Vadkerti harangok
2012. február


Mi a böjt lényege?
Szentmiseszándékok
Székely János atya a hazánkat érő támadások okairól
Életige - Evangélium mindennap
Hétezer zarándok találkozója Rómában ... (befejező rész)
Tavaszi sugallatok
A tanúságtevő
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Mi a böjt lényege?

Gondolatok a nagyböjt kezdetén

A böjt keresztény értelemben nem pusztán az ételtől, italtól való megtartóztatást jelenti. Azt is jelenti, hogy fegyelmezetten élünk, és sok kicsinek látszó dologban nem a könnyebbet választjuk, bár jobban esne, hanem a helyesebbet. Például nem késünk el, megbízhatóak vagyunk, s megtartjuk szavunkat. De klasszikus értelemben a böjt az ételről, italról való lemondás.

A Biblia szerint Krisztus 40 napig böjtölt a pusztában: ezzel példát mutatott nekünk, hogy le lehet mondani olyan dolgokról is, amelyek szükségesek, és amelyek egyébként helyesek és jók, egy magasabb cél érdekében. Hozzá kell szoknunk, hogy mindig a jót válasszuk, még ha azt nehezebb is megtennünk. Ha időnként a megengedettről nem mondunk le kisebb- nagyobb mértékben, nem lesz erőnk ahhoz, hogy parancsolni tudjunk magunknak, még ha ésszel fel is fogjuk, hogy ezt kívánná az igazi emberi magatartás.

A böjt olyan, mint amikor szabályozzák a folyót, gátakat építve annak mindkét partja mentén. Minden emberi cselekvésben fontos a helyes mérték megtalálása. Egyik irányban sem szabad túlzásba esni. Ha valaki soha sem enne, éhen halna. Ám ha valaki túl sokat eszik, a másik végletbe esve árt az egészségének. A böjtnek az az egyik rendeltetése, hogy szabályozza az embernek ezt az igényét, ami nagyon indokolt, hogy egészségesen tudjon táplálkozni.

Lehet szavakban is böjtölni. Ekkor az ember begyakorolja azt, kevesebbet se mondjon annál, ami az adott helyzetben szükséges, de többet sem beszéljen, mint ami helyes. Tágabb értelemben a böjt annyit jelent, hogy minden emberi megnyilatkozásunkban megkeressük a bölcs mértéket, s remélhetőleg meg is találjuk azt. Azért, hogy ne ártsunk például senkinek sem az össze- vissza beszédünkkel, hogy ne hibázzunk az időbeosztásunk terén, hogy mindig akkor tegyük a dolgunkat, amikor azt tennünk kell.

Krisztus 40 napig böjtölt, s ezzel példát adott nekünk az önfegyelemre. Önfegyelem – az étel, az ital, a szó, a nézés, a hírek meghallgatása- minden olyan emberi magatartás területén szükségen, amely az életünket kíséri. Egy szobrász úgy tud remekművet alkotni, ha kellő kitartással vési, kalapálja az előtte álló ormótlan márványtömböt. Önfegyelem útján mi is sokat alakíthatunk magunkon, kimunkálva általa egy sikeres életet, mint élő remekművet. Siker alatt most nem a földi karriert értjük, hanem az üdvösség útján való töretlen haladást. Az az ember a legsikeresebb, aki nagyon helyesen tud élni. Ehhez bizony sokat kell magunkon faragni, mert természetes módon, ösztönösen nem mindig találjuk el a helyes mértéket, hanem sokszor esünk helyette a túlzások rabságába.

A böjt nem sportverseny. Nem célja az, hogy az ember minél többet teljesítsen. Igazi cél, hogy mindenki testre szabottan megtalálja a saját helyzetének legmegfelelőbb magatartás formáját. Ennek megtalálásában nem hagyhat figyelmen kívül sem az életkor és élethelyzet, sem az egészségi állapot, sem pedig az, hogy mire vagyunk képesek.

A böjt fő célja nem az egészség megőrzése, megóvása, az csak annak velejárója annak, aki helyesen teszi, hanem az önfegyelemnek, az önuralomnak a kialakítása. Egyházunk ebben is igen bölcsen úgy irányítja az embereket, hogy vannak kicsit szigorúbb időszakok, mint például a nagyböjt, és az évközi önként, a jó kieszközléséért vállalt böjti napok, ahol szintén szerepet kap az imádság, a szükséges dolgok megismerése, megvalósítása mellett a valamiről való lemondás gyakorlása is.

A böjt tehát tágabb értelemben nem más, mint az uralkodás önmagunkon, eszköz kezünkben az Istenhez való közeledésre. A jó példát erre Jézus megadta számunkra. Szívesen viseljük hát azt a keveset, amit Anyaszentegyházunk kíván tőlünk a nagyböjt idején.

(Károly atya nyomán)

Vissza az újság tetejére

Székely János püspök a hazánkat érő támadások okairól

 Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat – fogalmaz írásában Székely János esztergom–budapesti segédpüspök.

Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása. 

Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós legyen.

A hazánkat érő támadások oka alapvetően ez. Természetesen ezeket az okokat nem nevezik néven, helyette más, kisebb jelentőségű vádpontokat említenek. Az egyik ilyen vádpont az egyházakról szóló törvény. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az úgynevezett business egyházaktól megvonja az egyházi státuszt. Magyarországon ugyanis, szemben nagyon sok európai állammal, az egyházi oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azonos állami finanszírozásban részesülnek, mint a hasonló állami intézmények, hiszen ugyanolyan adófizető polgárok számára nyújtják a nevelés, vagy a gyógyítás szolgálatát. Hazánkban ezért számos olyan ál-egyház jött létre, amelyeknek a legfőbb célja az állami támogatás megszerzése volt. Az új egyházi törvény ezen a helyzeten változtat. Pontosabban körülírja a feltételeket, amelyek alapján egy közösség elnyerheti az egyházi státuszt (legalább ezer tag; legalább 20 éves jelenlét az országban stb.). Azok a közösségek, amelyek nem kapják meg az egyházi státuszt, nyugodtan folytathatják a működésüket, csak az intézményeik állami finanszírozását nem fogják megkapni. 

Természetesen a magyar parlament és a kormány követett el hibákat is a munkája során. Ilyenek voltak a médiatörvény egyes – később meg is változtatott – pontjai, vagy a jegybanktörvény esetében néhány, talán szükségtelen módosítás, amely támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy helyesebb lett volna a bankokkal való megállapodást a végtörlesztés rendelkezéseinek kibocsátása előtt megkötni.

A hazánkat érő támadás oka azonban nem ez, hanem azok az alapértékek, amelyeket Magyarország jelenleg képvisel. A jelen parlamentnek felelősen élnie kellett azzal a kétharmados többséggel, amellyel a választók a cselekvésre felhatalmazták. Ezt a nagy felelősséget és lehetőséget alázattal, körültekintéssel kell hordoznia, tettekre váltania. A külső támadásokat pedig higgadtan, adott esetben kellő ügyességgel kell megpróbálnia kivédeni. Hazánk jegybankjának valuta tartaléka a jelen államadósságunk csaknem felét teszi ki, amelyet szükség esetén a jegybank fel is fog használni az adósságszolgálat finanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy az ország valamennyi ideig ki tud tartani ebben az erős ellenszélben is. 

Gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a világosság, akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma is. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb világ építői.

Székely János esztergom–budapesti segédpüspök 

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

(Mk 1,15)Márk evangéliumában Jézus ezekkel a szavakkal kezdi hírül adni a világnak megváltó üzenetét: „Beteljesedett az idő, és már közel van Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Jézus eljövetelével egy új korszak veszi kezdetét: a kegyelem és az üdvösség korszaka. Legelső szavai arra hívnak, hogy befogadjuk a nagy újdonságot: az Isten országát, és elérhetővé teszi ezt mindenki számára, közel hozza minden emberhez.
S rögtön megmutatja az utat is: térjünk meg, és higgyünk az evangéliumban, azaz gyökeresen változtassuk meg az életünket, és fogadjuk be Jézusban azt az igét, amelyet Isten általa mond ki minden kor minden emberének.
Ez a két dolog összetartozik: a megtérés és a hit. Nem létezhetnek egymás nélkül: mindkettő az élő igével való kapcsolatból fakad, vagyis Jézus jelenlétéből, aki ma is ezt ismétli a tömegeknek:

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Ha befogadjuk és éljük Isten igéjét, az teljes szemléletváltáshoz, megtéréshez vezet. Az ige Krisztus érzésvilágát ülteti át a szívbe, így európaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak, amerikaiak, afrikaiak, mindenki az Ő érzéseivel tud szembenézni a körülményekkel magánéletében és a környezetében is.
De mi az oka annak, hogy az evangélium csodát tesz, mély megtérést eredményez és új, ragyogó hitet ajándékoz? A titok abban a misztériumban rejlik, melyet Jézus szavai hordoznak. Mert nem egyszerű buzdítások, javaslatok, útmutatások, irányelvek, rendeletek vagy parancsok ezek. Jézus saját maga van jelen az igéjében, beszél, szól hozzánk. Szavai Ő maga, Jézus maga.
Igéjében tehát vele találkozunk. Ha szívünkbe fogadjuk szavát úgy, ahogy akarja (vagyis készek vagyunk életre is váltani), akkor egy vagyunk vele, megszületik vagy növekszik bennünk. Ezért mindnyájan tudunk válaszolni, sőt mindnyájunknak válaszolnia is kell Jézus sürgető és sokat követelő meghívására.

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Előfordulhat, hogy valaki túl magasztosnak és nehéznek tartja az evangélium igéit, és úgy véli, hogy azok túlságosan távol állnak az emberek életmódjától és a közfelfogástól, ezért az a kísértése támad, hogy szívét bezárja előttük és elbátortalanodjék. De ez csak akkor történik meg, ha azt gondolja, hogy egyedül kell elmozdítania hitetlensége hegyét. Ehelyett elég lenne azon fáradoznia, hogy az evangéliumnak legalább egy igéjét életre váltsa, hogy váratlan segítséget, egyedülálló erőt találjon, amely lámpás lesz lépései előtt (vö. Zsolt 119,105). Az ige ugyanis, mivel Isten egyik jelenléte, szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt és örömöt nyújt, bölcsességet ajándékoz, ha belőle merítünk.

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

Hányszor lehet fény számunkra ez az ige egy nap folyamán! Amikor beleütközünk saját gyengeségeinkbe vagy a másokéba; amikor úgy tűnik, hogy lehetetlenség, sőt képtelenség Jézust követni; amikor a nehézségek azt sugallnák, hogy adjuk fel, ettől az igétől úgy érezzük, mintha szárnyakat kapnánk, mintha friss levegőhöz jutnánk, és erőteljes ösztönzést érzünk az újrakezdésre.
Elég egy kicsiny, gyors fordulat, hogy kilépve énünk zárt világából kinyíljunk Isten felé, és megtapasztaljunk egy másik életet: az igazit.
Ha aztán meg tudjuk osztani ezt a tapasztalatunkat egy barátunkkal, aki szintén az evangéliumot tette élete alaptörvényévé, akkor látni fogjuk, hogy körülöttünk megszületik vagy kivirágzik a keresztény közösség.
Mert Isten megélt és tovább adott igéje erre a csodára is képes: látható közösséget hív életre, amely Krisztusról tanúskodva a társadalom kovásza és sója lesz a föld minden pontján.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Hétezer zarándok találkozója Rómában Adolf Kolping boldoggá avatásának 20. évfordulóján (befejező rész)

A Nemzetközi Kolping Szövetség által meghirdetett zarándoklat mottója volt: hogy a keresztények számára az egész világon ismertté váljon Adolf Kolping szentté avatásának óhaja, és hogy ezért imádkozzunk, ugyanakkor magunk is Isten parancsai szerint éljük.

Pénteken szentmisével kezdtük a napunkat és indultunk a San Pietro in Vincoli, vagyis Bilincses Szent Péter templomához.

A legenda szerint Eudoxia, III. Valentinus császár felesége, egy jeruzsálemi zarándoklata során, rálel a Péter apostol megkötözésére használt láncokra. A láncok egy része Konstantinápolyba marad, de néhány szemet elküldenek Eudoxiának Rómába, ő pedig a pápának ajándékozza azokat.

Rómában azután bekövetkezik a csoda Nagy Leó pápa kezében és szeme láttára a láncszemek összeforrnak a Rómában őrzött és nagy tisztelettel övezett többi darabbal.

A templomot annak a római törvényszéki épületnek a helyére építették, amelyben Szent Pétert a bíróság elé állították és elítélték. Szent Péter szenvedésének szimbólumát a főoltár alatt őrzik, bronz ereklyetartóban.

A legkiemelkedőbb művészeti alkotás e templomban Gyula pápa síremléke, Michelangelo remekműve. A síremlék közepén helyezkedik el a trónon ülő Mózes csodálatos szobra, mely oly tökéletes, megmozdul és szól hozzánk. Imáink elmondása után tovább indultunk.

Szent Kozma és Damján templomához mentünk, melyet Félix pápa építtetett a vértanúk tiszteletére 530- ban. Ikertestvérek voltak, Arábiában születtek és Szíriába mentek tanulni. Nagy érdeklődés élt bennük a tudomány, különösen az orvos tudomány iránt. Mikor elvégezték tanulmányaikat Kilikiában, Egé városában telepedtek le. Mivel azonban keresztények is voltak, nem csak orvosai, de apostolai is lettek a városnak. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy sem az orvoslásért, sem a gyógyszerekért nem fogadtak el pénzt. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Diocletianus- féle üldözés elérte őket és mivel hitük megtagadására nem tudták őket rávenni, különféle módon próbálták őket megölni, de csoda folytán mindig megmenekültek, végül karddal oltották ki életüket.

Nagy Szent Gergely pápa idejárt imádkozni és 827-ben itt volt a pápaválasztás helyszíne.

Colosseum az ókori Róma hatalmas Amfiteátruma 188 méter hosszú, 156 méter széles, 48,5 méter magas. Mészkőből, tufából és téglából épült, bonyolult szerkezetű építmény. 55-73 ezer ember zavartalan elhelyezését biztosították. Hatalmas méretei és építészeti remekmű mivolta ma is nevezetessége a városnak, egyben kegyetlen látványosságok színhelye is ha a gladiátorok és vadállatok küzdelmeire gondolunk nem is beszélve az ezer vértanúhalált halt keresztényről. Mégis romjaiban is a római birodalom nagyságának és hatalmának legfenségesebb szimbóluma maradt.

Minden év nagypéntekén a Pápa itt végzi a keresztutat. 

Pénteki közös programunkat a Santa Maria degli Angeli („az angyalokról elnevezett Mária”) bazilikában folytattuk, ahol a nemzetközi zarándoklaton részt vevőkkel közösen imádkoztunk Adolf Kolping szentté avatásáért, a nemzetközi és a nemzeti szövetségeink megújulásáért.

Szombathoz érkeztünk, Kolping programzáró napja. Sajnos, a tervezett nagy zászlós felvonulást a Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikától a Lateráni bazilikáig, a római rendőrség, biztonsági okok miatt nem engedélyezte (pontosabban visszavonta az eredetileg kiadott engedélyt, hivatkozva az október közepén lezajlott utcai tüntetések és atrocitások miatt). Pedig csodálatos lett volna a hétezer zarándok mintegy 350 Kolping zászlóval történő imádságos körmenete a Lateráni bazilikáig a záró szentmisére. A felvonulás helyett csoportunkkal elmentünk a Szent Lépcsőhöz.

Scala Santa –Szent Lépcső- Constatinus anyja, Heléna császárnő hozatta Rómába a hagyomány szerint azt a márvány lépcsőt, melyen Jézust Pilátus elé vezették.

845-ben állították csak a mai helyére. A lépcső 28 fokát faburkolat borítja, amelyen csak térdelve haladnak felfelé az emberek. Sokunk számára volt ez igazán, mélyen átérzett pillanat. Lélekben és néha testben is vittük fölfelé fájdalmunkat, könyörgéseinket, hálánkat, imáinkat mondva Jézus Krisztus elé. Nem lehet leírni azokat a szívszorító érzéseket, ami áthatotta szíveinket, de éreztük, hogy a lépcsőkön felérve szerető „kéz” ölel át.

 

Lateráni Keresztelő Szent János Bazilika, a legrégebbi római katedrális, Róma püspökének temploma, a pápai trón székhelye. A legmagasabb rangú Római négy pápai Bazilika közt, beleértve a jóval ismertebb Szent Péter Bazilikát is. Minden templom anyja és feje. Ebben a székesegyházban található a Magyar vonatkozású, második pilléren II. Szilveszter pápa sírja felett a szent korona küldéséről, 1909-ben készült dombormű (Dankó József műve.)

Hatalmas, öt hajós ókeresztény bazilika, 16 méterszéles és 87 méter hosszú a főhajó. 

Ebben a gyönyörű bazilikában fejeződött be záró szentmisével Adolf Kolpingra való megemlékezés. A szentmisét Schönborn bíboros úr (Bécs) mutatta be a prézes atyákkal együtt. Ezen a szentmisén köszönthettük Ottmar Dillenburg atyát, akit a Nemzetközi Kolping Szövetség vezetősége a római zarándoklat alkalmával tartott ülésén generálprézesnek, Adolf Kolping kilencedik utódjának választott meg.

A szentmisét követően búcsúztunk a sok ismerős zarándok testvérünktől és Rómától az örök várostól, ahová szeretnénk még újra visszatérni.

Szeretném megköszönni ezt a szép utat elsősorban Faternak, Szabó Jánosnak, aki számunkra megszervezte és azoknak is, akik neki ebben segítségére voltak, és minden utastársamnak az itthoni és a római Atyáknak.

Hornyák Endréné Érsekvadkert

Vissza az újság tetejére

Tavaszi sugallatok

Hideg van. Csupán a naptárból lehet igazán tudni, hogy közeledik a tavasz. Bár a naptár azt jól mutatja, milyen hónapban és évszakban vagyunk. Igaz ez az időjárásból nem mindig tudható, hisz nyáron sokszor didergünk, télen pedig olykor- olykor tavaszt érzünk. A nagyravágyó és telhetetlen ember beavatkozott a természetbe, amit ha nem is vesz tudomásul, büntetlenül nem tehet meg. Mire e sorok olvashatók lesznek a Harangokban, már kézzel fogható közelségben van a tavasz első napja. Hosszú volt ez a tél, hóval, fogcsikorgató hideggel, politikai csatározásokkal fűszerezve. De hát melyik tél nem hosszú? Hallhattuk a hírekben, hogy az első gólya már meg is érkezett a Mecsekbe. Talán Kele valamelyik kései utóda hozta már most Fekete István „odaáti” üzenetét, hogy vége télnek, ne féljetek, tavasz jön. Ezt üzenik a déli országrészben előbújó hóvirágok, a Polgármesteri hivatal előkertjében fehérben ránk mosolygó barkaágak is. A kertekben megjelent vakondtúrások szintén a közelgő tavaszt jelzik, noha ezek a föld alatt lakó élőlények nem nagyon élvezik a kikelet áldásait. Egy régi kis történet jut róluk eszembe. A kis vakond megkérdezi a mamájától: „Mama, hallom, odafönn süt a nap, meleg van és illatoznak a most nyíló virágok, mindenki jókedvű, hát akkor mi miért élünk itt, ahol állandó sötétség és hideg van? Azért kisfiam, mondja a mama, mert nekünk ez a hazánk.”

Nekünk pedig ez a hazánk, ahol kelepel a gólya, nyílik a hóvirág, pompázik a nyíló barkaág, talán még a vakondtúrás is nekünk púposodik. Újra kizöldül a fű, rügyek pattannak,, a hóvirágot az ibolya a gyöngyvirág és az aranyeső követi. Visszatérnek a vándormadaraink, az itt telelők pedig újult erővel vidáman zendítenek rég nem hallott dalaikra. Remélhetőleg a feketerigónk is, itt a kertvégében. A tél ugyan szedi áldozatait. A rigó is halandó, de a rigófütty örök. Az élet is, még akkor is, ha számtalan akadályt gördítünk is elébe.

Vissza az újság tetejére

A tanúságtevő

Középkorú férfi, őszülő halánték, állandó diakónus, idegen vezető, borász. A cselekvő hit által vezérelve hitoktat, felolvas, áldoztat. Beszél a hitéről, családjáról, gyerekkoráról, szülei, nagyszülei példájáról. Na meg persze magáról. Kedves költőjéről (Ady), történetbe illő vers részlet óriási találat. Történetei hitelesek. Szerény, udvarias, kedves ember. Ő egy hiteles tanúság tevő, ő tényleg létével evangelizál.


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.március 19. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkészfarsang 2012

Február 18-án tartottuk meg idei cserkészfarsangunkat. Minden őrs közösen készült a jelmezes felvonulásra, a maskarákon túl még rövid színi előadásokat is láthattunk.

Felsorolás jelleggel, amit láthattunk:

állatkerti állatok, pantomim,Hófehérke és a törpék, hupikék törpikék, matrózok és egy sellő, tini nindzsa harci teknőcök.

A jelmezes felvonulás után tréfás vetélkedő következett madártoll távolba dobással, szájban vízhordással, lufi borotválással, egymást etettük bekötött szemmel.

A báli menü zsíros kenyér volt hagymával, desszertként fánk és sütemények.

Úgy gondolom mindenki jól érezte magát, jó volt látni mindannyiunk közös örömét. A napot este közös imával zártuk.

 

Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana

(részlet)

 

Kifarag valaha bennünket egészre,

ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,

ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,

legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

 

Szenvedésre lettünk mi.

 

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:

oh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,

míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya

beállítson majdan szobros csarnokába.

 

Krisztus urunk, segíts meg!

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Továbbra is folytatjuk az első pénteki szentmisék után beszélgetős imaóráinkat. Most, február 3-án, az imák és énekek között, a további érdeklődés felkeltése érdekében megosztjuk olvasóinkkal az átvitatott témát. Megjegyezni kívánom, hogy nyitva áll az ajtónk mindenki számára. A következő alkalom 2012. 03.02-én, egy héttel a kolping lelkigyakorlat előtt lesz.

Könnyű neked, mert te hiszel az isteni Gondviselésben, tudsz reménykedve és bizalommal Istenhez segítségért fordulni, még ebben a mostani kilátástalan helyzetünkben is – mondta egy elkeseredett férj feleségének, amikor fel kellett számolniuk lakásukat, és egy kisebbe, egyszerűbbe költözniük. A feleség gyerekkora óta hívő, vallását gyakorló volt, a férj ugyan meg volt keresztelve, de sem hitoktatásban, sem vallásos nevelésben nem részesült, vallási kérdésekben közömbös volt, humanistának tartotta magát. Nyugdíjba kerültek, gyerekeik már kirepültek a szülői házból, a nagy és drágán fenntartható lakást szerényebbre, olcsóbb helyen lévőre kellett cserélniük. De míg a feleség mindezt derűvel, a jövőbe vetett bizalommal fogadta, a férj csak panaszosan sorolta veszteségeit, kesergett reménytelen helyzetük miatt, hogy megindultak egy lejtőn lefelé, és senkitől-semmitől nem várhatják, hogy lecsúszásukat megállítsák.A férj mindig büszke volt arra, hogy mindent megold a maga erejéből. Bátran épített az emberi tudás, a fejlett tudomány és technika vívmányaira és a saját erejére, döntéseinek megalapozottságára. Felesége természetesnek találta, hogy minden ügyében Istenhez forduljon. Az események és a dolgok, az élet minden kicsi és nagy mozzanata mögött felfedezte a Mindenhatót, aki minden embert szeretetből és szeretetre teremt és elhalmoz ajándékaival. Életünk Isten ajándéka, ajándék házastársunk is, ajándékok gyerekeink; ajándékba kapjuk képességeinket, tehetségünket, amelyek nélkül nem tudnánk megteremteni életünk feltételeit. Még a megpróbáltatásokat is ajándékba kapjuk, de elegendő erőt, ügyességet és időt kapunk ahhoz is, hogy úrrá legyünk rajtuk. „Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Mk 20, 1718)Házasságuk évei alatt a férj sokszor megcsodálta felesége szilárd bizalmát Istenben. Csodálta, de nem értette, főképpen pedig nem osztotta. Azt mondogatta, hogy „te nyugodtan bízhatsz Istenben, mert itt vagyok neked én, aki meg tudja oldani a problémákat, aki melletted áll minden bajodban-gondodban, örömödben-bánatodban.” Megmosolyogta felesége válaszát: „Azt is Istennek köszönöm, hogy te vagy és ilyen vagy, hogy te az enyém vagy és én a tied lehetek. Nagyszerű dolog, hogy mi ketten egymásra mindig, minden helyzetben számíthatunk!”

Idézzetek fel olyan házasságokat, amelyekben a házas felek világnézeti különbözősége ellenére kialakult egységük!

Most azonban új helyzet állt elő: a férj nem tudott olyan megoldást találni, ami kedvére való lett volna. Világos volt, hogy eddigi életmódjukon változtatniuk kell. Azt a lakást, amit – a férj szerint a saját erejükből – hosszú éveken át széppé, kényelmessé alakítottak, ahonnan mindent – munkát és szórakozást – könnyen elértek, ahol jól érezték magukat, fel kellett számolniuk. Az évek során felhalmozott sok holmit ki kellett selejtezni, kedves és értékes bútoraik egy részéről le kellett mondaniuk, mert az új lakásban nem fért volna el minden. Elhagyva a megszokott környéket messzebbre kerültek a megszokott szolgáltatók is, a zöldséges, a ruhatisztító, a vendéglők és a virágüzlet – mind eltávolodtak tőlük, bizony lehet, hogy gyengébbekre, olcsóbbakra kell átállniuk. Ez volt az a „lejtő”, amelyen a férj a megállás lehetőségét sem látta, nemhogy a visszakapaszkodásra gondolhatott volna.

Soroljatok fel olyan eseteket saját életetekből, szüleitek, rokonaitok, barátaitok életéből, amikor megtapasztalható volt a Gondviselés! Hogyan sodródik krízishelyzetbe a kishitű?

Amíg a férj kedvetlenül és szomorúan intézte a szükséges hivatalos ügyeket, készülődött a lakás kiürítésére, felesége igyekezett a kissé zavarossá vált lakásban is otthont teremteni, férje számára derűs, nyugodt estéket biztosítani, kedvére való ebédeket főzni. Éreztette, hogy számára a legfontosabb a férje, hogy nincsenek saját szempontjai, csak kettejük közös életére gondol. Derűs és bizakodó volt, bízott abban, hogy ez a változás kedvező eredménnyel fog járni. „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek.” (Róm 8,28)

Könnyű neked..., mondogatta a férj, aztán, miután már átköltöztek új lakásukba, egy vasárnapi ebéd után hozzátette: „Mondd, nem tudnád nekem elárulni ennek a könnyedségnek a titkát?” Felesége felnevetett: „Hiszen tudod te jól, rám is szoktad olvasni, hogy hiszek a Gondviselésben, tudom, hogy Isten szeret, sőt azt is tudom, hogy téged is szeret! Türelmesen várja, hogy megköszönd Neki mindazt, amit nekünk ajándékozott, például ezt a lakást; hogy együtt mondjuk: Legyen meg a Te akaratod.”

Hogyan segíthetik egymást a házasok Isten jelenlétének felfedezésében? Mi segít elfogadni azt, ami nem egészen a mi akaratunk szerint történt?

Kedves családok, házaspárok, jegyesek és szerelmesek! A házasság szentségében hárman kötnek szövetséget, Isten is kimondja IGEN-jét a házasulandókra, mintegy „garantálja” jelenlétét a házasságban. A házaspár biztosan számíthat Istenre. Az egymásra kimondott IGEN pedig „garantálja”, hogy a házasok mindig és minden körülmények között számíthatnak egymásra, hogy jelen vannak egymás számára örömben, bánatban, munkában és ünnepi alkalmakkor. „Nem vagy enyém, ... Míg magadra gondolni mersz, / Míg sajnálod az életed”, írja Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versében. Ma, amikor minden az egyéni érdekérvényesítést dicsőíti, amikor fogyasztói társadalmunk a „használd és dobd el” szemléletet hirdeti, fontos, hogy tudatosítsuk: a teljes, kölcsönös és végleges önátadás tesz minket házasságunkban jelen lévővé. Vegyük észre, hogy házastársunk számunkra jelen van éjjel és nappal, hétköznap és ünnepnapokon, hogy egymásnak ajándékoztuk magunkat.

Sokszor egészen kicsi jel utal csak Isten jelenlétére. Alakítsuk ki magunkban azt a látásmódot, amely segít felfedezni Istent a legjelentéktelenebbnek látszó mozzanatoktól a hatalmas történésekig mindenben! Bízzunk Benne, mert szeretete kikezdhetetlen!

Bíró László a MKPK családreferens püspöke a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A január 30-án megtartott ülésén képviselőtestületünk elfogadta az első félévi munkatervét. A szervezeti átalakítás, melynek eredményeként egy pénzügyi csoportban fut össze a teljes működés anyagi vonzata, az intézményeinkkel együttműködési megállapításokban került rögzítésre. Állásfoglalás született a pályázatíró cég kiválasztásában és az önkormányzatnak címzett lakossági bejelentésben.

Lapzártánk idején február 14-én és 23-án, vagy az azt követő napokban, a 2012 évi, nem kevés fejtörést okozó, költségvetési rendelet megalkotása áll munkánk középpontjában, melynek részét képezi a február 20-i falugyűlés is.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 26-án lesz.

 Február 22-én HAMVAZÓSZERDÁVAL KEZDŐDIK A NAGYBÖJTI SZENT IDŐ. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Felnőtteknek nemcsak hústilalom, de 3-szor étkezés, egyszeri jóllakással. A szentmisében hamvazkodás. - Akik hétköznap nem tudnak jelen lenni, azok nagyb. 1. Vasárnapján részesülnek ebben a bűnbánatra szólító szentelményében.

 Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.)

 Hamvazószerdán du. 3-kor lesz az első KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG. Terveink szerint –amennyiben az időjárás engedi – nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor majd a Kálváriánál, pénteken pedig a templomban végezzük a keresztutat.

Márc. 15-én, csütörtökön, nemzeti ünnepünkön r. 8 órakor közös szentmisével könyörgünk Magyar Hazánkért.

 NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATUNK március 22-23-24-én lesz. Felkérésre Dr. Kocsis Imre, teol. tanár, a Székegyház Nagyprépostja vállalta. Örülünk neki, hiszen a Biblia kiváló ismerője, több Szentírással kapcsolatos komoly könyv írója.

  Befejezésként szombaton este, és másnap vasárnap a fél 10-es szentmisén részesítjük a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN idős, betegeskedő testvéreinket. Természetesen szentgyónással készüljenek e szentség felvételére. A lelkigyakorlatos esték erre kiváló alkalmak

 Március 26-án emlékezünk meg, Urunk születésének hírüladásáról, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉRŐL. Szentmise r. 7 és este 6 órakor lesz.

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1%-ról!

Aki maga készíti a bevallást, 1153 jelű nyomtatványon, vagy elektronikus lapon a technikai szám (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószáma: 18641107-1-12)

KERESZTELÉSEK:

   2. Bagi András ( Bagi András – Tóth Anikó)
   3./ Lakatos Kálmán, Áron (Lakatos Kálmán- Virág Renáta) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

-

HALOTTAINK:

   4./  Szabó János   (1928)
   5. Konopás Károlyné, sz. Záhorszki Anna (1928)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. csütörtök    -

2. péntek        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

                        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és nagyszüleik

3. szombat     - Barák Imre és családja

                        - Szabó István 1. évforduló, szülei és nagyszülei

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária és szüleik

4. vasárnap   - Percsina Pál (25. évforduló) szülei, nagyszülei, Berta és Babinszki család élő és elhunyt hozzátartozóiért

5. hétfő           -

6. kedd           -

7. szerda        - Záhorszki Gergely 2 felesége Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet, szülők, apósuk, anyósuk

8. csütörtök    -

9. péntek        -

10. szombat   - Percsina Pál, felesége Csernák Margit, szüleik, fiuk Pál, valamint az erdős család halottaiért

                        - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna, fiai István 2. évforduló és József, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fábián Józse, felesége, szüleik és Nagy Ignác

11. vasárnap - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, vejeik és Gyurkovics Sándor

                        - Szabó Gyula, felesége Czinege Mária, szülőkért, lánya, veje, testvérekért és hozzátartozókért

12. hétfő        - Záhorszki Gábor, felesége Kaba Mária, szüleik, gyermekeik, Jakubecz Lajos, felesége, szülei

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök -

16. péntek     - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szüleik (alapítványi)

                        - Holman István 1. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Ignác, szülei, testvérei, a Laczó család élő és elhunyt tagjaiért

17. szombat   - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

                        - Szabó István, felesége Bozsonyik Borbála, menye, násza, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Boda, Holman és a Deszpót család tagjaiért

18. vasárnap - Urbán Sándor és szülők, Bozsonyik István (12. évforduló) édesapja, testvére, nagyszülők, Szabó Andrásné és két férje és szülők

                        - Fábián Ignácné Halaj Anna, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök - Molnár Sándor, felesége Kordics Margit, fiuk, lányuk, vejük Kristók Sándor, szülők és hozzátartozók

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk, vejük, élő és elhunyt családtagok

23. péntek     - Kovács János, neje Paulicsek Erzsébet, szülők, nagyszülők és Paulicsek Péter

                        - Nagy István, felesége Kristók Emerencia, fiuk Ignác, szülők és nagyszülők

24. szombat   - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szülők és hozzátartozók

                        - Fábián Ignác, felesége, vejük Dósa József, szülők és nagyszülők, Boda és Trombitás család elhunyt tagjaiért

                        - Kovács János, szülők, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

25. vasárnap - Pinke Istvánné Kovács Anna, nővére, sógornője, sógorai, Kovács és Pinke család halottai

                        - Pistyur Gábor, szülei, testvére János, élő és elhunyt családtagok

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök -

30. péntek     - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kalmár István, felesége és fia, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna és szülei

31. szombat   - Kordics János 10. évforduló, felesége Pálinkás Anna, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Benyó Ferenc, Lázár József, felesége Kucsera Anna 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre