Vadkerti harangok
2009. Március


Hozsanna Dávid fiának
Szentmiseszándékok
Valódi testvériség
Nagycsütörtökön
Lelkigyakorlat az erdőben
Ünneprontás
Fehérvasárnap, fekete lélek
Ellesett gondolatok
Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok
Evangélium minden nap
A szív hangjai
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Hozsanna Dávid fiának!

(Gondolatok Húsvét közelében)

 Virágvasárnap ünnepi Evangéliuma Jézus jeruzsálemi bevonulását beszéli el, amely szenvedéstörténetének, de szenvedésen át megdicsőülésének is nyitánya. Jeruzsálem tehát Lukács evangéliumában egyszerre Jézus halálának, feltámadásának, mennybemenetelének és a Szentlélek eljövetelének helye. Jézus tehát ezekben a pillanatokban küldetésének céljához érkezett. A bevonulás körülményeiben az Ószövetség messiási jövendölései teljesednek be, melyeket Jézus is ismer, s mindent ezek szerint is tesz. Jézus nem kiszolgáltatottja, hanem ura az eseményeknek. Ezzel bizonyítja, hogy a szenvedés Isten terve volt, melyet ismer és önként elfogad.

 A szenvedés húsvétjára Jeruzsálembe zarándokló Jézus a Szent Városhoz érkezett: „Amikor Betfage és Betánia közelében ahhoz a helyhez ért, amelyet az Olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással  > Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki megkérdezi tőletek. Miért oldjátok el? Így feleljetek: Szüksége van rá az Úrnak.< A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy mondta nekik.

 A tanítványok utasítása szerint jártak el, elhozták a szamárcsikót, ráterítették ruhájukat és felültették rá Jézust. Az Olajfák hegyének lejtőjéhez érvén, Jézus tanítványainak serege ruháit az útra terítve előtte, örömében áldani kezdte az Istent. Istent dicsőítő énekük Messiás királyként köszönti Jézust: „Áldott az Úr nevében érkező király! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” A jelenet már önmagában  királyi bevonulásra emlékeztet. Két küldött vezeti a királyt hordozó állatot, a ruhák földre terítése is a király fogadtatása. De ami itt történik, sokkal több ennél, mert most a Messiás király jelenik meg. A szamárháton való bevonulás Zakariás jövendölésére utal, anélkül, hogy Lukács idézné a prófétát, mely Máténál így olvasható: „Ujjongj, Sion  leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod. Igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamár csikaján.” Jézus ismeri a jövendölést és tudatosan törekszik beteljesítésére. Ezzel akarja jelezni messiási küldetésének természetét. Ő nem a néptömegek által várt harcias Messiás király, aki hatalommal és dicsőséggel alapozza meg országát a földön, ő a béke Messiása. Küldetését az Úr szenvedő Szolgájáról szóló jövendölés szerint teljesíti: „Nem vitatkozik, nem kiabál, szavát sem hallják a tereken”. Ennek a csendes szolgálatnak az egyszerű emberek teherhordó állatán bevonuló Jézus, szemben a lovasok katonai diadalmenetével.

 Jézus bevonulása kinyilatkoztató esemény. Benne Jézus sorsa az Ószövetség fényében nyer értelmezést. Ő a megjövendölt szabadító Messiás király, aki alázatosan szamárháton érkezik. Ünnepélyes fogadtatása azonban egyúttal már a húsvét hajnalának dicsőségét jelzi. A szenvedés kezdete magában hordozza a dicsőséges beteljesedést. Ezekkel a gondolatokkal kíván kegyelmekben gazdag Húsvétot minden olvasójának a Vadkert Harangok szerkesztősége.

(rh alapján)

Vissza az újság tetejére

Valódi testvériség

 Sokakat magával ragadott már a „szabadság, egyenlőség, testvériség” nagyszerű eszméje, de a szavakon túl tettekre – úgy gondolom – inkább a jelszó első két tagja sarkallta a nemzedékeket. Megvallom, még soha nem hallottam, hogy valaki a testvériség érvényesítése érdekében az utcára vonult volna. Egyenlő jogokért, a szabadságért igen, de a testvériségért…

Pedig 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálem utcáin ezt tette Jézus, a világ Üdvözítője.

 Miközben nap - nap után keressük a választ szívünkből felszakadó tehetetlen kérdésre: honnan a világban az a rengeteg tragédia, bűn és halál? Jézus némán vállára veszi a keresztet, és tántorogva megindul a Golgota felé. Ö sem ad választ a világban jelenlévő gonoszságra, de ártatlanul, velünk együtt végigjárja az emberi szenvedés és nyomor végső útját. Ez az igazi testvériség!

 Jézus drámájában mindaz benne van, amit a hétköznapi híradások valamennyiünk számára tartogatnak: Júdás pénzért elárulja a legjobb barátját, Péter háromszor tagadja meg őt, vallási és közéleti vezetők hatalmukhoz ragaszkodva vak gyűlölettel, igazságtalanul és jogtalanul félreállítják, a nép, az istenadta nép, amely nemrég még rajongott érte, most a halálát akarja, hóhérai kéjes örömmel kínozzák és akadnak olyanok is, akik a kereszten is gúnyolják.

 Az ártatlanok pokoljárása ma is folytatódik, mérföldkövei sem sokat változtak. Ne gondoljunk feltétlenül a háborúk és a terrorizmus áldozataira. Elegendő szétnéznünk a közvetlen környezetünkben, vagy önmagunkba tekintenünk, hogy lássuk, Jézus a mi keresztutunkkal azonosult. Felbomlott családok, tönkre ment kapcsolatok, ártatlanul szenvedő gyermekek élő tanúi az elárult szeretetnek. Kioltott magzati életek, gyorsan az elfekvőbe vitt idős, beteg hozzátartozók tanúskodnak arról, hogy a pénz, a karrier milyen gyorsan képes elfeledtetni az élet és az emberi kapcsolatok értékét. Milyen könnyen hivatkozunk a gazdasági kényszerre, hogy megokoljuk a munkanélküliek, a hajléktalanok egyre növekvő számát.

 Valljuk meg, az irigység, az önzés, a csalás, a legkisebb árulások, hazugságok sötét erőivel sokszor mi magunk is együttműködünk.

 Jézus azonban nem azért vállalta magára a szenvedés útját és a halált, hogy bűnös tehetetlenségünkre rádöbbentsen, hanem azért, hogy annak csapdájából kiszabadítson.

 A virágvasárnap kezdődő út nem ért véget a nagypéntekkel, mint ahogyan személyes életutunk vagy az emberiség történelme sem a bűn és a halál szakadékába torkollik. Ellenkezőleg, a fájó kilátástalanság sötét börtönének falán fény árad mindnyájunk életébe, belép egy valódi Testvér, kézen fog, és az életre vezet. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk egy életet igenlő Húsvétot minden olvasónknak!

(Papp T nyomán)

Vissza az újság tetejére

Nagycsütörtökön

A szél suhogva borzong
Az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
Tömött sorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
Véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat.
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
A sötét lombokon.
Júdás után, által az erdőn
Sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égig nyúló kemény kereszten
Holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

(Dsida Jenő)

Vissza az újság tetejére

Lelkigyakorlat az erdőben

(Híradás a távollévőknek)

 Haszontalan szolga sem vagyok, mert megannyi jót megtenni elmulasztottam, kezdte meg nagyböjtre előkészítő mondanivalóját Borsos József pálos szerzetes testvér a Kolping Északi körzeti Lelkigyakorlatán, a cserháti erdők egy tisztásán álló házban. A folytatás sem volt egyszerűbb. Mit számítanak a különböző címek és rangok? Legyenek azok akár egyháziak, akár államilag elismertek. Ezek mind időfüggő címek. Egy erősebb szellő is lesöpri azokat a történelem színpadáról.  Egy cím számít csak az életünkben. Időt álló cím. Isten gyermekei vagyunk még akkor is, ha szőnyeg alá söpörjük gondolatát. Istengyermeki voltunk nem médiafüggő. Nem befolyásolja az, hogyan ítéli meg azt korunk, és hogyan vélekedtek arról a letűnt korszakok. Atyának szólíthatjuk Őt. Az Atya pedig szereti gyermekeit. Ezért nyugodtan letehetjük vétkeinket a lába elé. Nem fog elítélni, inkább felemel. Igaz ez a felemelés sokszor számításainkhoz képest kitérőket tartalmaz. Ekkor sem szabad feladnunk, mert a legszörnyűbb önvád az lesz a pokolban, hogy szólt a harang, de nem indultam a hangjára, elhangzott a figyelmezetés a pap és felebarátaim szájából, de nem hallottam meg, hisz a világ zaja szinpatikusabb volt számomra. Tudok- e figyelni egy belső hangra? Akarok-e változni általuk?

 A lelkigyakorlat olyan, mint a bibliában szereplő idős asszony garas keresése. A lakás minden zugát átpakolja, szinte kitakarít, hogy megtalálja az elgurult krajcárt. A lelkigyakorlat számunkra is egy nagytakarításnak, lelki nagytakarításnak kell lennie a Sátán által megszállt világunkban.

 A változáshoz lélekben kell ujjá születnünk, mert minden világi véges, ám az Isten végtelen és végtelenül szeret bennünket. Ezért úgy kell felhasználnunk a világ javait, hogy általa a szeretet növekedjék bennünk. Próbáljunk Jézus szemével látni, mert az a látásmód az irgalmas szeretet letéteménye. Azért úgy kell imádkoznunk, hogy az ne szövegmondás legyen. Imáinkban helyet kapjon az Isten szava is. Hallóvá kell válnunk, hogy észre vegyük Őt. Csak is akkor mondhatjuk ki azt, szólj hozzám Uram, hallja a te szolgád. Ekkor válik imánk az Isten jelenlétének megéléséhez. Természetesen tisztába kell lenni azzal, hogy esendők vagyunk. Tudjuk azt, hogy Jézus nem elítélni jött közénk, hanem felemelni. Erre adta számunkra a szentgyónás szentségét.

  Természetesen nem könnyű a jézusi út. A keresztút sohasem volt könnyű. Legyen az személyre szabott, vagy közösségi. Minden szenvedés könnyeket csal a szemekbe. Ám a könny egy prizma, mely a szivárvány színeire bonja a nap fehér sugarait. Isten szól hozzánk általuk. S ha Isten szól hozzánk, az csak jó lehet. Be kell látnunk, hogy minden szenvedésnek van jó oldala is. Ehhez kell bátran Istenre hagyatkozni, hogy komolyan mondhassuk ki a sokszor elimádkozott sorokat. „Legyen meg a Te akaratod”. E mondat megélt kimondása hozza meg a válságból (értékválságból) kivezető utat. Ehhez kell a halló és érző szív. Soha sem a földi javak kérésére kell összpontosítanunk, hisz az megkaptuk azzal s bibliai üzenettel, hogy hajtsátok uralmatok alá a Földet. Anyagi javak helyett a szív hallását kell kérnünk, hogy meghalljuk az isteni szót. Ha meghallom azt, belátom hibáimat és az édenkerti Éva módjára nem hárítom másra, ami oly gyakran előfordul a minden napok során. Hisz bevett gyakorlat az, hogy mindig más okozza a hibát. Én hibátlan vagyok.

 Az Úr ma is szól hozzánk. Lehet, hogy gyermekeken keresztül, beteg vagy egészséges ismerős és ismeretlen közreműködésével. Fel tudom-e fogni, készségem van- e a felfogott szó tovább adására. Tudok-e én szólni az Istenhez. Ő mindig meghallgat minket. Legfeljebb nem a mi észjárásunk szerint érkezik a válasz. Isten mindig az öröklétben, nem pedig a percemberi voltban gondolkodik.

 Földi életünk számtalan krízist is produkál. Ekkor kell még többet és mélyebben imádkozni azért, hogy ne engedje meg az Úr, hogy gyengék legyünk a kísértések támadásakor. Az egyházunk sorsa is hasonló. Az sem mentes a támadásoktól. Az egyház életében is bekövetkezik a nagypéntek. A szabadkőművesség halotti tort ül. (Már készülnek rá teljes gőzzel). Azt hiszik győztek. Ám csalódni fognak, mert a nagypénteket Húsvét követte, és követni fogja még világ a világ. Jézusunk feltámadását az erőfeszítéseik ellenére sem tudták eltitkolni. Az esemény szőnyeg alá söprési folyamata ma is tart. Az ördög mindig ott nyüzsög, ahol szeretetet észlel. Ahol már az ördögi önmegvalósítást átvették az emberek, ott a Sátán már hátra dőlve pihen. Tevékenységét a pillanatnyi jólétet követő földi élet és az azt követő örök éket elvesztése követi az édesnek tűnő kísértések által.

 Hogy ez nálunk ne így legyen, szolgáljon tanulságul az alábbi tanmese. A kincstárnok megkérdi a királyt, hogyan lehet legyőzni a legnagyobb kísértéseket. A királyunk bölcs volt. Pohárnokával behozatott egy kelyhet és egy korsó olajat, két hóhér kíséretében.  A kelyhet csordulásig töltve olajjal és kincstárnoka kezébe adta. Kedves Barátom!  Fogd ezt a teli kelyhet. Vidd le a piactérig és hozd vissza úgy, hogy abból egy csöpp sem hiányzik. A két hóhér is elkísér utadon. Ők azt a megbízatást kapták, hogy az első olaj csepp földet érésekor fejedet vegyék.

 Tisztelettudó ember volt a kincstárnok. Kezébe vette a kelyhet és elindul korlátokon virágokkal díszített lépcsőkön a palota kijárta felé. Minden idegszálával a kehely tartalmára koncentrált. A város utcán haladva csodálkozó és gúnyolódó emberekkel találkozott. Az ablakokból integetők sokasága mellett tért vissza ma palotába úgy, hogy a kehely tartalma hiánytalan maradt. A király már várta őt. Az előtte álló asztalra helyezte a város át vitt és teli maradt kelyhet, és azt mondta: Fölséges Királyom! Íme teljesítettem küldetésem. A király sem maradt szótlan. Alábbi kérdéseket tette alattvalójának.  Milyen virágokkal volt díszítve a korlát? Mit szóltak az emberek?  Gúnyolódtak veled? Talán meg is dicsértek? Netán integettek is az ablakokból? Nem tudom Uram, Királyom. Én nem láttam és nem hallottam semmit, mert csak az olajra figyeltem, hisz az a földi életem folytatását jelentette.

 A szolga mit megtett a földi létért. Mi mit teszünk érte? Vagy csak ezért teszünk, és nem számít az ennél fontosabb élet, az örökélet? Tudjuk-e mentesíteni magunkat a világ zajától a kincstárnok példája alapján?  Mennyire fontos nekem az örök élet?  Mert mi is úton vagyunk. Nekünk is bekiabálnak. Mégsem téveszthetjük szem elől azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, még akkor sem, ha vajúdó világunk mást sugall.

Évad, 2009. 03. 01. emjé

Utóirat: A rendező érsekvadkerti közösség nevében köszönjük a csepeli, dányi, istenhegyi romhányi kolpingosoknak és a vadkerti Kalász csoportnak, hogy vették a fáradságot és kiszakadva a mindennapok mókuskerekéből helyi képviselőként a jelenlétükkel tanúskodtak az élő egyház mellett. Bízom benne, hogy a 2010 nagyböjtjének első hétvégéjén az itt fel nem sorolt körzeti kolping családok is eleget tesznek a most leírt MEGHÍVÁSNAK. A közösség ereje az együtt létekből táplálkozik. A közösségben lét fel ér az Ördög orra alá tört borssal. Törjünk hát minél több helyen és több borsot a Sátán orra alá, mert csak így haladhatunk egy új és jobb világ felé

Vissza az újság tetejére

Ünneprontás

 A legnagyobb keresztény ünnep, a Húsvét idején a jámbor keresztény úgy gondolná, legalább ilyenkor békén hagyják, és nem rontják el örömét, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt. Aztán érkeznek a hírek, hogy valósággal végigrabolták a templomokat, nemcsak kegytárgyakat, szobrokat, képeket loptak el, nemcsak felborogatták a padokat, székeket, hanem még a harangot is elvitték. Mivel itt a vandalizmus és a „MEGÉLHETÉSI BŰNÖZÉS”  egy többségi vallást érint, a bűntettek nem kapnak nemzetközi visszhangot, a megbotránkozás, a felháborodás helyi jellegű. A templom kapujára szegezett fordított kereszt is csak amolyan rossz tréfának minősül.

 Aztán az ember olvasgatja a különböző lapok húsvéti számait, kulumnás cikkekben elmélkednek arról, milyen szégyenletes módon összefonódott az Egyház a Kádár- korral, utána pedig a jobboldallal, mennyire haszonleső az egész klérus, ahelyett, hogy követné a krisztusi példát. Majd este a tévécsatornák közt válogatva meglepően sok műsor foglalkozik az ünnep kapcsán azzal, hogy valójában és persze tudományosan miként magyarázható Jézus kereszthalála és feltámadása, milyen gyógynövényekkel kábították el a Megváltót, és mi okozta az apostolok csoportos hallucinációját. Aztán nézhetünk filmet Júdásról vagy Barabásról, esetleg megtekinthetünk egy filmet Jézus életéről, amelyet valamely Amerikából indult szekta készített, másnap pedig tucatnyi filmet a nyulakról és a tojásfestésről.

 Mivel én idős és türelmes ember vagyok, az ünneprontás szándéka bosszant és elszomorít, de megértem az ateisták, baloldaliak, liberálisok ellenérzéseit, akik – ha már betiltani nem képesek- legalább megpróbálják elhinteni a kételyt, a gyanakvást, vagy elterelni a figyelmet a keresztény ünnep valódi jelentéséről. Nem új keletű ez a törekvés, legfeljebb ma több médiumon keresztül és emiatt hatékonyabban mutatkozik meg. Nehezen tudom ugyanakkor felfogni, mi olyan utálatos és gyűlöletes abban, hogy 2000 éve egyre több ember hiszi és vallja, hogy Krisztus feltámadt és benne minden hívő ember is fel fog támadni lélekben és testben, hiszen a „felvilágosult” emberek legfeljebb legyintenének erre a hitre, mely számukra babonaság és tudományos képtelenség. Hogy valami más is meghúzódik az ünneprontás mögött, arra máig tartó keresztényüldözések története ad némi magyarázatot: talán az irigység a hit adománya miatt, és félelem az elkövetkező ítélettől. Hiszen mi van, ha mégis igaz, mi történik azokkal, akik úgy döntöttek, hogy csak földi életük van, amit minél jobban, gazdagabban, hatalomban és dicsőségben kell leélniük?

 Az igazi hívő ember Jézus példájára türelmes, tiszteli mások hitét, elfogadja mások gyöngeségét és gyávaságát, mert maga is gyarló ember, aki mindennap bocsánatért imádkozik. Bár kézenfekvő lenne a gyanakvás, mégsem képzeli, hogy minden ünneprontó gesztus mögött egyenesen a Sátán, a Hazugság Atyja vigyorog, de ép ésszel és erkölccsel nehezen érthető, milyen örömet szerez az ünneprontás, és milyen elégtételt okoz a feltámadás helyett meghirdetett örök halál. Alighanem ezen csodálkoztak már az őskeresztények is a Pogány Rómában, mielőtt az oroszlánok elé vetették őket. A történetből ugyanis csak az oroszlánok szempontja logikus.

(szszp)

Vissza az újság tetejére

Fehérvasárnap, fekete lélek

(helyzetismertető gondolatok)

 A húsvét lényege Krisztus köszöntése: „Békesség veletek!” Ezt mondja az asszonyoknak, az apostoloknak, de békétlen világunkban folyamatosan ezt mondja nekünk is. A húsvét a béke ünnepe.

 Háborúk sorozata, mérhetetlen pusztítás, békeszerződések sokasága, gazdaságot megrázó válságok történtek napjainkig az évszázadok során. Szövetségeket alapítottunk a béke védelmére. És mi a tapasztalatunk? Egyszerre több helyen ég a föld, és nem lehet eloltani a tüzet. Senki sem akarja a háborút, és mégis mindig elkezdődik.

 Roppant befektetéssel, munkával szervezzük életünket, építjük városainkat, s amikor minden elkészül, megindítjuk a háborút. Egyik kezünk épít, a másik pedig rombol. A világ békéje úgy látszik csak fegyverszünet a két háború között. Nincs is békéje a bűnösnek, mondja a Szentírás. Milyen béke is az, ami a félelmen alapul? Azért nem bántalak, mert félek tőled.

 Krisztus békéje nem a gazdagok nyugtalan fegyverszünete. Krisztus békéje azon alapul, hogy ne félj tőlem, mert én nem bántalak, megváltalak. Ez a lelkek békéje, ami a bűn eltörlésével lehetséges. Ezért küldi Krisztus apostolait bűnöket bocsátani. Nem elég csak megbánni a bűnt, jóvá is kell azt tenni, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy Isten megbocsátott.

 Krisztus sebei vérzők, csúnyák, visszataszítóak, a szenvedést mutatják. Mégis ebből az öt sebből merítünk erőt. Általuk tudunk vidámmá, örvendezővé lenni. Ne gondoljuk, hogy a civilizáció, a kultúra haladásával csökkennek a szenvedések. Szomorú és szenvedő lelkek mindig lesznek. De Megváltónk vigasztalásunkra megtartotta sebeit.

 Fehérvasárnap láthatjuk, Tamás fekete lélek. Fekete, mert hitetlen. Fekete, mert csúnyán szenvedélyes, mert szomorú és szenvedő. Tamás jellemzője a világias, Istentől elfordult lelkület. Kevély és hitetlen, mert rendetlenül szenvedélyes, és mert hitetlen és szenvedélyes, azért szomorú és szenvedő.

Csak Jézus tudott és tud ma is segíteni az ilyen embereken, rajtunk. Nyugtalan a mi szívünk, szomorúak, csúnyán szenvedélyesek vagyunk, kételkedünk, de ha rádöbbenünk tévedésünkre, Tamással együtt mondjuk: „Én Uram”.

 Ezzel visszakaptuk a békét. De ezt terjesztenünk kell! Ez az igazán apostoli feladat: Békét szerezni békétlen világunkban!

(Szabó István cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Ha szeretünk, megkockáztatjuk,
Hogy nem fognak viszont szeretni.
Ha remélünk, megkockáztatjuk a csalódást.
Mégis vállalnunk kell a kockázatot, mert az életben
Az a legnagyobb kockázat, ha nem kockáztatunk.
Aki nem kockáztat, az nem tesz semmit
És nem lát semmit.
Annak nincs semmije és ő maga is semmi,
Mert nem tanul, nem érez, nem változik,
Nem fejlődik, nem szeret és nem él.

(ismeretlen szerzőtől)

Vissza az újság tetejére

Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok

 Mint azt sokan tudják 2007. 08. 05.-én ujjá alakult a Polgárőr Egyesület. Az Egyesület működését jelenleg a szolgálatot teljesítők tagdíja, az Önkormányzat és néhány vállalkozás anyagi támogatása teszi lehetővé. Kérjük, amennyiben anyagi helyzete lehetővé teszi, támogassa működésünket az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000015-10106327 számú számlára történő befizetéssel.

 A támogatás mellett örömmel venné az egyesület, hogy a kritikák megfogalmazásán túl új arcok is vállalnák az éjszakai járőrözést, mert dupla létszámmal nagyobb lefedettség biztosítható. Szabadidőnk egy töredékének mások szolgálatába állítása keresztényi kötelesség, amit a közelgő Húsvét mondandója is alátámaszt.

Szolgálatevésre jelentkezni lehet Doman Lászlónál és Jamrik Józsefnél.

Anyagi segítségüket és szolgálatot vállaló támogatásukat tisztelettel köszöni az Egyesület

Vissza az újság tetejére

Evangélium minden nap

Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és így tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.” Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a beszéd értelme. Ezt felelte: ”Hát mér ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.

 Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert”, olvashatjuk a Mk 7,14-23 alatt.

 Mint ismeretes a zsidó törvények jelentős részét alkották az un. tisztasági szabályok. Ezen előírások a külső, a testi tisztaságot célozták meg, amelyek kötelezőek voltak a szertartások bemutatásához. Ugyanakkor tulajdonképpen nem foglalkoztak a lelki tisztasággal, a szív tisztaságával, amely ugyanúgy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki Isten elé álljon áldozatával vagy imádságával. Jézus szavai szerint a szívünket kell megőrizni mindenféle rossz szándéktól, mert ezek akadályozzák meg azt, hogy istentiszteletünk kedves legyen. Ezért is nevezi boldognak a hegyi beszédben Jézus a tiszta szívűeket, hisz ők meglátják az Istent. Aki előtt viszont ott van az Isten képe, az  napjainkban is szeret és nem gyilkol, hangos szóval visszautasítja a társadalmilag meghirdetett, napjaink történései által is cáfolt, megélhetési bűnözés létjogosultságát.

(H.I.S. írása alapján)

Vissza az újság tetejére

A szív hangjai

 Nincs még egy olyan beszédes szervünk, mint a szív. Nyelvünk hihetetlen gazdagsága szemléletesen árulkodik erről. Képtelenség volna felsorolni a szívhez kötődő szókapcsolatokat. Miközben létfontosságú szervünk nem tesz mást, mint folyamatosan és ritmikusan pumpálja testünkbe a vért, nincs olyan emberi érzés, amelyet ne hoznánk kapcsolatba vele.

 Félelmünkben ugye összeszorul, ha izgulunk, a torkunkban dobog, rémültünkben szinte megáll, a váratlan hír szíven üt, a fájdalom szívbemarkoló, a kellemes élmény szívderítő, de ismerünk szívfacsaró történeteket is. Aztán vannak, akik összetörik a szívünket, míg mások benne laknak, vagy haláluk után tovább élnek abban. Akiket megszeretünk, azokat a szívünkbe zárjuk. Bizonyos dolgokat szívesen teszünk, másokat pedig szívvel- lélekkel.

 Néha annyira sajnálunk valakit, hogy megszakad érte a szívünk. Akadnak, akiket szívtelennek, vagy kőszívűnek tartunk, az őszinte embert nyíltszívűnek, az engedékenyt pedig lágyszívűnek mondjuk. Az életünk során biztosan találkoztunk lángra lobbant, odaadott, meghasadó, nyitott és zárt szív szókapcsolattal és még sok mással is.

 A felsorolás korántsem teljes, de ahhoz mindenképpen elegendő, hogy megállapítsuk, szívünk nem csupán egy szerv, hanem annál sokkal több, hisz érzéseik is hatással vannak működésére. De mitől és mikor is érezzük úgy, hogy a szívünk megszakad, vagy összeszorul? Leginkább akkor, ha kis motor nem kapja meg azt, ami hajtja. A szívünket ugyanis a szeretet táplálja és látja el a szükséges töltéssel. Akinek szívében nem lakik szeretet, ott akadozni kezd a működés. Erről a szívbetegségek elnevezései szólnak ékesen. Szívelégtelenség, szívritmus-zavar, érszűkület, vérnyomás problémák szívzörejek, a gyakran halálos kimenetelű infarktus.

 Szeretet nélkül nem lehet élni. Ma már az orvostudománynak köszönhetően többen túl élik a szív összeomlását, sokan többször is, de közülük csak kevesen értik meg a lélek segélykiáltó üzenetét. Pedig minden fölépülés egy újabb esély a helyes életvitelre.

 A Szentírás azt mondja: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” Ez a parancsolat azt sugallja: mi sem természetesebb annál, hogy önmagunkat szeretjük Ám korunkban az élet minden területét átható ádáz verseny, a megfelelés kényszere, a megélhetésért folytatott, vérre menő küzdelem menthetetlenül megtámadja és felőrli azokat, akik e csatában alul maradnak. Nem véletlen, hogy az úgynevezett jóléti társadalmak egyik legjövedelmezőbb foglalkozása a pszichológusé, aki leggyakrabban azt hallja pácienseitől, hogy „gyűlölöm magamat”, vagy „én nem vagyok jó semmire”. Márpedig hogyan szeret másokat az, aki önmagát is képtelen elfogadni, és úgy szeretni, ahogy van. Ha sikeres vagyok, akkor szeretem magam, ha kudarcot vallok, utálom? Önmagunk számára is feltételekhez kötjük, hogy miért jár szeretet? Másokat akkor szeretünk, ha rászorul, vagy megérdemli? Ennek gyászos következménye, amit a statisztikák számai mutatnak. A szívbetegség az egyik vezető halálok szerte a világon. Már nincs fülünk meghallani a szív kétségbeesett kiáltását?

 Ünnepeink kapcsán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett, milyen jó volna a szívünk melegét adni. Ám ezt hangosan ritkán mondjuk ki, és mindjárt el is vetjük, nehogy sértődés legyen belőle. Pedig talán még nem késő, hogy felismerjük: pénz, hatalom, megszerzett vagy még vágyott javak nélkül lehet élni, de szeretet nélkül még a legdrágább kincsünket, a szívünket is tönkre tesszük. Mert, ha nincs, ami hajtsa, a szerkezet egyszer csak megáll…

(Papp Lajos: A szív szava alapján)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.április 20.hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Nagyböjti elmélkedés

Jézus megtisztította a templomot és ez felhívás számunkra, hogy mi pedig tisztítsuk meg szívünket-lelkünket vessünk ki belőle mindent, ami nem oda való vagyis bűneinket. Mostanában nagyon sok negatív dolog sebzett meg és okozott problémát; sajnos ezzel együtt nyomasztóan megtapasztaltam a magam és mások bűneit is. Közben eszembe jutott Jézus felhívása: "Legyetek szentek!" ; de úgy látom, hogy mi inkább a sátán felhívását követjük: "Legyetek gonoszok!". Vajon miért? Sokszor tudjuk értelmünkkel, hogy mi az a jó, amit tennünk kellene, szívünkkel azonban mégis a rosszat tesszük...Gondolkodjunk ma testvéreim, de ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is a bűnről és a bűnbocsánat szentségéről. Az első és legfontosabb, hogy be kell vallanunk magunknak és az Istennek, hogy bűnösök vagyunk és rászorulunk az Ő irgalmára. Az Isten szent, sőt Izajás próféta háromszor szentnek mondja, mi pedig csak gyarló és bűnös emberek vagyunk akik még a legapróbb bűneinkkel is megbántjuk Öt a végtelen szeretetet. Beismerni bűneinket, de őszintén -mindent; ez tehát a legfontosabb, mert e nélkül nincs bocsánat. -"Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk önmagunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk" -tehát hazudunk és ez már egy bűn -Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! -hozzátehetjük az igényes keresztény legalább havonta gyónik és minden misén áldozik. Gondoljunk a szentekre akik közül sokan minden 8.napon gyóntak...pedig nekik igazán nem lehetett sok és nagy bűnük ...de jó lenne ha mi is ilyen közel lennénk az Úrhoz. Ehhez azonban sok és jó lelkipásztorra is szükség van, s nektek testvéreim különösen is fontos feladatotok e szent ügyért imádkozni. Ha valaki azt állítja, hogy nincs bűne, akkor érte nem halt meg Jézus a kereszten és nem hívta meg őt az örök boldogságra, az örök életre.

-Vagy a Szentírás számos kijelentése közül pl. "nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek és nem az igazakat jöttem hívni hanem a bűnösöket." A Biblia sok helyen utal arra, hogy Isten milyen szeretettel van irántunk: "ha viszont megvalljuk bűneinket Ő hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól, ha vétkeitek olyan vörösek is, mint a skarlát én eltörlöm őket, s fehérebb lesz, mint a hó "adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló". Bevallani bűneinket testvéreim csak úgy tudjuk ha előbb felismertük azokat. Nemrég olvastam egy könyvet, ami ;többek között azzal is foglalkozott, miért nem gyümölcsöző számunkra a szentgyónás. Azt írja: nagyon sok ember tisztában van a gyónás fontosságával, ezért el is megy gyónni, de sokszor ez nem igazán szívből jövő, azért, mert csak a bűneitől akar szabadulni. És ezután alig telik el párhét rosszabb esetben pár nap és máris újból visszaesik ugyanabba a bűnbe. Mindez pedig azért van, mert nem vizsgálta meg eléggé a probléma gyökerét. Minden bűnnél lelkünk mélyére kell néznünk és keresnünk kell, hogy MIÉRT. Két szentnek a története éppen valamerre sétáltak, amikor egy folyóhoz értek. Az egyik testvér azt mondja a másiknak: -Nézd testvérem milyen szép tiszta, ennek a folyónak a vize, még inni is tudunk belőle. A másik testvér csak áll, csendben nézi a folyót és keservesen sír. -Hát téged meg mi lelt, kérdezi tőle. Tudod testvér, azért sírok, mert az én lelkem nem ilyen gyönyörű tiszta, mint ez a víz –válaszolta a szent. Harmadik gondolatunk tehát a bánat. E nélkül nincs is feloldozás. Az őszinte bűnbánat nem más, mint szívből jövő bánkódás (ahogy a példabeli szent tette) a bűneink felett mégpedig azért, mert megértettük (s nemcsak az eszünkkel), hogy ezzel tönkretettük önmagunkat elvágtuk a felénk áradó kegyelem csatornáit és ellenálltunk az Isten végtelen szeretetének, felismerjük -beismerjük -megbánjuk bűneinket és így bennünk is felragyogjon az Úr dicsősége. Keresztségünk óta a Szentlélek templomai vagyunk, de a templom csak akkor szép, ha ragyogó tiszta (Jézus is ezért tette tisztává).

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


-         Április első hétvégéjén tervezzük a benti ház húsvéti nagytakarítását és a kert tavasszal esedékes munkálatait. Pontos időpont a március utolsóvasárnapi megbeszélésen lesz rögzítve.

-         Eseményeinkről, aktuális programjainkról email tájékoztatás kérhető Kristók Jánostól. Feltétel: elérhetőség megadása személyesen vagy a janos.kristok@t-online.hu címen.

-         Már most közöljük, hogy május 1-én Zarándolatot  szervezünk Márianosztrára. Kellő számú jelentkezés esetén autóbuszt indítunk. Szándéknyilatkozás vasárnaponként a kolping házban és Beke Lászlónál lehetséges.

-         Május 2. Majális az erdei háznál, ami az aktuális munkák végzését is tartalmazza.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Húsvét előtti betegellátások

Akik csak  húsvétkor, karácsonykor szoktak: márc. 30. Délelőtt
1 Körzet ápr. 2 csütörtök,
2-3-4. körzet ápr. 3 pénteken.

Ápr. 5: VIRÁGVASÁRNAP

         A Barkaszentelés fél 10-kor a Lurdi Barlangnál, majd szentmise, Passióval.

NAGYCSÜTÖRTÖK - NAGYPÉNTEK -  NAGYSZOMBAT este  7-kor kezdődnek a szertartások.

         Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat. Főként a fiatalokat várjuk.

         **Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso

         A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.                                                               

HÚSVÉTVASÁRNAP és Húsvéthétfőn a szentmisék: fél  8 és fél 10 órakor 

Ápr. 16-án éves szentségimádási napunk lesz.
De. fél 10:  Ünnepi szentmise, szentségkitétel, rövid szentség­imádás.
            Este fél 7 órakor közös félórás szentségimádást tar­tunk, majd a napot 7 - kor szentmisével zárjuk.

Ápr. 25-én, szombaton este fél 6-kor a váci kántorképző tanárai és diákjai templomunkban tartják tanévzáró hálaadó szentmiséjüket. A szentmisét követően rövid hangverseny is lesz.

Ápr. 26-án, Szent Márk napját követő vasárnap a nagymise a Búzaszenteléssel kezdődik. Közösen imádkozzunk mindannyiunk mindennapi kenyeréért, jó termésért.

Az elsőáldozás azoknak, akik rendszeres hitoktatással, vasárnapi szentmisével, és kellő tudással készültek május 17-én lesz.

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Molnár Anikó (Molnár András - Hegedűs Margit)
Kosztrihán Áron (Kosztrihán László - Jerázkova Andrea
Kovács Zsombor József (Kovács Tamás Norbert - Csere Mónika)
Molnár Dominik (Molnár Árpád - Híves Marianna)
Nagy Andrea (Nagy József – Stiasznyi  Karolin)
Halaj Sára (Halaj Sándor - Varga Szilvia)

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
Boda Sándorné, Pobori Mária (1932)
Pádár Istvánné, Rácz Ilona (1934)
Fábián Ferencné, Márton Erzsébet (1926)
Gréczi Istvánné, Boda Mária (1925)
Őszi István (1945)
Kovács Lajos (1922)
Szabó Ignác (1934)
Fábián Ignácné, Halaj Anna (1939)
Lakatos Attila (1986)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. szerda        -

2. csütörtök    - ifj. Kovács Lajos (5. évforduló) Valent József, Oroszlán Lajos, fia, nagyszülők Záhorszki Rudolf 2 fia

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekei és nagyszülők

3. péntek        - Kristók József, felesége varga Piroska, násza Kaba András, felesége, veje és elhunyt hozzátartozók

4. szombat     - Péter József, szülei és nagyszülők

                        - Fábián Ignác, felesége, vejük Dósa József és hozzátartozók valamint a Trombitás és a Boda család halottaiért

5. vasárnap    -

6. hétfő           - Fábián Istvánné szül. Laczó Ilona és szülei

                        - Erdős Ignác, felesége Híves Mária, szüleik, lányuk, vejük, Jakubecz és Záhorszki család halottaiért

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek      -

11. szombat   -

12. vasárnap  -

13. hétfő         -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök  - Kovács József, felesége Kovács Rozália

                        - Tuskó Tibor és elhunyt paptestvérei

                        - Boda Gyula, szülei, nagyszülők és Nagy Ignác

17. péntek      - Antal Ferencné, szül, Pálinkás Borbála 1. évforduló, 2 gyermeke

                        - ifj. Csordás Kálmán, fia, menye, szülei, Boda János és szülei, valamint Rauscné Gubis Henrietta

18. szombat   - Csillag Gyula, szülei, Szabó Vince, felesége, szüleik, Mrekvicska Ignác és szülei

                        - Jamrik Antal, felesége, fia, és a család halottaiért

                        - Murányi Istvánné, férje, fiuk, menyük, Kristóf Sándor és szülei

19. vasárnap  - Lipcsei Ferenc, Lipcsei és Kajtor család halottaiért

                        - Halaj Károly 1. évforduló, szülei, nagyszülei

                        - Orem József 1. évforduló

20. hétfő         - Hálából

                        - Varga János, felesége Paulicsek Erzsébet, Boda István, felesége Szabó Margit és szüleik

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök  - Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin, gyermekei és nagyszülők

                        - Fábián János, felesége Híves Margit és gyermekeik, Halaj József, felesége Bozsonyik Anna és beteg lányuk

24. péntek      - Kozma György atyáért és Vadkerten szolgált elhunyt paptársaiért

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége konopás Mária és a család hozzátartozóiért

                        - Molnár István (10. évforduló), Molnár és Szabó család halottaiért

25. szombat   - Pataki András (5. évforduló), násza, Pataki és Bimbó család halottaiért

                        - Pálinkás László (30. évforduló), felesége, 2 leányuk

                        - Orem András, felesége Nagy Erzsébet 1. évforduló, fia András, szülei, testvérei, Kovács Sándor, felesége

                        - A kántorképző hallgatóiért

26. vasárnap  - Koza János, szülei, testvére, apósa, anyósa

                        - Hogál József, szülei és hozzátartozókért

                        - Szrenka József, szülei, apósa Kristók János és hozzátartozókért

27. hétfő         - Urbán Ignác, 2 felesége és szüleik

28. kedd         - Élő családtagokért

29. szerda      -

30. csütörtök  -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre