Vadkerti harangok
2010. December


Békesség az embernek
Szentmiseszándékok
Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek
Láttuk csillagát
Imádkozzunk együtt
A szegénység keresztény szemmel
Azoknak, akik komolyan gondolják 4.
Ezüstmise és templombúcsú
Egyedülálló imája
Borkóstolás a Kolping-házban
Mi a legfontosabb
Becsüljük meg az időt
Búcsúzunk
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Karitasz-hírek
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Békesség az embernek

Karácsony ünnepe éjféli miséjének Evangéliuma (Lk 2,14-20) és ószövetségi olvasmánya (Iz 9, 1-6) egybecsengenek és a most született gyermek Messiás jelentőségét, egy új világ hajnalát hirdetik az emberiségnek.

Az ószövetségi olvasmány egy ószövetségi jövendölés a Messiásról, akit gyermeki valóságában mutat be a próféta, s uralmát így jellemzi: „Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.” A jövendölés két alapvető dolgot mond ki. Egyrészt azt, hogy a gyermek Messiás uralmának legfőbb vonása egyben központi adománya a béke lesz. Olyan világban hangzik el a Messiás uralmának ígérete, amelyben a bibliai Izrael életét a hatalom politika és társadalmi visszaélései, idegen elnyomás, társadalmi feszültségek és háborúk dúlták fel. (Hát nem hasonló a mai helyzet is a kitalicskázott pénzek, a bérrabszolga sorsok, emberi széthúzások tekintetében?) Ilyen természetű állapotból való szabadulást ígér a jövendölés, amikor a sanyargatók botját összetörik, a vérrel áztatott ruhát pedig tűz emészti el

A jövendölés másik fontos tanítása ennek a világnak az eredetére mutat rá. A béke, azaz a salom szó, a bibliai szóhasználatban többet jelent, mint a háború ellentéte vagy az attól való mentesség. A salom kiterjed az emberi élet minden területén fellépő ellentétek feloldására, egyúttal az ember világának sértetlen és rendeltetésének megfelelő állapota is. Ezt a harmóniát azonban képtelen az ember saját erejéből megteremteni, csak Isten hatékony adományaként jöhet létre

Az Evangélium a Messiás Jézus születésében látja beteljesedni a jövendölést: „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely neki a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége”, olvashatjuk Lukács Evangéliumának 2,6-9 soraiban. A pásztorokhoz szóló angyali szózat mondja ki az ószövetségi jövendölés két tanításának beteljesedését: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek”. Egyrészt, Jézusban Isten békéje érkezett el a történelembe. Egész élete a kiengesztelődést, az ellenségeskedés feloldását, a szeretetet és békét hirdette, de gyermekként történt közénk jövetelében, a betlehemi jászol világában, a Gyermek ártatlanságában különösen is kifejezésre kerül Isten békeüzenete a világhoz. Minden jóakaratú ember felfogja ezt. Másrészt Jézusban, a Fiúban elérkezett béke egyedül Isten nagy tette, ezért szól neki a dicsőség az angyalok szózatában. A béke egyetemes emberi vágy, egyedé és közösségé egyaránt. Erre az egész emberi történelmet jellemző vágyra válaszol Isten a betlehemi jászolnál Jézus születésében.

Vissza az újság tetejére

Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek

„Ott fenn lakott a csillagok felett,
De amikor karácsony este lett,
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.
És ó, a hideg szívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt Ő, az Isten fia.
Elhagyta értünk az egeket.
Ugye-e, apukám, nagyon szereted?”

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat,
Odaszorítja vállára meleg,
Kipirult arcát, s tovább csicsereg.
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
És ott aludt az állatok helyén,
Szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
Pedig csak a te kislányod vagyok.
S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb,
Szalmán feküdt, amikor született.
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?”

Kinn csillagfényes hideg este…tél…
Bent apja ölén kis leány beszél.
„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.
Futniuk kellett éjnek- éjjelén.
Halálra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?”

Az apa leteszi a gyermeket,
„Ugy-e, szereted? Ugye, szereted?”
Nem bírja már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Isten Fia
Karácsony esti képe kergeti.
Feledte és most nem feledheti.
Szeméből könnyre-könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utolérte az a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér,
Mintha körül a hólepett, fehér
Tetők, utak felett távol zene,
Angyalok tiszta hangja zengene
Szívet szólongató, szép éneke:
„Szegény lett érted. Ugy-e, szereted?”

Vissza az újság tetejére

Láttuk csillagát

Vízkereszt ünnepének evangéliuma a napkeleti bölcsek látogatását beszéli el, akiknek az égi jel adta tudtára a Messiás születését. Az elbeszélés ószövetségi számvetés Jézus és az ősegyház tapasztalatáról: az ószövetség népe nem fogadta be Jézust, a pogány nemzetek azonban Megváltójukra leltek benne. A bölcsek hódolatában az egész üdvösségre váró emberiség jelenik meg a betlehemi jászolnál. A napkeleti bölcsek két ellentétes magatartás – a Jézus iránti hit és hitetlenség, elfogadás és elutasítás- megnyilvánulását kísérhetjük figyelemmel.

Amikor Jézus megszületik a júdeai Betlehemben, Heródes király idején bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és az újszülött Messiás királyt keresték. A bölcsek, görög szöveg szerint „mágusok”, csillagászok s egyben csillagjósok. Pogányok voltak, akik „napkeletről”, Mezopotámiából érkeztek. Nem személyi körülményeik, hanem magatartásuk és érkezési szándéka fontos. Isteni jelnek engedelmeskedve útnak indulnak, hogy megtalálják a Messiást: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2). A kérdezősködésük nyomán kiváltott hatás egyenesen ellentéte a bölcsek készségének: zavarba jött Heródes király és vele egész Jeruzsálem. A Messiás eljövetelének híre nem örömet, hanem félelmet és zavart vált ki. A bölcsek szavaira Heródes a főpapoktól és írástudóktól tudakozódik a Messiás születése felől. Ők Mikeás prófétára hivatkozva Betlehemet, Dávid családjának ősi lakóhelyét jelölik meg a Messiás születési helyéül. Az evangéliumi rész nagyon kiemeli azt, hogy a bölcsek jel után készséges hittel vágnak neki a hosszú és bizonytalan útnak, míg a hivatalos vezetők a kinyilatkoztatásból szerzett tudásuk ellenére sem keresik a Messiást, pedig Betlehem csak 8 kilométerre fekszik Jeruzsálemtől.

A bölcsek a kapott prófétai tanítás nyomán útnak indulnak. A csillag ismét megjelenik, és megerősíti őket: helyes úton járnak. Láttára nagyon megörülnek, szemben Heródes király zavarával. Vezetésével megtalálják a Gyermek tartózkodási helyét, majd „bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak, és hódoltak neki, aztán elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát „(Mt1,11). A környezet egyszerűsége ellenére a bölcsek hisznek a csillag által kapott kinyilatkoztatásban. A történet mélysége éppen abban rejlik, hogy minden körülmények között követik a titokzatos hívást. A történelem nagy pillanata ez: az üdvösség története tetőpontjához érkezett, eljött az idők teljessége. A bölcsek nyomán mindenki hívást kap a betlehemi Kisdedhez: példájuk útmutató, nekünk is így kell tennünk.

A jelenet gyorsan véget ér. A bölcsekkel többé nem találkozunk az Újszövetségben. Helyükre az Egyház lép, amely Jézus Krisztusban megtalálja a Messiást, és kitart a hűségben. Az Evangélium hirdetésével és a népek megtérésével az Egyházban folytatódik a bölcsek története.

(R. Huba)

Vissza az újság tetejére

Imádkozzunk együtt

Az ökumené jegyében

Sok-sok feszültséggel teli világunkban számos ökumenikus és vallásközi erőfeszítés éppen azt jelenti, hogy a vallások a megbékélést, a megértést és a harmóniát kívánják munkálni az emberek között. Kiemelkedik ezek sorából a krisztusiak egységtörekvése, amely Jézus Krisztus kiengesztelő és megbékítő kereszthalálának és győzedelmes feltámadásának hitében rejlik. Ugye emlékszünk arra a Szentírási részre, melyben elhangzik egy kijelentés, miszerint ahol ketten-hárman összejönnek Jézus nevében, ott Ő is jelen van.

Ezekkel a gondolatokkal, az előző évekhez hasonlóan, hívjuk testvéreinket 2011. január 3. hetén (január 19. szerda) a templomunkban tartandó ökumenikus imaórára, amely este hatkor szentmisével kezdődik. A szentmisét követően lelkészeik közreműködésével evangélikus és református testvéreinkkel imádkozunk, hogy jöjjön a földre igazi béke Az imaóra után a KOLPING házba baráti beszélgetésre várunk minden jelenlévőt.

(a szervezők)

Vissza az újság tetejére

A szegénység keresztény szemmel

A Magyar Kolping Szövetség és az Ausburgi Egyházmegye kolpingosai szervezésében november 19 és 21-e között konferencia volt az alsópáhoki Kolping Hotelben. Mivel az Európai Unió a 2010. évet a szegénység elleni küzdelem évének nyilvánította, ezért ez vált a konferencia fő témájává. Szent Erzsébet ünnepe segített keresztény szemmel megközelíteni ezt az egész világra kiterjedő problémát.

85 ország adatai szolgáltatták a kézzel fogható bizonyítékot. A világon 2,6 milliárd ember szegény és 1 milliárd pedig mélyszegénységben él. Ha csak a kontinensünket vizsgáljuk, megállapítható: a lakosság 16%-a szegény. Ez 100 millió embert érint. Ők a minimálbér alatt élők, a kisnyugdíjasok, a nagycsaládosok és a cigányok. Sajnos a gazdasági válság miatt a szegények száma rohamosan növekszik. A globalizáció „segített” az embereknek szegényebbekké válni. A hitelek száma ugrásszerűen megnőtt, a túlköltekezés és a stabilnak tűnő munkahelyek elvesztése miatt az emberek az adósságspirálból nem tudnak kitörni. A szociális védőháló országonként különböző, de nem tökéletes. Ezek sajnos tények. Mit lehet tenni helyzetük javítása érdekében? Az első és legfontosabb, hogy közeledni kell ezekhez az emberekhez, méghozzá keresztény szeretettel. Nem föntről kell megmondani, hogy mit kellene tenniük, szemükbe nézve, ha kell kezüket fogva kell segíteni, hogy túléljék lelkileg is ezt a megpróbáltatást. Sokszor nem nagy, világmegváltó dolgokat kell tennünk. A lelkek mentése is rendkívül fontos. Minden embernek célul kellene kitűzni, hogy a környezetében élő 1 embertársát segítse. Ne felejtsük el azonban: rendszeres adományozó sorsa is megváltozhat, valamint azt, hogy a szegényebb sorban élők közül sokan szégyellik helyzetüket, ezért nem kérnek segítséget.

A konferencián szó esett a Kolping családok megújításának lehetőségeiről. A feladatok dióhéjban a teljesség igénye nélkül: előadások szervezése; egyházközség területén működő csoportok szoros együttműködésének kialakítása; a gyerekek bevonása az egyházközség csoportjainak életébe.

F-F

Vissza az újság tetejére

Azoknak, akik komolyan gondolják 4.

(Családi megújulás Krisztusban)

11. Gyermeknevelés

Mindent megteszünk gyermekeink test, lelki, és érzelmi neveléséért,
- reggeli után indítjuk őket óvodába, iskolába,
- este időben lefektetjük őket,
- gyermekeink személyiségét és szabadságát tiszteletben tartjuk,
- részt kell vállalniuk a család munkájából, felelősségéből, a kötelezettségekből,
- hamis szeretettel nem mentjük fel őket a családi feladatok vállalásából,
- okos szeretettel bevonjuk őket a családi gyászba, természetesen fokozottan a családi örömökbe, az ünnepi alkalmakba,
- legyünk jó barátai gyermekeinknek, hogy gondjaikban érezzék: számíthatnak ránk, segítsük őket, hogy tudjanak jól dönteni, és helyesen válasszák meg barátaikat, hivatásukat, párjukat.

12.Gyermekeink hivatása

Segítsük gyermekeik hivatásválasztását!
- bátorítsuk őket az általuk elérhető és megvalósítható életpályák kiválasztásában akkor is, ha fizikai munkavégzést, ipari szakmunkát, szellemi vagy közösségi hivatást választanak,
- álljunk melléjük akkor is, és bátorítsuk őket, ha papi szerzetesi vagy szerzetesnői pályát választanak

13. A vasárnap megünneplése

Istennel és egymással ünnepeljük a vasárnapot és ünnepnapokat,
- lehetőség szerint közösen vegyünk részt a szentmisén,
- tegyük ünnepélyessé a közös étkezést,
- látogassuk meg a barátokat, rokonokat,
- tegyünk felüdítő kirándulásokat.

14. Mások gondjai

Bármennyi gondunk van, nyitott szívvel észre kell vennünk más keresztény családok gondját, sőt kívülállókét is,
- fogjunk össze egymás támogatására (pl. kinőtt ruhák átadásával, cseréjével, kisgyermek megőrzésével, öregek látogatásával és támogatásával egyéb apró figyelmességgel).

(Forrás: Nyíregyházi plébánia 1999)

Vissza az újság tetejére

Ezüstmise és templombúcsú

Főtisztelendő Püspök Úr! Kedves Gyuri Atya!

A nagy ünnepeink sorába lépett a mai nap. Az adventi koszorún kigyulladt az első gyertya, templomunk búcsúnapját is most üljük, volt káplánunk, mindannyiunk Gyuri atyja ezüstmiséjének is részesei lehettünk.

Az összetartozás jele is ez a nap vajúdó világunk számára. Föléledtek most közös emlékeink, a lelkiek és a járdaépítő fizikaiak egyaránt. Tudatosítják azok mindannyiunkban azt, ha nem is látjuk egymást nap mint nap, lelkiekben és imáinkban egy közösséget alkotunk.

25 év nem nagy idő a világ időfolyamában, ám mérföldkőnek számít az ember életében. Alkalom arra, hogy rátekintve szentélyünk freskójára, megerősítsük azt az elhatározást, hogy hitünket megtartva futjuk végig pályánkat, azzal a biztos tudattal, hogy a célba érkezést örömteli és állandó együttlét követi a szeretet birodalmában.

Ehhez kérem Isten áldását püspök atyánk további munkájára és minden testvérünk számára.

Isten hozta! Isten éltesse! Köszönjük a szentmisében elhangzó tanítását és ezüst misés áldását. Köszönetünk jeléül fogadja az itt látható jelképes ajándékainkat, s a mögötte lévő, de a szem számára nem látható imáinkat.

2010. november 28. –emje-

Vissza az újság tetejére

Egyedülálló imája

Istenem, köszönöm neked az egyedülálló élet áldásait. Terveid szerint az emberek házasságban élnek és gyermekeik születnek. De tudom, hogy a Te tökéletes és jó szándékod szerint egyeseknek az egyedülálló életet szántad, gyermekáldás nélkül. Köszönöm neked ezt az életet, minden ajándékával, azzal, hogy szabadon és ragaszkodás nélkül tanulhatok szeretni. Azt is köszönöm, hogy birtokviszony nélkül tudok kapcsolatokat kialakítani, sok felebarátnak adva általa szeretetet.

Uram! Van, amikor megkísért a magányosság érzete engem is, mint megannyi embertársamat. Arra kérlek, jelenléteddel töltsd be ezeket az alkalmakat. E „sivár földet” öntözd meg az élet vizével, hogy folytatni tudjam egyedül élő utamat. Add, hogy családom és barátaim, bár messze élnek tőlem, mellettem legyenek.

Adj békét Uram a mindennapi munkában, örömet az egység keresésben, vigaszt a magányos éjben azzal a tudattal, hogy áldásod kísér életutamon Feléd s Veled! Ámen.

(egy olvasónktól)

Vissza az újság tetejére

Borkóstolás a Kolping-házban

Az ősz, a hideg és a korai sötétedés beköszöntével az jutott eszembe, mennyire jó lenne felmelegedni egy színvonalas, hangulatos borkóstolón – elég a „négy fal közti” esti borozgatásból, menjünk társaságba! Épp az internetet böngésztem ezen események után kutatva, amikor is a drótposta-láda csengetett: üzenet jött, nem is akármilyen! Borkóstolóra vagyunk hivatalosak az érsekvadkerti Kolping-házba. Összenéztünk a férjemmel: valaki a gondolatainkban olvas... És milyen jól teszi!

A borkóstolót Molnár Balázs szervezte, és az idén – merthogy az idei már a második ilyen rendezvény volt – a budai borvidék pincészeteinek boraiból kóstolhattunk. Ha a kedves olvasó most nem tud kapásból felsorolni három-négy, erre a vidékre jellemző bortípust, valamint itteni borászatot, ne érezze magát szégyenben – sajnos ezzel mi is így voltunk, mivel (bár a bort mindketten szeretjük a férjemmel) borlovagi rangra egyikünk sem pályázik.

Az este csípős volt, a Kolping-ház udvarát pedig lassan-lassan megtelítette a gyülekezők párás lehellete. Rég nem látott ismerősökkel fut itt össze az ember, jó volt váltani pár szót a múltról és a jelenről. Odabent mécsesek pislákoltak az asztalokon, a kivetítő lassan bemelegedett, a palackok lélegezve vártak sorukra, a sajt- és almakockák kis tányérokon elrendezve, amikor is – miután mindenki elfoglalta a helyét – elkezdődött a „műsor”.

Debreczeni szőlőbirtok, Rókusfalvy-, Nyakas-, Kemendy és Haraszthy pincészet, Etyeki kúria – mind-mind sorra kerültek, jellegzetes boraikkal. A kóstolások előtt kisfilmeket tekintettünk meg a borvidékről, a borkultúráról, valamint egy frenetikus kisfilmet a „Tudományos borkóstolás”-ról Kazal László vintázs előadásában. Minden egyes bor felbontása után meghallgathattunk egy rövid leírást az éppen soron következő bor jellegzetességeiről, tulajdonságairól – igen érdekes és tanulságos mondatok voltak ezek mindenki számára, akinek nem dekantáló kosár volt a jele az óvodában...

A jó szervezés és a finom borok együttesen rendkívül hamar „elrepítették” azt a pár órát, amíg a kóstoló tartott. Köszönettel tartozunk Molnár Balázsnak a nagyszerűen összehozott programért, valamint Fábián Andrásnak, Szabó Andrásnak a sommelier-szerepért, és mindenkinek, akinek szerepe volt abban, hogy egy ilyen színvonalas és jól sikerült estét tölthettünk el az érsekvadkerti Kolping-házban. Reméljük, jövőre is jöhetünk...

Híves Dominika-Sabau Cristian

Vissza az újság tetejére

Mi a legfontosabb?

Tanmese a mának

Egy filozófiaprofesszor úgy kezdte az előadását, hogy bemutatott hallgatóságának egy üres 5 literes befőttes üveget, amit szemük láttára 5 centiméter átmérőjű kövekkel töltött fel. A feltöltést követően rögtön rá is kérdezett, hogy teli van-e az üveg? „Igen” - jött az egybehangzó válasz. Ekkor elővett egy dobozt, tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni a telinek nyilvánított üvegbe. Miután a kis kavicsok kitöltötték a nagy kavicsok közti üregeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor most egy harmadik dobozt vett elő. Finom, majdnem porszerű homok volt abban. Most ebből is tett az üvegbe úgy, hogy az kitöltse a még megmaradt szabad réseket.

„És most- mondta a professzor - vegyék észre, hogy amit láttak, nem más, mint az önök élete. A kövek fontos dolgok. A családod, a partnered, a gyermekeid, a hited, az egészséged. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna.

A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód.

A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel is. Ha minden idődet, energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod érdekében. Játssz a gyermekeiddel, majdan unokáiddal! Szakíts időt az orvosi ellenőrzésekre! Ne altasd el hitedet és magyarságtudatodat! Merd elvinni párodat bálba, merjetek a családdal, családokkal közösen kirándulni, ünnepelni! Mert mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj, azokra, amelyek igazán számítanak. Állítsd be a prioritásokat (sorrendiséget). A többi csak homok.”

(KK-2003)

Vissza az újság tetejére

Becsüljük meg az időt

Az újév küszöbén állunk. Szilveszterkor „temetésen” voltunk. Eltemettük a múlt esztendőt. Ma bölcsőt ringatunk. Az újév bölcsőjét. Még nem tudjuk, mivé fejlődik az, akit ringatunk. Nem tudjuk, mit hoz magával ez az esztendő. A titkot át nem tetsző palástjával fedte el Isten az emberek elől.

A jövő bizonytalan. Az újesztendő küszöbén hálával tekintsünk fel a felséges Istenre, aki megengedte, hogy megérthessük ezt. Ma, amikor annyi szenvedés zúdul a világra, Isten még adott nekünk időt! Időt, egy újesztendőt adott akkor, amikor a velünk egyidősek vagy nálunk fiatalabbak közül már ezrek távoztak az életből. Nagyon jó volt hozzánk az Úr! Jó volt, mert megtartotta otthonainkat. Megtartotta egyházközségünket, lakóhelyünket és megtartotta hazánkat is. Időt adott nekünk az Isten! Időt adott, melyről a közmondás azt tartja: „Az idő pénz!” De én azt mondom. Az idő több mint pénz! Az idő élet!

Becsüljük meg az időt. Istennek ebben az esztendőben ez a legnagyobb és legértékesebb ajándéka számunkra. Szinte hihetetlen, hogy az időt mennyire kevésre becsülik az emberek. Nincs a világon semmi, ami olyan lelkiismeretlenül pazarolnának el az emberek, mint az időt.

Az idő nagy értéke abban nyilvánul meg, hogy a földi élettel megvethetjük az örökké tartó boldogságot. Feltéve, hogy az időt Isten akarata szerint használjuk fel. Most, e sorok olvasásakor tegyünk egy komoly elhatározást! Fogadjuk meg: Isten szent akaratát teljesítem. Követem Isten egyházának tanítását, parancsait. A szentségek és szentelmények által törekszem arra, hogy Isten kedvét találja bennem. Családomat Isten buzgó szolgálatára vezetem. Apostolkodni fogok, hogy embertársaim is Isten útjain járjanak, jól felhasználva a kapott idejüket.

Röviden így foglalhatók össze a jövőbeni feladataink: Jó irányba tarts! Az utak mentén a járművek vezetőinek különböző és fontos táblákat helyeznek el az illetékesek. Ezek a táblák okos tanulságokat, eligazításokat is magukban rejtenek. Az egyik út mentén ott a tábla: Balra hajtani tilos! (Látható, igaz ez az életre is.) Rossz irányba hajtani lelki értelemben is tilos, hisz az nem más, mint letéve a isteni útról, a gonoszság útján való haladást eredményezi.

Újév közelében mélyen véssük mélyen szívünkbe és emlékezetünkbe: Jó irányba tarts! Mindig a jóra törekedjél! Mindig az legyen a célod, hogy nap mint nap szentebb légy, mert akkor az újév minden napja a magasságok felé, Isten felé vezet. Akkor valóra válik a kívánság, amelyet oly sokszor mondunk ki ebben a z időszakban: BOLDOG ÚJÉVET!

(Bánk József írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Búcsúzunk

Kedves Olvasó! Az esztendő végéhez jutottunk. Idáig együtt jöttünk, de mindkettőnk előtt még hosszú út áll. Mielőtt elválnak útjaink, fogadj el tőlem útravalóul még néhány jó tanácsot.

Menj bátran előre, a remegő lábak könnyen botlanak, míg a biztos léptek alatt a göröngyök is porrá válnak.

Ne félj senkitől és semmitől, mert ha lelkiismereted tiszta, senki sem árthat neked. Fölösleges javakat ne gyűjts, mert azok csak visszatartanak az előrejutásban. Ne légy szájamarkos, hanem a tettek embere. Dobálj le magadról minden fölösleges terhet, egyedüli legyen az élet keresztje, melyet örömmel hordozz, alázatos szívvel és zúgolódás nélkül, mert lehet ez lesz a kulcs kezedben az örökkévalóság kapujához. Légy mindig vidám, vidíts fel másokat is, segíts ott, ahol csak tudsz. Ne essél kétségbe, erre nincs okod, gondolj Jézus gyönyörű ígéretére: „Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig”.

Kedves Olvasónk! Isten Veled! Boldog Újévet kíván a szerkesztők csapata!

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Lapzárta idején, 11.18-án megtartott ülésen az alábbi döntések születtek.

A BURSA A ösztöndíjakra beérkezett  pályázatok közü10 tovább tanuló fiatal részesül a támogatók és az önkormányzat  egy tanévre szóló ösztöndíjában. Névzerint Ecsegi Daniella, Gulyás Noémi, Őszi Alexandra, Záhorszki Péter, Lukács Katalin, Pistyúr Csenge, Kutka Annamária, Jakubecz Erika, Kovácspál Eszter, Ádám Bernadett

A B tipusú pályázatot, mely három tanévre szóló támogatással jár Sipos Zsuzsanna nyerte.

Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz. Örömmel vesszük tőlük Érsekvadkert életében történő aktív megnyilvánulást rendezvényeinken és a médiafelületeinken.

Ugyanezen az ülésen született döntés a háziorvosi szerződések módosításáról is, melyben kihasználva a rendelő bővítésből adódó lehetőségeket, orvosaink 2011. 01.01-től külön rendelőben rendelnek. Mindkét 8 és 12 óra között rendel, míg 12 és 16 óra között elérhetőség megadása melletti rendelkezési időben áll a betegek szolgálatára..

Határozat született a Karácsonyi Hangverseny anyagi támogatásáról is.

 December 07-i ülés témái között szerepelt az évek óta nem módosított közterület foglalási törvény díjtételeinek aktualizálása, a III. negyedév utáni költségvetési helyzetünk, a 2011 évi koncepciója. Állásfoglalás született a hiányzó buszváró megépítéséről is, bízva abban, hogy a most nagycsoportos óvodások nyugdíjas korukban is használni ( vigyázzuk, használjuk, de ne tegyük tönkretudják. Intézkedés történt a központon és az Akácos út végén történt beruházás ellenértékének kiegyenlítéséről.

(AP)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.január 17. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Országos Cserkész Vers-, Mesemondó-, és Daléneklési Verseny

2010. november 27-én került meg rendezésre az idei országos Cserkész Vers-, Mesemondó-, és Daléneklési Verseny selejtezője, a II. és a X. kerületnek, Budapesten. Ez a verseny a VÁRREG keretében volt. Mint mindig, most is számos nevező jelentkezett szebbnél szebb költeményekkel. A Verseny 10 órakor kezdődött. Először a vers és mesemondók adták elő produkcióikat. E két kategóriában több mint 30 versenyző volt. Itt a zsűri egy szakemberből, egy cserkésztisztből és egy regös szakvezetőből állt. Két mesével kellett készülni, amiből a zsűri választott egyet a helyszínen. Ezeknek a meséknek egy szép cserkész/népi motívumokkal ellátott nevezési lapon kellett szerepelniük.

Ezután következett a népdaléneklés. Gyönyörű csokrokat hallgathattunk: szoborvidékit és még Rimóc környékit is. Itt őrsi és egyéni nevezési lehetőség volt. A zsűri természetesen itt is szakemberből, tisztből és regösből állt.

Az eredményhirdetésre mindenkinek cserkészingben illett megjelenni. Kategóriánként egy ember juthatott tovább a kerületekből. Meghívást kapott egy éneklős csoport és egy mesemondó (aki én lettem) egy Deák téri cserkész rendezvényre. Én szerencsés voltam, mind a két lehetőséget megkaptam, és majd ott lehetek az Országos Versenyen, ami februárban lesz az éves Cserkészbál keretében.

Ezúton is szeretném megköszönni a csapatparancsnokunknak és az őrsvezetőmnek a segítségüket és köszönöm, hogy részt vehettem ezen az igen színvonalas versenyen.

Kovács Niki (:

Ady Endre: Karácsony (részlet)

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember szeretettel
Borul térdre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba hosszu sorba
Indulnak el ifjak vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének

Vissza az újság tetejére

Karitasz-hírek

Hatodik éve próbálkozunk szeretettel és felelősséggel végezni önként vállalt munkánkat, hogy Isten segítségével meglássuk a szükséget szenvedőket, hogy meghalljuk a panaszos hangokat, hogy segítsük a rászorultakat. 2010 októberéig a következőkben tettük mindezt:

·        étkezési támogatásban részesítettünk tíz általános iskolást 134 890 Ft értékben

·        húsvéti csomagot adtunk 26 családnak (többgyermekes és beteg gyermeket nevelő) 90 000 Ft értékben

·        az árvízkárosultakat támogattuk 50 000 Ft-tal

·        három családnak tűzifát vásároltunk, illetve fűtési támogatást adtunk 102 670 Ft értékben

·        iskolakezdési támogatásban részesült 11 család 50 000 Ft értékben

A vörösiszap károsultjainak 20 000 Ft támogatást küldtünk. Ruhát és háztartási eszközöket küldtünk a családsegítő központoknak a felajánlott adományokból. Év végéig szeretnénk fizetni étkezési díjakat, karácsonyi csomagokat ajándékozni, és a betlehemező gyerekek munkáját jutalmazni, hiszen az ő általuk gyűjtött pénz bekerül a „Szent Kamill az Érsekvadkerti Beteg Gyermekelért” alapítványba.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden adományozó nagylelkű felajánlását, és minden bennünket segítő személy munkáját, s kérjük további támogatásukat hálás szeretettel.

„Uram, adj nekem látó szemet, halló fület, bölcs ajkakat, erős karokat, örömhírvivő lábakat!”

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Emlékeztetőül: Karácsony I. napján: éjfélkor, fél 8 – fél 10 óra (Pusztaberkiben fél 12)

Karácsony II. napján: fél 8 és fél 10 óra a szentmisék időpontja (Pusztaberkiben fél 12)

A hittanos gyerekek karácsonyi PÁSZTORJÁTÉKA DEC.26-ÁN, Karácsony másnapján a fél 10-es szentmise után lesz. Hozzanak minél több kisgyermeket, hadd lássák Jézus születésének történetét.
December 31-én este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise
Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra 
Január 1. Újév napja, parancsolt ünnep, az új esztendőt Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, mise mulasztással. szentmisék: fél 8 - fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)
Vízkereszt: Jan. 2-a, Minden szentmise elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel
Január 19-én, szerdán este lesz nálunk az ÖKUMENIKUS IMÁDSÁG az esti, 6 órás szentmise után.

KERESZTELÉSEK:

32. Kaba Zsombor, Imre (Kaba Lóránt-Pincze Dorottya)
33. Kelemen Sára (Kelemen István- Jakubecz Anett)
34. Lakatos Melissa Kinga (Lakatos József-Oláh Kinga)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

HALOTTAINK:

56. Huszár Pálné, Rados Mária (1914)
57. Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna (1935)
58. Csendes Károly (1916)
59. Záhorszki Jánosné, Mocsaran Margit (1921)
60. Vódli Pálné, Árpás Magdolna (Pusztaberki, 1957)
61. Bozsonyik Jánosné, Szrenka Erzsébet (1931)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. szombat     -

2. vasárnap    - Varga Szilárd és elhunyt családtagok, Jakubecz és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár István 3. évforduló, szülei, Molnár és Laczó család elhunyt tagjaiért

3. hétfő           -

8. szombat     - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, élő és elhunyt családtagokért

                        - Murányi István, 5. évforduló, felesége Komlós Ilona, szüleik és hozzátartozók

                        - Molnár Istvánné született Laczó Mária 1. évforduló

9. vasárnap    - Majer és Fábián család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Krizsan István, szülei, apósa, anyósa

                        - Mrekvicska János, szülei, apósa, anyósa, valamint Fábián Ignácné született Halaj Anna és szülei

10. hétfő         -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök  - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, fiuk, vejük és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fábián József, neje Mrekvicska Rozália és hozzátartozók

14. péntek      - Boda és Valkó család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Molnár, Szabó és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

15. szombat   - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vodnák Imre, felesége Szűcs Mária (3. évforduló), Szűcs és Vodnák család elhunyt tagjaiért

                        - Dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

16. vasárnap  -

17. hétfő         - Fábián Jánosné született Dósa Erzsébet, édesanyja és hozzátartozók

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök  -

21. péntek      -

22. szombat   - Bakó László 1. évforduló, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács Lajos, fia és hozzátartozók

                        - Antal István, felesége Szabó Emerencia, Bacsa Ferenc, felesége Sisa Margit és hozzátartozók

23. vasárnap  - Molnár Lajos, felesége Erzsébet, bátyja János, szülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Vincze János, szülei és hozzátartozók

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és nagyszülők

24. hétfő         -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök  -

28. péntek      - Dósa János, édesapja, anyósa, apósa, sógorai és nagyszülők

                        - Pinke Istvánné, nővére, Pinke és Kovács család halottaiért

29. szombat   - Kristóf Józsefné született Antal Mária 5. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Záhorszki István, felesége Holman Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Takács Zoltán, apósa Tomis András, élő és elhunyt hozzátartozókért

30. vasárnap  - Kopcsák János Tamás, Kristók István, élő és elhunyt családtagokért

31. hétfő         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre