Vadkerti harangok
2005. November


Várakozás ideje
Juhász Gyula: Karácsony felé
Pedagógus-példakép
Mondom néktek
Tisztelt Apát Úr!
Kalász hírek
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből
Cserkészek közt
Kolping hírek
Híreink
Ellenség és barát
Hittanverseny a Szent Imrében
Idézetek, Humor

Vissza az előző menüre

Várakozás ideje

Egész tudatos életünkben várunk valamire, kisebb vagy nagyobb, rosszabb vagy jobb dolgokra. Sosem a jelenben élünk, hanem emlékeinkben és az elképzelt jövőben, hiszen a jelen azonnal átfordul a múltból a jövőbe. A most kiépülő világunkban az időnek,  a tervszerűségnek különösen nagy szerepe van, hiszen minden késedelem veszéllyel, költséggel, büntetéssel is jár. Az ember életében azonban akadnak gyönyörű, nagy, ünnepi várakozások, s közülük is a legszebb a karácsony. Természetesen minden életkorban más és más ez a várakozás és biztos, hogy nincs két egyforma karácsony. Hol örömtelibb, hol magányosabb, hol nyugalmasabb, hol aggódóbb, hol szegényebb, hol gazdagabb. Családi állapotunk, közösségi kapcsolataink, egészségünk és hazánk helyzete szerint. Előfordul, hogy még túl fájdalmasan üres egy megszokott hely a karácsonyfa körül, de mindig megjelennek új arcok, új gondok és örömek a legyőzhetetlen élet rendje szerint.

Manapság egyre korábban kezdjük várni a karácsonyt, talán azért is, mert a kereskedők mit sem adva az ünnep jellegére -a nagyobb haszon reményében - egyre hamarabb feldíszítik boltjaikat, áruházaikat. A kölcsönös ajándékosztás sok helyén a földgolyónak már szinte teljesen kiszorította magát az ünnepet és annak okát. A bérmikulások borízű hangja és a rénszarvas szán csengője elnyomja a Kisded megszületésének örömhírét. A nagy keresztény ünnep a más vallásúak számára is átad valamit a szeretet és összetartozás családi ünnepéből, az éjféli misék orgonazengése és a keresztény templomok harangzúgása talán békét hoz az Istentől elfordult lelkekben is.

Az utóbbi időben, amikor már szinte rohannak a napok, azt érezhetjük, hogy nem rég volt és máris itt van a karácsony. Nekünk azonban nem szabad elsietni az ünnepi várakozást, mert maga az ünnepi várakozás a legszebb, az Eljövetel előtti áhítat és reménység, a tűz fellobbanása előtti sötétség.

Egy olyan országban, ahol egyre ritkább a gyermekáldás, ahol óvodákat, iskolákat zárnak be, ahol tanyák és falvak válnak lakhatatlanná (nincs pap, orvos, óvoda és iskola, megszűnt a helyi posta, és már egy kocsma megnyitás is öröm lehet) nem túl vidám a nemzet közös karácsonya, hisz az az ünnep, melyre most kezdjük a felkészülést, leginkább a Születés napja, az Emberfia, az Örök Élet ígéretének ünnepe, melyet e korszellem a pénz ünnepévé, Esztelen Dáridóvá akar tenni a médiaguruk közreműködésével.

Ne hagyjuk, hogy a letűnt rendszer mintájára ismét ellopják tőlünk az ünnepet, mert ez minden jóakaratú ember közös kincse. Keresztény ünnep, Jézus Krisztus Urunk első eljövetelének ünnepe. Várjuk szép csöndösen, a rorátékon rákészülve, hittel, reménységgel. Próbáljunk olyan ártatlan szeretettel nézni erre a világra, ahogyan Ő nézett körül a betlehemi jászolban.

"tanárúr" nyomán

Vissza az újság tetejére

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedŐ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Vissza az újság tetejére

Pedagógus - pédakép

Mészáros Imre 1811-1865

"Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. "

/Eötvös J.: Gondolatok/

Az 1800-as évek második felében a tanítói pálya nemigen vonzotta a fiatalokat. Latinul tudás, vagy legalábbis értés, az orgonálásban és az éneklésben való némi jártasság és a szépírás már elegendő volt ahhoz, hogy valaki a rosszul fizető tanítói á1lást betölthesse. Ebben a szánalmas időszakban tűnt fel Mészáros Imre érsekvadkerti esperesplébános, hogy hazánk népoktatását a külföld népoktatásával  egyenlő szintre emelje.

Mészáros Imre 1811. május 23-án született Muzslán (Esztergom vármegye). Szülei jómódú földművesek voltak, 3 fiú és 3 leánytestvére született. Az elemi iskola után az esztergomi gimnáziumba került, 1828-tól pedig az esztergomi főegyházmegye növendékpapja lett. Nagyszombaton hallgatott bölcseletet és teológiát, sőt idegen nyelvű társait magyarra is tanította. 1834. augusztus 29-én szentelték pappá, több helyen káplánkodott, majd a nagyszombati líceumban tanított magyart, hittant, természettant.

1845-tól szentszéki jegyző, majd helynökhivatali igazgató. 1848. május 27-én nyerte el az érsekvadkerti plébániát, alesperes és szentszéki ülnök lett. Itt írt már költeményeket, Elemi-, Kis-, Közép- és Nagy Katekizmust, ABC-s könyvet, Népnevelési közleményeket. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

Ez időben gróf Thun Leó osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter a magyarországi tanfelügyeletet is a címzetes apátokra és prépostokra bízta, így lettek az alesperesek elemi iskolai tanfelügyelők, a plébánosok pedig igazgatók is. Nógrád vármegye kerületi tanácsosa Haas Mihály volt. Sokat tett új iskolák felállítása, a meglevők felszerelése érdekében. Megindította a munkát, hogy az 1855-ben kiadott tanterv szerint az iskolákat könyvekkel lássa el. A beszéd- és értelemgyakorlatoktól s vallási tankönyvektől kezdve lehetőleg minden könyvről gondoskodott. Különösen a tanítóképzés újraszervezésére fordított nagy figyelmet. A már működő tanítók részére póttanfolyamokat rendezett. Mészáros Imrének nagyon fájt, ahogy látta a magyar tanításügy elmaradottságát.

Mint leghazafiasabb papjaink egyikének fájt, hogy éppen akkor kell a tanításügy fellendítése érdekében cselekednie, amidőn hazánkat letiporták, s így hazánkról, mint önálló államról nem írhat. Ám Haast mindenben segítette.

Tudta és vallotta: "A jobb jövő, mely után mindnyájan epedünk, csak alaposabb nevelésnek és tanításnak lehet eredménye."

Lelkipásztori teendői mellett szívügyének tartotta a gyermekek megfelelő képzését, hazafias Ielkületük kifejlesztését és ápolását, hitbéli növekedésük biztosítását. Az általa szerkesztett ABC-s könyvet hangoztató és írva-olvastató eljárás mellett is lehetett használni.

Nagy tisztelettel szólt a tanári karról:

"Vannak a tiszteletre méltó elemi tanárkarban tehetségek, melyeket csak érinteni kell, mint hangnak a húrt, hogy hasonló munkásságba hozassanak. Az iskolába lépő gyermeket fogadja a tanító nyájasan, hogy megnyerje bizalmát. A beszédgyakorlatok után következzék a szemléltető oktatás helyes kiejtéssel. A tanítás legyen párbeszédes." Nem elégedett meg a száraz elmélettel, hanem mielőtt megírta volna könyveit, a módszereit az érsekvadkerti iskolában előbb gyakorlatilag alaposan kipróbálta. Életeleme volt a tanítás. Az iskolába almákat hozott, s ezeket az arra érdemes tanulók kapták meg tanítás után. De nem csak a helyi tanítókat irányította, hanem kerülete minden iskolájának tanítóját oktatta, nekik gyűléseket, továbbképzéseket szervezett, kiadványokat jelentetett meg. Hazánkban alig található hozzá hasonló pedagógus, aki az időben magyarságát is hűen megtartotta. A hazai népnevelésnek oly szolgálatot tett, amelynek nyomán tovább haladva eljutottunk a mai felvirágzó korba.

1864 végén esztergomi kanonokká nevezték ki. Ebben szerepe volt annak, hogy a vadkertiek nem méltatták szellemét, előljárói sokszor mellőzték, ráadásul tüdőbaj jelentkezett nála. Ettől fogva már csak levélben tartotta a kapcsolatot Galgóczy Bélával, gróf Zichy uradalombeli pusztalőrinci gazdatiszttel, komájával és annak családjával. Október 6-án Bécsbe, a Pázmány intézeti Papnövelde igazgatójává nevezték ki. Decemberben hálásan köszönte a vadkerti óbort, melyből még tífuszbeteg kispapjai is kaptak.

Mindig örömmel vette a Nógrádból kapott híreket. "Mi az már, hogy Dejtár ismét leégett. -Sok ott a tűz, sok!" Augusztusban magához hívatta Soóky Gábor szerpapot (Galgóczyné testvérét), aki haláláig mellette maradt. Hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa, a tanítók igazi jóakarója és barátja 55 éves korában, papságának 32. évében halt meg. 1865. szeptember 28-án Esztergomban temették el, a bazilika sírboltjában nyugszik, a bejárathoz közel. 1905. október 25-én a Balassagyarmat-vidéki Róm. Kath. Népnevelők Egyesülete Bakos János esperesplébánost, Márton István helyettes esperesplébánost és Siklai István segédtanítót delegálta abba a bizottságba, mely azért dolgozott, hogy emléktáblát készítsenek Mészáros Imre emlékére. Életéről könyvet adtak ki, a maradék pénzből alapítványt tettek az emléktábla jó karban tartása céljából. Sok huzavona és nehézség után 1914 májusában ünnepi szentmise keretében szentelték fel az emléktáblát, mely plébániánk falán ma is látható:

Mészáros Imre (1811-1865)

egykor nagyszombati líceumi tanár, később érsekvadkerti esperesplébános, utóbb esztergomi kanonok, Pázmány-intézeti igazgató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a kiváló pap, az egyházi és tanításügyi irodalom fáradhatatlan művelője, a magyar nyelv lelkes terjesztője s a népoktatás terén korszakot alkotó férfiú emlékének a hálás utókor.

(Gyurcsek Gyné)

Vissza az újság tetejére


Mondom néktek

Elhangzott: 2005. szeptember 4-én.

Az iskolakezdés nemcsak a diákoknak kihívás. Szinte mindenki szereplője e nagy horderejű eseménynek. A szülő, a nagyszülő, a tanár, a nevelő, a lelkipásztor, az utcaseprő, a takarítók, a járművek vezetői. A kihívás ennyit jelent: feladat, újrakezdés, talpra állás.

Az adventi üzenet segít ilyenkor: ébredjetek fel az álomból, újuljatok meg lélekben. A talpra állás néhány mozzanatáról elmélkedjünk ma. A szentírás pontosan elmondja mi a teendő ilyenkor. Idézem a szentírást a thesszaloniki levélből:

"Isten akarata, hogy szentekké legyetek, tartózkodjatok a paráznaságtól. Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, senki üzletkötésben meg ne károsítsa és meg ne csalja testvérét, mert az Úr megtorolja mindezt. Hiszen nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre".

Ady a belső romlásokat dögmatériáknak nevezte. Ha ezek eluralkodnak a lélekben, azt eltorzítják, tisztátalanná, gonosszá és kegyetlenné teszik. Fiataljaink, de felnőttjeink egyre nagyobb hányada mindent, ami szent, ami szép, összetapos. ők a szép és értékes falak összefirkálói, az életadás szent erőit az intimszférából ők viszik az utca sarába, tévéernyőkre, utálatos piacokra. Ők nem a jövő életet szolgálják, hanem az önző ösztönt.

 József Attilától idézve: "mely, ha nincs nevelve, várni nem tud, kímélni nem tud".

 Talpra állás a sötét gödrökből, a dögmatériákat kitessékelni belső világunkból, bűnbánattal, önneveléssel, feloldozással. Elkeserítő gonoszságtól döbbentem meg a napokban. Beteglátogatásaim során balesetet szenvedett középkorú férfi, mikor megtudta, hogy pap vagyok, azonnal kijelentette, hogy ő nem hisz senkinek, különösen nem az Istenről szóló meséknek, mert ő kommunista. Egyébként is, folytatta, ha rajta múlna, már egyetlen pap sem volna Magyarországon. Közben tajtékzott a gyűlölettől. A szemben lévő ágyon egy idős bácsi sírva közölte velem, hogy az az ember gonosz. Szidja a zsidókat, akiket ki kellene irtani. Tudja, nagyon hánt, mert én is zsidó vagyok. Hát ilyen egy kommunista, egy ateista? Biztos, hogy nem mind ilyen, mégis, ha végignézem az elmúlt hatvan évet, a harcoló katona, a Donyec-medencei hadifogoly és itthon az üldözött pap szemszögéből -ez én vagyok -, igen sok ilyen emberrel találkoztam. Igen sok hazug és gyilkos és gyűlölködő ember került hatalomra, Hitleréknél, Sztálinéknál, akik gyűlölettel öltek, haláltáborokba, börtönökbe zártak milliókat. Hiteles, amit mondok, mert ezek legtöbbjét átéltem. Isten kegyelméből élve megúsztam ezer sebet elszenvedve. Az a bánatom, hogy még most is vannak ilyen emberek a hatalmon. Mindent igyekeznek megtenni, hogy Istent, Jézust agyonhallgassák, a hívő embereket és a vallást eltapossák. Ezek Koránt és Bibliát égetnek. Mint piarista tanár, egy katolikus iskolában aggódva figyeljük, hogy egyre inkább eldurvul állam és egyház viszonya.

Pálos Miklós, volt egyházi ügyekkel foglalkozó államtitkár így nyilatkozott a minap: "Ez a jelenlegi kormányzás nyíltan egyházellenes, amit hol kimond, hol nem. Nem akarja, hogy a történelmi egyházaknak szerepe olyan legyen, mint amilyen őket megilleti a szabadság alapján. Az egyházak mindig az erkölcsi rend, a békesség, az emberi tisztesség alapján állnak. Ezt ők nem nézik jó szemmel". Pálos Miklós nevek említésével kimondja, hogy sokan nem alkalmasak magas tisztségük betöltésére, mert diszkriminálnak, gyűlölnek, Istent semmibe vesznek. Ó, te drága magyar nép! Mikor elégeled már meg végre a sok hazugságot, kizsákmányolást és vallási elnyomást?

Kerényi Lajos

Vissza az újság tetejére

Tisztelt Apát Úr!

Ugye látod, hogy három év távlatából sem feled Téged, az általad 14 éve útjára indított Vadkerti Harangok. Három éve annak, hogy hosszú szenvedéssel felkészülve elfoglaltad utolsó állomáshelyedet, ám szemed sarkából onnan is folyamatosan figyeled életünk alakulását. Tudom azt, hogy Nálatok nincs médiaháború, mivel a szeretet birodalmában nincs jogosultsága a megosztó híreknek.

Az új helyeden biztosan nem zárnak be iskolákat, matricaosztással sem kényszerítenek lelkeket a hitbéli szerepvállalásra. Biztos vagyok abban, hogy a már egy éve írt utolsó levelem óta is értesültél a velünk kapcsolatos eseményekről, a Rólad történő megemlékezésekről. Ám a biztonság kedvéért néhány dologról e levelemben is tájékoztatlak Téged. A legbosszantóbb dolog "közös gyermekünk", az iskola körül alakult ki. Többszöri egyeztetést és tárgyalást követően még egy évet kapott a működésre akkor, amikor a püspöki kar körlevélben szólított fel intézményeink megtartására. Persze, mint mindenben, ebben a kérdésben is kettőn áll a vásár. Tudod, mi itt a földön gyengék vagyunk, hisz a legkisebb vihar esetén is pánik lepi el tudatunkat. Így történt ez most is, amikor a tanév kezdéskor elhangzott bejelentés hatására több testvérünk nem vállalta fel hová tartozását és tovább lépett intézményi kereteink közül.

Apát Úr! Te mit tennél a helyünkben? Ugye a remény meghalásáig bíznál az ügyben, a pislákoló gyertya globalizálódó, pénzközpontú világunknak irányt mutató szerepében?

A másik nagy változás, a plébánosi beosztásban történt. A Téged követő Varga Péter Bécsben folytatta papi tevékenységét. Ám a püspök atya jóvoltából nem maradtunk pap nélkül, hisz Luteránus Péter ( édesapját lehet, hogy már ismered, hisz a közelmúltban költözött körötökbe) káplán atyát küldte hozzánk. S képzeld, eljött velünk Szentkútra, a Magyarok Nagyasszonya búcsúba, ami nagy élményt jelentett számunkra. Erről a Kolping újságban is olvashatsz, ezért ezt most nem részletezem. Mivel Péter atyát csak két éve szentelték pappá és jogi tanulmányokat is folytat, "öreg barátod", Tarnai Imre bácsi segít neki a plébánosi munkákban.

Imre bácsi egyébként kerületi esperesként és prézesként is a helyedbe lépett. Közreműködésükkel folytatódnak a Te idődben elkezdett programok (felnőtt hittan, lelki napok, hangversenyek, találkozók), de az utódod által megkezdett szentségimádásokról sem mondunk le. Rosszulléted helyszíne, a Kálvária kápolna is egyre többször színhelye egy-egy liturgiának és eleinkre utaló emléktáblával, képekkel is gazdagodott most ősszel annak liturgikus tere.

Lehet, hogy már találkoztál vele közös otthonotokban, de azért megírom, hogy a templomunkat és iskolánkat több millió forinttal támogató Margit néni nem sokkal utánad meghalt Szombathelyen, de emléke a csillárokban tovább világít templomunkban. Nem folytatom tovább a történetek felsorolását, hisz Te ennyibő1 is látod munkád folytatását.

Próbáljuk tenni a dolgunkat, ami sok esetben nem úgy sikerül, ahogy azt szeretnénk. Azért, hogy ne csüggedjünk egy-egy kudarc esetén, kérjük imádkozz értünk, hogy legyen erőnk a Teremtőnk akaratát teljesíteni ebben, a sokszor meg nem értést sugalló világunkban.

Tisztelettel köszöntve Téged és általad Borika testvéredet családtagjaival együtt.

Érsekvadkert, 2005. november

"emjé"

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

November 13-án a Fatimai ájtatosság után, amelyen közösen vettünk részt a jelige eléneklésével kezdtük meg gyűlésünket. Novemberben az ember nemcsak elhunyt családtagjaira, barátaira, ismerőseire gondol gyakrabban, hanem arra is hogy,  életünk egyszer véget ér.
"Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok."
(Mt.24,42)

Vezetőnk ezt a Szentírási részt választotta az elmélkedésünk központi témájául.

 Péter atya arra hívta fel figyelmünket, hogy az Istentől kapott talentumokat okosan használjuk fel. Halálunkkor fog kiderülni, hogyan gazdálkodtunk a ránk bízott kegyelmi ajándékokkal. Elmélkedésünket vezetőnk egy tanulságos mesével -amelynek címe: Túlvilági palota -zárta le.

Decemberre tervezzük:

Adventi esték a Kalász Házban

-november 28-án 18 óra
-december 5-én 18 óra
-december 12-én 18 óra
-december 19-én 18 óra
-december 11-én
Kalász gyűlés 15 óra
-december 23-án, pénteken 17 órakor Kalász Karácsony

Mindenkit szeretettel várunk!

Vissza az újság tetejére

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből

Együtt ünnepeltünk

A Szent Erzsébet Katolikus Iskolában az idén is megrendezték a már hagyománynak számító Erzsébet napi ünnepséget. A szentmisén hallhattuk Péter atyától Szent Erzsébetnek, iskolánk névadójának és védőszentjének életútját, melyet a családszeretet, segítőkészség és nagylelkűség hatott át. Az ifjúsággal közösen énekelt dalok is e szent asszonyt dicsőítették, kinek élete minden nő előtt példaként állhat.

A szentmisét követően a Közösségi Házban folytatódott az ünneplés: gyermekeink előadásaikkal tették még szebbé ezt a megemlékezést. A színvonalas műsorért külön elismerés jár a felkészítő tanároknak. A kis előadásokat az igazgatónő köszöntése követte, ami után minden jelenlévőt agapéra invitált. A szülők lelkes készülete tette lehetővé a szeretetlakoma létrejöttét, amiért hálásak vagyunk nekik. Majd a vidám együttlétet nótaszó zárta.

Iskolánk égi közbenjárójának ünnepe ismét egy maradandó emlék marad mindazok számára,

 akik jelenlétükkel és segítségükkel emelték e nap színvonalát.

Szabóné Kovács Erzsébet szülő

Magyarország szép nemes csillaga,
asszonyi rend tiszteletes tagja,
szent Erzsébet, András király lánya,
szent hitünknek gyümölcsös szép ága.

Dolgos kezét nagy munkára adja,
ujjaival az orsót forgatja,
szegényeknek ajtaját megnyitja,
éhezőknek a kenyerét nyújtja.

Gazdagságnak magas pompájában
él a lélek nagy szabadságában,
uraságát Krisztusért elhagyja,
mint hívságot, lábával tapodj.

Asszonyoknak te vagy tanítója,
özvegyeknek bölcs útmutatója,
leányoknak jó példaadója,
mint legyenek kincsek megtartója.

Üdvözlégy hát, országunknak éke,
őseinknek szép és drága dísze,
hadd kövessünk téged életünkkel,
veled együtt éljünk Istenünkkel!


Erzsébet nap iskolánkban

Mint minden évben most is lelkes izgalommal vártuk ezt a napot. Nem csak azért, mert ilyenkor egy napra otthon hagyhatjuk az iskolatáskát, hanem azért, mert a délelőtt folyamán játékos vetélkedőket rendeznek nekünk.

Hét állomáson kellett részt vennünk osztályonként, menetlevéllel a hónunk alatt. "Megmérettethettük magunkat" ki-ki a korosztályához mérten magyar, matek, természetismeret, angol, ének, testnevelés tantárgyakból. Az érdekes, furfangos, játékos feladatok néha igencsak nagy fejtörést okoztak nekünk, melyre próbánként minden csapat 0-10 pontot kaphatott. A vetélkedő befejeztével az alsó és a felső tagozatosakat külön-külön értékelték. Így majdnem mindenki részesült jutalomban. Ha mégsem, az sem okozott senkinek elkeseredést, mert a játék és az együttlét öröme ugyanolyan jutalom számunkra.

A 8.osztályos diákok

 Decemberi Programok

November 27.

 Advent első vasárnapja
 -iskolánk felső tagozatosainak gyertyagyújtása

December  6.
 Mikulás várás. ünnepi műsor

         18. Karácsonyi hangverseny a templomban
          Advent negyedik vasárnapja
               -iskolánk alsó tagozatosainak gyertyagyújtása

         21. Kézműves délelőtt -tanítás nélküli munkanap

December 22. -Január 2. téli szünet

(január 3. első tanítási nap)

Szent Imre verseny

 Idén is részt vettek diákjaink, és ezzel képviselték iskolánkat a balassagyarmati Szent Imre napokon.
A szavalóversenyen két tanuló vett részt. Az alsó tagozatot Nagy Mária 4. osztályos tanuló, a felső tagozatot Szabó János 5. osztályos tanuló képviselte.

Több csapatunk indult a hittanversenyen, ahol a 6. osztályosok csapata - Dombai Zsófia, Gyurcsek Zsófia, Fábián László -

 1. helyezést ért el.

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Kirándulás helyett...

Az egész úgy indult, hogy Csesztvére megyünk kirándulni, de sajnos az idő közbeszólt, ezért játszottunk egyet a cserkészházban majd a pályára mentünk baseballozni. Az atyával együtt jót játszottunk, aki sok embert bíztatott a játékra. Az eső közben eleredt. A cipőnk elázott, mi fáztunk, de ettől függetlenül jól szórakoztunk. A szomszédban focimeccs volt, ami minket nagyon érdekelt (páran elcsúsztak a játék közepette). Amikor a cserkészházba érkeztünk pihenésképpen a táboros fényképeket nézegettük, amiken sokat nevettünk. Ezt a napot szívesen megismételnénk, csak hideg és esőmentesen.
Nefelejcs őrs

Októberben történt:

22-én  kirándulás helyett eltöltöttünk közösen egy délelőttöt
23-án az 1956-os forradalomra emlékező ünnepélyen vettünk részt
30-án csapatmise

Novemberben történt:

4-én vezető gyűlés
11-13-ig SZER Szigetszentmiklósi Regősnapok

Vicc

Az  indián felesége a vízesés alatt mos. A víz egyszer csak lesodor egy jókora sziklát, ami agyonüti az asszonyt. Látja ezt az indián és megszólal bosszúsan:
-         Ebben az évben már a második mosógépet teszi tönkre a vízkő.

A sün

A sün, vagy ahogy népiesen nevezik, a sündisznó a rovarevő emlősök rendjébe,  a sünfélék családjába tartozik. Hegyes előrenyúló pofájában éles, hegyes, rovarevő fogazat található. Szívesen fogyasztják a rovarokat, azok földalatti lárváit, megeszi a csigákat, egereket, pockot s ezért hasznos a mezőgazdaságban. Hosszúságuk:30-35 cm, testtömegük: 0,7-1,8 kg, magasságuk 12-15 cm. Látásuk meglehetősen gyenge, de hallásuk annál jobb. Félénk és óvatos állat. Ellenségei a farkas, hiúz, bagoly. Támadásaik ellen összehúzza magát, és úgy védekezik. Tüskéi összegombolyodott állapotban minden oldalról védelmezik. Kedveli a cserjéseket, a bozótokat, ahol a sűrűkben gyakran a száraz harasztok rejtekében pihennek nappal. Fészkét ügyesen álcázza  falevelekkel, szalmával, száraz fűvel. Birtokának határait jól ismeri, mint minden vadászó állat. Rejtekéből gyakran hallatszanak ki furcsa hangok, szabályos szuszogás, amely mintha halk zokogással vegyülne. Nagyon szeret aludni. Nem szereti a csöndet, inkább a lármát. Éjszakai életmódot folytat. Remek falmászó, felmászik a kőkerítésen, magas fapalánkon, de csak felfelé mászik. A kerítés tetején fölmereszti tüskéit, gombóccá gömbölyödik és lepottyan. Október közepén az addig fürge sün elnehezedik, sok zsiradékot raktároz el a bőre alatt. Ilyenkor téli szállást keres. Téli álma alatt testhőmérséklete 6 fokra süllyed. Nagy fagyok idején felébred, mocorog, a mozgástól felmelegszik majd tovább alszik. Egészen tavaszig. A sünök minden faja védelem alatt áll.


Kolping hírek

Október utolsó szerda este, a nemzetközi imanapot követően soron kívüli közgyűlést tartott egyesületünk. Az új tag felvétel mellett lelki vezetőt (prézest) is választott a határozatképes közgyűlés Tarnai Imre (Imre bácsi) plébánosunk személyében. Az idősebb testvéreknek gondolom nem kell bemutatni személyét, hisz velünk a kapcsolata az 1972-es nógrádmegyeri plébánosságáig nyúlik vissza. Pap-társaival (+Dorn Antal, +Kozma György, +Tuskó Tibor, Pályi László) számtalan közös kirándulás keretében adták tovább a hitbéli kitartás vágyát az akkori, a hatalom által ferde szemmel nézett ifjúsági csoportoknak. Most a közös múltból táplálkozva, egymásra találva egy új világ, egy szebb és emberibb jövő áll a terveink közép pontjában. Ennek részét képezik az alábbi, a közgyűlésen elhangzott programtervezetek.

-Aktív közreműködés a helyi egyházi és önkormányzati rendezvényeken.
-Rendszeres felnőtt katekézis
-Focitornák Érsekvadkerten, Tóalmáson és a csehországi Zsdárban
-Összevont névnapi köszöntők
-Betlehemi láng hazahozatala Bécsből
-Közreműködés a templomi hangverseny és az ökonomikus imaóra szervezésében
-Szilveszteri bál éjféli szentségimádással
-Zenei találkozó Csepelen, budapesti nevezetesség megtekintése
-Erdei házi lelkigyakorlat Farkas István piarista atya közreműködésével
-Búcsúi jelenlét Csíksomlyó, Szentkút, Vác, Budapest Szt.Jobb körmenet
-Északi körzeti családi nap az erdei háznál
-Csoportos nyári kirándulás, ahol az egyik úti cél Erdély
-A Vadkerti Harangok folyamatos menedzselése, kapcsolat tartó terjesztése
-A nyárelején meghirdetett térségi támogató szolgálat működésének megalakulását az állami vonal az MKSZ felügyeletével engedélyezte. Ennek megszervezésével a budapesti meghallgatások után dr. Szrenkáné Nagy Erzsébetet bízta meg a bíráló bizottság. Támogassuk Őt, az általa irányított személyeket, hogy egyre több emberi szó és szeretetjusson a magára maradt testvéreinkhez.


Egyházközösségi hírek

-Köszönjük a MISSZIÓS gyűjtés eredményeként felajánlott 130 100 Ft-ot, melyet már  továbbítottunk a célállomás felé.
-Társadalmi munkában megújításra kerül egy temetői Kereszt. Köszönjük az abban résztvevők múltat tisztelő, jövőnek üzenő tevékenységét.
-December 3 -án ismét vendégünk lesz Balczó András. A pontos időpont és helyszín hirdetések útján kerül közlésre. Biztassuk egymást a részvételre.
-A karácsonyi hangverseny időpontja: 2005. december 18. délután 16:30.
-Ismét betlehemesek járják a falut december 18. és 22. közötti napokban. Aki szívesen látja otthonában őket, a templomi hirdetések szerint jelentkezzen.
-Templomi pásztorjáték december 25-én 10. órakor lesz.
-A jubiláns házasok közös hálaadása december 26 -án a nagymise keretében lesz. Szeretettel hívunk minden jubilánst.
-A Harangok decemberi száma éjféli misén ott szeretne lenni. Ezért a lapzárta december 11. Az anyagokat lehetőleg elektronikusan kérem eljuttatni Molnár János részére:

(rikkancs@csiki-bege.hu, molnarjanos@CSiki-bege.hu, floppy, CD).

 

Kereszteltek:

Belvári Beatrix Alexandra
(Belvári Zoltán -Bódi Bernadett)
Homolya Barnabás
(Homolya Zsolt -Szabó Nikoletta)

Halottaink voltak:

Kordics ]ózsef


Szentségimádásaink beosztása:

 Keddenként 18 órától vasárnapokon 16-18 óra között

december 4.vas.

Pió imacsoport

december 6.kedd

Csendes félóra

december 11.vas.

János Pál imacsoport

december 13.kedd

Kolping-család

december 18.vas.

HANGVERSENY

december 20.kedd

Kalász csoport

december 25.vas.

Teréz anya imacsoport

december 27.kedd

Rózsafüzér-társulat

2006 január 1.vas.

Ferenc imacsoport

január 3.

kedd Karitasz csoport

Vissza az újság tetejére

Ellenség és barát

Mennyire hasonlít a hízelgés a barátságra?! Nemcsak utánozza, hanem legyőzi és felül is múlja: nyílt, készséges fülekre talál, leszáll a szív mélyére, s éppen azzal kedvelteti meg magát, amivel árt. Tanuld meg, hogyan tehetsz különbséget a hasonlóságban. Nyájas szavú ellenségem barát gyanánt közelít. Erényként settenkednek hozzánk a bűnök. Bátorság címén lopódzik tetteid körébe a vakmerőség, a lomhaságot pedig mérsékletnek nevezik, a gyávát meggondoltnak fogják fel. Nagy a veszély, ha ezek között nem ismerjük ki magunkat. Ezért mérsékeld a mások irányában táplált dühödet, mert a haragod magad ellen fordul a közeljövőben.

Az emberség korlátozza a gőgöt: sose szólj fennhéjázón az emberekhez. A másnak adott emberség megtiltja a kapzsiságot. Szóban, tettben, érzésben légy szíves és elnéző, hogy az elvárások nélkül tett jóval mások hasznára lehess.
Légy hű, mert az éppúgy kíméli más vérét, mint a magáét, és tudja azt, hogy az ember nem tékozolhatja el az embert.

( S.N.C. 2004)


Hittanverseny a  Szent Imrében

Idén is megrendezésre kerültek Balassagyarmaton a Szent Imre napok, ahol különböző versenyeken (szavaló, képzőművészeti, hittan) mérhették össze a gyerekek tudásukat. Vadkertről mindkét iskolából indítottunk csapatot, akik nagyon ügyesen vették az akadályt és szép eredményeket értek el hittanból.

 

Petőfi Sándor Általános iskolából:

3-4. osztályos korcsoportból 4. helyezést értek el:
 Híves Barbara, Kovács Nikolett,Holman András.

5-6. osztályos korcsoportból 5. helyezést értek el:
 Bertalan Vivien, Surman Cecília, Verebes Réka

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolából:

5-6. osztályos korcsoportból 1. helyezést értek el:
 Dombai Zsófia, Gyurcsek Zsófia, Fábián László

7-8. osztályos korcsoportból 5. helyezést értek el:
 Boda Bianka, Bozsonyik Rita, Szarvas Anna.

Gratulálunk nekik a szép eredményekhez!

Idézet

" A jobb jövő, mely után mindnyájan epedünk, csak alaposabb nevelésnek és tanításnak lehet eredménye."

"Az Eucharisztia a III. évezred fénye és élete"