünk, légy áldott. Ámen.

 

Ó, Uram, előttünk gőzöl az étel

És olyan jó illata van,

Mellé itt a tiszta, hideg víz,

Boldogok vagyunk és elégedettek.

Jusson eszünkbe mégis

Szerte a nagyvilágban élő

Valamennyi bátyánk és nővérünk,

Akiknek nincs mit enniük,

És az innivalójuk is kevés.

Add meg mindenkinek hát

Ételed és italod. Ez a legfontosabb.

De add meg nekünk azt is,

Ami napi szükségünk.

Hogy átjuthassunk az időn.

Amint népednek, Izraelnek

Ételt és italt adtál a pusztában,

Kérünk, akként adj szomjazó,

És éhező testvéreinknek

Most is mindenkor. Ámen.

 

(Bittei Lajos fordítása)

Vissza az újság tetejére

Csendben és bölcsen

Minden bajra két orvosság van.

Az idő és a csend.

Ezért csak akkor szólalj meg,

Ha szebbet tudsz mondani, mint a csönd!

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat - Bíró László püspök levele

Levél a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és a szerelmesekhez, a családokat szerető szerzetesekhez és paptestvérekhez és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll.

Akár az írott történelmet nézzük, akár a régészeti kutatásokra támaszkodunk, azt látjuk, hogy az emberek kisebb-nagyobb csoportokba rendeződve igyekeztek életüket jobbá, szebbé, mai kifejezéssel élve élhetőbbé tenni. Ezek a csoportok a föld minden részén, minden korban családok összefogásából alakultak. Az ember adottságai ugyanis nem teszik lehetővé, hogy tartósan magányosan éljen. Sem a férfi, sem a nő nem képes egyedül, önmagában boldogulni, boldoggá válni. Ezt az antropológiai igazságot fogalmazza meg a Biblia: „Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!” (Ter 2, 18) Az is antropológiai igazság, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve tudják a legjobban egymást segíteni. A kettejük együttműködésére épült család a legkisebb emberi közösség, ez az a közösség, amely megfelel az emberi természetnek. A nagyobb emberi közösség, a társadalom csak akkor tud az emberi természetnek megfelelni, ha családokból épül fel.

Meg merem kockáztatni, hogy ha a magyar társadalom csupa ideális, boldog családból állna, akkor az ország maga lenne a boldogság szigete Európában, nálunk egyedülállóan magas lenne az életminőség. Kétségtelen, hogy a családok, és ezzel együtt az egész társadalom életének anyagi körülményei jelentősen befolyásolják életminőségét, de látjuk, hogy a jólét megteremtését célul kitűző fogyasztói társadalmak a személyiséget veszélyeztető nagyvárosokkal, a családok és bennük az emberi kapcsolatok elsorvadásával, az emberi környezet riasztó méretű pusztulásával milyen kevéssé járultak hozzá az élet minőségének javulásához. Lehet az embernek tengernyi pénze, fényes karriert ígérő diplomája, ha személyes kapcsolatai rendezetlenek, életét értelmetlennek fogja érezni és boldogtalan lesz. (vö. Lk 12, 16-21) A teljes ember (a test-lélek-szellem alkotta egység) élete akkor teljesedhet ki, ha testi, lelki és szellemi igényei is kielégítést nyernek, ehhez pedig az kell, hogy eleven kötelék fűzze Istenhez, a többi emberhez, és a teremtett világhoz.

Idézzetek fel olyan szerény, egyszerű körülmények között élő családokat, ahol boldogan, derűsen nevelték gyerekeiket és kiváló embereket adtak az országnak!

Az emberi kapcsolatok iskolája a család: a családban kerül a gyermek először másokkal kapcsolatba, itt ismeri meg a társas létet, a kapcsolatépítés és -ápolás módjait. Ha két ember között a kapcsolat csupán annyit jelent, hogy tudomásul veszik egymás létét, csak köszönnek egymásnak, de nem beszélgetnek, akkor kapcsolatuk nem eleven, nem szolgálja egyikük életét sem. A másik hogyléte felőli formális érdeklődés, sokszor a választ meg sem várva, arról árulkodik, hogy nem is érdekli a másik személye, nem is akar vele igazán kapcsolatban lenni. A másikat használni és kihasználni akaró kapcsolat egyik félnek sem válik javára. A család életminőségét döntően befolyásolja a házaspár közötti kapcsolat. Egymásnak ajándékozva magukat, és ezt az ajándékot kölcsönösen elfogadva belépnek egymás életébe, Szabó Lőrinc szavaival egymás „sorsának alkatrészévé” válnak.
A családon belüli kapcsolat alapja a kölcsönösség és a szeretet. Akik szeretik egymást, azoknak a kapcsolatát a jóakarat motiválja, kölcsönösen egymás javát akarják: a szülők a gyerekekét, a gyerekek a szülőkét, a nagyszülők az egész családét. A kapcsolat minőségét a szeretet határozza meg, erről szól Jézus útmutatása: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Ján 15, 12-13) Aki tehát önmagát, azaz teljes életét odaadja fenntartás nélkül a másiknak, az úgy szeret, ahogy Jézus szeret. Így jelenítik meg a házastársak családjukban Isten szeretetét, így tapasztalják meg a gyerekek Isten szeretetének boldogító melegét.

Hogyan tudjátok következetesen a rendre, fegyelmezettségre, szorgalomra nevelni gyermekeiteket úgy, hogy közben a szeretet is növekedjék? Milyen jelekből látjátok, hogy gyerekeitek megtapasztalták Isten szeretetét?

Kapcsolataink alakításához családon belüli és kívül példaképünk a Názáreti Szent Család. Mai fogalmaink szerint Mária és József azzal alapította meg a családot, hogy igent mondott Jézusra. Befogadta és életét kiteljesítette. Jézus ebben a családban tanult meg az emberekkel kommunikálni, sajátította el az emberi szavak jelentését, ismerte meg a családi kapcsolatok, a barátság erejét, a konfliktushelyzetek, az egészség és a betegség okozta nehézségeket, az öröm és a fájdalom kifejezni tudását. A názáreti harminc év gazdag tapasztalatai jelennek meg példabeszédeiben, elbeszélő készségében, az élet apró jelenségei mögé néző meglátásaiban.

Hogyan tudjátok családotokban a Szent Család tiszteletét ápolni anélkül, hogy édeskés mesealakokká váljanak?

Keveset tudunk József munkás, dolgos mindennapjairól. A régészeti és történelmi adatok szerint abban az időben sokan építkeztek Galileában, az ácsnak valószínűleg volt munkája bőven. Mégsem gazdagodott meg, és Fiát, aki minden bizonnyal vele dolgozott, nem arra tanította, hogy hogyan lehet minél nagyobb haszonra szert tenni. Jézusnak nem volt vagyona, nyilvános működése idején tanítványainál, barátainál lakott (l. Jn 1, 38-39, Mt 8, 20), nyilvános helyeken, vagy mások házában tanított és gyógyított. A munkáról mindig úgy beszélt, mint szolgálatról, mint egy eredményért való fáradozásról.

Jézus „szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. Mikor azután tizenkét esztendős lett, fölmentek mindnyájan az ünnepi szokás szerint.” (Lk 2, 41-42) Ebből azt látjuk, hogy fontos volt számukra az ünnep, és amint lehetett, Jézussal együtt ünnepeltek. Az ünnepért vállalták a fáradságot, és hálásak voltak gyümölcseiért.

A Szent Családban az ajándékozás és a teljes önátadás lelkülete uralkodott. Mária és József tudta, hogy ajándékok egymásnak, és ajándékba kapták Jézust. A munkát a ház körül és az ácsműhelyben ajándékozó lelkülettel végezték egymást és embertársaikat szolgálva. Annak tudatában, hogy Isten ajándéka a hetedik nap, a szombatot és az ünnepeket megtartották, megszentelve így a hétköznapokat és munkát. Magukat teljesen elajándékozták, tiszta szívvel, őszintén és önzetlenül. Az ilyen lelkülethez tiszta szív kell. Mária pedig „kegyelemmel teljes”, József „igaz ember” volt.

A bűn ugyanis lecseréli a szeretet, az ajándékozás és az önátadás logikáját a hatalom, a pénz, az élvezethajszolás és az egoisztikus érvényesülés logikájára.

Mi segít abban, hogy gyerekeitekben kialakítsátok az ajándékozás és önátadás lelkületét? Hogyan tudjátok őket a házimunkába úgy bevonni, hogy megérezzék a mások szolgálata feletti örömet, hogy őszintén „beleadják” magukat a munkába?

„Az ember - aki az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért (az emberért) akart - teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza magát.” (GS 24) Isten minden ember szívébe beoltotta a vágyat a szeretet és a boldogság iránt, és ezt a vágyat még a bűn sem tudja kioltani. A magukat tiszta szívvel, őszintén és önzetlenül elajándékozó emberek, az ilyen emberekből álló családok képesek a társadalmat a Teremtő terve szerint alakítani, egy szebb, boldogabb világot felépíteni.

2013.január Bíró László püspök

Vissza az újság tetejére

Liturgiáink szimbolizmusa II.rész

Aki büszke, felcsapja a fejét és kiveti a mellét: „Nem olyan vagyok, mint te!” Aki azonban érzi, hogy nagyobb úr áll előtte, meghajtja a fejét. Minél nagyobb úr, annál mélyebbre. És ha Istennel állunk szemben? Akkor térdet is hajtunk. El fog bennünket a kicsinység tudata és meg akarunk alázkodni, tehát letérdelünk. Van-e szebb látvány, mint az Isten előtt térdelő és tiszta szívű ember? Mintha jelezné a térdelésünk, hogy Uram, te fölséges, hatalmas vagy, én pedig a te kicsinyke, de tisztaszívű teremtményed vagyok! Engedd meg, hogy mindig megmaradjak olyannak, mert akkor nem fogok elveszni.

Nem hajtunk térdet senkinek, csak Istennek. De neki térdet hajtunk, nem csak biccentünk, vagy egyéb mutatványokat csinálunk. A térdhajtást nem szabad elsietni, elnagyolni. Lelket kell abba önteni!

Ha templomból jövök, vagy oda megyek, az Oltáriszentség felé fordulva lassan, tisztelettel hajtok térdet, egészen le a földig úgy, hogy a gerincem egyenes, a térdem pedig a sarkam közelébe érinti a földet. Ez a mozdulatsor az éltető és igazi térdhajtás, mintegy kimondva általa, hogy én hatalmas Istenem!

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. május 27. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkészcsomók


Ősrégi csomó, amelynek az ókori Kínában mágikus erőt tulajdonítottak. Számos viking legenda is fűződik hozzá. Kötéskor hurkot alakítunk ki, amelyen úgy fűzzük át a másik kötelet, hogy átellenes hurkot képezzen, miközben a csomó egyes fonatai keresztezik egymást. Bányákban, kutakban a tartókötelek összekötésére, hajók vontatásához használják, mindenütt ott, ahol a kötél váltakozó erejű húzásnak, feszítésnek, vagy hirtelen rántásnak van kitéve.

 

Két rúd összekötésére használjuk' Szorítónyolcassal kezdjük el a kötözést, (a szorító nyolcast a kötél közepén csináljuk) majd mind-két rudat mindkét kötéllel szorosan többször körbetekerjük úgy, hogy közben a hurkok az egyik oldalon keresztezzék egymást a másikon egymás mellett haladnak (lásd a képen). A kötést egyszerű kettőssel fejezzük be, és egy ékkel merevítjük.

 

Személyszállításra - illetve mentésre használjuk nehezen megközelíthető terepen. Egy kézzel kötjük. Lábunkkal a kötél mindkét végét a földhöz szorítjuk. És a fejünk fölött jobb kézzel tartjuk a hurok végét. A lábunk és a kezünk között húzódó kötélszakasz közepén. A lábunk és a jobb kezünk közt húzódó kötélszakasz közepén bal kézzel megfogjuk mind a két kötelet. A csuklónkon átvetett hurkot ráfűzzük mindkét kötélre, és kialakítjuk a csatot (l. Csomó). A csat alatt átbújtatjuk a jobb kézben tartott hurkot,majd mindkét kézzel kihúzzuk a két új hurkot.

 

Akkor használjuk, ha a sátron rövid (el van szakadva) vagy hiányzik a feszítő kötél. A kötelet vagy zsineget hozzákötjük a feszítőkötél végéhez, illetve rákötjük a sátorrúd végére.

 

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Április 5.-én, első pénteken az esti szentmise után került sor egyesületünk éves közgyűlésére. A jelenlévő testvérek áttekintették a mögöttünk hagyott év megvalósult programjait és gazdálkodásunk számait, majd a 2013 évi program tervek kerültek megtárgyalásra. A tavalyi dolgok többségéről olvashattunk a Vadkerti Harangokban, éppúgy olvashatók lesznek híreinkben az előttünk álló események is. Néhány fontosabb közgyűlésen hozott döntést azonban, azok fontossága végett, mégis megemlítenék. Módosításra került az alapszabály, mely igazodik ezzel az érvényben lévő civil egyesületekkel foglalkozó törvényhez, aktualizálva abban a közgyűlés megtarthatóságának szabályait, a képviseleti jogosultságokat. Módosultak a tagdíjak is. Így felnőtt keresők esetében évi 5000 Ft, míg tanulók esetében évi 1200 Ft került elfogadásra, melynek rendezett volta a feltétele az üdülési pályázatban való részvételnek. Programjaink összeállításánál prioritást élveznek az egyházközségi rendezvények előkészítése, megvalósítása.

Az idén programtorlódás miatt nem tervezünk juniálist. A harmincas éveikben járók csapata Családi napot szervez május 11.-én (boldog Salkaházi Sára ünnepén) benti kolping házi helyszínnel, ahová szeretettel várnak sok kisgyereket, szüleiket és nagyszüleiket.

A gyerekprogramok 10 órakor kezdődnek. Lesz itt zenés játszóház, arcfestés, kézműves foglalkozás, ugráló vár, nyitott tűzoltó autó és az önkéntes tűzoltóink rövid bemutatója.

Az iskolások részére ½ 2-től Tóth András ftzls vetítéssel egybekötött közlekedésbiztonsági előadása kezdődik, amit dr. Kovács János egészségvédelmi előadása követ. Lesz még rögtönzött vetélkedő is, Vadkerti Várnapok címszóval

A szülők, nagyszülők bármelyik programba bekapcsolódhatnak gyermekeikkel, onokáikkal. Délután folyamán kezdetét veszi a vacsora főzés is (bográcsban), ami egy újabb játékos vetélkedő ideje is.

A közös vacsorára 18 óra után kerül sor, amit tábortűz és közös éneklés követ a Kolping Üdülési Alapítvány által támogatott, ingyenes rendezvényünkön.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Március 20-i testületi ülésünk az alábbi témakörökkel foglalkozott. Megszűnt az orvosi ügyelet kórházi kötődése. Tudomásul vettük Balassagyarmat döntését a térségi társulás megszüntetéséről. Nem maradtunk azonban ügyeleti ellátás nélkül, amit egy új megbízási szerződés megkötése tett folyamatossá. Ehhez igazodóan módosításra került a háziorvosok szerződése is.

Ezen az ülésen született határozat az új hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról is, melyben már az állami ármeghatározás került rögzítésre.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1./ Május 1-jén este 7-kor szentmise és utána az első májusi ájtatosság. Májusban a szerda kivételével mindennap este 7-kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság
2./ A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

3./ Május 12-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás. Előtte szombaton du. 5 órától lesz gyóntatás nekik, szüleiknek, hozzátartozóknak.

4./ Május 19-én Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. 2 napos ünnep, Pünkösdhétfőn reggel 7-kor és este 7 órakor lesz szentmise.


Az 1%-os befizetett személyi adóról  ne feledkezzenek el rendelkezni!  
 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.
Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név,
Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról.
(Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

KERESZTELÉSEK:

            5./ Kramlik Kornél (Kramlik Kornél - Gere Petra)

            6./ Zakar Boldizsár (Zakar Gergely- Pinke Mónika)

            7./ Horváth Flóra, Anna (Horváth Mihály – Dejtári Anett)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

           -

HALOTTAINK:

           14./ Virág Lászlóné, szül. Orsós Erzsébet (1933)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. szerda        -

2. csütörtök    - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet és elhunyt hozzátartozók

3. péntek        - Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottaiért

4. szombat     - Pistyúr, Varga és Erdős család halottaiért

                        - Bacsa Ferenc, felesége Sisa Margit, násza Antal István, felesége Szabó Emerencia, élő és elhunyt családtagokért

                        - Koza Kálmán, élő és elhunyt hozzátartozókért, Szúnyog Gusztáv, felesége Tóth Erzsébet, élő és elhunyt hozzátartozókért

5. vasárnap   - Erdős János, felesége Halaj Mária 2. évforduló, szüleik, testvéreik, valamint a Kristók és Horváth család halottaiért

                        - Bulejka Pál, édesapja, apósa, anyósa és sógorai

                        - Fábián József, felesége Czinege Margit, szüleik, vejük, Fábián Ignácné Halaj Anna és szülei

6. hétfő           - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek     - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, Németh és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

11. szombat   - Hálából élő családért, valamint elhunyt szülőkért

                        - Holes Antal, felesége Kónya Erzsébet, szülők és hozzátartozók

                        - Szabóné Erdős Ilona, szülei és nagyszülei

12. vasárnap - Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vitéz Ferenc, szülei, nagyszülei, dr. Borsa Mihály atya, szülei, testvérei és nagyszülők és élő hozzátartozók

13. hétfő        -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     - Varga János, felesége Dombai Erzsébet, nászuk Jakubecz Gergely, szüleik és unokájuk István

18. szombat   - Jakubecz János, veje Viczián József

                        - Koza család halottaiért és Czinege Andrásért

19. vasárnap - Pálinkás János, fia Zoltán, nagyszülők, Pribel jános, Glózik család halottaiért

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök -

24. péntek     - Jakubecz János 5. évforduló, veje Kalmár József és élő hozzátartozók

25. szombat   - Záhorszki Erzsébet, veje, szülők és hozzátartozók

                        - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, gyermekeik, szüleik, unokájuk János, Dósa Sándor, felesége Balga Anna

                        - Nagy Károly, felesége Vidó Mária, nagyszüleik és lányuk Mária

26. vasárnap - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária 12. évforduló, szüleik, nászuk Vitéz Sándor és Záhorszki Jánosné

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök -

31. péntek     -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre