Vadkerti harangok
2007. március


A római százados
Szentmiseszándékok
Miért kell templomba járnunk?
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Temetői helyzetkép 2006
A Kelet-Erópa Misszió
A Karitaszról
Kolping Születésnap
Ünnep utáni pillanatképek
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Északi-körzeti lelkigyakorlat
20+G+M+B+07
Nyaralás Diósjenőn
HíreinkVissza az előző menüre

A római százados

  Amikor Jézust halálra ítélték, a százados ott állt Pilátus mellett. Tudta, hogy az elítéltnek egyetlen katonája sincs. Ismerte a galileai lázadások történetét, hisz az katonai tudásának része volt. Szinte biztos volt a felmentő ítéletben. Amikor aztán a helytartó kimondta a halálos ítéletet, tudta, hogy felettese súlyos igazságtalanságot követett el, még akkor is, ha ezt nem akarta. A katonák érzékenyek az igazságosságra. Róma bíráskodása is ezen alapul.

  A százados átérzi az igazságtalanságot, akkor is, ha az sem őt, sem katonáit nem érinti. Azt is érzi, hogy azt valamivel jóvá kell tenni. Lelkiismeret, mint belső bíró sürgeti erre. Amikor a keresztfa vízszintes gerendáját felkötözik a megostorozott kinyújtott karjaira, és az meggörnyedve elindul vele, már várja a megfelelő alkalmat. Már kívül vannak a Golgota felé vezető út kapuján, amikor a keresztfát vivő megtántorodik és elvágódik. A gerendához kötözött jobb keze előre lendül, hogy felfogja a köves talajjal történő találkozás nagy ütését, megvédve az arcot a további roncsolástól. A jobb kéz feláldozza magát az arc épségéért.

  A százados körül néz. Látja a földjéről hazatérő Cirenei Simont, aki megáll és bámulja a megrendítő jelenetet. Ránéz a bámészkodóra, magához inti. Az kényszerűen engedelmeskedik a kor legyőzöttre vonatkozó szokásjoga alapján. A katonai rendszabályokat terjeszti ki az elesettre, ezzel nyújtva támogatást az elgyötört Jézusnak. Nem félt attól, hogy feljelentik katonái. Tudta mi az igazságosság és az a jelenben mit követel tőle.

  Aztán látta meghalni az elítéltet. S mit kezdettől érzett, az most bizonyossá vált benne. Hallotta, hogy egyetlen gyűlölködő hang sem hagyta el szomjúságtól kiszáradt ajkát. Zsoldosa fordításában hallotta a haldokló megbocsátó szavait, ami nyílként hatolt szívébe és tette elfelejthetetlenné a haláltusa pillanatait. „Ez valóban Isten fia volt”, tört ki belőle a már megsejtett felismerés. Aztán adta ki a kíméletes parancsot, hogy a halott szívét szúrják át lándzsával. Ezzel megállapította a halál beálltát és ezért elmaradt az ilyenkor szokásos lábszárcsontok összetörése. Neki sejtelme sem volt a jövendölésről, miszerint csontot ne törjetek benne teljesül általa.

  A százados lóhátról nézte végig a kivégzést, majd parancsot adott a test levételére. Ezután ment Pilátushoz, s jelentette a feladat végrehajtását, az ott történteket, majd visszalovagolt a helyszínre. A levett testet a tanítványoknak adva feloszlatta és hazavezényelte a szíriai zsoldosokból álló kivégző osztagot. Feltűnt neki, hogy katonái között különösen jó kedvű is van e szörnyű esemény után. Ez a beosztott nyerte el kockajátékon a Mester köntösét. A százados kemény ránézéséből is értő katona arca azonnal komolyra váltott.

  A római százados nehezen aludt el. Újra és újra felidéződtek benne a kivégzés és az odavezető keresztút képei. Ilyen kereszthordozót még nem látott, Valamelyest megnyugtatta, hogy mindent megtett az igazságtalanul elítéltért, ami az adott helyzetben hatalmában állt. Ám ekkor sem tudott szabadulni az elítélti tekintettől és a feltámadás híre is eljutott hozzá. Ezért egyszer-egyszer elment meghallgatni a tanítványokat. Kíváncsi volt mit mondanak róla. A hallottak nem maradtak hatástalanok lelkében. A pogány istenek árnyékká váltak előtte és döntött. A tanítványoknál jelentkezve kérte őket, hogy őt és családját megkeresztelve lehessen a Feltámadt követője.

/ B. László nyomán /

Vissza az újság tetejére

Miért kell templomba járnunk?

(Templomi népszámlálás margójára)

  Sokszor találkozhatunk a beszélgetések kapcsán az alábbi kijelentésekkel: Keresztény vagyok, de nem az egyház tanítása szerint. Imádom Istent én is, de nem kell ahhoz sem templom, sem pedig (vasárnapi) szentmise. Az Istennel való kapcsolatom létrejöhet éppen ott, ahol vagyok. Lehet az a természet, a szobám magánya, a tv-s istentisztelet, stb. Nekem ez az utóbbi egyébként is kényelmesebb, hiszen a rohanó világunkban úgy is sokat vagyok távol. Mit lehet erre mondani?

  Először is el kell ismerni a kijelentések tartalmaznak részigazságokat. A pogányok valóban azt hitték, hogy az isteneiket csak kijelölt helyeken lehet imádni, de mint a felnőtt hittanon hallhattuk az ószövetségi zsidóságban is valami hasonló felfogás. Sok esetben valóban nem a hely a fő szempont az istenkapcsolatban, inkább a hogyanra terelődik a hangsúly. Istenre mindenütt rátalálhatunk, de vannak helyek, ahol jobban érezhető a közelsége. Ez pedig a templom, ahol az Oltáriszentségben jelen van és a Szentmise, ahol nap, mint nap beleszületik a világba, hogy a kenyér és bor színében magunkhoz véve Őt, bennünk szétoszolva váljék eggyé velünk.

  Szép a magányos ima. Jézus is többször adott erre példát tanítása során. Ám önös céllal nem söpörhető szőnyeg alá az a kijelentése, hogy ahol ketten- hárman összejönnek az én nevemben, jelen vagyok én is.

  Ha olvassuk a Szentírást, sok példát találunk arra, hogy Jézus és az apostolok szombatonként tagjai voltak a zsinagógai közösségnek. Ugye emlékszünk arra is, hogy Jézus már 12 évesen felolvas a Tórából és magyarázza is az elhangzott szöveget. Ez a példa is cáfolja a bevezetői felvetéseket, ami a templom nélküli vallásos voltot magyarázza, s közben a lelkiismeret is hallgatásra kényszeríti.

  Igen. A lélek egyaránt rászorul a közös istentiszteletre és a csendes, elmélyült imára. Van-e erre alkalmasabb hely mint a templomunk, ahová napközben is be lehet térni, akkor is ha nincs szentmise. Ám a pislákoló örökmécs lelki oázisként jelzi az isteni jelenlétet.

 Globalizálódó világunk mókuskerékbe kényszerít sokunkat. Annak szédületbe vivő forgását nagyon jól lassítja a vasárnap szentmisével történő megszentelése. S hogyan valósul ez Érsekvadkerten, azt a 2007-02-17- i számlálás mutatja. Településünk lakóinak száma alig haladja el a 3900 főt. Közülünk a nevezett napon 896-an érezték szükségét annak, hogy a vasárnapot megszenteljék.

  Nagy feladat előtt állunk. Imáinkkal, cselekedeteinkkel, a szeretet gyakorlásával ébresszük fel a szentmise iránti igényt a távol maradottak évek alatt növekvő táborában.

- Én-

Vissza az újság tetejére

Gyümölcsoltó Boldogasszony

 Ez a szép tavaszi ünnep napjainkban egyre inkább háttérbe szorul. Lehet, hogy azért is mert általában a nagyböjti időszakra esik. Pedig az angyali üdvözlet, Jézus fogantatása a megváltásunk kezdete. Mondhatnánk azt is, hogy nagyobb ünnep, mint a karácsony, hiszen a Megváltó ekkor jött közénk és lett hasonló hozzánk, hisz kiüresítve önmagát, hasonló lett az emberekhez. Ez volt a kereszthalálig tartó engedelmességének első tette. A példa bűnös korunk számára figyelmeztetés is: A magzat a kereszténység legmélyebb gyökereiből eredően teljes értékű ember!

  Más népek az angyali üdvözlet ünnepeként tartják számon e március 25. ünnepet. A magyar nép gyümölcsoltó jelzővel látja el a nagy napot. A gyümölcsfák oltási ideje van ilyenkor. Ez a legalkalmasabb idő, hogy a vad alanyba elhelyezett nemes rügyecske új helyén életre kelve nemessé alakítsa vadonc hordozóját. Átvitt értelemben ez a folyamat játszódik le az emberiséggel is, amikor a legnemesebb alany, a megtestesülés útján belép az emberi életbe. Így már mi is teremhetünk jó gyümölcsöt és nem fognak bennünket rossz fa módjára kivágni és tűzre dobni.

 Az ünnep megnevezése nem mai keltű a magyarság történelmében. „Gymelch olto Boldogh Azzon napja” formában már a XV. Század végi írásos emlékeink között olvasható, de a halotti beszédben is fellelhetők a fenti szavak. Érdemes volna elmélyedni a szavak eredetében, de arra ez a hely nem alkalmas. Annyit azonban figyelem felkeltésként közzé teszek, hogy az olt szó ugor eredetű. Jelentése odaköt, hozzáköt, hozzátold. Hát nem érdekes ez népünk Máriához kötődő kapcsolatában?

 Gyümölcsoltó Boldogasszony napján elmélkedjünk az ünnep lényegéről, megváltásunk kezdetéről. Legyenek segítségünkre a fenti gondolatok, nyelvünk értékes kifejezései. Becsüljük meg Isten nekünk, magyaroknak, Boldogasszony népének adott értékes ajándékát úgy, hogy azt átadjuk a bennünket követő nemzedéknek, hisz mint megannyiszor most sincs más utunk a nemzet felemelkedésében.

 (Újságcikk alapján )

Vissza az újság tetejére

Temetői helyzetkép 2006    

Tisztelt Érsekvadkertiek!

A Feltámadunk Temetői Alapítvány a GAMESZ hathatós közreműködésével / ezúton is köszönjük/ immár ötödik éve kezeli a temetőt. Az elmúlt években alapítványunk kuratóriuma

/ Nógrádi László, Szabó János (Fater), Káplár András / messzemenőkig szem előtt tartotta a lakosság terhelhetőségét, ezért három év óta nem emeltük a temető fenntartásához szükséges díjakat. Sajnos a gazdasági nehézségek mindenhol jelentkeznek, így Mi sem kerülhetjük el a díjak növelését. Önkormányzatunk Képviselőtestületének döntése alapján a szemétszállítási díj a jövőben alapítványunkat terheli, ezért kényszerülünk a díjak emelésére.

Előbbiek alapján az egyes sírhely: 10.000.-Ft, kettes sírhely: 20.000.- Ft  / mely összeg 25 év használati időre szól!! / A temető fenntartási hozzájárulás: 7.000.-Ft, / temetésenként /.

/ Tájékoztatásként: Budapest temetőiben a sírhelydíjak a százezres nagyságrendet is elérik./

A temetőt rendszeresen látogatók mit tapasztaltak 2006-ban? 
- A GAMESZ az idén is elvégezte a háromszori fűnyírást ill. a kerítés melletti gallyazást.
- A konténerek ürítése folyamatosan megtörtént.
- A kidöntött kapuoszlop helyreállítása, új kapuk készítése, kerítés és lábazat festés a GAMESZ kivitelezésében.
- A ravatalozó új drapériát kapott.

 Polgármester asszonyunk intézkedése nyomán elkészült a temetői parkoló, mely kulturáltabbá teszi temetőnk környékét. Köszönjük! 

Mindez mibe került?
-         Kapu, kerítés anyagdíja: 305.477.- , drapéria: 240.000.- fűnyírás:235.000.-
-          GAMESZ által fedezett kiadások: villany: 53.064.-, víz: 307.200.- konténer ürítés: 361.200.-

Fenti kiadásaink után pénztárunk egyenlege: 348.920.-Ft.

Ezúton szeretnénk ismételten köszönetet mondani a Talentum Gold könyvelőirodának, Vernyík Lászlónénak az NCA- hoz másodszor benyújtott pályázat elkészítéséért, melyet forráshiány miatt ismét elutasítottak.  

A Plébánián történt irodai átszervezés miatt a jövőben az alapítványi befizetések / sírhely, temető fenntartás / és minden temetői nyilvántartás ügyintézése a Hősök Tere 5 sz. alatti könyvelőirodában történik. Köszönjük megértésüket.

Mit tervezünk?

- A temető ravatalozóhoz közeli kerítés szakaszán kapu nyitását, ezáltal újabb konténert tudnánk elhelyezni.

- A kiszáradt fák kivágását megkezdeni, amennyiben bevételeink engedik. Előzetes felmérés szerint ez kb. 2 millió!! Ft körüli összeg. A fakivágást szorgalmazókkal ezúton is tudatnánk,

a síremlék mindenkinek  SAJÁT TULAJDONA, ezért az állagmegóvás is SAJÁT feladat.  

Mit kérünk?

Kérjük mindazokat, akik hajlandóak temetőnk fenntartásában ill. fejlesztésében közreműködni, támogassák adójuk 1 %- ával alapítványunkat!!

Az elmúlt évekhez hasonlóan köszönet mondunk azoknak, akik hozzájárultak temetőnk rendjének megőrzéséhez.

2007-02-08        

Tisztelettel: Káplár András
 

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma:

18639058-1-12

A kedvezményezett neve:

Feltámadunk Temetői Alapítvány

A nyilatkozatot kérjük postai szabvány méretű borítékba helyezze!

FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A borítékot ragassza le és a ragasztás mentén írja alá.

Vissza az újság tetejére

A Kelet-Európa Misszió

A Misszió egy nemzetközi szervezet, amely 1967-ben jött létre. Magyarországon 1992 óta működik hivatalosan nyilvántartott alapítványi formában. Munkájuk felekezetközi alapokon nyugszik.

Céljuk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, a szükségben lévők gyakorlati és anyagi segítése. Munkájukat hit által végzik, anyagi forrásaik a szabad akaratbó1 történő adományokbó1 származnak.

Adományokat, felajánlásokat (pl. az adó 1%-a) szívesen fogadnak. Mindezekhez szükséges informáci6 megtalálható: www.misszio.eu http://www.misszio.eu/  honlapon.

A következő országokban nyílt lehetőségük missziós szolgálatokra: Albánia, Erdély/Románia, Horvátország, Kárpátalja/Ukrajna, Koszovó, Magyarország, Vajdaság/Szerbia.

Kérdezhetné a Kedves Olvasó, hogyan kerültünk kapcsolatba ezzel a Misszióval? Ez a csoport fogadta szívesen és szál1ította el a rászorulókhoz a helyi Karitász által összegyűjtött ruhákat, használati tárgyakat és könyveket. Hálásan köszönünk minden adományt, Isten gazdag áldása legyen minden adományozón. A Misszió munkatársai számára nem az a fontos, hogy ki milyen nemzetiségű, vallású, milyen a bőre színe. Nyitottak a világ legszegényebbjei és leggyengébbjei számára. "És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert tanítványom, bizony mondom nektek: nem veszíti el jutalmát." (Mt 10,42)

Jean Vanier: A közösség c. könyvében részletesen ír különböző keresztény közösségek kapcsolatairó1. Az író hívó katolikus családban nevelkedett. Katonai szolgálata után Isten hívásának engedelmeskedve keresztény közösségbe költözött. A kétkezi munka mel1ett filozófiai tanulmányokat folytatott. Lelki vezetőjén keresztül került kapcsolatba a szellemileg sérült, elhagyatott, rászoruló emberekkel. Közösséget alapított, mely Bárka közösség néven vált ismertté. Ez a mozgalom majdnem ezer közösséget fog össze a világ 60 országában.

Gondolatai a következők: "Jó dolog, ha különböző keresztény közösségek találkoznak, hogy megosszák egymással reménységüket és látásmódjukat. Jó dolog, ha a keresztények összejönnek, hogy lássák, hogyan működik itt is ott is a Szentlélek. Mikor felfedezzük a Szentlélek hálózatait, Isten csodáit a világban, abból erőt és bátorságot merítünk. Rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül a magunk kis zugában nehézségeinkkel. Nem fordítunk kellő figyelmet a Lélek jeleire, amelyek jelen vannak a többi egyházban, a többi közösségben... Pedig Isten Lelke ott is működik. A II. Vatikáni Zsinat világosan kimondja, hogy a Szentlélek minden egyházban működik, nem csak a katolikus egyházban. Isten beszél, feltárja magát előttünk. Nekünk figyelnünk kell másokra. ...Ha csak "a mi csoportunkban ", a "mi egyházunkban " akarjuk nézni a Lélek műveit, akkor valami hiányozni fog nekünk, elmegyünk a Léleknek más ajándékai mellett."

Segítsünk együtt!
2007 április 14-én 15 órától az érsekvadkerti Közösségi Házba látogatnak el a Kelet-Európa Misszió munkatársai. Bemutatják tevékenységüket, melyet hazánkban és a nagyvilágban végeznek.
Részletes ismertető készítése folyamatban van, faliújságokon időben megtalálható lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a

 Karitász csoportunk

Vissza az újság tetejére

A Karitászról

„Többségünk csendesen, minden felhajtás nélkül éli végig életét e földön. Aligha fogadnak bennünket vörös szőnyeggel, nem emelnek tiszteletünkre pompás emlékműveket. Ez azonban nem csökkenti fontosságunkat. Százszámra várják ugyanis az emberek, hogy egy magunkfajta odalépjen hozzájuk; emberek, akik hálásak lesznek a mi együttérzésünkért, bátorításunkért, akiknek a mi egyedi tehetségünkre van szükségük. Valakinek boldogabb lesz az élete, mert nem sajnáltuk az időt, hogy megosszuk vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük a mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, őszinte bók, vagy csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új irányt szabjon az életnek. Nem is gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség adódik nap mint nap, hogy szeretetünket kimutassuk” – Leo Buscaglia gondolatainak szellemében végzik munkájukat a Karitász tagjai 2004 februárja óta.

Tevékenységünk sokrétű: beteglátogatás; ajándékok készítése; adományok begyűjtése, szétosztása helyben és határainkon túl (Erdélyben, Kárpátalján, missziónak); betlehemező gyerekek kísérése; sérült gyerekek részére ünnepségek rendezése, szüleik részére előadás szervezése; gyerekek nyaraltatása a központon keresztül; többgyermekes, rászoruló családok megajándékozása karácsonykor, húsvétkor; beteg gyermekek családjának támogatása pénzzel; jótékonysági est szervezése.

Anyagi hátterünk: a Szent Antal persely, jó szándékú emberek adományai, a betlehemező gyerekek gyűjtése, a Szent Kamill az Érsekvadkerti Beteg Gyerekekért Alapítványba való befizetések, valamint a jótékonysági est bevétele.

Köszönettel tartozunk a tagok munkáján kívül az adományozóknak, az adományok elszállítójának, a lepramisszió részére kötszerek készítőinek.

Azért, hogy a Karitász tevékenysége még eredményesebb legyen, továbbra is kérjük szíves támogatásukat a következőkben: idős, beteg emberek bejelentése, akik szívesen vennék látogatásunkat; rászoruló családok jelzése; személyes kérések; tárgyi adományok (használati tárgyak); befizetések az alapítványba (jövőre már az adó 1 %-át is fel lehet ajánlani).

A Karitász csoport 2006. évi pénzügyi beszámolója

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Kiadás (Ft)

Maradvány a 2005. évről

138 094

 

Szent Antal persely

180 874

 

Adomány

  17 500

 

Jótékonysági nap

200 000

 

Betét kamata

    2 588

 

Család támogatása

 

  29 176

Ruhaszállítás fuvardíja

 

  50 000

Családok támogatása élelmiszerrel

 

  16 162

Ajándékcsomagok

 

  70 952

Óvodák támogatása

 

200 000

Összesen

539 056

366 290

Maradvány

172 866

 

 

2007-ben adott támogatások

Beteg gyermek támogatása

100 000 Ft

Család
támogatása

  40 000 Ft

 Dombai Szivia (csoportvezető)
Kovács Józsefné (pénztáros)

Vissza az újság tetejére

Kolping Születésnap

Kedves Testvérek!

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek, hogy közösen adjunk hálát a Jóistennek a mai születésnapon az elmúlt 15 évért.

Mielőtt köszöntenénk a jelenlévő testvéreket, szeretnénk emlékezni arra a Testvérünkre, aki reményeink szerint a Mennyországból figyeli mai ünnepünket. Néder Géza apát úr februárban lett volna 75 éves. A 10 éves születésnapunkon még együtt ünnepelhettük. Apát úr, most innen köszönjük meg Neked az első 10 évünket!

Nagy szeretettel köszöntjük Mészáros Csaba atyát, az Északi Körzeti Kolping Szövetség prézesét. Köszönjük a szentmise bemutatását, a szívhez szóló gondolataidat, és persze azt a két évet, amit káplánként, viceprézesként együtt voltál velünk. Köszönjük, hogy körzeti prézesként is segítesz és szeretsz minket!

Köszöntjük Tarnai Imre bácsit, aki egy átmenti másfél évre prézesként is segítette Kolping Családunk életét. Köszönjük Imre bácsi!

Köszöntjük Lukács András apát urat, aki Imre bácsitól az elmúlt hónapban vette át a prézesi stafétát. Köszönjük apát úr, hogy vállalta Kolping Családunk lelki vezetését!

Köszöntjük körünkben Sillye Jenő, Borka Zsolt és Pirositz Gyuri barátainkat, akik nagyszerűen muzsikáltak hálaadó szentmisénken és az elmúlt években több alkalommal nagysikerű koncertet adtak számunkra.

Köszöntjük az Egyházközségi Képviselőtestület megjelent tagjait. A Kalász, a Karitász és a Cserkészek jelenlévő vezetőit, tagjait.

Az Önkormányzat jelenlévő képviselőit és külön szeretettel köszöntjük
Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester asszonyt.
Nagy szeretettel köszöntjük a Magyar Kolping Szövetség országos vezetőségének tagjait:

 • Kovács László országos elnök urat
 • Nagy Sándor országos titkár urat
 • Kontur Pali barátunkat, aki az országos vezetőség tagja, országgyűlési képviselő, és a legfontosabb titulusa, hogy tiszteletbeli érsekvadkerti
 • Harrach Walter bácsit országos senior vezetőt
 • Hetényi Pétert az északi körzet világi elnökét
 • Hudson Juditot az északi körzet titkárát
 • Nemes Róbertet a vihar utcai központ oszlopos munkatársát

A Kolping Családok megjelent képviselőit

 • Csepelről
 • Budaörsről
 • Városmajorból
 • Herminamezőről
 • Istenhegyről
 • Romhányból
 • Százhalombattáról
 • Tóalmásról
 • Dányból, akik hamarosan megalapítják Kolping Családjukat
 • és természetesen nagy szeretettel köszöntjük minden kedves érsekvadkerti Kolping Testvérünket 

15 év nem tűnik túl nagy időnek, ha azt vesszük, hogy a Günzburgi testvér Kolping Családunk 2 év múlva ünnepli 150 éves születésnapját. Ugyanakkor tényleg sok minden történt velünk az elmúlt 15 évben. Mindent nem akarok most felsorolni, mert azt reggelig tehetném, azonban néhány fontosabb dolgot kiemelnék.

Az elmúlt 15 évet ha 3 részre feloszthatnánk és röviden egy-egy szóval jellemeznénk, akkor ez így hangozhatna:

 • az első 5 év a „LELKESEDÉS”
 • a második 5 év az „ÉPÍTKEZÉS”
 • a harmadik 5 év a „HŰSÉG” évei

Az első években nagy lelkesedéssel fogtunk neki a programok szervezésének, lelki programok, másokat segítő feladatok és sok-sok szabadidős program.

Aztán jött a sok építkezés a szó szoros értelmében. Kolping házakat újítottunk fel, alakítottunk át, a régi házunk a volt kántorház épülete és a mostani épületünk.

Külön büszkeségünk az erdei Kolping ház, amit 1993-ban a budaörsi és városmajori Kolping Családokkal együtt kezdtünk el. Mára mozgalmi szempontból a Magyar Kolping Szövetség egyik fontos bázisa lett. Évente közel 2 ezer fő mintegy 4 ezer vendégéjszakát tölt el az Erdei Kolping házban. Emellett a lekigyakorlatok, a családi juniálisok és más közösségi rendezvényeinknek ad helyszínt az erdei Kolping ház.

A benti házunk amellett, hogy otthont ad Kolping Családunknak, az elmúlt évben két fontos funkcióval bővült:

 • Kialakítottuk a Kolping Támogató Szolgálat irodáját. A szolgálat 4 fős csapata fontos szociális feladatot lát el Érsekvadkerten és a környező településeken.
 • A másik, hogy a Budapest – Mátraverebély-Szentkút gyalogos zarándoklat egyik szálláshelye lettünk. Az elmúlt évben 50 zarándoknak adtunk szállást, meleg ételt.

Fontosnak tartom megemlíteni a Vadkerti Harangokat, amit vendégeink közül is évek óta havi rendszerességgel megkapnak. A minden hónap utolsó vasárnapján megjelenő Harangokat 15 éve Molnár János Testvérünk vezetésével Kolping Családunk tagjai készítik. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!

Büszkék lehetünk fiataljainkra, akik az elmúlt években a kolpingos focitornákon szinte minden kupát megnyertek, körzeti, országos ill. csehországi nemzetközi tornát is. A sok-sok kupa és trófea az első teremben megtekinthetők. Gratulálunk fiainknak és lányainknak egyaránt. Bennetek van reményünk a jövőt illetően, hiszen múlnak az évek, és évről évre öregebbek leszünk, kell az utánpótlás!

Apropó, múlnak az évek, énekeltük a szentmise végén. Szeretnék említést tenni két születésnapról. Az egyik pont egy héttel ezelőtt volt, a másik pedig május végén lesz. Két nagyon kedves barátunk születésnapjáról van szó, mindketten az idén 60 évesek!

 • Nagy Sándor országos titkár
 • Sillye Jenő barátunk

A Jóisten éltessen Titeket!

  Köszönjük mindnyájatoknak, hogy eljöttetek a mi hálaadásunkra, érezzétek jól magatokat körünkben! Adja Isten, hogy a ma hallott evangélium alapján ne csak a pótcselekvés árnyékát, hanem mások számára ajándékozott gyümölcsöt termő faként élhessük vándor életünk, nem rettegve a vincelléri fakivágó utasítástól.

(Érsekvadkert, 2007. március 10. fater)

Vissza az újság tetejére

Ünnep utáni pillanatképek

„ Tégy jót, neki teszel minden jót
az bármi semmiség.
Mert mint ismeretlen testvér
,
Más- más arccal lép eléd…”

  Még jóformán véget sem ért a Kolping családunk megalakulásának 15. évfordulóján, március 10-én este megtartott hálaadó szentmise, s az azt követő agapéval egybekötött beszélgetés, máris életre kelt az ott elhangzott tanítás, miszerint a fának küldetése, hogy fogyasztható gyümölcsöt hozzon, mert ha csak az árnyéktartás pótcselekvésében ringatja önmagát, a vincellér eltávolítja őt a gyümölcsös kertből.

  A közgyűlésen és a Harangokban közzétett március 15-16-i társadalmi munka felhívás a szavak birodalmából a tettek mezején öltött testet. Két csapat, két helyen ám egy ügyért kezdte meg a kolping kezelésében lévő ingatlanok tavaszi karbantartását, hogy a községünkbe látogató itt lelkigyakorlatozó vagy zarándokúton lévő testvéreink élni akarásunk hírét vigyék magunkkal a másokkal nem törődő világunkba.

 Március 15. Nemzeti ünnepünk. A munka a nemzetért felajánlott szentmisével kezdődött, amit a községi megemlékezés, az Önkormányzat és az Egyházközség közös koszorúzása zárt le.

 Átérezve a kora reggel hallott szavak üzenetét, már ½ 11-kor két munkás ruhás, kézi szerszámokkal felfegyverzett csapat állt össze az előbb még ünneplők táborából, akik hamarosan támadásba is lendültek. Ám itt nem készültek barikádok, könnygáz helyett az izzadság folyt az alábbi helyszíneken.

 Az eredei háznál 2 napra az alapítók csapata vert tábort, hogy az idő vasfoga által megtépázott kerítést újítsa meg. Suhogtak a gyalukések, hogy a frissen fűrészelt deszkákról eltávolítsák a fakérget, a faanyag rögzítésénél berregtek a fúró és csavarbehajtó gépek, a láncfűrész hangja pedig jelezte egy- egy kerítés szakasz elkészültét.

 A benti ház és környezetére is ráfért a tavaszi megújulás. Ennek harcosai a Kolping ifjúság névre hallgatnak. A fiuk először a Vadkert patakon átívelő hidat építettek ( hídavatás is volt, melynek előkészületei a képen is láthatók), hogy a túl oldalon lévő elhanyagolt területet megtisztítva körte és szilvafák (30db) szőlő és sövény telepítésével adják jelét annak, hogy hosszú távra terveznek az egyesület színeiben

 Még a fiúk a gyümölcsös kialakításán fáradoztak, a hídvetők- csatlakozva a polgármester asszony, dr. Kovácsné Nagy Mária virágos Vadkertért felhívásához- az utcai virágos kert alapjait is előkészítették, a lányok pedig a termek húsvéti nagytakarítását oldották meg úgy, hogy a munkák végeztével betérő fárad harcosokat frissen készült paprikás krumpli fogadja.

 A betervezett munkák elkészültek. Több mint ötvenen tevékenykedtek azzal a tudattal, hogy a csata véget nem ért. A fegyverszünet után, új kihívásokkal folytatódik.

Krónikás 2007.03.18.

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Idén két nemes évfordulóra is emlékezünk: 150 éve született, 1857-ben Lord Baden-Powell a cserkészet alapítója és pontosan 100 évvel ezelőtt, 1907. augusztusában nyitotta meg az első cserkésztábor kapuit.
Ezen évfordulók kapcsán rendezik meg többek között a 21. világtalálkozót Londonban, ahol három cserkészünk képviseli majd a csapatot. Február 22-én Baden-Powell születésnapján, Kenyából (Baden-Powell sírjától) egy lángot indítottak útnak, melyet cserkészek visznek sok országon keresztül, hogy 2007. július 31-én éjfélre megérkezzen az első cserkésztábor helyére.
De természetesen Magyarország is készül, az egyes kerületek különböző programokat szerveznek (a II. kerület például Guinness rekord kísérletre készül 24 órás népdalénekléssel) a mi kerületünk (X.) egy nagyszabású megemlékezést rendez 2007. április 27-29-ig, Budapesten, melyen minden korosztály talál a maga számára elfoglaltságot.
Péntek este: megérkezés, játék, tábortűz

Szombat: akadályverseny, cserkész játszótér, számháború, barlangászás, kenuzás, bringázás, raid cross, történelmi séta
Szombat este: cserkészfogadalom megújítása a Margit szigeten
Vasárnap: Szentmise Cserkészotthonokban, plébániákon aludnánk. A hétvége költsége, utazással, étkezéssel együtt 3000 Ft lesz.
Mindenkire számítunk!
Elöljáróban a táborról: Börzsöny, augusztus 14-21-ig. A részvétel a tábor egész időtartamára szól.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

 Február 9-én, a templomi hirdetés szerinti időpontban tartottuk éves közgyűlésünket. Beke Krisztián beszámolt az ifjúsági munkákról, vázlatosan ismertette a 2007 évi ifjúsági programot. Beszámolót hallhattunk a Vadkerti Harangok kiadásával kapcsolatban, a Kolping Újság terjesztéséről. Beke László számot adott a tavalyi évben elvégzett munkálatokról, felhívta a figyelmet a benti épület és az erdei házi társadalmi munkaközösség építő kivitelezésére.

 Az elnöki beszámoló után, mely a programokon túl a gazdasági helyzetünket is tartalmazta került sor a lelki vezető megválasztására. Megköszönve Tarnai Imre bácsi az átmeneti időszakban végzett munkáját a tagság egybehangzóan Lukács András apát urat kérte fel a prézesi teendők ellátására. Imádkozzunk a közös munka sikeréért!

  Mint azt már közöltük, folyamatban van az „estyi féle ház” elbontása. A tető nélküli falak szomszéd felüli része önállósította magát és átnézett a szomszédba. A képen látható alkalmi munkacsapat teremtett elfogadható rendet, amit további munkálatok követnek. Figyeljetek oda a Beke Laci ez irányú felhívására!

 A 2007 évi programok közül több csak lehetőségként került felvázolásra. Nyári kirándulásokat a Szent Erzsébet évhez igazítjuk. Így lehetőségként Sárospatak ( melynek a Bíró püspök atya által fémjelzett programjai  a június 30-i hétvégéhez- pénteki indulás, vasárnapi érkezés-kötődnek) és a Wartburgi vár megtekintése (Tarnai Imre bácsi október második fele) egyaránt szerepel a már fixnek számító helyi és körzeti egyházi és egyesületi események mellett. Ezek véglegesítése a vasárnapi nagymise utáni összejöveteleken rögzítődik és a Vadkerti Harangokon keresztül kerül kihirdetésre.

 A nemzetközi focitorna tervezett időpontja. 2007.04.14. Helyszín: Balassagyarmat, Sportcsarnok. A szervezők támogatást elfogadnak.

 A már hagyománnyá vált családi napra készül egyesületünk. Az erdei háznál június első szombatján tartandó rendezvény nyitott. Minden érdeklődő hallgathatja dr. Varga Tibor, a PPKE tanárának Szent Erzsébetről szóló előadását és a tököli Nemzetiségi Kórust. A további programokról későbbiek során adunk tájékoztatást.

Vissza az újság tetejére

Északi-körzeti lelkigyakorlat

 Zsúfolásig megtelt az erdei kolping ház 2007-03-03-04-én, az erdélyi Meggyes-ből érkezett, Harai Pál atya által vezetett lelkigyakorlat alkalmából. Az érsekvadkerti szervezésben megvalósult programon, a 80. életévében járó, a Duna deltavidéki raboskodást egyetemként kezelő atyától, tartalmas és továbbadásra érdemes tanítást kapott a Budaőrsről, Csepelről, Csolnokról, Dányból, Dunavarsányből, Herminamezőről,  Istenhegyről, Józsefvárosból, Romhányból, Városmajorból ide ellátogató és helybeli testvéreink.

  Természetesen a két nap eseményeit nincs szándékomban e cikk kapcsán rögzíteni. Arról szóljanak majd a felsorolt közösségek otthoni beszámolói. Ám néhány gondolatot mindenképp megosztok, hogy ezzel is segítem a jövő évre születő részvételi elhatározások megvalósulásában.

  Rohanó világunkban sokféle érték vesz körül bennünket, mondta az atya bevezetőjében. Meghasonulás nélkül tudnunk kell abból úgy választani, hogy el ne süllyedjünk a globalizációs szabadelvűség mocsarában. Sokat kell imádkoznunk, hogy tudjuk vállalni az élet adta kereszteket. Erre az egyik legjobb ima az, amit a családok ( szülők és gyermekek) közösen végeznek, mert ezt a felnövekvő nemzedék magával visz egy életen át. Az imádkozó ember békében van Istennel, ami meglátszik emberi kapcsolatain is. Fordítva is igaz ez az állítás, hisz ha embertársaimmal nem jó a kapcsolatom, az a szeretetlenségen alapuló rossz Isten kapcsolatot is magával hozza.

  Az ember Isten gondolata. Értelemmel és szabad akarattal rendelkezik melynek része kell hogy legyen a lelkiismeret vizsgálat. Ez utóbbira naponta szükség van, hogy le ne térjünk a tízparancsolati útról. Országosan igaz az a kijelentés, hogy nem a rendőrséget kell erősíteni a társadalomnak, hanem a nemzet lelkiismeretét növelni, ami egy élhetőbb emberi társadalom alapja is egyben.

  Fontos dolog, ami a történelem során épp úgy fellelhető, mint napjainkban az alábbi megállapítás: Minél jobban eltávolodik  az ember és a társadalom Istentől, annál mélyebbre süllyed az ember, tartva a „való világ” közömbösség és nemtörődömség birodalma felé, ahol a káosz és a kor bálványai határozzák meg a se Istent se embert nem ismerő tudatot.

  Családokból jöttetek mindannyian. Őrizzétek a családok egységét környezetetekben, még akkor is, ha a konvergencia program hangzatos neve alatt minden erő ellenetek is dolgozik. Ne adjátok fel! Jézus sem adta fel annak idején. Végig járva a keresztutat megmutatta számunkra a feltámadást. Ennek tudatában, élet példátokkal neveljétek gyermekeiteket, ami idegenek betelepítése nélkül is meghozza a nemzet feltámadását.

(EmJé Évad)

Vissza az újság tetejére

20+G+M+B+07

felirat került Tóth István és testvérének Lászlónak felújított lakásában a bejárati ajtóra.

 Házszentelőt szoktak zajosat csapni, amikor hosszú idő után, sokak összefogásával készült el az új otthon. Öröm, hogy beköltözhetnek, és a kis ünnepséggel szeretnék megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy új otthonban lakhatnak.
 Laci és Pityu lakása nem új, sajnos nagyon is leromlott volt. Most, amikor belépünk, azt hisszük, hogy új! Mert gyönyörűen felújítva, berendezve tanúsítja sokak szeretetét, sokak munkáját, adományát is.
 Itt is voltak ünneplők. Az ő testvéreik, akikkel gyakran együtt vannak, akik ugyanúgy, mint ők támogatásra szorulnak. Együtt örültek mind a megújult lakásnak.
 Imádkozva kértük Isten áldását e lakásra, és a benne élőkre. De azokra is, akiknek szeretete, szorgoskodása, munkája tette lehetővé, hogy valóban emberi körülmények között, „otthonuk” legyen.
 A kis ünnepség, -amint illik – a segítő Támogatók megvendégelése volt. A Hamvazószerda előtti kis ünnep boldogság a benne lakóknak, de azoknak is, akik tudják, „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.

 Isten áldja meg mindazokat, akik  Jézus szava szerint „A legkisebbekkel jót tettek.”

A házat megáldó Lukács András plébános

A nagyheti titok

Mi magyarok nagyhétnek nevezünk,
De vajon átéljük-e nagy csodádat,
Fakad-e belőle új élet, erő
Kíséri-e könnyes bűnbánat?

Megragadjuk-e újra meg újra
Az értünk átszegezett szent kezet?
Megváltónk most felénk nyújtja
S hazafelé, a cél felé vezet!

Hogy fiatalon rátalálhattam
Felejthetetlen pillanat,
Életem örök csodája,
Nagyheti titka marad!
(Túrmezei Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Nyaralás Diósjenőn

     A közösségi élet részét képezi a közös nyaralások, táborozások megvalósítása. Lehetőség van ekkor megismerni más közösségek és térségek embereit. Az ott szerzett tapasztalataink beépülnek mindennapjainkba, de mi is alakíthatunk másokat a közös programokkal. Buzdítok hát mindenkit, hogy éljen a felkínált lehetőséggel és Maglódi Csaba, tavaly volt 5.osztályos diákot követve  ossza meg élményeit a Vadkerti Harangok olvasó táborával is.

Egyszer, egy nyári délután levelet kaptam a Karitász csoporttól, melyben meghívtak a diósjenei Karitász táborba. Nagyon örültem, és izgatottan készülődtem. Kíváncsi voltam, hogy milyen gyerekekkel fogok találkozni.

A szüleim vittek el Diósjenőre, ahol kicsit eltévedtünk, de megtaláltuk a plébániát. Ott ebéddel vártak bennünket, és emeletes ágyakkal berendezett szobában szállásoltak el minket. Ebéd után bemutatkoztunk, megpróbáltuk megjegyezni egymás nevét, ami nem volt egyszerű, mert 26-an voltunk. A táborvezető elmondta, hogy milyen programjaink lesznek. A hét folyamán többször is voltunk a strandon, ahol néhányszor meg is áztunk. Szerdán a ruhánk is teljesen átázott. A táborvezető azt javasolta, hogy rendeljünk pizzát, így legalább száraz helyen várhatjuk meg a vihar végét. Mire megettük a finom pizzát, megszáradt a ruhánk. Egyik nap átgyalogoltunk Nógrádra, a várban játszottunk és labdáztunk. Hazafelé is gyalog mentünk, ami nagyon fárasztó volt, de nem ültünk be egy megálló autóba. Csütörtökön agyagoztunk, ez is nagyon érdekes volt. Én a szüleimnek hamutartót és egy vázát készítettem. Egy alkalommal megnéztük a hattyúkat a tavon és vicces videókat készítettünk. Pénteken nagyon szép programot szerveztek nekünk, az erdőben számháborúztunk. Itt három gyerek úgy elbújt, hogy csak hosszú keresgélés után találtuk meg őket. A számháborút a kékek csapata nyerte, amelynek én is a tagja voltam. Mindannyian elfáradtunk estére, de nagyon tetszett ez a nap.

Az utolsó estén elmentünk templomba is, elénekeltük a szentmisén azokat az énekeket, amiket a héten megtanultunk. A búcsúesten gyerekpezsgőt bontottunk, elköszöntünk egymástól, és aki akart énekelt mikrofonba is. Gyorsan eltelt a hét, minden program tetszett. Nagyon jól éreztem magam, és szívesen elmennék máskor is!

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- Nagyhét 3 szent napján a szertartások mindhárom este 7 órakor kezdődnek.
- Húsvét után lesz a bérmálkozók vizsgája.
- A hónap utolsó vasárnapján búzaszentelés lesz. Bővebbet a templomi hirdetésekből tudhatunk meg.
- Május 12.-én 12.00 órakor bérmálás lesz templomunkban.

Kereszteltek:
Gáspár Réka /Gáspár László - Szabó Bernadett/

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Keresztúri Pálné (2006. december)
Szabó Sándor
Szabó István
Urbán Ignác
Konopás Balázsné Pinke Mária
Dudás Józsefné Laczó Mária
Valent Sándor
Fábián József

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 15-16 óra között

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. Virágvasárnap  - Deszpót Miklós halálának 25.évfordulójára, szülei, apósa, anyósa, leánya Erzsébet és nagyszülők
                        - Vincze János, szülei és hozzátartozók
                        - Fábián János, felesége Híves Margit, gyermekei és nagyszülők
2. Nagyhétfő       -
3. Nagykedd       -
4. Nagyszerda    -
5. Nagycsütörtök -
6. Nagypéntek    -
7. Nagyszombat -
8. Húsvétvasárnap -
9 Húsvéthétfő  - ifj. Bozsonyík István, édesapja, apósa, nagyszülei, Szabó Andrásné, 2 férje és szüleik
10. kedd          - Fábián Istvánné, szül. Laczó Ilona és szülei
11. szerda       - Temela Ignác 1. évf. édesanyja, édesapja és a család elhunyt tagjaiért
12. csütörtö     - Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin, gyermekei és szülei
                        - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és Nagy Ignác
                        - Halaj József, neje Bozsonyík Anna és szüleik, valamint Fábián János, neje Híves Margit és gyermekeik
13. péntek      - Dombai és Kordics család elhunytjai és Pistyúr János
                        - Halaj Gyula, felesége Csernák Margit, meghalt és élő hozzátartozók
14. szombat   - Murányi Istvánné, férje, fiuk, menyük , Kristóf Sándor és szülei
                        - ifj. Pataki János és szülei
                        - Záhorszki Sándor, neje Szarvas Julianna, szülők és hozzátartozók
15. vasárnap - Csillag Gyula, szülei, Mrekvicska Ignác, szülei, Szabó Vince, felesége és szülei
                        - Mészáros Pál és felesége, 2 gyermekei József és János, menyük  Borbála és vejük István
                        - Bujnyik Márton
                        - Csillag Gyula 2 felesége, gyermekeik, vejük, szüleik, Fábián István és szüleik
16. hétfő         - Szentatyánkért, községünk élő és elhunyt híveiért
                        - Kovács József és felesége Rozália
17. kedd         - Élő és megholt családtagok
18. szerda      - Záhorszki Mihály, felesége Szabó Margit és szüleik
19. csütörtök  -
20. péntek      - Paulicsek Péter és nagyszülei
21. szombat   - Jamrik Antal, felesége, fia és a család halottai
                        - Pataki András (3. évf.) szülei, Bimbó Ferenc, és családtagok
                        - ifj. Csordás Kálmán, fia, menye, szülei és a család halottai, Boda János és neje Boda Ilona
22. vasárnap - dr. Borsa Mihály kanonok, Nagy János, felesége Laczó Emer, szülők, nagyszülők, Vitéz István, felesége Erdős Mária, szülők, nagyszülők
                        - Lipcsei Ferenc 1. évforduló, a Lipcsei és Kajtor család halottai
                        - Szakács Jánosné, sz. Kovács Rozália, Szakács és Kovács család elhunyt tagjai
23. hétfő         - Erdős Ignác, neje Híves Mária, szüleik, lányaik és vejeik, valamint
Záhorszki Gábor, neje Kaba Mária, szüleik, gyermekeik és Jakubecz Lajos, neje Kaba Piroska
és szüleik
24. kedd         -
25. szerda      -
26. csütörtök  -
27. péntek      - Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottai
28. szombat   - Varga József, lánya Margit, Varga és Babik család halottai
                        - Varga János halálának 7. évfordulója, szülei, anyósa, apósa
29. vasárnap - ifj. Neisz József, édesapja és nagyszülők
                        - Koza János, szülei, és a Jakubecz család halottai
                        - ifj. Szrenka József és szülei
30. hétfő         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre