Vadkerti harangok
2010. Január


Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szentmiseszándékok
Év eleji gondolatok
Betegek világnapja
Keresztút a Papok évében V.rész
Ünnepek után
Isten szolgája...
Számadás
Kiszolgáltatottság
Szent Balázs vértanúsága
Evangélium mindennap
Ellesett gondolatok
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

AGyertyaszentelő Boldogasszony

Az ünnepet a görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi. Mária és József találkozik az öreg Simeonnal és Anna prófétaasszonnyal. E két öreg pedig találkozik hosszú életük reményével, az emberré lett megváltó Istennel. Itt találkozik az ószövetség az újszövetséggel, a várakozó vágy a boldog beteljesüléssel. Amikor Simeon a Gyermeket a kezébe vette, így szólt: „… mert látták szemeim a Te megváltásodat, amelyet készítettél minden népek színe előtt: világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek”. E szavak az öröm szavai, melyen Mária és József elcsodálkozik. Tudták ugyan az Írásokból, de ilyen közvetlenül nem hallottak még beszélni Gyermekük világraszóló megváltói küldetéséről.

Micsoda öröm Máriának! Ezt legjobban az édesanyák értik meg; micsoda öröm hallani, hogy gyermekük sokaknak javára, üdvösségéra válik.

Vajon mi lesz e gyermekből?... Hány édesanya szorongó reménye összpontosul ebben a kérdésben… ?  Napjainkban is! Simeonnak örömtől repdes a szíve, midőn látja az Üdvösséget, a Megváltót, aki kiszakítja a bűnből az embereket és visszavezeti az Atyához. A fény, amely e gyermekből árad, minden népet, minden éjszakát átvilágít. Olyan napot hoz, amelyre nem jön éjszaka.

 Egyházunk ezen a napon gyertyát szentel. A gyertya, amely ég, a lelki életet, a megszentelő kegyelmet jelképezi bennünk. A gyertya megvilágítja a környezetét. Ilyen hatást váltanak ki a jó cselekedeteink. A gyertya melegít is, mely jelképe a jótékonyságnak, a szeretetnek is. A gyertya lángja felfelé tör. Kövessük azt úgy, hogy mindenben Isten dicsőségét tűzzük ki tevékenységünk zászlójára.

 A gyertya végig követi életünket, még akkor is, ha nem vesszük észre. Egyházunk először a keresztelésünk alkalmával nyújtja át számunkra, hisz ekkor a lelkünk teljesen bűntelenné vált. Másodszor az első áldozásunk alkalmával jelentkezik a gyertya életünkben. Milyen ártatlan is volt akkor a lelkünk! Harmadszor pedig akkor adja kezünkbe, amikor haldoklunk. Legalább is ez az egyház kívánsága… Sokszor imádkozzunk    tehát azért a kegyelemért, hogy halálunk pillanatában éppoly tiszta legyen a lelkünk, mint volt az keresztelésünk és első áldozásunk idején! Ezzel a tudattal is vigyük otthonainkba a szentmisék keretében megszentelt gyertyáinkat !!!

(Bánk püspökúr írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Év eleji gondolatok

(Tanmese a döntéshozatalhoz)

Nem szoktam fogadkozni, mint sokan teszik azt az újesztendő hajnalán. Elhatározzák, most aztán elég a cigarettából, mától diétázni, fogyókúrázni fognak, sok férfitársam mondja mély meggyőződéssel, hogy kevesebbet nyúl a pohár fenekére, segíteni fog a feleségének a háztartásban és a gyereknevelésben. Kicsit büszke is magára, hogy ezeket eltervezte. Asszonyok, feleségek határozzák el, hogy ezután több időt töltenek a tűzhely mellett, mint a kozmetikusnál és a fodrásznál, meg a tükör előtt. Többet törődnek férjükkel, gyerekükkel, mint önmagukkal. Szép dolog a fogadalom, a megjavulás szándéka, ám ezek a megvalósulás útján rendre zátonyra futnak, megfeneklenek. Gyöngeségem tudatában most sem fogadkozom, nem fogadtam meg, hogy kevesebb könyvet fogok venni, ritkábban megyek moziba, vagy színházba, vagy egyáltalán nem ülök be barátaimmal a sörözőbe megjáratni a berozsdásodott giga garatját.

Nem fogadtam meg mindezt, de gyanítom, sőt tudom, hogy így lesz. Nem önként és dalolva, hanem a körülmények kényszerítő erejének engedelmeskedve. Aszketikusabb életet fogok élni, s úgy hiszem polgártársaim többsége is hasonlóan fog cselekedni. Szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. Van már ebbe némi gyakorlatunk.

Nehéz helyzetben van az ország, áldozatokat kell hoznunk. Rendbe kell tenni az ország szénáját, kihúzni a kátyúból az ország szekerét. Amit elrontottunk, helyre kell hozni. Minél előbb. Tudom én, hogy hibás vagyok tízmillió társammal együtt, mi építettük olyan lelkesen, s mert úgy kívántatott, önként és dalolva a szocializmust. Szerencsére a cementet kispórolták belőle, így könnyebb volt az elvtársaknak a bontás. Ami anyag pedig kikerült a bontásból, jól jött a kapitalizmusnak nevezett új épület falaihoz. Mi kevertük, keverjük a habarcsot, a mi kezünk nyomán kerül a helyére a tégla, tehát mi vagyunk az oka, hogy lakhatatlanná vált az a ház, amit most építünk. Az valahogy senkinek sem jut eszébe, hogy a tervezőt vagy a művezetőt, ne adj Isten az építésvezetőt hibáztassa, pedig a taligával kitolt, általunk és rajtunk megspórolt pénzek útja is arra utal.

Bátorkodom megjegyezni, nem azt esszük, ami főzünk. Nem a mi szánk íze szerint főztük azt, amit most enni kényszerülünk. Ám az árat nekünk kell megfizetni, mert közös ügyünk az ország sorsa, mondják a felettünk lévők. Ha a kátyúból kell kihúzni a szekeret, igen, az közös ügy, közös felelősség, de a szekérre felülni csak a kiváltságosak lehetősége. A széna rendbetételéhez adnak a kezünkbe villát, gereblyét, de a széna sajnálatos módon nem lesz a miénk. De nem ám! Uraságok fényes szőrű paripái eszik azt meg rendszeresen.

(F.CS.  K élet cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Betegek világnapja

Az egyház február 11-én emlékezik a Boldogságos Szűz 1858 –as Lurdes-i jelenéseire. Mint tudjuk, a dél-franciaországi Lurdes a világ egyik legnagyobb zarándokhelyévé vált, ahová évente mintegy négymillió hívő, főleg testi – lelki betegségekben szenvedők zarándokolnak el. Számos csodás gyógyulás történt ott, de annál több azoknak a száma, akik hitükben megerősödve tudják elfogadni sorsukat, betegségüket.

 A Szentatya nem találhatott alkalmasabb napot arra, hogy figyelmünket beteg testvéreinkre irányítsa. II. János Pál pápa, aki az 1981-es merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegek keresztjét, különös együttérzéssel fordult a betegekhez. 1992- ben elrendelte, hogy február 11-e legyen a Betegek Világnapja. Ilyenkor nemcsak a betegekhez, hanem mindnyájunkhoz szól, hisz szinte mindenki környezetében találhatók betegek.

„Scalvifici doloris” kezdetű , 1984-ben megjelent enciklikájában az emberi szenvedés keresztény értelméről tanított: „Ahhoz, hogy a szenvedés miértjére adott igazi választ megérthessük, tekintetünket az isteni szeretet kinyilatkoztatása felé kell fordítanunk. Ez minden létező végső forrása. S egyben leggazdagabb forrása a szenvedés értelmének is, mely mindig titok marad.  Krisztus önként és ártatlanul szenvedett. Az emberi szenvedés Krisztus szenvedésében érte el tetőpontját. S ezzel egészen új dimenzióba, új rendbe lépett át: egybenőtt a szeretettel, azzal a szeretettel, amelyről Nikodémusnak beszélt Krisztus, azzal a szeretettel, amely úgy teremti a jót, hogy még a rosszból is képes megteremteni, épp a szenvedés útján, miként a legfőbb jót, a világ megváltását is Krisztus keresztje hozta meg. Amilyen mértékben részt vesz az ember Krisztus szenvedéseiben, olyan mértékben egészíti ki a maga módján azt a szenvedést, amelynek módján Krisztus megváltotta a világot. A megváltás ugyanis, amely az engesztelő szeretet erejében valósul, szüntelenül nyitva áll minden, az emberi szenvedésben kifejeződő szeretet előtt.

(rosdy K:É.)

Vissza az újság tetejére

Keresztút a Papok évében V.rész

XII. állomás - Jézus meghal a kereszten

Beteljesedett - sóhajt fel az Úr. Az új és örök szövetség legfőbb papja bemutatta véres, engesztelő és az egész világ üdvéért felajánlott áldozatát. A szentmisében ez az áldozat valóságosan és lényegileg megjelenik az oltáron Krisztus rendeléséből és a papság szolgálata által. Örök időkre szóló áldozatot vitt véghez és rendelt az Úr. Mindannyiunkért.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki saját vére által hatolt át az egeken!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a papjaid vezetésével ünnepelt szentmisét elmulasztottam vagy semmibe vettem azt, hogy tevékeny részvételre hívtál meg. Bocsásd meg mulasztásaimat, ha nem adtam meg neked a szentmisében az illő hódolatot, ha nem erősítettem meg tanúságtételem által testvéreimet, vagy ha nem fordítottam elég figyelmet a személyesen nekem szóló ajándékaid elfogadására és befogadására.

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 XIII. állomás - Jézus testét leveszik a keresztről

Látszólag kudarcra ítéltetett a küldetés. Látszólag az Ellenség és az ellenségek győztek felette. Ilyen helyzetben Isten rendelésében hinni és élni a remény ajándékával, ez az igazi próbatétel. A Szent Szűz lelke mélyébe rejtve őrzi ezeket az ajándékokat, hogy a feltámadás fényében ragyogjanak majd fel.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki kiengeszteltél az Atyával és békét szereztél nekünk!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha szavainkkal és cselekedeteinkkel a papi hivatás kibontakozásának akadályozói voltunk! Bocsáss meg, ha önző, az evilági harsány felszínességre építő gondolkodásmódunkkal elbizonytalanítottuk, vagy eltávolítottuk tőled azokat, akiket szolgálatodra hívtál!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

XIV. állomás - Jézus holttestét sírba teszik

A várakozás csendje itt sem az üres semmittevés idejét jelenti. A jelentős események a történelemben mindig csendben történtek és történnek meg. A titok a rejtettségből majd hatalmas erővel tör elő. Mindent meg fog változtatni, mindent felül fog írni. A megígért feltámadás biztos, csalhatatlan valóság lesz életünkben.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki az örökkévalóság Főpapja és örökkön élő áldozat vagy!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha idős, a szolgálat terhét már hordozni nem tudó lelkipásztorainkról nem gondoskodunk. Bocsásd meg, ha azokról az elhunyt szolgáidról elmulasztunk megemlékezni imáinkban, akik a papi hivatás ajándékát és áldozathozatali lehetőségeit értünk is vállalva hozzád vezettek minket! Jutalmazd meg örök barátságoddal a hosszú szolgálatban megfáradt, és hozzád hazatért szolgáidat!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

Befejező ima

Urunk, Jézus Krisztus, aki Pap és Áldozat vagy! Ezt a keresztúti ájtatosságot papi hivatásokért ajánljuk fel neked. Kérünk, adj szent papokat, akik hozzád vezetnek minket és kegyelmed közvetítői számunkra. A te lelkületed éljen a pásztorokban és a szolgálatban rábízott hívekben, hogy ezáltal is épüljön Isten Országa közöttünk és bennünk. Fohászkodjunk ezért:

Hogy az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd!
- Kérünk téged hallgass meg minket!

Hogy a lelkipásztorok szíved szerint vezessék a rájuk bízottakat!
- Kérünk téged hallgass meg minket!

Hogy aratásodban sok hűséges munkás ténykedjen!
- Kérünk téged hallgass meg minket!

Hogy megsokszorozódjanak misztériumod kiszolgáltatói
- Kérünk téged hallgass meg minket!

Hogy a papok szolgálatukban szelídek, működésükben jártasak, imádságukban kitartóak legyenek!
- Kérünk téged hallgass meg minket!

Imádkozzunk Brenner János atya boldoggá avatásáért!

Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Vissza az újság tetejére

Ünnepek után

Egy nap híján egy éve, hogy szentmise keretében jubiláns házaspárok adtak hálát az együtt megélt évekért, délután pedig a karácsonyi hangverseny adta tanújelét, hogy ma az öröm vasárnapja van.

 A tavalyi események óta hosszú idő telt el. Az idő múlása olyan, mint egy hosszú, kacskaringós úton történő utazás, ahol megjártunk magasságokat és mélységeket, ért bennünket  ezalatt sok öröm és megannyi bánat. Aki a szerpentines úton halad, várja azt a pillanatot, hogy pihenőhelyet találjon és visszatekintsen arra az útra, amit maga mögött hagyott. Érsekvadkerten ilyen megállónak számít rohanó világunkban advent harmadik vasárnapja, mert a elénk tártéletek, a felcsendülő dallamok felhívják figyelmünket arra, hogy adni jó. A jubiláns házaspárok (  Erdős János - Jakubecz Judit, Gyurcsek Gyula – Kovács Mária, Majoros Tibor  - Markó Gabriella, Nagy József – Murányi Mária, Szabó János –Kovács Erzsébet,  dr Szrenka János –Nagy Erzsébet, Záhorszki István – Kakas Mária, Záhorszki Jánoos – Urbán Magdolna, Berta József – Boda Erzsébet, Holman Sándor – Boda Erzsébet, Magyar István – Czinege Mária, Urbán István – Koza Erzsébet, Valkó József – Kristók Mária, Kovács János – Paulicsek Erzsébet, Fábián Ignác – Szabó Ilona, Laczkó IstvánNagy Margit, Chíkán József – Erdélyi Margit), akik eljöttek, hogy közösségben is hálát adjanak az együtt töltött évekért, kérve a születendő gyermek áldását ahhoz, hogy a még előttük álló utat is egymásnak ajándékozva járják végig, példát adva arra, hogy a korszellemmel ellentétben házasságban lehet igazán boldogan, Isten teremtő társaként élni.

 A délutáni hangverseny, ami ebben a formában immár a tizedik volt a sorban, sok testvérünket szakított ki a hétköznapok taposó malmából. A rézfúvósok, az általános iskolánk énekkara, a pedagógus kórus és a népdalkör, a Fuvallat együttes, a Gyimesiné által vezetett  furulyások, a gyarmati Dalegylet, Csábi István, Dobai Szabolcs, Gyimesi László, Perneczki Zsolt és Szarvas Anna által megszólaltatott, a karácsonyra hangoló dallamok az előadók hosszú ideig tartó felkészüléséről tettek tanúságot. Szabadidejüket áldozták a templomhoz méltó előadásra, amit mint egy csokrot, ajándékul nyújtották át a jelenlévőknek. A sok szép emberi hang, a hangszerek játéka sokáig visszacseng a fülekben, a szívekben.

A hangverseny ugyan véget ért. Bízom benne, hogy varázslatos élménye hosszú úton elkísér és hatással lesz más ünnepeinkre is, melynek nyomait láthattuk a kántorúr által szervezett dalárdánál , a pásztorjáték szereplői és az azt betanítók személyében. Köszönet ezért a lehetőségért minden szereplőnek, a velük egységet képező hallgatóságnak. Köszönet jár minden szervezőnek, minden névtelen és itt is megnevezett támogatóknak, hogy ismét megteremtették a hangverseny és a nemsokára megvalósuló ökumenikus imaóra feltételeit.

Támogatók voltak: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Nyugat-Nógrád COOP ZRT, Egyházközség, Önkormányzat, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Csabák Margit és András (szeszfőzde), Fater BT, Szamovil KFT (kisáruház), FIDESZ Területi vezetése (PN), Kristók József, Jamrik József, Kristók János, MEDE Szerszámszaküzlet,Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Fábián István, Halaj Tüzép, Horváth Szikvíz, Záhorszki Ignác, Barák család, Kolping Család, Major Család, V.I-né.

(szervezők)

Vissza az újság tetejére

"Isten szolgája..."

 Decemberben még kicsit a mikulás ünnepély emlékei között élve mindennapjainkat egy nem mindennapi esemény várta az érdeklődőket.11-én a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai egy zenés darabot adtak elő. Kaszap István életét dolgozták fel és felejthetetlen  előadásukat nagy rutinnal adták elő. A rutinmunka persze csak látszólagos, nem könnyű feladat a közönségszórakoztatás. Úgy kell szórakoztatónak lenni, sok és sokféle ízlésű, műveltségű emberhez szólni,hogy közben a színházi minőségen sem essék csorba. A diákok ezt remekül megoldották.

A környezet minimalista, az egyszerű és mégis nagyszerű díszletek segítségével mindig tudtuk,hogy az életút melyik állomásán járunk. A fény-és hangtechnika kezelőjét külön dícséret illeti.50 diák összehangolt, fegyelmezett munkájának eredménye lett ez a lélekemelő előadás. A két részes  darab lenyűgöző empátiával és hitelességgel mutatja be Kaszap István novícius jezsuita életét.

Noha nem hivatásos színészek játszottak, az előadás egy pillanatra sem vesztette el lendületét. A szereplők maximális átéléssel, szenvedéllyel, lélektannal és főleg emberi hitelességgel töltötték meg a darabot..

A remek, fáradhatatlan munkát a közönség hosszú percekig tartó vastapssal jutalmazta.

Részemről csak gratulálni tudok az alkotóknak, én jól éreztem magam a darab alatt. Értékközvetítéshez és lélekemeléshez hibátlan, színvonalas produkció, emlékezetes előadás kell. Köszönet ezeknek a diákoknak, hogy ezt megadták nekünk!

   Pár évvel halála után egy napilap hasábjain olvassuk az egyik ifjúsági lelkipásztor elismerő sorait: “Egy magyar diákcserkész győzelmes élete. Drága magyar ifjúságunk Kaszap István személyében új, életerős eszményképet kapott... Társai, cserkésztársai még frissen emlékeznek rá, és íme, máris az életszentség vonzó káprázatában lép elénk ez a felmagasztosult ifjú... Milyen boldogság ezt tudnunk, hogy nem apadnak el mifelénk a szenteket nevelő források. Abban az eszménykép sorozatban, melynek tagjait most egymás után oltárra emeli a népek tisztelete és az egyház elismerése, mily üdén, csengő hangon és mily határozottsággal jelentkezik ez a 19 éves szeretetreméltó ifjú. “ (Győri Nemzeti Hírlap, 1939. november 20.)

A székesfehérvári Prohászka emléktemplom oldalában van egy sír. Aki itt nyugszik, Isten Szolgája Kaszap István, mindössze tizenkilenc évet élt és 1935. december 17-én halt meg, szentség hírében. Sírjáról sohasem fogynak el a hála és köszönet virágai, sírja körül pedig mindegyre több a hálatábla a közbenjárására történt, nem egyszer csodálatos imameghallgatásokért. Kaszap István a szeretet - a szinte tökéletes krisztusi szeretet - tanúja a mi korunkban és a jövendő nemzedékek előtt. Boldoggá avatási ügye Rómában reményteljesen halad előre.

(Támogató szolgálattól)

Vissza az újság tetejére

Számadás

Először Téged köszöntelek kedves olvasónk, aki a Vadkerti Harangok XIX. Évfolyam első számának ezen sorait olvasod. Köszönöm, hogy nem sajnáltad az egy gömbnyi fagylalt árát arra, hogy ezzel is támogasd megjelenésünk anyagi lehetőségeit. A mögöttünk hagyott évben minden hónapban 600 példányban jelentünk meg, ami a karácsonyi énekekkel együtt 7800 példányt jelent, mellyel a fogyás alapján vélhetően visszább kell lépnünk, hogy megállítsuk a tartalékalapunk csökkenését, ami jelen pillanatban szűk kéthavi megjelenést takar.

 Az anyagi oldal megléte azonban kevés az újságunk megjelenéséhez. Annak rólunk szólva és általunk az utókornak kell üzenetet hordoznia, melynek alapját a helyi írások képeznék. Több kis közösség jól működik egyházközségünkben. Ám ha nem írnak magukról belterjessé válnak és a véka alá rejtett világosság hibáját hordozzák. Pedig a való világunk igényli a fényt. Mutassuk meg hát a világnak, hogy vagyunk és küldjünk írásokat. Ez megtehető úgy is, hogy bedobjuk a Harangok perselyébe, leadjuk a sekrestyébe Marikának, vagy Tibornak, netán informatikai úton elküldik az emjé52@gmail.com címre. Azok az írások, amelyek a tárgyhó 15-ig beérkeznek a soron következő szám anyagát képezik, ám előfordulhat egy későbbi és akkor is aktuális időpontú megjelenés is.

Hála Istennek, tavaly sem kellett üres oldalt megjelentetni, bár olykor – olykor remegett a léc ezen a területen. Ezért is köszönöm mindenkinek, aki akár a nagymamától hallott kis versikével is hozzá járult újságunk tartalmához. Külön köszönet Kuris Rolandnak, aki három pici gyermek mellett is minden hónapban szerkesztve és nyomdakészen szállította a cserkészoldalt, Csatári Tibor kántorúrnak a 8. oldal anyagát az egyházközségünk híreit, a Pálinkás családnak a nyelvtani ellenőrzéseket, Kristók Jánosnak a fotókat, a Barák család fotóit és az internetes megjelenést, Fábián Istvánnak a kezdettől tartó nyomdai előkészítést és nem utolsó sorban Horváth Zoltánnak az időre történő nyomdai munkát.

(emjé)

Vissza az újság tetejére

Kiszolgáltatottság

(Helyzetelemzés a mában)

 Sok rossz dolog van ezen a világon, ezek közül az egyik legrosszabb a kiszolgáltatottság, amikor tehetetlenül tűrnünk kell sorsunk alakulását mások (politikusok és ígérgetők) kegyelméből. Kiszolgáltatott minden lény, mely nem tudja magát megvédeni. Kiszolgáltatott a növény az állatnak, az állat az embernek, a gyönge az erősnek, a tudatlan az okosnak, a lassú a gyorsnak, a kicsi a nagynak, a gyermek a felnőttnek, az idős a fiatalnak. Ez az alá- fölérendeltség minden létezési módban és viszonyrendszerben jelen van az emberi társadalmakban is, sőt azok alapját is képezi. A jogok és kötelességek bonyolult hálójában hol mi döntünk mások sorsáról, hol pedig mások döntenek a miénkről. Szolgálunk és kiszolgálnak bennünket, ám a kiszolgáltatottság mégsem azt jelenti, hogy sokan lesik vágyainkat és kegyeinket. Az élet során egyre több emberrel kerülünk kapcsolatba, s egyre kiszolgáltatottabbá válunk. Minél magasabbra jutunk a ranglétrán, minél hatalmasabbak, gazdagabbak, népszerűbbek vagyunk, annál több embertől függünk, annál többen akarják tőlünk elvenni azt, amit oly nehezen szereztünk meg. Minél több ember függ tőlünk, annál több irigyünk is támad, s annál görcsösebben védelmezzük elért (netán hazugság árán megszerzett) hatalmunkat. A leírtakból, a médiák belénk tuszkolt híreiből egyaránt látható az, hogy a kiszolgáltatottság megrontja és gúzsba köti az embert. Egyetlen kivétel ez alól: ISTEN.

Egyedül ő az, aki végtelen hatalmával és bölcsességével nem tart bennünket kiszolgáltatottságban Törvényei világosak, egyértelműek, tanításai közérthetőek. A Teremtőtől való teljes függés tényét nem érezzük, mert Isten számunka, keresztény emberek számára nem szigorú és félelmetes Atya és Bíró, hanem Jézus Krisztus megváltó és megbocsátó szeretete képében jelenik meg. Ez az, amiért, aki egyszer megismeri a krisztusi tanítást, nem tud szabadulni tőle, akkor is ott munkál gondolataiban, ha korábban csak hazugságokat és szidalmakat hallott róla Jézus mai ellenségeitől. A szeretet vallása az egyetlen eszme és eszmény, mely megtöri az emberiség erőszakos történelmének rettentő körforgását, s a kiszolgáltatottság ördögi körét. Persze rossz nyomon jár, aki a szeretetet valami érzelgős kispolgári összeborulásként képzeli el, a „szeressük egymást gyerekek” kapatos és nevetséges filozófiájaként.. Nem, a krisztusi szeretet kemény, következetes, tisztességre és felelősségre épül, cselekvő és követelő, ahogyan a jó tanár és a jó szülő sem azért jó, mert teljesen szabadjára engedi a rábízott gyermekeket, hanem mert korlátozza őket mindabban, ami számukra korai vagy veszélyes lenne, és segíti őket abban, ami a javukra válik. Így szeret minket az Isten is, ezért szolgáljuk őt önként, anélkül, hogy kiszolgáltatottak lennénk.

 Jó lenn, ha ezt mindazok megértenék végre, akik az emberiség és az egyes népek, kisebb nagyobb közösségek sorsát intézik, s azért felelősek.

(SzSzP)

Vissza az újság tetejére

Szent Balázs vértanusága

Szent Balázs örmény születésű volt. Olyan példamutató életet élt, hogy Szebaszte város püspöke lett. Egy barlangból irányította híveit, melyet vadállatok őriztek, amelyek háziállat módjára engedelmeskednek neki. A város helytartója, Agricola még 316-ban is folytatta az üldözést, melyet Licinus császár rendelt el. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett volna őt vetni, amelybe korábban azokat a keresztény asszonyokat fojtották, akik oda szórták a helytartó házi isteneit. A bölcs csodatevő püspök, amikor a tóhoz vitték, a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult és barátságosan felszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. A legenda szerint a megrémült törvényszéki hivatalnokok közül 68 nyomban megtapasztalta, mennyit ér az államilag elrendelt istenek segítsége, mivel ennyien fulladtak a tóba közülük. Szent Balázs püspököt ezek után, újabb kínzásokat követően lefejezték.

(KE)

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, mint ahogyan a mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is”, figyelmeztet Lukács evangélista a 6 vers 36-38 soraiban.

Vissza az újság tetejére


Ellesett gondolatok

Mikor tanuljuk meg végre, hogy valamennyien összetartozunk,
Hogy valamennyien egyetlen rendszer alkotóelemei vagyunk?

Amíg a világot nem tölti el az embertársaink iránti szeretet,

Mégpedig fajra, színre és vallásra való tekintet nélkül,

Amíg életünket és tetteinket nem hatja át az összetartozás érzése,

Amíg az emberek tömegei nem éreznek felelőséget társaik boldogulása és jóléte iránt, addig nem valósulhat meg a társadalmi igazságosság.

(H. Keller)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.február 15. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

 
2009-ben elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy őrsvezetőképzésen vegyünk részt. A Nefelejcs őrs 5 tagja: Balla Fanni, Barák Zsófia, Holman Eszter, Kakas Réka, Surman Cecília.

Nagy lelkesedéssel vágtunk bele az új feladatba, de már a jelentkezés alatt megpróbáltatásokba ütköztünk, szerencsére Betti és Roli mindig a segítségünkre siettek.

A képzés 3 teljes hétvégéből (péntektől vasárnapig), egy akadályversenyből és egy 10napos táborból áll. Ezalatt felkészítenek őrsünk vezetésére, hogy a gyerekeket Isten, Hazánk és embertársaink felé tereljük. Majd október második hétvégéjén számot kell adnunk tudásunkról, hogy elnyerhessük az őrsvezetői tisztséget.

Már nagyon várjuk, gyűléseken átismételjük az eddig tanultakat és új ismereteket szerzünk.

Az első alkalomra (február 26-28), előzetes feladatokkal kell készülnünk. Szüleinknek, hittan tanárunknak és a csapatunk egyik tagjának fogalmazást kell írnia rólunk, hogy milyen a hitéletünk, emberi kapcsolataink, szorgalmunk, megbízhatóságunk, segítőkészségünk és karakterünk.

 Önálló alkotásként „Miért szeretnék őrsvezető lenni” című fogalmazást kell beadnunk és egyéni alkotást készítenünk. Hittan tudásunkról is számot kell adni, előzetes felkészüléssel.

A lányokkal sokat beszélgetünk róla, hogy milyen is lesz, már nagyon várjuk és reméljük, hogy méltón helyt tudunk majd állni az előttünk álló feladatokban.
(A jelöltek)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Az elmúlt évet értékelő, az idei év programját meghatározó éves közgyűlésünk időpontja 2010. február 19., péntek, az esti szentmise után. Érezze kötelességének a megjelenést minden kolping tag!  E gyűlés keretben kerül sor a vezetőség (Prézes ,elnök, titkár, pénztáros, ifjúsági vezető) megújítására is, mivel a mandátumuk lejár.  A jelölt állítással kapcsolatos javaslatokat örömmel fogad a jelölőbizottság nevében Molnár János.

Az időbeosztásunk megtervezése érdekében jelezzük, hogy a hagyománnyá vált körzeti lelkigyakorlatunk 2010. február 20-án, szombaton lesz az erdei háznál, Kocsis István tábori esperes,  az Istenhegyi Szent László templom plébánosának vezetésével.  A lelki nap délelőtt 10 órakor kezdődik és az este 5-kor kezdődő szentmisével ér véget. Jelentkezni lehet Beke Lászlónál február 15-ig lehet a téli időszak korlátozott férőhelye végett.  A lelkigyakorlat témája: Az ima ( benne a közösségünk imája is) és a papok éve kapcsolódása mindennapjainkban

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek


Január 31-én kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor. – Balassagyarmaton a Jegyes tanfolyam febr. 26-án, pénteken este fél 7-kor kezdődik a Nagytemplomban.
Febr. 2-a, kedd Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. R. 7 órakor ünnepi szent­mise GYERTYASZENTELÉSSEL - ESTE 6 órai szentmise elején is megáldjuk a hozott gyertyákat.  
Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, a reggeli szentmise után külön Balázs áldásban részesülnek, akik ezen a napon megtisztelik a szent Vértanút. A rákövetkező vasárnap közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.
Csütörtökön az 1. körzet, pénteken a többi beteget keressük fel.
Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja.
Febr. 17-én,             HAMVAZÓSZERDÁVAL KEZDŐDIK A NAGYBÖJTI SZENT IDŐ. Hamvazó­szerda szigorú böjti nap. Felnőtteknek nemcsak hústilalom, de 3-szor étkezés, egyszeri jóllakással. A szentmisében r. 7 órakor hamvazkodás. - Akik hétköznap nem tudnak jelen lenni, azok nagyb. 1. Vasárnapján részesülnek ebben a bűnbánatra szólító szentelményben.
Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.)
Hamvazószerdán du. 3-kor lesz az első KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG. Terveink szerint – amennyiben az időjárás engedi – nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor majd a Kálváriánál, pénteken pedig a templomban végezzük a keresztutat.
 
A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 28-án, Nagyböjt 2. vasárnapján lesz.


Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

-

Házasságot kötöttek: 
-

Halottaink:

59. Ecsegi János 1935
60. Berta Mária 1927
1. Molnár Istvánné Valacsik Mária 1939
2. Nógrádi Gyuláné Szabó Anna 1923

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        - Záhorszki József, 10. évforduló, szülei, testvérei, veje és a Boda család összes halottaiért

4. csütörtök    -

5. péntek        - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna 5. évforduló, szüleik, nagyszüleik és a család élő és elhunyt tagjaiért

6. szombat     - Boda Jánosné született Pobori Mária (2. évforduló), fia János és elhunyt családtagok

                        - Kovács és Kökény család halottaiért

                        - Molnár János 1. évforduló, felesége és a család elhunyt tagjaiért

7. vasárnap    - Barák Imre és szülei és testvére

                        - Kovács József, felesége Zsiga Ilona

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök  -

12. péntek      - Kristóf István, felesége Pálinkás Mária és a család halottaiért

                        - Murányi Lajosné született Szabó Mária és elhunyt családtagok, Pelle András és felesége

13. szombat   - Hrapan Pál 2. évforduló, szülei és elhunyt családtagok, Kovács János, Halaj Mária és a család elhunyt tagjai

                        - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, menyük és hozzátartozók

                        - Pataki János, felesége Antal Mária, fiuk és menyük

14. vasárnap  - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (alapítványi)

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, szüleik, nagyszülők, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Búzás Ildikó és nagyszülei

15. hétfő         -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök  - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

19. péntek      - Szabó Ignác

                        - Boda István, Kovács, Boda és a Dósa család halottaiért

                        - Pásztor István (5. évforduló), szülei, apósa és anyósa

20. szombat   - Molnár János, édesapja, Molnár, Kaba és a Kristók család halottaiért

                        - Kiss András, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Gréczi István, felesége Boda Mária 1. évforduló, fiuk István és nászasszonyuk és hozzátartozók

21. vasárnap  - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália és szülők

                        - Szarvas Imre, felesége Ondrusek Margit, gyermekeik, unokáik, Szarvas Józsefné született Kocsis Margit

22. hétfő         -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök  - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska 15. évforduló, szüleik, testvéreik és a Záhorszki család halottaiért

26. péntek      - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István, Laczó és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Urbán és Molnár család elhunyt tagjaiért, Fábián Ferencné és Pinke Istvánné

                        - Őszi István 1. évforduló

27. szombat   - özv. Fábián Ferencné 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

28. vasárnap  - Csillag Gyula, felesége Pistyúr Anna 20. évforduló, fiuk Gyula, szüleik és nászuk Jakubecz György

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre