Vadkerti harangok
2010. Február


Kezdődik a nagyböjt
Szentmiseszándékok
Nekem az élet
Ellesett gondolatok
Veszteség egy nagyobb nyereségért
Evangélium mindennap
Elfussak?
Legyen a pap
Ima a papi hivatásokért
Hazugság
Az unalom
Kultúra határok nélkül a Kárpát-medencében
Barát
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke
Helyesbítés
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Kezdődik a nagyböjt

A keresztény ember is keresi a dolgok értelmét. Hányszor halljuk: „Miértelme van ennek vagy annak?” Megtenném, de nincs értelme.” Van-e értelme keresztény életünk – mondhatni- liturgikus böjtölése3inek? Természetesen van. Különben az Ószövetség nem iktatta volna be a választott nép életformájába, és Jézus sem vette volna át onnan, hogy tökéletesítse. Ha nem volna értelme, az Egyház kétezer éves gyakorlatából régen eltűnt volna. A Titokzatos Test kidobta volna magából, mint a szervezet átültetéskor az idegen szívet.. De megtartotta. Hanvazószerdán – ebben az évben február17-én- kezdődött Egyházunk 40 napos böjti időszaka, mellyel az Úr húsvétjára, a mi megváltásunkra készülünk.

  Miért is érdemes valamiről lemondani? Azért, hogy többek legyünk általa. A keresztény alázat azt jelenti: azért hajolok meg, hogy magasabb legyek. A szobrász tudja, hogy sok fölöslegeset le kell hántani az anyagból, hogy a szobor teljes szépségében kibontakozzék.

A szobor pedig jó példa arra. Valami azzal lesz több, hogy elvesznek belőle. Az ókereszténykor atyái is nyilatkoztak a böjtről. Szent Atanáz szerint meggyógyítja a betegségeket, s megtisztítja a szíveket a böjt. Az utóbbihoz nem kell kommentár.

A böjt belső fegyelemre nevel. Ami pedig a megjegyzés első  felét illeti, napjainkban különösen időszerű. Hízik a világ a jóléti társadalmak ember, amit számos médiaformáció elénk is tár képekkel illusztrálva.. Az elhízás immár járványként pusztít. Német orvosok a böjt egészségtani előnyeit méltatják. Azt is hozzáteszik, hogy több kellene belőle. Az Egyház böjti fegyelme igazán belső készséget alakít ki arra, hogy az életünkkel járó nagyobb lemondásokat kellő lelki vértezettséggel vállalni tudjuk

 A keresztény böjt azonban engesztelés is. Penitencia. A böjt nem azért van, hogy vágyainkat kioltsuk, hanem azért, hogy mellékes és sorvasztó vágyainkkal szemben legfőbb vágyunkat győzelemre segítse: azt, hogy igazabb és boldogabb emberekké váljunk.

Mauriac, Nobel díjas katolikus regényíró beszámol arról, hogy miközben a család megtartotta a pénteki böjtöt, s különösen a nagypénteki szigorú böjtöt, a nagyapa tüntetően fogyasztotta a húst.. Amikor kérdőre vonták, gúnyos mosollyal válaszolta: „Mi öröme telnék abban Istennek, hogy én böjtölnék?” Hát abban nem a Mindenhatónak van öröme, hanem nekünk és hozzátartozóinknak, ha megfogadjuk mindazt,ami a keresztény böjtöt értelmes lemondássá teszi. Hiszen Szent Ágoston szerint’ „a testet a lélek hatalma alá hajtja és kioltja a tisztátalan szenvedélyek tüzét.” Mert nem kisebb a tét, mint testi és lelki egészségünk ügye, üdvösségünk szolgálatában.

 Értelmes böjt? Végre valami, amiben papok, orvosok és nevelők egyetértenek. Meg kell tanulnunk időnként és bizonyos dolgokban okosan lemondani, saját érdekünkben és mások érdekében. A család közösségében ez elemi igény. Az önfegyelem tehát erény. A testi és lelki betegségek sok gyógyítójának nevében fogalmazom meg az alábbi szójátékot: Tanulj meg lemondani, hogy ne kelljen rólad lemondani.  Prohászka Ottokár szavait is alkalmazni lehet a keresztény böjtre: „ VESZTESÉG EGY NAGYOBB NYERESÉGÉRT.”

(béel 2006)

Vissza az újság tetejére

Nekem az élet

Most a tavasz dalára hallgatok.
Körülölelnek könnyű illatok:
A föld szaga, az édes sarjadás.
Közel a húsvét, a feltámadás.
Tavasz bolyong most erdőn, réteken.
Dalol, az életről dalol nekem.
Útjára lenge barkaág hajol.
Az életről, az életről dalol
A légbe halk hullámok hangja ring:
Az élet álmaink és vágyaink…
Akarunk, égünk, vágyódunk, vagyunk.
Az élet sóhajunk és bánatunk.
A légbe halk hangok hulláma zúg.
Tavasz dalol… a dala oly hazug.

Ajkamon könnyű, halk mosollyal én
Állok rügyet fakasztó reggelén
A földszagú, idegen dal felett,
És Jézus, Életem, köszöntelek.
”Nekem az élet?” Te világ, te föld,
Ne hidd, hogy színed, illatod betölt
A színed, fényed, vágyad, illatod.
Minden virágod ideadhatod,
S lelkem kiált, sikolt epedve: Még!
„Nekem az élet Krisztus!” Ő elég.
Színed, virágod, terved, vágyadat:
Tavaszi föld, a szívem megtagad.
Földszagú dal, zenghetsz réteken,
Én megtagadtalak! Más az énekem.
Lelkemre hullnak fények, sugarak.
Megyek a kéklő, tiszta ég alatt,
Utamra hajlik barka, mirtuszág,
És zengem az élet himnuszát,
Az Életét… az Úrnak Krisztusát.

(te)

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Szent Ágoston püspök valamikor a IV-V. század fordulóján írta örök érvényű tapasztalatát: „Látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat cselekszem.”

Azt hiszem, ennél nagyobb bölcsességgel nem lehetne megragadni az ember egyik legjellemzőbb vonását, az akarat, a szabad akarat – újra meg újra megmutatkozó, megnyilvánuló- gyengeségét, az ember vívódásainak a természetét.

Tudjuk, hogy a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás árt az egészségnek, mégis dohányzunk, mégis felöntünk néha a garatra.

Tudjuk, hogy a közlekedési szabályok az életünket – és nemcsak ami életünket, másokét is- védik, mégis száguldozunk az országutakon, a városok utcáin.

Tudjuk azt is, hogy a tisztaság fél egészség, sőt több annál, embervoltunk egyik igen fontos jellemzője, mégis kidobjuk az autóból az égő cigarettacsikket, az erdőszélre meg az utak mellé hányjuk a hulladékot, a civilizációnak ezen bomló termékeit.

Temetőkben, fejfák előtt állva, sokszor elgondolkodunk azon, milyen kár, hogy a sírban porladónak nem mondtuk el akkor, amikor még élt, amit el kellett volna mondanunk, nem tettük meg érte azt, amit meg kellett volna tennünk. A lelkiismeretét olykor- olykor megvizsgáló ember, ha tud, és ha akar őszintés szembesülni gyengeségeivel, mulasztásaival, restségével, ráébredhet arra, hogy kevés a jó szándék, erő is kell a cselekvéshez, mindenekelőtt lelki erő.

Az emberséges élet a jó meglátásával kezdődik, de a lelki energiák hiánya gyakran vezet a rossz cselekvéshez, pótolhatatlan mulasztásokhoz. Szent Ágoston felismerése –„látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat cselekszem” – emberségre ösztönözzön mindnyájunkat, legalább egy csepp emberségre!

(Vígh Gábor 2004.)

Vissza az újság tetejére

Veszteség egy nagyobb nyereségért

Böjtöltessük szemünket! A szem a lélek ablaka. Sok halálos bűn kezdődött a szemen keresztül, melynek jó bázisa a tv alapú műsorok sokasága.
Böjtöltessük fülünket! Nem kell mindent megtudni. Zárjuk el a fülünket minden megszólás és pletyka elől.
Böjtöltessük nyelvünket! A sok beszédben nem lehet elkerülni a bűnt. Teremtsünk csendet magunkban és magunk körül.
Böjtöltessük a testet azzal, hogy nem adunk meg neki minden kényelmet! A legnagyobb böjtölése az álom elvonása. Kezdődjék a kelés fürge, vidám nagylelkű kiugrással.
Tagadjuk meg kishitűségünket!
Tagadjuk meg elpuhultságunkat!
Tagadjuk meg magunkat az emberekkel való viszonyunkban! Elviselni a nehezen elviselhetőt.

(Polikárp)

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje,
A tenger útja, a Jordán vidéke
A pogányok Galileája.
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
És fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”
 A Galileai – tenger mentén járva meglátott két testvért. Simont, akit Péternek is neveznek és Andrást, a testvérét. Éppen háló vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én az emberek halászává teszlek titeket!” Erre ott hagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta.
Ők is ott hagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógában, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet olvashatjuk a mai élő üzenetet Máté evangélista 4, 12-23 sorai alatt.

Vissza az újság tetejére

Elfussak?

Vasárnap délelőtt van.  Istentiszteletet tartanak a templomban. Nagy ünnep lehet, mert lehetnek vagy kétezren. A szertartás alig kezdődött el, amikor váratlanul két idegen jelenik meg a liturgikus térben. Mindketten talpig feketébe vannak öltözve és mindkettőjük kezében egy-egy automata géppisztoly.

Az egyikük így kiált:”Bárki, aki úgy gondolja, hogy megéri Krisztusért az, hogy kapjon egy- két golyót a bőre alá, maradjon ülve!”

Az ajtó közelében elhelyezkedő énekkar azonnal kirohant a templomból. Az előjárók közül is többen megfutamodtak a bejelentés hallatán. A jelenlévők nagyobb része is elment. Talán húszan maradtak benn a kétezer emberből.

A mozgolódás megszűntével körül nézett a fegyveres csapat és a lelkészre tekintve ezt mondta: „Jól van tiszteletes atyám, most megszabadítottalak a képmutatóktól. Kezdheted a prédikációt. További szép napot.” A két idegen ezután megfordult és elhagyta a templomot.

Ugye, milyen mély üzenete van ennek a kis történetnek? Nézzünk magunkba és gondolkodjunk el rajta. Vajon mi hová tartozunk? Mi is oly könnyen eldobjuk az Istent? Utána pedig kérdőre vonjuk Őt, hogy miért ilyen ez a világ? Nevetséges, hogy mennyire hiszünk az újságoknak, a tv csatornáknak, a különböző sztárocskáknak, a mammon álságos megnyilvánulásainak, ám a Szentírás szavaiban kételkedünk. Templomba is elmegyünk néha, vagy inkább elküldjük magunk helyett a gyermekeinket, hogy kipipálhassák jelenlétüket naplójuk leadásával, netán mások általi leadatásával. Szentségeket akarunk számukra és mondjuk, hogy hiszünk. Mondjuk, de nem cselekedjük. Ha valós volna megnyilvánulásunk, gyermekeinkkel együtt lennénk jelen a templomban. De nem. Csak őket küldjük meg nem győződve hollétükről.(Ugye ebben az esetben is a kivonulók között vagyunk?) Nevetséges kijelentés az, hogy hiszünk, ha közben a parancsok zömének (szentmisék elhagyása, rendezetlen párkapcsolat és a többi hasonló törvényszegés….) megszegésével a bűn útján járunk.

(netes hírből)

Vissza az újság tetejére

Legyen a pap

Legyen a pap egészen nagy,
De legyen kicsiny is, mint a gyermek.
Előkelő, mint királyi vér,
És egyszerű, mint kérges tenyér

Legyen hős, aki önmagát legyűrte,
Ember, ki harcát Istennel küzdte.
Forrása szentelt életerőknek
Nincs helye többé benne a bűnnek.

Vágyának ura,
Gyöngék szolgája,
Nem hajol meg a nagyok előtt,
De lehajol a legkisebbhez.

Tanítvány, s hallgat, ha szól a Mester,
Vezér, és harcol, ha szól a fegyver.
Kér, mint a koldus, kitárt kezekkel,
Kincset oszt mégis Király nevében.

A harcban férfi, betegnél nővér,
Lát, mint a bölcsek,
Álmodik, mint a gyermek,
Kicsire vigyáz, de magasra törtet.

Nagy örömökre van kiszemelve,
Óh, de nagyon fájhat a lelke,
Ha gondol, tiszta: szava világos,
Máséra ő még sohasem vágyott.

Legjobb barátja a békességnek,
Egy amit üldöz, a tétlenséget.
Mind, aki pap lesz, ilyen legyen!
Könyörülj rajtam, ó Istenem

(ismeretlen költő)

Vissza az újság tetejére

Ima a papi hivatásokért

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászává tetted őket: Vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá, segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaid keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy az Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Ámen.

(VI. Pál pápa)

Vissza az újság tetejére

Hazugság

(gondolatok a választások előtt)

 

 A hazugság a legősibb bűnök egyike, mégpedig olyan bűn, amelyet az állatok el sem tudnak követni- ez az emberiség privilégiuma. A hazugság a nyelvhez, a beszédhez kapcsolódik: hazudni csak az tud, aki igazat is mondhatna.

 A hazugság tudatos szembehelyezkedés a valósággal, az igazsággal, tehát Istennel. A sátán, akit a Hazugság Atyjának is szoktak nevezni, működésének legfontosabb területét találja meg az erre a bűnre való kísértésben, hiszen lételeme az ember megtévesztése, félrevezetése, elcsábítása.

 A Példabeszédek Könyve szerint „Az igazat adja tovább, aki megmondja, mi hogy volt, a hamis tanú meg csak a hamisságot”. A Biblia ezernyi helyen foglalkozik e bűnnel, melyet álnokságnak, a lélek halálának is neveznek a szent könyvek. Az egyéni hazugságok lélektani okaival általában tisztában vagyunk: hazudunk, ha félünk a büntetéstől, vagy ha hazugságunk által előnyre számítunk. Hazudik a kisgyermek, ha fél a szidástól vagy a büntetéstől, hazudik a felnőtt főnökének, házastársának, vetélytársának, ellenfelének. A félelem és a magunk kedvezőbb színben történő feltüntetésének vágya egyaránt munkál bennünk, ha szembehelyezkedünk a tényekkel.

 Bonyolultabb a helyzet a közösségek által elkövetett, kollektív hazugságok esetében. Évek óta megtapasztalhatjuk hozamát a körülményeink alakulásában. S mindezt szemünkbe mosolyogva teszik úgy, hogy mindaz az érdekünkben történik. Meg is magyarázzák ezt a médiák különböző megjelenési formáival. Pedig a társadalmi hazugságok fenntartásában és terjesztésében egyaránt a félelem (látszik a számonkérésre adott reakciókon) és a z előnyszerzés (taligával kitolt adófizetői forintok az ilyen célzattal kötött szerződések alapján) munkál.

 A kolletív hazugságnak jó példája volt a Meszlényi püspök személyében új boldogot adó Rákosi-Kádár korszak, amikor a marxizmus-leninizmus állami ideológiává lépett elő megszállt országunkban. A hazugság verseny győztesei részesültek csak jutalmakban. Aki nem szállt be oda, annak jobb esetben a tűrés jutott osztályrészül, s ha ellenállást tanúsított, vagy hangot adott az igazságnak Andrássy út, Recsk, netán Kistarcsa lett jutalma.

 Ennek a hazugságversenynek kitüntetett helyezettjei és lebonyolítói voltak az írott és elektronikus média újságírói, a hazug hírek és kommentárok, az elhallgatások és csúsztatások bértollnokai. Jeremiás méltán szól az „írástudók hazug íróvesszejéről”, s ezért „megszégyenülnek a bölcsek; rémület vesz rajtuk erőt és tőrbe esnek, mert elvetették az Úr szavát. Mi hasznuk van így a bölcsességükből?”

 A Hazugság Atyja ma sem tétlenkedik, hisz a médiák nagy részét a kezében tartja. Figyeljünk szavaikra, de ne higgyünk neki. Szívesen riogatnak katasztrófákkal, különböző vírusokkal, hirdetnek dübörgő gazdaságot, agyonhallgatva a szépet, a jót és a valódi, a szereteten alapuló értékeket.  Mit tehetünk? Ne vásároljunk és ne nézzük az írástudók hazug vesszejének termékeit. Isten majd elvégzi a többit, hisz Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek.

Vissza az újság tetejére

Az unalom

Az unalom nem bűn, bár némi kapcsolatban áll a jóra való restséggel és a mulasztással, de azt hiszem, mindenki unatkozott már életében elég sokat. Unatkozunk gyermekként a felnőttek között (és megfordítva), unatkozunk az iskolában, a férfiak nők között és viszont, unatkozunk a munkahelyen, ha nincs munka, vagy ha az unalmas, és borzasztóan unatkozunk, ha valakire vagy valamire várni kell. Erről nincsen statisztika, de alighanem életünk jelentős részét átunatkozzuk otthon is, a tévékészülékek előtt, vagy az újságokat lapozgatva. Vagyis „múlatjuk az időt.” Az unalom az élet minden területén jelen van. Agyunk unja a monotóniát vagy az ismétlődést, új ingerekre vágyik. Mert minden unalmas, ami nem hozzánk szól, vagy amit nem értünk. Ha valaki belecsöppen egy horgásztársaságba, de őt magát nem érdekli a horgászat, a kínok kínját állja ki, de minden szakmai beszélgetés ugyanilyen szenvedéssel jár a nem hozzáértő számára.

 Izgatott a kérdés, vajon mikor kezdett először unatkozni az ember. Valószínű ez a z időpont közel egybeesik a szabadidő megjelenésével. Amikor az embereknek nem volt szabadidejük, sőt nem ismerték a kikapcsolódás fogalmát sem, bizonyára nem unatkoztak. Örültek, ha munkájuk eredményes volt, elalvás előtt imádkoztak, aztán kezdték a munkát elölről. Napjaink emberét számtalan unaloműző iparág szolgálja ki, a televíziótól az Interneten át. Mégis az a tapasztalat, hogy a mostani gyermekek és felnőttek sokkal erősebben és gyakrabban unatkoznak, mint a mi időnkben, pedig akkor (60-70 éve) sokkal kevesebb szórakozásra volt lehetőség és a technika szintje is gyerek cipőben járt még.

XIII. Lajos francia királyról feljegyezte a krónika, hogy egész életében unatkozott. Nagyhatalmú minisztere volt Richelieu bíboros, aki naggyá tette Franciaországot. Talán ezért is szenvedett az unalomtól oly sokat az uralkodó. Végtére mit is tehetett a király, amikor minden lépését előírta az udvari ceremónia és az udvaroncok százai figyelték minden mozdulatát? Elmehetett vadászni, meghallgathatta az udvari zenészeket, megtekinthette az udvari csepűrágók előadásait, ásítozhatott az államtanács ülésein, ahol a költségvetést tárgyalták az éppen hatalmon lévő tolvajok.

A magyar „un, unalom, unatkozik, megunalkodik, unalmaztat” szavak eredetére az etimológia sem tud választ adni. Zrínyi és Pázmány már használta. Zrínyinél már a világ-unta kifejezés is megtalálható, vagyis a latin taedium vitae, az élet untság, melyet a magam részéről már hajlamos vagyok bűnnek tekinteni, hiszen Isten ajándékát utasítja el az, aki az életet megunja. A keresztény embernek mindenképpen el kell tűnődnie, hogy helyes úton jár-e, ha gyakran tör rá a társadalmi átverésekből is eredhető unalom érzése. Vajon imádkozik és dolgozik-e eleget, ha csak egyetlen ásítással tudja csak nyugtával dicsérni a napot, és nem hálaadással, hogy jó munkát végzett az Úr szőlőskertjében. Érjük tehát tetten az unalmat, leplezzük le abban az ördögi lustaságot. Tegyünk minden percünket értékessé magunk és felebarátaink szolgálatában! Mert képzeljük el, mi lenne, ha minket szemlélve az Isten is unatkoznék!?

(szszp átirat)

Vissza az újság tetejére

Kultúra határok nélkül a Kárpát-medencében

2010. január 29-31 a Szatmárnémeti Ifjúsági Kolping csapatnak egy élményekben gazdag hétvége marad, mert ezen a hétvégén, Érsekvadkerten egy Nemzetközi Ifjúsági Konferencián vettünk részt. Péntek hajnalban indultunk a Szentlélek Plébániától, a nem olyan hosszú utat egy autóval és egy kis busszal tettük meg, mivel szerettünk volna már ott lenni a még számunkra ismeretlenbe előkapva egy gitárt és egy szájharmonikát, énekléssel ütöttük el az időt. Célállomásunkat elérve egy házat pillantottunk meg festői környezetbe, melynek látványár a havas táj még jobban fokozta. Kiszálltunk a buszból a csomagjainkkal és ketten vártak minket a bejáratnál, Beke Krisztián és Szabó Gellért, nagyon barátságosan és kedvesen fogadtak, megmutatták szobánkat, ami nagyon szépen rendbe volt téve. Az étkezőben pont akkor fejezte be a reggelit a többi résztvevő. Egy kisebb csoportban Vajdaságiak voltak, mellettük pedig Kaposvári fiatalok ültek. Egy forró tea és gyors ismerkedés után elindultunk Balassagyarmatra a Palóc Múzeumba. Itt történeti betekintést nyertünk a palócföld múltjába, egy környéki ember életén keresztül, születésétől haláláig, ugyanakkor a babonák, szokások, ünnepek, és a föld művelésének és állat tenyésztésének módjai, és ezekhez tartozó kellékek is feltárultak előttünk. Ebédelni a Svejk vendéglőbe mentünk ahol egy hatalmas adag ételt kaptunk. Miután jól laktunk, visszautaztunk az Erdész házhoz, majd egész délután kártyáztunk, beszélgettünk. Szereztünk egy focilabdát, melyet megkapva fogtuk magunkat, átöltöztünk és lementünk a foci pályára játszani. Nem nagyon bírtuk, mert azért hideg volt. A játékot befejezve nagyon jól esett mindenkinek egy forró ital. Tibor atyával, aki velünk érkezett bementünk Érsekvadkertre a templomba misére. Egy gyönyörű falusi templomot láthattunk. Atyánk prédikációja nagyon tetszett mindenkinek, a közösségekről beszélt melyekhez jó tartozni és arról, hogy ne féljünk új embereket megismerni. Próbálta ezt a prédikációt a mi kis Ifjúsági táborunknak szánni, de minden kedves hívő magára ismerhetett ebben a pár perces monológban. Szentmise után megnéztük vendéglátóink Kolping házát, ahol egy kis beszámolót kaptunk az Ő közösségi életükről, programjaikról. Megtekintettük a fiatalok kupáit, melyet focibajnokságokon nyertek és megnéztük azt a sok fényképet melyek bemutatták nekünk közel 20 éves múltjukat. Visszaérve az Erdész házhoz megvacsorázunk és folytattuk az ismerkedést. Hoztunk ugye magunkkal hangszereket mellyel nagyon jó hangulatot varázsoltunk a fiatalok körében. Nagyon jót daloltunk, mivel ők is ugyan úgy tudják a magyar énekeket, mint mi. Ebben is szerencsére egymásra találtunk. Éjjel mikor mindenki kellően kiénekelte magát, nyugovóra tért. Szombat reggel a bőséges étkezés közben sajnos kaptunk egy szomorú hírt, aki jött volna előadó a Magyar Szent Koronáról, nem tudott eljönni a nagy hó miatt. De mivel itt az egész banda fiatal, és nem hagytuk, hogy a kisördög kifogjon rajtunk, különféle játékokat játszottunk, melyekkel jobban megismertük egymást. Ez a nap tele volt vidámsággal, örömmel, jókedvvel, élménybeszámolókkal, az új nevek megjegyzésével és még sorolhatnám nagyon sokáig azokat az élményeket, melyet ez a nap is okozott nekünk. Sajnos ezen a napon már a Kaposváriaknak haza kellett menniük, mert Ők zenélnek és cd felvételük volt. Egy kicsit szomorúak voltunk, de hamar visszajött a jókedv mindenki számára. Este folyamán bementünk Érsekvadkertre az esti szentmisére, mely után siettünk vissza a vacsorára. Az esti programm dalolás, éneklés, kártyázás, karaoke, egy kis tánc is belefért, igen és persze nem akartuk a havat sem szűzen hagyni, segítettünk a lányoknak megmosdani benne. Ezekkel a programokkal az este nagyon gyorsan eltelt. Mikor lefeküdtünk nem kellett sokat aludni és kelhettünk is, persze hóval a nyakunkba, mivel a lányok visszaadták az esti mosdatást. A felfrissülés és reggeli után magunkhoz vettük az útravalót és bepakoltuk az autókba a csomagokat. Krisztián és Gellért felkísért minket Vácig, ahol „könnyes” búcsút vettünk egymástól. Útnak eresztettek minket Budapestre, ahol le volt minden program szervezve nekünk. A Parlamentet és a Szent Koronát Kontúr Pál országgyűlési képviselő és Hudson Judit kíséretében tekintettük meg. Az épület nagyon tetszett, mondhatni minden zugát láthattuk, és nem kis élmény volt a korona megtekintése, mivel ezt a jelképet minden magyarnak látni kell. Hosszú történetet hallottunk a koronázási ékszerekről. Eme program után a Vajdasági fiataloktól is elköszöntünk és elindultunk hazafelé. Hazafelé az úton előjöttek az élmények, történetek, ismerős nevekkel és poénokkal tálalva. Ezzel a hétvégével nagy örömöt vihettünk haza Magyarországról, mely eltöltötte szívünket, lelkünket. Egy hatalmas élmény volt számunkra, hogy itt lehettünk ezen a találkozón és ennyi új emberrel ismerkedhettünk meg. A szervezők nagyon gondoskodóak voltak, bármilyen kérésünket, ahogy tudták teljesítették és törekedtek, hogy minél jobb programok és legyen mindenkinek egy élményben gazdag hétvégéje, köszönjük fáradozásaikat!

Magdás Gerhárt
Szatmárnémet

Vissza az újság tetejére

Barát

 Életed folyamán sok emberrel találkozol, de barátaid csak azok, akik mély nyomot hagynak a szívedben. Ezért saját magad megismeréséhez használd a fejed, másokat pedig a szíveddel ismerj meg! Ha valaki egyszer elárul téged, az az ő hibája, s ha mégegyszer elárul, az már a te hibád!
 A nagy emberek a gondolatokról elmélkednek, az átlag emberek a cselekedetekről diskurálnak, a kisemberek pedig mindig a másik emberről beszélnek!

 Aki elveszítette pénzét, az sokat vesztett. Aki a barátját veszítette el, az többet veszített, mint az előző társa. Aki viszont a hitét veszítette el, az mindent elvesztett.
A tegnap már történelem.
A holnap még titok.
A ma ajándék, melyből
Ajándékozva lelsz igazi barátokra!

(netről)

Vissza az újság tetejére

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke


Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", miért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

Vissza az újság tetejére

Helyesbítés

Sajnálattal szembesült szerkesztőségünk, hogy a 2010. januári számunk „Ünnepek után” című írásában a jelenlévő aranylakodalmas házaspárok névsora hiányosan jelent meg. Köszönjük olvasóink jelzését, melynek alapján a névsor így teljes:

Berta József – Boda Erzsébet
Holman Sándor – Boda Erzsébet
Magyar István – Czinege Mária
Urbán István – Koza Erzsébet
Urbán József –Hustyava Ilona
Valkó József – Kristók Mária

Még egyszer köszönjük, hogy jelenlétükkel és egymás iránti hűségükkel követendő példát mutattak.

(szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.március 22. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Nagyböjti elmélkedés

A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj el a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. A gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben kezd körvonalazódni. Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a föld mélyében, a sötétben egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghallgatott imáikra adott isteni válasz.

Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, kár is elmerülnöd önmagadban, úgysem találsz ott semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak remekműveket!

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat!

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!

Csapatunk a farsangi mulatságot február 13-án tartotta. Volt jelmezes felvonulás, sok-sok játék, ének (népdal és karaoke), teaház. Zsíros kenyeret és fánkot vacsoráztunk. A tombolának nagy sikere volt, ezúton is köszönöm a nyereményekhez való hozzájárulásokat. A napot a farsangi buli zárta A gyerekeket 9 óra után vittük haza.

Az idei Farkasordító éjszakai túra február 19-én került megrendezésre. Az útvonal: Nagyoroszi -Drégelyvár - Deszkás-puszta - Bernecebaráti volt (kb. 20 km). Csapatunkból hárman vettünk részt a túrán mely az eső, a hűvös szél és az olvadásból eredő rengeteg pocsolya miatt már-már az extrém kategóriát súrolta. Az elszenvedett kellemetlenségekért a célban forró levessel kárpótoltak.

Kuris R

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek


1./ MÁRCIUS 6-RA AZ ÉRSEKVADKERTI ESPERESI KERÜLET közös zarándoklatot szervez Mártaverebély- Szentkútra. Szenkútnál fél 10-től gyóntatás, 10 -től rózsafűzér imádkozás, 11-kor ünnepi szentmise du. 1/4 2 kor tartott KERESZTÚTI ájtatosság után indulunk haza.

2./ Nagyböjtben pénteki napokon este 6 órakor keresztúti ájtatosság, utána szentmise. - Vasárnap (Amennyiben az idő engedi) du. 3 órakor a Kálváriánál végezzük a keresztutat, ha nem, akkor a templomban.

3./ Betegek, idősek húsvét előtti gyóntatása-áldoztatása, betegek szentségével való megerősítése márc. 4-én a 3. körzet márc.5-én a 4. körzetben.

-- A külön csak húsvétra bejelentett betegeket márc. 8-án. keresem föl.

4./ Nagyböjti lelkigyakorlatunk márc. 18-19-20-án, Feketevasárnap előtti 3 este. - Márc.21-én, a lelkigyakorlat utáni vasárnap részesítjük az időseket, betegeket itt a templomban a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN.

5./ Nagyböjt 5. vasárnapján a Szentföldi, nehéz sorban élő keresztények, és szenthelyek támogatására lesz országos gyűjtés.


Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

-

Házasságot kötöttek: 
-

Halottaink:

3. Bakó László (1938
4. Kovács Lajos (1933)
5. Kristók Jánosné, Pinke Piroska (1929)
6. Molnár János (1945)
7. Kovács János (1925)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. hétfő           -

2. kedd           - Hálából

3. szerda        -

4. csütörtök    - Nagy János és nagyszülei

5. péntek        - Fábián József, felesége, szüleik, testvéreik és Nagy Ignác

6. szombat     - Kordics Jánosné, szül. Szabó Mária, valamint a Kordics és Szabó család halottaiért

                        - Goda Sándor és felesége Tokodi Anna, szüleik, testvéreik és vejeik

7. vasárnap    - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, Gyurkovics Sándor és szülei

                        - Percsina Pél, fia Pál és a Csernák család halottaiért

8. hétfő           - Záhorszki Gergely 2 felesége Varga Erzsébet, Csillag Erzsébet, szüleik, apósa, anyósa

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök  -

12. péntek      -

13. szombat   - Budai Károly, szülei, testvére, apósa és sógora, élő és elhunyt családtagok

                        - Szabó István, felesége Bozsonyík Borbála, menye, násza, szüleik, testvéreik és élő hozzátartozók

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt hozzátartozóiért

14. vasárnap  - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szüleik

                        - Varga János, felesége Pálinkás Júlianna, szülők és testvérek

                        - Pistyúr Gábor, szülei, testvére, élő és elhunyt családtagok

15. hétfő         - Hazánkért

16. kedd         - Halaj és Kordics család élő és elhunyt tagjaiért

17. szerda      -

18. csütörtök  - Lakatos Attila

                        - Vitéz Sándor és hozzátartozók

19. péntek      - Fábián Ignácné Halaj Anna 1. évforduló és szülei

                        - Kristók Sándor, szülei, apósa, anyósa és sógorai

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk, vejük és szüleik

20. szombat   - Holman József, élő és elhunyt családtagok

                        - Murányi István, felesége Komlósi Ilona (10. évf.) szüleik és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác 1. évforduló

21. vasárnap  - Híves János, felesége Pálinkás Erzsébet 1. évforduló, fiuk és hozzátartozók

                        - Szabó Mátyás, neje Fábián Petronella, Czinege Sándor, felesége Kristók Mária, gyermekeik, unokáik

22. hétfő         -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök  - Nagy Ignác, szülei, apósa, anyósa és nagyszülők

26. péntek      - Záhorszki Ignác, felesége Kosztrihán Ilona 1. évforduló, 2 gyermeke, Kosztrihán és Záhorszki család elhunyt tagjaiért

                        - Dósa József 20. évforduló, hozzátartozók, a Fábián, Boda és Trombitás család halottaiért

27. szombat   - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, vejük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Tóth Józsefné, szül. Száz Mária, férje, Száz István és a Boda család elhunyt tagjaiért

                        - Pistyu András halálának 25. évfordulója

28. vasárnap  - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, fia és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Pásztor Károly, élő és elhunyt hozzátartozói

29. hétfő         -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre