Vadkerti harangok
2007. február


Por vagy hamu?
Szentmiseszándékok
Iránytű
Jézus a böjtről
Reményik Sándor: Ha számbavetted...
Kedves Vadkerti Harangok Olvasói!
Ha január, akkor Zoltai Ferenc zenei nap
Ökumenikus imahét Érsekvadkert
Tények és tervek
Harangok 2006
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Por vagy hamu?

  A nagyböjt szent idejét hamvazással kezdi meg Egyházunk. A böjti idő előtt, a harangozó elégeti a tavalyról megmaradt szentelt barkát. A pap ennek hamujával jelöli meg a hívek homlokát, miközben emlékezteti őket arra, hogy az ember porból van és porrá lesz. Oly megható látni, ahogyan elgondolkodva, lehajtott fejjel távoznak az oltár elől a bűnbánatra, vezeklésre elszánt kicsik és nagyok. Ismét elkezdődik a magunkba szállás, a jó útra térés ideje, ami mellett oly sokszor siklunk el.

  Hogy jobban érthetővé váljon e szentelmény lényege szívesen osztom meg Erdődy atya egy régi írásában foglaltakat. Sokat töprengett azon, hogyan is tegye emlékezetessé a hamvazkodást a felnőttek és gyermekek számára egyaránt. Észre vette, hogy megszáradva ugyan, de még aránylag épségben megvan a karácsonyfája. Az első nagyböjti vasárnapi szentmise előtt, enyhén denaturált szesszel meglocsolva, egy fém tepsibe felállítva, az oltár előtt helyezte el azt. Úgy gondolta, hogy az evangélium után történik a hamvazás, azzal a hamuval, ami felolvasás után meggyújtott fa elégése után a tálcába összegyűlik. Úgy is történt. A fa pillanatok alatt ropogva égett el, maga után hagyva a szürke és selymes hamut. A hajdan oly szépséges, csillogó fa pusztulása teljes. Éppen így teszi tönkre a szépséges lelket, Isten gyermekét, a nagyszerű embert a bűn. Semmivé lesz általa, mint a fenyőfa, melynek hamuját most megszentelt. E szentelt hamu a homlokunkon legyen figyelmeztetés arra, hogy óvjuk életünket a bűntől, annak tönkre tevő hatásaitól.

  A hamu porszerű anyag. A hamvazkodáskor is a por szó hangzik el, ami nem igazán egyezik az esemény jelrendszerével, a bűnbánati idő kezdetével. A por csak feltételesen vonatkozik a tökéletes megtérésre. Arra figyelmeztet, hogy ember, vigyázz! Halandó vagy, arra vagy ítélve, hogy elporladjon tested. De Isten megítél, számot kell adnod mindenről. Jobb lesz, ha idejében észhez térsz, megváltoztatod életedet, amíg arra időd van.

 A hamu sokkal inkább kifejezi azt, ha elégeted magad ( kiégett ember fogalma ismerős) a bűnök és a szenvedélyek poklában, óriási értéket teszel semmivé. Valóban hamuvá égeted magad.

 Parányi az eltérés a por és hamu fogalmak között. Mégis nagyon fontos a következő megközelítés. Fontos, mert előbb-utóbb porrá leszünk mindannyian, ha szeretnénk, ha nem. De hamu, azaz kiégett, elégett, tűzrevaló valaki nem szeretnék lenni ugyan úgy, mint sok más testvérem. Isten kegyelméből ne a romlás, a leépülés útját járjuk, hanem törekedjünk mindig a tökéletesebb emberré válás felé. Erre figyelmeztet bennünket egy ritkán használt hamvazkodási szövegrész is az alábbiak szerint: Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!

Vissza az újság tetejére

Iránytű

Az igazi haladás
Az emberi szeretet
És a jótett gyakorlatában  rejlik!

(A Huxley)

A családi békesség titkai

Ha égve marad- kapcsold le,
Ha kiömlött – töröld fel,
Ha a földön van – vedd fel,
Ha kifogyott- töltsd meg,
Ha piszkos – mosd el,
Ha tele van – vidd ki,
Ha szomorú – öleld át,
Ha fáradt – altasd el,
Ha hiányzik – írj neki,
Ha kérdez – válaszolj,
Ha mesél – hallgasd meg,
Ha távol van – hívd fel,
Ha ünnepel – lepd meg.
És soha ne feledd: összetartoztok.

(ismeretlen szerző)

Vissza az újság tetejére

Jézus a böjtről

(nagyböjti gondolatébresztő)

 Az Ószövetség vallásos cselekedetei között előkelő helyet foglal el a böjt. Az emberi élet számtalan alkalmat kínált a böjtölésre. Egy-egy nehéz vállalkozás előtt (Bír.20-26), a gyász kifejezésére (2Sám.1-12), bűnbocsánat kiesdeklésére ( 1Kir 21, 27 ), a gyógyulás kérésére (2 Sám12, 16) a böjt megfelelő útnak bizonyult azzal, hogy az ember belső erőit mintegy „ mozgósította” az Isten irányába. Általa fejezte ki az ember Istentől való teljes függését és a külső dolgoktól elfordulva Isten jelenlétébe helyezte magát, éberen ráhagyatkozva segítő jóságára. Igen, a böjt, az imádsággal kísérve, nagyon alkalmas a belső összeszedettség elérésére, az Istenhez vezető út megtalálására. Nyilván ez indította böjtölésre a Keresztelő tanítványait, ez lehetett a farizeusi böjtök hátterében is, bár az utóbbiakkal gyakran találkozhatunk az Újszövetségben is.

 Jézus állásfoglalásában nem veti el a böjti gyakorlatot, hanem újra értelmezi azt az üdvtörténeti korszak fényében. Ő Isten küldöttjeként jött közénk, hogy elhozza Isten országának örömhírét. Ő a vőlegény, az ő ideje az örömé. Most erre kell figyelni. Nem a böjt útján, hanem őt hallgatva, rá figyelve emelkedik a tanítvány Isten közelségébe. De a prófétai kijelentés figyelmeztet arra, hogy jön idő, amikor elvétetik a vőlegény, a gonoszság erői támadásba lendülnek, és a böjt ismét időszerűvé válik. Az első keresztény közösségek számára ez azt jelentette, hogy a közösség életében vannak ünnepi pillanatok, amikor megtapasztalható a FELTÁMADOTT-al való élő közösség, de vannak idők, amikor a gonosz támadása szükségessé teszi a böjtöt.

 Ez a kettősség fellelhető a mai keresztények életében is, hiszen még a várakozás és nem a végső beteljesedés állapotában vagyunk. Aki azt gondolja, hogy a tanítványi lét csupa felhőtlen öröm, az téved. Annak hívő élete menekülés a valóságos időből egy mesterséges időbe. De az is igaz, hogy megváltó Krisztusunk részt ad itt is a mennyegzős idők öröméből, csak tudjunk figyelni rá, életünket vele megosztani. Így a keresztény élet az öröm és a küzdelmek dialektikus feszültségében válik érett, felnőtt kereszténységgé.

 Ezt támasztja alá a foltról és a borostömlőről példázat is, hangsúlyozva azt, hogy Jézussal új korszak jött el. Az újdonságot őrizni kell, nem lehet a régi szemlélettel élni. Az Ószövetség vallási rendje betöltötte Istentől rendelt küldetését. Annyi bizonyos, hogy Jézus Krisztus, a „vőlegény” került a középpontba. Ő az, aki Istenhez segít minket, vezeti életünket. Ezzel a keresztény böjtölés indítéka is megváltozott. Célja: a minél szorosabb Krisztushoz kapcsolódás, tanításának komoly átültetése életünkbe. Az a belső összeszedettség, súlyozott odafigyelés, amit a böjt jelenthet, most Krisztushoz kell, hogy kapcsoljon bennünket. Őt kell magunkra öltenünk, hogy így emelkedjék szívünk, neki tetszően, megváltott emberként az Atyához.

 Értelmezhetjük azonban az új korszakot az egész Újszövetség fényénél. És akkor meg kell látnunk, hogy a Jelenések könyve ígérete:” íme mindent újjá alkotok”, már Jézus Krisztusban és az ő közösségében megkezdődött. Mi a megújuló világ új teremtményei vagyunk. Ez pedig feladatot jelent: képviselni globalizálódó világunkban az újat, az Istennek tetszőt, akár a jelenben uralkodó ellenszélben is. Az igazi modernség nem abban áll, amit a média guruk és percembereik sugallnak csatornáikon, hanem abban, hogy Krisztus jóságát képviselve, magunk is hozzájáruljunk a teremtés új rendjének megvalósításához, a most megkezdett Szent Erzsébet évben is.

(G.E.nyomán)

Vissza az újság tetejére

Reményik Sándor: Ha számbavetted...    

Ha számbavetted mind a vétkeid
Szemed ha metszőn önmagadba látott:
Az ismeretlen sok-sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot!

Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk,
Mert végtelen a vétkeinknek száma
S talán nem az a legölőbb csapás,
Mit sujt az öklünk tudva, odaszánva.

A legsikoltóbb seb talán nem az,
Mit oszt a kardunk nyilt, lovagi tornán
S tán az se, mit suttogva, hátmögött
Ejtünk kajánul, titkon és orozván.

A legsikoltóbb, legégőbb sebek
Egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet,
Mely indult jóakarat ösvenyén
És öntudatlan gúnyba tévedett.

A legszörnyűbb lavinák úgy lehet,
Indulnak egy elejtett szó nyomán,
Mit elhallgatni - véltük - nincs miért,
S mit elhallgatni jobb lett volna tán.

S mikor egy gyötrődő szív úgy eped
Egy szónkért, mely meg tudná váltani,
S virágoskertből sivataggá lesz,
Mert azt az igét nem mondottuk ki.

Mert elnéztünk a ködös messzeségbe,
A léptünk rajta döngve áthaladt,
Semmit se tettünk - csak nem vettük észre -
És eltapostuk, mint egy bogarat.

Oh végtelen a vétkeinknek száma,
Mi álomroncsba, tört reménybe járunk,
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk,
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

Ha számbavetted mind a vétkeid,
Szemed, ha metszőn önmagadba látott:
Az ismeretlen sok, sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot.

Vissza az újság tetejére

Kedves Vadkerti Harangok olvasói

A Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Érsekvadkert és térsége 2006. január 3.-án kezdte meg működését az 1993.évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények engedélyeztetésére vonatkozó 188/1999.kormányrendelet , az 1/2000.SzCsM rendelet, valamint a vonatkozó szociális jogszabályok alapján személyes gondoskodást nyújtó, speciális alapellátási feladatokat biztosító szociális intézmény (támogató szolgálat).

Ennek az alapellátási formának célja, hogy hosszútávon támogassa a térségben élő fogyatékos polgárokat és azok családját- írja az Alapító Okirat.

Az Érsekvadkert és térsége Támogató Szolgálat székhelye az induláskor: Érsekvadkert, Hősök tere 2.-a Plébánia épülete. Szeptembertől már a Kolpingházi irodából (Rákóczi út 126) szervezzük tevékenységünket rendezett személyi, tárgyi és technikai feltételek mellett.

Ellátási szerződésünk volt az induláskor:

Érsekvadkert, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Romhány, Szátok községekkel, ez mintegy 10 800 fő.

Megalakulásunk után személyesen kerestem meg az érintett polgármestereket és háziorvosokat kérve segítségüket a fogyatékosokhoz való eljutásban.

Felvettem a kapcsolatot a Mozgáskorlátozottak helyi szervezetével, a Karitász Érsekvadkerti Csoportjával, így összehangoltan még több helyen tudunk segíteni a rászorulókon.

A hirdetésre és a reklámra különösen nagy gondot fordítottam, így jutott el a Szolgálat híre az érintettekhez. (Helyi újságok, kábel TV, megyei hírlap, szórólapok).

Az év folyamán 126 rászoruló testvérünkkel kerültünk kapcsolatba.

Személyi segítésben részesített  személyek száma jelenleg 18 fő.

Az ellátottak közül értelmi fogyatékos: hét kliens

-Halmozottan sérült: két kisgyermek
-Autista: egy gyermek
-Teljesen mozgásképtelen, ágyhoz kötött: két felnőtt
-Mozgásában korlátozott: négy kliensünk
-Mozgásában enyhén korlátozott: egy kliens.
-Hallás sérült egy személy.
A személyi segítés rendszeressége:

Napi rendszerességgel kilenc testvérünket látunk el.( A leghosszabb idő napi négy óra, amit egy embernél töltünk el.)

Rendszeres szállítások: jelenleg egy gyermeket szállítunk napi rendszerességgel iskolába és haza.

Egy gyermeket pedig egy héten egyszer szállítunk iskolába, emellett eseti szállításaink is vannak.

Szállító szolgálatunk és személyi segítői kapacitásunk is szinte teljesen kihasznált. Minden vasárnap szentmisére szállítjuk az ezt igénylő híveket, ezzel segítve őket vallásuk gyakorlásában.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt teljesítménymutatót, mely egy évben minimum 2300 óra teljesítését írja elő, maximálisan teljesítettük.

 Már az első hónaptól kezdődően közösségi foglalkozásokat szervezünk sérült gyermekek és szüleik részére, mivel az Alapító Okiratban foglaltak szerint célunk a  közösségi szolgáltatások (szabadidő, rekreáció, kulturális és társas kapcsolatok területén) kialakítása, elérésének segítése.

 Ezeken a foglalkozásokon rendszeresen kilenc gyermekkel és szüleivel foglalkozunk, kézműves foglalkozásokat tartva számukra. A foglalkozások helyszíne a Kolping Ház.

Ennek a kis csapatnak szerveztünk farsangi bált, nagyböjtben a szülőknek lelkigyakorlatot, voltunk Budapesten színházban, állatkertben.

Tavasztól őszig hetente gyógy lovaglásra szállítottuk a gyermekeket, voltunk állatsimogatóban.

Járt nálunk a Mikulás-a gyermekek nagy örömére-és Karácsony váró estet szerveztünk, ahová meghívtuk azoknak a községeknek a polgármestereit, akikkel ellátási szerződésünk van és az érintett házi orvosokat.

Mivel rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk abban a tekintetben, hogy a Kolping Erdei Házat igénybe vehetjük, jó idő esetén gyakran szabadtéri programokat szerveztünk ott.

Az érintett két kistérséggel a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulással és a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulással- 2006. decemberében ellátási szerződést kötöttünk, így hozzájuthatunk a kistérségi normatív támogatáshoz.

 2006. december 30.-án újabb három településsel kötöttünk ellátási szerződést. Ezek: Hont, Ipolyvece és Drégelypalánk.

Ezzel az ellátandó személyek száma 14 000-re emelkedett és kilenc községet látunk el.

Továbbra is bízunk abban, hogy munkánkat az ellátott testvéreink legnagyobb megelégedésére tudjuk folytatni a következő években is.

dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet
szolgálat vezető

Vissza az újság tetejére

Ha január, akkor Zoltai Ferenc zenei nap

Ismét siker volt a csepeliek rendezésében immár tizedszer lebonyolított zenei találkozó.   

Hudson Judit üdvözölte a megjelent szereplőket és a zeneszerető közönséget, akiket a kedvezőtlen időjárás sem riasztott vissza attól, hogy vállalják az utazást Csepelre. Méltatta a rendezvényt alapító Zoltai Ferencet és köszöntötte az ő özvegyét, Juli nénit, akinek Braun József gyönyörű virágcsokrot nyújtott át.

A műsort a csepeli Kisboldogasszony plébánia ifjúsági kórus nyitotta meg Sillye, Borka és Windelmann (Nézzétek az ég madarait) szerzeményekkel. 

A legsikeresebb szám az ismert szövegű dal volt:

A béke napja közel, nézd már fénylik a jel.
Jézus szíve a földön, az égen mindent egybe ölel

A zenei napon először szerepelt Kajtor Anna (fuvola) és Kajtor András (zongora híján) szintetizátoron. (Kolpingos unokák!!!) Nagyon ismert darabot, Bach-Gounod Ave Máriáját választották, jól oldották meg a látszólag könnyű darab buktatóit. Szép jövő vár rájuk, ha kitartanak a zene mellett. Lehet, hogy Anni lesz Bíró Zsófi utóda a zenei napon.

Ugyancsak először szerepelt a Pesterzsébeti Csili Művelődési ház asszonykórusa. Szép, tiszta unisono énekelt népdalaikat jó volt hallgatni.

A kitűnő Horváth Melinda régi ismerősünk. A szinte csupa kettős fogással komponált Bach C-dúr adagiot nagy átéléssel adta elő. Schubert Ave Maria-ját ugyancsak a kettős fogások tették nehézzé. Reméljük, hogy Melinda jövőre sem hagyja cserben a zenei napot.

A százhalombattai kórus gitárkíérettel szép, tiszta és telt hangon adott elő három dalt. Megérdemelték a tapsot.

Az érsekvadkerti kórus ismét dalcsokorral érkezett. Idén a Szent Erzsébet évre emlékeztetve a szeretet és jótékonyság volt a dalok alapgondolata. 

Az énekkar első száma szomorú eseményt idézett. Búcsúztatták a Magyarországon a rendszerváltás óta első megszűntetett katolikus általános iskolát. Az iskola himnuszának (talán utoljára történt) eléneklésével búcsúztak egy olyan iskolától, amelyet a hívek lelkesedése hozott össze, jól működött és a szülők végig támogatták.

A ismét megcsodálhattuk a kórus megszokott, tiszta, érthető kiejtését és a pontos, egységes kezdéseket. Külön dicséret illeti az énekkar alt szólistáját, és a dalcsokor összeállítóját.

A kórust kísérő gitárosok idén is nagyon szépen, diszkréten muzsikáltak. Kiváló szóló gitárosuk később önálló számmal is szerepelt.

Hudson Judit üdvözölte a Magyar Kolpingszövetség előadás közben megérkezett elnökét, Kovács Lászlót, aki sokrétű elfoglaltsága mellett is szakított időt ara, hogy együtt ünnepeljen a zeneszerető kolpingosokkal. Erre az utolsó négy évben nem volt példa.

A műsor folytatásaképpen a Zoltai tradíció ápolását élhettük meg. Zoltai Feri bácsi unokája Zoltai György, a szájharmonika artistája, nagybőgős és gitáros társaival az ifjúság hangulatát hozta a terembe Feri bácsi zeneszeretete méltó folytatást (folytatót) talált. A friss rockzene a tapasztaltabb nemzedéket is lelkes tapsra késztette. A zenekar fülbemászó ráadásokkal hálálta meg a hallgatók zajos elismerését.

Az érsekvadkerti színeket képviselő, ismert gitárosunk, Fábián Annamária görög tánccal lepte meg a hallgatóságot. Valamelyik görög halászfaluban, a tábortűznél érezhette magát, akinek volt ereje, hogy a számot behunyt szemmel hallgassa. Nagy élmény volt. Köszönjük.

A zenei nap méltó befejezése volt a Tököli Nemzetiségi Kórus fellépése. Ők is visszatérő művészek.

Horvát, magyar és német népdalokkal, ismert műdalokkal örvendeztették, meg a hallgatóságot, amely sok számot együtt dúdolt, énekelt az énekkarral.

A székely himnuszt felállva énekeltük és Erdély, az égig érő fák felé szálltak gondolataink. Több együtt énekelt ráadás után a „ Muss i denn, muss i denn zum Städtle hinaus” volt a búcsúszám.

A jó hangulatú koncertet a csepeli kolpingosok által csodálatosan összeállított agapé zárta.

Ha Isten segít, találkozunk jövőre ugyanott.
(H.W.2007.)

Vissza az újság tetejére

Ökumenikus imahét Érsekvadkert

„És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.”

/1Korintusi levél 12, 26./

 A mentősöknél van egy íratlan szabály: azt a sérültet kell előbb ellátni, amelyik nem kiabál. Mert aki tud kiáltani, annak van légzése, és tudatánál van.

 Meggyőződésem, hogy nem pusztán arról beszél itt Pál, hogy meg kell hallani a szenvedők kiáltását. Felhívások, transzparensek, civil szervezetek megszámlálhatatlan sokasága hívja fel a figyelmünket élethelyzetekre, gondokra.

Legalább annyira szó van itt arról is, hogy észrevegyük azokat az embereket is, akik már kiáltani sem tudnak, vagy nem mernek, vagy szégyenlenek… Egyszer egy gyorsétkezdében nem tudtam megenni mindent s odalépett egy jól öltözött vidám arcú idős hölgy: Kérem, ne öntse ki. Megehetem? -  De említhetjük itt azt is, hogy mit jelent egy háziasszonynak, ha egy órára elküldjük pihenni. Nem kis dolog észrevenni a gyermekeink iskolai közösségben való napi küzdelmeit, vagy enyhíteni a férjek monotonnak tűnő munkáját a családért egy köszönömmel. Észrevenni a nagyszülők magányát a hétköznapokban, amikor az üres lakásban a gyerekek, és unokák képe van, mert mindenki teszi a dolgát és éli az életét.

A küzdelmet a kapcsolat megújulásokért, gyógyulásokért, élethelyzetek elfogadásáért. Sokszor ezek a ki nem mondott néma sikolyaink…

Akár néma akár hangos a kiáltás minden történés mindannyiunk ügye. Minden meggyőződésünk ellenére hatással van ránk is!  „Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi.” Nemcsak a fizikai testünkről tudjuk, hogy egy kézen ejtett kis seb mennyire korlátoz bennünket. Hanem a világban levő törvényszerűségektől is szenvedünk, és hiába bújunk: az engem nem érint álarca mögé.

Mégis mi az, ami segítésre sarkall bennünket? Első lépésként talán az, hogy megértjük, hogy a szenvedés nem csapás, amit el kell viselnünk, hanem feladat. A fájdalomtól nem tudjuk mindig megóvni se testünket, se lelkünket, de megérthetek belőle valamit magam-ról, a másikról és Istenről. Így leszek az, aki vagyok. Ma már kevésszer gondolunk arra, hogy az ember csak úgy segít. Talán azért teszünk valamit, hogy lesz majd valaki, aki ha én szorulok segítségre, megteszi a tőle telhetőt. Emberi erőnk kevés a „csak úgy” segítést felismerni, véghezvinni. Mert nem látjuk, hogy visszatérül minden. Ki adja ma oda az idejét és erejét a lelkiismeret nyugalmáért, a jó érzésért? Mi lehet a motiváló, cselekvésre indító? A SZERETET! Pál azt írja az ige után: „Megmutatom nektek a legkiválóbb utat.” – s felcsendül a világ egyik legismertebb nemzetközi himnusza a Szeretet – himnusz. Hogy egy test tagjai legyünk. A baj és a hiány nem ismer felekezeti határokat, ezt tapasztalatból is tudjuk, éljük.

De van még valami, amit ebből az üzenetből jó, ha átgondolunk: a segítés hogyanját.

Hogy nem segítésünk tárgya a másik ember! Tapintat, óvatosság és tisztelet övezze cselekedeteinket. Ha vele szenvedek, fel tudom venni az ő ritmusát, nem hozok hirtelen döntéseket, gyors megoldásokat, nem akarom nagy léptekre kényszeríteni a megoldás útjain, mert az fájdalmas, de mellette vagyok! S ez nem kevés. Sok olyan helyzet van az életünkben, amikor tenni semmit nem lehet fizikailag, de lehet bírni, együtt hordozni a szenvedő kérdéseit! Imával Krisztus gondoskodásába, szeretetébe, jelenlétébe emelni őt nem kevés.

A krisztusi szeretet és lelkület egyik jellemzője, ha merjük hallani a néma sikolyokat, és merünk cselekedni Istentől kért bölcsességgel. Ámen! Úgy legyen! Mindannyiunk gyógyulására és Isten dicsőségére!

Kulcsár Zsuzsanna

evangélikus lelkész Balassagyarmat

Vissza az újság tetejére

Tények és tervek

 Egyházközségünk képviselő testülete február 15-én tartotta soron következő ülését. Részletes beszámoló hangzott el a 2006-os év pénzügyi eredményiről. A beszámolóban rögzített számok nyomtatott formában, havi mozgásokat rögzítő bizonylatokkal megtekinthetők a plébánia irodában. Részletekbe nem bocsátkozva néhányat a bevételek közül felsorolnék. Egyházadót 5 millió 907 eFt-ot fizettünk be a tavalyi év során, míg a perselyezés éves összege 2 millió 831 eFt volt. A szentmisék stóla díja 1 millió 456 e Ft-ot jelentett a tavalyi év során és közel 2 millió forint érkezett adományként a padfűtés megvalósítás céljából. Minden évben vannak célgyűjtések (árvíz, katolikus iskolák, Péter fillérek, stb.). Ebben is megnyilvánult a testvérek adakozó készsége, hisz 1 millió 243 ezer forintot juttattak a meghirdetett célokra. Főbb kiadásaink között a kalász és cserkészház vizes blokk korszerűsítések, plébániai karbantartások és felújítások és a padfűtés kiadásai (közel 2 millió Ft) szerepelnek. Végeredményben pozitív mérleggel zártuk a 2006–os évet, hisz 8 millió 469 eFt maradvány összeggel indultunk neki a megszorításokkal teli tűzdelt 2007. évnek.

Ebben az évben a működési színvonalunk megtartása mellett, az orgona felújítás szerepel az elfogadott tervekben. Erre húsvét után kerül sor és 3 millió 360 eFt költség került árajánlati rögzítésre. Természetesen a tervek a hívek előre is megköszönt és volumenében nem csökkenő anyagi támogatásával válhatnak valóra.

Az anyagi dolgokon túl még az alábbi témakörökkel foglalkozott a testület:

   
A testület mandátumát 2007.05.27.ig meghosszabbította a püspök atya. Az új testület felállása a kidolgozás alatt lévő, körlevélben megjelenő szabályzat szerint történik.

   
A testület egybehangzó szavazással elfogadta a Kolping házra benyújtott, Haszonkölcsön Szerződés tervezetét, ami az egyházközségben történt tulajdon változást (régi kántor ház eladás) is hivatott dokumentálva rendezni.

   Ingatlan közvetítőn keresztül eladásra meg kell hirdetni az iskolánk épületét.

   Költségkímélés végett rendezni kell a funkció változott ingatlanjaink elektromos energia vételezési szerződéseit.

   Megtárgyaltuk a nagyböjttel kapcsolatos feladatokat. A hétköznapi keresztutak a szentmisék előtt lesznek, de vasárnaponként délután 3 órakor a Kálváriánál is lesz keresztút. Ilyen esetekben nem tarunk szentségimádást a templomban

  A szent három nap liturgiái este 7- kor kezdődnek, ahová felnőtt fiatalokat is hívunk felolvasni, ministrálni éppúgy, mint a húsvéti szentmisékre.

  Nagycsütörtökön éjfélig lesz szentségimádás a templomban, míg a szent sír délután 2-től látogatható. Ehhez igazítva tervezzük időbeosztásunkat.

  A templomi lelkigyakorlat, gyóntató atyák biztosítása mellett szervezés alatt van. Pontos információ, a felsorolt eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás a templomi hirdetésekben hallható lesz.

Vissza az újság tetejére

Harangok 2006

Örömmel közöljük, hogy az ünnepekhez igazodó példányszámmal, 8110 db Vadkerti Harangok jelent meg a jubileumi XV. Évfolyam során. Az indulás óta 177 alkalommal jelentünk meg. Ennyi újságja van annak, aki megőrizte az egyházközségi kiadványunk példányait.  Az, hogy mindig volt írás egy szűk csapatnak köszönhető, akik az alábbi közösségekben tevékenykednek. Cserkészek, Karitász csoport , Kalász csoport, Kolping család, Kolping Ifjúság, Támogató Szolgálat, az iskolánk, amíg működött , az egyházközségi munkatársak. Név szerint köszönet illeti meg Fábián Istvánt és Kuris Rolandot, akik a háttérmunkát végezték azzal, hogy az utolsó pillanatban beérkezett írásokból is nyomdakész terméket formáltak. A magunkról történő híradás nagy érték. A Barák család tevékenysége által lapunk az Interneten is olvasható, amiért nekik is jár a köszönet.

 Az újságunkra van igény. Ezt jelzi a hó vége közeledtével hozzám érkező, a megjelenés időpontjára vonatkozó számtalan érdeklődés, valamint az, hogy nem sajnálják adományként a példányonkénti 60Ft-ot perselybe tenni.

 Természetes az is, hogy tartalmi kifogásokkal is találkozni lehet, ahol programok előrejelzését, jeles események rögzítettségét hiányolnak a Tisztelt Olvasóink. Jogos észrevétel mellett nem szabad megoldási javaslat nélkül elmenni, mert az csak konzerválja a jelenlegi állapotot. A Teendő is egyszerű. Minden egyesület juttassa el havi bontásban azon programjai időpontját, ami nem zártkörű. Biztos több érdeklődő testvér teszi tiszteletét azon a közös épülés jegyében. Fontos az is, hogy az egyesületek megosszák a nagy közösséggel életük egy részét. Egy nagyszerű falusi rendezvény, egy kirándulás élményének meg nem osztása belterjessé tesz és elszigetel. Ezért buzdítok mindenkit arra, hogy küldjenek írásokat környezetükből, növelve ezzel is a MI UJSÁGUNK jelleget.

  Az Internetes jelenléten túl nyomai alapon az alább helyekre jut el a harangok: Országos Széchenyi Könyvtár, dr Beer Miklós püspök atya, Ferences Kolostor Szécsény, Tóalmási Kolping család, Mészáros Csaba körzeti prézes, Kolping Szövetség és a Északi körzeti titkár, Keresztény Élet. Uj Ember, Szentmihályi Szabó Péter, Néder apát úr családja, Evangélikus és Református lelkészi Hivatalok Balassagyarmat, Légrády Eszter újságíró.

 Néhány szó az anyagi helyzetről. A kezdeti időponttól 2005. decemberi végéig 62700Ft halmozódott fel maradványként úgy, hogy az egyházközségi rendezvények (hangverseny, ökumené, egyházmegyei találkozó, egyéb helyi rendezvények) jelképes összegben voltak támogatva. Sajnos ez az összeg 2006 december 31-re 39400Ft-ra zsugorodott a perselylopás következtében. Bízom benne, hogy a jövőben sem pártolnak el olvasóink és adományaikkal, írásaikkal fenntartják a folyamatos megjelenés feltételeit.

/emjé/

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Farkasordító éjszakai túra

Idén február másodikán, negyedszer került megrendezésre a farkasordító éjszakai túra. Ez alkalommal a csapatunkból 8-an, és két civil vágtak neki a 25 kilométeres távnak.

Este 10 óra után értünk Vácról Kismarosra. A vonatról való leszállás után azonnal elindultunk. Enyhe este volt, ellentétben az előző évek igazi téli időjárásával, amikor "nyakig" érő hóban gázoltunk. Az enyhe időjárás egyenes következménye a sár volt. Ha lehet választani, jövőre inkább a havat választjuk. Az égbolt derült volt, a csillagok ragyogtak. A telihold baljósan sápadozott az égen, borzolva a túrázó farkasok idegeit.

Meglehetősen nagy tempóban vágtunk neki a Kóspallag felé vezető útnak. Mindenki kapott egy sorszámot, ezt sorban létszám ellenőrzéskor belekiabáltuk az éjszakába, jelezve, hogy még nem "vesztünk" el. Idén az összlétszám 68 volt. A 68-as szám elhangzása után egy farkasüvöltést hallattunk.

Másik kedélyállapot javító játék egy kérdés volt, melyre csak egy választ lehetett adni (lelkesen kiabálva) mégpedig azt, hogy IGEN. A kérdés úgy hangzott: "Mindenki jól érzi magát?" A válasz többé kevésbé az igen maradt végig, de a lelkesedés 20 km után érezhetően megcsappant. Ahogyan fogytak a kilométerek, az idő egyre mostohább lett. A derűs éjszaka először ködfoltossá, ködössé vált, majd szitálni kezdett az eső, végül pedig sűrű zápor áztatta kis csapatunkat. Bőrig ázva, aki hozott magával esőkabátot az bőrig izzadva térdig sárosan caplattunk be Nagymarosra a vasútállomásra a túra céljába. Míg körülményekhez képest rendbe hoztuk magunkat, a túra szervezője-vezetője kiosztotta az igazán megérdemelt emléklapokat.

Az emléklap szövege a következő volt:

"Farkas komám puhány hozzátartozói felé igazolom, hogy bátor és elszánt (itt következik a teljesítő neve) a 2007. február 2-ről 3-ra virradó, éjszakát a FARK,ASORDÍTÓ EJSZAKAI TÚRA teljesítésével töltötte, és derekasan helytállt a falka barangolása során, nem nyávogott, ahogy a nyápicok szoktak, emelt fővel lecaplatott 25 km-t a Börzsöny rengetegében, továbbá vérfagyasztóan vonyított a többi ordassal az éjszaka jótékony homályában."

A hagyományokkal ellentétben idén nem tévedtünk el, így a táv valóban 25 km volt. Az előző évekhez képest valamivel könnyebb, de így is egy igen nehéz kiruccanás volt.

Akinek nem ment el a kedve, jövőre is eljön.

Kuris Roland

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

-Február 9-én, a templomi hirdetés szerinti időpontban tartottuk éves közgyűlésünket. Beke Krisztián beszámolt az ifjúsági munkákról, vázlatosan ismertette a 2007 évi ifjúsági programot. Beszámolót hallhattunk a Vadkerti Harangok kiadásával kapcsolatban, a Kolping Újság terjesztéséről. Beke László számot adott a tavalyi évben elvégzett munkálatokról, felhívta a figyelmet a benti épület és az erdei házi társadalmi munkaközösség építő kivitelezésére.

 Az elnöki beszámoló után, mely a programokon túl a gazdasági helyzetünket is tartalmazta került sor a lelki vezető megválasztására. Megköszönve Tarnai Imre bácsi az átmeneti időszakban végzett munkáját a tagság egybehangzóan Lukács András apát urat kérte fel a prézesi teendők ellátására. Imádkozzunk a közös munka sikeréért!

 A 2007 évi programok közül több csak lehetőségként került felvázolásra. Nyári kirándulásokat a Szent Erzsébet évhez igazítjuk. Így lehetőségként Sárospatak és a Wartburgi vár megtekintése egyaránt szerepel a már fixnek számító helyi és körzeti egyházi és egyesületi események. Ezek véglegesítése a vasárnapi nagymise utáni összejöveteleken rögzítődik és a Vadkerti Harangokon keresztül kerül kihirdetésre.

-A március 3-4-i erdei házi lelkigyakorlat témái: Hit és vallás. Család és társadalom. Imádság és munka. Bálványok és eszmények. Előadó Harai Pál atya Erdélyből. Jelentkezni Beke Lászlónál lehet a ház befogadó képességének erejéig. Fontos tudni azt, hogy templomunkban, a vasárnapi nagymise keretében is találkozhatunk az atyával.

-Jubileumi (15 évesek lettünk) közgyűlésünk március 10-én az esti misével kezdődik. Gitáros misével szeretnénk emlékezetessé tenni ezt az alkalmat. Kérünk minden testvérünket, hogy a meghirdetett időpontokban énekpróbán részt venni szíveskedje. A szentmisén jelen lesz Sillye Jenő is, hogy a közös zenéléssel erősítse hitünket.

-Március 15-16 Társadalmi munka az erdei háznál. Kerítésépítés, a nyársalóhoz asztal és padok készítése a feladat. Ajándékozzunk időt másoknak, a közösségnek.

- A nemzetközi focitorna tervezett időpontja. 2007.04.21.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- Betegeink húsvét előtti ellátása március utolsó hetében lesz (nem a Nagyhéten). A sekrestyében jelezzék azokat, akik -az első pénteki rendszeres áldozókon kívül szeretnének a szentgyónásukat elvégezni húsvétra (Őket március 26-án délelőtt keresi fel plébános atya).

Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, a szécsényi P.Gegó Julianus ferences atya tartja március 22-23-24.-én. Jó alkalom a szent kenetre való felkészülésre is.

-Az idősekért, betegekért Fekete vasárnap (Szenvedés 1.vasárnapján) imádkozunk közösen, részesítve őket a Betegek szentségében. (Csak, akik komoly betegek, idős koruk miatt gyengék, és kegyelem állapotában vannak, tehát a szentmisén áldoznak is.) A Szentkenet nem olyan szentelmény, mint a hamvazás, hogy mindenki odamegy...szentség, amit tiszta lélekkel fogadhatunk.

-Március 10-én adnak hálát a Kolping Család tagjai megalakulásuk 15 évéért, a szombat esti szentmisén.

-Jeles ünnep: Március 19, Szent József napja, -és a vasárnap miatt március 26-ra helyezett Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.

-Március utolsó vasárnapján reggelre kell az órákat majd nyári időszámításhoz 1 órával előbbre igazítani. Attól kezdve az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.

Kereszteltek:
Kovács Bence András (Kovács Róbert és Dömötör Krisztina)
Villant Veronika (Villant Norbert és Szabó Dorottya

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Konopás Balázs 86 éves
Özv.Záhorszki Ignácné, Nagy Erzsébet 79 éves
Márton István 88 éves
Búzás Ildikó 22 éves

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 15-16 óra között

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. Csütörtök este -

2. Péntek este -Urbán és Molnár család elhunytjaiért

3. Szombat este

4. Nagyböjt 2. vasárnapja

 -Percsina Pál, 20. évforduló Édesapja, az elhunyt Berta és Babinszki családtagokért

-Gyurkovics Sándor első évforduló

5. Hétfő reggel -

6. Kedd reggel -

7. Szerda reggel -

8. Csütörtök este -Urbán Ignác és két felesége

9. Péntek este -Halaj Károly és szülei

-Márton István, szülei, testvére,

-Pszota Géza és felesége

-Varga Ferenc és felesége

-Lipták Franciska és élő családtagok

10. Szombat este -Kiss János, felesége Márton Julianna és fiuk

-Budai Károly első évforduló Lovász Ferenc, fia: István és az elhunyt családtagok

-Holes Antal, szülei, apósa, anyósa, nagyszülők és Kovács István

-Kolping család szándékára

11. Nagyböjt 3. vasárnapja

-Nagy Ferenc első évforduló Nagy és Kovács család 3 tagjáért

-Paulicsek Jánosné, férje és szüleik

-Boda Sándor , felesége Deszpot Erzsébet, és szüleik

-Holman György felesége, Varga Ilona

12. Hétfő reggel -

13. Kedd reggel -

14. Szerda reggel

15. Csütörtök Nemzeti Ünnepünk

 18 óra: -Magyar Hazánkért

-Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk: Borbála és szülei (Alapítványi mise)

16. Péntek este -Pinke István, felesége, két vejük, unoka vejük, Kovács Gyula, felesége,-lányuk

és az összes családtag

-Varga János, első évforduló felesége Pálinkás Julianna, és a családok élő és elhunyt tagjaiért

17. Szombat este -Holman József és a család halottaiért

-Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, Fercsik, Pinke és Majer család halottaiért

-Czinege Sándor, felesége, szüleik, gyermekeik, vejeik

18. Nagyböjt 4. vasárnapja

-Pistyúr János (1941) szülei, testvére, apósa, nászasszonya és hozzátartozók

-Zöllei és Horváth család halottaiért

-Kalmár József, fia, és a család halottaiért

19. Hétfő reggel Szent József Ünnepe

20. Kedd reggel -

21. Szerda reggel -

22. Csütörtök este -Sági József, fia: Attila, szülők, és a család élő tagjaiért

23. Péntek este -Czinege Károlyné, született Holman Ilona, szülei, a Csillik és Hegyi család halottaiért

-Nagy Ignác, szülei, apósa, anyósa és nagyszülők

24. Szombat este -Murányi Istvánné, született Komlós Ilona 7 .évforduló, férje, szüleik, hozzátartozók

-Molnár Lajosné, bátyja: Jánosa, apósa, anyósa és az elhunyt családtagok

-ifj. Pistyúr András és hozzátartozók

25. Nagyböjt 5. vasárnapja

-Kordics Jánosné, született Szabó Mária 10. évforduló

-Pistyúr Gábor, szülei, testvére: János és apósa

26. Hétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja

reggel 7 -Szűzanya tiszteletére

27. Kedd reggel -

28. Szerda reggel

29. Csütörtök este 7

30. Péntek este 7 -

31. Szombat este 7 -Jenei István, szülei, testvérei, veje, és a Káplár család halottaiért

-Zsiga Gyula és hozzátartozók

-ifj. Kovács Lajos, Valent József, nagyszülők, Oroszlán Lajos, fia: Lajos és hozzátartozók

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre