Vadkerti harangok
2010. Április


Isten irgalma és könyörülete
Szentmiseszándékok
Édesanyánk napja
Az igazi szeretet
Élő kövekké lenni
A sátán terve
Evangélium mindennap
Borkóstoló villányi módra
Bérmálkozás 2010
Bármálkozóink
Három kérdés fiataloktól - három válasz a pápától
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kalász - hírek
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Isten irgalma és könyörülete

Fotó: Kristók JánosHúsvét második vasárnapja az Irgalmasság vasárnapja, amit II. János Pál pápa rendelt így, Szent Fausztina nővér naplója alapján: „Meneküljetek irgalmam forrásához.” Az irgalmasság Istene ugyanis reményt adó válasz az emberi elesettség ősidőktől és őserővel felhangzó, eget ostromló segélykiáltására, amelyet a Keleti Egyház és a görög katolikus liturgia refrénszerűen így fogalmaz meg: „Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!”

Az ítélő isten szigorú vonásai az Újszövetségben váltanak át a szeretet Istenének képmására, bár az Ószövetség üzenete is visszhangzik Isten irgalmától. A szeretet alapvető jellemzője: az irgalom, a könyörület, a megbocsátás. Még a pogány vallások áldozatbemutatásai is az isteni irgalom kiesdésének cselekményei. Ma már jelszóvá lett az „emberi állapot”, amelynek egyik jellemzője az elesettség, elbukott voltunk velejárója. A Magasságbelit megtagadhatja a kételkedő, és az áldozat hatékonyságát is megkérdőjelezheti. Magát a tényt azonban el kell hogy fogadja. „Nem tudom, hogy van-e Isten, mondta valaki, de azt tudom, hogy az ember Istenhez kiáltó lény.” Szinte minden könyörgő ima ebben a követségben jár. Jézus Krisztus pedig Isten irgalmának nagykövete számunkra. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.”

Ha valaki veszi a fáradságot, hogy megvizsgálja bizonyos szavak szentírási előfordulását, láthatja, milyen gyakran fordul elő az „irgalom” főneve vagy a „megkönyörülni” ige és rokon értelmű változatai, lásd az Irgalmas szamaritánus történetét példaként. Meglepő azonban, hogy bár a szeretet az irgalom forrása, mégis jóval többször jelenik meg a Szentírásban Isten irgalmáról, mint magáról a szeretetről. Ha összesítést készítenénk az idevonatkozó szavak számáról négy az egyhez arányban az irgalom nyer. Igen. Nyer, mert az irgalomban, az igazságosság szigorú vonásait enyhítve, a szeretet konkrét formában ölt testet.

Isten irgalma azt jelenti, hogy megkönyörül az ő népén. Az isteni irgalom legnagyobb jele kétségtelenül a megváltás, de a hittételek között különös hangsúlya van Isten egyetemes üdvözítő szándékának is. Mindig odajutunk, hogy Isten a teremtésben elengedi az embert a maga útjára, azzal együtt is, hogy teremtménye eltéved. A tékozló fiút is elengedi atyja. Mintha a szabadság ilyen mértékű engedményében valami irgalmatlan gesztus rejlene. Holott a bűnözés szabadságában van az irgalmatlan, s a gladiátor kényszerhelyzetében, aki egyszerre látja a földön fekvő kiszolgáltatott és könyörgő tekintetét és a császár megölésre utaló, lefelé mutató hüvelykujját. A tékozló fiú atyja visszafogadja megtérő fiát, sőt „eléje megy”. Irgalma olyan túláradó, hogy az otthon maradt idősebb fiú már sokallja is azt. Ez az isteni irgalom perdöntő megnyilatkozása, egyben az Evangélium jó hírének alapvető üzenete számunkra ezen a vasárnapon és életünk minden napján.

(béel nyomán)

Vissza az újság tetejére

Édesanyánk napja

Mintha a természet is őket ünnepelné: virágoktól habosak a fák, virít az orgona,erdők mélyén és a kiskertekben a gyöngyvirág, a fehér kis csöngettyűcskék hangok helyett illatokat árasztanak, így hódolnak az édesanyáknak.

Minden embert édesanya szült, én még nem találkoztam olyan emberrel, aki ne szerette volna az édesanyját, s remélem nincs is olyan. Láttam a lelketlen rablógyilkost, akit semmi sem hatott meg, akiben látszólag szemernyi  megértés, szikrányi  szánalom nem ébredt senki iránt, s láttam, amikor az édesanyja megkérdezte: „Mit tettél, drága kisfiam?”, s e szavak hallatán ez az érzéketlen, kemény ember megtört, sírva borult édesanyja törékeny vállára. Hitem szerint ebben a pillanatban ez a bűnös lélek megtisztult. a szelíden feddő-kérdő mondat hirtelen leverte a szívére rakódott rozsdát.

Az édesanyák megbocsátók, az édesanyák kitartók, az édesanyák, ha kell hősök, ha kell, követelődzők, halálig reménykedők és szeretet osztók, mondhatnám tékozlói a szeretetnek gyermekeik (családja) körében. Az édesanyák a jóság őrzői. Mint a csibéket a kotlós veszik szárnyuk alá gyermekeiket, szeretteiket, ha úgy hozza a sors, tigrisként védelmezik őket. Az édesanya szelíd galamb és vérengző tigris is egy személyben. Ha kell, hegyeket mozdítanak el, ha kell, kanállal meregetik ki a tenger vizét. Türelmesek. Képesek az ég csillagait, a tenger fövényét megszámolni.

Reggelente láttam egy fiatal anyát, amint kislányát kézen fogva sietett mindig, gondolom az óvodába. Amikor iskolás lett a kislány, egy idő után úgy gondolta, már nem kíséri az iskola kapujáig, a sarkon búcsút vesz tőle, így hamarabb beér a munkahelyére. Elbúcsúztak, az anyuka hátat fordított, hogy elinduljon, de megtört a mozdulat, addig nem vette le a szemét kislányáról, amíg az be nem lépett az iskola kapuján. Pedig csak egy zsákutcán kellett átkelnie a gyermeknek, ahol még forgalom sincs. Ő az aggódó, féltő anyai szív!

Kamaszkoromban szerettem volna egy divatos és márkás cipőt. Magas sarkút és hegyes orrút, de túlságosan drága volt. Édesapám ellenezte. Annyira, de annyira szerettem volna azt a cipőt, hogy édesanyám szíve megesett rajtam. Megvettük a meglehetősen feltűnő lábbelit. Simogatással, becézgetéssel megpuhította édesapám szívét, én pedig  „villoghattam„  a divatos cipőben, amit irigyeltek és megbámultak barátaim és ellenségeim egyaránt.

„Jó neked, mert még él az édesanyád, még ha beteg is jelenleg!” – mondta nagyot sóhajtva egy ismerősöm. Nagyon őszinte mondat volt ez. Igen, én tudom, hogy jó nekem, ellentétben azokkal, akik már csak egy sírra teszik le az emlékezés virágát.

Az édesanyák jók. Legyünk méltóak hozzájuk. Az anyák legyőzhetetlenek, mert a jóság és a hűség legyőzhetetlen. Szeressük őket és imádkozzunk értük!

(efcsé-k.é.)

Vissza az újság tetejére

Az igazi szeretet

(Nagyböjti lelkigyakorlatunk gondolatai)

Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom.
Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom.
Szeretni mind jobban, szeretni mind jobban!
Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom.

Csütörtök este ott fejeztük be, hogy Krisztus keresztjén látható az igazi szeretet, hisz Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte (értünk), hallhattuk Palánki Ferenc atya szavait az érsekvadkerti templomban megtartott lelkigyakorlat alkalmával. Ezért nem szabad azonosulnunk azzal a gyakran hallható kérdéssel, hogy miért is büntet engem az Isten. Isten sohasem büntet. Ő mindig is szeret, hisz ő maga is csak szeretet. Emberré lett Jézusban. Így hajolt le hozzánk. Még csak szenvedésre sem ítélt bennünket Jézus, hanem mindannyiunkat meghívott a napi kereszthordozásra. Tehát ha hozzá tartozónak érezzük magunkat, fel kell hát venni keresztjeinket, ami nem egy esetben mi magunk vagyunk kapcsolataikkal, viselkedésünkkel. S ha kereszthordozásunkat egyesíteni tudjuk Krisztus kereszthordozásával, akkor a jutalom sem lesz más, mint a Húsvét örömhíre, a feltámadás. A Szentírás olvasásából is egyértelműen kiderül az, hogy a keresztényi élet nem „sétagalopp” útján valósul meg. Jézus szűk ösvényről, de nem járhatatlan ösvényről beszél, de megígérte azt is, hogy velünk lesz utunkon a világ végezetéig. Ugye ebben a megvilágításban már nem is oly nagy gond a napi keresztjeink vitele, főként, ha észre is vesszük abban Isten gondoskodó jelenlétét, szeretetét.

A kereszt számunkra tehát nem az ókor bitófája, hanem a szeretet jele. E jel elkísér bennünket születésüktől a halálunk pillanatáig. Igaz, sok gyengébb pillanatunkban szemünk elől tévesztjük ezt a gondolatot. Jézus ekkor sem ítél el bennünket, hanem ha hozzá fordulunk, úgy küldd el bennünket, hogy többé ne vétkezzünk földi zarándok utunk során. Tehát életünk egy zarándokúthoz is hasonlítható, ami nem azonos a céltalan bolyongással. Erre az útra kincseket is bízott ránk az Isten, amely mások szolgálatában ölt testet vajúdó világunkban. Még akkor is, ha ezért bennünket is kigúnyolnak épp úgy, mint a kereszten függő Krisztusunkat. Úrrá kell lenni ezen a helyzeten. Ennek megvalósításához az alábbiakat okvetlenül meg kell tanulnunk Jézustól:

Hogyan kell igazán szeretni? Hogyan kell a jóban nagyvonalúnak lenni? Hogyan kell megbocsátani? Hogyan kell a nehézségeket elfogadni? Hogyan kell örülni?  Hogyan kell Jézus szemével néznünk a másik embert? Hogyan kell a másik emberben észrevenni a Feltámadt Krisztust?

Ennek megvalósításához emlékezzünk csak Jézus utolsó, a keresztről elhangzó szavára. Ugye nem azt mondta, hogy mostantól mindennek vége, hanem azt, hogy BETELJESEDETT! Érsekvadkert, 2010. 03.23. emjé

Vissza az újság tetejére

Élő kövekké lenni

(Egyházmegyei találkozónk gondolataiból)

Fotó: Kristók JánosKi tilthatja meg nekünk, hogy megosszuk az örömhírt és befogadó közösséggé válva egyházközségeinkben segítsünk egymáson és másokon, kezdte a megnyitóban mondandóját püspök atyánk, dr.Beer Miklós Gödöllőn, a premontrei gimnázium aulájában megjelent több mint kétszáz egyházmegyénk területéről érkezett és ott tevékenykedő testvér jelenlétében. Sugározni kell a világ felé, hogy közösségeinkben a szeretet uralkodik. Ezekbe a közösségekbe bejutni automatizmus nem lehet. A bekerülést előkészület előzi meg, melynek a missziós területté vált Európában, sajnos benne a morális válsággal küzdő hazánk is, egyik eszköze a katekumenátus intézménye is. A szekularizáció hatására sajnos vannak országok, ahol a gyermekek 70%- a nem részesült már a keresztség szentségében sem. Közülük sokakban felnőtt korban jutnak el a hit szívükbe írt igényének megvalósításához. Velük kell megéreztetnünk egyházunk befogadó közösségi voltát, hogy plébániáinkon lelki otthonra találjanak. Ne csak templomba járókká, hanem a két szentmise közt is aktív, nem a jelenlévő pap személyéhez, hanem Krisztushoz kötődő, feladatokat ellátó testvérekké legyenek, másokat is odavonzva, erősítve ezáltal is egyházunk élő voltát.

A délelőtti előadásokban elhangzott az is, hogy gyermekeink elsőáldozásra, bérmálkozásra készülve gyakrabban jelennek meg szentmiséken, mint a készületen kívüli társaik. Feltűnhet az is, hogy egy részüknek a szülei ekkor is anonimok maradnak a közösség számára. Közönyükből talán kimozdíthatók lennének, ha számukra is összejöveteleket tartanánk gyermekeik készületének témakörében., bízva abban, hogy szíveikben is fellobban az ott szunnyadó hit lángja.

Délután három szekcióban folytatódott a munka. Külön csoportban foglalkoztak az egyházközségek gazdasági feladataival, a pasztorális tevékenységgel és a médiák egyházközségi szerepével. Én a médiás csoportban szereztem és adtam tovább tapasztalatokat.. A mi hitünk folyamatos kihívás, amitől megijedni nem szabad. Össze kell fognunk és minden bontás és megbontási kísérlet ellenére is építenünk kell Isten országát. Itt már nem elég a szó, elengedhetetlen a mások felé történő megnyílás. Ami jó és szép történt velünk nem rejthető véka alá. Azt le kell írni és terjeszteni kell mások felé is. Erre a célra szolgálnak az egyházközségi és egyházi újságok, a honlapok, a katolikus rádió és televízió, melyek életébe röpke pillanatra betekintést nyerhettek a jelenlévők. Fontos szem előtt tartani, hogy az imádság és a szolgálat jegyében egyházközségeink nem lehetnek jól működő magányos szigetek. Fontos a szigetek közti gyakori közlekedés, melynek egyik lehetősége a média. Az áramló információk kapcsolatokat építenek és az abból adódó összefogás a közösségi egyház jó reklámja is lehet.

A szekcióüléseket egy rövid, az ott elhangzottakról szóló összegző rész követte, majd fél négytől a püspök atyánk vezetéséve Szentség imádás keretében kérve áldást az itt elhangzottak megvalósításához, tanúságos napot tudhattunk magunk mögött.

2010.03.27. emjé

Vissza az újság tetejére

A Sátán terve

A sátán konferenciát tartott.

Összehívta a démonokat a világ minden tájáról.

A megnyitó beszédében ezt mondta:

Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal.

Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek Istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az Úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.

"Hogyan tegyük ezt?"

Kiabálták a démonjai. 

Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat, válaszolta. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek, és kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.

Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!

Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világias zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.

Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is!

Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szükségük van, hamarosan máshol fogják azt keresni.

Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.

Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza.

Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.

Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

Működni fog!
Működni fog!
Mekkora terv volt!

A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.

A kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben?

DÖNTSD EL TE MAGAD!
Legyen számodra a Húsvét a SZERETET megszületése!
Krisztus meghalt, de feltámadt!

És mindezt azért, hogy megtanítson eldobni a bűneinket, és feltámasztani az ártatlanságot, a jóságot, a becsületet, amik el vannak temetve a szívünk mélyén.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.

Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.

GYŐZÖTT A SZERETET EREJE!

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

Életige

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn 11,25)

Jézus a betániai Lázárral kapcsolatban mondta ezeket a szavakat, akit a negyedik napon feltámasztott a halálból. Lázárnak két testvére volt: Márta és Mária. Márta, amint megtudta, hogy Jézus megérkezett, odafutott hozzá, és így szólt: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!” „Testvéred fel fog támadni” – válaszolta Jézus. Mire Márta: „Tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon.” Jézus erre kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.”

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet”

Jézus meg szeretné értetni, ki is Ő az emberek számára. Nála van a létező legértékesebb ajándék, az Élet, amely után vágyakozunk: az Élet, amely nem múlik el. Ha olvastad János evangéliumát, megfigyelhetted, hogy Jézus ezt is mondja: „Amint az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.” S mivel Jézusban ott van az Élet, Ő életet tud adni.

 

 „Én vagyok a feltámadás és az élet”

Márta is hisz a végső feltámadásban: „Tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon.” Jézus azonban csodálatos kijelentésével: „Én vagyok a feltámadás és az élet”, megérteti vele, hogy nem kell az eljövendőkre várnia ahhoz, hogy a halottak feltámadásában reméljen. Ő már most, a jelenben is, minden hívő számára az isteni, elmondhatatlan, soha véget nem érő örök Élet. Ha Jézus ott van a hívőkben, ha Ő benned él, nem fogsz meghalni. Ez az élet a hívőben a feltámadt Jézus természete szerint működik, egészen más tehát, mint az emberi természet. Ez a rendkívüli Élet már benned is ott van, és az utolsó napon fog kiteljesedni, amikor egész lényed feltámad.

 

 „Én vagyok a feltámadás és az élet”

Állításával Jézus természetesen nem tagadja a fizikai halál létezését. Ez mégsem jelenti az igazi Élet elvesztését. A halál tapasztalata, mint minden ember számára, a te számodra is egyedüli, megrázó és talán félelmetes erejű marad, de ezen túl már nem a lét értelmetlenségét, abszurditását, már nem az élet kudarcát, nem a végső állomást jelzi. A halál számodra valójában többé nem halál.

Állításával Jézus természetesen nem tagadja a fizikai halál létezését. Ez mégsem jelenti az igazi Élet elvesztését. A halál tapasztalata, mint minden ember számára, a te számodra is egyedüli, megrázó és talán félelmetes erejű marad, de ezen túl már nem a lét értelmetlenségét, abszurditását, már nem az élet kudarcát, nem a végső állomást jelzi. A halál számodra valójában többé nem halál.

 

 „Én vagyok a feltámadás és az élet”

S hogy mikor fogant meg benned az Élet, a soha el nem múló élet? Amikor megkereszteltek. Bár mint ember halandó vagy, Krisztus halhatatlan Életet adott neked. A keresztségben ugyanis megkaptad a Szentlelket, aki feltámasztotta Jézust. Ahhoz, hogy részesülj ebben a szentségben, a hitedre volt szükség, melyet keresztszüleid vallottak meg a te nevedben. Jézus ugyanis a Lázár feltámasztásáról szóló történetben így szól Mártához: „Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. (…) Hiszed ezt?” A hit nagyon fontos, elengedhetetlen feltétel: nemcsak abban áll, hogy elfogadod a Krisztus által hirdetett igazságot, hanem, hogy egész lényeddel követed is azt. Ha tehát meg akarod kapni ezt az életet, ki kell mondanod az igenedet Krisztusnak, el kell fogadnod a tanítását, és a szavai, a parancsolatai szerint kell élned. Jézus világosan megmondta: „Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.” Tanítását pedig egyetlen szó foglalja össze: a szeretet. Lehetetlen, hogy ne légy boldog: benned van az Élet!

 

 „Én vagyok a feltámadás és az élet”

Ebben az időszakban húsvétra készülve segítsünk egymásnak megvalósítani elhatározásunkat, melyet állandóan meg kell újítanunk: próbáljunk újra és újra meghalni önmagunknak, hogy Krisztus, a Feltámadott már mostantól bennünk élhessen.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Borkóstoló villányi módra

„Jó bornak nem kell cégér” – tartja a mondás, én most mégis kiváló borokról, és egy remekül sikerült rendezvényről szeretnék beszámolni. Már csak azért is, hogy kedvet csináljak az esetleg elkövetkezendő ilyen estékhez azoknak, akik ez alkalommal nem tudtak részt venni, és természetesen minden borkedvelőnek.

A borkóstoló résztvevői hét villányi pincészettel és azoknak egy-egy borával ismerkedhettek meg. A válogatásból főként a híres Bock, Jekl, Vylyan, Gere Tamás és Tiffán pincészet borai arattak sikert a kóstolók körében, de a kevésbé ismert, ám egyre népszerűbb Malatinszky Kúria Le Sommelier Rose-ja is elnyerte többek tetszését. A kóstoló egyetlen fehér bora pedig a Polgár Pincészet Muskotály Chardonnay Cuvee-je volt, amely bár esélytelenül indult a villányi vörösborok versenyén, mégis elmondható róla, hogy „baráti összejövetelek, tavaszi, nyári esték méltó társa”, ahogy ez a hátcímkéjén is szerepel.

Az eddig példa nélkül álló borestnek a Kolping-ház adott otthont, amelynek termét borosüvegekben égő gyertyákkal, a bor mellé kínált pogácsával, sajttal, dióval és a háttérben szóló bordalokkal sikerült hangulatossá varázsolni. A kóstoló megálmodója és szervezője a borokról rövid ismertetőt mondott, majd az egyes pincészeteket bemutató kisfilmeket nézhette meg a közönség.

Ez az este jó kezdete volt egy borkóstoló-sorozatnak, amely azon túl, hogy világhírű hazai borainkkal megismerkedhetünk, még kiváló kulturális szórakozás is a fiataloknak. Remélhetőleg lesz folytatás, és a következő alkalommal egy másik borvidék különlegességei jelentenek majd feledhetetlen ízeket és élményeket.

Molnár-Fábián Ágnes

Vissza az újság tetejére

Bérmálkozás 2010

Főtisztelendő Püspök Atya!

Az Érsekvadkerten működő, egységet alkotó közösségek nevében őszinte szívvel köszönöm, hogy bérmaútjával kiemelkedő ünnepeink sorába emelte e Húsvét közeli évközi vasárnapot. Kiemelkedő ünneppé, hisz Püspök Atyánk közreműködésével 43 fiatalunk részesült a BÉRMÁLÁS szentségében, vállalva ezáltal, a keresztény nagykorúság feladatait.

Bízom abban, hogy a most megbérmált fiatalok, nem a discók világában alkotnak maradandót, hanem közreműködésünkkel tevőlegesen is bekapcsolódnak a Cserkészet, az Énekkar, a Kalász, a Karitász, a Kolping Család, a Ministránsok és felolvasók, a Vadkert Harangok, egyszóval az Egyházközségünk életébe, kifejtve ezáltal egyház és haza építő tevékenységüket.

Ehhez kérem számukra a Püspök Atyánk és minden jelenlévő kitartó imáját, egyben a megyés főpásztorunknak jó egészséget, sok kegyelmet kívánok ahhoz, hogy még hosszú ideig végezhesse áldásos, egyházépítő szolgálatát. Köszönöm. Köszönjük.

Vissza az újság tetejére

Bérmálkozóink

A két választási forduló között, osztozva a lengyelek gyászában a környék papságának jelenlétében, az alábbi 43 fiatal részesült a Bérmálás szentségében, hogy keresztény nagykorúságuk mai kezdetétől tetteikkel egyházunk és hazánk építői legyenek.

Bertalan Vivien, Bertalan Alexandra, Kovács Ádám, Csernák Dorina, Madaczki Blanka, Halaj Fanni, Gyurcsek Zsófia, Vitéz Bálint, Valent Nikolett, Vígh Levente, Halaj Bence, Dombai Zsófia, Őszi Sándor, Őszi Erik, Fábián László, Holman Eszter, Verebes Réka, Kovács Szilvia, Gálik Martin, Balla Fanni, Laczó Boglárka, Dósa Dávid, Barák Zsófia, Surman Cecília, Temela Márk, Verebes Richárd, Molnár Eszter, Percsina Anna, Beke Anna, Jelen Ákos, Pobori Bonita, Pobori László, Balla Bernadett, Makó Tamás, Varga Viktor, Szabó János, Zachar Péter, Gálik Mátyás, Őszi Ádám, Kakas Ábel, Virág Bettina, Gresina Fruzsina, Fábián Dániel.

Számítunk rátok!

Fotó: Kristók János

(Fotó: Kristók János)
Vissza az újság tetejére

Három kérdés fiataloktól - három válasz a pápától

A XXV. ifjúsági világtalálkozó előkészületeként mintegy hetvenezer fiatal érkezett Olaszországból, főként Rómából és környékéről a Szentatyával való közös virrasztásra március 25-én este. XVI. Benedek a virrasztás során három római fiatal kérdéseire válaszolt.

Első kérdés: Lehetséges valami szépet és nagyot kihozni az életünkből?

Először is az a fontos, hogy ne önmagunkért éljünk, ne pazaroljuk el az életet, hanem a maga gazdagságában és teljességében éljük meg. De hogyan? Ugyanezt kérdezte a gazdag ifjú is. Első pillantásra – mondta a Szentatya – az Úr válasza nagyon száraznak tűnik, mert azt mondja, tartsuk meg a parancsolatokat, de ezeket összefoglalhatjuk ebben a gondolatban: szeressük Istent teljes szívünkkel, és szeressük a felebarátot, úgy mint önmagunkat. Nos, ahhoz, hogy szeressük Istent, meg kell ismernünk. Az első lépés tehát: igyekeznünk kell megismerni Istent. Ennek során rájövünk, hogy az élet nem véletlen, Isten öröktől fogva akarta, Isten szeret engem, és terve van velem.

A lényeg a szeretet – hangsúlyozta a pápa. – A parancsolatok pusztán a szeretet gyakorlati kifejtését tartalmazzák, a szeretet útjára irányítanak. Olyan alapvető értékekre figyelmeztetnek, mint a társadalom alapját jelentő család; az élet, amelyet Isten ajándékaként kell tisztelnünk; a férfi és a nő megszentelt kapcsolata, valamint a társadalmi rend és igazság. Ezek azok az alapértékek, amelyek megmutatják az igaz szeretet helyes útját. Istennek minden emberrel terve van, de mindenkinek igyekeznie is kell azt tenni, ami a szeretet lényege: hogy élete ajándék legyen mások számára.

Ez sok lemondással jár – folytatta XVI. Benedek pápa –, de aki igaz és nagy dolgokért adja oda magát, igazi életre lel. Mindenki megtalálja a maga hivatását az önkéntes szolgálatban, imaközösségben, mozgalmakban, a plébánián vagy a szakmájában. Nem az a fontos, hogy valaki tudós-e vagy földműves: Isten számára mindenki fontos, és minden szép, ha teljes odaadással éljük, olyan szeretettel, amely valóban megváltja a világot.

(folytatás a következő számban)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.május 17. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

A cserkész egyenruha és jelvények

Cserkészegyenruhát csak fogadalmat tett, érvényes cserkészigazolvánnyal rendelkező cserkész viselhet. A cserkészek egyenruhája keki színű, a lánycserkészek szoknyája lehet keki vagy barna, a csapat közös megegyezésétől függően. A cserkészviselet a következő: Az ing vagy blúz: keki színű, amely hat gombbal záródik, lehajtós gallérja alatt elfér a cserkésznyakkendő. A cserkészingnek zsebfedéllel záródó, szemberánccal bővített két mellzsebe van, kézelője 5 cm széles, gombbal záródik. Két vállán keskeny vállapok vannak. A bal vállvarrás alatt patkó alakban található barna szalagon 1 cm. magas, nyomtatott, vagy hímzett betűvel kiírva a csapatnév, alatta 3 cm. átmérőjű barna körlapon hasonló betűvel a csapatszám olvasható. A bal mellzseb fölött barna alapon, ugyanolyan betűkkel a cserkész teljes neve olvasható, anyanyelvi alakban. A bal vállapon hordjuk a képesítési és megbízatási sávokat, és szintén a bal mellen, a névszalag fölött kapnak helyet a hazai és külföldön megszerzett képesítési jelvények jobbról balra haladva a legmagasabb képesítéstől a legalacsonyabb felé. A bal mellzsebre varrjuk az 1 cm. széles piros szalaggal jelzett, próbateljesítést jelző csíkokat, középen egy csík az 1. próba, a szemberánc két oldalán elhelyezett két csík a II. próba, a három egymás melletti csík a III.próba teljesítését jelzi. Ingünk jobb zsebe fölött az un. Hungária jelvény található. Ugyancsak baloldalon viselhető legtöbb egy évig az esemény után a legutolsó tábori jelvény. Egyszerre csak egyetlen tábori jelvény lehet az egyenruhán. A cserkészinget mindig a nadrágba vagy szoknyába tűrve viseljük. Tábori körülmények között engedélyezhető a csapatpóló viselete. Ez megegyezés szerinti színű, mellső oldalán jól látható, tehát legkevesebb 10 cm. átmérőjű, a cserkészliliomot, a csapatnevet és csapatszámot tartalmazó jelvény, vagy másfajta felírás jelzi, hogy viselője cserkész. A csapat a táborban ugyanazon alkalommal, egyidőben vagy csak cserkészinget vagy csak pólót viselhet, a két viseletet keverni tilos. A pólót mindig nadrágunkra, szoknyánkra kiengedve viseljük. A cserkésznyakkendő háromszögű, szegett szélű. A cserkészeké almazöld, a rovereké galambszürke, az öregcserkészeké gesztenyebarna, a kiscserkészeké kék. A cserkészvezetőké zöld, a nyakkendő szélén 1 cm. széles aranysárga csík jelzi, hogy a viselő fogadalmat tett, képzett, cserkészvezető. Vezetőképző táborban a kiképzők, különleges alkalmakkor a rendezők nyakkendője egységesen kanárisárga lehet. A nyakkendőt inget viselve a gallér alá tesszük. Viselhetjük összesodorva is. A két szárat elől nyakkendőgyűrű fogja össze, de meg is köthető. A nyakkendő legnagyobb szögére a csapatjelvény is rányomtatható. A nyári cserkésznadrág bermuda szabású, a szára a térdkalács fölött 10 centiméterrel végződik, erős vászonból készült, derekán 4 cm széles öv rögzítésére alkalmas, legkevesebb öt övtartó van. Télen a cserkész szövetből készült hosszú pantallót hord. Nyáron ezt csak külön parancsra vesszük magunkra. A cserkésznadrágot a lányok is hordhatják, de csapatparancs szerint egységesen, ugyanazon alkalommal, ugyanabban az időpontban minden lány vagy szoknyát, vagy nadrágot vesz magára. A cserkészlány szoknya sötétbarna, puha textilből készül, a térdet takarja. Kiscserkészeknél lehet térd fölé érő is. Ugyanilyen anyagú, szabású, hosszúságú a cserkészlányoknak, roverlányoknak és felnőtt vezetőnőknek javallt nadrágszoknya is. A cserkészharisnya keki, illetve barna gyapjú térdharisnya, hosszú nadrág viselése esetén ilyen színű pamut bokazokni. Nők, lányok barna, minta nélküli harisnyanadrágot is hordhatnak egyenruhához. A cserkészsapka keki anyagból készült ellenzős sapka, amelynek jobb oldalán a fémből készült, vagy körlapra hímzett csapatszám látható, elől, a homlok fölött középen a MCSSZ jelvénye található.

folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kalász - hírek

Bensőséges, szép karácsonyi ünnepségünk után februárban tartottunk Kalász-gyűlést.

Elsőként a Szűzanyát köszöntöttük, elimádkozva a lourdesi kilenced aznapi részét. Majd röviden átbeszélgettük január-február szentjeinek életét, melyhez Katona István: Szentek, szent életű emberek c. könyve szolgált segítségül. Külön kiemeltük február 11-ét, a Betegek Világnapját. Hisz nincs olyan család, ahol ne lenne egy, sokszor több beteg családtag. Faághy Richárd: Az öregkor reménysége c. könyvéből olvastunk egy részletet, majd sok-sok tapasztalatot osztottunk meg egymással betegeink gondozásáról, látogatásáról és arról, ki hogyan viseli a betegség megpróbáltatásait. Énekléssel zártuk gyűlésünknek ezt az imádságos részét.

Majd köszöntöttük Margit, Ágnes, Julianna nevű testvéreinket, farsangi fánkkal ünnepelve. 2 vidám jelenetet adtak elő vállalkozó szellemű asszonyaink, egykori szokásokról, lánykoruk vidám farsangjairól. Aztán vidám énekszóval töltöttünk még együtt egy kis időt.

Márciusban az Országos Közgyűlésre készülünk. Új tisztségviselők választására kerül sor az országos vezetésben. Mi imáinkkal igyekszünk segíteni, hogy helyesen döntsenek azok, akik erre hivatottak. Új vezetőinknek pedig erőt, kitartást és a Jóisten kegyelmét kérjük felelősségteljes munkájukhoz. Lapzártakor érkezett a hír, hogy az eddigi vezetés nyert bizalmat az újabb ciklusra. Gratulálunk nekik az újságunk részéről is, egyben várjuk a híreket életükről, megteremtve a kommunikáció által a befogadó közösség lehetőségeit

Ima egy betegért

 Uram, akit te szeretsz, az most beteg. Uram, te mindent megtehetsz:add vissza az egészségét! De ha másként határoznál, adj neki kegyelmet, hogy a betegséget keresztény lelkülettel tudja elviselni!

 Beteglátogatáskor:

Tölts el Uram jósággal, gyengédséggel, ajándékozz meg kellő tapintattal, amely oly nehezünkre esik, amikor egészségesek vagyunk. Add, hogy indulataimat legyőzzem, saját vágyaimról lemondjak, hogy magamat minél inkább beteg testvéremnek szentelhessem, ha állapota úgy kívánja. Én egészséges vagyok, Uram, és hálát adok Neked ezért. Engedd, hogy testvérem szenvedése engem is megszenteljen és türelemre, jóságra indítson. Amen.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1./ Április 25-én a fél 10-es szentmise a Lourdes-i barlangnál a BÚZASZENTELÉSSEL, a jó termésért való könyörgéssel kezdődik.

2./ Május 1-től a szerda kivételével mindennap este 7 –kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

3./ Május 9-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás. Előtte szombaton du. 5 órától lesz gyóntatás nekik, szüleiknek, hozzátartozóknak.

4./ Máj. 23. Pünkösdvasárnap. Pünkösdhétfőn reggel fél 8- és este 7 órakor lesz szentmise


Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

7. ZSADÁNYI REBEKA (Zsadányi Zoltán - Borsi Andrea)
8. LUKÁCS ATTILA  (Lukács Attila- Sallai Krisztina)

9. PISTYÚR BÁLINT (Pistyúr András – Dejtári Nóra)
10. LITAVSZKI LOLITA, MÁRIA (Litavszki Ottó – Vitéz Martina)

Házasságot kötöttek: 
-

Halottaink:

13. Belencsák Ignácné, sz. Oravecz Rozália (1936)
14. Szabó Sándorné, sz. Nagy Erzsébet (1938)
15. Murányi Istvánné, sz. Zsiga Mária (1952)

16. Boda Ernőné, sz. Fehér Julianna (1930)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. szombat     - Kristóf Ferenc, felesége, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Kukkel Lózsef, felesége, a család élő és elhunyt tagjai

2. vasárnap    - Varga Gáborné, sz, Surányi Anna és szülei

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        - Urbán Ignác

6. csütörtök    - Erdőssy – Csabák jegyesekért

7. péntek        - Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottaiért

8. szombat     - Csáki Rozália 1. évforduló és a család halottaiért

                        - Szabó Ignác, szülei, menye Szabó Józsefné

                        - Kosztrihán János, felesége Urbán Mária, szüleik, gyermekeik és vejeik

9. vasárnap    - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok

                        - ifj. Kovács László 1. évforduló, édesapja és nagyszülők

10. hétfő         -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök  - Kristók Ignác, fel. Molnár Katalin, gyermekeik és nagyszülők

14. péntek      - Laczó János, felesége, Szabó Ignác, felesége, gyermekeik, szüleik és élő családtagok

15. szombat   - Viczián József, apósa Czinege András

                        - Paulicsek János, szülei, és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kocsis Ferenc, felesége és szüleik

16. vasárnap  -

17. hétfő         -

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök  - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és nagyszülők

                        - Paczolai István és elhunyt hozzátartozók

21. péntek      - Konopás Károly, szülők, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Konopás András, felesége Kovácspál Ilona, szüleik, nászaik és hozzátartozók

22. szombat   - Boda István, felesége Molnár Margit, fiaik, vejeik és szülők

                        - Koza János, felesége és a család halottaiért

                        - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, unokájuk János, Dósa Sándor, felesége Balga Anna

23. vasárnap  -

24. hétfő         - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, szüleik, nászuk Vitéz Sándor és Záhorszki Jánosné

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök  - Jakubecz János 2. évforduló, veje Kalmár József és a család elhunyt tagjai

28. péntek      -

29. szombat   - prof. Dr. Molnár Sándor, szülei, nagyszülei és sógorai

                        - Kosztrihán István, édesapja József, Kosztrihán és Erdős család elhunyt tagjaiért

                        - Konopás István

30. vasárnap  -

31. hétfő         -  

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre