Vadkerti harangok
2011. Február


Nagyböjti üzenet
Szentmiseszándékok
Mi marad utánunk?
Egyszerű törvény
Felhívás
Esküvőre készültök, vagy házasságra?
Felelősség a családért
Érintsd meg Jézust hittel!
Csodavásár
Simon István: Modern csládi kör
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kalász-hírek
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Nagyböjti üzenet

Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) mottóval a Szentatya ez év nagyböjtjén is üzenettel fordul a katolikus hívekhez, melyet az alábbiakban adunk közre.

Kedves Testvéreim!
1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű alkalmat ad, hogy elmélyítsük keresztény hitünk értelmét és értékét. Arra ösztönöz minket, hogy újra felfedezzük Isten irgalmasságát, s ezáltal magunk is az irgalmasság tetteivel forduljunk testvéreink felé. Az Egyház feladata gondoskodni arról, hogy olyan különleges cselekedeteket ajánljon a hívők figyelmébe, amelyek elősegítik belső megújulásukat ebben az időszakban. Ezek közé tartozik az ima, a böjt és a jótékonyság. Ebben az évben szokásos nagyböjti üzenetemben elidőzöm a jótékonyság gyakorlatával kapcsolatos gondolatkörnél, készülődve húsvét ünnepére. Jótékonynak lenni annyit jelent, hogy kézzel fogható módon sietünk szükséget szenvedő embertársaink segítségére. Ugyanakkor ez az aszkézis gyakorlata is, amely abban segít, hogy függetlenné váljunk a földi javak birtoklásának vágyától. Jézus nyomatékosan rámutat arra, hogy milyen erős a materiális javak birtoklásának hatása, és hangsúlyozza, hogy egyértelműen döntenünk kell, máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy ezek bálványokká válnak. Ezért így szólt tanítványaihoz: „Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak” (Lk 16,13). A felebarátainknak nyújtott segítség lehetővé teszi, hogy ellenálljunk ennek az állandó kísértésnek, hiszen arra nevel minket, hogy észrevegyük szükségleteiket, és megosszuk embertársainkkal mindazt, ami az isteni jóság révén osztályrészünk lett. Ez a szegények részére folytatott adománygyűjtés célja, amely a világ számos részén gyakorlattá vált a nagyböjti időben. Ily módon a belső megtisztulás összekapcsolódik egy olyan gesztussal az egyházi közösségben, amit már az ősegyház is ismert. A jótékonyság művéről beszél Szent Pál apostol is a leveleiben, amikor a jeruzsálemi hívek számára történt gyűjtésről ír. (ld. 2Kor 8-9, Róm 15,25-27).

2) Az evangélium ezt tanítja: nem birtokosai, hanem gondnokai vagyunk a kapott javaknak. Ne tekintsük gazdagságunkat sérthetetlen tulajdonunknak, hanem eszköznek, amelyen keresztül az Úr hív mindannyiunkat, hogy gondoskodó szeretetét közvetítsük embertársaink felé. Amint a Katolikus Egyház Katekizmusa hangsúlyozza, az anyagi javaknak – egyetemes voltuk miatt – társadalmi értékük van. Jézus egyértelműen figyelmezteti azokat, akik a földi javakat egyedül a maguk számára akarják birtokolni és használni. Látva a tömegeket, akik mindenben hiányt szenvednek, és az éhezés kínjait kénytelenek eltűrni, Szent János apostol első levelének szavai keményen csengenek: „Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból – mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?” (1Jn 3,17). Még világosabb a felszólítás a keresztény országok felé a javak megosztására, hiszen felelősségük a nyomorgók és elhagyottak sokaságával szemben még súlyosabb. Segítségükre sietni inkább az igazságosságból fakadó kötelezettség, mint karitatív cselekedet.

3) Az evangélium leírja azt is, mi a jótékonykodás lényegi jellemzője: úgy kell megcselekedni, hogy rejtve maradjon a világ szeme előtt. Jézus azt kéri tőlünk: „Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad” (Mt 6,3-4). Röviddel előtte pedig azt olvassuk: ne dicsekedjen senki a saját jótetteivel, mert ezzel kockára teheti égi jutalmát (ld. Mt 6,1-2). A tanítványoknak kell arra gondot viselni, hogy minden Isten nagyobb dicsőségére történjen. Jézus figyelmeztet: „A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat” (Mt 5,16). Ezért mindennek Isten dicsőségét kell szolgálnia, nem pedig a miénket.

4) A Szentírás arra ösztönöz minket, hogy vegyük észre a jótékonyság mélyebb értelmét: a tisztán anyagi dimenzió transzcendens értelmére világít rá; azt tanítja, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni (ld. ApCsel 20,35). Ha cselekedeteinket a szeretet vezeti, akkor hitünk igazságát juttatjuk kifejezésre. Nem azért kaptuk Teremtőnktől életünket, hogy önmagunknak éljünk, hanem Istennek és embertársainknak (ld. 2Kor 5,15). Minden alkalommal, amikor Isten iránti szeretetből megosztjuk javainkat a szükséget szenvedő embertársainkkal, megtapasztaljuk, hogy az élet bősége a szeretetből fakad, és minden visszatér hozzánk, mint a béke, a belső megelégedettség és öröm áldása. Égi Atyánk saját örömével jutalmazza meg jótékonyságunkat. Sőt, még ennél is többet kapunk. Szent Péter a jótékonyság lelki gyümölcsei között említi a bűnök bocsánatát: „A szeretet leplet borít rengeteg bűnre” (1Pt 4,8) írja Péter. Amiként a nagyböjti idő liturgiája gyakorta ismétli, Isten felkínálja nekünk, bűnösöknek a megbocsátás lehetőségét. Ennek befogadásra készít fel minket, amikor megosztjuk a szegényekkel azt, ami a miénk. Azokra is gondolok, akik korábbi bűneik miatt a gonosz terhét hordozzák, s ezért távol érzik magukat Istentől. Megbénítja őket a félelem, és megakadályozza, hogy Isten felé forduljanak. A jótékony cselekedet közelebb visz minket a felebaráthoz, így Istenhez is közel visz, ezáltal valóban eszköze lehet megtérésünknek és kiengesztelődésünknek Istennel és testvéreinkkel.

5) A jótékonyság szeretetteljes nagylelkűségre nevel. Szent Giuseppe Benedetto Cottolengo azt ajánlja: „Ne azokat a pénzdarabokat számoljátok, amit kiadtok. Hiszen ahogyan alamizsnát adva nem tudhatja a bal kezed, mit tesz a jobb, úgy a jobb kezed se tudja, mit tesz.” (Detti e pensieri, Edilibri, Nr. 201). Ezzel összefüggésben kap nagy jelentőséget az evangélium egyik jelenete, amikor az özvegyasszony a templom áldozati perselyébe dobja mindazt, ami csak szegénységétől telt, „egész megélhetését” (Mk 12,44). A jelentéktelen értékű fillér nagy kifejezőerejű szimbólummá válik. Ez az asszony nem a fölöslegéből ad és nem abból, amit birtokol, hanem azt adja, ami ő maga. Egészen önmagát adja.

Ez a megindító elbeszélés abba az eseménysorba illeszkedik, amely közvetlenül megelőzi Jézus szenvedését és halálát. Jézus szegénnyé lett, hogy szegénysége által gazdaggá tegyen minket. A népek apostola a Korintusiakhoz írt második levelében úgy beszél Jézusról (vö. 2Kor 8,9), hogy ő egészen nekünk adta önmagát. A nagyböjti idő arra ösztönöz minket, hogy a jótékonyság cselekedetein keresztül is kövessük példáját. Jézus iskolájában megtanulhatjuk: életünk ajándékká válhat azáltal, hogy Krisztus követésére törekszünk. Így nemcsak abból tudunk adni, amink van, hanem magunkat is készek leszünk odaadni. Vajon nem a szeretet egyetlen parancsa az, amely az evangélium lényegét összefoglalja? A jótékonyság a nagyböjti időben annak eszköze lehet, hogy keresztény küldetésünkben előrelépjünk. Az a keresztény, aki odaadja magát anélkül, hogy számolná, mennyibe kerül ez neki, tanúságot tesz arról, hogy nem az anyagi gazdagság határozza meg a lét törvényeit, hanem a szeretet. Ami a jótékonykodás értékét megadja – az egyén lehetőségeinek és körülményeinek függvényében – a szeretet, amely az odaadás különböző formáit is inspirálja.

6) Kedves Testvéreim! A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust a szegényekben. Az Apostolok Cselekedetei számol be arról, hogy mit mond Péter apostol a béna embernek, aki a templom kapujában alamizsnáért könyörög: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében járj!” (ApCsel 3) Az alamizsna esetében valamely anyagi dolgot adunk, ez azonban nagyobb ajándék jele lehet. Az alamizsnában magáról Krisztusról teszünk tanúságot, akinek nevében benne foglaltatik az Élet. A nagyböjti időszak tehát arra indít – személy szerint, és közösségben is –, hogy tegyünk erőfeszítéseket Krisztus követésére, és tegyünk tanúságot szeretetéről.

Mária, az Úr édesanyja és hűséges szolgálóleánya, segíts a híveknek a nagyböjti idő lelki küzdelmeiben, hogy megfelelően éljenek az ima, a böjt és a jótékonyság fegyverével. Lélekben megújulva ünnepeljük a húsvéti titkokat! E kívánságokkal fogadja minden hívő apostoli áldásomat!

XVI. Benedek pápa

Vissza az újság tetejére

Mi marad utánunk?

(Hamvazószerdai gondolatok)

Ahogyan az idő halad,még a legnagyobb emberek után is csupán néhány kép és mondat marad, mert bizony az utókor hálátlan és feledékeny. Maga a „legnagyobb” jelző is erősen vitatható, hiszen a nagy emberek sorában találunk államférfiakat, írókat, művészeket, feltalálókat, híres hősöket és áldozatokat, szenteket és vértanúkat, de a nagyság és a hírnév nem feltétel nélkül esik egybe. Julius Caesartól egyetlen mondás maradt fent: A kocka el van vetve”, III. Richárdtól: „országomat egy lóért”, de idézhetnénk a közelmúlt magyar (el lehet menni) politikusaitól is, bár köztük nem a híresség, hanem a hírhedtség dominál. Minden értelmes embert foglalkoztat és nyomaszt mi marad utána, különösen a lelkiismeretét ápoló keresztény embert, már csak azért is, mert Isten mindenkit aszerint ítél meg, hogyan gazdálkodott a rábízott talentumokkal, anyagi, erkölcsi, lelki, szellemi értelemben is.

Bizony por és hamu vagyunk, porból lettünk és porrá leszünk. A kalocsai székesegyházban hamvazkodtunk, és Bábel Balázs érsek úr rajzolta homlokunkra a hamukeresztet, majd feleségemmel együtt megtekintettük az érseki könyvtár gyönyörű gyűjteményét. A sok-sok ezer értékes kódex és könyv láttán elfogott a vágy, hogy életem maradék éveit e könyvek között búvárkodva töltsem el, ugyanakkor elfogott valami szomorúság is, hisz ez a tengernyi betű már élőhalott. Még olvasható, de már alig van, aki érti a görög vagy latin nyelvet, s a kézzel írt kódexek képeit. Iniciáléit megcsodáljuk ugyan, de amit a régi másoló szerzetesek üzentek, azt már nem értjük, talán nem is akarjuk érteni. Az egykori kultúra, hit, tudomány még nem vált porrá és hamuvá, de már érintetlen múzeumi tárgy, különös érdekesség és ritkaság. Ilyenekké leszünk mi magunk is írásainkkal, könyveinkkel, tárgyainkkal.

Az imakönyvbe gyűjtött imádságok is ilyen utolsó üzenetek, sok híres és nagy emberből, gondolkodóból ennyit tart fent a gyarló emlékezet.

Olvasgatom XVI. Benedek pápa gondolatait (Meghívó egy imára). Magam is fordítottam két hasonló összeállítást II. János Pál műveiből. Egy hatalmas életmű mondattöredékei ezek, egy katedrális kövei, mégis az egész gyönyörű építményt sugallják. Kiragadott, tömör gondolatok, mondatok, de hát magának Jézus Urunknak a gondolatai is csak néhány evangéliumi példabeszédből ismertek. Jézus nem írt vastag teológiai műveket, nem fűzött lábjegyzeteket az Úr imájához, csak megtanította arra a tanítványokat. XVI. Benedek pápa gondolatai egyaránt alkalmasak ésszerű megfontolásra és kiindulópontként használhatók egy-egy imádsághoz. Antropológia, Ateizmus, Kereszténység, Jótékonyság, Tízparancsolat, Kultúra, Halál, Oltáriszentség, Hit, Család, Szabadság, Isten, Kegyelem, Emberiség, Jézus, József, Igazság, let, Szeretet, Házasság, Mártíromság, Szűz Mária, Média, Béke, Imádság…nem sorolom a címeket vagy inkább a címszavakat ebből a „pápai értelmező szótárból”, mindegyik a lényeget ragadja meg néhány sorban, de mindegyik mögött könyvtárnyi bölcsesség és élhető hit van.

Por és hamu voltunk, és bizony, azzá is leszünk, de a közbülső állomáson Isten kegyelméből jó volt embernek lenni és emberként élni.

(szszp-től)

Vissza az újság tetejére

Egyszerű törvény

A napi híradásokban hónapok óta hallunk arról, hogy a politikai pártok kemény hangon vitatkoznak a készülő alaptörvényről, a Magyar Köztársaság új alkotmányáról, s ez még el is fog tartani jó ideig. A hatalmat gyakorlók határozottak abban, hogy a régi alkotmány helyett újnak kell készülnie. Lehet, hogy távol érezzük magunkat a politikai szóváltástól, de biztos, hogy az új alkotmány mindannyiunk életére hatással lesz. Az alkotmányon kívül Magyarországon is és a föld minden államában természetesen sok más törvény is szabályozza a társadalom életét, az emberek mindennapi együttélését, amelyek mindenkire vonatkoznak. A törvények, szabályok és rendeletek nélkül hamar káosz alakulna ki. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy sokan próbálnak nyíltan lázadni a törvényekkel szemben, és azokat nem tartják a maguk számára kötelezőnek. Minél inkább próbálnak egy törvényt felülről az emberekre erőltetni, annál erősebb ellenállás alakulhat ki. Mások pedig ügyeskednek, azaz látszólag pontosan betartják a törvényeket, magatartásuk azonban mégis a jó erkölcsbe ütközik. Elméletileg a törvény előtt minden ember egyenlő, ezért nagy felháborodást szokott kiváltani, ha egy hírességet felmentenek olyan cselekmény miatt, amiért másokat súlyosan megbüntetnek. A legtöbb emberben mégis él valamiféle törvénytisztelet, ha másként nem, legalább a kilátásba helyezett büntetés miatt, és él bennünk az igazságosság vágya is, azaz a bűnösök kapjanak törvény szerinti büntetést, az ártatlanok pedig kapjanak felmentést. Az evangéliumban (Mt.5 17-35) szintén törvényekről olvashatunk. Jézus nem csak egyszerűen tanít, hanem mintegy új törvényt ad az embereknek. De Jézus törvényével kapcsolatban óvatosan kell fogalmaznunk, hiszen ő maga is azt mondja, hogy nem akarja megszüntetni, nem kívánja eltörölni a régi törvényt, hanem annak beteljesítése a szándéka. Jézus tehát nem állítja azt, hogy az ószövetségi törvény, amelyet a Sínai-hegynél történt szövetségkötéskor maga Isten a Tízparancsolat formájában adott, a továbbiakban nem érvényes. És azt sem állítja, hogy a Tízparancsolathoz kapcsolódó mózesi törvények, amelyeket Mózes 5 törvénykönyve foglal magába, értelmetlen volna, hiszen még az ő korában is alapvetően ez határozta meg a zsidó emberek életrendjét, vallási kötelességeit és erkölcsi rendjét is. Azt viszont határozottan állítja a mi Urunk, hogy megújítja, beteljesíti, magasabb szintre emeli a törvényt. Talán nem tűnik mindez annyira elvontnak, ha választ keresünk arra a kérdésre, hogy mi tulajdonképpen a jézusi törvény újdonsága? Két dolgot említsünk meg ezzel kapcsolatban: a törvény tartalmát és a törvény kapcsolatát az emberrel. A jézusi törvény tartalma lényegében a szeretetben foglalható össze. Aligha van a világon ennél rövidebb és lényegre törőbb törvény: Szeresd Uradat, Istenedet és szeresd felebarátodat, azaz embertársadat! Ez Jézus újszövetségi törvényének lényege, s tulajdonképpen az ószövetségi törvény is erre vezethető vissza. A másik újdonság pedig az, hogy ez a törvény nem külső erőként és kényszerként nehezedik az emberre, hanem a szívünkbe van írva. Isten írta minden ember szívébe a szeretet törvényét, amely szerint a Krisztussal közösségben lévő ember él. Vallásos életünk és minden cselekedetünk üres formasággá válik, ha nem a szeretet törvénye irányít minket. A szeretet nélkül ugyanis nem törekednénk Isten megismerésére és a vele való kapcsolatra és nem törekednénk embertársaink segítésére sem. A szeretet indít bennünk mind Isten, mind a felebarát felé. De soha ne feledkezzünk el arról, hogy a szeretetnek ezen útja keresztutat jelent számunkra a földi életben. Jézus keresztútja azt tanítja nekünk, hogy nem kitalálnunk kell a szeretetet, hanem rá kell találnunk a szeretetre. Nem kitalálnunk kell azt, hogy miként szeressünk, hanem azt kell tennünk, amit Krisztus tett: szeretetből odaadta magát Istennek az emberekért. Erre semmilyen külső törvény nem kényszeríthet bennünket. Erre egyedül a szeretet szívünkbe írt törvénye indít minket.

Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Felhívás!

 Egyházunkban a család éve ez az év. Szeretnénk azt egyházközségünkben is ünnepélyesebbé tenni. Már vannak közösségek, ahol egy- egy vasárnapi szentmise olvasmányait és a könyörgést az olvasásra jelentkező családok (szülők, nagyszülő, gyerekek által alkotott csapat) olvassák fel. Mi sem vagyunk alávalóbb emberek. Vállalkozzunk e nemes feladatra!  A jelentkezőket Gyurcsekné (Marika) írja össze március 25-ig. Kellő számú jelentkező megléte szükséges ahhoz, hogy ne váljék tiszavirág életűvé a kezdeményezés.

 Ugyanúgy már előre jelezzük, hogy július 2-án a családok éve keretében szentmisével kezdődő ünnepséget szervezünk. Az ünnepség keretében külön áldásban részesülnek (ahogy annak idején a családi Bibliák is részesültek) azok a családok, akik gyermekük, gyermekeik is jelen vannak a szentmisén.

Vissza az újság tetejére

Esküvőre készültök, vagy házasságra?

Hét jótanács jegyeseknek

A házasságok több mint fele kudarccal végződik. Mit tehet egy jegyespár azért, hogy sikerüljön a házassága? Nagyon sokat! Íme néhány ötlet:

Ne siettessétek az esküvőt!

Mindennek megvan a maga ideje, mondja az Írás, és ez vonatkozik a jegyességre is. Akárcsak az évszakok váltakozását, a jegyesség idejét sem lehet és nem is szabad siettetni. Együtt akarjátok nyakatokba venni a világot, s ez nem megy egyik napról a másikra – főleg ha közben lázasan szervezitek életetek legnagyobb társas eseményét. Úgy érdemes tehát kitűzni az esküvő dátumát, hogy bőven legyen időtök a kapcsolatotok ápolására.

Legyetek türelemmel – és szabjatok megfelelő határokat!

A szexuális kísértést mindenki megtapasztalja, akár házasságban él, akár egyedül. Így próbálja a Sátán tönkretenni Isten ajándékát – és azután sem adja fel, hogy az ember az oltárnál kimondta a boldogító igent. Ha most nem állsz ellen, lehet, hogy később sem fogsz! Akkor sem lesz könnyebb! Amúgy pedig ami igazán értékes, arra megéri várni.

Ismerjétek meg egymás családját!

A mai rohanó világban a legtöbben távol élnek szeretteiktől. A házasság sikeréhez viszont közösségre és családra van szükség. Tehát: látogassátok őket! Telefonáljatok! Küldjetek nekik ajándékot! És bátran menjetek kerítést javítani! Ma nagyobb szükség van a családra, mint valaha. 

Beszélgessetek boldog házaspárokkal!

Keressetek olyan házaspárokat, akiknek öt, tíz, húsz éve volt az esküvőjük – és figyeljetek, füleljetek, tanuljatok! Akinek sikerült végigmennie ezen a rögös úton, jól ismeri a problémákat, és sok hasznos tanáccsal szolgálhat.

Keressetek jó jegyes felkészítést! 

A felkészülés segít, hogy jobban megértsétek a társas viselkedésmintákat – amelyeket általában a családból hozunk magunkkal –, mégpedig jóval azelőtt, hogy a kapcsolatotokban problémák jelentkeznének. A jó felkészítés a lehetséges konfliktusforrásokra is kitér és megoldási javaslatokat is ad.

Imádkozzatok közösen, és együtt járjatok templomba!

Ez lesz házasságotok alapja. A közös ima erősíti összetartozásotokat, és lehetővé teszi, hogy megnyissátok egymás előtt a szíveteket. Úgyhogy máris elkezdhetitek!

Hosszú távon gondolkodjatok!

Ami az esküvői kiadásokat illeti, csábítónak tűnhet az egyedi készítésű menyasszonyi ruha vagy egy drága gyűrű. Később azonban, amikor autó- vagy lakásvásárlásra kerül sor, mindez komolytalannak tűnik. Az adósság is hatalmas feszültséget tud okozni a házasságban. Tehát: legyetek megfontoltak a vásárlásban!

Forrás: Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Felelősség a családért

Gondolatok a család évében

Jézusom, te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad teremtett világ jövőjének munkálására és országod építésére. A te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a hozzád vezető utat.

Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.

A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és egyházad között áll fenn.

Kérlek téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, melyet számomra a családban szántál

(Beszélgetés a Mesterrel)

Vissza az újság tetejére

Érintsd meg Jézust hittel!

Ahol megöljük az Istent, ott megszületnek a kis istenek. Ahol meghal az istenfélelem, ott megszületik a neurózis és a pszichózis, előjönnek a szorongások. Ha szeretve, tisztelve néznének az égre, akkor megszűnne a szorongás, mert egy  pontra irányulnak, áramlanak a lelki energiák.

(Bandi bácsi)

Csodavárás

Egy kislány bement a szobájába és a szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket, és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a hátsó ajtón.

A hat háztömbnyire lévő patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös Indián Törzsfőnök képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva.

Tess - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi.

Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegből és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt!

- És te mit szeretnél? - kérdezte a patikus érezhetően bosszús hangon

- éppen a chicagói testvéremmel beszélek, akit már ezer éve nem láttam

- tette hozzá a patikus, mint aki választ sem vár a kérdésére.

- Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled - mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. Az öcsém nagyon beteg és egy csodát szeretnék venni neki.

- Tessék? - fordult hozzá a patikus.

- A neve Andrew és valami csúnya dolog nő a fejében, és az Apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát, tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda?

- Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok neked segíteni- felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban.

- Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg mibe kerül!A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jólöltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte

- Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége?

- Azt nem tudom - válaszolt Tess könnyes szemmel - csak azt tudom,hogy nagyon beteg és Anyu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége. De Apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én pénzemet.

- Mennyi pénzed van? - kérdezte a chicagói férfi.

- Egy dollár és tizenegy cent - felelte Tess alig hallhatóan. Ez az összes ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell.

- Nahát, milyen csodálatos véletlen - mondta mosolyogva a férfi -, egy dollár és tizenegy cent éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt:¶- Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hátha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A jólöltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem telt bele sok idő, amire Andrew ismét otthon volt, épen, egészségesen. Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-láncolatról, ami idáig vezetett.

- Ez a műtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya -, vajon mennyibe került volna? Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda: egy dollárba és tizenegy centbe, no és egy gyermek töretlen hitébe. Egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem magasabb törvények működésétől.

Vissza az újság tetejére

Simon István: Modern családi kör

Négyen vannak: férj, feleség
és két gyerek, a két kicsi.

Reggel ötkor kész az ebéd,
Az apa magával viszi.

Az asszony hétre megy (Közért-
alkalmazott, gyerekeit.

fölpakolja – egy bölcsödét
keres meg és egy napközit.

Kifárasztja a villamos,
elég gond a család, gyerek.

Hányszor késő éjszaka mos,
Mégis megy – kell a kereset.

És dolgoznak; jár a fűrész,
a férj bútorasztalos,

ő pénztáros; ragyog a pénz
kezében, s összead, szoroz.

Olykor, ha kevés a vevő,
gondolatban szépet mível:

eljátszik homokkeverő,
totyogó gyerekeivel.

Férje, míg tűnődve megáll
s elszív egy görbe kosutot,

egyszerre észreveszi, már
a városon végigfutott,

 

zöld-tetejű, zord-homlokú
paloták, bankházak fölött.

S így, amíg csahol a gyalu,

kasszába hulló pénz csörög:

valahol – vajh, ki tudja , hol,

ki sejti, meddig és mitől? –

nagy ívben, láthatatlanul
húzódik a családi kör.
(Simon István)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az előző lapzárta óta kétszer ülésezett az önkormányzat képviselő testülete. Január 27-én elfogadta az első féléves munkatervét és a Családsegítő Szolgálat alapszabály módosítását. Döntés született a víz és csatornadíj módosításáról, ami először életünkben 75 Ft csökkentéssel jár köbméterenként. Tárgyalunk a Közútkezelővel, hogy a 22-es úton a temetőnél és a gyógyszertárnál gyalogátkelő, az út mentén pedig járdafelújítás valósuljon meg pályázati pénzekből. Új alpolgármestert is választottunk Valent József személyében, amit a munkaviszonyokban beállt változás tett törvényszerűvé.

Február 15-én sor került az SZMSZ módosítására, amit az előző ülés személyi változása tett szükségszerűvé. Előzetes és éjszakai órákba nyúló viták és többszöri átdolgozás után elfogadtuk a 2011. év költségvetését, amiről egyértelműen megállapítható, hogy szűkös és pengeélen táncoló. Fokozott kontrol mellett is szükséges a félévi átvizsgálás.

A több egyebek közti téma közül a betegeinknek, időseinknek fontos hír, hogy a megszűnt katolikus rádió hangja a Kábeltévénken egész nap hallható.

(1tt)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.március 21. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Kalász

2011.02.13. Kalász gyűlés, mely egyesületünk himnuszának eléneklésével, valamint a betegekért imával, a Lurdesi Szűzanyához fohászkodó rózsafűzérrel, vette kezdetét. Így emlékeztünk meg minden betegről a február 11-i világnapjuk alkalmából. Az imát Fágli Oszkár atya az Öregekről - betegekről szóló könyvrészlet kalászvezetői felolvasása követte. De jó volna, ha ezek a sorok sok ember szívéig eljutnának, hogy általa türelmesebbé és jobbá váljunk.

A gyűlés következő részében Teréz anyára emlékeztünk, aki a XX.század szeretet apostola. A törékeny asszony megmutatta, hogy a hit és a szeretet erejével mire képes az ember. Hallhattunk szép részletet a Csodálatos történetek című könyvéből is, melyből kitűnik az ő kivételes képessége, kitartása, mellyel sok embert nyert meg a jó ügyének.

A lelki részek után beszámolót hallhattunk 2010 eseményeiről, és megbeszéltük 2011 programját. Július 2-én leszünk 10 évesek. Már most megkezdtük a felkészülést, hogy széppé tegyük e jubileumi napot. Egyébként március 18-án Új vezetőséget választó közgyűlésünk is lesz Budapesten. Imádkozunk, hogy képviselőink jövőépítő jó döntést hozzanak.

A gyűlés hátralévő részében felköszöntöttük a névnaposainkat és süteményeinkkel végig kínálva egymást, kötetlen beszélgetéssel folytattuk együttlétünket.

(egy kalásztag)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 27-én lesz.

 

Március 6-a farsangvasárnap, azt követően 9-én

HAMVAZÓSZERDÁVAL KEZDŐDIK A NAGYBÖJTI SZENT IDŐ. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Felnőtteknek nemcsak hústilalom, de 3-szor étkezés, egyszeri jóllakással. A szentmisében hamvazkodás. - Akik hétköznap nem tudnak jelen lenni, azok nagyb. 1. Vasárnapján részesülnek ebben a bűnbánatra szólító szentelményben.

Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.)

 

Hamvazószerdán du. 3-kor lesz az első KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG. Terveink szerint –amennyiben az időjárás engedi – nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor majd a Kálváriánál, pénteken pedig a templomban végezzük a keresztutat.

 

Jeles napjaink:

Március 5-én emlékezünk meg Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanúról.

Márc. 15-én, nemzeti ünnepünkön r. 8 órakor közös szentmisével könyörgünk Magyar Hazánkért.

Március 19-2 Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának ünnepe.

Március 25-e,  Urunk születésének hírüladása, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNMNEPE. Szentmise r. 7 és este 6 órakor lesz.

Március 26-án az Érsekvadkerti Esperesi kerület tervez Szentkúti zarándoklatot. Közelebbit a hirdetésekben közlünk.

 

Az elsőáldozás várható napja: május 15. Azoknak, akik arra hittanórákon kellő tudással, és a vasárnapi szentmiséken való részvétellel felkészültek.

 

Kellene az 1%-os befizetett adóról buzdítani a Rendelkezést.

(Aki maga készíti a bevallást, (0753-D jelű nyomtatványon, vagy elektronikus lapon a technikai szám (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

KERESZTELÉSEK:

-

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

HALOTTAINK:

3./ Holman Mária (1948)
4. Záhorszki István (1958)
5. Gárspár Istvánné, Diósi Erzsébet (1932)
6. Kőműves Zoltánné, Gresina Melinda (1968)
7. Csillag István (1921)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. kedd           -

2. szerda        - Hálából

3. csütörtök    -

4. péntek        - Kovács János 1. évforduló

5. szombat     - Elhunyt János és élő családjáért

                        - Berta családért, vejük Percsina Pál, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók, valamint a Babinszki család halottaiért

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik és testvéreik

6. vasárnap   -

7. hétfő           -

8. kedd           - Záhorszki Gergely 2 felesége, Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet, szüleik, apósuk, anyósuk

9. szerda        -

10. csütörtök -

11. péntek     -

12. szombat   - Szabó István, felesége Bozsonyik Borbála, menye, násza, szüleik, testvéreik és élő családtagok

                        - Bozsonyik János, szülei, testvére István, élő és elhunyt családtagokért

                        - Holes Antal, súlyos beteg feleségéért, a család élő és elhunyt tagjaiért

13. vasárnap - Pistyúr Gábor, szülei, testvére, élő és elhunyt családtagokért

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Varga Gáborné Surányi Anna, szülei, Surányi György és felesége

14. hétfő        - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szüleik

                        - Paulicsek János, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

15. kedd         - Hazánkért

16. szerda      -

17. csütörtök - Kristók Sándor, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók és Halaj család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Czinege József, szülei, testvérei, sógorai

                        - Vitéz Sándor, édesapja, nagyszülők, élő és elhunyt családtagok

18. péntek     - Szabó Ignác, szülei, testvérei, Laczó János, felesége, lányuk, szüleik és élő családtagok

                        - Fábián Ignácné szül. Halaj Anna, szülei, apósa, anyósa

                        - Nagy Ignác, szülei, apósa, anyósa és nagyszülők

19. szombat   - Fábián Ignác, felesége, vejük Dósa József, szülők és nagyszülők, valamint a Boda és Trombitás család halottaiért

                        - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

                        - Nagy József, veje, szülei és hozzátartozók, Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

20. vasárnap - Híves András, szülei és hozzátartozók

                        - Boda Sándor, felesége, szüleik, testvéreik, Holman György, felesége, a család élő és elhunyt tagjaiért

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök -

25. péntek     - Szűzanya tiszteletére

26. szombat   - Murányi István, felesége Komlós Ilona 11. évforduló, szüleik és hozzátartozók

                        - Benyó Ferenc, Lázár József, felesége Kucsera Anna

                        - Konopás István, szülei, testvérei, valamint apósa Nagy Lajos, felesége, a család élő és elhunyt tagjaiért

27. vasárnap - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, fia, élő és elhunyt családtagok

                        - Hoszpodár Józsefné, férje és szülei

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre