Vadkerti harangok
2009. Április


De Krisztus feltámadt a halálból
Szentmiseszándékok
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat
Az édesanyákhoz
Kereszténység és kapitalizmus
A történelem legnagyobb személyisége
Lelkigyakorlaton hallottam
Evangélium minden nap
Hangyasorsok
Ellesett gondolatok
Hogyan tovább
Ébresztő
Harmadnapon
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

De Krisztus feltámadt a halálból

Fotó: Kristók JánosKimondatlanul is minden ember hisz valamilyen örökéletben. Ha nem így lenne, nem lenne ember. De nem volna emberiség sem. Mert nem lenne remény, nem lenne jövő. Nem hordozna lendületet, világformáló ötleteket magában az ifjú, nem akarná végérvényesen, visszavonhatatlanul egymásnak ajándékozni magát a szerelmespár. Nem lenne elköteleződés, nem lenne értelme a hűségnek, kitartásnak, becsületnek, igazmondásnak. Főleg nem az akaratomról való lemondásnak, hogy a másikat szolgáljam bajában, betegségében. Nem lenne értelme a bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. Nem lenne értelme a vigasztalásnak, sem az öröm megosztásának. De még az imának, az áldozatnak sem. Az ember viszont akar jó lenni, akar szeretni, akar élni.

 Mi, keresztények Jézus Krisztus, a mi Urunk föltámadásában azonban nemcsak ennek a természetünkben kiirthatatlanul meglévő ősbizalomnak az alapját látjuk. Jézus betölti ezt is, de sokkal többet ad ennél: az Istentől kezdettől nekünk szánt életet. Betölti vágyainkat, de isteni mértékűre ki is tágítja azokat. „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalmasabbak vagyunk.” (1Kor 15,19)Hiszen Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, azzal, hogy kiengesztelte Istent, az Atyát, mi is feltámadtunk, örökké élünk. Isteni léptékű jövőt birtoklunk. Istentől ajándékba kapott csodálatos életünk nem szűnik meg, örökké tart. Ezért nem darabolható, nem is osztható fel. Mert ha így lenne, két világról beszélnénk: Isten világáról és az ember világáról. Isten Jézus Krisztus megtestesülésében, halálában, föltámadásában, megdicsőítésében egyértelmű és végérvényes jelét adta, hogy nem akarja ezt a távolságot, megszünteti a bűn okozta elszakítottságot.

 Ezért Jézus Krisztus feltámadásának nemcsak örök életünkre nézve van óriási jelentősége, hanem alapvető és semmi mással össze nem mérhető hatással van életünk földi szakaszára is.

 Mivel ajándékozott meg bennünket Jézus Krisztus feltámadása? Az Istentől, az Atyától kapott megbocsátással. Nem kötnek tovább bűneink, elkövetett szégyenletes cselekedeteink. De nem kötnek ezek fájdalmas élményei, sőt emlékei sem. Megszabadít múltunktól, megtisztítja emlékezetünket, újjáteremti szabadságunkat. Azért, hogy ne félelemből, ne rettegve, ne kényszerből végezzük feladatainkat, ápoljuk kapcsolatainkat, hanem szabadon. De nem a világ szerinti szabadsággal, hanem az „isten gyermekeinek szabadságával.” Ezért akarunk és merünk bátran kiengesztelődve élni embertestvéreinkkel, és kínáljuk újból és újból a kiengesztelődést.

 Jézus Krisztus a feltámadás logikájával ajándékoz meg bennünket, mely merőben új, mely legyőzi a világ önmagát megsemmisítő, de önmagát megmenteni nem tudó logikáját. A világ – a gonoszlélek- ismeri, miként működik a birtoklás, a hatalom, a harsogás, az erőszak. Ezt hasonló eszközökkel megtörni és legyőzni nem lehet. Ezért lép be világunkba Jézus, az engedelmes fiú Isten szegénységével és nem birtoklással, az ellenségszeretet, a megbocsátás és az önfeláldozás új logikájával. És Isten a maga csöndjében élettel ajándékozza meg a Fiút, és bennünket, fiakat.

 Minden lehetőségünk megvan arra, hogy boldogan, az isteni örök élet reménységében éljünk, a feltámadás tudatával, és hirdessük, hogy Isten Atyánk, aki szeret bennünket, és önmagával ajándékoz meg minket. Már most is, ebben az életben. Mindazokat, akik befogadják Jézus Krisztus feltámadásának a hitét.

 A húsvét ünnepe a döntés pillanata és ünnepe. Ha hittel vallom Jézus krisztus feltámadását, akkor nem élhetek úgy, mint krisztus keresztjének ellensége. Ez a döntés az öröm pillanata is: Az életet választom!

(Udvardy püspökúrtól)

Vissza az újság tetejére

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat

Május első vasárnapja a leggyönyörűbb hónap legszebb napja, az anyaság ünnepe. A nárciszok, a jácintok, az orgonák, a tulipánok, a virágok törékeny szépsége az édesanyákat ünnepli.

 Az óvodások óvatosan, félrehajtott fejjel szíveket vágnak keménypapírból, s ecsetüket piros festékbe mártva, ajándékot festenek. Netán ablak is kerül a karton szívre, mely mögött az ajándék készítő pici fotója rejtőzködik.    (FOTÓ : Édesanya gyermekeivel)

 Az elsősök girbegurba betűkkel róják rajzaikra: Szeretettel Édesanyámnak, vagy Szeretlek Anyukám. Izzadt tenyerükben megmelegszenek a tulipánok szárai, mikor verset mondanak annak, aki világra hozta őket.

 Kislányok és kisfiúk százai mondják a sorokat, éneklik a dalokat. Nem értik még, de érzik mindazt, amit minden megszülető helyett mond el a művészet.

 Május első vasárnapján még a máskor vállát rándító, vitatkozó kamasz is elcsendesül. Ott téblábol a konyhába, hogy jelezze: elmosogatna. Verset nem mond, apja hiába próbálja rávenni, csak pár szót dadog a csokor orgona mellé. Nem, nem tud verset mondani, anyja mosolygós szemébe nézve, mert torkába gombóc gyűlne, a szavai akadoznának, és hiába igyekezne nem pislogni, kigördülne szeméből a könny.

 Anyját köszönti az ifjú, a felnőtt, a középkorú. Boldog, ha testi valóságában ölelheti magához, s ha a mozdulat és a tekintet néma beszédével mondhatja el: de jó, hogy vagy nekem! De jó, hogy létezel!

 S akinek már nincs kit megölelni, az egy sír mellett vagy megsárgult fényképet nézve mond köszönetet az életért s a gyermekkor paradicsomáért. Emlékezik arra, amit megőriznek az érzékek: simogatásra, ölelésre, csókokra, becéző és féltő szavakra, korholásra, tiltásra, megbocsátásra, büszke és szomorú tekintetre, az otthon birodalmára, amelyet az anyák teremtettek meg, s alázatukra, amellyel életüket gyermekeik élete alá rendelik. Emlékezik arra, amit megőriz és megért az értelem az anyák sorsából.

 Nekem nincs egyetlen emlékem sem rólad, édesanyám. Nem idézhetek fel semmit, ami veled kapcsolatos. Pedig úgy szeretnék emlékeket rólad, édesanyám! Szeretném visszavarázsolni az illatodat, a mozdulatot, ahogyan magadhoz öleled apró, törékeny, terád szoruló testemet, s bőröm bőröd bársonyához ér. Szeretném felidézni a tekintetedet, amellyel első lépéseimet nézted, az örömödet, amikor ügyetlen hangjaim közül először vált ki a szó: ma-ma.

 Szeretnék emlékezni az arcodra, anyukám! Vajon milyen színű a szemed? Vajon milyen a hajad érintése? A kezed formája? A termeted? Alt hangon muzsikálnak a mondataid vagy szopránban csengenek?

 Szeretném felidézni az étel ízét, amelyet elém tettél a megterített asztalon. A süteményeid vaníliaillatára vágyom, az otthon illatára, melegére, puha biztonságára.

 Szeretnék emlékezni rá, milyen voltál fiatalon, s tudni milyen lettél megöregedve. Szeretném elmondani: az én szemeimnek te vagy a leggyönyörűbb akkor is, ha megőszültél, ha ráncok szántják arcodat, ha göcsörtös kezed, mint a sokat megélt fáké. Szeretném elmondani: az én szívemnek te vagy a legkedvesebb, akkor is, ha mások egy idős, jelentéktelen öregasszonyt látnak benned. Szeretnék, mint sokan a megszülettek közül,  ott állni a betegágyadnál, édesanyám, s fogni a kezed és némán imádkozni veled, amikor itt hagyod ezt a világot. Átmenteni téged a szeretetemmel a halálon.

 De nem tehetem, édesanyám. Elvetted tőlem, elvetted magadtól mindezt. Mégcsak az arcodat sem láttam, mégcsak az arcomat sem láttad édesanyám. Némán, sikoltva kérdezem hatmillió meg nem született kis társammal együtt: miért?! Miért?!

(Csorba Piroska)

Vissza az újság tetejére

Az édesanyákhoz

Ember, ki járod életgolgotád,
Örökre szeresd az édesanyád!
Ő adott neked földi életet,
Hogy élhess,
Nagyon sokat szenvedett.
Két gyenge karja érted fáradott,
Ne okozz neki soha bánatot.
Óvd minden gondtól
Drága jó szívét,
Kérd Teremtődet, védje életét.

Ha megbántottad, esd bocsánatát,
Ne feledd, ember,
Nincsen több anyád!
Ha fáradt szemed este behunyod,
Első imád csak érte mondhatod.
Anyák, ti drága földi angyalok,
Legyen virágos életutatok!
Ne sújtson rátok a sors vaskeze,
Ezt kéri szívünk hálaéneke.
Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek,
Isten áldása legyen veletek!

(Nedeczky György)

Vissza az újság tetejére

Kereszténység és kapitalizmus

  A világválság idején rossz idők járnak a kapitalizmusra, mint pénzügyi-gazdasági rendszerre, mert a kapitalizmusnak, a tőke uralmának valójában soha sem volt ideológiája, vagy ha igen, az a szabad verseny és piac gazdaság volt, mely a liberális közgazdászok szerint mindig és mindent megold automatikusan. A kapitalizmus évszázadai alatt rossz idők jártak az Egyházra is, mert a pénzalapú társadalmat meglehetősen nehéz volt összeegyeztetni a krisztusi tanítással. Az Isten és a Császár parabolája szerint a keresztényeknek mindenféle társadalmi rendszerben hirdetniük kell az Evangéliumot, engedelmeskedvén a mindenkori állam elöljáróinak, de ugyanakkor megőrizve hitüket és eleget téve keresztény lelkiismeretük követelményeinek. A rabszolgatartó ókort, a feudális középkort, a kapitalista újkort, sőt a kommunista diktatúrát is túlélő Egyház, mint nemzetek feletti erő most először szembesül valódi kihívóval, a globális kapitalizmus rendszerével, mely mintha tényleg az Armageddonra készülne, a végső összecsapásra a Jó és a Rossz között,, az Ítélet előtt. Az ószövetségi Mammon, a bálványimádás az egész földön uralkodó „vallás” lett, egész népek estek és esnek a kamatrabszolgaság áldozatául. Napjainkban éppen a magyar nép siralmas históriája íródik szánalmas politikai tettekkel fűszerezve. A kereszténység „békés egymás mellett élése” a liberális kapitalizmussal és annak szekularizált világával sohasem volt problémáktól mentes: különböző pápai enciklikák sora próbált útmutatást adni olyan társadalmi kérdésekben, melyek különösen a baloldali mozgalmak és az „élesedő osztályharc” idején magát az Egyházat is megosztották, hiszen a kommunisztikus eszmék hirdetői még ma is gyakran hivatkoznak Jézusra, mint az első „kommunistára”, miként a középkori parasztmozgalmak előszeretettel utaltak Ádámra és Évára, amikor még nem is voltak jobbágyok és nemesek.

 A különböző felmérések és híradások azt jelzik, hogy a világméretű válság hatására robbanásszerűen megnőtt a magukat vallásosnak nevezők, illetve a különböző vallásokhoz fordulók száma. Az eddig a Mammonban hívők most az igazságos és könyörületes Istenhez menekülnek vissza, mert a liberális kapitalizmus kegyetlen piaci rendszerében semmiféle megoldást nem látnak, szolidaritásban nem reménykedhetnek. (Egyébként a koldusok is a templomok és nem a bankok előtt kéregetnek.)

 A tőzsdéket, a bankárokat és brókereket közutálat veszi körül, akár az őket kiszolgáló államokat és politikusokat. A közvélemény elsöprő többsége világszerte úgy érzi, a jelenlegi válságnak erkölcsi gyökerei vannak. Akik eddig közömbösek voltak az őket körülvevő világgal szemben, azok most, otthonukat, munkájukat elveszítve vagy veszélyben látva, eladósodva hirtelen rádöbbennek, itt már csak az imádság segíthet. Ez a vallási megújulás nem csak a keresztények esetében tapasztalható, hanem valamennyi világvallás híveinél érzékelhető. A világvallások vezetői egységesen ítélik el a katasztrófához vezető materializmust, ateizmust, relativizmust, a fogyasztói szemléletet és rablókapitalizmust eltűrő, sőt kiszolgáló politikai pártokat, melyek mind a kormányon lévő jobb-, mint pedig a baloldalon a nagytőke kegyeit keresik saját népük ellenében.

 A gondolkodók általában megegyeznek abban, hogy bármilyen hit többet ér a közömbösségnél, az orvosok és pszichológusok pedig tényekkel is alátámasztják, hogy a hívő emberek egészségesebbek, hamarabb gyógyulnak és lelki életük is rendezettebb. A háborúk és természeti katasztrófák után megnő az emberek békevágya, szeretetigénye, szívesebben adakoznak, segítenek másokon. Lehetséges, hogy ez a világválság valóban hozzájárulhat az eddigi, amerikai típusú globalizmus megfékezéséhez és a természetes emberi közösségek (család, nemzet) tekintélyének helyreállításához. Isten nevében.

(Sz.Sz.P.)

Vissza az újság tetejére

A történelem legnagyobb személyisége

Fotó: Kristók János Nem volt hadserege, mégis féltek tőle. Szolgái sem voltak, mégis Úrnak szólították. Egyetemet sem végzett, oly sokan mégis mesternek nevezték. Orvosi végzettséggel sem rendelkezett, még is az orvosok orvosának mondják.

 Nem nyert meg egyetlen háborút sem, mégis meghódította a világot.

 Semmiféle bűncselekményt nem követett el, mégis keresztre feszítették. Meghalt, egy kölcsön adott sírba temették el. Harmad napon feltámadt, és most is köztünk él.

Vissza az újság tetejére

A lelkigyakorlaton hallottam

„Negyven nap a pusztában, a lélek támasza.” Ezt jelenti a nagyböjt, kezdte tanítását templomunkban Kelemen Zoltán, kemencei plébános atya. Tavaszodik már. A természet megújul. Vajon én megújulok-e lélekben e szent negyven nap alatt? Kinyitom-e lelkem ablakát, hogy abban a bűn sötétségét a krisztusi világosság váltsa fel? Vagy inkább leragadok a világi sugallatok mellett? Változáshoz az első lépés az, hogy beismerem bűnös voltomat, s annak megjavítására rendelem alá böjti cselekedeteimet.

 A böjtölés ideje alatt befogadóbbá válik a lélek, felébred a lelkiismeret. Ráébredünk arra, hogy a bűn nem más, mint a lélek betegsége. A bűn hatására mesztelenné válik a lélek. A beteg lélek pedig könnyen támad Isten ellen, szőnyeg alá söpörve minden bűntudatot. A lelki betegség épp úgy gyógyításra vágyik, mint a testi betegség. Van rá gyógymód: a bűntudatra és megbocsátásra épülő szentgyónás. A gyógymód csak akkor fejti ki hatását, ha minden elszenvedett sérelmen túl lépünk. A túllépés módja az irgalmas megbocsátás gyakorlása, melynek a Szentírás szerint nincs határa. Hogy állok én ezzel? Csak szavakat mondok, vagy a szavak lelki tartalommal is bírnak? Nem könnyű a bocsánatkérés. Talán megalázónak is tűnik kimondani: bocsánat. Igen, nem könnyű cselekedet az őszinte bocsánatkérés. Ám csak ezen keresztül gyullad fény lelkeinkben, s válhatunk kiengesztelődött emberré.

 A kiengesztelődött ember mindig Jézus Krisztusból próbál élni az Oltárszentség vétele által. Hiszen tudjuk a szentáldozásban a nagycsütörtöki lakoma ismétlődik meg és az apostolok módjára mi is várt asztalvendégek vagyunk. Vajon mi hányszor megyünk el ilyen vendégségbe? Mennyi alakalommal nem fogadjuk a „krisztusi lakoma” ételét? Pedig nekünk keresztényeknek az Oltáriszentég életadó közeget kell, hogy jelentsen. Ha Hozzá szorosan kötődünk, míg az ördögnek sincs rajtunk hatalma, legyen az akár bankóba, akár politikába öltözködve.

 Arra kell törekednünk, hogy minél többen legyünk „lakomavendégi” állapotba, mert csak általunk válik jobbá morális válságban szenvedő, fogyasztás központú világunk.

 Jézus ma is elénk jön. Egészen az oltárig. Közreműködésünkkel be szeretne lépni életünkbe. Engedjük hát be Őt szíveinkbe, hogy bennünk lakva és közreműködésünkkel fejthesse ki hatását mindennapi életünkben.

(2009. március 30. a krónikás)

Vissza az újság tetejére

Evangélium minden nap

Plébánia Érsekvadkert Fotó: Lukács András Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.” Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik: „Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik.” Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között, olvasható mindez a Szentírásban.

 Tehát nem új keletű dolog a napjainkban is élő feltámadás tagadása, a pénzzel dotált igazság elferdítő törekvés. Csak nyitott szemmel kell nézni napjaink történéseit. Már mindjárt a Jézus feltámadása napján (napjainkban szintén) egyesek kísérletet tesznek arra, hogy megakadályozzák az igazság örömhírének terjedését. Hamis dolgot találnak ki, s a katonák (akkori médiumok) jó pénzért hajlandók belemenni a hazugságba. S miközben ők a hazugság útjára lépnek, a feltámadt Jézus elindul, hogy sorra találkozzon azokkal, akiket szeret, s akikben szeretné erősíteni a hitet egy személyes találkozással.

 Vajon én melyik útra lépek napjainkban? A hazugság útjára, hogy én is hamis tanú legyek, s tagadjam a feltámadást? Vagy olyan útra, amelyen találkozhatok a feltámadt Üdvözítővel, hogy én is a feltámadás hirdetője legyek a morális válságban szenvedő világunkban.

(István atya írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Hangyasorsok

(Elgondolkodtató életképeink)

 Minden reggel vidáman indult munkába a szorgalmas hangya. Nagyon szerette munkáját és itt töltötte a nap legnagyobb részét. A legnehezebb munkát is dudorászva, jókedvvel  végezte el. A generáldiktátor egy kövér csíbor, egyszer észrevette, hogy nincs aki a hangyát ellenőrizze! Ez nem mehet így tovább és szupervizori munkakörbe felvette a sokszemű pókot, hisz a több szem többet lát. A pók egységes munkaidőt vezetett be, melyről néhány tanulmányt is készített. Segédet is vettek fel mellé, aki bonyolította a telefonokat és archívumot készített

 A hangya továbbra is vidáman, dudorászva dolgozott, hisz nagyon szerette a munkáját. A generáldiktátor viszont a pók és segédjének tevékenységével volt nagyon elégedett. Meg is kérte őket, ábrázolják grafikusan is feltárt adataikat, analizálva a számokat jövőképet is vessenek papírra. Ám ehhez a munkához már a légyre is szükség volt, mint a pók főmunkatársára, aki azonnal drága laptopot is kapott, hogy még színesebb statisztika készülhessen.

 A szorgalmas hangya már csendesebben dolgozott, s hamarosan reklamált is főnökeinél a munka helyébe lépő túl sok adminisztrációs  tevékenység végett. Ő inkább a régi szeretett munkáját szeretné folytatni szem előtt tartva minden hatékonysági törekvést.

 Döntött is a generáldiktátor. Titkárnőt vett fel oda, ahol a hangya dolgozik. Ezt a posztot a szöcske nyerte meg. Vettek is számára egy nagyon kényelmes bőrfotelt, hisz a jó munkavégzés feltétele a még jobb munkakörülmény. Természetesen újabb laptop Internet és intranet hozzáféréssel és a szolgálati kocsi is dukál e feladathoz. Gyakornokként a béka is itt kapott beosztást.

 A hangya már egyáltalán nem dúdolt semmit és egyre idegesebben figyelte a fejleményeket! Észrevette, hogy a bagoly irányításával szakértői bizottság alakult a generáldiktátor jóvoltából. A specialisták magas díjazás ellenében hónapokon át elemezték a cég tevékenységét, keresve annak gyenge pontjait.

 Közben a generáldiktátor észrevette, hogy a csoport, ahol a hangya is dolgozik, már nem hozza azt a nyereséget, mint régebben. Szólt is a bagolynak, hogy elemezze ki a problémákat. A bagoly három „kemény” hónapig tevékenykedett, majd jelentésében leírta, hogy túl sok a személyzet. A hatékonyabb munkához leépítésre van szükség.

 A generáldiktátor meg is fogadta a tanácsadó testület iránymutatását. Megkezdte a cége karcsúsítását azzal, hogy elküldte a HANGYÁT.

 Ennyi a rövid mese. Mintha ma velünk történne meg mindez ott, ahol éppen hosszú ideje vidáman végeztük dolgunkat. Üzenjük hát meg a csíbornak és csapatának, hogy ez a hangyairtás egy pont után már őket is elsodorja kényelmes, „pomádékirályi” környezetükből úgy, hogy bőrükön érzik meg a hangyasorsunkat.

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet.
Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amellyel megkönnyebbíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem.
Nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.

(William Penn)

Vissza az újság tetejére

Hogyan tovább

 Nemcsak a részvények árai esnek, meg az árfolyamok, hanem mintha a világ nagyhangú elöljárói is elcsendesedtek volna. A politikusok elbizonytalanodtak, a bankárok sokkal visszafogottabban nyilatkoznak. Talán ez nem is volna baj, az a szomorú, hogy az emberiség nagy tömege, a holnaptól, már nem a jót, nem a szép álmainak beteljesedését várják, hanem reményvesztetten félnek az eljövendőtől, mely nagyon sokak szerint csak munkanélküliséget, háborút, összeomlást, anarchiát, pusztulást fog hozni.

 Félünk, mert szinte kitapintható, ahogy napról napra párolog, vékonyodik el az embertársainkban, a közintézményeinkben vetett bizalmunk, hitünk. Elillan az összetartozás kellemes érzése, az, hogy együtt jobb, könnyebb, szebb ez a világ. Elmagányosodunk, bezárkózunk, félünk egymástól és sok mindenben megtorpanunk.

 Igen biztos, hogy a világunk GDP-ben mért rohanása megtorpant. Talán ismerős a kis nyuszi és a teknős párbeszéde? Ha nem, akkor most röviden megírom.

 A nyuszi szalad, a teknőc ballag utána. A nyuszi nyüstöli a teknőcöt, hogy szedje már a lábát, de a cammogó teknőc egyre csak azt hajtogatja: te nyuszi, milyen jó, hogy ilyen lassan haladunk! De miért lenne jó – kérdi sokadik teknős felvetésre a nyuszi – hogy lassan megyünk. Mert nem jó felé megyünk, jön a teknős csendes válasza.

 Most megtorpant a világunk, de nem is baj, mert talán mi sem jó irányba mentünk az utóbbi időben. Nem hiszem, hogy nekünk még több autóra, csillogó- villogó ruhára, lim lomra és elektromos kütyüre lenne szükségünk. Jó lenne most egy csendes, visszafogott séta. Úgy gondolom, mindannyian arra vágyunk, amit a betlehemi barlang jelképez, arra amit a Mária karjaiban simuló kisgyermek mosolya jelent. Biztonságra, szeretetre, egymást átkaroló jóságra van szükségünk! Mária figyelő, egy életre kimondott alázatos igenjére, Szent József megbízható férfiúi hűségére támaszkodhatunk bizalommal. Nekünk ma a család melegére, megértésre, elfogadásra, a ránk ragyogó tekintettel felnéző kisdedekre van szükségünk, hisz csak az örömteli családi életnek van világot megújítani tudó ereje. Hiszem, hogy mindaz, mi igazán értékes az életünkben, mi az ami az embert emberré teszi, azt nem tudja elvenni tőlünk a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás, amely országainkat érinti. Családod, barátaid iránti őszinte szeretetedet, azt, hogy gyermekeiddel vidáman elmenjél kirándulni, vagy egy zimankós este leüljél sakkozni, kártyázni, azt nem tudja elvenni tőled senki. Azt, hogy barátaiddal  egy jó sörre egymást ugratva leülj, gondolom megteheted, még ha nem is dübörög a gazdaság.

 Visszafogott e területen azért vagyok, mert a szabad akaratú ember, félelmében, a pánik hangulatában nem biztos, hogy ezt a csendes, visszafogott, természethez és családjához visszavezető utat fogja választani. A harmincas évek elején kipattanó gazdasági világválságra sem ezt a választ adták a népek vezetői. A hatalomért, annak megtartásáért óriási kölcsönöket vettek fel, újból felpörgették a termelést, a fogyasztást, a hatalmas fegyvergyárak beindulásával pedig a II. világháború felé sodródtunk. Az anyagiak szorongatásából hihetetlen gyorsan kinőttek a mindent elsodró, kegyetlen jobb és baloldali diktatúrák.

 Nem jó felé mentünk, a termelés, a fogyasztás mókuskereke már nagyon gyorsan pergett. Hiába volt minden szerződés a fenntartható világról, mi egyetlen gyárat se, sőt egyetlen villanykörtét sem kapcsoltunk volna ki, ha lenne vevő az előállított termékekre.

 Megtorpantunk, hogyan tovább? Alázatos imádkozó lélekkel kérem az Urat, hogy a názáreti csendes élet mellett tudjunk dönteni a húsvét távlatában. Krisztus mutatja nekünk a kétezer éves utat, a golgotán is átvezető szeretet útját. Képesek vagyunk-e a mindannyiunkat boldoggá tevő szeretet mellett dönteni, vagy való világunk újból a gonosz lélek játékszere lesz? Van megoldás, kiút, és lelkünk mélyén őrizzük, látjuk is ezt az utat. Merjünk külön külön is, de közösségben is a jó szándék által vezetett őszinte szeretet útja mellett dönteni, nem feledve azt, hogy bármi is történik körülöttünk, az nem jogosít fel bennünket arra, hogy letérjünk erről az útról, melyen kívül minden más csak pusztulás és szakadék.

(Csaba testvértól)

Vissza az újság tetejére

Ébresztő

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi.
De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.
Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.”

(Gróf Széchenyi István)

Vissza az újság tetejére

Harmadnapon

És felzúgnak a hamuszín egek,
Hajnal felé a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
És megszűnhetett dobogni szíve
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
(Pilinszky János)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.május 18.hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Milyen egy cserkész?

Manapság sokan mondogatják:

"ezek a mai fiatalok! Mit nekik tanulás, mit nekik tisztesség, kiveszett a becsület; gyenge, alamuszi figurák, hova jut így a világ!

Csak a televízió, a számítógép, a videó, a diszkó, cigaretta és kábítószer! Bezzeg a mi időnkben..."

Azt kell mondjam, ezeknek a sápítozóknak igazuk van -de még sincs teljesen igazuk. Szétnézek magam körül, és mit látok:

sápadt, nyápic alakok lődörögnek mindenfelé, akik unják a sulit és a tanárokat, de nem sok elképzelésük van, hogy mit is kéne csinálni. Jobb híján moziznak, bámulják a tévét és gyötrik a számítógépeket; vagy éppen lógnak a haverokkal és bulizgatnak; vagy ki sem bújnak anyuci szoknyája mögül, vagy éppen őrületesen belevetik magukat a tanulásba és ki sem látszanak a könyvek közül.

De nézd csak! Itt-ott feltűnik néhány valamirevaló fickó, akinek van elképzelése arról, hogyan töltse el leghasznosabban az idejét.

Ez a néhány gyerek sportol, hobbikat talál magának, esetleg szakkörbe jár, vagy sokat segít otthon a családjának. Aztán vannak egy páran, akik rájönnek, hogy mindezt egyetlen helyen is meg lehet valósítani: a cserkészetben.

Ezért nincs igazuk a sápítozóknak. A cserkészek olyan "mai fiatalok", akik igenis többek és jobbak akarnak lenni az átlagnál.

A cserkészet egy olyan nagyszerű mozgalom, ahol minden olyan gyerek megtalálhatja a számítását, akiben van némi elszántság.

Általános iskolás gyerekek, középiskolás fiatalok mozgalma ez, mégpedig a legrégibb és legnagyobb ilyen mozgalom a világon.

Benne van minden, amit csak el tudsz képzelni: természetjárás és táborozás, színjátszás és éneklés, sport és játék, országjárás és külföldi utak, szolgálat és a másokon való segítés. Képzett és tapasztalt fiatalok -és néhány felnőtt -irányítja a cserkészek életét, akik jól tudják: az iskolapad és a tévé képernyője mellett mi mindenre vágynak még a gyerekek. A cserkész igazi hazája a természet. Itt a hátadra veheted a kommandósok, hegymászók, felfedezők felszerelését, és módszeresen megtanulhatod, hogy milyen is az igazi természetjárás. Kint az erdőben és a hegyek között ezerféle kaland vár Rád: nyomot követhetsz,jeladást gyakorolhatsz, sátrat verhetsz, és kunyhót építhetsz, tüzet rakhatsz és megfőzheted a kajádat. Gondold csak el: körülötted az erdő, fölötted a csillagos ég, hátadat melegíti a tábortűz parazsa, a sátrak árnyéka kirajzolódik a holdfényes tisztáson, miközben éjjeli őrséget adsz, hogy társaid álma zavartalan legyen a ponyvák alatt... Ez az, haver, ez kell nekünk! A természetjárás és a táborozás olyan bajtársi közösséget farag a nyápic bandából, hogy öröm nézni. A válladat húzza a hátizsák, fárad a láb és izzadtság csípi a szemedet, de feléd nyúl egy segítő kéz és felhúz a hegytetőre. Aztán énekszóval, dalolva mentek tovább... A cserkészetben megismerheted a fákat, füveket, a mező virágait és az állatokat. A többiek a suliban csak a biológiai albumbál ismerik a bükkfát, a tölgyet -de te tudod, hogy melyiknek a lángja ad jó parazsat és hogy milyen közelről egy vaddisznó-dagonya. Rájössz, hogy a gyárkémények füstje fölött csillagos az ég; hogy a színes magazinok és a villódzó képernyő mögött, messze fenn az égen az alkony felhői ragyognak.

A cserkész szereti a hazáját. "Haha" -mondhatnád -"jó duma, hát persze, hogy mindenki szereti a hazáját, ettől még nem kell hasra esni!' De a felszín alatt minden gyerekben ott bujkál' a kérdés: vajon miért pont ott élek, ahol élek? A világ azért van, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát, mi éppen a Kárpát-medencében vagyunk otthon. A cserkészetben lehetőséged nyílik, hogy alaposabban megismerd lakóhelyedet, a környéket, végső soron az egész országot. Rengeteg élményt nyújt az országjárás, a népdaléneklés, a hegyek, vizek, városok bebarangolása és felfedezése. Aztán ott van a testi-lelki egészség:

"Egészséges életmód..." -manapság a csapból is ez folyik. A cserkész azonban ezt komolyan is gondolja. Rendszeres testmozgás, sport, ügyességi versenyek és sok-sok játék! Gyorsabban futsz, nagyobbat ugrasz, és messzebbre dobsz. A cserkészetben tanultakat még a suliban, a tornaórán is tudod hasznosítani.

Hasonlóképpen leszel a lelki egészséggel is: a cserkészek kiegyensúlyozott, vidám fickók akik, amikor kell, a kellő pillanatban nemet tudnak mondani. Ugye érted, mire gondolok?

A végére hagytam, bár talán a legfontosabb: a cserkész olyan gyerek, aki hisz Istenben és bízik önmagában. Jobb, ha idejekorán kősziklára építed az életedet. A sok hebehurgya csak sodródik az árral, egyik nap ezt mondja, másik nap azt; amit tegnap még megvetett, azt ma helyesli. A cserkész valamirevaló ember akar lenni, ezért az őszinteség és a becsület fontos neki. És ehhez van egy jó iránytűje: a vallásos hit. A nagy nemzetközi táborokban tíz-tizenkét féle különböző vaIlás fiataljai együtt cserkészkednek -a legnagyobb egyetértésben. Hogy lehet ez? Úgy, hogy a cserkész ragaszkodik a maga hitéhez, de mindig barátságos a más vaIlás képviselőivel is.

A Külföldi Magyar Cserkésszövetség honlapjáról

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Fotó: Záhorszki család-         Nemzetközi focibajnokságot (már hagyomány) szerveznek fiataljaink Balassagyarmat sportlétesítményeiben. Külföldi vendégekkel a meccsek helyszínén és az eredei házban találkozhatunk. Rendezői segítséget, anyagi támogatást jelezni lehet Beke Krisztiánnál és Szabó Gellértnél. A rendezvény időpontja: 2009. május 9.

-         Rózsafűzér zarándoklat Budapest körül május 16-i programra hívnak és várnak minden érdeklődőt a szervezők

-         Május 27-junius 1 között képviseljük közösségünket a csíksomlyói búcsún. Részletekről vasárnaponként tájékozódhatunk a benti házi megbeszélések időpontjában.

-         Már jó előre jelezzük, hogy június 6-án az erdei háznál kerül megrendezésre a már hagyományos körzeti családi nap. Vendégeink lesznek Székely János püspökatya és Sillye Jenőék. A hely nagy. Sokan elférnek ott. Ezért mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Plébánia Érsekvadkert Fotó: Lukács András  A plébánia tető felújítása a tervek szerint Márc. 25-re elkészült, és a műszaki átadás megtörtént.
A munka megkezdésére az egyházközségnek erre a célra 11. millió forintja volt.
A K. Hívek az építkezés idején 3.123.800 Ft-ot adtak adományként
az Önkormányzat 1.000.000 Ft.
az AGROMÉRA ZRT 500.000 Ft-ot.
Ezekből tudtuk fedezni a tetőszerkezet nagy részének cseréjét, és a héjazat cserép fedését.
Az eddigi munkálatok 15.820.000 Ft-ba kerültek.

- Isten áldja meg mindazokat, akik Plébániánk épületének megszépítéséhez hozzájárultak. – Köszönet a kivitelező ZsigaÁcs kft-nek minden itt dolgozónak lelkiismeretes szép munkájáért. – A homlokzat és a vízelevezetés tervezése a Műemlékkel egyetértésben folyamatban van. Reméljük, ezen a téren is tenni tudunk a község egyik legszebb épületének megőrzése, megszépítése érdekében. Mindez a K. Hívek nagylelkűségén, és anyagi lehetőségein múlik.

Hirdetéseink:

1./ Április 26-án a fél 10-es szentmise a Lourdes-i barlangnál a BÚZASZENTELÉSSEL, a jó termésért való könyörgéssel kezdődik. 

2./ Május 1-től a szerda kivételével mindennap este 7 –kor lesz a szentmise, utána Májusi ájtatosság A BARLANGNÁL. – Szerdán a szentmise reggel, a májusi ájtatosság este 7-kor a Kálváriánál.

3./  Májusban az elsőpéntekes betegeket 1 héttel később keressük fel az ünnep miatt.

4./ Május 17-én lesz a fél 10-es szentmisén az elsőáldozás. Előtte szombaton du. 4 órától lesz gyóntatás nekik, szüleiknek, hozzátartozóknak.

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi könyv kapható!

Keresztelt(ek):

-

Házasságot kötöttek:  
Molnár Balázs – Fábián Ágnes (Ápr. 25)

Halottaink:

18. Híves Jánosné, Pálinkás Erzsébet  (1929)
19. Záhorszki Ignácné, Kosztrihán Ilona (1927)
20. Péter István (1947)
21. Búzás István (1933)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. péntek        - Paulicsek János, szülei és nagyszülők

2. szombat     - Nagy János, felesége Laczó Emerencia, fiuk Dr. Borsa Mihály, szülők, nagyszülők

                        - Vitéz István, felesége Erdős Mária, szülők, és nagyszülők, Fábián János, felesége Boda Margit és Nagy Ignác

                        - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet és szüleik

3. vasárnap    - Kristók József, neje Varga Piroska, Pinke Kálmán, neje Szabóki Rozália, szülők és testvérek

                        - Záhorszki Jánosné, szül. Kovács Borbála, szüleik és gyermekeik, Záhorszki András, felesége, gyermekei

                        - Keresztes József édesapja, Molnár Balázs, felesége és a család elhunyt tagjai

4. hétfő           - Meghalt édesanyáért és élő családtagjaiért

5. kedd           -

6. szerda        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjai

7. csütörtök    - Vitéz Sándor, szülei, testvére és nagyszülők

8. péntek        - Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottaiért

9. szombat     - Szabó János, felesége Boda Ilona, és elhunyt családtagok

                        - Vitéz János, Vitéz, Kopisz és Csillag család halottaiért

                        - Erdős Ferenc, felesége Pálinkás Margit és a családok halottaiért

10. vasárnap  - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik és Németh és Varga családért

                        - Konopás István és a család elhunyt tagjaiért

                        - Babik László, szülei, élő és elhunyt családtagok

11. hétfő         -

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök  - Paczolai István és hozzátartozók

15. péntek      -

16. szombat   - Boda, Gréczi, Kovács és Csabák család halottaiért

                        - Kovács Ferenc, szülei, bátyja: János, Tóth József és hozzátartozók

17. vasárnap  - Vitéz Ferenc, szülők, nagyszülők, dr. Borsa Mihály, Nagy János és 2 felesége, élő családtagok

                        - Zsiga és Szabó család élő és elhunyt tagjai

18. hétfő         -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök  -

22. péntek      - Szabó Ignác

23. szombat   - Valkó Vince, felesége Halaj Erzsébet, szüleik, hozzátartozók, unokájuk János

                        - Molnár Sándor, szülei, sógora, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk Ignác, szüleik, vejük, Szabó József

24. vasárnap  - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, szüleik és Záhorszki Jánosné

                        - Szabó Ferenc, felesége Czinege Piroska 1. évforduló, szülők és 2 vejük

                        - Kristók János, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, gyermekeik és unokavejük

25. hétfő         - Jakubecz János 1. évforduló, szülei, testvérei és a Zöllei család elhunyt tagjaiért

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök  -

39. péntek      -

30. szombat   - Hálából 25. házassági évforduló

                        - Deszpót Mihály 2. évforduló és élő családtagokért

                        - Szabóné Erdős Ilona, szülők és nagyszülők

31- vasárnap - Vitéz Ferenc, dr. Borsa Mihály, a család élő és elhunyt tagjaiért 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre