Vadkerti harangok
2009. Május


Csíksomlyó
Szentmiseszándékok
Életadó Lélek
Meghívó
Egy nap a béke szigetén
Isten képére teremtett ember
Kántorképzősök
Evangélium minden nap
Elsőáldozás
Ellesett gondolatok
Veddmegke
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Csíksomlyó

 A Csíksomlyói Búcsú valószínűleg semmihez sem fogható. Persze, hasonlít egy csöppet a többi búcsúra, mert ez is sokadalom, amihez bőven csatlakoznak pecsenyesütők, koldusok és mindenféle árusok, akik még szentelt majmot is rásóznak az arra érdemesekre, akik aztán hovatartozásuk jelekén nyakukba akasztva viszik a menetben. Nyilván itt is sokféle elkötelezettség köti a szíveket, de mind eltörpül a hatalmas égi hívás mellett, amelynek ereje szinte kézzel fogható. A Mindenható udvarlására talán sehol a világon nem gyűlnek össze ennyien.

 Tudjuk, hogy a mi hitünk és vallásunk önmagában misztika, hiszen mi egyéb a szentmise, mint a Teremtő Úr megtapasztalásának mindennapi lehetősége? De azt is tudjuk, hogy oly sokszor nem élünk ennek a csodának megízlelésével, pedig mennyi szentmisén terítenek asztalt számunkra is. Somlyó, a kegytemplom, a Napba Öltözött Szűzanya szobra, a zarándoklat, a pünkösd mind-mind erősíti a Szentlélek áldott-áldó közelségét, de leginkább a közösség. A közösség a Szentháromság emberarca.

 A közösség Somlyó első és legnyilvánvalóbb csodája a keresztalják fogyhatatlan menete. A fehér karinges, stólás papok előtt az ősrégi zászlókat hárman viszik, három rúdon. Legelöl a csengős gyerekek, akik a járás ritmusát vezetik, mégpedig úgy, hogy hangszerüket nem rázzák, hanem a levegőben keresztet vetnek vele, vagyis a legegyszerűbb testi megnyilvánulásaink egyikét, a lépést, a legmagasabb jelkép körébe vonják. Az egész zarándokcsapatét, amely már hat, vagy hatvan kilométert tett meg így, közben énekelve és imádkozva, hogy ezzel is közelebb kerüljenek Miasszonyunkhoz, a Szentlélekhez, és alapvető emberi közösségünkhöz, a népünkhöz is, hiszen a Búcsú egyúttal emlékezés is a történelemre. Jelesül az 1567-es hargitai csatára, melyben pünkösd szombatján a székelyek a ferencesek és az alfalui János pap vezetésével legyőzték János Zsigmond fejedelem unitárius hitre térítő hadát. Trianon óta a Búcsú a nemzeti megmaradás fő ünnepe is lett, hiszen a soviniszta román hatalom a katolikusokat magyarságuk miatt is mindenkor rossz szemmel nézte, a csángókat pedig még üldözte is.

 A szombat hajnaltól érkező keresztaljákhoz csatlakoztak és ma is csatlakoznak a magyarországi zarándokok. Nemzeti- testi-lelki egység sugárzik itt ki, amely oly sok szempárba csal könnyet. A Salvatore- kápolnához keresztutat járva vonulnak fel sokan, különösen a hatalmasan sereglő ifjúság! Mások, főként az idősebbek, a lankásabb kápolnához vezető utat választják. A szentmise kezdetére megtelik a nyeregtető. Ötszázezren, vagy millióan lehetnek a helyszínen? Az oltár előtt, mellett, mögött beláthatatlan tömegben az ünneplő nép. Rendezetten, végeláthatatlan oszlopokban érkeztek Isten színe elé. Senkit sem zavar az ünnepen rendszeresen eleredő égi áldás.

 A népet bizony Isten teszi néppé. Nélküle nincs ünnep. Az ünneptelen sokaság pedig legfeljebb tömeg, vásárló közönség. Az ünnep a Lélek megnyilvánulása a világban: ha fölfogjuk ezt, akkor ünneplünk. Az ünnepből származik a rend: mindenki a maga értelme, benső helyzete, nyelve szerint hallja és érti az igazságot, így kerül helyére – egyenként és együtt- az ízlés, a nemzeti érzés, a felebarátiság. Még tán azokban is, akik majmot akasztottak a nyakukba.

(Czakó Gábor írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Életadó Lélek

(Gondolatok pünkösd idején)

Pünkösd „előzetese” már az Ószövetségben is olvasható. A lélek kiáradása Ezekiel prófétánál kap sodró erejű üzenetet: „Rám szállt az Úr hatalmas Lelke és elragadott”, vagy „Lelket árasztok belétek, hogy életre keljetek”. Mindez a csontmező látomásához kapcsolódik és írókat ihletett már meg. Bennünk pedig keserű szájízt hagy, amikor a plakátokon ezt olvashatjuk: „Vannak csontjai”? Ez így ízléstelen. Hallom is a megjegyzéseket. Azt azonban meg lehetne kérdezni, legalább a keresztényektől: „Megkaptad már a Szentlelket? S tudod-e egyáltalán mit laptál?” Mert az igazán meghökkentő meghatározás az, amikor ilyet olvasunk: „Az ember testből és Szentlélekből áll”. Katekizmusba illő, amely ráillik minden keresztényre, aki a halálos bűnből megszabadulva a megszentelő kegyelem állapotában él. Vannak azonban a Szentléleknek más, különleges kegyelmi adományai is. Milyen fájdalmas tapasztalata szülőnek, lelkiatyának, amikor egy templomba járó fiatal visszautasítja a bérmálást s vele együtt a Szentlélek különleges ajándékát. Nincs kényszer. De amikor az önálló életvitel döntéséről van szó, és a Szentlélek az, aki a döntést segíti, az ajándékozót és életadót utasítja el, aki elutasítja a bérmálkozást.

 Emlékszem egy Londonban élő, az édesanya lévén félig magyar család esetére, amellyel baráti kapcsolatba kerültem. Lányuk visszautasította a bérmálkozást. Itt is megkapták a hírt a család barátai. Az ok az lehetett, hogy a szülők válni készültek. Másrészt nem tudta, hogy milyen ajándékot utasít vissza. Hitünk egy-egy titkával kapcsolatos tulajdonságunk olykor nagyon fájó. Vajon mit éreznénk, ha a Szentírás új kötetét ajándékoznánk valakinek, és az visszautasítaná?

 A bérmálás az első pünkösdre utal vissza, az apostolok és a pünkösdi csoda valamennyi résztvevője kapta meg akkor Isten kivételes ajándékát: a testhez és a lélekhez hozzáadott harmadikat: a Szentlelket. Innen veszi kezdetét az Újszövetség az Egyházban. Ekkor teljesülnek be Ezekiel próféta bevezetőben idézett szavai, mert életre keltek az addig félénk apostolok.

 Megidézem a szülőt, a papot, az orvost, az edzőt, aki képes „lelket adni”, legalább is a szó átvitt értelmében. A fiatal lány, akit idéztem, hogy visszautasította a bérmálkozást, későbbiekben, amikor szakatani kényszerült választottjával, szinte depresszióba esett. Csak most utólag érzem: a pap küldetése az is, hogy az „életadó Lélek” követe legyen a világban. Az lehettem magam is a magam módján, amikor megragadtam a depresszióba esett lány két karját, és megráztam. Talán a Szentlélek indítása volt. Mint azok a szavak is, amelyeket mondtam. S mikor visszajött, mosolygott. Megköszönte, és visszajelezte, hogy már jól van. Akkor úgy éreztem, hogy a Lélek erejéből sikerült lelket önteni belé. És tudtam azt is, hogy olykor mi, papok szorulunk rá, hogy lelket öntsenek belénk. Az is előfordul, hogy egy világi hívő, egy igazi hívő kapja meg a szentlelkes küldetést, hogy belénk papokba öntsön lelket. Persze gyakoribb, hogy egy jó gyónás, vagy lelkigyakorlat révén kapjuk meg újra a Szentlélek különleges ajándékát.

 S mindennek kezdete az első pünkösd, amelynek jelképes viharzúgásában és lángnyelvei alatt Mária és az apostolok voltaképpen a bérmálás szentségében részesültek. Ezt a nagy ajándékot nem szabad visszautasítani. A pedagógiában és a sportban is olyan oktatókra van szükség, akik lelket tudnak önteni a rájuk bízottakba. És olyan szülők, olyan papok kellenek, kellettek mindig is, akik Isten Szentlelke által lelket tudnak önteni a csüggedőkbe. Olyan politikusok is kellenének, akik nemcsak egymást marják, hanem lelket tudnak önteni csüggedő népünkbe. Pünkösd ünnepének fohásza, hogy ők valamennyien legyenek a nagy ajándék kiosztói, hogy a testből és lélekből álló embert a Szentlélek is teljesebbé tegye, életerőt öntsön belé, belénk, mert szükség van rá, hogy beteljesedjék Ezekiel és az első pünkösd létdepressziót gyógyító üzenete: „Lelket árasztok belétek, hogy életre keljetek”.

(Béel cikke szerint)

Vissza az újság tetejére

Meghívó

2009. június 6-án szombaton

9 órai kezdettel rendezzük

az érsekvadkerti erdei házban

a körzeti juniáIist

A tervezett program a következő:

    9 órától érkezés az erdei házba, reggeli

    10 órától Dr.Székely János Püspök atya előadása

    13 órakor közös ebéd

    15 órátó| kirándulások a környéken

    16 órátó| Sillye Jenő és zenekarának hangversenye

    17 órakor szentmise Sillye Jenő és zenekarának közreműködésével

Gyermekeink sre a kézműves -foglalkosok.
Étkezési
hozzájárulás (reggeli + ebéd) : 700 Ft.

Jelentkezés és fizetés a helyszínen Beke Lacinál a 06-20-5 44-4742-es telefonon.

Jelentkezési határidő: 2009. június 2.

Szeretettel hívunk és várunk!

Érsekvadkerti Kolping Család Északi Körzet Vezetősége

Vissza az újság tetejére

Egy nap a béke szigetén

(Zarándoklat Márianosztrára)

 Május elseje van. A felvonulások, a majálisok napja szerte a világban. Mi ötvenöten  autóbusszal és két személykocsival a Börzsönybe utaztunk, hogy Márianosztrán imádkozva ismereteket szerezzünk az egyetlen magyar alapítású szerzetesközösség életéről, megtekintve a börtönnel „összenőtt” templomot.

 Lehel testvér ismertetve a programot fogadott bennünket. Elmondta, hogy négy Pálos kolostor működik kis hazánkban, ahol 18 szerzetes él és tevékenykedik a lelkek javára.

Egyébként 1352-ben érkeztek ide a pálosok, hogy remetei közösségbe szerveződve sokszorozzák meg erejüket.

 A templom, melyben szentmisén és májusi litánián is részt vettünk többszöri pusztulását követően a XVIII. század közepétől áll jelenlegi formájában, magába foglalva az első szentély maradvány épületrészét is. A Börzsöny belsejében található templom a béke szigetén lévő ékszerdoboz érzését váltotta ki belőlünk.

 A díszes főoltár környezetében látható Szent Ágoston szobra, akinek reguláira épül a pálosok szabályzata, de láthatjuk vele egy sorban a rend névadójának, remete Szent Pálnak, kortársának remete Szent Antalnak és a remetévé lett V.Celesztin pápának szobrát is. Az előbb felsorolt szobrok felett láthatjuk Aquinói Szent Tamás, Szent István Király, a kórházépületet kezében tartó Szent Erzsébetünk szobrát a Szentháromság ábrázolásával egyetemben.

 Mellékoltárokban is bővelkedik a templom. Szent András, remete Szent Pál, Kapisztrán Szent János, Szent Hedvig, Boldog Özséb oltárok élére az Öt Szent Seb oltár kívánkozik, amely egyben a Szentháromságot is ábrázolja. A sebeknek nagy jelentősége volt, hisz a hitetlen Tamást is annak látása tette hívővé, de nagy jelentősége van ma is, amikor oly sok sebet okozunk egymásnak. Az oltár mintegy kimondja azt, hogy Jézus szívén megnyugodni jó.

 Szent József ünnepnapja is a mai nap, kezdte a prédikációját Lehel atya családjainkért, közösségeinkért felajánlott szentmisén. Tanításában elhangzott az a gondolat is, miszerint nemcsak Mária mondta ki az IGENT, hanem József is. Számára sem volt kisebb a lemondás a vérségileg nem saját gyermek vállalása, hisz annak meglépéséhez az angyal szóra is szüksége volt. Lemondott az apai szerepről. Áldozatot vállalt Jézus nevelésében, tiszteletben tartva Mária szűzi voltát. Lemondás és áldozat volt az alapja József igazi szeretetének, de lemondás és áldozat nélkül ma sincs igazin szeretet.

 A legnagyobb áldozatot Jézus Krisztus hozta meg, hisz kiüresítve önmagát, a golgota kínjait is vállalta megmentésünkért.

 Vajon mi tudunk-e áldozatot hozni másokért? Vagy csak önző módon magammal törődöm? Mennyire foglal le bennünket a világ zaja? Ki tudok-e szakadni a mindennapok zsivajából, hogy észrevegyünk Isten szíveinkbe történő kopogtatását?

 A szentmisét követően a falu szélénél magasodó dombra épült kálváriához vitt utunk. A jelentős emelkedő senkit sem riasztott vissza. Évszázados hársfák, az elénk táruló csodálatos táj, a kápolnánál végzett ima szemet- lelket melengetett.

 A kolostorhoz visszatérve Lehel atya áldásával folytattuk utunkat a Börzsöny belsejébe. Nagyirtáspusztán (Kóspallag felett) a Szent Orbán fogadó környezetével ismerkedtünk meg. Mintha erdélyi tájakon járnánk. Szerpentines, szakadékokkal szegélyezett út mentén gyönyörű erdőrészletek látványa fogadott bennünket a célállomás felé haladva. Ott pedig hatalmas tisztás, gyermekjátszóterek, tiszta levegő, csendes környezet és egy modern fogadó világa tárult elénk. Itt nincs rohanás, itt lehet pihenni.

 Már délután négyet mutat az óra, amikor hazafelé vettük utunkat. Parassapuszta felől érkezve a Dunakanyar irányába indultunk el, hogy Nagymaroson megállva, az ottani temetőben nyugvó plébánosunk, Néder Géza apát úr, sírjánál gyertyagyújtás mellett közösen imádkozzuk, jelét adva világnak arról, hogy akit szerettek, szeretnek, azt a halála után sem feledik.

(2009.05.01. Egy jelenlévő)

Vissza az újság tetejére

Isten képére teremtett ember

Czakó Gábor neve sokunk előtt ismert. A kilencvenes évek elején a kolping család szervezésében Érsekvadkerten is járt író olvasó találkozó keretében. Akkor, és azóta is folyamatosan harcol a Krisztus képmását hordozó ember jogaiért. Ennek a keresztény sajtóban az értékeket hordozó média csatornáin is hangot ad. Most Stephanus díjat kapott, elismerve azzal a másokért megélt életet.

 A Magyar Nemzetben Pósa Zoltán tollából, a közelmúltban jelent meg egy interjú, melyet most a Tisztelt olvasóinkkal is megismertetünk

-Mire kötelezi önt a Stephanus díj?

Szent István példájának követésére. Ő eleget tett az evangélium fő üzenetének: legyetek szentek. Neki sikerült, előttünk a feladat. Szent István példája különösen kötelező minden közéleti emberre és családfőre: aki nem szent, az nem király, hanem hitvány bitorló a maga életkörzetében. Szent István életmintája a magyar történeti alkotmány alapja az intelemitől a Hármaskönyvön át a kiegyezésig és ’56-ig. Élete és műve szellemi talpköve Magyarország ezer éves történetének.

-Irodalmi műveiben, a Beavatás című műsorában, személyes megnyilatkozásaiban a megtisztulás útját keresi. Közeledünk, vagy távolodunk?

Ki-ki magába nézve pontosan felmérheti, hogy meddig jutott, merre tart. Antikrisztusi időket élünk. Már túl vagyunk a vallás, a közösség, az erkölcs, a személy szétbombázásán, most indult a férfi és nő mivoltunk elleni hadjárat a genderprogrammal. Az apokalipszis írja, hogy ennek is vége lesz.

-Újabb, a könyvhéten megjelent művében is a bibliai alapelvek itt és mostját keresi?

Az Antikrisztus és a mi vizsgált paradoxona: vagy a világválság roppantja össze civilizációnkat, vagy a válságból való kilábalás rongálja meg még súlyosabban a föld életfenntartó képességét. Eddig minden civilizáció összeomlott, a mostani bukása az első, ami globális fenyegetést jelent. Helyzetünk mindenkit döntésre kényszerít: Krisztust követjük-e, vagy az Antikrisztust, azaz viseljük-e az ő jelét kezünkön (tetteinkben), homlokunkon (gondolkodásunkban)? A kérdés nem vallási, hanem létbeni. A most lezáruló korszak kísérlete igazolja, hová vezet az istengyűlölet. Valóságérzékünkön is múlik, hogy az emberiség, a kultúra és a bolygó mekkora veszteségeket fog elszenvedni a közeljövőben.

-Magánemberként mennyire aktívan gyakorolja hitét? Ön jár templomba?

Gyermekkorom óta bukdácsolok az úton és sütkérezek a szentmise csodájában. Az utóbbi 10 évben elsősorban mostani lakóhelyemen, a békásmegyeri Szent József egyházközségben igyekszem szolgálni. De megyek, ahová hívnak. Életem egyik legnagyobb élménye a Gyulafehérvárott, az egyházmegyei kántoroknak tartott lelkigyakorlatom volt.

-Legutóbb arról beszéltünk, hogy 1956-ban a nép még látta Isten angyalát, most egy része megátalkodott. Változott-e az öszödi beszéd óta valamit e tekintetben?

Az öszödi hazudozó helyére csüccsentett halálos libatolvaj kőkemény és mély tanítás a nemzetnek. Íme a Szent István-i mércét tagadó vezetők egymást múlják felül hitványságban, és az országot mind nagyobb nyomorba döntik. Amíg a nép nem ismeri fel kilétüket, sőt, amíg ő maga is hozzájuk hasonul, addig velük süllyed mind mélyebbre. Aki a gonosszal paktál, milyen alapon remél jót? Tisztességet, igazságot, szépséget, szeretetet?  A mefisztói alku gyümölcse a hiány, a félelem, a sóvárgás, az irigység, a viszály/verseny, a hazugság, a gőg, a gyűlölet. A pokol. Lehet, hogy ez olykor pénzzel jár, néha nem is kevéssel, de a pénz semmi: a hazudós bankrendszer  fizetési igérete. A mostani válságban záporként hullanak a nullák a folyószámlákról. Ha a Szent Istváni útra térnénk, akkor hirtelen felderülnénk. A derű a megtérés jele. A panaszkodók elhallgatnának, a Böszmék és Döbrögik szétpukkannának csahosaikkal együtt, az ország hajója kiröppenne a hullámvölgyből, egyensúlyát visszanyerné. A szellemit. Utána az erkölcsit, a biológiait, a gazdaságit és a többi járulékost.

Vissza az újság tetejére

Kántorképzősök

2009. április 25-én, történetében először templomunkban tartották tanévvégi hálaadásukat egyházmegyénk kántorképzős hallgatói, közöttük az érsekvadkerti Pál Ágnes. A megtisztelő esemény szentmisével kezdődött, majd templomi hangversennyel folytatódott és a kalászházi agapéval zárult.

Köszönjük, hogy templomunkat választottátok.

Vissza az újság tetejére

Evangélium minden nap

 Tanítókörútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az(unoka)fivérei? És nem itt élnek közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát olvashatjuk e sorokat Mt. 13,54-58 alatt.

 A becsületesen és lelkiismeretesen végzett munka az embert Isten felé viszi közelebb. Napjainkban persze sokan azt gondolják, hogy ügyeskedéssel és gazemberséggel is lehet pénzt szerezni, sőt sokszor könnyebben és többet, mint munkával. Az ilyen emberek nem is akarnak közelebb kerülni Istenhez és napjainkban megtapasztaljuk mit eredményez politikai hangadó voltuk.

 A becsülettel végzett munka ugyanakkor biztosítani hivatott a család fenntartását és kifejezi a család iránti szeretetet. Szent József napján, május elsején, hasznos arra is gondolni, hogy a munkára való hivatkozással sem szeghetjük meg vallási kötelezettségeinket. Az a munka, amelyik megakadályozza az embert vallásának gyakorlásában, például azért mert vasárnap van, s emiatt eltávolít Istentől, legfeljebb embertelen kényszermunkának tekinthető. Szent Józsefnek, a munkások védőszentjének napján együttérzéssel gondoljunk azokra, akik az elmúlt hónapokban veszítették el állásaikat, s imádkozzunk értük, hogy mihamarabb munkához jussanak.

(Sándor atya írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Elsőáldozás

31 lány és fiú járult május 17-én első szentáldozáshoz. Becsületesen és szorgalmasan készültek, nagy izgalommal várva ezt a napot.

Így vélekedtek a gyerekek, hogyan élték át első gyónásukat és szentáldozásukat:

-         Megkönnyebbülést éreztem, amikor kijöttem a gyóntatószékből.
-         Nagy jó volt az elsőáldozás, és ahogy az imában van, szeretném, ha Jézus tényleg nem menne el tőlem.
-         A gyónás után olyan megkönnyebbülést éreztem, mint még soha. Az elsőáldozásnál is örültem, hogy Jézus testét magamhoz vettem.
-         Végre nem fekete a szívem a bűnöktől. Magamhoz vehettem az Úr Jézust örülök, és már nem csak kis keresztért mehetek.
-         Nagyon jó volt, amikor Jézus örök lakást vett a szívemben.
-         Nagyon tetszett az elsőáldozás, mert magamhoz vettem Jézust és boldog voltam, mert ott volt az egész családom, és köszönöm Ági néninek, hogy megtanított gyónni, áldozni.
-         Amikor hazamentünk a templomból, majd nem hogy egész végig azt hajtogattam vissza szeretnék menni és előröl kezdeni az egészet és jó volt hogy Jézus szép fehérre mosta a szívemet.
-         Nagyon jó volt minden, mikor bementem a gyóntatószékbe izgultam, de mikor kijöttem megkönnyebbült a szívem. A szentáldozásnál nagy élmény volt mikor a nyelvemhez ért Jézus teste.
Imádkozzunk értük és kérjük a Jóistent, hogy gyakran járuljanak Őhozzá, és bátran vállaljanak szolgálatot (ministráns, felolvasás) a szentmiséken.

Bartók Ágnes
hittanár

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak,
Mennyire tévesek lehetnek nézeteink
És mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok,
Amelyekre leginkább számítunk.

(Brenan)

Vissza az újság tetejére

Veddmegke

 Amikor az apostolok- talán hivatalnoki túlbuzgalommal – Jézus és a hozzá vitt gyerekek közé álltak, akkor valójában nagy jót tettek. Tökéletes dramaturgiai helyzetet teremtettek az Úrnak ahhoz, hogy elmagyarázza: olyannak kell lennünk, mint a gyermek, mert övéka mennyek országa, a gyermeki szándékú, tiszta mélységű embereké, akik még „lelkük alapján” élnek.

 Az adott történelmi pillanatban a Mester nyilván fáradt volt, a gyerekek pedig vadócoknak látszódtak, koszosnak, némelyik taknyosnak, vagy éppen trachomásnak, bizonyára tiszteletlenül zsivajogtak és oktondi kérdések áradtak belőlük. Ismerjük a világra nyíló kicsi ember mérhetetlen érdeklődését. Anna lányom három éves kora körül állandóan hajtogatta: „ Ez kérlek szépen, ez, mi ez?” Miértkének hívtuk az illetőt. A Miértkék zöme idővel beletörődik a rossz, unott válaszokba, vagy éppen elutasításba és kedélytelen felnőtté sivárodik. Ki ekkor, ki akkor- ki ne ismerne unatkozó kamasz- aggastyánokat? A maradékból, a halálig kérdezőkből lesznek a fölfedezők, az igazi tudósok, a szentek. Mert örökké az Úrhoz akarnak menni, hisz a valódi kérdések egytől egyig Őhozzá vezetnek.

 A nevelés valójában az istenadta érdeklődés ébrentartása. Az istenadta szó szerint értendő: Isten nyilván azért oltotta belénk, hogy visszataláljunk hozzá. Mi tagadás, hajlamosak vagyunk eltévedni, meg iss tesszük olykor. Ha éppen nem sűrűn…Könnyű mentség, hogy a világ óriási nyomást gyakorol ránk, amikor előre gyártott és természetesen hamis válaszokat tukmál ránk úton- útfélen. A diktatúrákban erőszakkal, a fogyasztói (világelfogyasztói) társadalomban a Nagy Rábeszélőgép gondoskodik arról, hogy megfeledkezzünk önmagunkról, vagyis lelkünk alapjáról. A tömeg mézes mákonyról álmodik és korunk katedrálisaiban, a bevásárlóközpontokban tolong. Nem kérdez, hanem vásárol: kívül fényes és praktikus, belül üres cuccokat. Viszi magával a kicsinyeket is, és tanítja őket. A maga képére és hasonlatosságára, hogy ne azt mondják: „ ez kérlek szépen, ez. mi ez?” hanem, hogy „ezt vedd meg!”

 Hallgassunk bele a szupermarkecek gyermekzsivajába. Veddmegke nyafog itt, Veddmegke toporzékol amott. Ott sodródnak szüleikkel a Miértkék is a tömegben, talán ők is kívánják a csicsás giccseket, de lelkük alapjából világosan látják, hogy mi ami fontos, ami tényleg ér valamit, ami a Valóság, az nem vásárolható meg, mert nem eladó, mert ingyen van.

Nem követelni kell, hanem kérdezni.

(KÉ. Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.június 15.hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Csapatkirándulás

Május 9-ére csapatkirándulást szerveztünk az Aprómájra. Borongós reggelre ébredtünk, de ennek ellenére huszonöten indultunk el reggel. Indulás előtt a lányok megvásárolták a kenyeret és a zöldséget, rendeztük sorainkat és nekivágtunk.

Az első pihenőt a Lókos hídnál tartottuk. Kicsit leültünk, néztük a patakot. A néhány perc pihenőt követően indultunk tovább. Az út során az idő egyre jobbá vált. Mire a helyszínre értünk, már meglehetősen meleg volt. Legyúrtuk a füvet, majd letelepedtünk. Miután kifújtuk magunkat hozzáláttunk tűzifát keresni, gyűjteni. Amikor a megfelelő mennyiségű tüzelőanyag összegyűlt, megismerkedtünk a tűzrakás elméletével-gyakorlatával. Felaprítottuk a fát és elkészítettük a tüzet. Meggyújtottuk, közben előkészítettük a nyársaláshoz a kellékeket. Miután a tűz leégett megkezdtük a nyársalást, kenyérpirítást. Ebéd után Betti jóvoltából egy sereg egyszerű, de hasznos csomóval ismerkedtünk meg, amit majd a táborban használhatunk. Játszottuk a Gordiuszi csomó című játékot is, melynek az a lényege, hogy keresztül –kasul megfogjuk egymás kezét, majd addig lépdelünk át egymás feje felett, bujkálunk át egymás lába között, amíg a „csomó” ki nem bogozódik és egy (vagy több) körré nem válik.

Hogy a kalóriadús ebédünket lemozogjuk két menet számháborút is játszottunk a szemközti erdőben. Rengeteget rohangáltunk, bujkáltunk, fára másztunk a csata hevében a csapatunk sikeréért. A második menet végére mindannyiunknak lógott a nyelve, beszereztük a kellő számú csaláncsípést, horzsolást, zúzódást, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy ideje hazaindulni. A megpróbáltatásokért kárpótoltuk magunkat egy fagyival, élményekkel, tudással (és néhány kullanccsal) gazdagabban tértünk haza a csapatkirándulásról.

Isaac Newton: Isten – a világ Kormányzója

A Nap, a bolygók és az üstökösök csodálatra méltó rendje csak egy mindentudó és mindenható Lény határozatából és uralmából eredhet. Ha minden álló állócsillag egy, a miénkhez hasonló rendszerközpontja, akkor az egész rendszer – mivel úgy látjuk, hogy egységes terv szerint van megszerkesztve – egy és ugyanazon Uralkodó birodalmát alkotja. Ebből az következik, hogy Isten élő, láthatatlan és mindenható, hogy az egész mindenségen felül áll és teljesen tökéletes. Világos, hogy Isten szükségképpen létezik, és ezen szükségszerűség erejénél fogva mindenütt és minden időben létezik. Mindenki vallja, hogy van Isten, de éppen ama szükségszerűség folytán, amelynél fogva van, örök is és mindenütt jelenlévő. Ezért Ő egészen önmagával azonos, egészen fül, egészen kar, egészen megismerőerő, gondolkodóerő és hatékonyság, persze mindez nem emberi módon. Mi csak az alakokat és a színeket látjuk, csak a hangokat halljuk; magukat a szubsztanciákat nem érzékszervekkel, nem a belőlük kiinduló hatások révén ismerjük meg. Éppoly kevéssé van fogalmunk Isten szubsztanciájáról vagy lényegéről. Őt egyedül tulajdonságai és attribútumai alapján ismerjük meg. Csodáljuk tökéletességéért, tiszteljük és imádjuk, mint a világ Kormányzóját, mi, akik a nagy Világuralkodó szolgái vagyunk. Egy olyan isten, amelyik nem kormányozza a világot, amelyben nincs gondviselés és nincsenek bölcs célok, nem volna más csak a fátum, vagy a természet. A vak metafizikai szükségszerűségből, amely mindenütt ugyanaz, nem származik a dolgok változása. A teremtményeknek összes, az időknek és a tereknek megfelelő különbözősége egyedül egy szükségképpen létező Lény eszméiből és akaratából származhat.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 Hazai sikerrel zárult a Kolping nemzetközi labdarúgó torna. A négy külföldi, köztük az idén először Albániából érkező, és három magyar csapat alkotta bajnokságot a még tanuló ifjúságunk csapata nyerte meg.

 Lapunk megjelenésekor már többen Erdélyben vannak közülünk, hogy részesei legyenek a magyarság egyik legnagyobb ünnepének, a csíksomlyói búcsúnak. A bátrabbak, kapcsolódva a zetelaki keresztaljához, gyalog teszik meg a kétszer hatvan kilométert, hogy fizikailag fáradtan, de lelkiekben megtisztulva képviseljenek bennünket is a Szűzanyánál.

 Ne feledjétek! Junius 6-án juniális az Erdei háznál János Atya és Jenőék társaságában. A program mindenki számára nyitott. Játszóház és büfé is lesz. Egyedül az ebéd igényt kell előre jelezni.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1.) A május utolsó csütörtöki szentségimádás, szentmise hivatásokért SZENDEHELYEN LESZ. A júniusi DRÉGELYPALÁNKON jún. 25-én

2.) Júniusban 6-án, szombaton fél 6-kor lesz keresztelés. Akik számítanak rá, időben jelentkezzenek a Plébánián megbeszélésre.

3.) Május 31-én PÜNKÖSD VASÁRNAPJA.

Másnap, Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor és este 7 órakor lesz szentmise.

(Pusztaberkiben de. 9 órakor)

4.) A SZENTMISÉK RENDJE JÚNIUSBAN: HÉTFŐ-KEDD-SZERDA R. 7 ÓRAKOR (UTÁNA 8-9 IRODAI ÜGYELET)

   CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-SZOMBAT ESTE 7 ÓRAKOR.  Csütörtökön. - pénteken előtte 5-6ig KÖZÖTT IRODAI ÜGYELET.

   EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁST, szentmisét rendezni a szentmisék után a sekrestyében is lehet.

5.) Az Oltáriszentség nagy ünnepe június 14-én lesz. Az Úrnapi készületben minél többen vegyük ki részünket aktívan. (Puszataberkinek du. 5 órakor)

6.) Csütörtök esténként az esti szentmise előtt félórás csendes szentségimádás.

7.) Június 20-án, szombaton de.10 órakor a Váci Székesegyházban papszentelés lesz. Patak diakónusát, Cserey Andrást is szentelik. Másnap 10-kor lesz első szentmiséje Patakon.

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi könyv kapható!

Keresztelt(ek):


12. Homolya Mira Sára ( Homolya István Zsolt – Szabó Nikoletta)

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:

22. Molnár József (1925)
23. Halaj Attila (1963)
24. Medve Sándorné, Kukkel Margit (1926)
25. Csáki Rozália (1946)
26. Kovács László (1956)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. hétfő reggel           - Hálából 20. házassági évfordulón

     este – Kaba János, Balogh István, neje Kaba Ilona, Varga János, felesége Pálinkás Julianna és élő hozzátartozókért

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    - Oravecz József 1. évforduló, fia, szülei, testvérei és a Kakas család halottaiért

5. péntek        - Urbán István, felesége Csernák Mária (10. évf.) szüleik és testvéreik, Temela Ignác, felesége Záhorszki Margit, fiuk Ignác, élő és elhunyt családtagok

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Laczó András, felesége Jakubecz Mária, lányuk, vejük, unokájuk és hozzátartozók, valamint Szabó András, felesége Csernák Rozália, szüleik és hozzátartozók

6. szombat     - Kristók István, felesége Dósa Erzsébet, testvére és szülők

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Csabák Csaba, nagyszülők, Csabák és Gubik család halottaiért

7. vasárnap    - Kovács László, szülei, Kácsor Dezyő, felesége Kordics Veronika, szüleik, testvéreik

                        - Lencsés László, nagyszülei és hozzátartozók

                        - Krizsan István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

8. hétfő           - Hálából

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szülők és hozzátartozók

9. kedd           -Szrenka Rudolfné született Sipos Erzsébet 1. évforduló, fia Halaj Sándor

10. szerda      -

11. csütörtök  - Szülőkért

                        - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és nagyszülők

                        - Bozsonyik József és felesége Mák Ilona

12. péntek      - Kristók János, feleséfe Híves Katalin, szüleik, vejük

                        - Halaj Gyuláné, született Antal Margit és szülei

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

13. szombat   - Molnár János, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kovács, Boda, Bódi család élő és elhunyt családtagokért

                        - Kovács Lajos és felesége Bugyi Mária

14. vasárnap  - Konopás Jánosné született Csernák Margit 1. évforduló, édesapja Csernák József, testvére József és apósa Konopás János

15. hétfő         -

16. kedd         - Sztrecskó, Seitleben és Pintér család elhunyt tagjaiért

17. szerda      - Breuer Kálmánné, férje és szüleik

18. csütörtök  - Csillik és Záhorszki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Ignác

                        - Molnár Béla, felesége, fiai és menye, Szabó Ferenc, felesége, lányai, vejei

19. péntek      - Fábián Ferenc, szülei, testvérei, apósa, anyósa

                        - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, szüleik, gyermekeik, unokáik és Ignác testvérük

                        - Pénzes Ilona 2. évforduló, Péter András, felesége Verebes Ágnes és hozzátartozók

20. szombat   - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit (alapítványi)

                        - Holman József és a család halottaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Kosztrihán Ilona, szülők és hozzátartozók

21. vasárnap  - Szabó János, szülei, testvére, Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

                        - Fábián István, felesége Csillag Mária, menye és hozzátartozók

                        - Kovács Lipót, felesége Kocsmáros Erzsébet, veje és hozzátartozók

22. hétfő         -

23. kedd         - Jakubecz István 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

24. szerda      -

25. csütörtök  -

26. péntek      - Paulicsek Péter és nagyszülők

                        - Urbán, Molnár és Valkó család elhunytjaiért

                        - Pinke Istvánné

                        - özv. Fábián Ferencné Bozó Erzsébet

27. szombat   - Varga Gergely, felesége Péter Anna és hozzátartozók, unokájuk János és Ferenc

                        - Szabó Ignác és szüleik, menye Szabó Józsefné

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária és szüleik

28. vasárnap  - Rith Veronika, dr. Mácsík Ferenc, szüleik és hozzátartozók

                        - Koza János (10. évforduló)

                        - Kristóf József, lánya, menye és hozzátartozók

29. hétfő         - Szabó Péter Pál, Erdélyi Béla, felesége Dombai Margit 2 testvére és nagyszülők

30. kedd         - Hálából élő családért

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre