Vadkerti harangok
2012. július


A végső diadal
Szentmiseszándékok
Életige
"Hol vagy István király?"
Lavinaszerűen mozdulnak meg a fiatalok
Testvéri figyelmeztetés
Igazság és hazugság
Íme a népszámlálás eredménye
Ismét "leányfaluztunk"
"Elröppen, mint egy szépséges madár"
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

A végső diadal

Nagyboldogasszony napján ünnepeljük azt a tényt, hogy a Szent Szűz teste, amely az Üdvözítőt a világnak adta, visszatért Istenhez a mennybe. Szűz Mária elszenderülése után a szent hagyomány szerint lelke rövid ideig tartó elválás után ismét egyesült testével. A temetése után harmadnapra Isten csodás intézkedése folytán lelke ismét egyesült testével, és dicsőségesen felvétetett a mennybe. Ezt a tényt, mint katolikus hitigazságot (dogmát) XII. Piusz pápa ünnepélyesen kinyilvánította 1950-ben. A vatikáni múzeum gyönyörű képei között is kiemelkedik Raffaello csodás alkotása: Mária mennybemenetele. Szinte látja az ember, hogy a Szűzanya virágokkal telihintett sírjából kiszáll, és repül az ég felé. Az apostolok sóvárogva tekintenek utána. Boldog nap: az Édesanya szent Fiával találkozik. Örökre! Elválaszthatatlanul.

Mire tanít minket Nagyboldogasszony napja?

1. Egyházszeretetre.

Ezen a napon nagyon sokan keresik fel a Mária-kegyhelyeket, és szinte érezni az erőt, ami a templomokból árad: Az erősek még erősebbek lesznek. A lanyhák, az alvók felébrednek. A Mária-tiszteletnek, a buzgó templomlátogatásnak, a búcsújárásnak eredménye, hogy forróbban ragaszkodunk Szent Fiához, és Fia tovább élő Misztikus Testéhez, az Anyaszentegyházhoz, amely elkísér a bölcsőtől a sírig, és minden nehezebb életszakaszban és minden nehéz órában ott van mellettünk szentségeivel ( keresztség, bérmálás, házasság, szent kenet, szentgyónás, Oltáriszentség).

Igaz, az Egyháznak, mint hajdan Krisztusnak, sok ellensége van.

Igaz, hogy az Anyaszentegyház 2000 éves, de sziklán áll! Dogmatikai elvei nem változnak az emberek ízlése, kívánsága szerint. Ezért örökké fiatal! Nem öregedik el a hanyatló eszmékkel! Nem hányódik az áramlatokkal. Mégis rugalmas, mert minden kornak megvan a maga mondanivalója. A történelem viharai sokszor porral és vérrel lepték be. Nem egyszer földi, emberi külső vonásai megváltoztak. Lényege azonban változatlan, mert az isteni igazságok letéteményese.

2. Nagyboldogasszony napjának tanítása növeli hazaszeretetünket.

Két tökéletes társaság van a földön. Az egyik Jézus Krisztustól alapított Szentegyház. A másik is Istentől van a földi, szociális gondjaink megoldására? Az állam, a haza. A két társaság egymás mellett halad, hogy közösen segítsék az embereket céljuk elérésében. Ki-ki a maga területén! Az állam jogi struktúra. A haza ellenben erkölcsi fogalom: a család kibontakozása. A haza az a hely, ahol születtünk, ahol imádkozni tanultunk, ahol őseink porladnak és porladunk majd mi is. Haza csak egy van! Lehet tucat számra ruhánk, cipőnk, könyvünk! Lehet, hogy külföldön több pénzt, vagyont vagy állást szereznénk; hazánk azonban csak egy van! Nem vallhatjuk be a latin mondást: „Ubi bene, ibi patria.” Mi a halhatatlan katolikus költővel mondjuk: „Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell!” (Vörösmarty)

3. Nem kell félnünk attól, hogy aki katolikus, hátat fordít hazájának.

Mi a hazaszeretetet magától Krisztustól tanultuk! Az Írás tanúsága szerint Krisztus kétszer is sírt hazája pusztulása miatt. Tanította: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré.” (Mt 22,21). És: „Nincs hatalom, csak Istentől!” (Róm 13,1).

Azt sem vetheti senki jogosan szemünkre, hogy a katolikusok idegen hatalomtól, Rómától függnek. A pápa nem imperátor, nem akarja a népeket leigázni! Minden népnek egyaránt a hit és erkölcs örök értékeit közvetíti.

A pápa, Szentatyánk, Krisztus földi helytartója!

O’Connel testamentuma lebegjen szemünk előtt: Lelkemet hagyom Istennek, Szívemet Rómának, Testemet hazámnak. A mai ünnep Mária égbe való felvételének ünnepe.

Örömünnep! Mondjuk hát áhítattal:

Örülj, vigadj, tisztaságban
Kivirágzott anyaság,
Kit körülvesz mennyországban
Az angyali sokaság.

Mária, mi Anyánk,
Mennyei pátrónánk,
Bűnösökre nézz le ránk!

Örvendezzél, Isten anyja,
boldogságos Asszonyság,
Mert tégedet megkoronáz
A teljes Szentháromság.
Atyaisten koszorúzza
Leányának szent fejét,
Fiúisten édesanyját,
a Szentlélek jegyesét;
Mária, mi anyánk,
Mennyei pátrónánk
Bűnösökre nézz le ránk.

Amen.

(Bánk József nyomán)

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

„Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,45)

Ez az ige egy nagyon egyszerű, ugyanakkor fennkölt eseményhez kapcsolódik:

két áldott állapotban levő asszony találkozásakor hangzik el, miközben anya és magzata között a legszorosabb lelki és fizikai kapcsolat valósul meg. A gyermek gondolatait, érzéseit az anya mondja ki. Amikor Mária beszél, Erzsébet méhében örömében megmozdul a gyermek, Erzsébetnek pedig mintha az Előhírnök adná ajkára a szavakat. A Máriát dicsérő ének első része személyesen az Úr édesanyjához szól, utolsó mondata azonban harmadik személyű: ,,Boldog, aki hitt.''

,,Megállapítása ezzel egyetemes érvényű igazsággá lesz: boldognak nevez minden hívőt; mindazokat, akik befogadják és életre váltják Isten igéjét, s Máriát tekintik legfőbb példaképüknek?"

 
,,Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.''

Ez az első boldogság, amelyet az evangélium említ. Máriára vonatkozik, de mindazokra is, akik követni és utánozni akarják őt. Máriában az Ige befogadásának gyümölcseként szoros egységet alkot a hit és az anyaság. De Lukács itt megsejtet valami olyat is, ami ránk vonatkozik. Evangéliumának egy későbbi szakaszában Jézus ezt mondja: ,,Azok az anyám és a rokonaim, akik hallgatják, és tetté is váltják az Isten szavát.''

Erzsébet a Szentlélek indíttatására szinte ugyanezt adja hírül: minden tanítvány az Úr édesanyjává' válhat, feltéve, ha hisz Isten Igéjében, és életre is váltja.

,,Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.''

 Jézus után Mária mondta ki a legtökéletesebb igent Istennek. Mindenekelőtt ebben áll életszentsége és nagysága. Jézus az Ige, a megtestesült lge, Máriáról pedig elmondhatjuk, hogy az Igébe vetett hite által ő a megélt Ige, de teremtmény, mint mi, ugyanolyan, mint mi.

Mária istenanyasága hatalmas, egyedülálló kiváltság. Isten mégsem csak a Szüzet hívja arra, hogy Krisztust magába fogadja. Ha más módon is, de Krisztusnak minden keresztényben meg kell testesülnie, hogy Pállal együtt ismételhesse:

„Étet, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem.''

Hogyan valósítsuk ezt meg?

Máriához hasonlóan legyünk készségesek, és fogadjuk be teljességgel Isten igéjét! Higgyük vele együtt, hogy Jézus minden ígérete be fog teljesedni! S ha egy-egy ige képtelenséget kívánna, ha kell, vállaljuk a kockázatát, mint Mária!

Azzal, aki hisz az igében, mindig rend kívüli dolgok történnek. Könyveket lehetne írni a kisebb-nagyobb csodákról, amelyek mind ezt tanúsítják.

Ki tudná elfelejteni, amikor a háború alatt hittünk Jézus e szavaiban: ,,Kérjetek és kaptok!''

Kértük tehát mindazt, amire a város szegényeinek szükségük volt, és láttuk, hogy zsákszámra érkezik a liszt, ládákban a tejkonzerv és a lekvár, a tüzifa és mindenféle ruhanemű.

Ma is ugyanez történik. „Adjatok és adnak majd nektek is": a ,,szeretet-butikok'' mindig újra megtelnek, mivel rendszeresen kiürülnek.

Ám leginkább az döbbenti meg az embert, hogy Jézus szavai mindig és mindenhol igazak. Isten segítsége mindig pontosan érkezik a lehetetlennél lehetetlenebb helyzetekben, a világ legelszigeteltebb zugába is. Nemrégiben ez történt egy édesanyával, aki hihetetlenül szegény volt. Egyik nap úgy érezte, az utolsó fillérét is oda kell adnia egy nála szegényebbnek. Hitt az evangélium ígéretében - ,,adjatok és adnak majd nektek is'' -, és nagy béke töltötte be a lelkét. Kicsit később megérkezett legkisebb lánya. Már mutatta is az ajándékot, amit egyik idős rokonuktól kapott, aki véletlenül arra járt: kis kezében ott volt a megígért százszoros. Az ehhez hasonló ,,kicsiny'' tapasztalatok arra bátorítanak, hogy higgyünk az evangéliumban. Bármelyikünk átélheti azt az örömöt, azt a boldogságot, amely abból fakad, hogy beteljesülnek Jézus ígéretei.

Amikor a hétköznapok folyamán a Szentírást olvasva találkozunk Isten igéjével, nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be! Higgyük, hogy amit Jézus kér vagy ígér, az megvalósul! Hamarosan felfedezzük majd, mint Mária, vagy mint az említett édesanya, hogy ő megtartja ígéreteit.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

"Hol vagy, István király?"

Államalapító szent királyunk idejében kissé más kritériumai voltak az európaiságnak, mint ma. A legelső és legalapvetőbb szempont a kereszténység vállalása volt. Napjaink Európája ugyanakkor még az alkotmányába sem enged semminemű utalást a keresztény gyökerekre. (Nálunk is rengeteg támadás éri az alapokmányba bejegyezni merészelőket!) Erkölcsileg, gazdaságilag és önértékelésében ritkán süllyedt ilyen mélyre nemzetünk, mint korunkban. Ideje lenne végre visszanyúlnunk gyökereinkhez, emlékezve nagy királyunkra, aki egész életét a kereszténység megszilárdítására fordította, s ez által Magyarországot Európa jelentős nemzetévé tette.

Szent István királyt diplomáciai és politikai érzéke, de mindenekelőtt hite és jelleme kora, sőt mondhatni, az egész magyar történelem legnagyobb államférfijává avatta. Uralkodása alatt illeszkedett be Magyarország Európába, s lépett a feudális fejlődés útjára. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, jelölte ki és biztosította népének a biztos jövőbe vezető utat. A változást, amit István király hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény: míg trónra lépése előtt nem egészen fél évszázaddal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, addig az alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében általa újjá alakított Magyarország a keresztény Nyugat előretolt bástyája és védőfala lett az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Az állami törvényhozásban, kormányzásban és gazdasági vonalon is sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket a hazaiakkal. Legfontosabb szempontként hathatósan képviselte népe sajátosságait és érdekeit. Hazánkat bekapcsolta a keresztény világ vérkeringésébe: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. Mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy a templomban hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza.

Lelkisége fiához, Imre herceghez írt intelmeiben nyilvánul meg legnemesebben: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek? Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép a saját törvényei szerint él, add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Első királyunkról, akit korának egyik legnagyobb történelmi személyiségeként, valamint az Árpád-ház első szentjeként tart számon a történelem, a legnagyobb elismeréssel szóltak és szólnak ma is. Élete dicső példa minden idők magyarja számára. Ne feledjük soha, hogy szent királyunk élete utolsó perceiben is országa sorsáért aggódott, annak jövője lebegett a szeme előtt, amikor a Szűz Mária oltalmába ajánlotta életművét és nemzetét. Tartozunk emlékének azzal, hogy minden erőnkkel igyekszünk megtartani keresztény hitünket, egyedülálló, csodálatos anyanyelvünket, s büszkén vállalva magyarságunkat merjünk újra nagyok lenni, akik voltunk ezerszáz éven át, minden megpróbáltatás, üldöztetés, elnyomás ellenére, és akik vagyunk ma is: egy különleges, sokoldalú képességgel és ragyogó tehetséggel megáldott, büszke nemzet.

Lévay Mária

Vissza az újság tetejére

Lavinaszerűen mozdulnak meg a fiatalok

Új magyar zarándokhely keletkezett a semmiből ingyen, önként, szórakoztatóipar nélkül. Arra született, hogy összefogja, elmélyítse, jó irányban tartsa a magyar Egyház valamennyi irányzatát - írja Balás Béla kaposvári püspök, egykori nagymarosi káplán a negyven éves jubileumát ünneplő nagymarosi találkozó egyháztörténeti jelentőségéről.

A hetvenes évek végén kegyelmi tavasz érintette hazánkat. Akkor szabadult számos bebörtönzött pap. Áldozatuk nyomán felszökött a papi hivatások száma, az újonnan szenteltek többsége összetartott és folytatta az addig tiltott ifjúsági munkát. A II. Vatikáni Zsinat után új lelkiségi mozgalmak alakultak, megindult a világiak teológiai képzése, megismerkedtünk a taizéi imamódokkal, megszülettek az ifjúság saját dalai. Ezeknek zömét képzett zenészekkel ellenőriztettük, a kottákat másoltuk. Ki-ki saját neveltjeit többnapos lelkigyakorlatra vitte. Mivel a spirituális ébredés, a világegyház hírei, a megújuló teológia, liturgia, a kisközösségek problémái számunkra szokatlanok voltak, tanácsot pedig a hagyományos vezetőktől nem mertünk kérni, tucatnyi,,házi'' zsinatot tartottunk, összerakva, megbírálva saját tudományunkat.

Bíztunk az Egyház hitérzékében és az ima erejében. A titkos országos zsinatok fedőneve ,,Borókás'' volt. Így nevezték azt a Salgótarján környéki tanyát, ahol az első összejövetelt tartottuk. A szakadatlan megfigyelések, zaklatások miatt ezekkel állandóan máshová költözködtünk, kicsinyke falvakba, félreeső plébániákra.

Köztünk voltak Bíró László püspök, Blanckenstein Miklós rektor, Gesztesy András plébános, Várszegi Asztrik főapát, Kállay Emil piarista, Tomka Ferenc és Kemenes Gábor atyák és még sokan mások. Közben Rómában II. János Pál meghirdette az új evangelizációt. Megjelent a hitoktatás támogatására a Chatechézi Tradendae. Elkezdődtek a pápa által támogatott ifjúsági találkozók, itthon pedig puhult a diktatúra.

Ebben az összefüggésben lavinaszerűen mozdultak meg a fiatalok. Szinte egyidőben a Duna-kanyarban Kismaroson, aztán Nagymaroson, a budapesti templomokban, a rejtőzködő kisközösségekben igen sok érdeklődő jelent meg. Nagymaroson 1966-ban kezdődtek a legelső ifjúsági foglalkozások. Ezek körülbelül húsz résztvevővel indultak, majd néhány év alatt a Duna bal partjáról, majd a jobb partról is áradni kezdtek. Tíz év múlva a legnagyobb fővárosi templomokban a heti összejövetel estéin az átlaglétszám 120 volt, öt évvel később az egésznapos találkozókon tavasszal és ősszel már ezrek érkeztek. Párhuzamosan elkezdődtek a máriagyűdi, hajósi, egerszalóki találkozók is.

A hatalom már csak lélektani fegyverekkel próbálta lassítani ezt a folyamatot. Lékai bíboros úr, miután meggyőződött a találkozó katolikus-jellegéről, sajátos humorával támogatta ezt. Amikor még kezdetleges volt a telefonálás technikája, a helyi postára hívatta a plébánost, akit az alig hangszigetelt nyilvános telefonon figyelmeztetett: ,,a Pest Megyei Rendőrkapitányságnak kifogása van az engedély nélküli hangerősítés miatt. Kérem, a hangfalak ne látszódjanak, de a hang hallatszódjék!'' Értettük, megoldottuk. Az önkéntes műszakiak a templomtoronyba tették a hangszórókat. A visegrádi vár is beleremegett!

A nyolcvanas évektől már minden irányból, Soprontól Miskolcig jöttek külön buszokkal, zsúfolt vonatokon. A templomban, a kertben állandóan gyóntak, az előadásokat magnóra vették, de a nap végére elkészültek a helyi felvételek is, amelyeket szakadatlan másoltak a távol maradtak számára.

Az ország valamennyi püspöke vállalta valamelyik közös szentmise celebrálást. Igyekeztünk az ország legjobb előadóit meghívni. A gyülekezés, a napirend és a befejezés legapróbb részleteit is sokszorosan megbeszéltük, azután kiértékeltük.

Érkeztek messziről is megfigyelők. A holland újságíró döbbenten figyelt, egy amerikai pap végigsírta. A tömegben felbukkant nem egy közismert arc. Tolcsvay Laci összepréselődve rosszul lett, Szörényi Levente élvezte a prédikációt. Aztán amint múltak az évek bővült minden: lett Diákmaros, Gyerekmaros, Babamaros...

Új magyar zarándokhely keletkezett a semmiből ingyen, önként, szórakoztatóipar nélkül. Arra született, hogy összefogja, elmélyítse, jó irányba tartsa a magyar Egyház valamennyi irányzatát, azokat is, akiknek nem jutott pap, vagy akik még ,,keresők''. Remélem a találkozók ezután is egyre jobban közelítik e célt.

(BaIás Béla kaposvári püspök,

egykori nagymarosi Káplán.

Forrás: Magyar Kurir)

Vissza az újság tetejére

Testvéri figyelmeztetés

Az egyik legnehezebb krisztusi szabály a testvéri figyelmeztetés, legalább olyan nehéz, mint az ellenségszeretet. Szokták mondani, hogy egy gyermek még alakítható, de a felnőttet már nem lehet megváltoztatni.

Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy bizonyos helyzetekben igenis szólnunk kell embertársainknak, hogy magatartásán változtasson. Természetesen nem lehet ajtóstul törnünk a másik ember lelkivilágába. Mindannyian érzékenyek vagyunk, s ezért is tisztelni kell a másik lelkének mélységét. Kialakulhatnak azonban olyan szokásaink, amelyek károsak, s magunktól nem vesszük észre.

Jól jön ilyenkor, ha valaki őszintén mer szólni. Ha abból indulunk ki, hogy egy gyermek még alakítható, akkor még Krisztus tanítása logikus is, hiszen Isten gyermekei vagyunk, még felnőtt korban is, tehát alakíthatóak is vagyunk. Az az ember válik öreggé, aki már nem tud és nem is akar változni. És ez nem is annyira életkor függvénye.

A fiatalok között is vannak öregek, de az idősek között is vannak igen fiatalos lelkületűek. A lényeg, hogy sohase adjuk fel a változás reményét, se magunkban, se másokban. Akit figyelmeztetnek, ott még van esélye a változásnak, akit pedig nem érdemes figyelmeztetni sem, az nagyon veszélyes helyzetbe kerül. Éljünk úgy, hogy merjenek figyelmeztetni bennünket gyengeségeinkre, és mi is merjünk másokat figyelmeztetni

Sánta János

Vissza az újság tetejére

Igazság és hazugság

Az élet köznapi dolgaiban viszonylag könnyen tudunk különbséget tenni igazság és hazugság között, bár még ilyen egyszerű helyzetekben is könnyen becsaphatnak minket. Minél több ismeret szükséges azonban egy helyes döntéshez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy szakemberhez, szakértőhöz fordulunk tanácsért. Ilyenkor létfontosságú a bizalom, vagyis el kell hinnünk, hogy a szakember valóban érti a dolgát, és hasznos tanácsot, segítséget fog nekünk nyújtani, legyen bár pap, orvos, ügyvéd vagy autószerelő. Világunk annyira bonyolulttá vált, hogy egyre kevesebb a sok mindenhez értő ezermester, gépeink többségét már nem tudjuk házilag javítani, sőt, gyakran olcsóbb az egészet kidobni, mint megvenni a drága pótalkatrészeket. Az interneten keresztül olyan hír- és véleményáradat zúdul ránk, hogy már–már lehetetlenné teszi a tájékozódást: az igazság és hazugság mesteri vegyületei jelennek meg a médiában, akár a politikáról, a művészetről, a tudományról van szó.

Szándékosan használtam a „vegyület” szót, s nem a „keveréket”, mert a keveréket viszonylak könnyű felismerni és szétválasztani. Vallási kérdésekben is hasonló a helyzet, a nyíltan hazug, keresztényellenes írásokat, gondolatokat évszázadok óta ismerjük, más azonban a helyzet a finom manipulációval, például azzal, ahogyan látszólag a kereszténység védelmében, érdekében jelentkeznek magukat kereszténynek valló emberek Ugyanez a probléma akkor, ha valaki bevallja, hogy ő nem keresztény, de kérdőre von bennünket, miért nem viselkedünk (szerinte) keresztény módjára.

A valódi és a hamis megkülönböztetése sokszor fizikai értelemben is létfontosságú, elég, ha a hamisított ételekre vagy gyógyszerekre utalok. Az emberi munkamegosztás azonban annyira bonyolulttá vált, hogy képtelenek vagyunk ellenőrizni egy-egy étel származását, vagy egy új gyógyszer összetételét. Közvetlen tudásunk saját világunkról egyre töredékesebb, egymásra utaltságunk egyre nagyobb. Egyszerre vagyunk hiszékenyek és gyanakvók, bízók és bizalmatlanok. Mindezt gyermekeink, unokáink gondolkodásában is tapasztalhatjuk: az amerikaiak által divatba hozott őslények körében sokkal járatosabbak, mint a körülöttük lévő növények, állatok világában, és a Harry Potter–könyvek és –filmek mágiája jobban érdekli őket, mint a vallási tanítás igazsága.

Ebben a szellemi környezetben különösen nehéz a felelős szülök, tanítók és tanárok dolga: vajon miként vezessék rá a gyermekeket, a diákokat az igazságra, a valóban fontos, hasznos, megbízható ismeretekre, amikor a szórakoztató– és hazugságipar minden elképzelhető módon hiszékeny, engedelmes fogyasztót akar nevelni belőlük?

Önismeret, logikus gondolkodás és erkölcs nélkül nőttek és nőnek fel egész nemzedékek „világnézetileg semlegesen”, valójában inkább a liberalizmus viszonylagosságában és szabadosságában. Az úgynevezett „euroatlanti” kultúra és civilizáció mára egészen világosan érzékelhető süllyedése és összeomlás előtti kétségbeesett kapkodása a bizonyíték arra, hogy csak a keresztény önismeret, logikus gondolkodás és erkölcs nyújthat menekülést a káoszból. Hogy különbséget tudjunk tenni igazság és hamisság között.

Szentmihályi Szabó Péter

Vissza az újság tetejére

Íme a népszámlálás eredménye

A közelmúltban kettőt temetett egy róm. kat. pap, aki Budapesttől kb. ötven kilométerre nyugatra négy falu plébánosa.

Kedden egy 73 éves cigányasszonyt. A ravatalnál megjelent a férje (kerekesszékben, beteg aggastyán), továbbá négy fia, három leánya, 23 unokája és 19 dédunokája. Szépen elbúcsúztak a halottól, aztán figyelmüket az élőkre fordították. Szóba került, mikor érkeznek a következő babák, akiket sajnos már nem ismerhet meg a dédi.

Szerdán is volt temetés. Egy 85 éves magyar asszonyt kísért utolsó útjára a leánya (a férj mellé, aki évtizedek óta halott). A leány is özvegy már vagy öt éve. Velük volt még a leány leánya, ő „az” unoka. Harmincon túl van, párja, gyermeke nincsen. Ő élt az utolsó években a nagyival.

Tessék szíves lenni megmondani, mit kell ezen számolni? Hogy a leány meg az unoka még meddig él? Hát nem mindegy? És ha az unokának összejön még egy gyerek (vagy csodára kettő), akkor mi van? De nem jön össze, modern nő ő, felszabadult, az élete zsákutca.

Mint ahogy zsákutcában van az egész magyarság is. Mostanában hüledezünk, hogy mekkora népességfogyás volt az utolsó évtizedben Kolozsvárt, meg Szlovákiában, meg a nyugati emigrációban, meg mittudoménhol.

Tessék végre szembenézni a rideg valósággal: nem az a baj, hogy kevesebben lettünk, hanem az, hogy nem születnek gyermekeink. Teljesen mindegy, hogy ötvenezer magyar él Kolozsváron vagy hatvanezer – az a fontos, hogy hány évesek. Ha mind öregek, akkor édes mindegy, hogy a következő tíz-húsz évben milyen ütemben és „darabszámban” halnak ki.

Tessék végre egyszer autóba ülni és nekiindulni Magyarországnak. És meg tetszik látni: a maradék hazában sokkal rosszabb a helyzet, mint az elcsatolt országrészekben. A szerbek, a szlovákok, a románok, köszönik, megvannak. Van bajuk nekik is elég, de legalább nem örvendeznek azon, hogy fogyatkoznak. Ráadásul nagyságrenddel jobb mentális állapotban vannak, 2004. december 5-e óta (köszönhetően Gyurcsány Ferencnek, az MSZP-nek és a balliberális médiának) rohamosan asszimilálják a magyar fiatalokat és középkorúakat is (persze mi erről is hallgatunk, éljen a strucc!).

Idehaza 16. századi pusztásodás zajlik. Elnéptelenedik a falu, bezár az iskola, elment az orvos, pap rég nincs, a templom omladozik, az utcákat nem tartják karban, mind több ház üres, az udvarokat fölveri a gaz. Élet legföljebb a cigánysoron, és ott vannak gyermekek is.

Megszámláltattunk, és könnyűnek találtattunk. Lehet ragozni, lehet cifrázni, lehet magyarázni. Lehet követelni, hogy két férfi is házasodhasson össze. Lehet verni a palávert a női karrierlehetőségekért.

De megszámláltatunk. És kevésnek találtatunk. És az utolsó felvonás szélvész gyorsan fog lezajlani. Akik most kardoskodnak az abortuszért, az ingyenes fogamzásgátlásért, a „családtervezés” jogáért, a hálószoba sérthetetlenségéért, nos, ők készüljenek: a történelem be fogja nyújtani a számlát. És ugyanazzal a mozdulattal be is fogja hajtani az Élettel szemben felhalmozott adósságot.

Weiss A. Manfréd

Ismét "leányfaluztunk"

Ági néni idén is megszervezte a hittanos tábort, melynek Leányfalu adott helyet immár második alkalommal. Kicsik és nagyok egyaránt jöttek, hogy kikapcsolódjanak egy kicsit a hosszú iskolai időszak után. A létszámunk így 37 fő lett.

28-án reggel 8 órakor volt az indulás. Az idő elég borús volt, mikor megérkeztünk sajnos el is eredt az eső. De aztán kisütött a nap, így vígan csobbanhattunk a hűs habokba. Délután, mikor visszaérkeztünk a szállásra, csapatokba oszlottunk és kezdetét vette a vetélkedő. A csapatoknak nem kellett néven gondolkodni, mert színek szerint volt a csoportba bontás (sárga, zöld, bőrszín, rózsaszín stb.). Mindenféle feladattal volt dolgunk: bibliai személyeket kellett felismernünk egyetlen szó alapján, Jézus életének események raktuk sorba, és végül, de nem utolsó sorban a Jézus által meggyógyított betegek neveit is megkereshettük. A legtréfásabb feladat egy gondolkodtató (logikai) feladatsor volt, amit Nelli állított össze a csapatoknak. Mindenki törte a fejét, hogy vajon mi lehet a megoldás, próbált kérdezni, lesni a másikról több-kevesebb sikerrel. E nagy megpróbáltatások után asztalhoz ültünk vacsorázni, ami pörkölt és tészta volt. Előtte még felköszöntöttünk egy névnapos és egy szülinapos táborozót is. Vacsora után imádkoztunk és nyugovóra tértünk.

Másnap reggel ébredés után reggeliztünk, felköszöntöttünk ismét egy szülinapost és két névnapost, majd egyből célba vettük a strandot. Busszal mentünk, mert a fáradt lábaink felmondták a szolgálatot. De a felüdülést nyújtó víz láttán új erőre kaptunk, és csak úgy szaladtunk a medencékhez. Sokat úsztunk, nevettünk és játszottunk. Ez kora estig tartott, utána hazaindultunk. „Otthon” kihirdették a vetélkedő végeredményét és minden táborozó kapott egy kis meglepetés csomagot. Csoportképet csináltunk, majd játszottunk nagyon vicces játékokat, amiket Holman Eszti vezényelt. A vacsora paprikás krumpli volt csemege uborkával, amiből mindenki jót falatozott. Gyorsan eltettük magunkat holnapra, hiszen mindenki tudta, hogy fárasztó bobozásnak nézünk elébe.

Az utolsó napon a visegrádi bob pálya várt ránk. Ági néni mindenkinek egységesen fizetett két kört (de lett ebből 4 is). Beszálltunk a bobok valamelyikébe, és csak úgy száguldottunk lefelé! Voltak nagyon vicces pillanatok, nagy nevetések, bolondozások. Ebédre volt minden, mi szem-szájnak ingere: pizza, hamburger és hot dog. Bekebeleztük és indultunk újra bobozni. Nagyon meleg volt, így korábban indultunk haza Visegrádról. Vácon még megálltunk egy fagyira, aztán Vadkert felé vettük az irányt.

Ismét nagyon jó három napban volt részünk. Köszönjük Ági néninek a tábort és Kristóf Magdi néninek a finom étkeket, remélve, hogy jövőre is lesz hittantábor!

Kovács Nikolett

Vissza az újság tetejére

"Elröppen, mint egy szépséges madár"

Kínai tanmese a mának

Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak a szerzetesek az apáthoz: Mondd, apát! Milyen módon lelhető fel az igazság a jelenségek világában? Miről ismerünk rá?

Lin-csi mielőtt válaszolt volna, elgondolkozott. Vajon mit állít erről a Tanítás? Nem emlékezett rá. Ahol viszont nincs kinyilvánított útmutatás, ott szabad a vásár.

Hívek! Kezdte ezután mondandóját Lin-csi apát. Én az igazságról általában azt gondolom, hogy nem létezik. De ez nem is olyan nagy kár, mint sokan gondolják.

A szerzetesek zúgolódtak, de az apát tovább folytatta mondandóját. Nincs igazság a jelenségek világában. Egyedül a törvény adhat eligazítást, de a törvény nem tudhatja, mi az igazság. Az igazságra lehetetlen rálelni, s úgy szavakba foglalni, hogy törvény nélkül is védeni tudja magát. Ahányszor próbálod, annyiféle lesz az igazság. A törvény bár otromba, durva, egyértelmű és örökkévaló. Az igazság tünékeny, változó. Elröppen, mint egy szépséges madár. Nincs sehol lakása.

Elröppen, mint egy szépséges madár? És hová repül? Kérdezte ámulva az egyik szerzetes.

Ez a madár a mesékben lelhető fel odaát. De ne csalogassátok, a jelenségek világában, ideát, úgysem használható semmire az igazság. Mert tudjátok meg, híveim, nem az igazság határozza meg a jelenségek viszonyát, fejezte be mondandóját az apát, és megindult a terem kijárata felé. Már majdnem az ajtónál járt, amikor az alábbi kérdést intézte felé az egyik tanítványa.

Mester! Mit tehetünk a jelenségek világában igazság híján?

Tartózkodjatok az ítéletektől, de mindenekelőtt kerüljétek a viszályt, vágta rá kurtán, csaknem dühösen az apát. De próbálkozzatok más megoldással is! Mert nem biztos, hogy ez a követendő tanács. Ennél egy kicsit bonyolultabb a világ, szólt végül az apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.augusztus 27. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Együttműködés a Magyar Cserkészszövetség és a kormány között

Magyarország, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságának összefogásában és a nemzettudat erősítésében mindig nagyon fontos szerepet játszottak a magyar cserkészek. Ezért tartotta kötelességének a magyar kormány munkájuk támogatását szögezte le Semjén Zsolt a Magyar Cserkészszövetséggel való együttműködési megállapodás aláírásakor.

A cserkészmozgalom hazánkban még 1912-ben jelent meg, s működése folyamán végig fontos szerepet töltött be a fiatalok nevelésében és a magyarságtudat erősítésében emlékeztetett a miniszterelnök-helyettes. 1948 után azonban a kommunista diktatúra elvette a szövetség vagyontárgyait, ingatlanjait, s folyamatosan üldözte vezetőit - tette hozzá Semjén Zsolt.

A politikus arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Cserkészszövetségnek komoly vagyona volt, melyet azonban a rendszerváltás után sem kapott vissza. A cserkészet azonban nagyon fontos szerepet játszik a fiatalok nevelésében, a nyugati emigránsok magyarságtudatának megtartásában, valamint a határon túli magyarok identitásának erősítésében sorolta a Magyar Cserkészszövetség által végzett fontos feladatokat a miniszterelnök-helyettes.

Mindezek miatt a kormány úgy érezte, hogy kötelessége támogatni a munkájukat, ezért született meg az együttműködési megállapodás mondta Semjén Zsolt.

Az együttműködés értelmében a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a Magyar Cserkészszövetség nevét, logóit, illetve szimbólumait levédesse, hogy azzal senki se tudjon visszaélni - szögezte le a miniszterelnök-helyettes, hozzáfűzve: a megállapodás azt is biztosítja a Cserkészszövetségnek, hogy ha állami feladatot vállalnak át, akkor azonos költségvetési támogatást kapnak, mint a hasonló feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervek.

A Magyar Cserkészszövetség egy olyan önkéntes szervezet, ahol a vezetők elszántságból, és az ifjúság iránti elkötelezettségből ingyen végzik feladataikat fogalmazott Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke. A cserkészet politikamentes, de nagyon örülnek annak, hogy a kormány felfedezte erőfeszítéseiket, s ezzel a megállapodással segíti munkájukat - jegyezte meg az elnök.

***

Sánta János

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az előző lapzártánk után megtartott önkormányzati képviselő testületi ülések az alábbi témakörökben döntöttek:

- 2012. II. félév ülésterve
- GAMESZ és az Öregotthon bevételeinek átcsoportosítása
- Felhalmozási hitelünk visszafizetési határidejének módosítása
- A megyei I-be feljutott labdarúgó szakosztály támogatási módja

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek


1./ Ebben az évben a Szűzanya legnagyobb ünnepe, Nagyboldogasszony, aug. 15-e szerdára esik. Mivel munkanap, azért reggel 7-kor és este 7 órakor lesz szentmise. Parancsolt ünnep, hanyagság miatt elmulasztott szentmise halálos bűne. – Igyekezzen mindenki beosztani idejét, hogy eljusson a szentmisére.
 
2./ Augusztus 20-án, hétfőn Szent István első királyunk ünnepe. Reggel 8 órakor lesz szentmise.
 
3./ A szokásos, évi terményhálaadó ünnepünk, augusztus utolsó vasárnapján, aug. 26-án lesz a nagymise keretében.
 

KERESZTELÉSEK:

-


HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

2./ Holman József – Bódi Alexandra

HALOTTAINK:

28. Molnár Ignácné, szül. Kozák Margit (1925)
29. Varga Ignác (1949)
30. Konopás Istvánné, szül. Nagy Ilona (1929)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. szerda        -

2. csütörtök    - Papi hivatásokért

3. péntek        - Pinke Kálmán, felesége, szüleik, testvéreik, Szabóki és Urbán család élő és elhunyt tagjaiért

4. szombat     - Boros Ernőné Zsilkó Erzsébetért

                        - Kovács Ferenc, édesapja, édesanyja, bátyja János, szüleik, nagyszülők, Tóth József és hozzátartozók

                        - Deszpót Mihály, szülei, apósa, anyósa, testvére, sógorai, a Jakubecz és Raduly család élő és elhunyt tagjaiért

5. vasárnap   - Kristók János 4. évforduló, veje, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Pálinkás István 3. évforduló, élő beteg felesége Csillag Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

                        - Tomis Józsefné 4. évforduló, veje Holman István, a család élő és elhunyt hozzátartozókért

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek     - Hálából édesanyáért

                        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristók Sándor 3. évforduló, élő és elhunyt családtagok, Halaj család elhunyt tagjaiért

11. szombat   - Paulicsek János, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából élő családért

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona és családtagok

12. vasárnap -

13. hétfő        -

14. kedd         -

15. szerda      - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik, nagyszüleik

                        - Vitéz Istvánné Csillag Mária, 2 fia, veje, valamint Mrekvicska József és hozzátartozók

16. csütörtök -

17. péntek     -

18. szombat   - Szabó János, szülei, Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

                        - Hálából élő családért

                        - Raffai János, anyósa, apósa és szülei

19. vasárnap - Kaba András, felesége Kovács Ilona, Molnár János, szülei, Kristók József, felesége Varga Piroska és hozzátartozók

                        - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik, ifj. Csillag Gyula és szülei, Mrekvicska Ignác és szülei

20. hétfő        - Magyar Hazánkért

21. kedd         -

22. szerda      - Fábián Istvánné Laczó Ilona

23. csütörtök - Csabák János, szülei, apósa, anyósa, sógorai és a családok elhunyt tagjaiért

24. péntek     - Virág Emil

25. szombat   - Tomis János, felesége Pistyúr Margit 1. évforduló és szüleik

                        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna és a család halottaiért

                        - + János testvérünkért és élő családjáért

26. vasárnap -

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök - Verebes József, felesége Kosztrihán Erzsébet és szüleikért

31. péntek     - Molnár és Urbán család halottaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre