Vadkerti harangok
2006. június


Tanúságtétel
Új  Szentmiseszándékok július
Erdélyben jártunk
Eucharistia
Fohász
Isten a szeretet II.
Meghívó
Szent László, a lovagkirály
Cserkészek közt
Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen?
A 2005-2006-os hittanos tanévről
A megoldás
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Tanúságtétel

(Úrnapi gondolatok)

A XIII. században elrendelt nyár eleji ünnepünk, Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Az eucharisztia alapításának üdvtörténeti eseményét  nagycsütörtökön, az utolsó vacsora miséjében ünnepeljük. A középkor egyre erősödő eucharisztia-tisztelete miatt azonban szerettek volna még egy ünnepet, amelyben a Jézustól ránk hagyott, köztünk lakó eucharisztiát ünnepeljük. IV. Orbán pápa szerencsés módon a kor meghatározó teológusát, Aquinói Szent Tamást kérte fel az ünnep liturgikus szövegeinek megírására.

  A magyarországi gyakorlatban az ünnepi mise után körmenetre indulunk a település utcáin és nem a templom kertben. Ez a fajta körmenet a négy stációval a XIV. században terjedt el általánosan a német nyelvterületen. Jelentése sokrétű, érdemes belegondolni egy-egy szempontjába.

  A körmenet tartásának egyik indítéka már az első pillanatban magától adódik: tanúságot teszünk az utcán, idegenek előtt hitünkről, oltáriszentség-tiszteletünkről. Ez a szempont a reformáció utáni katolikus megújulástól kezdve valóban megjelenik, de  napjaink globalizálódó világában is nagyon fontos. Megmutatjuk, hogy számunkra értékes, valóságos létező az eucharisztia. Ugyanakkor a XIII.-XIV. században erre kevésbé gondoltak a liturgiát vezetők. Sokkal inkább a szentség ünneplése, a profánnal való találkozás volt a fontos. Amiként a búza szenteléskor körbejárták a határt, hogy megszenteljék azt, úgy ezen a napon is meg akarták szentelni azokat az utcákat, amelyeken az év többi napján közönséges dolgaik után jártak.

  Ugyanakkor a település körüljárása a kiemelkedő imádás alkalma is. Egész úton a tömjénező halad az Oltáriszentség előtt,, melyet a pap palástban, vélummal elfedve visz. A palást és a vélum itt nem a pap dísze, hanem eltakarója. Maga az Úr az, aki az Oltáriszentségben népe körében megjelenik. Nem a pap személye tehát a fontos, hisz annak arca szinte eltűnik a monstancia mögött. Az eucharisztia fölött baldachint visznek, így a szent térben is elkülönül a közönségestől. Ami fontos, azt féltőn óvjuk, ezért védi külön tető. Másrészt a szent sátorra is emlékeztet ez a kis mozgó sátor. Isten az Ószövetségben a salamoni templom előtt mindig is sátorban lakott népe körében.

  Az Oltáriszentség elé szórt virágszirmoknak is szintén fontos üzenetük van: a legdrágább halad itt, nem kár a friss virágok szirmait sem feláldozni a pillanatért.

(F.A.)

Vissza az újság tetejére

Erdélyben jártunk

  „Isten tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben „olvasható a Salvator kápolna előtti emlékmű feliratai között e kérés.  Ez fogadja már több száz éve az ide érkező zarándokokat. Nagy súlyú kérés ez, ami a kérő elé is komoly feladatokat állít. Szürke hétköznapokon sem feledkezhetünk meg az Istennel való kapcsolattartásról és illik gyarapítani az emberi kapcsolatokat, különösen azokkal, akiket a sors 86 éve elszakított tőlünk. S ha ezen az úton járunk, kis szeletében gyakorlattá válik a nemzet felemelkedéséért meghirdetett imaévünk. Ez a gondolat fogalmazódott meg többünkben  az érsekvadkerti, csepeli és városmajori kolpingosok Imre bácsi lelki vezetése mellett együtt utazó csoportból.

  Május 31.én kora hajnalban vágtunk neki a nagy útnak. Napjainkból nem hiányzott az ima és az ének, de az új tájak és települések megismerése sem. Átkelve a Királyhágón Magyarlóna volt az első megállónk, ahol idegenként is nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. A családoknál eltöltött éjszaka, a velük történt beszélgetések egy emberibb világ közelségét éreztette meg velünk. Az a szeretet, amit ott kaptunk, vissza kell csempészni a mi rohanó világunkba is, mert  az egymásra figyelést eredményez és ezáltal hozza meg a nemzet felemelkedését.

  A viszont látás reményében elbúcsúzva a családoktól Torda volt a következő megállónk, ahol az utunk a sóbányába vezetett. A most gyógyulási céllal használt só illatú, „kristályokkal” a természet által ékesített terek felé térben és időben- 1864-től 1939-ig- haladva  nem sok képzelő erő kellett ahhoz, hogy elénk táruljon eleink itteni tevékenysége, a közös múltban gyökerező boldogabb jövő reménye. Igaz ilyen érzések már tegnap is célba vették tudatunkat, amikor Kolozsvár főterén Mátyás Királyunkat ábrázoló szobor csoport közelében álltunk. Felejthetetlen emléket kaptunk a templomban is egy idős bácsitól, aki felhívta egy olyan , egy kő többől kifaragott keresztre a figyelmünket, melyen Jézust még élve ábrázolja Fadrusz János, hiszen a Megfeszített tekintete az ég felé mutat. Ha már Kolozsvárott vagyunk, meg kell látogatni a Házsongárdi temetőt, ahol számos nagy magyar (Apáczai Csere  János, Dsida Jenő,….) alussza örök álmát.

  Marosvásárhely is a megállóik között szerepelt. Busszal bejártuk a város központját, mielőtt hosszasan időztünk a Teleki Tékában. Amíg  tágas téren az évszázados épületeket csodáltuk meg, addig a hasonló korú Tékában első kiadásos Gallilei, Heltai Gáspár művek társaságában számos mű árulkodik a könyvkiadás első lépéseiről, de megtalálhatók itt Bólyai Farkas matematikai felfedezéseinek kéziratai épp úgy, mint a vizsolyi Biblia első kiadása.

  Tamási Áron szülőfalujának Farkaslakának , majd Korondnak, a népi fazekasság  bölcsőjének vásárlásokkal egybekötött megtekintése után érkeztünk Zetelakára, ahol ki-ki elfoglalta előre elrendezett szállását, hogy kipihenve az út fáradalmait, felkészüljön az úti célként  kitűzött búcsúra.

  Már harmadik napja vagyunk Erdélyben. Esik az eső, de ez sem riasztja vissza a keresztalját, hogy a hajnali 5 órás mise után, ők 136-an, a jelenlévők búcsúztatását követően gyalog vágjanak neki a nagy útnak. Ide kívánkozik az is , hogy több érsekvadkerti- benne a polgármesterünk is- és városmajori testvérünk is csatlakozott a vendéglátóink gyalogos zarándok csoportjához  és nem kis áldozatot hozva (az oda vissza út kb.100 km) képviselt azokat akik akár gondolatban is a búcsúhoz kapcsolódtak.

  A búcsúról nem írok most, hisz a Duna TV adásából, a helyi hangulatot leszámítva, minden lélekben idelátogató testvérünk velünk egy időben kapott információt. Amit viszont figyelem felkeltés végett ( Duna TV vette és egy későbbi időpontban leadja)megosztok az  du. 6-kor kezdődő csángó mise. Itt a szónok az a Papp László atya volt akit két éve itthon is hallhattunk egy lelkigyakorlat kapcsán. Gondolatai között szerepelt az a kijelentés is, hogy nyitott szemmel járunk és mégsem látunk. Nem ismerjük fel a látogatás idejét. Mások ülnek Mózes székében, mi pedig egyre jobban hallgatunk a minket félre vezető idegen tanítókra. Látszat dicsőségekre utazunk, közben a kísértésben elveszünk. A pusztulásba vezető úton járásunk fáj Jézusnak. Változási szándékunkat ú szív és új lélek felöltésével jelezhetjük A szentmise keretében „ új etelközi” szerződés köttetett a moldvai csángók és egy náluk is a magyarság testéből előbb kiszakadt népcsoport között, hogy önpusztító magatartásunkat követően is lehessen magyar honfoglalás.

  Már vasárnap van. Olyan észrevétlenül elrohan az idő, a szívesen látják az embert.  A nyerges tetői honvéd síroktól még rácsodálkoztunk a festői tájra, megismertük a Szent Anna tó környezetét, belekóstoltunk a bálványosi mofetta párolgó kéngőzének gyógyító hatásába, majd az ismét megeredő esőben a falu határában fogadtuk a visszaérkező gyalogos zarándokainkat. Körmenetben énekelve együtt tettük meg a 4 km-es templomhoz vezető utat, hogy  az Imre bácsi által celebrált szentmise keretében adjunk hálát azért a sok jóért, melyben az elmúlt napokban részesültünk, amely csak akkor fejti ki igazi hatását, ha mindannyian bőkezűen adjuk azt tovább.

Érsekvadkert, 2006-06-09       emjé


Vissza az újság tetejére

Eucharistia

A gyors időknek zajgó forgatagján
Uralmad örök, fönséges, csodás.
Megérez lelkem, mint virág a napfényt,
Mert jelen vagy te millió helyen.
Kiáradsz a szűk tabernákulumból,
Mindent betöltő, örök végtelen.
Imádlak téged e parányiságból
Ezer világot mozgató erő.
Merész tudásnak lohad büszkesége
És megszégyenül itt minden bölcselő.
A szentég fénye ömlik szét valódon,
A szentség fénye ömlik szét valódon,
És körülötted minden hófehér:
Te vagy a szívnek örök éhezését
Lecsillapító, illatos kenyér.

Vissza az újság tetejére

Fohász

Ó és édes jó Istenem
Oltalmazóm, segedelmem.
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem. 

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándor legény vándorbotját,
Vándor székely reménységét
Jézus álld meg Erdély földjét!

Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll.
Haza jöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

Vissza az újság tetejére

Isten a szeretet  II.

 Az előző számban már olvashattunk XVI. Benedek pápa első enciklikájáról, amelyben a keresztény szeretetfogalom értelmezésében és gyakorlati megvalósításában adott eligazítást az abban elmélyedők számára.

 A test és a lélek egységét hirdető kereszténység sok támadást kapott a felvilágosodás óta, hogy felfogása „középkori”, a lélek és a traszcendencia  jóval nagyobb megbecsülést élvez, mint a test és az evilági élet. Az enciklika világossá teszi, hogy a dualizmus annyit jelent, hogy a test és lélek itt a földön is együtt szeret, az erosz keresi Istent, az agapé pedig meg is találja Őt. Jézus Krisztus Isten megtestesült szeretete, aki mint a Jó Pásztor a példabeszédben , elveszett nyájának megkeresésére indul, kereszthalála pedig emberszeretetének legradikálisabb bizonyítéka. Amikor az Ő közössége a szentáldozás szentségében részesül, minden keresztény egyetlen testté lesz benne. A szeretet azért lehet parancs minden keresztény számára, mert Isten ezt a szeretetet megadta nekünk, mi csupán tovább adjuk azt felebarátainknak. Felebarátainkban megtaláljuk Krisztust, Krisztusban pedig Istent. Isten önmagát Jézusban tette láthatóvá, vagyis Jézusban láthatjuk, ismerhetjük meg az Istent, melyet oly szépen fejtett ki Placid atya a családi napunk szentmiséjének keretében is. Vagyis a szeretet nem pusztán érzés,, hanem az értelem felismerése is, mely állandóan gyarapodik életünk során. A szeretet tehát nem valami állandó, megszerzett kincs, hanem olyas valami, amit állandóan gyarapítani, gyakorolni kell. Az Isten- és az emberszeretet  egymástól elválaszthatatlan, amit személyenként és a közösségeinken keresztül is gyakorolni kell. Ezen túlmenően az  Egyháznak képviselni kell a társadalmi igazságosság eszméjét, nem közvetlenül a politikai életben, hanem közvetve a társadalomban. A katolicizmus a józan ész és a természeti törvények alapján fejti ki társadalmi tanítását és nem kívánja átvenni az állam szerepét, csupán befolyást gyakorolni a politika képviselőire az igazságosság érdekében. „Az egyház nem tudja pótolni az államot, és nem is szabad ezt tennie”, mondja az enciklika, mert az igazságos társadalmat nem az Egyháznak, hanem a politikának kell megvalósítania. És itt következik egy nagyon fontos üzenet: „  A laikus hívők nyilvánvaló kötelessége az, hogy az igazságos társadalmi rend megvalósulása érdekében munkálkodjanak.” Mint kifejti, ez a közjó érdekében is elengedhetetlen, tehát a katolikus embernek is , mint állampolgárnak, személyesen is rész kell vennie a politikai életben. Mert- fejti ki őszentsége: „ Jelenleg az embereket feláldozzák a  kédőjelekkel tarkított jövő molochjának. Tudnunk kell azt, hogy Moloch , a régi napisten, akinek emberáldozatokat is hoztak annak idején, most  a Pénz, Tőke, az uzsorás kapitalizmus mocskos istenekén lépett színre. Isten és ember szövetsége a Moloch ellen csak a szeretetben számíthat menedékre. A hit, remény és szeretet kapcsolja össze a keresztényeket, ahogyan Szűz Mária az emberiség anyja tudott lenni, amikor végtelen hitében, szeretetében és reménységében Jézust, a Megváltót adta az emberiségnek.

  Az enciklika szorgalmazza a mindennapi imádságot, a szüntelen párbeszédet Istennel. Adja Isten, hogy a magyar nép ebben a válságos időszakban jól imádkozzék és imádsága meghallgatásra találva szolgálja a nemzet felemelkedését.

( Tanár úr közreműködésével)

Vissza az újság tetejére

Meghívó

„Szemünk az égre bízva néz”

Érsekvadkert

1937-2001-2006

Testvéri szeretettel hívunk és várunk

2006. július 8-án

„Tíz falu egy asztal”  találkozóra 

Program:

-8. 00     Csoportok érkezése, vendégek fogadása a Kalász Házban.

-10. 00   Ünnepi Szentmise, amelyet Dr. Udvardy György Budapest-Esztergom Egyházmegye segédpüspöke, általános helynök mutat be.

-11. 30   Előadás a templomban.

-13. 00   Ebéd a Közösségi Házban.

-14. 30   Az érsekvadkerti Kalász bemutatkozása. 

Szeretetvendégség

A nap folyamán lehetőség lesz könyvvásárlásra és az érsekvadkerti Helytörténeti Emlékház megtekintésére.

Dr. Kovácsné Nagy Mária
az érsekvadkerti Kalász vezetője

Vissza az újság tetejére

Szent László lovagkirály

 

  Történelmi múltunkba visszapillantva újra és újra szembesülünk azzal, hogy mit köszönhetünk kiemelkedő rangú Árpád-házi királyainknak, akik egyszerre voltak magyarok és keresztények. Kimagaslik ebben közülük Szent István után Szent László, akinek legendás jellemvonása, hogy igazi lovag király volt.

  Huizinga nagy visszhangot kiváltó  műve, „A középkor alkonya”. Ebben megmutatja, milyen jellemző szerepe lehetett akkor a lovagi eszménynek. Utal arra, hogyan szövetkezik a hiteles lovagi életformában a hit a bátorsággal, a gyöngék oltalmazásával és a nők védelmezésével.  Igaz, akkor is kevesen voltak, akik példaadóan tudták életre váltani ezt az emelkedett férfiideált.  László király ilyen volt. A lovag korán kel, mértékletesen él, fékezi szenvedélyeit, imádkozik és bátor a harcban –mondja a költő.

  Szent László királyunk idejében még kizsendülőben volt a lovagi eszmény. Vallásosságát lengyel édesanyjától és keresztény környezetétől örökli. Szüleivel a magyar – lengyel kapcsolatok megalapozója. Daliás termetét, katonai erényeit magyar apjától, „ Bajnok Bélától” örökölte. Nagyapjának, Vazulnak királygyilkos terve nem sikert. István király azonban elrendelte, hogy a merénylő fiainak semmi bántódása ne essék. Ezért maradt életben András, Béla és Levente, került a lengyel király udvarába. Szent István  után az első tartósabban és jól uralkodó magyar király András lett, Vata pogány lázadásának leverője. Béla herceget, László édesapját ő hívta haza Lengyelországból. Tudta, hogy öccse kiváló katona, Levente pedig pogány maradt.

  A jelenben visszhangja van annak, hogy a szenteket  vissza kell hozni Európa tudatába, különösen, ha európaiságunk építői voltak. És László királyunk is az volt. Amikor pedig silány amerikai filmek nyomán,  bomlasztó írások özönében olykor már tombol az agresszivitás, amikor egyre emelkedik a nemi erőszak meg az agyonverés statisztikája, joggal érezzük úgy, hogy a férfiak lovagiasságát újra fel kell fedezni és vissza kell ültetni a pedagógiánkba. Kitől várhatna ebben olyan hatékony nevelői segítséget az   új Európa, mint a legnagyobb, legrégibb vallási közösségétől, a kereszténységtől. S azon belül attól az Egyháztól , amely az egységes Európa alapjait megvetette. László királyunk” vitéz lovagsága” ebből a talajból nőtt ki. A félreértett és rossz életfilozófiává züllesztett  darwinizmus nyomán jelszó lett, hogy az erősebb legyőzi a gyengébbet. László királyunk védelmébe vette a rászorulókat. Jelképpé vált ( több ősi freskó is tanúsítja), ahogyan a kun harcostól megmenti a magyar leányt.

  Szent lovag királyunk segítsen abban, hogy ellen álljunk a hatalmaskodóknak, a védtelenek elnyomására és kifosztására specializált erőszak merénylőinek. Mert az erős nem azért van, hogy legyőzze és megalázza a gyengébbet, a segítésre szorulót, hanem azért, hogy felkarolja és védelmébe vegye. Ez a példa lebegjen minden ember előtt,  mert csak a lovagi szeretet uralkodása hozhatja meg az új világban rejlő szebb jövőt.

  ( B. László )

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Táborba hívó levél

Kedves leendő Cimborák! Tovább nem várhatunk! Itt az idő, hogy összegyűjtsük erőnket, tudásunkat és visszaállítsuk a régi rendet. Nem tűrhetjük tovább, hogy míg igaz királyunk, Oroszlánszívű Richárd a Szentföldön harcol, addig gonosz öccse, János herceg kifossza az országot, és megalázza Nottingham népét.

A leghűségesebb cimboráimmal már megesküdtünk, hogy küzdeni fogunk a zsarnokság ellen.

Nem engedjük, hogy a dölyfös urak a népet sanyargassák. A bujdosók nevében megígértem az embereknek, hogy megvédjük őket. Valószínű hallottatok már rólam. Tudjátok, hogy megtréfáltam párszor a városbírót és az apát urat.

Sok pénzt és kincset zsákmányoltam a normannoktól és embereiktől. Ezekből segítem a szegényeket.

Otthonunk a sherwoodi erdő. Nem élünk fényes pompában, de annál vidámabban és annál nagyobb szeretetben. Az eddigi kalandjaink miatt vérdíjat tűztek ki a fejemre, és bizony már Little John és Much cimboráméra is.

De elég is a sok beszédből, a lényegre térek. Eljutott hozzám a hír, hogy Ti a messzi Vadkert

patak partján már megvívtatok sok ellenséggel. Ismeritek az erdőt, és nem riadtok vissza, ha a gonosz szeme közé kell nézni. Pont ilyen emberekre van szükségem. Meghívlak Titeket a sherwoodi erdőbe, hogy segítsetek az itteni elnyomottakon. Remélem elfogadjátok hívásomat.

Ha jöttök, titokban tegyétek. Senki meg nem tudhatja, hogy mi járatban vagytok. Ellenőrizzétek azt az embert is, akitől ezt a levelet kaptátok. Legjobb futáraimtól kell  megkapjátok. Ha valóban ők azok, tudják, hogy a sherwoodi erdőn belül merre keressetek. Velük gyertek. Ezen esztendő augusztus havának 2.napján érkezzetek. Ha minden a terveim szerint halad, 8 nap alatt megmutatjuk Nottinghamnek, hogy él az igazság, és nem lehet elnyomni. Augusztus 9. napján hazatérhettek otthonaitokba. Az utazás részleteit futáraimtól tudják meg azok, akik elfogadják meghívásom.

 Az utazás és az itteni ellátásotok érdekében 6000 aranyat küldjetek nekem fejenként.

Elsősorban lovasokra van szükségem, hogy hatékonyabb hadviselést folytathassunk a normannok ellen. Lóról is magadnak kell gondoskodnod. Mifelénk az a szokás, hogy egy ilyen nagy utazás, és főleg nagy kalandok előtt mindenki beszél atyjával, anyjával. Elmeséli, mire vállalkozik és szülői áldását kéri útjára. Kérlek titeket, tegyétek meg ezt

Ti is.

Robin Hood

Vissza az újság tetejére

"Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen?"

„…ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák.”

A cím és a kezdő sor idézet abból az énekből, ami az év elején induló Érsekvadkert-térsége Támogató Szolgálat eddigi munkáját bemutató képsorok alatt szólt. A bemutatkozás a június 10-ei erdei házi juniális színfoltja volt és itt, az esti szentmise keretében történt a Támogató Szolgálat zászlajának, gépkocsijának felszentelése is.

„…vannak még csodák”? pendül a bizonytalanságba hajló dallam.

Vannak még csodák! – felelek rá örvendező szívvel. Hisz nemrég jöttem haza a csíksomlyói búcsúból, ahol még a táj is imádkozik, a Hargitán összeért a föld és az ég és itt még a nagyon megátalkodott sem hiheti, hogy hit nélkül le lehet élni az életet. A csodára fogékony ember pedig megérzi, mi az a megtörhetetlen bizalom.

És csoda volt Placid atya lénye (Ő volt a családi nap „főszereplője”). Belőle a kényszermunkatábor nem megkeseredett, bosszúszomjas személyt érlelt. Az átélt szenvedések inkább minden salakot leégettek róla és ennek a „műhelymunkának” ékes gyöngyszemeként állt előttünk az ember, aki derűt, humort, végtelen szeretetet árasztott maga körül.

És mert három a magyar igazság, csodákból is három jár. Csoda volt a sérült gyerekek arcán felfénylő mosoly, ami a Támogató Szolgálat munkáját bemutató fotókról ragyogott ránk. Gyerekek, akik azzal szolgálják Isten értékrendjét, hogy alkalmat adnak nekünk az irgalom gyakorlására, heti rendszerességgel tarthatnak közösségi foglalkozásokat, szabadulhatnak az egyforma napok rácsaiból. Fénylett föl mosoly a szülők arcán is, akik végre megfelelő közösségbe tudják vinni beteg gyermekeiket, és nem csak az ő játékuk ad enyhet, hanem a sorstársakkal megosztott beszélgetés is.

Egy idős férfi arca is föltűnt a bemutatkozó fotókon, akinél a betegség és a kor tette, hogy most rá van utalva mások segítségére. A Támogató Szolgálat munkatársainak jóvoltából rend lett körülötte, és közérzetét kellemesebbé tette a tiszta ruha.

Ez csak két formája annak, amivel a Támogató Szolgálat foglalkozik. Tevékenységi körüket bővebben ismertetik a tájékoztatók: betegápolás, idős, egyedül élő emberek számára vásárlás, takarítás, ház körüli teendők, gyógyszerfelíratás, kiváltás, gyermekfelügyelet stb.

A napokban pedig új járművel gazdagodott a Szolgálat. Betegszállításon kívül ez a gépkocsi alkalmas kerekesszék szállítására is.

Plakátokról, újságcikkekből tudjuk, ez év januárjában indult az Érsekvadkert-térség Támogató Szolgálat. Minden indulás nehéz. Sokan drukkoltunk félve-féltve, hogy ne csalán közé essenek a magok, váljon mindenki számára hasznossá a kezdeményezés.

Nem dughatjuk homokba a fejünket, tudomásul kell venni, hogy sok a segítségre szoruló közöttünk. A felgyorsult élettempó nem hagy időt az irgalom világára. Ezért nem elég az egyes emberek kezdeményezése, szükség van intézményesült szakszolgálatra is. S ha már valaki támogatásra szorul, kapja ezt egyházi lelkülettel alátámasztva (pl. Karitasz, Kolping). A karitatív szolgálat hozzátartozik a keresztény élethez, az elesettek támogatása egyházi létünket hitelesíti. A támogató szolgálatok feladata nem merülhet ki a szakszerűségben. Többletet, pluszt a vallásos lelkület ad, az embertől-emberig ívelő szeretet korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

A Támogató Szolgálat működéséhez azonban nem csak a munkatársak, a fenntartó szervezet lelkiismeretes hozzáállása kell. Kell az is, hogy a rászorulók ne szégyelljék kérni a segítséget. A kéréshez mindig nagy alázat kell: elismerni, hogy valamiben gyenge vagyok, rászorulok a segítségre – ezt nehéz még önmagunk előtt is bevallani. Elesettségünkben, szenvedésünkben gondoljunk arra, hogy az is értékteremtés, ha elfogadom a másik ember szeretetét, segítségét.

Június 10-én megáldották az Érsekvadkert-térség Támogató Szolgálat zászlaját. Legyen mindannyiunk szívügye, hogy betöltse feladatát, a legjobban nyújtson segítséget, ne lobogjon a felszentelt zászló hiába!                                                                            /Kelemenné/

Vissza az újság tetejére

A 2005-2006-os hittanos tanévről

Minden évben igyekszünk az év végén hittanosainkat megjutalmazni vagy dicséretben részesíteni szorgalmáért, a közösség szolgálatáért, vagy jó hozzáállásáért.
Az idén a következő tanulók részesültek dicséretben.

Petőfi Sándor Általános Iskola

1. a
Boda Noémi, Csari Gyöngyvér, Halai Laura, Hegedűs Noémi, Klinger Olivér, Temela Fanni
1.b
Czinege Lilla, Csalár Patrik, Gyurenka Elizabeth, Kovács Kristóf, Szemerák Benjámin
2.a
Kovács János, Ruzsin Barbara, Vasas Balázs, Vasas Bence, Virág Borbála, Virág Alexandra, Vidák István
2.b
Boda Mátyás, Fábián Anita, Hugyecz Nikolett, Kakas Lili, Makó Edina, Porumb Lúcia
3.a
Balga Martin, Erdős Gabriella, Hegedűs Dóra, Holman Borbála, Papp Nikolett, Pásztor Patrícia, Pistyúr Zsófia, Valusz Martin, Vitéz Dorina
3.b
Csernák Dániel
4.a
Péter Ádám, Richter Jennifer
4.b
Dósa Katalin, Gálig Gergő, Halaj Léna, Híves Barbara, Híves Balázs, Holman András, Kovács Nikolett, Mezei Zsuzsanna
5.a
Fábián Dániel, Kató Szimóna
5.b
Balla Bernadett, Molnár Tímea
6.a
Balla Fanni, Holman Eszter, Kovács Szilvia, Laczó Boglárka, Madaczki Blanka
6.b
Bertalan Alexandra, Bertalan Vivien, Halaj Fanni, Surman Cecília, Verebes Réka
7.a
Csari Evelin, Jelen Csaba, Hegedűs Bence, Mrekvicska Rita
7.b
Balla Nikolett, Kakas Réka, Klinger Nikolett, Kruzslik Dalma, Laczó Máté, Szabó Levente
8.a
Bogdán Norbert

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

1.o Bozsonyik János, Csernák Bátor, Fábián Balázs, Jakubecz Martin, Kakulya Bálint, Kristóf Ticián, Molnár Kamilla, Szrenka Ágoston

2.o Antal Balázs, Berényi Arnold, Kristóf Dorina

3.o Dombai Bálint

4.o Bozsonyik Kristóf, Benedek Lilla, Nagy Boglárka, Nagy Mária

5.o Zachar Péter

6.o Dombai Zsófia, Gyurcsek Zsófia, Fábián László

7.o Boda Bianka,  Bozsonyík Rita

8.o Szarvas Anna

Vissza az újság tetejére

A megoldás

A galambok egy vidám és telhetetlen csapata a templom melletti teret választotta szálláshelyül. Az esküvők után az úttest repedései tele voltak rizsszemekkel, s ez nagy örömére szolgált a galamboknak. Néhány rizsszem a templomba is beesett és a mohó galambok oda is bementek értük. Néhányan benn is rekedtek és a vasárnapi szertartások alatt repkedésükkel zavarták a híveket. Nem beszélve arról, hogy „nyomaikat” bizony otthagyták némelyik szent szobrán. Az elkeseredett pap tanácskozásra hívta az egyházközségi tanácsot, ahol a legfontosabb napirendi pont a galambok kiűzése volt.

- Valamit muszáj tennünk azért, hogy a galambok ne jöjjenek be többé a templomba!

Elsőként egy tanácsos emelkedett szóra – talán Heródes leszármazottja volt – és azt mondta: - Dobjunk közéjük mérgezett rizst, így egyik sem fog bejönni többé!

A többi ferences lelkű tanácsos felháborodott ezen: Azt már nem! Vigyük el őket valamelyik tanyára, ahol boldogan élhetnek majd!

De ez a megoldás sem tűnt kivitelezhetőnek. Ugyanígy elvették azt a javaslatot is, hogy egy galambvadászatra kiképzett vadállatot küldjenek közéjük, valamint azt is, hogy egy erős hálót feszítsenek ki a templom ajtaja és ablakai elé.

Végül, amikor már zavaró lett a csend, mert senkinek semmi nem jutott eszébe, a Tanács legidősebb tagja azt kérdezte:

-         Szóval ti azt szeretnétek, hogy a galambok ne jöjjenek be többé a templomba?

-         Igen – válaszolták kórusban a tanácstagok.

-         Valóban nem akarjátok többé látni őket?

-         Nem – kiabálták a tanácstagok türelmetlenül

-         Akkor egyszerű a dolog – válaszolta az öreg. – Tegyétek a következőt: kereszteljétek meg őket, legyenek elsőáldozók, bérmálkozzanak meg és soha többé nem fogjátok őket a templomban látni.

-    Papa, te pingvin vagy?
-         Igen.
-         Papa, a nagypapa is pingvin?
-         Igen, a nagypapa is pingvin.
-         És a dédapa? Ő is pingvin volt?
-         Igen, ő is pingvin volt.
-         És én is pingvin vagyok?
-         Igen, te is pingvin vagy!
-         De akkor vajon miért fázom ennyire? 

Ma a legfiatalabb generáció nagy hideget érez. A kis –és a nagyobb gyermekek olyanok, mint az eloltott lámpák. Hiába járnak hittanórára, hiába tanulják a katekizmust, a fény nem gyullad ki. És mindez azért van így, mert akinek a kezében van a kapcsoló, elfelejtette, hogy hogyan kell meggyújtani azt.
 

Mi hitoktatók igyekszünk a szülőkkel együtt működve dolgozni azon, hogy gyermekeink ne érezzenek hideget és próbáljuk elvezetni őket - habár kis léptekben – az igaz hitre.

hitoktatók

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

 Június 30-án a csepeli programmal képviseljük Egyházközségünket a mendei találkozón. Utazás személykocsikkal történik.
 Névnap köszöntó július elsején a benti kolping házban, ahol a hagyományaikhoz hűen közösen ünnepeljük a nyáron névnapjukat ülő Lászlókat, Pétereket és a hozzájuk társulókat.
 Nyár a csoportos kirándulások ideje. Balatonfenyves, Erdély és Sopron térsége ad lehetőséget a pihenésre és a közösség összekovácsolására. A kirándulások előtt megbeszélési
felhívásokra kérem figyelni.

Vissza az újság tetejére.                                                                           Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

-A szentmisék rendje július 3.-tól a nyári szabadság miatt megváltozik (július 1. 2. szentmise a szokott időben).
Szentmise vasárnap (július 9. 16. 23. 30.) csak 11.00-kor, hétköznap nem lesz szentmise.
Kivétel: július 1. szombat, elsőpéntek(július 7.), július 8. szombat de 10.00-kor(KALÁSZ ünnep), valamint július 31. (Szent Ignác fogadalmi ünnep)

Szentségimádások beosztásai
Keddenként 19 órától
Július
4 Csendes félóra
11 Kolping család
18 Kalász csoport
25 Rózsafüzér-Társulat
27 Karitasz csoport
Augusztus
1 Karitasz csoport
8 Csendes félóra
28 Kolping család
Vasárnapokon 16-19 óra között
Július
2 Ferenc imacsoport
9 Pió imacsoport
16 János Pál imacsoport
23 Teréz anya imacsoport
30 Ferenc imacsoport
Augusztus
6 Pió imacsoport
13 János Pál imacsoport
20 Teréz anya imacsoport
27 Ferenc imacsoport
Imaórák:
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 6-órától Fatimai Szűzanya tiszteletére.
Minden kedden este 7 órakor imaóra nemzetünk lelki megújulásáért.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére

Kereszteltek:
Szabó Fruzsina
 (Szabó Csaba és Csillik Szilvia )
Adame Luca
 (Adame Károly és Verebes Gabriella)
Lakatos Renáta
 (Lakatos Kálmán és Virág Renáta)
Házasságot kötött:
Antal Ferenc és Szenográdi Andrea
Halottaink:
Szabó József 1940.
Orem András 1950.
Murányi János 1938.

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. szombat
  - Boda István halálának 10. évfordulója, Kovács és Boda család halottai
  - Szabó István és 2 neje, gyermekeik, vejeik és unokájuk
  - Gréczi István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók
  - Gréczi Jánosné 1. évforduló, férje, hozzátartozók, valamint Kristók Istvánné, férje és hozzátartozók
2. vasárnap
  - Koza János, szülei, apósa, anyósa
  - Rith Veronika, szülei, valamint dr. Mácsik Ferenc és szülei
7. péntek
  - Czinege Jánosné szül. Híves Borbála, szülei, nagyszülei és hozzátartozók - Alapitványi mise
  - Csernák János, felesége Záhorszki Anna, nászuk  Sípos János, felesége Szrenka Mária és hozzátartozók
8. szombat
  - Élő és elhunyt Kalász-tagokért
9. vasárnap
  - Záhorszki Gergelyné szül. Varga Erzsébet, szülei, apósa, anyósa, valamint Csillag János hősi halott, felesége és szüleik
  - Élő és elhunyt családtagokért
  - Verebes család, Csontos család és a Szabó család halottaiért és nagyszülőkért
16. vasárnap
  - Záhorszki Ignác, 2 gyermeke, Záhorszki és Kosztrihán család halottaiért
  - Varga Ignácné, férje, szüleik
  - Urbán Andrásné, férjei, szüleik és a családok halottaiért
  - Varga Jánosné, szül. Pálinkás Julianna, férje, a Pálinkás, Kristóf és a Varga család halottai
  - Buzás és Kovács család halottaiért
  - Kristóf János, szülei, Hegedűs István, neje és a család halottai
  - Bozsonyik István 1. évforduló és nagyszülők, Bozsonyik Lőrinc és neje, Koza Kálmán és neje, Szrenka Mátyás és neje
     és a család halottaiaért
23. vasárnap
  - Pistyúr János (1941) szülei, testvére, apósa és nagyszülei
  - Holes Antal, menye és a család halottai
  - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa, valamint Urbán Andrásné, 2 férje és szüleik
  - Bartus Lajos, szülei, veje Valkó Mihály, a Halaj és a Molnár család halottai
30. vasárnap
  - Kordics Jánosné szül. Szabó Mária, szülei, apósa, anyósa, testvérei és hozzátartozóik
  - Vitéz Ferenc, szülei, apósa, anyósa, testvére, valamint Nagy Ignác és élő családtagokért
  - Homolya Ignác, neje Mák Anna, gyermekeik, menyeik, vejeik, unokavejük Budai Károly, Fésűs József, neje Baranyi
     Margit és hozzátartozók
31. hétfő
  - Szent Ignác tiszteletére - fogadalmi ünnep

-A szentmisék rendje július 3.-tól a nyári szabadság miatt megváltozik (július 1. 2. szentmise a szokott időben).
Szentmise vasárnap (július 9. 16. 23. 30.) csak 11.00-kor, hétköznap nem lesz szentmise.
Kivétel: július 1. szombat, elsőpéntek(július 7.), július 8. szombat de 10.00-kor(KALÁSZ ünnep), valamint július 31. (Szent Ignác fogadalmi ünnep)
Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre